09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI sporcular i$i Mecliste Fenerbahçe, Can'lı Fiorentina karşısında G. Soray ve Beşiktaş ilk çalışmolarını yaptılar r Talebe lisanslarının tesçil ve vizeleri GALATASARAY nen Beşiktaş bu hafta da ıkınu kuvveth ve kudretlı rakıbını de venmejı duşunmektedır Sıvah Bevazhlar Galatasara\ maçı ıçın ılk ıdmanların 1 dun vap mışlardır Çalı«mava Munır, Mu hıttın ve Arıf katılmamıslardır Ya rım saat suren kulturfızıkten sonra geçtığtmız hafta takımda ver a l a m n a n futbolcular çıft kale o\namışlardır Kampa gırmek nı\e tmde olmıjan Besıktas takınıın n antrenoru Kutık «umıtlıvım de m «t Galata;>ara>lıların antrenmanıtulan Im koşe Floransa 5 (Telefanla) Nurn. dan da trenle akşam ustu b u r a ı a berg e 1.0 \enılsrek Avrupa Şam. varmıştır Fenerbahçe takımı g a r . pn on Ku upler turnuvasından ele da Can Rartu ve Fınrentınalı ı d s . npn Kenerhahçe takımı sabah recıler tarafından karîüarımi = tır Nurnbergdfn hareket ettıkten Tnnno maçında muvaffak bır o\un »onra Mılano'ja geimış ve o r a . çıkaran Car'ı tehrık eden e«kı ta kım arkada = ları bundan çok mem. nun oldukların hıldırmışlerdır Fpnerbahçe takımı \arın (bugun^ aksam buranın saatıvle 18 30 da Fıorentına ıle hu«usı bır maç ; a . pacaktır Bu musabakada Car Bartu e«kı takımına karşı c\na\a caktır Bu maçı muteakıp Sarı.la cuertlıler cuma gunu lstanbulda olacaklardır Bu hafta butun sporseverlenn gozu spor totodan çok pazar gunku Galatasarav . Beşiktaş maçında Futbolseverler kendı tuttukları takımlarının galıbnetmı duşunurken takımlar da bu maça devamlı çalı«maktadırlar CUMHURtYET 6 Aralık 1961 DÜNYADA Dünya ağır sıklet boks şampîyonu Patterson 40» maçında Mc Neeley'i de yendi k'nl'k go'terdığı Fatterson cNeden vardırn e + . mıvevım cam vanmıs^ı a d a . mır» d u e cevap \ermış*ır S o j u r m a cdas'rda maç*a" eonra dınlenen McNeelev, «Pat terscn EOIU ıle ınsanın can'ru adamak'llı acıtıvor Patter. t o n u n >umruk atamadığun ıd beraber MrNeel»v J r dıa ederler gelıp benı gsrsun. P?t*erson'u srada bır vı' ler» demıştır ve ^evircilerin takdırıni Patterson uçuncu ve d o r . duncu ravundda carının ; andı "nra w u n m a oda. jını ıt'raf etmıştır ıid? î'tırahat eden sampıvon Patterson şımdıje kadar vap rnacla' da «»dam öldurme Insı. tıgı 40 maçm 39 unu kazaD"" ? <8kma> sahip olmsd'ğım \ # za tır Bır maçta şampıyonlugu ten »»lında bnvle bır ınsıvaka tsveçlı Ingemar Johanson a kap Hs ibHysç du'msdığını snvle. tırmışsa da ondan sonrakı kar, şılaşmasmda agır sıklet bok~ m» Ynrk'u <»m şampıvonluğunu gerı almıştır pTvon çok buvuk bır knlavlık la karündıSı £alıbn»tt»n «on. ra McNeelf' icın «ha1, ıki rpsa rpt sabıbı bır irtsar> rfprrıi^tı^ macı anlatırk>>n h»r TamankırrİTi , dalıs fs7İ» h u r m ' t edıvor'im simHı Her vuruçumda verd»n kalkrrasını \» mukabei'd» b t ı . lunmavı bıldı Çnk Tororto 5 (AP) Ağ" «'k. •t toks «amTJi'v'or'U Flevd Pa*. t.r«cn, d u i gecekı maçta rakı. bı Toır> McNe»l'i J T ' u se>z jçere vere «»rd'ktpn " n r a d^r. duncu ravurdda mağlup Sporculann kendi kuluplerinde o\ namaları ıçin MeciUe hir kanun teklifi ^erildi *> (LumhurıvetTeleks) Asker »rjorcuUrın s m l kulnplerde j e r alabılmtierı ıçın 43 uncu maddemn tadıl edümesı hakkında ge rek'ı kanun teMıfı Bursa mılletvekih &adrcttın Canga ı t Balıkesır BMİlrtiekıU Mehmef Tırıtofln tarafından buçun Mıllft Meclısı Baskanlıgına verılmıMır. Teklıfın gerekçesinde «Bevnelmilel temagiarın memleketimızı u SDorarnuzu duma mılletlenne tanıtmıva vesıie oldufu u bu sahadakı nmvaffaki'vetlerın de kabılıvetlerm atıl kalmasnle degıl ta kıralarında ver almaları suretıvle mumkun oldugu ızah edılmekte ve şcorcuların kuluplemle munasebetlerım dtvamlı kılmak u kendılerinı moralman takvıve etmek \e formda tutmak içın sporcularııı SIM! takımlarda >er almaları lâ zımdır» denılmektedır. Bunun içın 9 ocak 1961 tarıb u 211 sajılı Kanuntın 43 uncu maddesının tâdılı zarundır. jimmy Hil! mebusluk telclifini reddetti Patterson (Lmanını korudu) durduruldu.. Mılh Egıtım Mudürlugu, k tanbul bolgesı sıcıl ve lısans ervısıne vazdığı bır vazıda, Br>lge\e gelen her turlu ta lebe lısanslarımn tesçil ve vı/elerınm durdurulmasını, şımrlıve kadar talebe lısan«ı ıle tesçil olan sporcularm da adedını ıstemıştır Manchester United sonunculuğa düşüyor Londra, fngılız lıgının m i " hur Manchester United takırr bu mevsım butun gavretiennp ragmen toparlanamamaktadır Nıtekım bu hafta ria E>ertona r ıl venılen Manche'ter Unıtec1 23 evlul tanhındenberı 37 o v ıncu denemi}tır Şımrlı Man rhe>=ter United puan cet\ehndı> 16 puanla sondan ıkıncı durum dadır Güreşte değişen kaideler Beynelmılel Gureş Federa^onu ( F Î L A ) Ikıncı Başkanı Vehbi Emre dun bır basın toplantısı ı a parak Beynelmılel Gureş Federas vonu Kongresınde değışen kaıde lerı açıklamıştır Değişen kaideler jojledır: Gureş 12 dakıkadan 10 dakıkav a lnmışür. Yer devresi kaldmlmıştır. Her devre 5 er dakıka surecektır Ikı devre arasında musabıklar 1 dakı. k» dınleneceklerdır. Bu arada a n . trenor ve masor gureççılere her turlu jardımı \apacaklar fakat bır şey içemıvecektır Kılolar 52 57, 63, 70, 78, 87 97 ve ağır olarak sınıflandırılmıştır. Enteresan t u ş . lsr kontrola tabı tutulacaktır Pımdıve kadar vsphâi r r s ç . ların hıc bırınde vcnılmemiç nlan Mc\p»lev maSlup ve «aş kın bır halrie rınede n avrıiır. kpn spvırrıler İphmde tezahu. rat vapmıslarri r MrNeelev 2 4 Dunku n a c p^nasınria McN». pVv muhtelıf spfprler vere «P. rıldıkt"n «onra Patterson rakı. Hının a ı a g a kalkmasına v a r . rlım ptmıs VP karde» gıbl m u . amelerle bulunmustur Hakıbıne neden bu kadar va Lıder Galatasarav, bu maça rakı bınden daha rahat hazırlanmaktadır Sarı kırmızılılar antrenor Coş kun Özarı ve menejer Gunduz Kılıç ın nezaretlerınde dun sabah çahşmışlardır 1 5 saat kadar koşu, , kulturfızık vapan \e top a çalışan Galatasaravın bu antrenmanma bu tun lutbolcular katılmışlardır Bu hafta sadece llhan sa*.at oidugu ıçın takımda \ e n r ı alamıyacaktır BEŞÎKTAŞ Mlllî lıgde Fenerbahçevı 1 0 \ e Okul maçlarının hugünkü programı Okullararası Spor vurtları spor faalıvetlerı 6 hafta .musabakalan bugun assgıdakı saha ve salonlar. da vapılacaktır Procram Futbol Seref Statlı Top S a . nat S Ahmet Sanat, Ist Lıse. sı Yapı Ensf F B?hçe Stadı Aks Gazeterı. Iık H Paşa Sanat Pertevnı. val Evup Volevbol Emınonıı B Kov orta K Pa sa Orta Selçuk K Enst Orta B Kov K En^t Orta Sel(,uk Kı? En^t Amerıkan Kollen Kadıknv Salonu Avust L Or ta G Osman Pasa Orta Şısiı Kol Alman L Musevı L K 'Kov Ko'leıı Havdarpasa s<jlonu Selımı\p \^k Oıta Ü7 \st ^h Orta K (Dcvamı 5 ıncı «ahıfede) Radyoların 1 numaralı haber olarak verdıkleri olay SporTofo'da 10 bilen 562,50 lira alacak Ankara 5 (CumhurıvetTeleks) Kat'ı olan 15 ıncı haftanın Spor Toto ıkraıtınesı şu «ekıldedır 13 bılen 1 kısı 235 208 5 lıra, 12 bılen 3 kışı 78 402 5 şer, 11 bılen 29 k m 8 1105 şer, 10 bılen 418 kiM 562 5 > e lıra =r Dünya judo şampiyonluğunu ilk defa japon olmayan bir judocu kazandı Pans Holandalı JuHo su IPJÇISI Anton Geesınk fmallerrle Japon şampıvonu Kojı Sıv ne vı ma^lup ederek dunva Ju rto şampıvonu olmuştur Son maç Parısın Pıerre Cou bertın'ın stadvomunda 6 000 se%i'cı tarafından sP\ rpriılmıstı Holandalı Judocunun bu gal'h n e t ı ıle Taponlar ılk defa olarak du'iva fampıvpnluğunıı ka\b»tmış olmaktadırlar. 1 °S bovunda ve 130 kılo «ıklpfnde olan Holandalı gureşçı 6 000 «evırcının «ıddetlı alkışla rı aıasında bır avak ovunu ıle 7 dakıkada Japonu devırmif ve sonradan uzenne çokerek Japonu nıaclup etmıştır Jımmv Hıll (Menejerlığı tercih) Londra, Ingıltere Profpsj onel iutbolcular Derreğmın Genel Seuretetı olan ve geçen sene futbolcuların hakları ıçın buvuk mucadeİPİer vapan rae? hur 5aka 1 iı futbolcu Jımmv HıU uçuncu kumeden Coventrv Cıtv takımının menacerhgını kabul etmıştır Fulham takımının e*kl for\et ov untularından bırı olan 33 vaMndakı J Hıll kendısıne va pılan ga7P*ecıhk mebusluk tek lıflerım daıma reddetmijtır Sı.vahBevazlıiatın ıııımıımıııımııııımıııııııııııııııııııiMiHuıiMiııııııııımıııııııııiMiııımıııııııııııııı ı dun vaptıklaıı hjllaııın ılk anlıcnmaııı I IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIMIIIMI Ûıı'Cjır \SUPURGEURI UJLUZu URA 1L 4J8 8237 ATLAS ve SİTE Sinemalarında Mıslı gorulmemış bır rağbete mazhaı olan "TECHNICOLOR EiPzl\anm nırrko? \avl cl, GOI \S ve M»TO evaletlerındo ogrudan dogru\ a ıslctılmok vc\a nat «.ıglamak uzere tanııu \e ha\\anc Uz<* «•Iveri'lı bcckctlı TOPR^KL\R Bazı p^rsrlle KENT BRASlLI\ şchrı i akı nındadır FÎYA.TLAR 11H «onuna kacıar bohcr H1.KT\R 50 l.raclan bTslamaktadır 1" 2 vıından tıbarrn fnatlarda onrnıh artıslar olacaktır Bahıs ko.ıu^u bo'geve \ar«ı vnluvla ve uçakla gıtmek kabıldır Butun vıl ortalama *îicakhk 24 C riır Bol u f m u r «UMJ VC akar suldiı vardır Satışlar Brr7il\a Tspu DaırPsınce (Regıstrc Fonrıer du Bre«ıl) tasdık vc tescıl cdılmek+edır Bı gı edınmck ' P SJ'IS n,ıı \v rupa \frika ve As\a genrl mume«î«ıhniızın a^agidakı adrcEire vazı ıız Poncıano Blanco Crrspo Eri fıcıo Espana Grupo 5 PUnta 2 1 Drspch 23 et 4, M^DRID ESPAGNE Tel 2 41 4t R \ r 2 4, İ 81 S R Hrr mpnıl'kfttr mamrssıllpr aranmaktartır (Basın 117B2 R< 1 2W BREZILYA Filmin SON HAFTASI IL 4.N 8273 • * * « » • « »• •* • « • * « * • * • «• • Bu akçam 21 15 dcn ıtıbaıen IL 292 8240 EMEK v aıatıı.ı«ına v ı'ııı e n n Sinemasında aıt=tı mukâfatnı k a z a n d ı ı a n fıl n UNIVERSUM INGILİ2CE OÛRETİM METODU ILE ŞANSINIZI AYAĞINIZA GETİRDİĞMZ! I k EDİYORU2 JNIVERSUM grooıer lugot » skıtoplara ıhiıvoc qos»ermeden ılk dersten ıtiboren sıze INGİLİZCE TERCÜME YAPTIRTACAK yegane metoddur fMKÂNSIZ DEMEYİNİZ SIZ DE O E N E Y I N I Z Satılık Poly Ethylen (İki ton) Muıacaat KARAKOY Pa'as kat 4, Ko 20 Bas n !lB4f 8278 (THE E\TTERTAINER1 Sıı Lauıence Olıvıer Joan Plnuuglıt Bıeııda de Banzıe ı Basın 11782 8263) <• •• » « • « » * • « • « » « « « » » « • « * • • • « • • • « • « • » « « • Muroocotlnlı uzenne sıze gonderec«§ımiı PARAS1Z ILK OERSİMİZVE BROŞURUMÜZUN «ızıde ıkno edecegııve konı bulunuyoruz UNIVERSUM^UNIVFRSUM UNIVERSUM Bıı^un Matıneletden Itıhaıen S ARAY S İ N E M A S I N D A fılmı Bu\ uk bıı a^k \e maccıa Slv I ^tsc t Sok K.un I; Hon No ?03Cajalojlu İSTANBUL (Basın 11797 8262) / 5S^ÂL\TÎCARET ANONİM ŞTİ. SİDeresı Cad No 61 kal KTel OMal, Utanbul IL 400/8235 44 49 24 HİNDİSTAN HUDUTLARI (Renklı Sınemaskop) «North West Fıontıer» Artıstleri KENNETH MOORE LALREN BACCAL IL 464 8279 ***4»*«« * » • • < • • • TELE FUN KEN Bugun Suaıeden Itıbaren fşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz tstanbul Hastahanesıne; kobay kume«ı, a h . ?ap raf, eczahane merdnenının telle kapatılması, «ıneklık t e l . lerı, ıhata duvan korkuluğu kapalı zarf usulu ıle y a p t ı n lacaktır 2 Keşıf tutarı 63997 45 TL geçıcı temınatı 4450. TL dır. 1 îhale 15/12/1961 cuma gunu saat 15"00 de Mudurluğumu. zun bulundııgu Bejoğlu, Balıkpazan, Malh Han, Kat 4 dekı Satınalma Komısvonunda vapılacaktır 4 Bu ışe aıt fennı \ e ıdari şartnamelerle proje her gun tnpsaı saatlerı dahılınde Komisvonda gorulebıhr. 5 Utulune gore hazırlanacak kapalı zarfa, mumasıl ış \ a . p ü ğ ı n a daır belge ıle, Tıcaret Odası faalıjet belgesınm konu. larak en geç ıhale saatınden bır saat evvel Komısyona verıl. mesı yeva ta>ın edılen gun ve sdatte Komısyonda bulunacak ^ekılde posta ıle ıadelı . taahhutlu gonderılmesı lâzımdır. 6 Postada vakı gecıkme kabtıl edılmez, / Kurumumuz Arttırma. Eksıltme ve îhale Kanununa ts. bı oîmddısınrtan ıhale\ı 5 apıp, j apmamakta ve; a dıledığıne vapmakta serbesttır, • (Basın 11609 8244) ZAVl lntanbul Iktısadl ve Tıcar! îlıınler Akademısırıden aldıgıii febekemı zaM ettım Hılküırnuzdür Ömer Çıgşar Cumhumet 8269 L A L E Sinemasında SAVAŞTAN SAVAŞA JACK PALANCE MİLLY VİTALE IL 449 8257 >••»«»»»«»»«»«»»» Modern rad\o tekniğinin harikasıdır (IL 2918238) ANKARA İİNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN Fakultemızın 6 ekım 1961 gunku seçme ımtıhanına gırmı§ olanlardan daha 100 oğrencı matematık dahna alınacaktır I I gılılerın FakultPmızdekı ılânı okumalan ve 11 aralık eunu saat 17 ye kadar muracaatlenm japmaları. (Basın 11696'8243) î e l : 44 35 95 \ Hesap Gem Yazar Kasa Yazı Makinesi • î l J ICAdan tahsn alan ıthalâtcılara EN IYI fıatlarla ve âzami kolavhkla proforma veıılmektedıı Muracaat: VITALI BENBANASTE >e OĞULLARI İstanbul Ticaret Odasından: 7 cı kota tahsıslı ıthal malları hstesınde ver alan \e aşağıda sıra numaraları gosterılen kotalardan Odamız emrınde bır ınıktar bâkıje mevcuttur thtıjaç sahıbı mensubumuz sanav ıcılerın 14121961 tarıhıııe kadar Odamızuı Sanajı Şubesıne muracaat etmelerı rıca Nerinos Namulii Trikotaj Yttnipliği Saüşı Mennos Yunlu Sanajıı Muessesesı mamulu muhtelıf renkte 32 2 No lu trikotaj >unıplıgı, şartnamesme gore kapalı teklıf suretıjle satılacaktır Teklıflerın en geç 15 12 961 cuma gunu saat (16) va kadar Muessesemızın 3 uncu kat kondorundakı satış teklıf kutusuna atılması ve ^artnamesınm Muessesemız Yunlu Şubesınden alınabıleceğı duyurulur. Muessesemız satışı japıp yapmamakta serbesttır. \ olivetti Turkıje Umum Mumessılı Reklamcılık 2961 826(1 Haıaccı sokak No 10 GaUta ' ^lunur. Kota Sıra No.: İstanbul Ticaret Odası 81924353643 U 4759 616270828690v9196120 121123136 (Basın 11747 8245) SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi ,!Basuı 11838 8277) M.S.B, 4 No.lı Sat.A!.Kom.Başkanlığ!ndan: Ankara Kapab zarf usulıjle Malstva Ha^a Garnızonunda vstakhane ı^aatı >apılacak. keşıf bedelı 813 775 30 lıra olup geçıcı temınatı 36 302 hradır Hıalesı 12121961 salı gunu saat 15,00 te Komıs>onda • ap'lacaktır Keşıf \e şartnameler her zun oğleden evvel Konus>on> aa ve Ist Lv A lıgmde gorulebılıı Isteklılerın ıhale gununden en az uç eun e w e l Hv Inş Grp E"ş!c na muracaat ıle yeterlık beipesı almaları iarttır Talıplenn 2490 Edyılı kanunun hukumleıı daıresındp hazırlnacaklan teklıf zarflarırı ıhale saatınden bır saat evvel makbuz mukabılınde Komısvon Başkanlısına verm«>lerı Posta ıle gnnoerılecek zarflardakı eecıkmeler hıç bır suretîe kabul edılmez (2313 Bısın 10831 8241) | SEFİLLER ı^gbetten Gordugu dolavı bır hafta daha devam edecektır BU bON HAFTAYI kaçırmajınız. IL . 44" 82 2 S t T E StNEMASINDA Spnenın en bpaenılen fılmı İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyon Aşagıda gerekl> bıhrleri verüen h e h a kapalı zarf la satın alınacaktır Teklıf mektuplannın ıhale saatinden bır saat evnel verılmesı şarttır Postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez şartnamesi istanbul ve Ankara Levazım Amırlıklen ıle Komısvonumuzda gorulebıhr Şartnamesınde 1 4 ruspetınde fazla a h nabılır kajdı bulundugundan temınat 2490 sa\ılı kanunun 24 uncu maddesıne gore hesaplannnştu(2323 Basın 10841 8242) FUtı Mnhammen thale çün \ e C l n ı l Mıktan bedeli Geçlci T. laatı Tahm helvası 40 {ino K g YIKANINCA HERYERDE ÇEK M AR AYINIZ ıBa=ın 10301 g:6 360 Krş 144 000 TL 1U2 50 T L 11 12 1=>61 « a a t 15 00 YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI S^ne ıç^ısınde mujterıler n4tn pld e pttıgı Kârm bu kısmmı MEVCUT K\f\l ASLAB1NDAN MUHASEBECİ ARANMAKTADIR Bu Drtısadi Devlot Teşokkulunun Utarbul Izrrut tpşlulâ+ında Muhasebecı olarak çalıştırılmak uzpre tercıhan Muhas«"be ışlprm^p ça^şmış juksek tahsıllı tecrubelı elerran aranmaktadır ~2&4 =a^ 'lı kamma gore alabıleceğı ucretm azamısı ver'letn'ecegı gıbı avrı^a kasa tazmınatı da »prılebılecektır lEfpklı!«nn en geç 15 12 1961 tarıhınp kadar hâl tercumelerını Ankara Fos'a Kutusu 173 e gondermelerı üân olunur (Basm 11755 8261) S AT I L l K Çok az kullanılrniî feı kglâde durumda 36 kışıhk AEC marka A'Tupa karoserh bır otohus satıhktır Makııl fıat ve tednpde kolavİLk vapılır T P I 44 53 1i fBasm \Y<°9 RJ6 MEREALJT TELEFÖN : SUNİ MERMERLERİ 2 7 4 7 10* Reklâmcüık 2960 8246 YILBAŞI HEDİYESİ OLARAK d=f^ıtior Altn ol AVKARA P^Vlârncıl'k ?<>95 S25*! alışv "nşl=r] nısp^tınriç muş t=rılprmp BEDAVA İSTANBTH Sultanbamam 2 ncı Vakıf Han altı KADIKOY LTlu~ \ b c " ! al^ı BURSA A'sturk rgddp'i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle