16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VÎCTOn HfGO'nun Olm« talt*«eri ç SEFİLLER t lükı cilt hAİlnde. her dldln flatı 10 tira ••• Y«ratıcı jı»ar iTENDHAL'in mflyonlarea gatan eserl KIRMIZIveSİYAH Lüka cUtli olarak fUtı 1J.5 llr» •*• Vtus *amandanb«ri beklenen F. DOSTOVEVSKİnln eseri çılrtı ÖLÜLER EVtNDEN H A T I R A L A R Ltlk» eiltli fiatı 10 liradır, Ankar» Cad. 7} htan'bul İL. S47 »374 AK KJTAP vo KIRTAStYE EVt u m h u r i yet KÜRUCÜSUt T U N D S NADİ EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERİ * M t U E. 2=u * SEN BİR MEIEKTİN E z.ı. * MMELYALI KMHN A. a,™.™. + DlfilÜS L Tci.,,v * SEYTANIN kURMNlARI s. M.»,h.m * CEMNET YDIU ?.v * NOTIEDME'M KAM8URU v Hu.o * OĞUIUR ve SEVGtlflER D. H. Uwr e n « + MflOAME BOVÂRY c n . . ^ * SİÜHUUU V E D â r U m h ^ * * » OTOBUStt s«mı»ck • KUHSUOft Nshut. * GUMHKM RUHUP a H. L«WT«,« * DOKTOR JİVRGO a p . . c m , k * SENİ H&İMIER A. Mıurolı SEVMEK KADERİM s ı ^ , O U V E N V A V I N EVI „£§£ /flSk * 38. yıl Sayı 13.416 T«lgrtf rt TeİBfonlar. a u k t u p adr*aii Cuaıhuriyet tıtanbul P « t a Kutasn: btaabul No. S4B 2 3 4 3 9 0 22 U 96 2 3 4 2 9 7 23 43 9 8 2 3 4 2 9 9 Cumartesi 9 Aralık 1961 İL 339 8375 Inonunun eınrı Gelir Vergisi dilimlerinde ile 55 ağaya ait mühim indirimler yapılıyor muamele durdu Vergi sistemiııde yapılacak reforınun esasları • • Birçok yatırımlar vergiden muaf tutulacak, işletmelerin sermaye gelişmesi veya işçilerine dağıtacakları hisse senetlerinden Kurumlar Vergisi almmıyacak, telif kazan. cmdan alman verginin plâfonu da 5 binden 10 bin liraya çıkarılıyor gııııııiıımmmıııııııı 105 sayılı kannnıın kaldınlması için Mecüste de teşebbiıse geçüdi Tanmsal kazançlann 10 bin liradan sonraki kısmı vergiye tâbi olacak Maliye Bakanlığı tarafından, vergi sistemimizi yeni esaslara bağlamak maksadiyle teşkil edilmiş olan Vergi Reform Komisyonu, 1 yıldanberi devam eden çahşmalar sonucunda hazırladığı kanun tasarısıni Ankaraya Eondermiştir. Modern vergi anlayışına uygun bir tarzda ve sosyâl adalet ölçülerine önem verilerek hazırlanan tasarının taşıdığı yenilikler çunlardır: 5 Ankara, 8 (Cumhuriyet Ttltkı) Mecburi îskin Kanunu5 m söre yerleri degi»tirilmi» bulunan 65 aîa hakkındaki biitün = muamelelerin durdurulması bugün Ba»b«k«nlıkt«n ileili BaE kanhklara teblig edilmistir. = Bilindigi «ibi. Millî Birlik KomitMİ, eıkardıfc 10S ••yılı Ka£ nunl» yurdun muhtelif yerlerinde buluaan 55 aftantn yerini deH Jistirmij ve mallanna da el koymujtu. = Secimleri mütaakıp 55 a2a Rruplar htlinde Ba»bak«nlı8a «e= lerek kendilerinin güç sartlar altında bulunduklannı lfade et= mişler ve tekrar eski yerlerine iadelerlnl istemlsler, bu yolda = milletvekilleri de MeclU Jçinde t e ' e b b ^ e A J ^ İ S g " d s i r s f l 4 d e ıııııııımııııımımnıg = = HııımınıımmııımmıııııımıııımııımımiHiımıımımımııımıııııure = = ^ Ş ş = Gelir Vergisi dilimleri lira için için için lira 1) Gelir vergisi tarifesi. indirimler hariç olmak üzere, ilk 2500 için % 10, sonra gelen 5 bin lira için ^ 15. sonra eelen 10 bin lira % 20. sonra gelen 25 bin lira için 'e 30. sonra selen 50 bin lira c .c 40, sonra gelen 100 bin lira için r r 50, sonra eelen 250 bin lira % 60. sonra gelen 250 bin lira için ri 65 ve sonra gelen 307500 için f^ 67,5 şeklinde düzenlenmiştir. Yatırımların dış finansman tutarı 200 milyon dolar Başbakan bu mevzuda Amerika Büyük Elçlsi fle saat süren bir görüşme yaptı dttn Oranlardaki diişüklük Bu suretle. halen yürürlükte bulunan ve Gelir Vergisi Kanununun tâdili malıiyetinde olan 193 sayılı kanuna nazaran mükelleflerin lâbi oldukları gelir vergisinin oranmda belirli bir düsukluk olacaktır Meselâ yıllık brüt kazançları 10 bin lira olan mükelleflerin ödiyecekleri verginin oranı \\izde 17,5 ten yiizde 15 e; 20 bin lira olanlarınki yüzde 23,75 ten yüzde 18,75 e, 50 bin lira olanlarınki yüzde 32,50 den yiizde 27 ye, 100 bin lira olanlarınki yiizde 40,75 ten yüzde 34.25 e, 500 bin lira olanlarınki yüzde 60 tan 53,62 ye inccek; buna mukabil 1 milyon lira olan kazançların vprgis: yüzde 60 tan yüzde 60,8 e yükselecektir. Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Başbakan tsmet înönü bugün Amerikan Büyükelçisini kabul ederek iki buçuk saat kendisiyle görusmüştür. Amerikan Büyükelçisi Raymond Hare, saat 11 de Başbakanlığa gel Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Ali Alavbek Rüşvet alan Banka Nüdörü tevkif edildi XnSsra • • Banka müdürlerinden vet aldığı iddiasiyle' yaka tır. Arkası Sa. 5. 8ü. 6 da Muaf tutulacak yatırımlar 2) Şartlı olarak, yapılacak yıtınmlar belirli ölçüler içinde verPlânlama Teşküâtmıı » n ı ^ kallcınmi Liı ı tJrılecek yatırımlar, Başbakanlığa bağlı olarak ~ ^m Y*tfrım Ofisi» nin tasdikinden Keçtikten sonra bu indirimaydalanacaklardır. Yapılacak yatuımlar en az 250 bin lira ola Arkası Sa. 5. Sü. 4 de "^ Telefoto CUMHUnİYET: (Ankara ^laliye Bakanı, dün Banka Müdürleri ilt yapılan toplantıda îstanbult yapılon hucumlara cevap verdi Eski MBK üyesl «Kötü rihniyeti hortlatmak istiyenler olursa, 27 Mayısın heyecanım karşılannda bulacaklardır» dedi.. (Yazısım 5 inci sahifenin 3 üncü sütununda bulacaksımz) Maliye Bakanı banka Kadri Koplan Mecliste şahsına idarecileriyle görüştü Hukümetin feankacılık politikasım acıkhyan İnan, memleket hayrına olan ve olnayan Saaliyetleri izah etti Ankara 8, < CumhuriyetTejeks) a, ener.ii ve maden gıbı Eektcrlerın Maliye Bakanı Şefik tnan'ın dâ kredıleri, hiç bir zaman kifayetli veti Ü7erine, milll ve özel batıka seviyeye ulaşamamıştır. Bankalaların yöneticıleri ile bugün Maliye' rımız, haklı olarak her talep ede Baksnlığında bir toplantı vHpılmış Arkası Sa. 5. Sü. 4 de tır. Bakan, yaptığı bir konuşma '. ilp tcplantıyı açmı? ve ozetie fun]srı demiştir: t 1958 yılında bankalsnnızın kredilerini muayyen b;r seviyerie ciurdurmak tedbiri, muhtelif spbep lerle müessır olamamıştır. Met'i kanun ve nizamlarla daima teşvi ' kine çahşılan sanayı, ihracat, nafi Tatvan'da 2 petrol acentesi soyuldu Diyarbakır. 8 cTelefonla) Dun sabah saat 03.30 sıralarında Bitlife bağlı Tatvan ilçesinde bulunan Petrol Ofisi ve Sokoni Vakum Şirketine ait iki bçczin scentesi, ellerinde hafif makmah tabanca bulunan bes meçhul şahıs tarafır.dan soyulmuştur. Scyguncular. Petrol Ofisinden 350, Sokoni Vakumdan besbın yırmi lira ve orada bulunan bir kamyotı sahibinin de 845 Urası ile kol faatini almışlardır. Meçhul sahıslar, gece bekçilerini bağlamak sureüyle kaçmışlardır. Bitlis Jandarma Kumandanhğı tahkikata önemle devam etmektedır. Telefoto CUMHrTElYET (Ankara lıtanbul) Amerika Büyük Elçlsi Hare Başbakanlığa geürken Acele yok! E&kidenberi Japonyava tuz ihraç ederdik. Batı Avrupaya salyangoı ihracı »on zamanlarda ortaya çıktı. şimdi de tımırdet> < da>H]roruz ki Fransanın (^M>D«S şehrinde yeni açıJacak \>ir plâj için 3tWJW0 ton •knm ihraç edecekmişiz. Tani nerede ihraç edilmesine akıl ermiyen maddeler varsa ihraç ediyoruz, nerede ihraç edilecekler varsa bizden paso.. Makine, kumas. plâstik mad de, cam mamulâtı. kifıt vesaire ihraç ettifimiz gün şüphcsiz belimizi dofrultacajız ama hele şu salyangozlarla sa hillerimiıin kumlannı bir biti relim. elbette onlara da sıra :k!. Kalafat Ankarada tedavialtmaalındı Ankara, 8 (Cumhurıyet Teleks) Kayserı Cezaevinde hastalanan sabık Bakanlardan Emin Kalafat da Ankaraya getirilerek hastahaneye kaldınlmıştır. Kalafat, muhafızlarının nezaretınde tirenle bu sabah Ankara'ya getirilmiş ve Merkez Cezaevinde doktor muayenesini mütaakıp Tıp Fakültesi Kliniğine sevkedümiştir. Emin Kalafat'ın hastalığı, yarın yapılacak olan konsültasyonu mütaakıp aniaşılacak ve tedavisine başlanacaktır. Dr, A, Reel'in hayatından îamamen ümit kesildi .«. Dünya Tıp otoritelerinden gelen raporlarda da ilmin bu vak'a karşısındakî aczi belirtiliyor Tarısı 5 inci tayfada) Demokrat Partinin kurulmasına İzmir Valisi izin vermedi İkinci bir D.P. için şehrîmizda de müracaatta bulunuldu Izmir, 8 (Telelonla) Demok. rat Partl adı altıoda bir partl kurmak üzer« dün Vilâyet maka Arkan Sa. 5. Sü. 6 da r Brezilya Tttrklere araızi satıııak istedi Sakal grevine baslıyan DDT ijçilerl dünkü basın toplantısında (laziM 5 inci aahifede) 1,500 işçi daha dün sakal grevine başladı ^ Haydarpaşa Demiryolu İşçileri Sendikası üyeleri, istekleri karşılanana kadar sakal grevine devam edecekler. ««* Telefoto CUMHUKİYET: (Ankara Istanbul) 'in babası dün oğlunu oksarken Haydarpaşa Demiryolu tşçileri I ya emeklilik durumlarının rîuzelSendikası Başkam Adnan Başaran.ı tılmtsini, ücretlerinü behemehal dün Sirkeci Gannda bir basın top zam yapılmasını, •asarruf bono!alantısı düzenliyerek, Demiryolu iş rının lâfla değil; iranunls ksldırıl çilerine zam yapılıncıya kadar rie masııu. mesken dertlr.ıinn progravam edecek bir sakal gre^ine baş rr.ı, bajtlanmasını, g;\'v ve kollektıf lad:klarmı bildirmiştik. iş akdinin işsizlik sigortısının bir tahakkukunu; Umum 1500 üyesi bulunan senriika, avrı an evvel ca. hükümetten Umum Müaurıuk Müdürlükten ücret değerlendirme leri ve bağlı oldukları Işletmeder ' sistemınin bünyeye uydurulması: nı. iş elbisesi verilmesitıi istemekistek'erini açıklamıştır. 26 Demiryolu tşçi S«?r!riikasından j rerlirler. biri. olan Havdarpasa Demır.vctn , Devlet Dpmiryol!annda bir kadîsçiVri Sendikası, hükümj:t«n E n> şişkirliuı olduğundpr. ve bu >üz mekli Sandığına b3|iınrnBİ&rmı ve i Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Mahkuıtıiyet hallerinde de emeklilik maaşı aîmabilecek YAZISIZ Po!is Küçük Aylâyı bulamadı Göiettler iKayseri ve Adanada bulunan mahkumlarm da maaş ialabilmelerini temin edecek olan tasarı hazırlandı (Yazısım 5 inci sahifenin 1 inci sütununda bulacaksımz)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle