13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜRÎYET ııımııııııııııııuıııııııııııı 9 Arahk 1961 I Tıbbî Bahisler | İdeal Tababei Yazan: Prof. Dr. Rasim Adasal llSüfflJLUH İ I e Fransa ve Tıp Akademileri üye sası bile bugün p«kiyatri, aöroyabancıUrdan deItninl almak fırYazan: lerinden Prof. Pasteur . Valley loiı, nöroşırur;i, psikanaliz, kliğü, birbirimizden satını buiamadıiaklatnıya bakıroRadot'un edebî ilmi haftalık ga nik psikolaji, elektroAnsefılogrsgım için adını yaz ruz. Biîim adamzetelerinde «Nouvelles Litteraires» fi olmak üzere bir çck tâlı branşmıyorum, Yunan ları, sanatçilan, masal bilimı, mide neşredılen «Tababetin Yanhş lara ayrılmıştır. Şüphesiz ki bu yazarlan, ikide tologyası ile uğraYolu» adlı yazısı bugün mem!eke yayılma ve genjşleme büytik klitimizde muhtelif cepheleri ile ten niklefde ilmin yarattı|ı lanıri arımsı evtnın önünde çamsşır yıka«| bir yargıç katını boylıyan bizimki ?an bir sanatçımîz tstiklâl Savaşı kit edilen hekimlık hakkında esas raşhrrealafı icabettirmekle beradünyada sırasında, bu merakı yüzürıden az yan bır kadının ve vanındaki gü! gibi bir toplum, uygar ber hekimler bu suretle gitgide lı fikirler vermektedir. kalsın öldürulüyormuş; otede be zel çocuklafınm fotografını çeki kolay kolay fösterılemez. Neden genel tababet anlamlarından ve rıde, eski Yunan tanrıları. kahra yornauç. karşı evin pencereii açıl böyle oluyor? K;.nun koyucumuTababet her yerde halk kitleletstafibul Kaptıkaçtı Şoförleri manlarl üstune konuçtiıkça düş mış, bır kad'n: *un. aydınlarımıiı, psncereden barinın ve bizzat hekiralerin pek far prensıplarından utaklaşmak «uretiyle daha ziyade çok dar sahalar Cemiyeti. ?ehir içinde kaptıkaçtı man ajanı oldufu kuşkusunu ukına varmadıklan önemli bir buh Nıye oranın restnim çekiyor kıp «Niçln leğenin fotoğraflnı ada mütehassıç olarak çalışmaya lar için konulmuş bulunan özel 3'andırmış da ondan... ran geçirmektedır. Bu daha ziyasun? Sen Turk değil misin? diye hyorsun? Sen Türk değil misin?» başladılar. Halbuki evvelce has| diyert kâıiınıfı gözüyle görmesi. sade hekimliğin mahiyetini ve idea talar daha önce çok kuvvetli ve trafiV tahfiHleTİıiin kaldtfilmasım Ştı gürılerde dinledim de, o sOrmu$. Arkasından da çamaşır yıkayan ] natçılarımızın. yazarlanmızın, toplini ilgilendıren bir problemdir. tecrübelı pratisyen hekimler tara istemektedir. lay kendi başımdan geçmişceDü r bu konuyla ilgili olarak Ce sine ürperdim. Isin içinde ölüm kadını, fotoğrsfının Modern hekimlik bükülebilen in» fmdan yakmdan gorulür, dinlenir çekilmesine lumumuzu yadırgattfklarını gösce elektrik lârabalı borucuklar va ve ondan sonra daha özel tedavi rıiyet P.a^kanı O'sman Meriç ve tehlikesi olduğu için mi? Hayır, ses çıkarmadığı için paylamış. terir ya, bana sorarSanız, gene de Idare Kurulu üveleri, «Kaptıkaçtı. değil. Bir gun nasıl olsa öleceğiz, »ıtası ile bütün ıç organların deBu gıbıler, çoğun, tuzları kuru uygfcr dünyanın hiç bir ülkesinde rinliklerine girerek teneffüs ve lüzumuna göre mütehassıslaT» g8n lann Istanbulda: Lâleli. Beyazıt dlumu buyütmek yakışık almaz. oianların arasından Çıkıyor; gerek bizımkileyın yumu$ak aydın yokhazım yollarının hücre fonksiyon derilirdi. Pratisyen hekhnler çok ve Kâraköyden: Karhköyde t s e : Ama doğrusu, ölümümün mitolog çelerl de şu: Yoksulltaklarımıa gi* tur. îkide bir aydınlanrnızdan yaları ve kanser gibi başlangıç ha defa eski aile hekimi tiplerı gi Altıyol ve Bagdat Caddelerinden ya yüzünden olmasını da '.stemem. liyelim. kınılması, aydınlarnnızın gerçek lindeki Sfetleri görebilfnekte; in bi hastalarla dah* yakmdan te geçmeleri yasak edllmiMir. K»m Yunanlıların, bılmem üç bin yıl Yoksulluklarımızı gizlemenio ya görevierini yapmadtklftfından Söz san kalbinin sinsi yetersizlikleri mas eden onlarla daha samimi ko yon ve otobüslerin geçti»i bu vol önce uydurdukları masalları sev|rarı nedir? Devlet adamlanmız, edılmesi de bunu gosterir. Oysa elektrokardıyogram, teşekkül ha nuşan ve bütün familyal özellikle lardan fa^ece kaptıkaçtılârlh geçi mek, sevdirmeğe kalkmak da bir iki günde bir. zengin ülkelerin ka bizim yazarlarımız, «Tek elin sesi linde bir beyin uru veya gizli sar'a rini bilen doktorlardı. Halbuki bu rilmeyi"!İ, eşitlik esaslarmı bozar.» kahramanhk değildir ki, başa ge pısını çahp para isterler; Yabsnci çıkmazv ınanışma uyaraktan. topelektroansefalogramlâ meydana çı gün bir çok hastâlaf yalnız vücut demislpr. taksi ve dolmuşlara ta len çekilir diye geçelim. uzmanlar geHr, borç vermeden ön lumsal koşullar değişmeden, aydıkanlmaktsdir. Kol damarmdan lannın herhangi bir kısmı için bir nınan hakkir, kaptıkaçtılara da ta Gerçi savaş koşullan içinde bir ce, para durumumuzu, kazanç kay oın hiç bir başarıya eremiyeceği kalbe eevkedilen sonda marıfetıyle •nütehassu ile dar bif miinasebet nıntnasıni fstemijlerdİT Bu halta toplumun na denli düygulu olaca naklanmızı kılı kırk yararak ifıce sanismdadırlar. Son günlerde okusağ ve «ol bojlufurtdâki kanın kurrnakta. genel hastahg; hakkın içinde yapılan genel kongrevi mü ğını anlamıyor değilim. üstelik lerler; Uluslararast istatistikler duğum bir yazt, bu sanıyı sarsacak kimyevJ fsrklanm afılamak müm da di'.ediği gibi konujmak ve dert teakip seçilen yeni »dare kurul yurdu çığnenen bır ulusun kışile bizi en yoksul ülkelerden biri ola niteliktedir. Yaşı «eksenı geçmış kündür. Muhtelif örgülerden alı lerini an'atmak imkânını bulama üyeleri. atrıca. kaptıkaçtılardan ri. bir takım hak°ızlıklara da ditşe rak gösterir; Devlet Plftnlama teş olan îngilU filosofü Bettrand Ru* nan örgfi parçaları artık yalmz o maktâdır. Şüphesiz hi hastalan yılda RdOIOOO Hra arasıtıda «Kiks bilirler. Ama usu (aklı büsbütün kilStı köylümüzün acıklı dürumu sell, Ingiltere'deki Amerikan atom lağan mikroskopla defil, bin defa haftada iki üç defa olmak özere versi<;inin» ahndıS'.nı, amme hiz. tepmek, baştan aşağı duyarlık ke nu, bilirnsel öîçülerle ortaya ko konaklarına karşı girıçtıği savaş daha fazlâ büvüten elektronik mik senelerce psikolojik konujmalarla meti gören kaptıkaçt'.lardan bu silmek de lyi ve yararlı olmasa yar; işsiz katan ya da kazancıyla dolayısıyle yazdıgı bir jazıda şoyroskopla görülmek suretiyle çok takibeden re yoran uzun ve klâsik vereinin kaldırılması için gerek gerektif. Itmif'l gerı aldıfımız yıl, geçinemiyen işçilerimiz, yabancı le diyor: erken teşhisler konulmaktadıf. Be psikanaliz tedavlleri de bir bakı li her yere baştruracaklarını bil. ilkokul öğrencısi idim; bütün o diyarlara göç etmek zorunda ka«Bir demokrasimn yurttaşlan en »er hayatı çeçitli korunmaların ma göre çok yorueu ve miibaiâSa dirmişlerdir. kul, bir alana. bayram etmiye gii lırlar; gecekondular yayıldıkça ya çok ileri olduğu topluluklarda or lıdir Ancâk her hastsmn mutladivorduk; üzerimde mavi çizgıli j yılır . Bütün bunları görmez'ik çok kendi işleriyle uğraşır ve zor talama olarak yetmisi bulduğu gl ka dert dökmege, iyi dinlenmeğe Toptan eşya fiyatlarında bir gomlek var diye, bir bayın öğ' | ten gelip de Sultanahmet'teki blr sorunları bUtün derinliğiyle inceretmen, beni sıradan cıkanp evij çâmaşır leâeninin fotdğrafından liyemeıler. bi durmadan nüfus ve yajhlar da ve mânevi tisellilefe ihtiyâeı varfferiieme kavdedildi îrianışlaft, en kolay saSladıklafl «rtmaktadır. Hekimligi kudretli dır. Ticaret CHası tarafmdan her ay me yolladl idi. O çünku üzüntümü | kuçkulanmak anlaşılır şev midir? kılan bulgular çesitli teknik ilimHintlilerm yoksul yasayı?ını en haber ve bilpi araçlarına dayaunutamam. Şimdi düşünüyorum Zamanımızda bütün penç hekim tertip edilen endekslerden toptan lerin yardımı ile bilhassa modern ler, pratik hekimlik rağbetini ve e?ya fiyatları endeksi de hazırlan. da. o öğretmenin davranısmı, »a küçük ayrmtılanna degin anlatan nır ve baştakıler bu haber ve billaboratuârlar te$Mslerde önemli itibarını kaybettiii cihetle, mut mıştır. vaş kazanmış bir ulusun duyarlığı • Pater Pançali» adlı Hint filmi gılerın aldatıeı olmssını saçlıyaroller oynamaktadır. Ancak hasta laka mütehassıs olmak ideali ile Buna göre 1953 senesi ortalama. ile bağdaştıramıyomm. Yunanlılar! bütün dünyada «n çok beğenilen bılirler, jok kez de sağladıklarını ile hektani ksrçılaştıran pratik ta ça'ıjirlnr. Halk 4a olağan bir Itisı 100 olan umumi endekg sayısı la birlikte maviyi de mi yurdu1 filimlerden biri olmuştu. Hindis gorüyoruz. Saştakiler derken, yalb*bet tan'atı ile bu «rastırmalar yatla daima mOfehasslsIân arâdı 9«1 ocak avmda 261.8 ve ekim muzdan atmı?tık? tan o filim yüzürıden alçalmadı, nız hükumette ya da muhalefettemübalâğalı çekilde karıştırıl ğı için bu gençlerin bir çeşit aşa ayında 261 dir. «Savaş koşulları...» dedim ya ba yükseldi. «Pater Pançaliı nin beki politik» adam'.arını değil, onmı$ v« hastalıklann tanınmasında gıhk dnyguiu ile ihtisas idealini Endekste gıda maddeleir 264,6. rı$ta bulundufumuz süre içinde de genilmesi, sadece güzel bir filim ların teknik dalmsfnanlarınl, bâsıhastalann uzun ve »abırh sorus beslemeleri tabiidir. Busün Arne mensucat 198.9. inşsat malzemesi bu Srneklerdekine benzer duvar oltnasmdan mıdırî O filmi öylesi nı, radyoyu, televiıyonu ve en »oturmalarından ve muayenelerın rika'da bile en mübalâğalı derece 308.3, mahrukaf 248.7 rakamlariy. lıkların ikide bir ortaya çıktığım ne yüce kılan, bir toplumun ger nunda polisi de ddşünürofüm. B<idan »yade teknik ve kimyevî in sini bulan ihtisas kabarmaları men le yer almakîad'rlar. görmüşüzdür. Orhan Veli, çok yıl çekçi gözle ve korkusuzca #le atün bu güçleri bugun Batı Demokcelemelerin daha lüzumlu olduğu oluyor, bif radyo anketi için An lınmasındaki övülecek anlayış de rasılerinde atom silâhları konusun kanaatına varılmıştır. Bütün bu fl sonuçiar verm«|e baslamı? ve ı Topkarııdakî kamvon parkı kara kazalarından birine gifmişti: ğil midir? O anlayış yanında, bi daki gerçeği yurttaşlardan gizleinsaatı ilerliyor kimyevi maddi ölçmeler, radyolojik bunun ba?kıs! ile bazı Amerikan kahvede oturmuş. «Radyoda en îim tu*u kuruların ülkernizi pes mekte kullanıj'orlar.» v* itotoplarla muayeneler, organ Tıp Fakülteleri bu hekimlik yolu Topkapıda sur dışında kurulma. çok müzik mi, konuşma mı dinler pembe göFterme çabaları, sadece Ve sonra ekliyor: «Bu büyük elektriğinin kayıtlan mümkünken nun yanlış oldugunu kabul ederek sın» karar verilen kamyon parkı. siniz?» ya da, «En çok bizim i» anlamsiî olmakîa kalmıyor, üre tehlike günlerinde sivil diretmeeskl klâsik klinik cnuayenelerin ö iç hastalıkları, cerrahi .. pibi ihti nın inşaatı Herlemektedir. Diin tasyonları mı, yoksa yabancı is rinde titizlikle durulma«ı gerekli nin bir başka ve belki daha önemsaslsrı hir nispet dahilinde sınır bu sahanın kanal in*aatı Belediye netni ihmal edilmektedir. Bu sutasyonları mı dinlersiniı?» diye ö vaygın bir saplantımm da ortaya li bir nedeni var. Çok yaygın bir rtftle hasta vücudunu göz ile gör land'rma yoluna gitmeSe ba;lamıs Encümeninde 24.225 lira bedelle tekine berikine sormağa baslarnı;.. koyuyor. Biz gerçek durumumuru. inanışa gore insan tekinin hükümetler karşısında hiç bir gücü yok mek, elle yoklamak, hastalan «ub tır. tkide birde gazetelere veya müteahhidine ihale edilmi«tir. Biraz sonra kahvenin önüne bir Ayrıca Büyükada Temltük Mü. kalabalık toplanmıj. Orhan Veli'tur ve hükümetlerin politikaları jektif belirtilerini incelemek ve Millet Meclisine hissl reaksiyofine kadar lcötü olursa olsun, insantefiir etmek ve bu «uretle basit lafla akseden büyük şehirlerdeki dürlügü için ahır inşaatı 29 bin,yi birbirlerine gösterip içeri girlarm tek tek yâpacâklârı hiç bir ME V L İ T ten birlesiğe doğru bir teşhis çı hekim kesafeti diSer sebepler ara Haseki Hastahanesi buhar kazan. mi;ler, bu sefer baslamışlar onlar tâmiri sormağa: «Sen kimsin? Niçin soruişe yaramaz. Yanlıştır bu, çök yankarmak yerine bir çok lâboratuar sıfıda bilhas'sa bızde de eski teerü ları ve çamaşırhanesinin Merhum Mehmet Hulusi Efenbeli prati<;yen he'kim tiplerinin de 29 500 lira mukabilınde ihale yorsun? Ne hakkm var gormağa?» Incelemelerini tıralamak guretiyle di e»i edilmistir. matematik teşhislere varmak an gıtgide ailinmesinden ve her Tıp diye... Arkadaşım «Kaymakam taOyıa biz teknikte ilerlernemiz FATMA SAFFET 1941 . 42 yılı Galatasaray nıdık çıktı da dayaktan, belki de lamı hâkim olmaktadır. Halbuki Fakültesi mezununun mutlaka mü gerektiSini söyliyen namuslu bir tehassıs o'ma hayatî zaruretnı hisIIERSEK'in muhtelif teknik metodlann «ağdaha kötüsünden yakayı güç kurrnezunları toplantısı ögretmer.in boynıın» smıfta keileri gelmektedir. vefHtırın 1. vılma tesadüf eden ladığı lonnçlar veya Sletlerle elde setmesinden 1941.1942 yılı Galatasaray me. tardık.» diye anlatırdı. ment atacak duyguda gençler ye10.12.961 pazar günü Bğle naedilen gTafikler, bir çok hastalık Muhtehf Tıp Fakülteleri. Gülhane , 7Mn]aT1 Bir dostum var, fotoğraf meraktiştirmeyi ulusal yararımıza daha b u g ü n Bo&aziçi îokantala mazını mütaakıp BakırköT Çarlarda lüzumlu olmakla beraber Tıp Akademisi ve büyük devlet | n n d a n birisinde toplanarak e*ki lısıdır, yurdun çeşitli verlerini douygun bulııyoruz. Belki de legensı Camılnde Mevlit ckunacakmutlak bir değer taşımatlar. hastahaneleri herhangi penel ve' hâtırs>»mı anSeaklardır. tır Merhunıeyi sevenlcrin teşlaştıkça, kendince ilginç bulduğu den başka konulara sıra gelmesin Yaralama o l a y l a n rtft rica olunur. Kliniğin müşahede ve bulgulan rasyonel bir sa*lık plânına ve ihyerlerin ve şeylerin fotnîraflanni j diyedir... < Çocuklsn ilt muiraîi bir »ekilde tefsirler tec tiyaç düzenlenraesine tâbi olma, S e h r i r , , : , i r l m u h t e l i l s e m t l e r i n . çeker Kar$ !aştı3ı jüçlükleri anCumhuriyet 8339 rübeli hekimleri daha sarih teşhis dar, daha ziyade ilmi gayelerle m ü j d e d ü n 3 b l ç a k I a yaralama vaka* lata anlata bitıremiyor. Geçende h; lere ülaştırır. Hekimlikte bir has tehassıs yetistirmektedir. Herhal, olmustur Tahtakaledeki bir is ha Sultanahmet'te, barakamsı, çadıtahk teşhisi bir geometri meselesi de Sağlık Bakanhgının yeni ihti r .md a hsmmallık yapmakta olan jjibi halledilmeı. Ooktorurı hasta sas tuzugünde yapmak zorunda ] A ) i Ercan adlı bir şahıs yük al Merhum Amasya Tarlnl MOlık teşhisinde ilmt veriler yanında kaldıgı ve bütün mutehassısları ( m a me<e1esinden yaptıkları kavga verrihi Hüseyin HOeamettin sahsl görüs ve denemelerinin de iki senelik makabli bir dahiliye sonunda Nuri Krcan admdaki ak. Yasar'ın eşl, Ceraal Yasar. Keçalışmayı rab?sını, b'.rakla kalçasından y a . roifl vardır. Eski büyük klinisyen ve hariciye branşında mal Yasar. Celal Yasar'm. Nebiye Gücer. Allye Kerman ve lertn gaatler aüren klinikteki rnü zorlıyan değişıklik bu ihtiyacın i ralafnıştır. Nurinin yarası ağır Bakırköy Bahçelievler Basın Sitesinde Naclye Yasar'ln anrıelerl, Zly» sahed«leri ve gahane teşhisleri i fadesi olsa gerektir. Ancak ruh olduğundan derhal Cerrahpasa 500S lira peşinle 2 odah Gücer. ?îaci Kf"frnan ve Sttrsirnlerlnl tasıyan bir çok hastalık hekimınden röntgen hekHnine ka Hastahanesine yatırılmış, samk han Yasar'ın ksvınvalideleri, 7000 lira peşinle 3 odalı (K6s«) lan meydana çıkarmıştır. îstan dar bütun mütehassısları önceden • yakalanmıştır. Doğar. Gücer. Altan Gücer. 20 sene vâdeli yeni bitmiş daireler için ortak aranıyor. bnldakl eski kudretli hocalanroı bir dahiliye ve hariciye stajına tâ Ku^tepedeki bir meyhanede iç. S«rpil Yasar. Candaş Yasarın Tel: Saat 1620 arası 22 42 98 den HÜSNÜ. Cumhuriyet 8384 zın henüı teknik metodlann bu bi tutmaktan ziyade, bütün cephej k i icmekte olan Musa Taş adlt bîr btlyi1^ ameleri lunmadığı zamanlarda çok kuv leriyle kuvvetli ve yeterli olan ı *zh\s, ketıdisiyle münakaşa yapan SERİFE YA9AR vetli anatomotopoğrafik teşhisle pratisyen hekimi bütün yetkileriyi B İ I â l Akçav adlı bir müşteriyi bı 7.12 13fil cuma gecesl Hakkın riyle karaciğer, mide ve hattâ be le yeniden yaratmak gerektir. ln çakla varalamıstır Muhtelif yer. rahmetine ka\uçmuştur. Allah yin amelîyelerinin isabetle yapıl giltere'de ve daha bazj memleket lerinden agır yaralanan Bilâl. llk r8hmet eyle«in. diğmı bugün fakdirle hatırlıyo lerde sosyal tababet basarılarını y»rdım Hastahanesine yatınlmıs, Evlâtlârt rum. Cumhuriyet 833T bılhassa bu hekimîer sağîamakta samk yakalanrcmtır. Son yaralama olavı. Bebekteki Praök hekimliğin bu yeni tek dır. Memleketimizde de ergeç gernik anlamı genis halk kitlelerinin çekleşmesi muksdder olan hekim bir dükVâna müşteri olarak giren çok tnuhtaç olduklan genel taba lik sosyalizasyonunda başarımn 6 Atillâ Kızgınçelik ile Abdi Eliaçık bet sahasından kuvvetli pratisyen nemli ârnillerinden biri yine bu adlanndaki iki genç, Ismail Gür V EFA T hekimleri kaldırmıştır. Istanbul'un pratisyen hekiTnler olacakttr. An admdaki pastahane sahibiyle kav. Sultanahmet Kaygusuıbaba eski Kanbur îzzet. Şapkacı... Iz cak buna lâyık olduğu rağbeti ve ga etmiçlerdir. Bu kavea esnasın. dergAhı postnlsint m«fhum B»cı itibarı sağlamak için arka düşün da Abdi. Ismaili bıçakla yarala. mir'in Amado, Zibil... Ankara'nın Mustafa Efendlnln gellni; MeHüseyin Ertugrul, Sabri Nazmi ve celeri bırakmak ve bunlann ref^h mı$tır. Sinıklar yakaÎFr.mıştır. diha Tur, Mükerrem Karpat, Samiha Basak'ın çok ievKili anAnadolu'nun buna benzer isim ve larını sağhyabilecek esas tedbirleneleri, Diş Tabibi Vahdetl Tur, lâkaplarındaki kuvvetli pratisyen re de ihtij'aç vardır. tdeal tababet ARALIK 9 RECEP 1 Emekll Binba?ı trfan Karparıtı hekimlerin yerini bir çok tababet bu pfatisyen hekimler ve mutlak Takriben 20.000 metre dikenli tel için teklif ahnacaktır. kayınvalideleri, Deniı YU*ba?ı *> •» dallarında mütehassıslar almıştır. bir ihtiyaç olan iyi yetişmiş müteAlâkalıların, teslim edebilecekleri miktarı bildiren fivat teklifAykut Karpat Semiha Demir. B c Atomik bulçuların in?anlan bü hassıslar arasında kurulân bir Ia lerini 15/12/1981 Persembe eünü saat 12 ve kadar Galata, Posta MeMlka Diker. Selmin Tur'un a U C yuledigi asTimızda hs«ta da hekim henk ve birlikle hakiki hedefine < bOjrllkanneleri Kutusu: Galata 666 adresine mektüpla bildirmeleri rica olunur. nazannda bir çeşıt ma'sine tabia ulasır ve bu suretle bahis konusu Sirketimiz, bahis konusu diketıli telleri diledigi sekilde saAYŞE SENİHA V. ] 7.13 12.06114.23 16.41jlS.19 527 tını almış ve bunun sonucu ola olan hekimlik buhranları, hekimtm almakta ve alımdan kısmen veya tamamen vazgeçmekte Hanımefendl rak bir çok özel tıp dalları doğ leri üzen acı tenkitler de ortadan serbesttir. (ReklSmcıllk: 3008/8400) E. ] 2.32 7 25 9 47 :2 oo 1 3B 2 46 vefat etmiçtlr. Cenazesi bugün muştur. Diinün bir tek einir ıhti kalkar. ıııllllıuıllllllllllınilf *TTTT1l1r"***""""' 9 12.1981 cumartesi gtlnü 6gle namanndan ionra Mahmutpaşa Camiinden kaldınlarak Merk««^ ^ f Mlllinilf !lf IHIItllIlttMlllIIIIIIMIIIIIIIlIMIIIIIItllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIHIirtlif MIIIMrillMirilIllllIIIITfllIIIIII efendi kâbrl«tanına defnedilelaşıkları içinde, terli. S KDEBÎ ROiMANlMlZ: 56 ğe kalmadı, elinde dfinkfl teseektir. Mevli rahmet «T'ly« Hiç, dedi. Cumhurijret 8388 tiyle gen( adam yeniden belir Hiç olur mn? Gördüm! di bahçe kapısında. DünkS gibi Teneke tası doldururken: gene bekledi. Ayşe koştn, taş Hangi kSydensin dedi, demerdiveni eıplak ayaklarıyla di. bir «olnkta indi. Ellyle <G«1!» yaptı. tflâhsızın Memet kırmızı Y«7 Sen ne dedin? testlsiyle girdi. Mnslnğnn ya Hiç, Snvann köylüğSndeNüshssı 25 Kuruş nına geldigl zaman sert bakıslı nim dedim. ttrfcfy* Bariei kıza daha yakın bnldn kendlni. Bajka? Hadı (»i« hadı, dedi. Ben Öfkeden knlakları vınlamağa sehirliye alışır, şn yırtık Pervin Llr* Kr. Lira Kr. Gfildtt. Ayşe hnylanarak: Tası doldnrmnstn, nstaıına »en miTim? baslamıştı Ayşe'nin. gibi hiımetçilerle bir iki aşna Ne giildün? diye sordn. koşturda. Veli ardından hınçPervin de yantna arsıı »rsıı Bana bak, dedi. Sen o gî fişna, ondan sonra o da dönerdi Smelik «00 190.00 Tanakları gene al al oluvercötn^ldi. AÇfında sakıî, cahuk la baktı. Tırnaksızdı canım, vnr suratlı çırafa söyle, valla8 aylık *0M » 0 0 ötekilere» misti: c»hdh (UnerUen arada bslon köylüsö Gafnr gibi. Kızla nztın » aylık 22.00 44.00 ha onon ds, Gafaran da kafaiaYıkanmış kaplan mnslnk sn Hiç, dedi. Biîim yapıdakt bâion «i<ırr, or. soııra sakııın B n u i ve Yayan rını yararım. Bennen ne ngrauınn konuştuklan halde nklıynnda çalkalayıp tepsisiyle mut £ Cumhuriyet Matbaacıhk t* uşaklara güldüm! bt\aı haloııunn dndakiarına şıyorlar be? yordn. Ne vardı saklıyaeak? fağa kaldırırken hep onn, onnn Gazrtecilik TOrk Anonim Şirketl tıuln<!iırarah dişleri arasına alı Nelerlne gülfiyon? Elinden mi alacaktl? Pervin ayağa kalktı : al al kızaran yanaklannı düşüCagaloğlu Halkevl Soiak No. S»41 .rorda. Bir Veli rar da.. Tahta tekneslnl y s n yaOya Y&z vermiyorsTin onon Sahibi nüyordn. Bn düşüniişü a giin ak Ne olmus? >ıes!n >•»? harçla doldurnp ustasına göiçin. Vüı veraen .. sama kadar sürdü. Gece yatağa NÂZtME NADİ Dün biz konnştnk ya sen tflrda. Aıarladı : Siz veriyorsvnnı da ne clutrirdifi lamansa çoğaldı. Kaşı, nen? Yan lîlerini fillen Idare eden lieıı sen dceilim! yar? tflâhsızın Memet döndügfl zagöıü, ağıı, bnrnn. , Gece yarı E...? Mesul MMOr Mana üurbun ol. Ne varmıs man onu orada bnlamadı, se Kim veriyor? sına kadar onn düşündü. t'yku Görmüşî beiıde dr heSfuniM cr.'un? (BirŞAHİN PERESE vindi. Ne diye bacısının dedi Sen, Ottler, Mari. Bilmlyor ya .e zaman geçtifini bilmeden Kızdı: deıı lâtihalilpserek, drli dell) muynrn? ğini diyecekti? Dedi diyelim, dfişfinde görme^e başladı onu. * Ne olmuş gördüyse? Haa. A.VBe htna lıak. Biîim bey i)erinlerden aldıfı «Pervin:» vann ya gider Gafur'a geveıeTıpkı bugün snya çeldigi zaman Ğazetemir* gönderilftn yazılar ke*3r ya" İUin 6ec« b?nirti odâya Hiç. Yani... sesini eevapladı : lik ederse? Gafnr da ağaya söyki haliyle. Haliyle ama, sanki nulsun» konulmasın lade edilmez. çıftnek l«tedi. almadım Içefi: Bizi bir kötülükte mi görçoktan tanışırlarmış, ahbapmışleyip .. Gerçi bn çalıştığı yapı llânlftrdan meroliyet kabdl olunmaz. fciendim, geliyorum» (Aymüş? * lar gibi. Hattâ Zeytinburnnna Ayse nin «Mıt?» cierrıegini ne Galur'un ne de ağasınındı şe'ye) Bizim knru bamya, dedi. Abone ve llân işierl İçin, «arfın bfkîcaı, deıtıe.Mtice sordu : birlikte gittiler. Hatça abasına, ama, olsun. Gene de ne olnr ne Töbe bacı, aboo.. Diyesi o Sonra deli deli ekleyip koşaürtune «Abone» veya «flân Senlliı Hatça abasının erine tanıttı o ki, bacı senden hâz etti galiba. olmazdı. Gafur'un ağası gider tvi etmis mHim? rak Dzaklastı : kaydının kcnması lâzımdır. nu. Onlar da pck beğendiler. harç taşıyan Memet'in çalıştıBiznen konusmazdı dedi. Çesnıenııı basini.li, kuvvetli Canım sağ olsnn, canım sag •k Hele Hatça abası, «Kaçırma eı yapının sahibine böyle hfiyAyşe'nin asık yüzü yofnnsaS'jvo altında tabakları çalkalarolsun: BO GAZETE B^SIN AHLAK kız!» dedi. «Tam sana göre. Ha dı: le. «Sizin yapıda Mnrat ustaya ken hakmadı büe : YASAStMA UYMAVT TAAHHÜT Ayse ardından tcrs ters bakzır anası munası da yokmuş.. harç taşıyan Memmet var. tf Ne biti\ım Den? Onlar başka sen başka! ETMİSTİH tı. Koşarak uzaklasan kızın Babasının oluşü bir şey defil. lâhsuın Memmet. Biîim kııa tflâhsızın Memet'in koltukla l'abı alftıam. AÇ*ı öyle pis pembe poplin enlarisi. kısacık Bsbası yarın evlenir, bacısı ere dolanıyormus. Ya tefbiyesini rı kabardı birden. Demek bacı kohuyor ki. Sotira, nl>e alaeak etehleri altlndan tombul bacak varır, kardaşiarı da el malı. Sen I CUÎSIHURİYET | \er, ya da sonn iyi getinnez!» beğenntisti? Veli'niıı anlattığırrlısim? Verditi ^özü tutsun. A ları görünüyordu. Üzerinde dtıj anaya bak. Mâdem anası yokderse? partman katı, Uatı döser. aydan na gSre, snya giden uşakları madı. Deminki oğlanın pençe İlân Tarifesi ] mu? .» Jva bana para vefır, u zanıaB tersleyiverirmiş hep. Onu tersTası doldurnp yeniden tahta pençe kııaran yanakları... O|Eaşlık (Maktu) VoO TL. | haska HimOi içeri alırsam, zsSabahleyin her iamandan erlememişti. N'iye? «Beni bcgendi (an demek yapıya yeni gelmis, merdiveni çıktı. Kastamonulu 234 ilncü sahifeler { len bir atımlıh barulo var . Şu gurbete de Siftah çlklyOf... On ken uyandı. Mnttağa, mntfabcsbelli:» diye düsiindiiyıe dc. nun babasıyla kuru bir nsta hs (santirnil 30 TL. | hakhal dııor kı, (iatur senin dandı işte körpeliği, toylufu. ğın karşı yapıya bakan penceundtrnağa çalıştt. Hoskoca bir blre duvar örüyorlSrtlı. KasttV 56 ıncl sahiieler i ^vse'\le ı.vıymis diyor. (AyseVüzüne hakarken yanakları küşkün hizmetçisi onu ne divf resine geldi, uzun uzun baktı. monulu'nnn babtsl baba adafn («atıtlmi) 25 TL. • nin nfheyle baltısından iîrherenkten rençe girijer, gSllerl beğensin? Beğense, ah beğeııstıyA gelmesirıı bekledi. Taa dı, y»nlu^âk. Dnvar örmeyi bd NiSan. Nıkâh. Evl#nme. i rek) (Scn de dedim ki, Oafur .vere iniyorda. Başkalan gibi se . dün ikindi üstü doldurnlan bir letecetini göz vermişti. Lâkin Dogum (Makttı) 75 TL. î da, «en de haltetmissiniz deadamın gSzüne yiyecek gibi testi bn zamana kadar nasıl oRastamonuln . bir de onn ha Ne konustunnz lan? Ölüm. Mevlit, Teçekkür | dim. Avse sizin bildiÇiniz kızbakmıyordu. Utanıyordn bes lurdu da bitip tükenmezdi? t)otırladı. O da gelseydi sn yapı Hamal Veli. O da kendi gibi (5 santime kadar roaktu) 90 TL. î lardan degil dedim. tyi demiş belli. Alnının hayft daman kılu ırgat, amele vardı. Her biri duvar ustasına harçla kiremit Kayıp (10 kellmeye kadar | mlvim? rılmamı$tı. Bir» eskir, çehre blrer tas içse... diye düşünme(Arkatı var) = maktu) 10 TL. | taşıyorda. EIi, yüzü kireç bunnıııııııııınıınınn *"*î =haberleri Leğenden başka konular Kautı (actiların İ DÜŞÜNCELER | ıııı=ııııııııııııınıınııııııııııiiiııııııııııııııııııımi]iııııııiMiııııııııııııııuııııi!iıııımıııııııııııııııııı«ııı HEM Sairin cubuğu ir mısra tardır, büirstoii!. Neslrden nazma çevrilerek yazılmıştır. jVazım kalıbıtls girebilsin dlye, çıkıntılı yerleri dürtülüp içefl tıkılmtş göçük tarafları, karsı köşesinden zorlanıp, yahut üfürülüp dışarı doğru lırlatılmış gibi zor nhı girdigi bn kslıbın i«ind« tedirfindir. ıMısraın ba tedirginliğini belli eüen şey şudur: Evirip çevirip okuyakbllirsiniz, İlk verllfn sekli ile yerinde rahatsız oîdnğu için ikinci bir fleŞisiklik ona »vn blr rahatsızlık \ermez. Zaten mısraı söylemek için seçilmiş kelimelerin çirkınliğini de ne yapsaııız gideremezsiniz. Onun için, de£i>stirin degistirebildiğinz kadar. Çarplk yaratllrnış çocufn cin çarparsa B#lki düzelir d»rler. Mısrs şudur: Bilmez âdem olıflavınea hasta, kadrin s>ıbhatin. Mısraln ilk yansını teşUil eden kelimelerin yerlerini defistirin «Olmayırca bilmez âflrm hasta, kadrin sıhhatin» biçimine gircr. Görüyorsunnz ya, mısra, llk «eklirle de, Iklnci »ekllyle de ahım sahım bir sey de*ildir. Cıvımıs hamura. yahut çöbeçi alnında, gözü karnında moaern lesme benzer ne kadar nn, ne kadar boya katsanız düzelmesine ımkân yoktur. Bu mısraı okur obttfflaz ilk akla gelen sey, su oluyor: tnsan bu mısraı okumaJıkca gerçek nazmın kadrini bilemez. Talihsiz mısra! Arn» hüyRk bir hakihat ifade ettiff için bn çirkiniifini, bn çarpıklıfınl baSıslıyacagıtıız geliyor. Gerçekten de insan diriH|ini bir haybedip de doktor elirde perhize şrifiri^e sıhhatin tıe d!un»tlnn anlamağa baslıyor. Meselâ ben, bir3Z sigara perhizine girmek zorunda kalmca, sigaranııı, ona alısrcış bir insan hayatındaki rolünü daha iyi kavrama|a başladım. Fikret'in «Riihabıı Şikeste* sinı karıştırıvordum. l ; ıun la mandır oknmadıfım blr »iire t;Szüm tahıldı. Bir ««ki Sfina ile karsılasrrlıs, gibi sev'ndlm. Birden, içim ferahladı. lîu sür, o eski ı.ehresiyle bana, hem vüzuniı çoktandır görmedigim, özlediğim bir dost^j buldnrntor, hem sık sıK bnlusama* oldntnm için bana hasretini ac? »eı ılnynfsn fti' »a'lıçi hazandınyor çibi»di. «Şairin ÇuhuSu» adlı siirdi bu. Mısraları okudukca, şiirıleki satri kıskanmağa basladım. her mısrada kendimi onnn yerine ksvmaktan nefsinıi alıkoyamadım. «fiur3m bur.^m ıubu»nndan kopan dumanlarla» diye başlıyan her kıta'Ja kendimi nuldnm, buram buram düman yükselten bu çubuğa kendi bos, siçarası elimde farzettira. Buram bnram tütcn şairin cubnjıı mısralariyle beraber, «Bil mez idem hBs'.a..» diye haşlıyan o tarpık çnrpuk, dü^fik çocnk kılıklı mısra <la. kamrıUr bif cambazhane soytarısı eibi gözümür. önümle b«rs tepivor, kahkuh^larla gülerek göbek atıyordn. Oianca carptkltjına ra*nıprı haline acmacak olan o dejŞlldi. bendim. Sırasında «ıhbatin dttil. dost görünüsiü dlişrnan sigara nın biie kadrini bildişimizi bu soytarı bana hatıriatıyordn. Hamdi VAKOGlAi şehir içinde de talep Melih Cevdet Anday Modern erkek yalnız kravatlı olanı değildir! Ev sahibi olmak istiyen VE F AT SİGORTALI İŞÇİLERE FIRSAT Türkiye Sise ve Cam Fabrikalan Anonim Şirketinden TEKLİF ALMA İLÂNI Şimdi dünyanın bütün erkekleri çok rahat oian ve kravatsız giyilenTRİKO Gömlekleri tercih etmektedir. KAZOVA TRİKO gömlekleri düz, ekose modelleriyle buruşmaz jarse kumaşlardan mamul her bedene uygun olarak bütün erkekierimizin emrindedir tkındl 1 Yatsı | tmaak 1 1 Mamullerimizi Kazova Mağazalarından ve Büyük îuhafiyecilerden ısrarla Arayınız. Triko erkek ^gömlekleri İL 355/8379 *"( CUMHURİYET ARCELİK A.Ş. KONSTRÜKtÖR MÜHENDİS ABI1OB Askerliğini yapnuş, 35 yaşını geçmemiş, Almancaya veya Ingilizceye ve tercihan her iki lisana da vâkıf konstrüktif kabillyeti ve fabrika tecrübesi olan yüksek mühendis aranmaktodtr İsteklilerin iş günleri öğleden sonra fabrikamıza müracaatleri. Adres: Karaağaç caddesi 2 4 Halıcıoğlu İstanbul Faal 4736/8371 OKULLARVESİNEMACILAR'İNDİKKATİNE ELEKTRİĞtOLMİYAN KÖYVEKASABALARDA SİNEMA DAVAStNI TİRfA SE A İ M N MAKİNESİ HALLETTİ • Ses ve proıeksıyonii ile 1000 hl$i!ih saloiları idars edebiür| • Fiiml yıpratmadâfi geçlren yegâne makınedır • Optik ve manystik ses tertîbatlıdtr • Yedek parçası bfildur • ServisierimiıdeKImuhtetif mevzulu yuzlerce fiim l IERTA MN smrinizdedır u . n^susı Şuöefer ANKAR* Tfnijth» »«MnıTil I7M79 I~İ5«> t«l, MI2I74VI190 I2l(im 34 632 35621 AOAK» 1397 ^ııııııııııııııııııııııııııııiiiııı ıııııiüüiiMiııııı ı 11 i 11 ıııııı 11 ııı 11 ııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiiııııııııiııııııııııııııınıııııııııııınııı^ (Basm 12055/8412)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle