18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUttlttUİUl&'.l. Kadri Kaplan, Mecliste şahsma yapılan hücumlara cevap verdi Ankara, 8 (Cumhurıyet Teleks) Baştarafı 1 inci sahifede Bir süre önce eski M.B.K. üyemiş ve saat 13.30 a kadar Başbakalerinden Kadrı Kaplan'ın «îhtilâl Arkası Sa 5 Sfl 3 t e nın yamnda kalmıştır. Bu görüş.Yalnız.ve Yalnız HljijTj ^ g ^ . ^ ı : : devam ediyor» şeklındeki bir beyanatı üzerine Başbakan Yardımcısı cak, memleket ekoncmisi için özellik tâşıyan «ahalarda bu had 125 bin ' mede tercüman olarak Çalışma j Aydın Tekstil Fabrikası Imâl ediyor.; Akif lyidoğan tsrafından cevap liraya indirilecektir. Kazançtan düşülecek yatyırrm indirimi normal Bakanı Bülent Eeevit de hazır buj I i t' r t r 3 M T j Pila»cı:: : landınlan bir sözlü soruyla ilgilı olarak Kurumlarda yafırım bedelinin % 80 ı, ferdî teşebbüslerde ' lunmustur. Z: :Poplin 110 olarak Kaplan, bugün ban basın r^ 30 u olacaktır. Bölge kalkınması ile ilgili yatınmlarda bu had r Toplantıda tamamen dış yatmfn ; .. Çakmakçılar No 74 c Nahil Huzey<« Perek lar meselesi konuşulmuştur. Sızan, 110 No.tffiriST A NB U L Antalya, 8 (Telefonla) Kfeş ii Halteı ve motor sahibi Niyazi Er mensuplanna şu beyanatı vermiş I *> 75 e kadar çıkabiiecektir. Müessesenin personeli için yapacağı sos haberlere göre Tiirkive: j tir : | yal tesisler için harcanacak paralar da bu indirim içinde mütalâa ediAşlrefendı Cad. No. 48 çesi açıklarında motorla gezintiye oğlu, Yunanlılar tarafından Meis 1 Vafırımların dış finansma1 T "! «Sayın Başbakan Yardımcısır.ın İndirimden faydalanacak konular arasında turizm, bahkçılık. çıkan Kara Yolları memurlâfından AdaSına kaçırılarak, karasularını nıtıın A.Î.D. Teşkilâtı tarafından' ^ Mehmet Dikbas ile Assubay Salih tecavüî iddiasiyle tevkif edilmij da ifade ettikleri gibi fiili mânadak m o d e r n v e r i l e c c k t i r . deruhte edilmesini, | lerdir. Durum Vali tarafından Iç kı ıntılal rejımı, kendıne mahsus * " 2 Knnsnlkiasyon anla^mala [ işleri Bakanlığına bildirilmiş ve bütün iyilikleri beraberinde getirermdaki ödeneklerin bir müddet, ceği inancına bağlı kalarak yerini tahkikata baslanmıştır. tehiri İcin Amerikanın 6» yardjm t demokratik hukuk rejimıne bıraki n e soSyal adalet acısmdan, is verenlerle hizrr.etliler 3 ) Y EFESPOPLİN3 etmpsihi istemektedir. | Kangal Ortaokulunda da mış ve elbettekı sona ermıştır. Ihzarî mahiyette yapılan busosval huzı.ır sağlamak ve grevleri önîemek icin. sirketiertn pp Aydın Tekstil Fabrikâsı imâl günkü eörüşmede Amerika Bt'itir ki, ihtilâl, geceli gündüzlü üsöğretmen kalmadı Verşisinden yükelçisi AmPrikai'n A.t.D. Testün bir enerjı ile çalısıp söziinün da^ıtacağı hisse senetlerine ödenecrk kısım Kunımlar Sivas, 8 (Telefoıııa) Yı'dızeli I tam eri olarak dünyahın hayranlı istisna edilecektir. Personeie verileeek hisse senetlerinin değerinden kilâtı vasıtasiyle Türkiveye yarilçesinden sonra Kangal ilçejirde. ğını çeken bir davranışla özlenen Kurumun derohte ettiŞi kısım o yılm kazancı ile karaılanmadığı dım PdilebUecpfini bilriirmiş ande kadrolu tek bir oŞretmenin kal rejime geçen ihtılâlciler tarafından takdirde, gelecek yıhn kaznncmdan doğacak vergiye de sirayet edecek cak teşkilâtın ysrrtım verebrilfnemadığı bild'rilmektedir. Derslerin sona erdirilrr.iştir. Ancsk unutulsi için stafü gereŞinee kalkınma Hâdise sırasında 5 kişi yar« birçoğunun bos geçtiğı ortaokjıda, mamahdır ki, 27 Mayıs Ihtilâli, A tir. Anonim şirketler tarafından, sermayenin artuılması suretiyle da ve vatırım plânlarını tetkik Heğıtılacak bu hisse senetlerinden, o sirkette en az üç yü çalışmıa permüdür ve kadrolu oğre'.men t u nayasanın başlangıç kısmmda da lanarak hastanelik oldu ceâini, ve yine statü gere?ir»ce lunmaması yuzünden disipiin çok açıkça belirtildiği gibi, becerıksiz sonel faydalanabilecek. hisse senetieri rama muharrer olacak Ve beş sifır faizli 50 yılhk Sdenne süreli ^Topt»n Satış Yerler Izmir. 8 (Telefonla) Kemalpa sarsılm.ş bulunmaktadır. ve bencil bir idareye karşı yapıl yıl süre ile başkalarma satılamıvacaktır. finansmanlar:nın mahivetini i?ah 60 No. Iplik sanın Ulucak köyünda dün gece 4) Emekçi srnıf için. asgarî geçim haddi olarak vergiden muaf tu etmiş ve bu arada Türklyertin beş Velilerin devamlı şikâvetlerine mış ve büyük haik kitleierinin desgeç vakit A.P. ve C.H.P. taraflar sebep olan okulda dersler, Üçede tefine mazhar olmustur. tulan miktar yükseltüeeektir. Bazı Fabrikalar yıllık plâfımı teçkilâta vermesini Aşirefendı Cad Aşirefendi Han ları arasında büyuk bir kavga çık ki memurlar tarafından venlmekEğer bu kdtü zihniyeti tekrar htemişMr. Hükümet, Devlet Piânmiştir. Günlük hâdiselerin muna > fakat randıman almak fnür.ıkün te, hortlatmak çabasında bulunacaklaraa Ts?kilatı tarafından haıırkaşasiyle başhyan kavga, kısa bir I cİjTnamaktadır. lar olursa veya bazı taktiklerle zelanmakta olan ana plSi ve buna zamanda büyümüş ve bu arada bir I 5) Güzel sanatlarla meşgul olaniarın vücuda «etirecekleri eser ek olarak hazır'anaeak projeleri kavgacı tabanca çekmistir. Taban Adapazarı şcker fabrika mini yokhyanlar bu'.unursa, bu Hayg Çilinglryafı türlü zihniyet ve onun temsilcileri lerden sachyacakları te!i* haklarınm vergi dışı tuttılan kısmı 5 bin te«kilâ*a verecektir. caftın ietiği çekildiği halde ateş al27 Mayısm fıkir 5'apısını ve ona ha liradan 10 bin liraya çıkarılacaktır. Yabancı memîeketlerde satılan Ajireiendi Cad Asıre^endi Han sı 123 gün çalıştı mamış olması, daha feci neticeleri | I=tenen yardım vahut finansman önlemiş, buna rağmen jandarma ' Adipazarı, 8 (Tel«for.la> l l i yat veren asîl heyecanı dimdik kar eserler için bu miktar 40 bin liraya çıkarılmakta. ayrıca telif eserle yekunu üerinde henüz durulmuş şılarında bulacaklardır. müdahalesi temin ediiinceye kadar miz Şeker Fabrikası Hu sftte 123 rin vücuda Retirilmesi için yapıîacak maEiaflar da geniş çapta dikka dejildif. Ancak mslî çevrelerden Sözlerimin, Anayasaya aykırılığı taraflardan 5 kişi hasî?.hanelik ol ! gün devam eden k»mpanya<:ı firate almacaktır. sızan haberlere göre yatırımlâ'in ! sında ÎSO bin 500 ton pancar işli iddiasına, kalbi memleket sevgısı tnuştur. dış finansmanı yılda 200 milyon ile dolu tek bir kışınin bıle inanKavga tahkikatı esnasında Kay yerek 42 bin 647 ton şeker istihsal mıyacağını zannederim. Biıler Arincancılar YusuNan Han : j N e 3 4 t n t f dolar kadar tuttnaktadır. makam ve Jandarma Kumandanı etmiştir. nayasayı çıfnemek için değil. aksıE jiST A N B U l 6) Tarımsaî kazanclann 10 bir. liradan sonraki kısmı vergiye tâbi nın tutumu da şikâyet mevzuu hane, onu çiğniyenlerı toparlayıp aDemokrat Partinîn kııline getirilmiş ve gerek Valilik ve Dr. A. Reel'in hayatından dalete teslim etmek için ortaya çık tııtulncak; tanm işçiieri ise sosval adalet, vefgi eşitliği ve Iktisadl mü40 No.lt İplik MuMelif Fabrikalar imâl ediyor. :: gerek^e İİ Jandarm» Kumandanlımış msanlarız. B:r ihtilâl rejimi lâha'alprla vergi dvı bırakılacaklardırrulmasına, tzmîr Valisi ğı tahkikatın bu safhasına da el tamamen ümit kesildi içinde dahi hakka. hukuka. adaleBütün bu hususların d'şmda teknik bakımdan birçok yer.ilikler koymuştur. izin vermedi Ankara, 8 (Cumhurıyet Teleks) te ve her türlü serbestiye en genış ] getiren bu cok önemli tasarı hakkında, Vergi Reform Komisyonu 141 günden beri Tıp Fakültesin imkânları tanıyan kişüer Anayasa Başkanı. Maüye BakanhŞı Müsavir Hesap Uzmanı Ali Alaybek, ga1 <nel sah'fede de tedavi alfınds buiunan Dr. Alp yı çiğnemezler. Onlar ancak, bu ısı temize aşağıdaki demeci vertniştir: Bir çıra parçası mına mıiracaat eden Sami özelsel, 3 0 N o . iplik M u h t e l i f F a b r i k a l a r imâl ediyor. îî; Reel'in müdavi doktoru Prof. lr y'.pacaklarla mücadele için nöbelc Nüshet Ünlüyo! ve Ahmet Şah'nIIHfflMtllimil'lllllll 8 cana mal oldu i fan Titiz bugün bir basın toplantı Sİrmiş oicn idea'.lerine sadık Ataden müteşekkil üç kurucuya par. Reklâm 768 Divarbakır, 8 (Telefonla) Bis sı yaparak, genç doktorun duru türkçülerdir. tinin kurulamıyacaftı bildiHlmiş mıl îlçesinin Sebat köyundm Şuk munda hiçbir değışiklik olmadığmı • Verpi reforTrunu yaparken. sosval ve iktisadî fonksiyonları v p bbu h u B U S b u e ü n Hükümetımızin yapıcı davranışu Reklâmcılık 3020/8418) ru Çokbilire ait üç katlı bina; çı söylemis ve tedavi şekli hakkında larla her gün biraz daha birlik ve ön plâna almak dâva^ı karsısında k^M'k. Mod°rn verei anlayışına j kendilerine tebliğ edlimiş r e s m e n kan bir yangınla, kül olmu?tur. dünya tıp otoritelerinin raporları beraberlıği kuvvetlendirmeye ça uygun olar?k, mahaili vereilerle Renel vergileri koordine etmeğe gay • t j »•»»M »«>«••• r 't Bir çıra parçasındafı çıktığı a n j n ı açıklamı.«tır. hştığı su günlerde beni bu sözlere ret ettik. Millî grlirle irtihEtlı olarak. vergi hasılatlarını artırmak za j Vilâyet makamı. lçisleri Bakan laşılan yangmda 2 dana. 2 öküz ve j Basın toplantısı sırasında Alp sevkeden olaylara esef edilfnelldir. 4 inek yanarak ölmüştür. Reel'in babası Sadrettin Reel, oğ Bu sözler sahsıma mahsus hayal rureti vardı. Esk'den, hasüâtı artırTnak deyince. ?kla vergilere zam lığının bu mevzudaki bir tâmimilunun daha ferah ve daha geniş bir mahsulü fikirler değil, tarihi ger yapmak gelirdi. Modern anlayışa göre, verei hasılâtımn artmasl. her ne i«tinat ptmsktedir. Bu tâmim. Başını taşla ezerek şeyden önce iktisadî gelişme ve kalkınma ile millî gçlirin fert bnşına de D P rürnuzu ve isminde Deodaya naklini istemiş. Prof. Irfjn çeklerin tâ kendisidir.» Titiz ise en küçük bir hareketm düşen miktarmı >ükseltmekle mümkün olabilir. Bu da, ancak yatırırlı mokrat Ibaresi taş'vafı parti kıır öldürdüler genç doktorun hayatında tehlike !ann artmpsı ile tahakkuk edebilir. Vergiciliğin mal? fonksivonunun manın yasak olduğu kaydedilmiş Burdur, 8 (Telefonla) Çaldır yaratabilecek neticeler doğuracağı Brezilya, Türklere arazi yanıbaşmda, gayri malî fonksiyonîarı da vardır. Vergi politikası ile tir. nahiyesinde fecl bir cinayet işlen1 Döviz temini ve ithalâtı Idaremizce varıılmak üzere APA Kuruculardan Sami ö»els°l. va miş, Arif ve Ibrahim Çetin isimli nı ileri sürerek bu tekhfi reddetiktisadî politika üzerinde müspet tesirler husule getiriiebüir. Çah| pılan bu tebligat üzerine, «Biz!er satmak istedi r e serbest döviz sahası memleketlerinden : miştir. Bunun üzerine Alp Reel'in iki kardeş, bir tarla ihtilâfl yüzün malarımızda üç ur.suru önemle dikkate aldık: o demokrat kelimesi icin hukuki den akrabalan Tâlip Çetini ba?ını b°la r a s l . n e a o Brezilya dan Türkiye'ye arazi Şartnâme No. C Ins I bir mâni gSfmedik. Her halrte butaşla munakaşa cereyan etmiştir. NetaşU ezmek suretiyle öidürmüşnun başka bakımlardar. mahzuru tıcede çimdılik Alp Reel'in odası satmak için gazetelerimize ilân velerdir. rılmege baslanmıştır. Gazetemizin 61/7KI36 Ya» ve vakıt filitresi elemarilan nın değiştirilmeraesi kararlaştırıl çarşamba günkü sayısının son fahi») Envestismani teşvik ^'e btı suretie i? imkânlsnnı ^eliştirmek. oldugu anlaşılıyor. Biz Defnokrat Adana'da bazı evleri Partiyi eskisinin devamı mSnâ'iın» mıştır. fesinde yayınlanan bir ilânda, va Ancak, az geli'îmiş bir memleket olarak envestismanları kayrtsız bir fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. Prof. Titiz bu arada dünya tıp tandaşlarımıza Brezüya'dan «verirr. sekilde verei indirinrne tâbi tutmak, ters neticeler verebilir ve ser da kabul etrr.iyor, ancak bu isim» su bastı 2 Teklifler 4 Ocak 1962 Persembe günü saat 17.00 ye kadar de bir parti kurmanm normal bir otoritelerinin raporlarmı teker temaye lürumîu olınran sahalara kayabilirdi. Bu bakımdan, iktisadî hak oldugunu düşiinüvorduk. Va* Adana 8 (Telefonla) Bu sabah ker okumuş ve: «Hastanın bakım İi toprak» teklif edilmektedir. DSİ Makına ve Ikmâl Dairesi Reisligi Sntın Alma KomisIsviçre'deki bir ilâncılık şirketi . , , . , . yonu Başkaniıâmd verılmıs veva gör.ierilmis olacaktır. saat 10 da başhyan şiddetli yağ. ve tedavisinde ilk günkü gibi aynı ziyet olgunlaşırlcaya ksiar bek Kurumu Postada vaki gecikmeler kabül edilmez ve geciken teklifler mur, kısa zamanda tufân halini itina gösterümektedir. Reel'in 141 nin Basın Ilân gönderdiğıkanaliyle . kalkınma hızımızı artırmak için envestısmanlarm hangi sahalara akı lemekten başka çare yok» demiş. Cumhuriyet'e nazart itibare alınmaz. Telerafla verilecek teklifler kabul almı| ve şehir içinde tahribata günlük vejetatif hayatı süresince aynen şöyle denilmektedir :ilânda i tılması gerektigi hu^usunda uzun araştırmalar yaptık ve indirimleri tir. muayyen sahalara inhisarmı sağtıyacak bir mekanizma vücuda getiredilmez. yol açmıştır. ıyilığe yorumlanabiiecek herhangi «Brezilyanın merkez yaylasında, dik." Bildirildlfin* göre kurueular 3 İstekliler. firmanın antetli kâgıdma vazılmıs pullu bir diBu arada kenar semtlerde bir bir degişiklik olmamıştır. İlk gün Goias ve Mato Grosso eyaletlerinbl Verpi sistemini kül halinde e!e almak, koordine etmek, basit müsaadenin isflhfali için tçlşlcri lekşe Jle dilekçeîerinde fartname numaraslhl ve hangi firçok ev, ana caddVer ve bllhassa kü gıbı şimdi de Tanrının lutfuna de, doğrudan doğruya işletilmek Bakanlığı nezdinde yeni bir t e . madan teklif »eiireceklefini safih adresi ile behrterek DSİ Atatürk Bulvarı sel baskınma uğ ve büyüklüğüne sığınıyorum.» de veya irat sağlamak üzere, tarıma leştirmek, organik hale getirmek ve vergiler arasında irtibatları sağşebbüs daha yapmaya kafaf verMakine ve Ikmâl Daireai Reisllginden (DSİ Etlik Tesisleri ramış, vâsıtalar caddelerden ge. miştir. ve hayvancılığa elverişli bereketh lamak... VT, . . . . , , .., , .. .. . ... , i mişlerdir Bu arada kurucu'ardRn Ankara) sartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. v çememiştir. Toplantı sonunda Dr. Alp Reel topraklar satmaktayır. Bazı par4 ödeme eavrıkabili rücu bir akreditifle vapılacaktır. Vergi tatbıkatını dernokrcbk anlayışa Sert cezaların tatbiki Beltdiye ve iffaiye eklpleri, sel üçüricü defa basın mensuplanna seller yeni başkent Brasilia şehn lefle )devlet arasmdaki bağları koparmamak. gore gehştırmek. mukel , m t } t e t ü n I Ü V 0 , d a ş ö v I e d e f n i , 5 Idare ihaleyi yapıp vatimamakta. mikiarinrı azaltıp coSaltbasan yerlerdeki suyu tahliye gosterilmis ve resimlerinin çekil yakımndadır. yerine. mükellefler arasında vergi ahlâkmın tesisine çalışmak daha tir: « Nasıl olsa b'j i?imde bir için çalışmaktadırlar. Yağmur ?id mesine müsaade edilmiştir. Bu aramakta serbesttir. fBasın 11916 A 17847/8382) Fıyatîar: 1861 sönuna kadar be isabetli bir yoldur.o parti kurulacaktı. Hattâ dah» öndetini biraz azaltmış olmasına rağ da babasının «Oğlum, Alp, oğlum» her hektar 50 liradan başlamaktaM. Bcşer E. Dallı • M. Erol ce Fuat Köprülünün aynı isimde men devara etrflektedir. Cah kay diye seslenişine genç doktor ancak dır. 1962 yılından ıtıbaren fiyatlarbir parti kurrr.ak üzere olduğu bil gözkapaklarını hareket ettirmek da önemli artışlar olacaktır. Bahis bı yoktur. dirilmişti. Umumiyetle pprti'er ve nefes âlabilmekle cevap vermiş, konusu bölgeye kara yolıyle ve uEge'den doSdugu için bu ismi baş başkaca bir hareket yapmamıştır. çakla gitmek kabüdir. Bütün yıl ksona kaptırmak istemedik.» Prof. Titiz bu münasebetle, «Bu ortalama sıcaklık 24 derecedir. Bol refleksler hıçfcir zaman şuurlu de yağmur suyu ve akarsuları vardır. Ünlüyol müsaade vermrme k a . 1 Paris'te yapıîacak NATO Konse ğıldir. Pîefes ahrken göğsü hafif rarından önce parti^inin İstanbul 1 Aşağıda cinsi. miktarı, ihale tarihi, saati ve katî teminat miktarı Satışlar, Brezilya Tapu Dairesinyi toplantlfifla katılfnak iizere Ge bir şekilde inip kalkmaktadır. Ba ce (Registre Foncier du Bresil) teşkilâtının da hazır olduŞıınu bil gc3terilmi§ olan malzemeler pazarhk stıretiyîe satm alınacaktır. nel Kurmay Başkanı Orgeneral kışlarında ise hiçbir istikamet dik tasdik ve tescil edilmektedir.» dirmiş. partiye siyasî hayatta i^im a n s l Baatarafı 1 incl «ahtfede "•••• torih ve Msti Kflfi temlnal Cevdet Sunay dün sabah sehrimiz katı çekmemektedir. Beyin kabuleri kötüye çıkmış vatandaşlann llânın son kısmında, daha fazla Başbakan îsmet tnönü bu konuda ilçililerden itahat almış den geçerek Paris'e gltrrtiştir. Ye ğU tamamen harabolduğu için şuur alınmaması yolunda bir prensip 1 adet mekanik kaaa bilgi ve satış için Ispanyanın Madve bueün Basbakanhktan îçi?leri. Tanm ve Imar lpkân BaHava Alanında bir saat ka j yoktur.» demistir. Toto muhabirle rid şehrindeki bir adrese müracaat karaflan bulunduğunu ilâve et krikosu Q0 Tonluki kanhklarma bir tebliğle. 55 aSanın topraklannın tevziinin, mal.'0 12/1961 15.00 1200. TL. dar kalan Genel Kurmay Başkanı. • r i n ; n flâşlan da gözlerde kıpırda edilmesi istenmektedir. miştir. larınm Hazineye devrinın ve iskân işlerinin durdurulması bildi2 İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Reisliii f Etlik'Ankara) topVali ve Belediye Başkanı Tulga ve rna yspmamıştır. Bir gün evvel İ2mirde kurulpn Bazı okurlarımız tBrafından da rilmiştir. 1. Ordu Kumandanı Korgeneral lanacak Satmaîrna Korhisyonunda yapıîacak ve şartnameler aynı Prof. îrfan Tıtir. genç doktorun oldukça garip kar.şılanan bu ılân Demokrat Partiden ayrı olarak Diger taraftan Büvük Millet Meclisinde de bu konuda çalısCemal Tural ile görüsmüstür. Or uzun zaman yatmasından ve kireç üze.me, bılgı aimak için başvurduyerden firmanın antetli kâşıdına yaıılmış pullu bir dllekçe ile dün de şehrimizde yine Demokmalar vardır. Dört partive mensup vüz milletvekili. 105 sayılı general Sunay saat 11 de bir T.H.Y. eksikliğinden dolayı sol kolunda ğumuz Brezılya Başkonsolosu Sebedelsiz olarak t?min edilebilir. Her ihaİe için ayrı dilekçe ile rat Parti adıyla ikinci bir siyasi Kanunu kaldıracak bir kanun tasarısı hazırlamışlardır. Ancak. uçağı ile tstanbuldan ayrılmıştır. bir kırılma oîduğunu, bunun da di or Francisco Jose Novaes Coelho, müracaat edilmesi lânmdtr. tesekkül daha kurulmuştur. milletvekilleri bu tasanvı henüz partilerinin Meclis eruplarına ğer yaralar gıbı ıyıleşeceğinden u Brezilya'da yabancılar tarafından Sast 11 de Vilâyete bir kuruhış 3 İsteklilerin idari şartnamf?nin 9 uncu madclesindc istenon vesaikîe getirmedikleri icin. Millet Meclisi Başkanlıgına vejmemislerdir. satm alınabilecek geniş arazilerin Mahkumiyet hallerînde mıtli bulunduğunu söylemiştir. Tasan. önürtıüzdeki günlerde dört partinin Meclis gruplarında dilpkcesı ile müracaa+ pden mj birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat öncesine kadar KoDışişleri Bakanhğı vasıtasiyle bulunduğunu, Afrika. Avrupa, Asgörüşülecek ve onrian sonra da Meclise eetirilecektir. Yüz milteşebbisler saat 14 30 da Klnd Faniicyon Başkanlığırıa müracastleH lâzımdır. de emeklilik nıaaşı dünya tıp fakültelerine duyurulan ya memleketleri gazetelerine bu letvekilinin bu şeki'de bir tasarı hazırlamaları lizerine eski Milrer Otelinde bir basın toplantısı 4 İdare ihaleyi yapıp yepmamakta fhiktarları araJtıp çoğaltrhakta olay üzerme gelen raporları oku şekilde ilânlar verilerek toprak lî Birlik Komitesi üyeleri. vani tabiî senatörler de. tasanyı hayaomışlardır. ahnabilecfk yan Prof. Titiz, Amerikamn Be satıldığını söylemış, «Mamafih her serbesttir. Kısml teklif verilebilir. Postada vâki geclkmeler kazırlıvan milletvekilleriyle bir görüşme vapmışlar. bu tasarıya Mustafa Demir (komlgyoncui. thesta sağlık yurdunun raporunda, ilân veren firmaya inanmamak geAnkara 8 (Cumhuriyet T e . bul edilmez. (Basın 11983 A. 17883/^409) kendüerinin de imza koymak istediklerini bildirmislerdir. BöySamih Gürsel (rniiteahhit') ve Fet ]eksi 5434 sayılı Emekli Sandı «Dr. Reel 70 gunden fazla bir süre rek» demiştır. Başkonsolosun ifalece 105 savılı Kanunu vürürlükten kaldırarak 55 aâanın eski hi Gökdeniz (emekli albay) dan ğı Kanununun 92 rıci maddesi ta. I içmde devamlı koma halinde kal desine göre, bazı fırmalar bu şekilverlerine dönüsünü saglıvacak olan veni kanun tasarısı, tabiî müteşekkil kunıcu hpyetin ter* n kaldırılmaktadır. hsu, e dığına gore herhangi bir duzelme dekı liânlarla birçok kimselerı dosenatörlerin de imzalarivle 120 kişi tarafından Meclise ve Senamame n kaldırılrr.aktadır. Bu, ettîŞî diinkfı ba<m topiantısında nin beklenmesi kuvvetli bir ihti landırmaktadır. Şehrimizdeki Bretoya Eetirilecektir. meklilik haklannın dü'srnesifte Ve sözeülüğü Mustafa Demir yapmış zılya Başkonsoiosluğu, gazetemızbağlanan aylıklann devsmlı ola. mal dışındadır. Dolaşım durduktan deki ilânda adı geçen firmanın müAvnca Devlet Bakanı Turhan Feyzioglu. bu konuda ilgili tır. 4 dakıka veya daha fazla durakla1 Bursa Hayvan Hastahanesi arazisi içinde yapıîacak rak kesilmesihi gerektiren sebep makamlardan geniş izahat almıştır. Parti,erınin liberâl bir iktisadî olup olmadığmı ma devam ettiğı takdirde. serebral teber bir firma loiman insaatı 91.000. lira'ık birinci kesfi üzenr.den kapalı lefle ilgiü olan maddedif ki buBu konuda kendisiyle konustujumuz Içisleri Bakanlıgı MüsBrezılyadan tahkik edeceklir. Cörüşe ?ahip oldugunu bildiren fonksıyonlar bir daha geri geimez.» zarf usulü Ue eksiltmeye kottulmuş olup muvakkat tsminatı tesarı Muhlis Babaoğlu ise bilgisi olmadlSını ifade etmlstir. na Köre şimdiye kadar bir yıldan Demir. evvelce münfesih D.P. ye denmektedır. Amerika Baltimore Ote yandan görüştuğümüz bazı Içisleri. Imar İskân ve Tanm Bakanlıkları, Basbakanlık 3800 liradîr. fazla ağ'.r hapis, beş yıldan fazla Hastahanesinden Prof. Blalock ise mensup oîduğunu, sonra A.P. ye yeıkili çevreler, Türklerin Breziltebliğine eöre muameleleri durduracaklardır. h;ois, askerlikten tart veya mü. rapotunda hiçbir tavsiyede buluna2 Eksiltme 19'12'1S61 salı günü saat 16 da Bayındırlık jreçtigini. ondan da avnlarak Dev. yadan toprak almasının birçok maHaluk BESEN kerrer hapis cezası a!anları n emek mıyacağmı, böyle bir vakanın şim lî güclükler arzettiğini ifade etmişMüdürlüjNinde yapılacaktır. rim Partisine gecmek üzpre müliük hakları düsmekte idi. rarnatto bulunduğunu. fakst par diye kadar olıfıadlğını behrtmiş, lerdir. En başta arazi parasımn 3 Bu ışe ait keşif özeti. birim fiat cetveli, eksiltme şartBir nevi Sigorta Sandığı demek Ispanyadan gelen raporda ise be Brezılya'ya transferı meselesi geltinin Istanbula gönderdili mümes namesi, sözleşme ve inşaat projesi her iş saatinde Bayındırlık ol?n Emekli Satıdığına muayyen yin kabuğunun tamirinin mümkün mektedır. Bu güçlükler dışında asilinin meydana getirdiği sksnda. Müdürlüğünde görülebilir. bir müddet ıştifak ile haîtkm mey olamıyacağı. Holânda'dan gelen ra lacağı «verimli toprağı» görmek Ia uzüldüğü için şimdi de (2) nu4 Ekslltmeye iştirak etmek istiyenlerin bu işin teknik dana seldiği nazara anndığında porda da hastanın vaziyetinin ka arzusuna kapılacak bir vatandaşımaralı Demokrat Partiyi kurduğu öneminde ve en az keşif bedeli kadar bir işj yaptığına ve kabu hakkın kanunla düştnesinin 1 ranlık bulunduğu ifade edilmiştir. mızın uçakla 12 bin kilometre katet nu bildirmiştir. bullerini yaptırdığma dair belge Ue birlikte Vilâyet fnakaAnayasaya aykırı oîacağı dü?üDiğer taraftan Alp Reelin elek mesi, bılet ücreti olarak da gidişDemokrat Partiyi bir medeniyet nülmüş ve bunun için 92 nci mad trik akımına kapıîmasına sebep o dönüş 14 bin lıra ödemesi gerekemına müracaatle (resmî tatil günleri hariç) ihaleden 3 gün evsarayı olarak kabul ettiklerini tlil deyl kaldıran tasarı hazlrlanmtş. lan rotgen cihazı halen hastahane cektir. vel n Bayındırlık Müdürlügü vesika komisyonundan iştirak diren Demir, memlekette huzu. tır. 92 ncı madde kalkınca emek de kullanılmaktadır. Savcılık tahbelgesi almaları. 1961 yılında faaliyette olduklarına dair TiNâdlr DATI Baştarafı 1 inci sahifede gun şekilde bu hususların ıslah e run avdet etmesi için, Kayseride. lilik hakkını almiş mahkumiafa i kıkatı henüz bitmemiştir. Fakülte caret Odası vesikası ve teminat mektudlariyle birlikte hazitne kredi vermemişlerdır. dilmesini temenni edersinız. Ban ki düşükler dahil umumi bir affa empkli bdeneği verilecegi gibi j D e k a n l p r o { . D r . B ehiç Onulun Kifayetsiz seviyede kaldığını be kasmın faaliyetlerini mer'i kanun fidilmesinin şart oldu|tıntı söyle. lıracakları teklif mektuplarıni ihale saatinden bir saat evveiiemekli hakkını ı'nıamıs fakaf 5 [ soylediğine göre, röntgen cihazı lirttiğim kredilerin «Her istıyene ve nizamlara riayet etmek sure mişlir. ne kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri sarttır. «oneden fazla ke'eneğini biriktir 1941 yılındanberi kullanılmakta okredı verilmiştir» şeklinde anlaşıl t j y ı e tanzim ederek müessese?i için Zaman zaman basın mensupları Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. î SATILIK KAT t.ıiş olanlara da bu kesenekler lup hiçbir ârıza gösternıemiştir. ması gerekir.. Bankalar Kanunu | e n v e T İ m ! i n e ticeyi istihsal edeeek nın kendisine ^orduklatı sorular (Sasın 11230/8381) toptan orienebılecektır. Böylece Dekan, Dr. Alp Reel'in dikkatsizlik İ Şişli, Sıracevızlerde, lüks, nun butün mâni hükümlerine rağ bankaların aynı zamanda para ve karşısmda mtiskül durumlara d ü . Kavseri ve Adahada bülunan siya neticesinde bu hale geldiğinı. bu î modern, yeni, boş, tam konmen kredilerin muayyen ellerde kredi politikamızın tahakkukuna şon Mustafa Demir. daha evvel si ve g»yn Fiyasi sUclardafi mah ntın bir «iş kaıasl» ölduğunü söyle • for, geniş manzara. tediyede toplanmasma me3'dan verilmediğ' yardım etmiş olacağı tabiidir. Sıh Devrin» P«rtisine gitmeye niyet0 kum olcnlpr 92 ncj madderin kal mış ve «hasta hayata veda etmiş I kolayhk. Telefon: 48 1 İ5. ifade edilemez. Bilhassa inkılâp hatli kaynaklardan temin edılecek X Cumhuriyet 8385 dınlmas:rdan i?tiîade edeceklcr sayıhr» demistir. tan sonra. tezahür eden duruma gö imkdnların millî gelirle en mües lendifi îamanlarda tekrarladığı ko re, memleketimizde yekunu chem sir sektorlere kredi deeerlıiiğine hıısmalan dün de yeni kurduğu D.P. için yapmıştır. 1 Konya Mevîânâ Türbesi yesÜ kub'jesi için vapiırıîaeak olan >•••**••*••••*••• miyetli miktarlara oaliğ olan bazı j ö r e t e v z i e d e b i ı m e k v f c H M M Demir, eskiden Devrim Partis'. 2 3 3 3 M2. lik çiniîerin imâli işi 2 1 ^ sayıJı kanuhun 46 rtiaddesinin nevı kredıler seyyaliyeıini kaybet mümkün olduğu kadar dağıtabil ne gireceklerini bildirdiği 54 vilâ (E) fıkrası gersğince pazarlıkh eksiltm"ye konuîmus ve bu kcre rr.iştir. TOPLANTI mek ve seyya! halde tutabiliıek HUSUEÎ sanay: yauriın kredisin suretiyle kâr temin tdfbiİPrı ban yetin bütün teşkilât kade^eleı' görülen lüîum üzerine 10 gün uzatilrms.hr. Kondilli K:z Lısesi Kcmma ; Derneği ve Okul Aile Birliği den mahrumdur. Mcvdual. banka kanın aynı derecede eknnnmımize nin şimdi de tabelâlannı ncJirip 2 İşin keşif bedeli 116.595,00 lira ve kesin temina'ı 14.16S.80 liypr.i kufdufu Demokrat F?rtıjp radır. umurr.i toplant'.sı 12.12.1031 larınm finanse etmeme'.erı ıap ft de faydalı olacaglhı takrara lüzur/ı 53lı gilnü, o gün ekferiyet tegçerrklerini ve kendilerine 17 rnil tiği malumdur. Ancan ışletme ser var mı. Bu sekilde tectlii edecek 3 İhalesi 1812 1961 pazariesi aiirti ss 3 t 15/.0 de Bakanhğımız Sumeıhank tat4fıııni') \»ni kurulmakta ve kurulicns olsn min edilemezfe 16.12.19S1 eumarrr.ayesi finansmanınm memleketi bankacılık faaliyetlcirın rcpvrut ietvekiii ile bir de Bak?nın iltihak A.ensurat BDVÜIKH, «•"TSnik. K . m Manvezit. burı • Tahta. Soya tesi gilnü. faat (15.00) t s okul mizde hep beraber rle ılmamız lâ kanun ve nizamlara ysnOeri ilâve rrleceçini ve isminin yınrandi§ısı Eski Eserlcr ve Müzeler Oen?l Müdüriüğühde toplanatiak komisyon hlnasında yapılacaktır. Sayın V Derı Kundur>ı Kpbrıka'an içir. askerliğinı ya"T.ı>;. 35 yaf zım gelen ehemmiyetli bir mevzu edilmek suretiyle yenıd'în tfin7İrri büdirrf^i Prof. Fuat Koprüliinün tarafından yapılaeaktır. JrelTimizin teşrifleri. $iT^n hüfijk İS .î.i^k Kraıv.ı Muh'rdisi ahnacaktır. olduğuru zannediyorunt.» 4 Bu ise ait husUsî ve fennî şaHnome, eksiltrtie ?art*eşraası ve ne ve istikametinl.î lâyinine l\i ne şahsı ile ve ne de yeni kuraca. J Cumhuriyet 83S2 Altı »vlık bir cah'stn.'' öevre sinıietı sonta, hu nıüh';?te!?lerdon Bankacılık pctitikaüi zum oimadığına kpniiır. Fükiiiıet ğı raitisi iie her hangi bir ilgileri i sözleşme prciesi Eski Sserler ve MlİEeler Üer.el MüdUrlağünde göıüv»fstırılme!prnf nrr.r yprüenİT. fctı kursu müteakı;] yabancı r a b a n k e r l i Maliye Eckanı. ™ı !« ı.«"!! k menfaatlernin tahakku nl n de bulunmadığım bildirmiştir. lebilir. n .Tnlekrtlere *:*}? R.'nt'erıJerek'eıdir. hükümetin bankacılık politikasını ku için olduğu kadar ekoiomık 5 İsteklUerİn şartnsmesine uygun e\safta çinl yaptlMîarına ve Tsliplerin huiur.<!ukl,:rı ypflerın Sümerbank Teskilâtıntan şu sözierle açıklamıştır: gâyenin elde edilmesi istikdmetinPotasyum suliat 70 kuruştur bunu Tekftik ÜfliVerSite t,âboratuv£rmda« alaoaklari deney raooıu t'rnin erlpceklerl bir «ts f=tt.fne KAgldn ile .Sümerban;; Gcnel Rüşvet alan banka « İfade etmek mecburİTetinde de faaliyet gösterilecek bankaları Mısırçarsısı No. 62 Tel: 22 68 01 lVüdürlü«ü Ankara» adresıne n uıtcsat etmeleri üân oltınur ile tevsik ettiklerine dair Eski Eîtrler ve Müzeler Genel Müdürlt.ijanyim ki. banka kredile:i tanzim ko muvaffak sayacak v ; trsvik ede (Basın 12042A. n=)3"JSn4) Reklâmcılık 3014/8399 müdürü tevkif edildi den alınmış belge i!e eksiltme şartnamesinde isten'len dlğsr beigsmitesi kararlarından baüları mü cekfir.» Bastarafj ı inci sshifede lerle ve kesin teminat makbuzu ile biriikte ihale komisyonuna müessir kılır.amamıştır. Ticaret Ban Şefik Inan. sözlerine. bar.kacılık kalarımızm oldukca mühim lıir kıs (Basın 11982 A 17884 <3'07) Emlâk Kredi Bankasmın Kredi racaatleri ilân olunur. •^ MUAYENEHAME \AKLİ mının gayrimenkuîe ve istiraklpre : Pazarlık suretiyle eşya satısa tahsis edilmiş bulunmasının mçtn kalara temas ederek devam etmis bazı kooperafiflerın kredi talepleDr. PAKİZE İ. TARZI • Keyoğlu Aynalıçenıe Apaç leket ekonomisi bakırmndan ka ve ?öyle demistir: Taksimdeki muayenehaflesini Şişli Dr. Şevket Bey soka« fiuna mukabil mahiveti bel rini çabuklaşiırmak ve tahakkuk • Çilek Sokak No. 8/2. Bu pa zanç sayılmıyacaşı hususunda zanğındaki Dr. Pakize İ. Tarzı Doğumevine nakletmiş olup hasta!i olmıyan ttıernbalanm muayypn ettirmek vâdiyle mühim miktarda nederım hemfikiriz. Emini.'n ki. î zar 10. Arahk. 1961 saat 10 rüşvet istediği ve bu iş içitl de M. larını dcğum evindekl muayenehanesinde kabul etmektediı. hükümet proeranünın ışıfiı altın'la ellete veya gayri menkuüeıe pıâ Etnin Civoivoğlufiu vasıta klldıjı ! dan 1 ye kadar İngiliz Stıli 7 Muc.vene î^ünleri: Pa^ar hariç her çün saat 11 18. ne eden memleketin krsılıve muh . . . Ve ekor.omimizin temayüllerine uyI yertlek masası. yefnek sandal. tae »ektörlerine değil, kanunları l ! ] b a f e d l I m i ? b «"Un üierine EmTel: 48 21 78 48 00 12' 47 40 09 İL 513/8422 i y e t Oer >1 • yaları, Komod, Vitrin, İngiliz 115 sayılı kanunun 38 inci m nddesi gereğince Fakültemir Yaçiftniyen faaliyetlerin flnan.mı | " " Müdürlügü Önemli kınçağ Tarihi, Ülkeler Coğrafyası. Kütüphanecilık Kürvilerij Stili koltüklaf, çift kapılı do1,500 işçi daha dün sakal nina tahsis eden finansrnan mü j I ? l f e r MudüfluSü tarafından harene biter ve Beşeri ve Ekonomik Cofrafya Kürsü?üne ikı ;.siftan î lap, ve karyola, âvize'er, tab 2 essespsini müvaffsk saymaya j k e t p seçılrfiıştır. KtMYAGER ARANlYOR D u n alınacaktır. grevine başladı İ lolaf, seccadplef, tabak takı. j memleket ekonomlsifie hlzfnet e. 8ece poiis memurları bir İsteklilerin yabancı diî VE bihm dalırrian im:;hvı!aıı "!9 ar;.. fttanbul'da yâğ ve sabun fabrikasında çahşmak üzere tecî mı, Krıstal Bohem ve baka J Rastarafı 1 incl taf»if»dp diyor addPtfneye ifflkân yoktur » kooperatifin Ijini yapması için nulık 1961 cuma gunü saat 9 lia Fakültemızde Vdp^ai'ik'i'. | ra bardaklaf, kristal vazolar | den İşletmenın zaraf pttiğinı styrübcli bir Klmya Mühendisinp ihtiyaç vardır. Lisan bllenl*r İMilteakıbeft, Bâkanın yaptıgı ko1 maraları tejbit edilen 3.000 lirayı Ankara Üniversi'>sı psistanlı^ı yönetmeliğinın 4 Jiiri'. tnyt) • • Upo çamaşır makinesi, hava. | liyen Sendika Başkanı, knn'ro stş nuşmânın ısıfı altında. banka yö(lh»an Bozkurt'a verirlerken euçter'ih eciillr. Taliplerin hâl tercümeleri ve istedikleri ücreti aesind«kl Jartları haıt buiunan isteklilerin dilekçe vc brigvitTi | gazı ocağı fırınlı v.s. f kinliğinin üst kademelerde oîdu neticilpri görüşlerini açıklamışlar üstü yâpıimıstır. «SABUN» rümuzu ile PJÇ. 176 İstanbul adreslne yazı ile «nüile birlikte imtihan gününden evvel Dekanhga miırıraSt'nrı. İ İL: 515/8423 \ ğunu iddia etmişse de bunu ra • ve bu konu etrafında tartiftnıslar1 Banka Müdürü rüşvet aldığı ld•*••"•"• racaatleıi. " «.»•»««»«»• } L . soo/8376 kamlarla tevsik edememistir. ı dır. (Pasın 12041A. 17931, h<!ir>) ' diasiyle Adliyeye levkedilmiştir. Yunonhlar Meis adasında 3 vatandaşımızı tevkif ettiler Vergi sisteminde yaptîacak reformun esasları Yatınmlann dış finansman tutarı 200 milyon dolar llll*t'*t'f''''t'''"t'''t"''IM''t' L l POPLÎN 110 1 'P l Kema.paşa'da ÂPveCHPIİİer kavga elliler Personeie dagıtıiacak hisseier Telifferds vergi plâfonu Tarımsa! kazanelar .îlılılijliiii Atsvbek'in beyanatı ımıniiiun Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Gonoi Müdürlüğünden Pikkafe rJman esaslar Sunay Parîs'e gifti Inönünün emri ile 55 ağaya ait muamele durdu Baymdırhk Bakanlığı Devlet Su İşleri Gsnal Müdürlüründen: BURSA VALİLİĞİNDEN Malsye Bakanı banka idarecileriyle görüştü Millî Eğlfim iakasslüğıııdaıı mAmelekeSferde yelîslirilmek töiftenHisleri ahnasaklır Ankara ünivsrîüesi Dli ve Tarifi j Coğrafya Faküfttsi • • *• •» • ^ • • » • »•
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle