12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CUMHURÎTET 9 Aratık 1961 Sarı kırmızılılar bugün yine idman yapacaklar Buvuk maça bır gun kala ıkı ta lard r Halen Pendıkte kampta okını da çalışmalarını hızlandırmış lan Beşiktaş dun son antrenmanım vapmıştır Çalışmalara Necmı ıle Munır katılmamışlardır Bu ıkı futJapon güreş takımı bolcu tedavı olmuşlardır Dığer pazartesi günü geliyor futbolcalar antrenor Kutıkm neza retınde kulturfızii japmışlardır 13.15 aralir. tarıhlennde Japon. Beşiktaş bugun ı«t'rahat edecektır lar ıle yapa<ağımız gureş musa Beşıktaşın pazar gunu Fenerbahbakalan ıçın Japon mıllı gure? 1a çe\e çıkan tertıple saha a çıkacagı kımı 11 aralık pazartesi gunu şeh so. lenmeKtedır rımıze gelecekür Salı gjnu ı*e Gureş kampında «eçmeler vapıla cak ve ıkl takım tesbıt edılecekFENERBAHÇE'NtN NÜRNBERG MAÇINDAN BÎR AN tır Çarşamba gjnu \apilacak olan tstanbul . Tok; o temsılı musaba kasına bır takım, cuma gunu \ a . pılacak Mıllı karş laşmava ı=e a\ rı bır takım çıkarılacaktır Japon lar ıle \apılacak maçlardan sonra bu ıkı takım kendı arasında musa baka vapacak \e seçılecek ekıp (Ankara Radvosuna) Irana gıdecektır Buj ak sahalardan buvuk Almanvada Nurnberg ıle japtıtakımlardan, medenıjetn nı gı Avrupa Şampıvon Kulupıer metlerı vanısıra spor ze\kınturnuvası maçında 10 maglup o. den de uzai kalan Doğu Aialan \e ıkı gun sonra Can Bartudoljluların teK •eselhsı varnun \enı takımı Fıorentma ıle oy dı Mahım maçları pazar gun nayan ve 2.1 kajDecien Fenerbahlerı radvodan dmlemek çe futbol takımı bugun saat 18 35 Fakat uzulerek goruvoruz de uçakla şehrımıze geleceKtır kı, valnız Doğu Anadoluda Dun gecevı Munıh te geçıren Sar* gunduzlerı hıç djvulmı lâejvertlıler bugun ogleye kadar \an tstanbul radvosu muhım çehri gezecekler ve sonra da uçak maçları \en\or, dığer rad\o la Almanvadan ajrılacaklardır 1ar da (tabıı A'karadan bah Fenerbahçelı ldarecıler alıvan ne seduoruz) at vanşı fa an antıcelerden zıvade takımın çıkardı latı orlar ğı oyunlardan memnunluk duy. Doğu Anadoludakı bınlerce duklarını ıfade etmışlerdır «porsevere tercuman olarak muhım maçların Ankara rad vosundan da naklen verılme snı ıstıjoruz Yıllardır hıç bır ıktıdarm hıç bır teşkılatın taiı manaFloransa 8, (Telefonla) Car «ı\le bakmadığı Dogu AnadoBartu'nun jenı takımı olan \e lu ıçın artık ıvı gunlerın başhalen Italja lıgınde ikıncı vazı. laması ıazımdır Bız bu basıt vette bulunan Fıorentına takımı ;onj ele aldık PATTERSON GALIP Pazartesi sabahı Torontoda japılan mupazar gunu (varın) hg 16 olan E!e ahnacak daha nelerı var Lecco ıle karjüaşacaktır Can ıle sabakada dunva ağır sıklet boks şampıyonu Patterson rakıbı Mc Doğunun Neelej'ı 4 raundda >enerek unvanını korumustur Resım, 4 raunbır havlı kuvvetlenen FıorentıraErdoğan ARIPINAR nın bu karşılaşmavı kolaylıkla ka dun sonunda yedığı bır jumruk tesırı ıle yere >uoarlanan Mc Neeleyı b»klenmektedır gosterıyor lllllUllllıllltıııııııııııııııımılılıııııııııııııııııııııımıiHiııııifiıııı G. Saray ve Beşiktaş yarını bekliyorlar Millî lig üç şehirde devam ediyor Galatasaray Sarı Kıımızılılar son ça'ışmalarını bugun A Samı Yen Stadında vapacaalardır Saat 11 de Sarı • Kırmızılı ıutbolcular 1,5 saat «uren bır çalışma vaptıktan sonra toplu ha.de ogle vemeğı vıvecekle ve bır smemava gıdeceklerdır Galata<arawn pa'ar gunku kadrosu ancak bugunku antrenmandan sonra tesblt edılecektır Dahilde ve hariçte çok sayıda Bisiklet Federasyonunun teşebbüsü • Fenerbahçe bugün yurda dönüyor Doğu Anadolunun hakkını yemiyelim Fiorenlina Lecco Bisiklet Federasvonu 1962 *ene. sıne aıt faahvet programını haî'T lamıştır Programda dahilde vapı lacak bolgelerarası musabakalaTa çok ver verilmektedır Bisiklet Fe derasvonu Kış Sporlan Federasvo Anharada P.T.T. Sekerhilâl G. Birliği G. Tepe, İznundan sonra butun bolge bı*ıkmirde ise K. Yaka A. Ordu. İzm. Spor Y. Direk letçılerını sınesınde toplı>an va karşılasıyorlar devamlı musabakalar \apan hır federasyon olarak gozukmektedır d e nen Şekerhılâlhler bugun iç, n Federasjon Reisı şampnon bır bl favorıdırler sikletçi olmakla beraber 50 \e ya 19 Ma>ıs Stadında gunun ikıncı kın bısıkletçınm ecnebı antrenor maçı Gençlerbırhğı ile Go*tepe nezaretınde çalışma«mı ve bılgi •ırasında ovnanacaktır lerını daha çok arttırmalarını ı«G«çen Mıllı lıgde 22 berabere temektedır Bu «ebeple ılk once kaldıktan sonra Goztepelılere 2.1 Fransadan bır antrenor eetırtmfk \.emlen Gençleroırlığının bugun ıçı teşebbuse geçmıs bulunmakn revanşı alma*ı ıhtımalı juzde 75 tadır dır. Dığer taraftan bısık et «poru İZMİRDE Turkıyedc ikıncı bır pıst daha ka A.lsancak Stadında gunun ilk zanmışnr Balıkesırde yapılan bu maçı Karşnaka ıle Altınorau ara pıstte de musabakalar >apılacaltsında vapılacaktır Geçen Mıllı lıgın ılk maçında tır Pı«t varışları arttırılacaktır. KaışıjakaM 2.1 venen Altmordu, Bu «erıP DanımarKada japıl'td 1 * .\E TAPACAGl MERAKLA İDDIALI \ E F 4 ikıncı karşüaşmada 33 berabere Dunva ve Avrupa bisiklet «aTıLrl BEKLENEN K. P\ŞA FORVETt kalmıstı Mılli hg maçlarına bugun Utan. Bugun ıçın gaılbnet şansı Kar. jcna^ına bısıkletçilerın katılma ih bul, Ankara ve Izmırde dev am şijakadadır tınıalıerı vardır Demırperdfden Millî ligde puvan Aleancak Stadında ikıncı maç d(j\^mlı teklıfler alan Bısık'et O G B M * Y P edılecektır Tak mlaı lzmır";por ıle Yesıldırek arasında îcderasvonu G Sara> 13 10 1 li 7 22 ÎST4NBILD4 dahılde ve hârıç e o' nanacaktır Altav 1 20 9 20 n 8 . Kasımpaşk ç >k savıda musabakalar v»pm!«Mıllı hgde ılk defa karşılaşacak lz Spor 3 18 14 19 13 kazanma şansı nı n ancak ıstenılen butç>le OIH KS K 3 16 13 19 Dolmabahçe stadında v alnız Ve. olan ıkı rakıpten 13 caj.ıtn da behrtmektedır A ürdu 3 21 14 18 fa ıle Kas mpaşa karşılaşacaklar. Izmırspoıdadtr 14 F Bahçe 4 24 14 15 dır 13 A Be\ koz 6 7 18 13 Geı.er Mıllı hgde ıkı rakıp 1.1 15 BesiKt?>; 4 13 7 13 beıabeıe kaldıktan sonra Kasım. li G BırliEi 5 18 lft 12 pa«a'ılar Vefahları ikıncı maçta 12 K Gumruk 12 4 10 11 11 1.0 ' enmı^lerdı A Gucu 8 14 19 11 Busun ıçı n ajnı netıcelerı tek13 Ş Hılal 5 8 12 10 rarlamal«;rı ıkı rakıp ıçın çok 12 Go?tepe 4 11 16 1 1 mumkundur ( 12 D Spor 15 23 '0 H 3 ANKAR\D\ Is Spor b 21 16 9 n K Paşa 19 Mav ıs Stadında gunun ılk ma u 3 2 J 13 12 8 Ferıkov H 2 3 *$ 7 8 7 çı P T T ıle Şekerhılal ara«ınY Dırek 9 1 3 5 8 14 5 da vapılacaktır ı PTT 8 1 3 4 5 13 5j Geçen mıllı ngde 11 berabere I Vefa 11 2 1 8 8 22 5 | kaldıktan sonra P T T yı 31 j e . I IHRAÇ MALLARIMIZ! Vefa ile Kasımpaşa D* Bahçede oynuyorlar müsabakaya taraftar olan Fed. Başkanı Fransa'dan antrenor getirtmek îstiyor BOAC Jetlerile Tokyoya daha çabuk varır, üstelik, vaktiniz müsaitse, bu harikulâde yerleridegörebilirsiniz! İLÂVE OCRET ÖDEMEK LÂZIM DEGİLDİR! Sueun MlGROS " tan tecrube ıçın bedava bır t u p R A Y O N ısteyınız 1962 ınodeli 'plano. radyo bu ay satışa cıkıyor... PHILIPS B5 TR 94 A "PLANO,, RAOYOSUNUN EVSAFI / Yeni Delhi'yi Jilâve ücretsiz gorünüz) KA>ON >AGLAI?I KIRLERI YE^E< ARTIKLARINI KOLAYCA YOK EDER R A Y O N ELLERı B O Z V A Z TATL BR Y U M U Ş A K I K . E RIR Telefn H 30 S S • Cılalı luks moblc • Niodcrn karakttrıslıklı G İJnılıt, • Gcnı> tjkbimjtlı 4 d.ılg.» ')jnılı.^ • IIKC \c kjlın iCslcr için ' J t u j ı ı l In^bdS oporlor • Pık.ıp \c mun^am opjrlur bnj;lunı,ı ı«. rtıbatı • HIF1 vumuşak scs vc* korı'uşmjlar» ıçın a\n ton a\ar (u>ljrı • Orta ve uzun dalgalar ıçın clahılı fcro • manyctık, kısa dalgıila !t\ha anten mcvcutturJT PHIUPS 5 Reklarrcılık 3019 8401 MERBALİT SUNİ MERMERLERİ TELEFON : 2 7 4 7 1 0 Reklamcıhk 2960 8173 o/o 100 tatmin edecek fevkelâde bir radyo "OIAN A 454 PHILIPS BÜTÜN OÜNYANIN HİZMETİNDE Rangun'u (llâve ücretsiz görünüz) Bayındırlık Bakanlığı KarayolEarı Genel Müdürlüğünden J | İ % • 19b2 vılının mart av nda Ankara Bavındırhk Mudurlueu Esıtım Atehesınde açılacak olan temel kurslarında vazıfelfn dırı'mek uzere askerl gını vapmıs azamı 35 v aMnda 7 ogretmen namzedı alnacaktır Motor Elektrık Makma Tekrıker Okulu mezunicirından bu ne talıp olanların en ee<. 27 12 19fil aunu =aat 17 00 ve kadar Personel Sube:ı Mudurlusu Per^onel Seçme Seflısıne ssh^en muracaatları rıca olunur ADRES Tnna Caddesı No: 7 Kat. 1. Oda No. 23 Tel. 123180 109 lenısehır A1NKAR\ (Basır 11980A 17902 8408) İstanbul Ticaret Borsasından Senelık ma'oj e rdk 'ı aptırıldtaktır Alakahlanr luzumlu pvrakı Bahçekapıda kaın Bor=a Levazım Servısınde Eorerek tcklıflerını kapalı zarf ıçınde en geç 12/12 1E61 ^alı Eunu ^aat 17 e kadar Borsa Umumı Katıplıgme vcrmelerı ılan olunur Bor*a lc'are'sı ıhalevı vapıp Vopmamakta «e"besttır (Ba^rn 1187P *&* Köntiir Naklettirilecek Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden Ankara 1 Kutahja A?nt Sîiavıı te:ıslennın 1962 vüı i'1etme rratervalı ıhtıvacı oiarak 300 . 360000 ton hn>ıt komurunui, Ku'ahvava bağlı h^vıtome1 Isletmelerınden fabrıka snha<îir ı nake ı«ı ıbaleve <,ıkarı'mıstır Bu hızmete t a i n olap fırma'ar TL 250 bedel mukaohndp rukavele proı ı ve >artnameM Genel Mildurluğumu* Ticaret •>nbe^ı ıle Ntanou'da drtlata Kurekçıler cadaesı Evranos han No 4'7 dekı îs'anhut Bıiro Mudurlugunden vey a Az >t Sana1 ıı T A S Kutahva îjantıve ve \3ontaj Mudurlugunden temın edebıhrler 2 Mukavele pro]psı ve çartnamesme uvgun olarnk hazırlanacak tekjıfleri'i 2012 196! çarşamba gunu saat 15 a00 e kadar Gençl Mudurlu<*umu/ Tıcr.ret Subesıne tevdı edıİTi< '=ı Iazımdır 3 ^'rketımi' 2490 savııı Kanuna tabı olmadığınddn ıhvlc ı vap'P vapmsmakta, lcısmen veva tamarren dıledı»ı ıo vapmıkta serbestt.r. (Ba'.n 12040 A 17929,8115 Hong Kong'u (llâve ücretsiz gorunuz ) 1 Beledıve Şubelen memur ve mustahdemlerı ıçın işçılığı kumaşı ve maızemesı muteahhıde aıt olmak uzere 107180lıra muharrmen bedel ve 6 609 lıra muvakkat temınat. la 466 adet palto kapalı zarf eksıltme suretıyle ıhale edılecektır. 2 ^>artnamesı Levazım Mudurluğunde forulebıhr. 3 İhaleM 13 12 1961 çarşa mba gunu saat 16 da Belediye bi. nasında toplanan Encu mende yapılacaktır. 4 Teklıf mektuplarının aynı gun saat 15 • kadar Encumen kalemme venlmesı çarttır. Pcsta. jecıkmelerı nazarı 'tıbare ahrunaz. (Basın 11107 A . 17378 8383) | Ankara Belediye Reisliğinden PR6FİL DEMİRLER! SACLAR \lman Menşeli Muhtelıf eb atta kosebent, Te ve U demırlerı 0 90 ılâ 150 m m d°kapt \e 0 50 rı m «ı\ah saçlar. SATIŞA ARZEDİLMİŞTIR KOÇTAŞ TİCARET A. Ş. (Demir Şubesi) Fermenecıler 90, Galata, Tel 49 17 62 Faal 4783 8370 Etibank Genel Müdürlüğünden Elektrik Mühendisleri Alınacak Vass 1 ' ucretlı veva vevmıvelı kadrolarımıza tâvin edılmek ıe Bankamız Merkez teskılâtında cahstınlmak uzere, ivi \abancı dıl bılır Elektrık Mühendisleri ve Yuksek Muhendıs slınacaktır Ingılızce bılenler tercıh edılecektır. l'tekhlenn, Enerıı Etud ve Tesıs Subemız MudurluSiine sab^en veva yazılı olarak muracaatları rıca olunur (Basın 11979A 17903/8410) • Tokyo'ya vardığınızda da yoiculuğunuza ılâve zevkler katmız! Ytr OYirfmok ve her turlu mo'umot için genç * ve^güasel birHenih^sım ISTANBUL ANKARA IZMIR BEA, Dog Aportımonı. 10 Cumhunyel Coddesı. Tel 476775/6/7 THY, Evkof Aporhmam Altr. Tel 116108 (5 Imesl . THY, Fevzı Posa Bulvor. Tel 32125/6/7/8 B B I T I 5 H O V E R S E A S BOM SİZE IYİ HIZMET EDER C O R P O R A T I O N Reklâmcılık 3016,8402 Faal 4730,8372 • kan deveramnı kolaylaştmr^ :• sert sularda sabunu köpüriür, • vücut ve ier kokularını giderir, • soğuk ısırmalarını iyileşiirir ve... cildinize sağlık, gençlik ve cazibe verir! AIRVVAYS UOBANA 3 î r I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle