13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Cumhuriyat CUMHURÎ1 t Aralıkl961 FOTO İ'HİLBER; uıııımmıııııiii!! ııııımmııınımııı: YAZAN/.'flAIViDI = 5 Ç E = ^ ~ ~ Sinek motörü Noel yaklasıyor ys oyoneakeılık dünyMinda somaı bir laaliyet var. Dünya çocakların3 Noel Baba tlivle hediye edilmek üzere varatılan raakmeli makinegiz yeni ovuncakların haddi hesabı yok Mağazalar venı icaded'lmiş çesuli oyuncaklarla do lup tasmakta. Sinek motörü Mllyoner dilenci Atom harbi çıkarsa Şaka gibi ciddî şeyler eak bem ahlfika hem mrdenlyete »ykındır, diyor. Gerçl iinek bir beliyedir, iraha edilmeiidir Fakat bu iş böyle >apıl maz Her caııh mahluk, ne Kadar kiıcük clnrsa olsnn. hilkatın bir harikasıdır bir Allah \a nısıdsr. Cstelik çoc«klara, bn canlı mahlrklara ezivet etme usaliinıı dÇretmek gunaha girmeKtjr. Biitün tnjiltere tarihini okn\un «Ele \erir talkını, kendi \utar saikımı» sözıine bu sir<k hıkâ>rsi kadar UVKDII duşen bir kfişe bn'an'azsınız'! ta aynı nsnle baf vnrop Farlı NewTork ıcyahat paraıını kurtarmak nlyetinde imi» tnsan adını bir kere delive çikarmıyagorsün, ondan sonra bey gibi yaşaması işten bile deSil vallahi: v» etmlşler, büyük bir n r a r ve Bİyan i«rterai»ler. Sebebi fnı Çiftlikleri Hav» Alanın» yskın oldngn için, nçafclar lnip ksl Seçim ortaokulları! Bursadan Hatsn Tekiner Yaı: j daianmalarım saglamaK maisadıyGazetelerde, oğretmensızhkten ı le, Kurumun kuruluş jıldonumü sızlanan ort« oğretım muesseselerıj olsn 16 subat 1962 ye bırakılmışnı okudukça içım ıızlıyor. Bu ışde, | tır. Yeniden bılet baftırmak, Da oy dvcılıgı duşuncelerıyie hareket ( hıs konusu değildir. Bılet 8ahıp]eeden eskı devır Mıllî Eğıtım Ba rı ıkı, uç ay beklıyereıc «abırsız.akanlaıınm buyuk gunahı var. Şoy nacaklardır Ama, buna karşılik, le kı. 4O04SO mevcuüu oru okullar 1 177,4<>5 Iıra değerınd» 11,420 parça oğretmensızlıkten kapanırken, Mu eşva, daha genıs olçude vatanrl^sdanjaya daimi vesaıtı Dulunan ve lartmız arasında dağılmıs olacak«Seçırn orta okulu» dıye adlandırı tır » lan Trılye orta okula, 50 oğrenri ve 5 üğretmenle çalışms«;tddır. Bu okulun oğrencılen Mudanya orta Edırneden bır okurumuz \ ^ n o^uluna nakledıhrse 5 oğretmen yor: jtazanılabıiır. Mudanşa orta okulu 11.6.1958 tarihmdenberi, Mılli Eda 183 oğrencı ve 10 oğretmenle ga fıtım Bakanhğı iik ogretım menLşn.aktadır. Idealın uzerınde bır suplarından . oğretmfn vey» n eduium arzeden bu okuldan da 4 mur »aglık ve gosyal vardjn) t.auğrttmen tasarruf edıleb'lır kı. rası olarak her ay S hra kefilmck bu oasıt tedbırlerle en az ogret tedır. Üç vıldanben kesıler hn \a mensız ıkı ukui kurtaruabılıı. Adı ralar maaj bordrolarında gostetıl ge^en okul'ardd beden eğıtımı og medıgı gıbı. karşılığında bır makretmenı 6; evıs oğretmenı 6; mu buz da venîmemektedır. Bu, IIPzık oğretmenı 5; Jransızca oğret rıde ne ıle ıspat e^ılecek, perek.rır.erı 9, resım oğretmenı 12 saat se. hakkımiz nasıl aranacakT Favders okutmaktadır. Bır çok orta dalı olduğuna inandığmız bır ış okullarda 24 saat, ılk okullarda 28 açm alınan bu para, makbu? gıbı saat ders oKutulurken, bazı okul sağlam bır muejvıdeve bağlanmaIardaki bazı oğretmenlerın bu ka hdır. dar az ders saatı ıle ders okutmaları doğru mudurî. CE\ ABIM1Z: Atom harbi çıkarsa: Isveç, banşı en çok ıcven nıemlckel clmssma rafmeıı, ylne atom faarbir"" hazırlanmaktan çeri kalmıyor. MıİAonlarla f.a*ı ha?tırdik!arı bir «Atom Harbine Karşı Korımmîı talımatnamegı hazırlamıslar, evlere yollamışlsr. Bn talimatoameve göre hcr Isveçli ailc, kapis.nı, neııcereMni sımsıkı Uajıatacak, kapı perdeleri\!e örtccek. Moisıkı kapalı kaplarda su t>inkf "ecck, seffaf kâ Lâübali bir davranış = v; Müyoner dilenci Acaiplikleriyle battâ dıvatuce harcketleriyle un silan tspan\ol resbimr Salvador Dali. bir acaıplifı tuketmeden baska bir acaıplige saldıran bu adam, erı son acaıpllft'nı bir iki gu'i e\\el Parise glttij' zaman >ap mıs Parıse çelip bir otele inince, Resepsivon Sefini çafırmıç, o na şııvle dcmis: Azizım, Charles Quint'den bu >ana, Ispanja'nın vetistirdi ği tek biiMİk adam benıra. Onun ıçin .nijetinı, rastçtle bir kinıse gibi da\ranm3'îi3ktir Pa risten NewTork'a kadar olan ' ol paramı kerdi celiTndfn ödememe^e karar vcrdim Dnhı sanatıılar kendılerine ait olan bir di'ti^ada, bedava se^ahat etmelidirter Snpra mes'nnr sıırl tepeli ^ap kasırı uzatnm: İste, demis, otflınızin ücretıni de tununla \crpcet.m. O ?ün. ocieden sonra, SaHador ÜJII. bir sınenia>a gıtıni;.. karken çıkardıklan fürultü yflzünden tavuklar korknyor. köseli ynmurta yumnrtlayorlark Maliye mütehassısları Bnenos Aires'cle >aptıkları bir toplantıda hesaplamısUr, Lâtın Amerıka memielctlerinin her sene »erçı karaklıkları yüzunden 3 mil\ar dolar zarara ueradığını formnsler. fasılasız devam eden. tufansa yağnrjrlardan sonra. Avusturalvanın Sydney şehrinde meydana gelrr ştır. Asfalt >ol geçen hafta ortasmda çoktuğu zarran. 1S metre derınhğmde bir çukur açılrnıs. ve uzerınde park etmiş vazıyette duran bir kamyon da ıçme düçtnüçtür. OLUR SEY DEGİL Yukaradakı tuhaf manzara, 4 gun Sshhatinizi aynada gorün Guzler valnız, sairin dedigri eibi «ruhun a\nası» dcjildir. Safelık da onlardan okunnr. Bu iddiau Amsterdamlı bir eoz nzmanı ortava attı. lddıasını ilmî delillere davncr. Amsterdamlı hekirae gore : ^uiarîak enzkılerin bobreUlerı lııssas olur. Badenı sozlulerın romatizma'\a karsı ıstidatları %ardır. tri eozluler bas acrılarma dıkkat etmelid.rier. Göz renklerioin de kendılerine göre bir dili vardır. Vüecdon zanf taraflsrını haber verirler. Kestane gözler: Kaprisli baîırsaklnrı; miviler: Nazık karacigeri; karalar: Tiroid bezinin fazla çalıstıfını; ic!eri knmlu kamlular: Hipofiz bezinin bozuklnjhınu; yesiller: Hassas bir mideyi gosterir. Tabiî hepsi, Amsterdamlı eöz bekimme srore 3 5: ~ ~ S ^ ~ Şj ~ S ZZ S 3 ~ ^ ~ 3 ^ ~ Bu arada Ingilizler l.üçük bir o>uncak japmıslar Adı sınek motoru. Plâstikten j'inılma bir domuz hu. Knlakları \e kınruju kımıldnor Motörü isIcten bir sınek Ojuncağın adı onnıı icin sınek motörü. Ama bn ovurcak dorauz pi>8s ı u surülur sürülmez, miiımımliSi nispptınde ıjenis ölçüde bir kıyamet koparmıj Motorıınü hareket ettiren sinekten 6turü SineÇı yakalıvorsunnz. ama astnrnnlu «eM'de, kanadını fılân koparmadan. OMincafın sımsıkı kapalı bir yeri var, orava atıyorsunuz. Sinek o daracık mahpe"îte uomaîa Kurtülnıak içın kendini oradan ora1 a rarpmafa ba«!p or. mot"rü 1«letn or, domuz da kn\m£nnu ve kulaklarını o^natnor lste patırdı bn >8zden çıkmıç lngilİ7!erin Ha\van!arı Konıma Hprpf^i basitia bir teb!i| verır.ış. ovuncai^ı icat edenlere karşı ateş pusküriijor: liu oyun Fıkralar: Şa kostüme b»k, dedt, I»şartsın Kuınaşının yünü. Avustraba'da yetisen bir koyundan kırkılmış; kumaşın kendisl înçilterede dokanmuş; kumas iplikîerl Hinöistardan ge!me, kostum Belçıkacîa dıkilmiş, ben de onıı Paristen aldım niııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııu fıtlar içinde yiyecekler bulundnrarak, «onr» sükânetle, telefonu hoklivecek Ya bir de telefon meselesi var Bu heiıler>e de zaten o telefo nu bekîeme tsvec telefonlarınds bir hususi tertihat vanılmı», atom harbi alarm ı«aretini, bir anda tckmıl tsvcctr calacak olan bn telefoıılar vcrecek Teleion çnlınca, öncedon bazırl^nmış olacak atom valiııni kfiııtıi^ımz gibi, FOİnçu mahallenize tahsis edilmiş bulunan s!*ınakîa alacak«ınız Val'.zin Içındr kibrit kutusondan baslayıp bütun Ihtivaç maddelerlniz mevcut. Sırtınızda, atom kalıntılarından clolavı çıkarıp çöp teneketine almakta mahznr eörmi^e'eEiniz bir kat eski pü=';ü elbıse. D:vorlar ki, sımdilık bu a'.om harbi ha7ir!ı£ı sayesinde en kârlı cıksn msanlar atom vaiizi lle içinde bulnnması fer<>kli öteberivi satan esnafnm. Bötün perakendeciler toptancı denilecek kadar bol miktarda alış veriş yapmaîa baslanışlar. Okurumuz, çok haklı bır noktay» parmak basıyor. Bır çok orta okull»r, eldeki oğretmen mevcudu dıkkate aiınmaaan, sadece o boigenın seçmenlenTi hoşnut etmek ıçin açılmış, şu veya bu orta okullar da, şeflerm veya partı lıderlcrının se~ çım bolgelennde bulunduğu lçın = kaymlmiiflardır. Bu gıbı okulların E revızyona tâbı tutuîması. ılk yaE pılması gereken ışlercen bırıdır. E B UL M A CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 n 11 i1 1 UB = § E E = E E = = Her kostüm asafı yokan 3\le, ne olacak yani? Dü'un^ene, Müsterek Pazar dediklerı şey bu işte! IJoğru, ama bir noktaya ak lım ermi^or. Sen bu kost'iminı P'.rasını herhalde hâlâ ödemedi^ine cöre. bn memleketlerin kazancı nerede? Emeklilik Kanununda yapılacak değişiklik Sı^'.ıden Turgut tîuseym yazıyor: i.nıeklılık Kanununda yapılması tairulanan değışıkhkler hakkında; cur.dan bır muddet once fazetelerde çık&n havadıslen buyuk bır *evınçie karşılamıştık1 Aradan uzuu mundet geçmış bulunmmına rağmen henuz bu ısten olumlu bır sonuç çıkmadı Antıdemokratık, hatta ınsan haklanna aykırı oian hı Ksnurun, demosrası ve ınjan hakl»u ışığı altındj yeniden ele 3İi"nası lâzımdır 3 4 5 6 L Türk Hava Kurumu Eşya Piyangosu Bu konu ıle ılgılı oiarak bu »ütunjarda çıkan bır $ıkâ>et yazısı uzeı ne, Turk Hava Kurumu Genel Başkanîığmdan. aşagıdakı aydınla* c] j'azı alınmıştır: < Turk Hava Kurumu E?ya Pıvanjosurun çekılı? tarıhı halkın pıvargodan ve cok dege'lı ıkramıye'erden genîs dlçude fay Şapkdsının ıçine an frsnklık bir baıknot kovmuş, >anındaki müsteriye nzatmı^, o da, irıne baska bir on franklık yerlestirdiği hu sapkayı \anındikme uzatmıs. Sapka bö.ilece elden ele büli'n sinemavı dolasmıs, kabkahalar, çığlıklar arasında bir de bakmıslar ki ylrmi bin frank para toD^anmıs. Salvador Dali, biitün bir haf Beni bir tek kelime ile mesut edebilirsiniz. Yahut duma Şaka gibi ciddî şeyler: •• Polonvada. su aralık hiç * bir eczanede, Kic bir parfümöride. hiç bir aktar dfikkânında diş macund bulunmnyor. Çünkü. piâniama vapılırken, diş macuna dolUurınata raajısııs tüplerin imzlinde knllanılacak maddenın adı listeye soknlroaîa unctnlmuş. Eh, maden olmayınca tüp vok, tüp olmayınca da, tabjî. maeun vok. •• Yeni 7elanda * Auckland Rclçesi çiftçileri, hükümetl dfi Yarın Bu suUınlarda nın en bahtsıı adamı olcrnm. Karım olmak ister mislniz? Hayır! Oooh! Çok ?fikür! BAY OSCAR: Aiom devrinde llllllllllllllllllliliMflllllillMlllllillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIİT Büyücüler Bu yazı serisint meT rakla okuyacaksmız. < (i Prot NİMBÜS'ün MACERALARI: 127 Açılış ve program 7 30 Sabah plâkları 8.00 Haberler 8 15 Oyun havaiarı 8 30 Sabah konserı 9 00 Kapanış 11 57 Aç'Jış ve program 12 00 Şarkılar (Saıme Sman) 12 30 Radyo S?lon Orkestrası 13 00 Saz eserıerı 13 15 Haberler 13 30 Şarkılar (Şukran özer) 14 00 Se.ılen eserler (Mozart .17 No. lu Dıvertımento») 14.40 Turkjler 15 00 Gençler içın 15.25 Kayıp mektuplan 15J0 Şarkılar 16.00 6 Orkestrası 1615 Karısık şarkılar 18.30 Yurttan sesler 17 00 Hafıf melodıler 17.15 Bır varmıs bir yokmuj 17.30 Radyo Karma Fa^ıl Heyeti 18 00 Çeşith stüdyolardan 18 40 Günun plâklarından 18 45 Haberler 19.00 Şarkılar (Nıisret Ersöz) 19.15 Caz muziğı 19 30 Olaylar ve yankıları 19 45 Şarkılar (Gulseren Guvenlıl 20.15 Dans muziğı 20 45 Konuşma 21.00 Şarkılar (Zekı Müren) 21.30 Cumartesı gecesı ıçin müıik 8OLDAV SAĞA: 1 tEvlâdı mevcut degıl» mânasına iki kelime. 2 «Istikbaü kOtü» karsılıgı İki kelime. 3 Bir harfm okunuşu, petrol Utlhsıl merkezlerımlzden blrl 4 Orta derecede hararet« g*etiren, cihatıda canlı canp'z mahluklann vt herçeyin meydana eelmeslnde onun kaynak teşkll etTig oldufu hakkında blr nazariye vardır 5 Tersl «kalb» dlr, kan dâv?«ı güdPnlnrln ruhlanndan bir tQrlü çıkarıp atamsd'.klan kötü duygu f Çevrtlince Seksplr'ln Otello piyesındeki baçlıca şahslyetlerden bırinin adı bellrir, gtlzel »anat. 7 Bir çeşıt çüphe ve tereddüt hali (eeki tenm). tersl «görüsmeSe gelen klrrsmı dir (eskl terim> 8 Çevnllrce Mr sıfat takısı olur, hayvan Ryakkabı81. ypr'.eçlp kalmıs tegir. 9 1M11rakabe et'» m&nasma blr e»n)r YUKARIDVN AŞAĞIYA: 1 Merhum Keşat Nun'nin en sevilmiş bir romanının adı. 2 i «Misafırhaneyl sereflendlr!» nıânssıra mürekkep blr emlr 3 Bir sıfat takısı. Atyada petrol istihsili lle tanınmı» bir memleket 4 Ya;ta değil basta olan çey, insanlarda vücudun muayyen kısıralannd» bjlunur bazı iıayvaclarda lne bfitün uzuvlarıiı Prter, bir »oru «datı S Kınm a=tİ7\dp«l, çevrlliııce blr çe;lt yendş belirfr. 6 «Parçalan ve toz glbl ol!» ksrşılı^ı blr emir, soByal topluluklardan. 7 Hayvan gıdası. terei ına kanallanndar.dır. 8 »Düzinpdcn iki eksik mık DunRu bulmacbnın tarda kanuna kar hallcdllmls »fkli sı gelmls kimse» mânasın» iki kelime, haber verrne ve c»tırm» «raçlanndajjdır 9 OJmanlı Padiaahlanndan onurcusunun lâkabı, bir harfin okunuş'J t 1 • n İSTANBUL \ e Frank Sınatra 21 45 Ünlü he«tecıler (Beethoven «6 No. lu Pastoral Senfonısı») 22 46 Çeşıtiı muziK 24.00 Kapanıs. İNGİLİZ MARKALI ANKARA 6 57 A71I15 ve gunun programları 7 00 Gunaydm 7J0 Hafıf muzık 7 30 Haberler 7.45 Bu saoahm sarkıları 8 15 Çeş:tlı haflf muzık 8 45 Gunerı Tecer'den şarkılar 9.00 Saz eserlerı 9 15 Sabah müzigi 9 45 Turkuler 10 00 Kapıni|. JANE'İN KIZI 10 Resinıli Roman: 41 M EL ' UN K I Z Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT 1157 Açılıs ve programlar 12 00 Hafıf yemek müzığı 1230 Mustafa Sağyaçar'dan çarkılar 13 00 Haberler 13 15 Kuçuk konser 13 40 K«yıp aranıyor 13.45 Muazzez Turing'ten turkuler 14.00 Haftahk programların takdımı 14.15 Sızm içın 14.50 Şarküar 15^0 Cumhurbaşkanlığı Armonı Mızıkası 15 45 Ülku Yorukoğlu'dan şarkılar 16.15 Ray Connıfl Orkestrası 16.45 Osman Toren'den turkuler 17 00 Çocuk saati 18.00 Spor g&yfası 18 15 Sızin 22 00 Çesıtli studyolardan 22^0 Caz sarkılan 22.45 Hafii me ıçin 19.00 Habsrler 19.15 Yalodıîer 23 00 Haberler 23.15 sadıgımıı gunler 19İ5 Hafif llham Gençarle tatıl geccsi müzik 19.S0 Olaylar ve ytnkılan 19.45 Çesıtli hafif müzık 23 40 Lâtin Amerıka ritmi 23 55 20.00 Çocuklarl» ba^basa Frogrtm 24 00 Kap»nış 20.05 îrfan Doğrusoz'den ftrkılar tSTANBUL ÎL RADYOSU 20J0 Orhan Sezener Dans Or(385 M. 778 Kc/t) ke»trası 21 00 Nermin Demır17 58 Program 18 00 Oünun çay'dan şarkılar 2135 Ozanmelodılerı 18.50 Optra ve ope larla on dakıka 21.45 Dıns retlerden melodiler 19.15 Pa muziğı dmleyicı ısteklerı sadobleler 19.30 Yemek muzı 2215 Dundar Balkan'dan sarkığı 20 00' Casanora Orkeıtrası lar 22.45 Haberler 23 00 Ha 20.15 Plâklar »rasında 20.45 fıf Meîooıler, dans v t caz muEydıe Gorme 21.00 Sonat zıgi 23.30 Hafif melodiler 21 30 Connle Fransı», D o n ı Dav 24 00 Kapanıs. •••••••••••••••••••IIIIIIIIIIII RADYOLARt: Bütun dünyada'olduğu gibi meralekelımızde de şöhret yapraış olan lngiliz markab PYE radyolan yeniden huzurunuzda. En Bon yenilikleri havi bü fevkalâde zarif ve kudretli PYE radyosunu bayilerimizde görup alınız! PYE markasına güvenebilirsiniz. YENİ fİYATRO: Her Jün ı a a t 18 de ve Cumarteai, Pazar 15.30 da IKTİDAR, H«r ffün aaat 11 de UE8APTA B U YOKTC: T e l ' 44 04 09 FATtH TİYATRO8U: Saat 15 30da ÜCCVCÜ IBLtM (Temsll eünlerl Cumarteei v e Pazar) Her gtln saat 21 d e : BİK KAVUK DEVRİLDİ Telefon: 2J 01 Tl 15.30 KADIKÖY TİYATBOSU: Her gere 21 dc v» da 8 4.TILIK EV, Telefon 3« O« 82. Cunnrteıi Pazar ÜSKÜDAR BÖLÜMC: Her glln ı a a t 21 da v» Cumartesi P a ı s r 15 30 da ÇÖPÇATAN. OPERA CŞAN S t N t M A S I K D A I . Her LA TR\VÎATA. Telefon 48 b7 92 persemb* uat 1115 te İstasyon ibresinde seyyar göz ayarı PYE radyosuna mahsus bu yeniliği muhakkak görünüz I Jeneviere bir türlu siıkunet bulanmorRenaud karısından emın idı. O muhakdn. Sankı kucası ondan bir şevler saklnor kak ki Mr saklıvacak kabılıvettc ıdı. Fakat diı. Onun icın sordu: Pekı bu çece ncler clmek uzere bnlunan bir adaTia \erılen «;ozvaptı^ını neden söylemiyorsun? Yoksa d<n donmek oaiz olamazdı. Onun içiıı .lenekı^kanıvor mu>.un? Yok canım no nııına ı ı e ı e ' e hakıkatin ^alnı7 bir kısmını stnle sebet. Terroise'e ^ideceğimı bilmi^or raeâe karar verdi \e dedı kı: «t\velâ heıı muydnn? Biliyordum ama oradan on sev ıllon çiftliginc ajradını \e serefine bir sı<;e .«aat onbirde dönmeliydin » Renaud cevap sarap ıctım Matmazel Lnrıle de orada idi. veremivordu. Sırrını karısına olsun açamaz Fakat bu §abah o da gitmis Oefirmcııe rnı idi? uğradım, nnu rarın gdnderecekler .. Nihayet Rremıcourt'a çittim. Orada kaldın deçıl mi? Evet kaldım. Ha\<'ı anlat, sonra da bir me\hane\e sirdin. l'a s 'adın ıs.kambılc bıraz fazla karırdııı c'pscıl mı? Tanıam kannğım, sonra rahat fciyîandım \e splomeflım. 4ma galiba hrp • bu kadar drğil sende daha bir «e^Ier . ı \ar (ArKösı var) SÎTE TtYATROSU: P * R A İSTEME B t N D E S Hfr akşam »aat 21 15 tc. Cumartesi. Pnzar hariç hfrgjn tcnzıli'lı matıne 18 de tSTANBUL TİY\TROSU Pdzateal gecelerı harıç her gece ve çarçamba, cumartesı, p, zar 15 te matlne (KÖPtK KIRPICISI) Yalnız paz^rtcsı geceleri ve her gün ?aat 6 de ("}rt\îlNEDEKl CESET) K C ç t ' K SAHNF TAŞRA KIZI Pazartes! Salı Çarsamba; HEPtMİZ P^RtSTE Perçembe Cuma Cumartcsl Pazar, Matlneler 17 de suarpler II dedir. Tel "9 56 52 ORALOGLU TİYATROSU: Pazarte»! dı^ınd» her j e e e 11.11 te. Cumartesi, Pazar matine 15 te l'TÜTAV PREVSES Tel: 49 49 35 • •!••• •IMMMIIMIIMIMMMIMIIIM 1 1 1 • I > 1111 • I • • 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 • • I • 1 1 1 1 1 1 1 1 BURLA •PAY BIRADERLER.S' IL, 3oo »378
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle