11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKT ttesimh Komab 320 UAşKASININ ü ü N AH I CUMHURÎYET Çizeu . VVES S A Y U L Çevtrefi ; Mazhat KUN'I C r M H l ' R Î Y E T İn edebl lefrıkısı 23 Şubat 1961 h&i iunun adam Kismırıclan (nsanl'kXLU. Ertesi gün, üçü birlikte Toka h! Hâttrisaz! Yarin kadriri gıyrrlaköy's gittiler. Memed, Kaciye. tın bilinir. Erinde gecinde ırât eUsts .. Koca Izz6t'« oıeseleyi »n dersin Gönlünce bir dem sürerdutkunluğu dü lattılar. Sakalı ağirmış adam. dm sin. Sana karşl Bafc ledi dinledi, çiğnini çekti. «Yapı var Gelgeç Gönüllü değil yorsun, ediyorsun Çok eyi emme. bir daha geldi burâya kadar Dihökümetle ir»nı acmasan daha yor ki. bana heç kimsenifı değil, eyi olacak. Ben ne bilirim? Gül Gü!?en'in cevab: lâzım. Olur deşen böyüyüp blzdefı çıkah çek o sin diyor, birez beklerim desir) diyor. Beni götür. desin divof Büluyor. Giderse, aha yol! Al götür. Yok. gitmezse, ben ona bir bayın da gönlü var Buban gormüş geçirmiş. adamı kişiyi kafşışey diyemem!» Gülşen. eline bir çorap alıp öre dan seçiyor. Gülşen giderlm d?före dışarı gitti, oturup ağlamağa se. işte yol! diyor. Anana ne Habaşladı: «(Ne karaymış şu anlı 'kıyorsun, onun da aklı öyle eriyor. Seni gözünden ır'fnak istgmimın yazısı...)» Anası Şerfe karı: «Şuradan şura yor Gurbet diyor Sen dogdujhın ya gidemez! Ortaköy'e bile ırzam yeri ne vapacaksın dovduSun veyoğidi benim, adı sanı duyulana re bak Belki şimdi anan sanâ £üdık yabanlara nasıl ırzam olur? cenir enme. üç ay seçincp kücskGitmesin! Acından ölecek değil laşır«!nız Do£ru, ci5er rvlSt der. ya! Demirciymiş, eyi hoş. emme Et dırnaktan ayrilmsz AkşamHa bir vardığı yerde bir yıldan fazla sabahta bohçafıı hazırla sen Beselip bir parıla kalamıyor. olur mu? Zenâtı var, nim kardaş:m tâs:Iı var. sebat etmedikten son versin. çıkip gidiverin! Anam inra neye varar? Sel taşı gibi. ha yu cinir deve heç düşünme, Gız» kavarlan. ha yuvarlan! Yuvarlanan çan ne analar var. bir iki gürs »gtaş da yosun mu tutar?» Nal di layıp dînerler Gün eeçer kin eeyor, mıh demiyordu karı. Nuh di çer dpmişler ÖtPsini sep bana bırak Şimdi hee de Hee de de karyor. peygamber hiç demiyordu. Usta: «Bır de Gülşen'e sorsak. a daşıma ona göre bir cııvap verecaba kendisi ne der?» dedi Naci yim.» Gü)?en, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. «Cuvap ver Gülşenim. yesilce goz lfi bacım.» • Ben ne bileyim. ben ben...» «Helbet sen büeceksin.» «Benim •limdf ne var. . benim » «Ne varsa SPnin elinde var Olacaksan bir ytğide yâr ol dünyada, nene lâz^^^! Dolaşın birlikte köy köy... Başınız göklerde selbes yaşayın. Erin er olsun da. yerin çalı dibi olsun Usta kardaşımm misli menendi yok dünyada Sen hee de bn ise...» Afhyordu: «Hee desem bile nasıl edeceğiz, nasıl nasıl?» «Buldur bazarı gün sana habar salanm. usta kardaşım gelir kaçınr. Bir panla verirsin, karşıdan san» belli eder^ sen de çıkıverirsin.« (Arhası T»r) Fakst onun bu saadeti çok sürmedi: «Annemiı muvafakati olmazsa nasıl evlenirim. dedı, hern ben nasıl gıdip onunla bu hususta görüşürüm...» Lâkin kont işin bu tarafını da düsünmuştü: Kızım, dedi sen hiç endişe etme. Hâkim bey gidip anneni görecek ve muvafakatini alacak...» Lauıence sordu: «Ya razı olmazsa? Kon' gülümsedı: «Merak etme. hâkim bey onu kolay lıkla razı edeceğınden emin » Bu sözler üzerıne genç kız elini Alexis'e uzattı ve sevinç göz yaşları dökerek: O halde «zevceniz olacağım» dedi Aynı saatlerde Madam Jorarr.ıe. Vernier'in evine geîerek merakla sordu: «Dün gece ne yaptınız; zorluk çekmediniz ya?» Vernıer: «Hayır, Broussel'i öbür dünyaya gönderdik, dedi. ve bu hususta bir sürü hayalî teferrüat verrriekten geri kalmadı. Suç ortağı Vernier'in ilk kocasınl tanımasından korkan Madam Joramie, herifin anlattığı hikâyeyi zevkle dinliyordu. Vernier, sözlerini bitirir bitirmez, kadın kendisine Fransız Merkez Bankâsının yüz bih franklık bir çekini uzatlı ve... (Arkası var) 1961'in kadın giyinişi, 1928'dekinden farksız! Bir tek filim müdada bir çı|ır açtı: «Çılgın Yıllar» filmi. Moda yaratıcıları onun büyüsü içinde âdeta bir «1928» özlemine tutul* dular. O yıl elbiselerine benzjyen mo deller yaratmak değil, öylece 33 yıl önceyi getirdiler geriye: Verev parçalar, kalçada bel, silik goğüs, parçalı etek, hep o yıhndır Bu yeni roblâr 28 şubat tan önce dünyanın gözleri önüne serilmiyecekler ama 33 yıl öncfsinln moda dergilerini karıştıran eleştiriciler gözü kapalı, yarınin modasını blze tanıt tıklarını iddia ediyorlar. Ressam mayıııuıı Kuyruğu ile resim yapan köpeği duymuşsunuzdur. Ama o, ne de olsa hayvanca bir iş yapıyor. kuy ruğunu'kullanıyordu. Asıl Milâno'da bir maymun var kl gerçek resşamlardan farksız. Brezilya or manlarır.dan getirilen bu maskara çeşit çeşit fırçalarla, tıpkı bir ressam gıbi, eliyle tablolar yapıyor. Fııçayı sıkı sıkı tutup, boyayı seçiyor, sonra ya suda ıslatıyor fıçıyı, ya da dilinin üstünden ge çiriyor. Renkleri geçmekle de kal mıyor. Gözde renkleri bile var. Sivahla kırmızı. Toy (adı bu. Yâni Oyuncak ama başından büyük, ciddî işler görüyor) nası! ressam olmuş, bilseniz. Efendisi ressam Francesco Arena tablolarını yaparke n onu kuvvetli bir zincirle bağlar yanı başında tutarmış. Altı yıl böyle geçmiş. Toy ister istemez efendisini seyre dermiş. Sonunda bir eün Frances co şaka olsun diye onun eline bir fırça tutuşturmus. Bakalım bir şeyler ögrenebümiş mi diye. A... bir de ne eörsün. Toy nazlanmadan, tereddüt etmeden resim yap maya başlamasm mı? O gün bu gündür tablolar yapıyor.. Abstre re<=imler tabiî. ttalvanların pn tsnınmıs eieştiririlerinden Gil'o Darles bu genç ressam!! da tıpkı öbür genç ressamlar (insan ressamlar) gibi hi miyesine almıştır. Ünlü eleştirici artistin mavmunluğundan eelme özellikleri bir yana sanatında sör düŞü doŞerleri açıklamıştır. Toy, un kendine mah^us bir stiH var. «Belki mavmunca, divor Dorfles, ama bir stil.» îşin tek kötü tarafı tablolarm sphibinin bir maymunu oluşu. »Ya zık ki maymun. diyor Dorfles Yok sa. hiç şüphesiz. Toy da inian mes lekdaşları kadar iyi resim yapıyor. (Hilton otelcilikten sonra ^motelciliğe de başlıyor! Fidel Castro halkın karsıs.na çı kacağı vakit heyecan verici garip ilâçlar alıyormuş. Sonra bütün gücünü yitirip. bitkin düşüyormu?. Doktorları bö aoayip ilâcm dozunu azaltmasını öğütlemişler. ririo! Osstro'nan garip ilâcı Dıkkat ediniz. Annelerin çoğu ye'ye. çocuklannı sol kollarında, sol «Anastnın ırzası yok a kardagöğüslerine dayıyarak taşırlar. şım. kendisi ne desin?» «Benim içi n önemlidir. Gidip bir Neden acaba? New York «ElmKars Taşkoç'tan A1I Nikb»y çesinin Mezreiüla köyüne yedek yoklasan. •» hurst hastahanesi» psikoloğu dok yazıyor. s'.ıbay nŞretmen olarak eftnderilNaciye dışarı çıktı. Gülşen'e bir Kars iline bağlı Taşkoç (Yalın dim. Fakat ne yazık ki, istenilen şeyler bıdırdadı. Gülşen, ağlamaktor Lee Salk iste bu «neden» in kaya) köyü ilkokulu başögretme verimle yalışamıyor, istenilen gacevabını araştırıp buldu Gerçekniyim. Mııkaddes vaz.üemi canı yeve ulaşarrnyorum. Kövün düru h bir cevap verdi. «Bu zenzile böyle sürmez Gülten çok enteresan. gönülden yapıyorum. Çalıstığım mu şudur: 1) Kadınların çogu ve Şimdi çocuklar nüfusa kayıtlı değiller şen!» dPdi Naciye «Sular akar yoLee Salk. solak olsun olmamn. köyde içme suyu voktur annelerin bebeklerini, bir iç güdü kış mevsioundeyiz. Yağan karı e diı. Koyün nüfus kütükleri yok rulur, bılanık=;a durulur. Benim Usta kardaşım, şimdi başını alıp ile hep sol göğüslerine bastırışının ritıp su ihtiyacımızı temin etmek tur. Evlenmeler imam nikâhı ile teyiz! Sabahtan akşama kadar. agitmPk istiyorsa helbet bir bildiği Yalnız modeller değil, haller bir his degeri taşıyıp taşımad.ğını teş üzerinde kar frıtrrckle vakti olmaktadır. 2) Köyün içinde. okul var Bir gün bizde vemek yerken bile değişiyor: durus, yürüyüş. çacında 30 40 kadar kız olmasıaraştırır. Bir çok kadınların kalb mizi geçirmekteyizî. ÇektiŞimiz mantoyu kavuşturmak, ceketin na raemen. okuida hiç kız öjfrîn başına baktım, kocaman bir taş vuruşlannı ses alma makinesi ile zahmeti bir biz bir Allah bihr. İlk bir omuzunu kaydırmak... 1928 ci voktur. Bu konuda kat'iyyen ko yarası! Açılmış, kapanmamış! Gezapteder. Sonra bu bandı 4 gün, bahar ve yaz mevsımlerinde du nuşamıyorum. bütün havası tle geri geliyor. 3) Kadınl»r hiç celeyin yolunu çevirip dövmüşrum daha da fecidir. Düşiik ikti4 gece bir «kreş» te dinletir. dar zamanında bu köy ahaiisin l'ıirkce bilmiyorlar 4) Kövün muh ler! Gine öyle bir şeyter olacak Renkler de öyle: çorap rengi Kalb vuruşlarını dinliyen süt be de n 24 bin lıra bir para toplan tan imzasını ible atmasını bilmi sanıyor $üpe ediyor. Mertligine pembeye hattâ beyaza dönecek. Saçlar kısalacak. Alında bir beklerinin daha çâbuk şişmanla rrış. ama hiç bir netice alm.naraış yor. 5) Köyde hiç yüz numara merf. yiğitlifine yiîit. emme karşıs:na çıkanlar viğit değil Adam 1928 perçemi olacak. dıklarını, daha az ağladıklarmı, tı. Ayrıca köylülere *u kanalı kaz voktur. 6) Okulun camlarını söküp gibi birer birer gelseler. heç tındırılmıs. hattâ su uctuları bile götürmü$ler, 7) H) çbir koylu ile Makyai rengi solacak. Beyaz daha az «ndirim bozukluâu çek gömdürülmüştü. Fa.<at, sonraları maz, tottışur. Yo?una Snüp arkapudra bile çiktı ortaya. tiklerini görür Bunun 'Tnânası a o zamanın valisi'Hılmi Dağcıoğlu o^ul veya başka hu«us!arda ko dan vUTuyorlar. Bir kere de başnumam miirnkürı olmâmakUdır. lskarpinler baglı olacak. Ya çık: Anne kalbinin yanı başların tarafından bir kısım su boruları 8) Bir asker olarak ge'.seydim, lamış. . Işleri hep hakll! Insanoğda bilekten atkılı. Zincir kemer çıkarılarak başka köylere veril çok daha faydalı olurdum. 9) IIda vurdujjunu duyarak. hayatın ler öbürlerinl unutturacak. 1 mişti. KöylüJpn tcplar.an 24 bin bu l!k günlerinde insan yavrusu liranın ne olduSu bizc« meçhu! gigli makam ı>rdan gerekli yardıYine, o zamanki kırmızı mamı vp kolavlıgı görpmiyorum. nun sinirlerini yatıştırıyor, ra dür. Bu acıklı du^umtımuzu i vi renk karması sevilecek. Pem C.r.\ ABIM1Z: be bir «gözde renk» olacak. makarnlara dııvjrrnan:2.î rica hatlatıvor. riz Bızce, yedek subay oğretmenleCEVABIMIZ. rin sağlıyacagı çeşitli faydalar a10 yıl içinde SUSJI bir köy bı rasında en başta gegleni, memlerakmadık!ar;nı ıddia eden dü?ük kptimizin ücra köselerıni bize talerin kulakları çımasır! A na bu nıtnıak olpcahtır. Bunu daha plân rada. politik bazı sebet:)?T bulun lı bir şeküde yapabilmelerı için, duğunu tahmin etmpk için orta bütün yedek subay öğretmenlere, da ciddi belirtiler var. Seçimler çevrelerinde, okul dışında nelerarife?inde boruları döşetip, oy ala ; le ilgiler.meleri gerektiği hakkınmayınca boruları söktürmek. dü da tafsilâtlk bir «trküler göndersük iktidann kullanmasını en çok mek lâzımdır. Yedek subay öğretsevdigi muhalefeti sindirme ve ce menler, bu sırküler gcreğince, top zalandırma oyunlarından biridir. IIIIIIIIIIIIIIIIMMItllMIIIM Durumun aSırlıgm eözönüne geti lıyacakları bilgiyi, dönü.şlerinde rerek bu köye bir an önce su ge bir rapor halinde vermeğe mecbur tutulmalıdırlar.. Bu raporların inConrad Hilton'un, oîelciler savaşını kazanmak içln San Fransisco'da tirmenin çarpsine bakmalıyız!. celenmesinden çıkacak soriuçlarm. yaptıracağı «Motel» de mUşteriler arabalarım kendi katlarında Kendi âlemindeki köy memleketimizin bilmediğimiz köBismil . MeıreiüU köy'den Meb şe burr*ını tanımamız bakımınian park edebilecekler çok dikkate şayan olacağı muhakmet Şener yazıyor: ıııı ıı rnııı Diyarbakır iline bapîı Bismil il kaktır. Hüton adma yabancı değiliz. ts sulh içinde yaçıyorlarmış. O yı* | rarında. Moteün etrafını huiczoni savaş başlamısi. Hâlâ sürüp gidiyoı | bir garaj saracak. Her müşteri aıatanbulumuzun da bir «Hilton» u var. Bir Amerikan otel /.ı.ıcırınm Amerikanın en buyiik 15 şehrinde basını kendi katına çıkarıp bırakabilecek. bir halkasıdır bu. Son yıüarda, iki iki otel zinciri birbiriyle çatıjm. "" Ve Manhattan'da yeni bir Hilton Amerikan otelcüiği arasında ya • da. man bir mücadele var. BunİMrdan Şimdi Hilton, San Fransisco'da oteli 2,700 odalı olacak, masrafı, 75 biri, Conrad Hilton un Hiltr.n otel 18 katlı bir «motel» yaptırmak ka tnilyonu bulacak. leri. Dünyaya ya/ılan 41 oteltle. 7,45 Bugün 8,00 Şarkılar 8.30 ÎSTANBUL 31,313 oda var. Conrad Hilton şah7.27 Açılış ve program 7,30 İki Sanatkârlar geçidi 9,00 Melodisiyeti bakımından d;> memleketinmarş 7,35 Karı.şık sabah müziği ler 9,30 Sevim Tanürek'ten şarde çok ün yapmı?. Biı zamaniar fı 8.00 Haberler 8.15 Saz eserleri kılar 10,00 Kapanı?. lim yıldızı Zsa Zsa Gabor'un ko • 11.57 Açıhş ve programlar 12.00 8.30 Plâk doîabmdan 9,00 Kücalanındandı Kcndi reklâmına çok çük konser 9,20 Türküler 9,40 Johnny Mathis ile onbeş Hakika değer verir. Onun ıçin sık sık meş 12.15 Sizin için 12,20 Necdet Dans müziği 10,00 Kapanış. hur artistlerden biri ile fotoğraf 11,57 Açıh? ve program 12,00 Tokatiıoğlu'dan sevilmiş şarküar çektirir. Otelcilik heves ve kabiliİki marş 12.05 Küçük Orkestra 12,45 Haberler 13.00 Hafif müyetini anne, babasından ainvs On12,30 Şarkılar (Mediha Demırkıran) zik 13,10 Türk basınından özetlar pansiyon işletirlermiş. O.şul'.aHELtN HAYES TOPLtLLtemsil (her piyes ikişer defa) 13.00 Şansonlar 13.15 Haberler ler 13,15 Öğle konseri 13,45 rı fersah fersah geçti. Tü'kiye. vereceği bildirilmektedir. GU: Amerikanın ünlü sanat 13,30 •Şarkılar (Sevim Tanürek) Nurettin Çsmlıdağ'dan türkiiler Fransa, Avustralyaya kadar uznnDENES ZStGMONDt çısı Helen Hayes'in idaresin 14.00 Haftanın bestecisi (R. 14,00 Hafif müzik 14,15 The dl. Kabareleri, gece kulüpleri â<? "ONSERt deki «American Reportry CO.TI Strauss «Obua konçertosu ve Don Johny Hamlin Kenteti 14.30 Esen çok meşhur. Kişot») 15.00 Şarkılar ve türkü Altan ve Gül Batu'dan şarkiiar pany» tiyatro topluluğu yakınDünyaca tanınİki grup. iki otelci 1958 e kadar ler 15.20 Paul Weston Orkestra 15.00 Kapanış. da Ankaraya gelecektir. Wilmış kemancı Desı 15,40 Unutulmıyan sesler «Lili nes Zsigmondy der'in «Ramak Kaldı», T. Wü16,57 Açılış ve programlar 17.00 Pons, Georg Hahn» lö.OO Yeni Kesrın Sipahi'den şarküar 17.30 tarafından bu ak liams'ın «Cam Biblolar (Sırça " 14 makineyi bir işçi Plâklar 16.30 Yurttan sesler Dinle Neyden 18.00 Gönül Akln' «am saat 20 de Kümes ve Gibson'un «Mucize17,00 Eski çağların müziği 17.15 dan şarkılar 18,15 Sizın için şehrimizdeki Al kullamyor ler Yaratan Kadın» piye.tlerinı Radyo Fasıl Heyeti 17,40 Dini 19,00 Haberier 19,15 Ya.şadığımız man Başkonsolosluğu binası oynayacak olan bu trupta HeAmerika'da yapılan yüzbinlerce sohbet 17.53 İftar vakti 17.54 günler 19,30 Olaylar ve yankıları büyük salonunda bir keman len Hsyes'den başka Dorothy elektrik ampulü, radyo ve teleSaz eserleri 18.00 Okul spor saa 19,45 Zeki Yılmazcan 20.00 resitali verilecektir. Türk Sands gibi tanınmış sanatçılati 18.10 Diskotekten mikrofona Radyo sanatkârlarinın haftalık kon vizyon lâmbasmı hazırlayan maki Alman Kültür îşleri Kurın bulunduğu belirtilmektenelerden 14 ünü bir tek teknisyen 18,30 Şarkılar (Meliha Yalçın) «erl 21.00 Yassıada saati 22,00 rulunun düzenlediği bu redir. idare etrrektedir. 18.45 Haberler 19.00 Çeşitli stüd Çeşitli müzık 22,10 Devamı yarın sitalin. D. Zsigmondy gibi Thornton Wilder'in «Ramak yolardan 19.30 Olaylar ve yankl akşam 22,30 Haberler 22,45 ünlü bir virtüozu dinlememiş Kaldı» adlı piyesi evvelce tsİlmî istasyon Okyanusa ları 19,45 Türküler (Muzaffer Gece konseri 23.30 Bılly Echsti)lan sanatseverlerimiz için bü tanbul Şehir Tiyatrosunda «Dı Akgün) 20,00 Radyo Tiyatrosu ne'den »aıkıiar 24.00 Kapanıs. \'ük bir fırsat olacağı ve ilgi kayıyor şimizin zarı» adı altında ve 21,00 Yassıada saati 22,00 Çeoplıvaca*ı mııhakkaktır. Devlet Tiyatrosunda ise genp Ruslar tarafından bir buzul üze şitli stüdyolardan 22.15 Güniin Ramak Kaldı» adıyla oynanrinde kurulmuş olan ilim istasyo şarkıları 22,30 Misafır sanatçılar mıştı. Ankarda evvelce kurul Lozan Kulübü'nu Antarktik Okyanusuna doğru 23,00 Haberler 23.15 Solo münün Moda'da dü muş sonra (aaliyetine son ve' ziği (Mozart «Piyano konçertosu») kaymaktadır. Âlimler şimdi yeni ^enlediği konfemiş olan Beşinci Tiyatroda is< DÜĞME FABRİKASI 23,40 Ritm ve melodi 23,55 bir istasyon kuracaklar. Bu sefer ranslar serisinde Tennessee Williams'ın «Can Program 24.00 Kapanıs. Eiy 5»TIŞ TfRİNOE F«NT»Zİ.S£OEF bir kayanın üstünde. IS şubat pazar Biblolar» piyesi «Sırça Kü n OAlAlfT 0Ü6ME Çf5İTLERİNl ANKARA ?ünü saat 16.30 Samanlıktan ev mes» adı altında temsil edil ŞAVm MÜş'lEftllFRİNE «RHDER. a peadgug Mesude Alangu ta 6,57 Açılış ve günün programlarl mişti. Amerikan trupunun Ar Hem de nerede biliyor musuafından «İlk Gençlik Çağında 7,00 Gonzola Roig Orkestrası karada oynayacağı üçüncü pi nuz? Avrupa'nın göbeğinde. Dani ,'ocuk Psikolojisi» konulu bir 7,15 Türküler 7,30 Haberler yes olan «Mucizeler Yaratan marka'd? 55 yaşmdaki «Christian •tüd sunulacaktır. Kadın»m yazarı Gibson, memRamu?seau» bir saman yığınının ilekelimizde Yıldız Kenter iis • HALDUN TANER tarafınçinde yuvarlacak bir oyuk açmış, ''lüşfik Kenter'in unutulma? ian din saat 18 de Türk AlKAV OSCAİfc etrafını daüarla payandalamış, on man Kültür Derneği galeri?kilde başarıyla oynadıklar: yıldan beri burada yaşamaktadır. «inde «F. Kafka ve Çağdaş Salıncakta tki Kişi»nin ünlu Bütün eşyası bir sandalyadan ibaEdebiyattaki Etkisi» konulu yazarıdır. ret olan adam pek âlâ yaşayıp git çok ilgi çekici bir konuşma ya Nisan ayı içinde geleceği umektedir Ama bir tek derdi var pılmıstır. mulan «American Reportry dır: Tfvuklar da bu evi onunla Company» topluluğunun altı Selmi ANDAK paylaşcıkları için yatağında yumurtismaktadırlar. \\ Bir psikolog OKUYUCULARLA gorip bir şey VAŞÇAfrkeşfetti "Çektiğimiz zahmeti bir , bir de Allah feilir?,, ÇayUe verebileceğiniz en güzel ikram Amerikalı Tiyatro Trupu Gelecek \ FANTAZI PETIFUR BİSKÜİLERİ p 4TT İ 178 £İIı PKOF. ISTTMBÜS'ün MACEKALARL 0 CopiJnçikt o p e r a m u n d
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle