19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Apartman Daireleri ve ÇBŞ itll dolgun para 50.000 TL KIYMETİNDE ikramiyelerl KREDİ BANKASI TURRIYE u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ FANTOMA 1. Kttap HarikuiÂde macera romanı 500 Krf. FANTOMAYA KARŞI JÜV 1. Kltap Harikulâde macera romanı 500 Krî HERKESİN AVUKATI Utlda ömekleri. Cemil BUrge ilivell î. baskı 10 Li. Mukayeseli Ingilizce Dilbilgisi AKA Nâzım Sılanoglu 400 Krş. KlTABEVt Cağaloğlu, Bftyük Mil&« H»n. İ T tstanbul O kuyruklara karş; tedhirler alınması istendi Içişleri Bakanı Zeytinoğlu» seçimlerin sonuna kadar bu gibi zümrelere müsamaha gösterilmiyeceğine dair garanti verdi 37 1 C 11 11? yil a a y i J.4.I.94 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurlyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul . 2 4 6 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NO 1% Sııhaf Sarper inkılâptan sonraki dış politikamızı açıkladı Dışişleri Bakanı, Afrikada başhyan son hareketlerle ilgili tutumumuzu da beürtti Dışişleri Bakanlığı bütçesi kabul edildi üzerine C Konu iMiımıııı llllllllllllllllllll iki Nehmet Hazer Meclisteki komişmasmda: "Dün Hkre karşı konuluyordu, bugün kanuna karşı çeliıtiyor. Bir Örîî İdare icinden çıkmıstık. Bugün bu hukukan var, Hilen yok,, dedi Ankara 22. (Cumhuriyet Telek») Kurucu Meclisin bu sabahki oturumunda İçişleıi Bakanlığı biitresinin mtizakeresine bağlanmıştır. Vapılan tenkidleri cevaplandırmak iizere söz alan Bakan Najir Zeytinoğlu son giinlerde İstanbul'da ceıeyan eden hâdiselere telmihen: Ankara, 22 (CumhurıyetTeiek:>j! • 1961 mall yıh bütçesi Meclis müzakerelerine bugün de îçişleri J Bakanlıgı bütçesi ile devam oiunj mujtur. Kocnisyon ad.na söz alan Avni Doğan, mülkî taksimatın bozuklu| ğu üıerinde durmu? ve bu tsksi, tnatın iktisadi ve içtimai lüzuma | göre yapılmadığını ve rey avcüığı için bir çok kazalar ihdas edildiSini söylemiştir. Daha sonra nüfus meselesinden bahseden Doğan, Mehmet Kazer'in idare ve^ayetinin kaldırılması şek lindeki konuşma?ına takılarak hür riyetin suiistimal edilmeme«i gerektiğini söylemiş ve teamüle göre hürriyet meselesinden bahset; miş ve demiştir ki: « Vatanda? devlet hakkında kendini idare • den aleme göre hükmünü verir. ı Biz bu alemi düzp'tmek mecburiyetindeyiz.» Avni Doğan ayrıca. iandarma teşkiiâtının motorize hale getirilmesini ve tahsilli polis ve iandarma yetiştirilmeşinin bir zaruret Arkası Sa. S. Sü. 4 tr Tflefoto CUMHURİYET: Ankara latanbul Högeyin Onur düa MeeMjt» yemin ed«k«n umhurivetin ilk on yılında devlet bütçemiz 200 milyon lirayı hiç bir zaman aşmamıstı, sanıyorum. En yükse.» memur aylığının altı yüz liradaıı ibarel buluııduğu o yıllard3 geçim sıkıntısı dediğimiz buguııkü büyük dert, hattâ küçük barem dcrecelerinde bile pek duyulmazdı. O küçücük bütçe ile agıl sıkıntıyı çeken şüphesiz hükümetti. D.ışsatım (ihracat) olaııaklarımız cılız haldeıı kurtulup bir türlü gelişemediği için dısalımlarımız da hep cılız kalıyordu. Vurt ekonomisiııin ait yapı temellerinı güçlendirmek ise devletçe yapılacak büyük ölçüde dışalımlara baglı idi. Amerikan yardımının »öz konusu bile edilemiyecegi o sıralarda biricik güvenimiz kendi almterimiz ve biriktirme yetenegimizdi. Izun savaşlarla yıpranmış, üstelik koskoca bir devrim başarmış bir ulusun sorumlu taü «Cenaze olayı» sanıkları Balmunıcuya sevkedilmek ıızeıe Emniyet kümeti, ekonomik kalkınma ham Müdiirlüğiinden çıkarılırlarken. (Sol üstte görülen Beledi>e eski Başimamı Hacı Nusret Ye^ilçay'dır). lemizi bu şartlar altında yürütmeğe çalısıvor, bunu yaparken de elbette büyük engellerle uğrasmak zorunda kalıyordu. O günleri yakından bilen bir baba dostu bir gün baııa tsmet Inönü'nün bir fcleminden söz etti. Bütçe olanaklarının kısırlığından sızlanan o zamanki Başhakan zaman zaman kendini hayale kaptırır gibi. IIIIIIIMMIIIMIIIimillllllll « Seçimler sonuna kadar hir bir şekilde esasa müessir bir hareket olmıyacaktır. Hükttmetimiz ve teşkilât bunu doğmadan önliyecek kudret ve kabiKyettedir. Tedbirler zamanında alınmaktadır denıiş. teminat vermiştir. Mehmet Hazer konuşmasında sağda solda kalan kuyruklann kıpırdannıalarının önlenmesini ve buzursuzluk olmanıası için tedbirler alınmasını istemiş ve şunları söylemiştir: « Dün fikre karşı konuluyordu. Bugün kanuna karjı gelinivor. Bir Örfi İdare içinden çıkmıstık. Bugün bir Örfi İdare hukuken var, fiilen yok •. Hatip daha soara 19 yıliık kötii tatbikat neticeslnde bucün polisin bir çok hâdiseler karjısında çekimser kaldığinı bunun bir çok zararlar tevlit ettiğiııi ve idarenin cesaretinin memlekette huzuru »»ğlıyacağını belirtıniş ve jaudarma telefonlarının var olmasının yoklutundan çok zararlı olduğanu anlaimı^ttr. jfleelis \olları (Ecvet Güresin yazıyor) Bütçe müzakerelerinde nispi de olsa bir açılma göze garpmaktadır. Burada ıçılraayı daha ziyacie ana meseleler üzerine egilmek mânâsında kullanıyoruz. Hakikaten 1961 bütçesinın ıki gündür devam eden gövüşmelerinde geıek dün Plân lama Dairesi. Diyanet îşleri. gerekse tçi?leri Bakanlığı bütçesinde alâka çekici konuşma v« tartışmalara şahit olduk. ArkMi Sa. i, Sft. I J i üğrenciler de 147lerin tekrar Universitelere dönmelerini istiyorlar T. M. T. F. Geçici Komite Başkaru Nurcttin Sözen dün bu konu ile ilgili olarak basın toplantısı yaptı «147'ler» konusu üzerindeki görüşlerini açıklanıak maksadiyle dün bir basın toplantısı tertipliyen Türkıye Milli Talebe Federasyonu Geçici Komite Başkanı Nurettin Sözen, «Hatanın giderılmesini bekliyoruz» demiştir. Bazı muhbirler tarafından verilen isimlerin hiçbir incelemeye tâbi tutulmadan altalta yazılması surctiyle ve ölçüsüz olarak hazırlanan listenin içinde büyük değerlerin mevcut oldugunu bildiren Sözen, şunları ilâve etmiştir : c Şeref ve itibarları ile oynanmış hocalanmız arasında, 28 Nisan Kürtuluş Savaşı sırasmda yayınlanan Senato beyannamesine ünza atanlar, yarahları tedavi edenler, Arkası Sa. 5. 8ü. 6 da " C e n a z e o l a y ı , , m n s a n ı k l a Mılletler ve Çombe ku vvetlenJ rı *?* **> 5 T Sevkedlldller arasmdntommabekleniyor Lumumba taraftarları, Avrupalılara karşı nıisilleme hareketlerine giriştller.. VVashıngton, 22 (R. a.a.) Güvenlik Kunaeyinin Kongo mevzuunda kabul ettiği son karar suretinden sonra, Kungod* duıum > e Arkası Sa. 5, Sü. 6 da s o h r Gürsel Alican'ı kabul etti Şn bütçenin beş yüz mtlyon lirayı buldugunu gördüğüm g*n bilemezsiniz, ne kadar sevineee18 sanık, haklanndaki soruşturma bittikten sonra Örfî İdare Mahkeğim! Dermiş. mesi tarafından yargılanacaklar, ilgili nıakamların, bu konu etrafında Oysa şimdi Kurucu Mecliste g5bir açıklama yapmaları bekleniyor. rüşiilen bütçe şöyle böyle dokuz milyar gibi astrononıik bir rakam fizerinden bağlanmıştır. Paşanın Dr. Lutfı Kırdariti cenaze töreDini istismar edenlerın resimleri eskiden özlediği sayı çoktan aşıl ninde dini istismar ettikleri iddia gazeteciler tarafından çekilmiş ol ettikt»n sonra ısimleri ögrenebilmişlerdir. Emniyet makamlan dün mış, bugün o sayının on sekiz kat olunarak yakaianan 23 kişiden 5 i masına rağmen em.ıiyet makamlan de olaylar hakkında bilgi vermeküstüne çıkıljnıştır. dün serbest bırakılmış, geri kalan Valinin isimlerin neşrinde mahîiır ten kaçı.ımışlardır. Irakânlarımıza geliııce, bunlar 18 kişi bir askerî GMC ile Balmum gördüğünü beyan etmişlerdir. GaBalmumcu çiftliğinde nezaret alCumhuriyetin ük on yılındaki cu çiftliğine sevk^dilmişlerdir. zeteciler Vali müavini i l e temas Arkası Sa. 5, Sü. 7 de kendi miitevazı ölrülerimizden öteye pek ilerlemiş olmasa gerektir. Son on iki yıl içinde 1,5 milyar dolarlık dış yardıma rağmen; bugün hemen de yine eskisi gibi j fakiriz. Çünkü hesapsız kitapsız, davranılmış, paralar çar çur edilmiş, içeride enflâsyona başvurulmuş, dışarıya borçlanılmıştır. Arada nüfusumuz da iki kat artmış, buna karşılık üretim gücümüı yerinde saymıştır. Bir zamanlar beş Bu konuda, Örfî İdare Kumandanlığı tarafından dün bir tebliğ yayınlandı. altı" yüz lira ile rahat geçinen, Yeniden bazı kimselerin nezaret altina alınması muhtemel hattâ çoluğunu çocuğunu Avrupadi okutabilen bir memur. ailesi, bugün eline geçen iki bin lira ile eski hayatının yarısını yasıyama(Yazısını 5 inci sahifenin 7 Inci sütununda bulacaksınız) makta, evlâdını Avrupaya fönderdermek şöyle dursun, yaşh karısına yardım için bir hizmetçi tutamamaktadır. ; Ankara 22, (Cumhuriy«t T«leks) Devlet ve Hükümtt Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bu gün Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican'ı Çanlcaya köşkunde kabul etmiştir. Bu kabul 16.30 dan 17.05 • kadar sürmüs ve kö»kten çıkarken oaauı mensupları ile konuşqn Aiıcan • Devıet ve Hükümet Başkanı ile nıemluket meselelerini görüştüs» demiştir. Seçim mevzuunun görüşüıüp görüşülmediği sorusunu ise • Elbet konuştuk. şeklinde ctvaplaı.dımnştır. . Basın ailesinin acı bir kaybı o Kıymttli gazetAci Murad Kayahanb beyin kanamasından vefat etti Elektrik fabrîkasına sabotaj hazırlıyanlara ait tahkikat İkinci Yassıada filmi dün basına gösterildi Türk basınının emektar bir menaubu, uzun yıllar me«leğin her sahasınds başarı ile vazife görmüş kıy. metli bir gazeteci olan Murat Kayahanh, ev. velki gece gittiği bir tiyatroda temsil esnasında fenalaşmış, oradan kaldırıldığı hastahane Son Çııı Imparatorı PuYİ Komünizme âşık görünerek kellesini kuriaran İmparator Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Btsbakanı Chou En Lai'nin r«iıliği altında toplanan Tarih Incelemeleri Komitesinin son oturu Zabıtaya her ay 10 bin lira veren otel sahibi Mustafa Arslan (solda) Arkası Sa. 5, Sü. « da re sef garson Mehmet Bilffin düa jahitlik ederlerken lsmet înönü'nün özlediği çok sıfırlı bütçe ber halde bu değildi., Yoksa o bunu iki yıl içinde pekâlâ basarabilirdi. Ama bugün millet eski devrin az sıfırlı, müteva21, fakat yapıcı bütçelerine özlem çekiyor. Bozulan ekonomik düzeni yeniden kurmak için her şeyden Milli Birlik Komitesı Irtıbat Bu önce üretim gücümüzü artırmaya rosu FotoFilm M«rkezi tarafından bakmalıyız. Bunu başaramadığımız hazırlanmış bulunan tarihi Yajsısürece önümüz yine karanlıktır. ada duruşmalarının ikinei filmi Bu tempo ile gidersek, nüfnsumuz dün saat 10.30 da Site Sinemasında kırk milyonu bulduğu gün birbiri basın mensuplarına gösterilmistir. mizi rni yiyeceğiz? «Yassıada'da Hesap Veriyorlar (Düşüklerin tçyüzü)» adı altında * Yobszlar bakkında devrim hü çevrilmiş olan büyük t»rihî önenu haiz bu filmi, basın mensuplıriyle kümetinin yayınladığı bildiriyi yü birlikte dâvetliler büyük bir ilgiv rekten desteklemiyecek bir Ata le takip etmişlerdir. türkçü bu memlekette yoktur. Ve Dün Yassıada'da duruşma olnu şunu unutmayınız ki bu toprak dığı için Yüce Adalet Divanı Bas larda yaşıvan vatandaşların ezici kanı Salim Başol da filmi seyreden çoğunluğu Atatürkçüdür. Tfobaz Arkası Sa. 5. Sü. 3 te lar, düşük iktidarm ayakta tutunabilmek için dayandığı. ya da dayanmağa çalıştığı bir bostan korkuluğundan ibarettir. Örtülü öfienek meraklısı bir kaç kiralık k. 'emin şişirdiği bu adamlar 27 >la! yıstaıı bu yana başsız kalmışlar i de b «jfİB Murat Kavahanlımasından^ " « r«fat etmiştir. Bu acı kayıp için Oazateciler Cemiyetinin yaymladığı tebliğ sudur: Gazeteciler Cemiyeti tdare Heyetinden bildirilmiştir: • Cemiyetimiz âzas;, sevgili aı^ kadajımız. Her Gün ggzetesi müessese cnüdürü Murat Kayahanh, âni bir beyin kanaması »etice«inde maalesef aramızdan aynlmif bulunmaktadır. 25 yıldanb»ri muhtelif gazetelerin yazı işleri kadrolannda, basm meslek teşekküllerinde ferafatl* Arkası Sa. 5, Sü. t de Ferit Sözenin randevu evlerindeıt nasıl para aldıgı diın açıklandı BAŞOL HİLTONDA Dün Yassıadada duıuşma olmamasmdan bilistifade şehre inen Başkan Salim Başol akşam üzeri bazı yargıç ve subaylarla beraber Hilton oteline gitmiştir. Başol burada saat 17 den 19 a kadar kalarak müzik dinleyip çay içmiştir. Başkanı. Hilton otelinde gören otel müşterilerinden Ankaralı bazı bayanlar yanma giderek kendisiyle hasbihâlde bulunmuşlardır. Sinemacılar yoptıkları hatayı anladılar Şehrimirdt iki günden beri bazı büyük afişl«rle <Allahü Ekber. adlı bir filim reklâm edilmiş ve sinemalarımızdan birinde gösterilmesine başlanmıştı. Gazetemizin dünkü «Kendi Kendimizi Tenkid» sütununda behrtildiği gibi. filmin reklâmlarında «Ramazanı Şerif münasebetiyle görülecek filim», «îslâmiyetin zuhuruna ait filim» gibi cümleler kullanılmış olması, dinimizin şahsi ve maddi menfaatlere âlet edildiğine delil sayılmakta ve hâdise. devrim lerimizle, hattâ kanunlanmızla tezat teşkil etmekteydi. Bu gerçeği anlıyan sinema ilgilileri, ikaz ve tenkidleri gözönüne alarak, dünden itibaren reklâm afişlerini sokaklardan kaldırmışlar ve filmin oynatılmasına da son vermişlerdir. Boğaziçindeki Manolya otelinin sahibi Mustafa Arslan, dünkü duruşmada otelinin kapatıl maması için zabıtaya her ay muntazaman 10 bin Hra ödediğini söyledi, diğer şahitler de buna benzer ifadeler verdiler. (Yazısını 5 inci sahifenin 4 üncü sütununda bulacaksınız) dır. Kimi zaman şurada burada boy göstermeleri, kendilerine yeni bir baş arama gereğinden doğuyor olmalıdır. Anlıyabilecekleri en açık bir dille boşutıa yoruldukları 58 milyon kiloyu bulan bu tütünlerin satışında m iyice anlatabilirsek asıl iyiliği onlara yapmış oluruz. Kendini bifiyat, 11 liraya kadar çık?rıldı len bir adam bostan korkulnfeuna güvpıımez ve bostan korknluğu İzmır, 22 (Telefonla) Ege Eki riyle bakılmaktadır. Tahminljre insaıılan de.Sil, nlsa nl^a kargaları cı Tütün Piyasasmda bugünkü sa göre bu akşama kadar 58 milvon Ürkütür. tışlarla birlikte İyi kaliteli TiaHa kilo tütün satılmıştır. Şimdi nıüs NADİR NADİ nn tamamına elden çıkmiş ,ıaza Arkaaı Sa. S, Sü. 3 te iyi kaliteli bütün tütünler satıldı Mart, .Nısan >lavıs Haziraıı. Icnımu/, Ağu5tos Evlul, Ekim. Kaşım VATANDAŞIN MACERALARI,. Aralık, Ocak Şubat... «tstanbul çocuğunu.ı gözü i'e Anadolu Köyleri» isimli roportajımızı bugün 5. sahifede bulacaksınız. Anadolu Köyleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle