13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Aralık 1961 CtTMRURtTET DT Y I N A HJ1IR1ER1 BİR DAKİKAt ile müzakere için !\atangaaa IIK : ateşi Çombeninj arasındaki ücreili beyaz j askerleri açiı ayrılığının izalesine çalışılıyor Kongo'daki B. M. sözcüsü, Katanga jandamıalan silâhlannı bıraknıcaya kadar B. M. kuvvetlerinin çarpışmaya devam edeceklerini belirtti Londra 8 (RadvoA.F.) Birleşmıs Mılletler Sılâhlı Kuvvetleri ve Çombenin ucreth askerlerı ardsınriaki çarpışmalar, devam etmektecıır. Bırleşmiş Milletler Kimu tanh£ı temsılcısi Bırleşmiş Mılleıler askerlerine ilk ates açan'arın Combe'nın emrındeki ucreth beyaz askerler olduğunu biid.'rmıştır. tyi haber alan kaynakıarian b'idınldiğine göre, Bırıe^mış Mılletler Kuvvetleri ke&m netıceler ı.>n tesirli ateş nçmaktnn çekin mektedir. Diğer taraftan C°mbe France Prece aıa'.^ı muhabuıne • erdiği beyanatta ateşın kesılmesi ÎC'n Birlesmiş Mılletler ı'.e muza]..orplpre girişmeyi reddettıeim bil dirmi?tir. Birleşmıs Mılletler Genrl Sekreterliğı, Katanga'da harekâta katılan Hint uçak'arma bonıba tcnini için îngi'tere nukumetıiP başvurmuştur. Ver'ltn ce vapta. bazı şartlar ilerı rurulmek tedir. Bu arada' Fransız hükümeti de resmî gorüsünü açıklamıştır. Buna göre Katanga olayının Katan Ca ile Kongo arasında halledilmesi arzu edilmektedir. Ote yandan Birleşmiş Milletler kuvvetleri de Katangahlar kadar çarpışmaya azimli görünmektedir. îsveçli birliğin komutanı, dün gece Elisabethville radyosu binasını ele geçirmek için «mir aldıklarını, fakat büyük bir mukavemetle kar sılaştıkları için çekildiklerini söy lemiştir. Birleşmiş Milktler kuvvetlerıne, ağır za3riata yol açacak çarpışmalafa girişmemeleri emri verilmiştir. Isveç bırliği, dün ayrıca Elisabethville şehrinin merkezinde bulunan demiryolu köprüsüne de hücum etmiş ve çarpışmn sırasında 100 Katangah asker ölmüs tür. l>;veçHIerin kaybı üç yarahdan ıbarettir. Wa5hlngton, t (a.a.) Batı Almanya Basbakanı Konrad Adenatıer, Başkan Kennedy'ye gönderdıği bir mektupta, Amerika'nm Berhn konusunda Rusya ile müzakereye gırişmek arzusunda bulunduğunu Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'e etraflı sekilde anlatacağını bildirmiştir. Adenauer ve De Gaulle cumartesi günü Paris'te gdrüşeceklerdır. Kennedy, Sovyetler Birliğı ile müzakerelere girismek içıtf, müttefıklerin yenı bir teşebbüste bulunraaları hususunda Adenauer'in Fransa Cumhurbaşkanmı ikna edeceği ümidindedir. lüsmelere doğrudan doğruya istı cephesindeki yanlış anlamaları dürak etmese bıle, França lideri In zeltmek için De Gaulle ve Kennegıltere ve Amerika'nm nabız yok dy'nin önünde sonunria görii»melelamasında bulunmalarına istcksiz . ri gerekecektir. Aynı çovreler bude olsa,> muvafakatini bildirmeli na lüzum kalmadan Adenauer'in durumu düzeltmesini temenni etdir. Bazı çevrelere gore, müttefıkler mektedirler. Kuduz Antalya'da blr çobın 5 y»sında bir kıx çocutunn kandırmış, tecavüı etmls. Sonra, dlslerlyle vücndıloün orasmı bur»sım ısırarak parçalamıs. Daha sonra kafasını taşla eıe eze öldürmiis HSdUe bn. Blr de, berl tarafta, kanundan idam cezasını kaîdırmak gayretinde olanlar var. Kaîdırmak mıT Haydi efendim, onu bırakalım da, kabilse, daha a£ır bir, yahut blr kaç, ceza daha bnlalım. D. X. Yeni bir kölelik şekli hakkmda.. Thayland'da Karen denilen bir kabiie yaşar. Bu kabüe halkı pirinç ziraatiyle meşgul olur, ava çıkar, avdan elı boş dönerse mantar toplar, bambu filızi kırar. onlar.a karın doyurur, kanaatkâr, sakın insan'ardır. Boş zamanlannda şıırle. müzikle vakit geçırecek kadar da incedirler, kendi'erıne gore kultürleri vardır. Adalet Bakanı Yiiksek Adalet Divanı ile ilgili bir S 71 Ö.U soruyu cevaplandırırken bu hususu açıkiadı Ânayasa Mahketnesi öncelikle ele alınıyor .«, Adenaaer, görüşmelere muhalefet eden De Gaulle'ü iknaa uğraşıyor; bazı siyasî miişahillere gör e Sovyetlerle müzakere konusunda miitlefiklerin görüşlerini uzlaştırma ihtimali zayıf 2 günde 100,000 lira harcadılar Hindisian'daki Portekiz müstemle Burhan Felek tekrar Gazetekeleri bu 2 memieketin arastnı açıyor ciler Cemiyeti Başkanı oldu tnjriliı ;azeteleri Hindistanın, 10 gun zarfında bn müstemlrkelere Amerikanın sayılı zengınlermden , olan Mr. Engelhart ve beraberindeki 1 kişi dun mılyarderın ozel 2 uçağı ile sabah saat 9.35 te Atina' ya gıtmiştir. Şehrimizde 2 gün kalan Amerikalı roilyonerlerin tahminen 100 bin liraya yakm para harcadıklan, grupun mıhmandan tarafından soylenmiştır. Dün akjam gazetecilerle görüşen Birleşmiş Milletler sözcüsü, şunları söylemiştir: « Mesele, artık Katanga v« Kongo hükümetleri arasında hir ıhtilâf değildir. Çarpışma, Birleşdevam edilmesini istemektedir. miş Milletlerle Katanga arasında Amerikan şahsiyetleri ise bunun cereyan etmektedir. Katanga jan^arması silâhlannı terkedlnceye aleyhindedirler. Amerikalılara gökadar çarpışmaya devam edeceğız. re, Fransa. Sovyet'.erle ıhzarî gö Adenauer'm bu teşebbü^j netıcekarsı askeri barekâta glriscceğini bildiriyorlar.. siz kaldığı takdirde, Ingiltere Başbakanı Macmillan ve Başkan KenLondra, 8 (AP) Ingıl'.ere'de u mürgelere karjı askeri harekâta nedy 21 22 arahk tarıhlerinde Bermuda'da yapacakları toplantıda mumi kanaati aksettiren gazeteler, ginjecejinı bildirmektedir. Hındistan Goa, Daman ve Diu Rusların nıyetlerini anlamak üzere Hındıstan'ın, Hindistan yarımadabir nevi cnabız yoklamasında» bu sında bulunan küçıik Portekiz so Portekiz somurgelerını Hindi'tan'a lunulup bulunulmamasına karar mürgelerine karsı bugunlerde bir ühak etmek emelini hıçbır suretle tecavüze giriseceğini yazmaktadır gızlenemektedır Ingıltere gazetevereceklerdir. leri Nehru'ya hıtahen yazdıkları lar. Adenauer'in mektubu, Başkan Bu kanaate, Başbakan Nehru' yazılarda, boyle bir hareketm dünKennedy'nin geçen ay Adenauer ya efkârmda ker.dısine karşı duyuile yaptığı göruşmeden «onra Batı nun perşembe gunu PorteKizlılerin lan sempatiyi b'jyük ölçüde zedeAlmanya Başbakanına göndermiş bu sömürgelerı terketmelen gerek liyeceğıne işaret etmektedirler ve oldufu bir mektuba cevap teşkil tiğir.i söylemiş olmasmdan sonra kendisme bu harckete tevessül etvarılmıştır. etmektedir. memesini tavsiye etmektedirler. Daıly Telegraph gazetesinin YeSiyasi muşahitlere gore, Sovyet ni Delhi muhabiri, Hmdıstan'ın Nehru şimdiye kadar «sulhçu» lerle müzakere konusunda mütte muhtemelen 10 gun zarfında bu sö olarak tanınmış, fakat son zamanfiklerin goruşlerinı uzlaştırma ihlarda ıfratçıların tesiri altında kaltimali layıftır. De Gaulle, Dışişlemıştır. Hindıstan, Portekiz sömurrı Bakanı Couve de Murvılle vasıgelerine saldırmakla «sömürgeciliDış piyasalardan hah tasiyle, bugünkü şartlar altında | e karşı» hareket ediyormuş ıntibatalepleri Sovyetlerle herhangi bir şekılde ını vererek bu muhtemel hareketı Dış piyasalardan halılarımıza ta o'.ursa olsun, müzakereye muhalif için tasvıp anyacaktır. olduğunu son günlerde tekrarlatr.giliz muhafazakâr Guardian lepler yeniden artmıştır. mıiftîr. pazetesi, «N'ehru hücum emrini , Son aylar içinde limammızdan verdıği takdirde dünyada toplamış muhtelif memleketlere yapı'.an ha Adenauer, General de Gaulle'un olduğu prestiji bir anda kaybede lı ihracatı geçen yıllara nispetle gorüşunü değiştirmeye muvaîfak yüksektir. Onbir aylık devre içir. cektır» dempktedir. olamadığı takdirde, gelecek hafta de 695 bin liralık ihracat olmuş. Paris'te yapılacak Batılı Dışişleri tur. Bakanları Konferansmdan da bir Geçen yılm aynı devresinde bu netice elde edilemiyecektır. ihracat 571 bin lirayı aşmamıştı. Doğu Batı müzalterelerine en Kew York, 8 (AP) Bugün inArtış yüzde 21,87 nispetindedir. riyade istekli olan tngiltere, De tişar eden Ne\v York Herald TriAlıcı memleketler arasmda Ba Gaulle rmıvafakat etmediği takdir bune gazetesi Bırleşmiş Miüetler'e tı Almanya başta gelmektedir. de, görüşmelere Fransa olmadan mensup 103 devlet temsılcileri ile Komünist Çinin B. M.'e ahnmusı lehindeki cereyan genişiiyor Gazeteciler Cemıyetinm yıllık Umumi Heyet toplantısı dün Gazeteciler Cerr.ıyeti binasmda ya. pılmıştır. Kongre Reisligine Şahap Balcıoğlu seçildikten sonra idare heyeti yıllık faaliyet ve he. sap raporlariyle murakıp raporu okunmuş ve tenkıdleri müteakıp İdare heyeti ibra edilmiçlir. Muteakiben meslekie ilgilı çeşitli t e . monni ve dileklerde bulur.ulmuş b:!âhare scçimlere geçilmiştir. ldare Heyetme Burhan Fe'.ck. Mustafa Yücel. Ero! Simavi. Izzet Sedes. Rccep Bılgıner, Faruk Demirtaş ve N. Yiğit seçılmişlerdir. İdare Heyeti ilk toplantısmda va zife takçimi yapmış ve neticede Reisliğe Burhan Felek, Ikinci Reisliğe Erol Simavi, Umumi Kâtip llğe Muftafa Yucel ve Muhasip uyeliğe Recep Bilginer seçilmış. lerdir. Rusyada ölmüş kabul edılen 456 hastadan 236 sı hayata kavuşturulmuş RADYO PİLLERİ BEREC Aşağıdakl flatlsra magazamızda perakende satılmaktadır.^ BİLÛMUM yapmış olduğu bir anketin neticelerini neşretmektedir. Anket, Komünist Çin'in Birleşmiş Milletlere alınması üzerine yapılmıştı. Birleşmiş Amerika, Avustralya," Colombia, îtalya ve Japonya'nın Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ıun duklan karar teklifinde Komünist Çin'in Birleşmiş Milletlere alınmasırmı «mühim bir mesele» teşkil et< tiginden, bunun üçte iki lehte oy ile yapılmaıı için karara vanlma«ını istemektedir. New York Herald Tribne anketi sonunda oyların 58 lehte, 35 aleyhte ve 10 müstenkif olacağmı bildirmektedir. New York Herald Tribune, son dakikalarda bazı değişikliklerin olabileceğmi kabul etmekle beraber Birleşik Amerika'nm bu mesele için gerekecek olan basit ekserıyeti temin edeceğine muhakkak nazariyle bakılabfleceğini yazmaktadır. RADYO PİLLERİ Londra, 8 (AP) Moskova'da âu:ı başiıyan bir ilmî konferansta, Sovyet Rusya Slimleri, ölen insan1 lan yeniden canlandırma usulleri I üzerinde görüsmelere başlamışla1dır. Sovyet Rusya ve diğer komünist memleketlerinden bn konferansa katılan 500 kadar âlim «reanmiato logy» ısmi verilen yefllden caniandırma usull«ri üzerindeki bilgilerini paylaşmaktadırlar. Tass Ajansınm dün açıkladığma göre, son iki eene zarfında Moskova'da ölmüş olarak kabul edilen 456 hastanın 235 sı yeniden hayata kavusturulmuştur. Bilhassa hayvanlar üzerinde yapılan tecrübelerde mühim neticeler elde edildiğini açıklıyan Tass, olmüş olarak kabul edilen bir hayvamn organlarmın iki saat zarfında: yeniden yasatılmış olduğunu bil dirmektedir. Goldvvater gitti Bir günlüğüne memleketimize gelen Amerikanın mustakbel Cum hurbaşkanı adayı Senatör Gold. water ve arkadaşları Senatör Can non, Senatör Miller ve Temsilciler Meclisi uyesi Dominick. dun sa. bah özel bir uçakla Tahrana gıtmişlerdir. Senatörler Istanbulda kaldıklan, süre zarfında yalnız Amerikan Büyük El^ilik ve Baş. konsolosluk erkânı ile temasta bulunmuşlardır. şamalarına rağmen bulundukları Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) yerlerde kök salmışİFrdır. Dilleri ve inançları hiç oır diş te^ırle de Mıllet Mec!i"=inın bugünkü toplanğismediği gibi, siyımşlerı bıle asır tısmda. en onemh konuvu. «Yüklardanberi hiç bir değısiklik gös sek Adplet Dıvanının hangi hukuki mesnede davanarak devam ettermemiştır. tıği meselesı» teşkil etmı^tir İçinde yaşadıkları tara inzıva Adalet Bakanı Sahir Kurutlukendi ısteklerıyledır. Ataları. Han oâlu, mesclenin bir hukukî. diğeri lardan. Çinlilerden evvel, çok davâzıı kanunun maksariı cepheleri ha evvel Çinde yaşamakta ıdı Kuv oldujunu, hukuki cephesıyle, AFakat son zamanlarda bu adam vetli bir düzene sahip. şe'in mu nayasanın 8 inci maddesinHe Yükharıplerdi. tsadan evvel 2700 vıh sek Adalet Divanınm, Anavasa lann hayatı alt üst o':muştur. Bir ksç sene evvel, Yunnan'dan, na doğru. Sarı Nehir lıavzasında, Mahkeme^i kuruluncıya kadar vagele.n Meq kaailesi mensupları,' ezeli düşmanları olan Han'lara sal zifesine ricvamına encel bir halin Karen kabı'esi smırlarına yerleşti.j dırdüar Bu kanlı ve ampnsız «va bulunmadıemı rnsksad olarak ise, Dış gorünuşlerı bakımından yabai sı kaybettiler. Fakat te^lim olma mezkur maddenın müzak«resi sıni adamlar olan bu istilâcılar. bir ı dılar, esarete boyun eğmediler. rasında. z?yta geçen konusmalann sene kadar. Karen kabilesiyle hiç i küçiık gruplara ayrılmağa karar meseleyı tamamen vuzuha kavuştemas etmeniler. Sonra bir gun.' verdıler. Daima hür kalmakiçin turduğunu so'vlemiştır. birdenb:re, Meo'lar. öteki kabiiei mağlup olmuş fakat te«hm olmaSoru sahibi. me^plenin hukukî nin topraklarmda gozükuverdıler.! mış daha baçka kabileler gıbi, da cephesi yanında sivasî cephe^ı i". Meo'lar önce mağrur, tepeden. ha ulaşılmaz bölgelere çekilmeğe bulunduğunu kaydpderek hukukî bakan koruyucu bir tavır takını| karar verdiler. cephesıyle Bakanın konusmafınin yorlardı Sonra birdenbire dost j Hicretleri sırasmda yolları üv kendisinj tatmin etmpHjgini snvgözukmeğe başladılar. Karen'lerei tüne. yerlilerinin korkudan bırs lemiştir. Politik cephrsme. bij Baafyonu övmeğe, afyonun meziyetolması dolayısivle cevap vekıp kaçtıklan bereketü ovalar, kan lerini sayıp dökrreğe koyuldular yaylâlar fıkmı;tı. Fakat buralar remiyecefiini söyİTnış ve tatmin daha sonra afyon ıçTifgi öğrettida durmadılar, geçtiler son derece edici geniş izahat vermi^tir Baler. Sonra da her Karen kasabası«ifade buyurdukları. Allah s?rp ve çetin daglık araziye yer kan. na afyon hedıye ettiler. j göstermesin, benim de başıms ^elleşmeyi tercih ettiler. Donüp gıderlerken, yakında yı1 se beni de oraya gönderecfksıniz» Meo'lar elli asırdan beri. atalane geleceklerıni vaadetmışlerdi. ] dedikten sonra, bır an ÖTICP AnaKaren'ler ınanmadılar. Fakat az j rının tuttugıı bu yolda yürümek 3asa M,ahkemesinin kurnlacağını, tedir. Hâla kabiie halinde yaşar buna ait kanunun yakmda Meclise sonra aynı adamlann yıne aynı ı otoritesine körü sevkedileceğini söylemiştir dostça tavırlarla çıkageldiklerini j lar. reislerir.tn gdrünce hem şaşırdılar, hem içle ( körüne boyun eğerler, yalnır kenBundan sonra, inkılâp devresinri rahat etti. Sözlerinde durmuş1 di aralarında kız ahp vererek kül de, toplanan silâhların ıadesine ait lar. hem de tehlikesiz insanlar ol türlerirı ve ge'.eneklerini muhafa soruyu cevaplandıran tçijleri Badııklarını yine güler yüzleri, tatlı za ederler. kanı, silahlann verilmesine başlan sözleriyle ispat etmişlerdı. H. BÎLGtÇ dığını söyledikten sonra, otururaa son verilmiştir. O günden sor.ra zıyaretler daha sık ve daha intizamlı olmağa başÜfürükcU bir kadin !adı. Her dcfasında. Meo'lar yine yakalandı hedıye olarak afyon getiriyorlardı. Kartala bağh Yakacık köyün. Aslında bu. sinsice bir tuzaktı. de. genç kız ve kadınların fahna Fakat Karen'ler sadece bir dost bakmakla şöhret vapm'.s bir kadın luk nişanesi zannettikleri bu tu iifürükçü. fi'çü'tü yakalanmıştır. Ankara 8 (CumhuriyetTeleksl zağa bir kere yakalanmışlardı. ÇaYakacık kdyii, Yurekkayalar Son günlerde Emnivet Genel Mübucak afyonkeş oldular. Mahallesl. 6^2 nurr.pralı evde otu. dürlüğüne pasaport talebi çok artMeo'lann bekledıği de bu idi. ran ve ha'k arasında «Hanım Hn. mıştır. ca» diye =:öhr#t vaprai' olan Ha Şımdi yıne Karen'leri ziyarete deGene! Müdürlük Di'dünrü Şube vam edıyoılar, fakat artık afyon cer E^enler adındaki bir kad.nın, Müdürlüğü tarafından pasaportlagetirmijorlardı. Kr.ren'ler perişan uzun zamardan ber:. menfaat mu rın süratle verilme";i vp vilâvetbir halde idiler. Artık afyondar kabilinde. üfürükçüliik. büvücü. lerden bu hakkın alınması üzerivazgeçemez o zehri içmeden ede lük ve paip'en haber vermek gibi ne, «eyahat etmek istıyenlerin mü mez olmuşlardı. Çaresiz, Meo'iara işlerle uğraştığı; genç kız ve ka racaatı da fazlalaşmıştır. rimlara «koca bulmak» vadiyle iyi yalvardılar, afyon istediler. Bu cümleden olarak Emniyet : te^bit Zaten Meo'lann aradıfiı, istedıği b r kazanç yolu buldugu Genel Müdürlüğü Dördüncü Sube edilmi'tir. Dün, polis tarafından de bu idi. Karen'leri afyon müpMüdürlüğü tarafından dün 206 aHacer teİB^ı etmişler, hedeflerine ulaş ahnan tertibat sonunda. det, bugün de 220 adet pasaport yakalanmıştır. mışlardı. Artık bundan sonra bu K'senİT, suçüstü tanzim edilerek sahiplerine vekabiie halkı avuçlarnın içinde sa t'fürukçü kadın ile ilgili tahkika. rilmiştir. Bu miktar bir rekordur. ta deviım edılrr.ektedir. yıl'.rdı. Afyon sayesinde onları Pasaport tatebi arttt M E VL I D Babamız ılılmünün 40 mcı günü münasebetiyle 10 arahk pazar günu cğleden ionra Üsküdar Selimiyc Çiçekçi Camiinde okunacak Mevlide »kraba, dost ve arkadaslanmız.n teşrlflerlnl rtca edcrtz Dr NADÎRE GÜRESlN MÜKERREM SÜEL Cumhurlyet 8424 SADIK SÜEL'in FİAT Adedi95 Kuruş 75 „ U12 „ 75 n U/8 2 „ 80 ., 1689 , 150 „ 9 Volt KİVİ » 635 „ ALİ ASGAR. HATEMİ ve ORTAĞI Istanbul Sabuncu hnn Cad. No. 28 IL 521/8419 Dıllere destan olaccak hârika ve emsalsiz TİP KES N T OYUNCULARI 1961 RARACA TİYATBODA 18 ABAL1K pazartesinden itibaren Her gün 21.15 d« MEVLIT , ınsan annemlz köle gibı kullaracaklardı. Karen'lerin yalvanp yakarmaları üzerine, Meo'lar kabileye bir kere daha afyon dağıttılar. Fakat bu sefer bııtün kasabalard.nn bir vaıd koparmışiardı. Haşhaş toplanacağı mevsımde tarîalarda çalışacaklardı. Cünku Meo'lann karçılaştıkları büyuk bir güçlük vardı. Dağ'ık. hücra bölgelerde gizli gizli haşhaş ekiyorlardı, fakat haş J haş toplama mevsiminde bu işe gerekli rencberleri tedarik edemiyorlardı. MÜEtevliler, gürültüsüz, patırdîsız, afyon hediyesiyle avh j yarak bütun o ekim bolgesinin in1 kâr kabul etmez sahipleri oluver| m:?lerdi. Karen'ler. bu ormanhk j bolgenin varadıh'tan şair. tabiat ! çocuklar: da onların kole«i haline gelivermişlerdi. | Meo'lar, Yunan. Laos, Vietnam'' ın yuksek yajlâlan, Thayland gi1 bi çeşitli bolgelerde yaşar'.ar. Ya', zi5i olmıvan bir kavrr.e mensup, turlar. Konuşma dilinden ibaret geleneklerinin gevşekliğine ve çeşitli bolselere dağılmış olarak ya Şahap Birgi beraet etti MEVLIT 1 kasım 961 sfünü vefat eden ve bizleri sonsuz .ıcılara garkeden f?im tanınmış fsn dık tüccarlarmc'.m Ankara 8 (CumhuriyetTelekO Turkiye Petrolları Anonim Ortakhğı eskı Umum Mudürü Dr. Şahap Birği, aleyhinde bir müddettenberi devam eden emniyetı suıistimal dâvası bugün Ankara Asliye Ceza mahkemesinde netıcelenmiş ve Pavcınm talebıne uyan mahkeme, Birgi'nin beraetıne karar vermiştir. lü ar3İık 961 pazar gilnüne rastIıvan 40 ıncı pün'J için Beyoglu Ağa Cumıinde ikindi namazını mütaakıp Hafız îbrah™ Çanakkaleli. Hafız Mecit Sesigür, H. Vahya Zskişehirli tarafından okutulacak Mevlfde kendi«inl »even akrnbi, dist ve din kardpslertmtetn teçrif'ıeri rica olunur. Ailest: Ferhan Valçınpr KSrde«l: Melih Yalçm Karde«t: G'Jzin Güney Cumhuriyet 839". İLHAMİ Yalçıner'in Karısım pencereden aşağı attı Adapazarı 8 (Telefonla) Sö • gutlü bucağına bağh Nallı köyunden Şevket Akdağ, kızdıgı karısı Raziyeyı odunla dövdükten sor.ra, pencereden aşağıya atmıştır. Ağır yaralı olduğu halde hastahaneye kaldınlan Razıye, tedavi al tına almmış. hırçın koca, hakkm da takibata geçilmıştıı. M EVLI D HATtCE MAÎDE MAY'ın Çr.k kıvr.ı^tli anremiz ölümünün 8 inrl yıhna müsadif yarınkt 10 aralık 1961 pazar günü «Jle namazını ırütaakıp Aksarav Valide Camiinde Eafıı Halll îbrahlm Çanakkalelı. Hafız Hassn GCkdemlr. Hafız Dursun Akbal tarafından aziı ruhıjna ithaf edllmek Oıere »IPvHdt şrlf kıraat olunacağından, ker.distni levenlerle. akraba. dost ve dindaglanmırın teşrlflerini rica ederiz. MZLAHAT YAZAH HAYRl YAZAR Remlâmcılık RO!(I 8398"ı azlz eçim T« AŞK EFSANESİ (Eurydıce) Oyun 3 Perde. Yazan: JAN ANOUILH Sahneye Koyan: MÜŞFİK KENTER Biletler 13 arahk çarşamdan itibaren satışa arzedilecektir. Tel: 44 66 66 APTAL KIZ Komedi 3 Perde 19 aralık sahdan itibaren her gün 18 de oynayacaktır. R A Ş 0 M0N TEMSİL HAFTA İL 519/8420 sıiz ruhuna ıtha* edllmek Uzere ölümünün Uçüncü senel devrlyesi olan 10.12 961 pazar günü öğle namazını mtltaakıp Bakırkoy Kartaltepe Camiinde Mevllt okunacagından arzu eden akraba, dost ve din kardeşlerimlzüı tesrlflerl rica olunur. Ailesi namına eşi Alt Tabakoglu Cumhuriyet 8390 Mueaffer Tabakoğlu'nun MEVLANfi « \ 1962 Duvar Takvımleri çıktı. Turkiyenin en güzel takvimi. Tanesınin fıatı: 250 Kr». tskontol'J, toptan ve ödemeli sipariş adresi: «Kor.ya Vilâyeti Yuksek Tahsil Cemiyetı> Cumhurivet 8395 MÜZAYEDESİ Anıatörluğu ile çok tanınmış eski bir aıleye ait her biri birer buyuk kıymet taşıyan eşya sat;şı. 10 Arahk 1951 PAZAR günü =aat 10 da TEŞVİKİYE, Teşvikiye Cad. Gözem Apt. kat 1, daıre No. 3 (Teşvikiye otobus durağında) nadır parçalar. EŞVA KI^MI: Maun ağacı Ingılız raah tekmili 1 parçadan ibaret ye4 mek odası takımı. Pari' nıalı gül ağacı camları tekmili bombf s?ion vitrın, 2 adet ustleri velurdöjen kumaş kaph Louis XV stilındc hârıka ber.ıerlrr, Heians stıli kapitorıe koltuklar, altııı v^Idız ağaç oymalı aynaiar, 9 parçadan ibaret erar yatak odas; îdkımı, Parıs nıalı üstleri tekmili heykel bronz kaph Bahü, Maun agacı oyun nıasaları, ESKİ ESERLER: Beykoz, Çesmitıülbül, Tombak. Bohem, Necef. kâse, kandil, lâleden, gul°otan, nargile, hakıki Edırne tekmili oyma epok Sultan Mahmut .•alon takımı (ustleri Üsküdar çatma kaph), Bergama, Gördes, Kpfan. kum. hah ve seccade kolleksıonu. DUVAR TABAK LAR:KOLEKSİYONU: Mınk. Famille Rose, Kanton, Portüge. PORSELEN KTSMI: Sevr, Sak<:. Vivana, Yıldız, Şekerlik, kadeh ve vazolar. GÜMUŞ KISMI: Avrupa mah 12 kişilik komple çatal, bıçak takımı, 2 adet 5 kolhık, hârika şamdanlar, balık takımı. turah tepsiler, ^kerlikler. YAZI KOLEKSİYONU: Kaza«krr Mustafa Izzet, Yesari. Yesarizade Izzpt, Mustafa, Iz?pt, Hafız O=man. Mehmet Zeki, Şah Abdullah, Fahri Şukrullah. Halife Hiiye, vc yazıları. Renkli 12 ki?ilik bakara ?u takımı, TABLO KOLEKSİYONU: Halil Pasa Hamdi ve bııvük ressamlarm çaheserleri. AVİZELER: Şimdiye kadar emsalıne tesaduf edılmemi'? eski Bohem renkli aplikleriyle beraber, avize, bakara, krıstal Parı<î nıalı avızoler. TESBtH: Kantası Arp.Ptıs, Necef; 22 âyar üstleri mine işlempli zarflar, Sülevmaniye hârıka maııeal. LÜZUMLU EŞYA KISMT: Maun sfiacı Viktnryen stılinde emsalsiz salon takımı. Ü^tlerı ipek kumsş ksph te'umılı kustıivu yastikUrıyle berabpr sa\on takımı, 12 ki?ıük komplp lımcni 'ofiM takımı. Jînovpr elek. «tipurge. pav tpbakları, knçtal pasta takımları, kokteyl takımları, îrEİIir. rAflı t?D?iler. .iiı takıımları vs. vs. PORTAKAL Telefon: 44 54 59. 80. SON M EV L İ T vefatamn yedinct «ene») müna»ebetlyle 10 »ralık 1961 psıar Bünü öğle namazını mütaakıp ŞlSll Camiinde okunacak Mevlldi Şerife bütün akraba, doat v» «rru edenlerin 'tefrireri rica ulunur. Ksi: Dr. Senth» Mhan CBasın 11851 8405) Dr. NEVZAT İLHAN'ın Kıym»th ve emsalsiz esım Ö LÜ M B U G Ü N Bugün çıkan 272. SAYIDA * Evlenme bürolan * Kollan güzelleştirmek için * Televizyonun gctirdiği şans * Müzik kulübü * Bol magazin Bol resim * 8 sayfah çocuk ilâvesl. FAZAR her yasa, PAZAB her zevke hltap eden tek mecmuadır. İL 508/8396 ŞEN SES Tiyatrosunda ±J İtalyan Dansöz Maritza Boralının idaresinde Türk Ba!e toD!'i!'i§unun iştirakivle Mprhum Ksdemhayir torunn. >Tevhi«a"r Sara>n D«»\rlet azaoı Mustafa Beyin o61u. Huriye Cesmelinln zevci, Yalçın Ce«meli ve Babire Demtrerin *evgili babPİan DenlzdHk Zat VP Sivil tfleri den FTTIPI:'! DEVLET KUSU VE F AT Tarihl Raınazanojrullan «l]e»inin böyüftü olan Merss eîrsfindan Mustafa Ramazanoğulları bir k»lb krizl netieeüindp 6.12.1961 fünü Hakkın rahmetine kavujmustur. Telâilsi gayr! kabll olan bu acımızı paylasan ve cenaze namazına iştlrak eden dott v« akrabalara minnet ve şükranlanmi7i RamazannfuPan «iieKt «dm« «unanı. Ahmet ve AU IL: »18 8451 Operet 3 Perde 5 Tablo Yazan Sahneye Koyan Müzik Dekor TEVHİT BİLGE VAHİ ÖZ K. KAPOÇELLİ VALA Gişemiz her gün saat 13 de açıiır. Yerlerimiz numarahdır. Çarşamba Matine ve Perşembe tenzilâth halk matinesi, CumartesıPazar Matine 15 de, Suare 21 dedir. İL 4S0'8377 mn'tırip olriuf'i lınstahk*)fi ki'rtulamıyarak 1 12 1161 cııma Bünii Hakkm rahnT'finp kavusmuFtıır. Cenaz"?i 9 12'°fil buSünkii cıiTarteyi günü öSle narnasını rrHtaakıp Kadıkoy O^manağn CsmiindPn kaldınlarak K.Tacaıhmet mezarlığma dpfr.edilecek'ir AtLESt ÎL, . S'2 8"<>7 HAYDAR ÇESMELt îndifilmiş Fiyaîlarla Kirahk DÜKKÂNLÂR Lsleii Camii altında bulunan (11) adet dükkâr». indirilm'ç fıvatisrla ve ihale tarihinden itlbsren üç. sene mütfdetle kırBvn veri!ec?ktir. Ihaloleri 20/12/1961 Çarşamba günü «aat 1 te vaDilacagın4 dan. ta'ıplerin ve fazla malumat almak istıvenlerin mezkur Eün VP saatten evvei Bahçekapı, 4. Vakıf Handskı Vakıflar BasmüduTlüâüre muraraatları ilân olunur. (Basın 120î3'84H!j V EF AT HAVDAR ÇKSMEIJ ra Kvîıböy Osm^n^^a CamiindTtvnnJÎMr tL: 5 Ticarettefıerçıkarye! "REKLÂM.CILIKndan LÂSTÎK CI:/ME SATIN ÂLINACÂKTIR Islanbül Sular Idaresi Müdürlüğiinden: V EFA T Ar«lanogHj, kol« Avjerl». Bay ve B a r a r Konst«ntlno» ArBİanoglu fBtfi T p^nlda). Bavlar Vorgi VP S<.k*t>t Anlsnoflu ı'Harı I.onnida) ve btltün akrabstnn »evjriH ?rnpîprt. kavınvaMdpfl! TP k'? kar mirr tp^c^î rlp rrn'nırr rt tHltT YAS4R Ofil'ZCAN'ın HK rÜRUI ÜEKUKÜUtlltil K»: SHn Bmsmt UUri H.. 75 ihtiyact için 450 cift l^ştık cızme ile 10 cift kasık çizmesi satın Bİma işi kapalı teklıf alnıa ıısıı'ü ile ihaleve çıkanlmıştrrİşin muhammen lipdeli 14 000, îira vc muvakkat teminatı 1050, Uradır. Şartnamcsi bpflclı mukjıbiltnde idare veznesinden temin edilebilir. İsteklılerin şartnamrii dairesinde lıazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını en geç 18 12 1961 pazartesi günü saat 14.00 de kadaı Tri. 224M162 btaM Müdiîrler Kuru'u sekretprHğine vcnneleri. İdare ihaleyi yapjp yaomajmakta serbesttir(Basın 12036/8416) Cumhuriyet 8394 i ELEM ASKİTİnin vcfat Pttiıriıi! d r n n tcepsıirlr hildirirlpr. Ceraze mPrasımı buptln cumartesi 1 aralık ]QKı sast J3 tc Kumkaprda .Aya Kyriaki Fum kılisecindr icra •'hınacaktır. llâıı h'jBusf davptlye yekaimdir naze Levazımatı vp Servis Islpri AATGELÎDİS «4 13 32 4^ 15 36 522 TÜRKİYE'DE 10000 LERİN KULLAN01ĞI ı ISKRA TelefonlarfTzerafet ve üstün kalitenm sembolüdDr (Basın 12060/8411) Î2 Aralıktj ııkıjor Satıs YerlTİ: Bnyogîu iritap^arsv. Kadıkoy GPnçlılî J<. evi. Nişsntaşı DPriv. K. pvi. Ankarîi caddesi înkılAp K. eıı. A.nkarada Bı'gı Kıtabrvi. KDIttir Kitahrvı. Izmir Taga Ki+abPvı, Eskıçchır Kadri Pirlatan. Mer.^ın MUPtafa Tekgüy, Bursa Alptekin K. evi, Adana Kitappnravı, Konya Meydan. Siparişlpr icin P K. 205 Oa!atas»r.jy S İİR * PLÂĞI Cumhuriyet 8386
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle