13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT ezâva ılk adam atıldı. Şup hesız *va da gıdılecek. A ma Avda havat vok. Buçuı elımızde Aydakı bır Notr Dam'ı seçebılecek kndrette teleskoplar var. Tarının fezâ volcnlan Ara gıtmİTecekler demektır öylc ise Merkure mı? Ba vıldızın ısığının tahlili bi ze onun, geceden sabaha 200 dereceden J400 derece ısıya seçen bomboi donmus bır yığın olduğu. na ıspat ettı Merkurde havat ola ınaz ¥a Jupıter? O da 135 derecede bır h drojen kıtlesı. Satnrn™ Onda da toprak vok. 145 d«>rece. lık bır dev rreian ve hıdrojen daralası. Pekı Lranı.s ve Neptun* Fakat bir astronom, « Hayatm mevcut olduğu lkısı de 3(10 derecede bır metan amonvsk topa ve tıpkı hızım gıbı yıldızlara sejahat imkânsız» diyor... gunesın r'.rahnda dtraen ba geze. genler dunvaâan bazan mılyoularca kilometre uzaktalar Genve ne kalıvor? Hıç bır astronom vaktar kı te. leskop basındakı uvkusuı geeeler den sonra evme dunerken insanoglunun su en dramatık sorasunu kendıne sormasın: «Kaınatta baska yaratıklarm ya sadıklan vıldtzlar var mı?» Dâhı veva canavar evrenlılerın vasadıkları. tıpkı bızımkme ben ko.sınıık bır mnhıtte, buımkme var TII dfjMmeden kalmıvorlar zer dunvalar Aeaba onlann da 5 benzer bır atmoster ve ısıda selı. kl. Krmisi atomik Inıdrettni eattadavusu ma, voksa daha mı çok sebıleceimı kesın olarak meyda cak tuketıp bir kııd dev oluror duvulan var? Evrene serpıştırıl. na kovmnstur. hutfîn komsularını mahvedlvor. mıs baska dhnvalarda daha ta? Yıpranan bır nazarıye Tıldızlann romanına bövlece devnnde veya bızden çok İlen Bandan Tirmı yıl once pn büvül *ıır gös attıktan ve bavatın nere. ınsanlar mı vasıyor? ılıra otorıtelen dünvaların nSdir de nelisebileeejtinı aniadıktan sonBnndan yiiz yıldan daha eakı oldnjuna inanıvorlardı. Cambrid ra evrendekı dünvalarla nasıl habır zamanda. Vıyanalı astrsnam çe Üniversitesmın finlfl raatena hertesecetımızı dflsanelrm. EŞer li Lıttrow Marshlar'a ısâret vermrk tikçısı James Jeans dfrnyamnrn lân veva filân dfinvada bavat V«BI ıçın Buyuk Sahra da geometrik «e bırkaç mılyar vıl 5aee, çecen biı kıllerde ates'er yakmavı dusun Tildııın sebep oldnga medle, çü. tse, meseli blrkae Tfis yıllık ise müstö Tecrobe yapılmadı. Baçün ues sıstemınclen koptu^unu dfi?A ılım veteri kadar gellşmia olamaı artık mcelemeler Marslıların var nflyordv. Fakat bn nusrtyc yıp. Fakat bn bllinmez dünyalarda hayat rallvonlarci yıl 5nce başlarnıs lıfının çok snphrli olduJtunn gösrandı. On vildır. füne» glstemhıiıı ise orada vamvan eTrenlller (H) tertnis bnlanavor. Çorak arazide v e x *° vifini bombasım varatmış, altın çagı ta. teneffüs edılemıveeek bır hava. bsstaiDrırta bir jra> Marsta ancak ilkel bitk.ler baia. oldnjnnn, Gravıtagron Kannnn nımış olabilirler ıle dönmeve ve büz^şraeve baslaIhtımaller nabılır. dıgı düşfinBlfiTor Bn dSnfls önee Kndretli radvoastronem! ciha7. Bınlerc» mıljon kılometre yavaştı. gıttikee bnlandı 1W mil lan axtronomlann imdadına yeti< ötelerde yar yıl tonra kıtle parçaiandı. Tâ mesevdi ba yoldakı bütün çalış. Kısacası muammanın çBıömünü ni eüneslen once kımyevî kerlar tnalar naıarıve ve farazivelcr. guneş sistemlmizden uzakta, bln. vajdı. BIT nevı >a\aş (H) bombası den İleri çeçerneıdi Radyo . aslerce mılvon kilometre mesfifede, reaksıyona başladı. Atora balat. tronomlve kadar yıldızlan yalSamanvolnmuıda ve daha öte. ları guneşlerı. mılvarlarca gunes nız görebilivorduk Bnçün flltra lerde aramak pertklvor. Fanede de vıldnlan me\dana çrtirdıler. hasgas antenlerle onlan dinllyolım ki sonsazlak lçinden, Mxt bcn Banlann '• 40 1 tkız veya fiçüı. ruz da. F.vrenden eelen baska in. zer fakat daha ileri bir veva blr dfir. öbürlerl, vini en a M mıl sanlann sesuiı ılk dayaeak oian m kaç yaratık dnsi bisi çafıraın. van tek tektir. Işte bavat brnılar. radyo . astronemlardır. Fakat ba Bövle blr şev olabillr mı? Saznaa. da olabilır. Daha ötfsı yıldrzlarm iliro daba çok genç. Aneak 30 \ a. yslumuz da bhim günes ststemlni ınfilSk ettiği bir çetaennem, karan şında. Belkl de blzden çok ilen *e b«nzer 1W milvar gvzegen gtg lık bır boşlnktnr. Bagfinfln astr» evrenlıler, rtkte gelenleri fark n teml var. Bnnlardan İMJM Inde nomlan en az 190 milyar yıldııa edemedifimiz devırierde bize havat bnlnnabllir ya da geçmiş eğilmış bnlanayorlar. Banlann haberler yollamışlar, anlaşmak olabillr. 100 000 dflnya, İMJM fe. aralarında atmosferi, ıaısı, Sleiıle. istmişlerdır. Ba Kozmos kardesri elsminde havat. Ta 8bar 8a rı harl4a nvfnn slanlar aıdır. Giı leri belkı de yüzyıllar boyanca b manvollan* Bilginler onlarda mil neşlerı kfiçfikse vera faıla nzaksa ze ışâretler \ ollamıslardır da su yonlarea »eki yaratık sovunnn orada ölum vardır Güneslf rı fazla sanrasnmnza bakıp dunvamızı olbolnnabılecetıni duşfinavorlar. îl. ıri veya aıeaksa organik havat müs sanmıslar, alıcılannı Saman kel va da neri nygariıkta, bogfin kayrnlnp mahvolmnstnr. Blr ates volnnun Sbflr vıldızlarına çevır bizim sekıllerinl ve prensiplerinı sonsnzlu^ndnr bnrslar. Birimkl. mfolerdir Sagir ve bllçtsn vazi. hayâl bıle edemedlfiml» yaratık. ne yakın ırılikte tek yıldızlan •ette baska ınsanların umntsnzca lar. tncelemeler, düşunen yaratık aramak çcrekıyor ama bfitfin gıl bızı aradıiını farketmemek, da\lann ancak bizimklne yakın flzi. neşler de bııimki gıbi 10, 15 mil. mamak ne acı" CÜMHUBlTET 6 Aralıkl961 F Ilmin ışığında Kâinattâki yegâne canlı yaratıklar dünyadakiler değil Başka âiemierden gönderilen lakat duyup farkedemediğimiz sinyaller • Snsmaniizı ölünâmüze hamledenler Nobel Atom Mfikifatını kazanan ünlü bilgin Drey, baska dünyalar. da vasıyan zeki yaratıkların bıze 10 belki de 10* mılvon yıl bovanca sinyaller çöndermis olduklan nı açıkladı. Bır fün, blrblnnden milyonlarca kllometre aıakta iki insan ıckSsı fellsimtnin aynı ritmle llerledl»! garfilfirse çok garip blr tesâdul olacak ba. Dflnvamızla en yakın yüdıı araaındaki mesâie ancak unk . yılı ıle Slealebiliyor (Bir ısık Tilı, ısagın bir Tilda aldıgı me sSfedir) Buçün bizımle konnşabi. leeek evrenhlerin bizim bnecnkfi ılimımıze vüzlerce va da mıİTonlarca yıl once aiasnus olmalan eerekir DOnyadan verılen bir sin. val de en vakın vıidıza ancak dort ısık yılı sonra varabilecektır En vakın yıldızda havat yoktur Bunun içın gökten çağnmıza cevap alamav ısımıza saşmamalı. Hep bövle olmıvacaktır bn TJzavdan mesaı çeldı*ı trön Dunvalılar (vânl insanlar), gönderenlerin bir vı gın ı'ım problemlerini kendılerin. den çok once çÖTmus olduklannı ç5recekler. Ama ba kadar çelısmls blr uvjarhjın bizlmle karşılasacağı, bir çün blr fezS jemislnden evrenlı. lerin mecetlni dfl^finmek ancak romanlara varasır Gene Nobel Mükâfatı almıs bilgın Edward Pnreell bnHM kesin olarak soyluvor: < Bir insan Smrü içinde en ya. km yıldıza gldip dönecek blr ie zS gemisi sâniyede 297 00» kllomet reden, saatte 1 milvar 80 mılyon kilometreden, daha hızlı vol al. mak zorunda kalacak, ba hayâl edılemıveeek süratte, arkasında X ışınından bir kayruk bırakaeaktır. Ba kuyrak bütun hayatı rok ed«bılir Bizden sonraki ku. saklann fezâ gemisını ıtmek içirt bir «antı matven reaktör ieât ettıklerını, volcuların bldurucu ısm lardan koranabıleeeklerını farz et. sek bıle bovle bır »emı hıç suptaesız fezâya vavılmıs hıdrojen parcacıklarına çarpacak, bandan meydana geleeek korkunç ınfılâk. ta kendısı de, içındekıler de vok orlacaklardır.» Pareell devam edlvor: « Muhakkak olan şu ki, hiç bır yıldıza gidemiyeceğız Onlar da gelemivecekler. Bell^ı tılsrml" onları zıvaret ederiz ama defic meı fizık kananlan fle asJa.» Yânı baska dunyalardaki insaı larla anoak sinyaller alıp vereb lece^ız. Pnreell'e göre busünku 9 •netrelık antenlenmızden çok da. ha knvvetlılerı ıle 500 ışıkyılı ozaktakı 2.000 kadar meskun vıl. dızla haberleşebılece^ız. Fakat daha ıkı yuz yıl âletlerımızm basında yalnız kâınatı dmlemekle yetinece|ız. Haber vollamayı an. cak ondan gonra duşunebılecegız. , lalcat muzmın bıı dert ||||||!|!|||||||| Ktş geldi: KfrmiZİ EORSAHALİL Deveyi gördün mü ? M Utanbulon tarıbındekl mesbur sabıta vak alan burunları nasıl önlemeli?! İlkbahara kadar çaydan vazgeçip limon suyu içeceksinlz; bol kuru erik yiyeceksiniz; kulaklan çimdiklemek ve diğer tedbirler %Uİ?Lj Cv v 27 Açniş ve program 7 30 8 lo Şark h r 8 Q0 Baie muz\%\ 9 00 Kapanış 11 57 \çılıs \ e program 12 00 Şarkılar (Sevım Tarjurek) 12 30 ögle melodılen 13 00 Purkuler (Husevın O> um) 13 İS Haberier 13 30 Sarkı'ar Rı/ı Pıtt 14 110 Konser «aatı H^Ü Hafıf muzık 15 00 Ka pan s 16 57 Açılıs \e progrdm 17 00 Turkuler ve OMin havaları 17 20 Sağ ık oğutlerı 17 30 Turkuler (N ırten Innap) 17 45 Şarkılar 18 00 Çeiıtlı stud\o lardan 18 i0 Gunun p ak ar n 3an 18 45 Haberler 19.00 Üskudar Musıkı Cenı etl İP °n Ola\lar ve jankıları 19 45 Rad\o •a on orkebtrası 20 15 s Şarkılar 'Turkan Dızer) 20 45 Sohbet saatı (Çetın Altan) 2100 ^>ar^ lar (Reeep Bırgıt) 2130 Knnçerto 22 00 Şirlnlar 22 15 Sonat «aatı 22 3o Ha fıf şarKilar 22 4D Caz kuartet 23 00 HaDer er 23 lo Dars rauzıgı ve hafıl şarkılar 23 40 Gece ve muzık 23,55 Prograrr 24 00 Kapa^ış 1>»TANBUL tL m m r o s u 1" S8 Prcgrprrlor 1" C0 Dar sa davet 18 45 Operet meloüı len 19 30 Yemelc mujıgı 20 15 PlakNr ara*ında 2 J 45 plı^ları 8 00 H>DC ler isrANBLL t>Ul Lcose orkeslrası 2100 Izahlı o^era ve hafıf muzık 24 00 Kapani"; 8 57 Açılış ve gunun progrsm •an 7 00 Guna\dın 7.20 Hafıf muzık 7 30 Haberler 7 45 Bu sabahın şarkılan 8 15 Sevılen solıst \e melodller 8 45 Muzehher Guver'den şarkılar 9 00 Ev kadınınm not defterı 9 45 Turkuler 10 00 Kapanış 12 00 Hafıf vemek muzıgı 12 30 Cevrne Ce\hundan şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Kjçuk Konser 13 45 \hmet Sezgın den turkuler 14 00 îta'\an melodılen 14 30 tsmet Nedın den şarkılar 15 00 Kapanış 17 00 Çeşıtlı Turk muzığı 17 30 Trafıge dıkkat 17 35 Sevılen melodı er 18 00 Sızın ıçın 18 35 Yurttan sesıer 19 00 Ha berler 19 15 Yaşadığımız gun ler 19.25 Hafıf muzıs 19 30 Olailar ve jankıları 19 45 Ero! Katas \ e vokal grupu 20 01 Çocuklarla basbaşa 20 05 Sarkılar 20 20 Cha, cha, cha lar 20 35 Gonal •Vkın dan çar kılar 21 35 Ahmet Me'ık ten şarkılar 21 50 Dano Moreno so^lujo' 22 10 Hafıf melodı ler 22 30|A>ten Kıgjngorden sarkılar 22 45 Haoerler 23 00 Gençıer ıçın senfonia mu zık 23 40 Gece \ a n s n a doğru 24 P0 Kaoanıs ANKARA Kavık ıskele onündekı gemllerin dığı zabıtlerınden saray hanlacıls rı ocagı odabaşısı Recep Ağa Hı arasından svırıldı SoîakJarla bırlıkte kımıldanan can sıkjcı bir kü Sarayın lınan etegınde Yalı Koş batun lıman uayıkiilarının golge çâk dert vardır: Bmran kızarmam! Saga donereiniı, ku onunden kayıklar n alarga geç sınden bıle korktuk an zehır gıbı nır kırmızı burcn: sola dönersinız, bir kırmızı barun iıesı cj^ılf alemın bıldıgı kardn bır genç ıdı tkı ia\ıkçı bakış'ı ar l Lfak sev ama hıç de hos değıl. Komık bır hal veriyor gorduklerını au, fakat ka\ıgın basındakı delı fa at konuşmadılar insana. Ilele raakyajlı, bakımlı bır vâzde, makvajla başkalanca soylemek şoyle dur kanlı kavıkçılara eîlenır çibı sankı. Bre kıjıdan ahn' emrını ver sun, kendı aralarında bıle konu»Buran neden kızarır, bılir misiniz? Yüze 1tan j5maktan korkuvorlardı dı türen kılcal damarlar soiagan etkısi altında buzuşur Yatsıdar sonra Balıkhane ısrieGanptır kı kayıkçılar kanuna avkırı venlmış bu emre itaat et lesınden denıze ıkı buyuk ve ag r Kan ıyı dolasamaı o bıhrsınıı • Dı?an çıkacatıler, kıyıdan gıttıler ve vıne ga çuval atıldı, ağızlan ıple bac anlur Ve dımarların aık ol ğınız ıırada fazla ııcakta rıptır kı saravın valı nobetçılen mış ve ıpe de gavet ın taşlar bjq duğu yerlerde çırkın bır durmayınız Aradakı ısı daıma olageldığı gıbı cBre alar larmıştı Bun ardan bırının içırrie şekılde bırıkır Yanaklar farkı soğuğun etkısım Esırcı Cevnye Hatunun bı âu'mu, ga' A'arga'» dıye bagırmadılar da, kulaklarda, ozellıkle kuvvetlendırır Hatta şıdÜskudara gıdılıvordu kayıkla ve çırılçıplak soyulmus ce«edı o burun ucunda Burunda detlı kış gunlerınde tıkarn Ü^kudar rota^ı karşıda Ee bjrunde de bır buvuk gunahka mılımetre karede 100,0C0 nan kılcal damarlar pat fiktaşı bulup kıyı kıvı Ortako>e nn jakını olmanın cezasını çeknış kılcal damar vardır lıjabılır, kırmızılık sabıt kadar çıkmak oradan karşıva a zavailı Pervane oğlan vardı Bu çırkmhğı kolayca ve kalır Cevnvenm u tunciekı mu»\ berkıı'ın n da vardını ıle geçıver şo\le onhiebılırsınız S kı yakalı elbıseler gıv mekt.ı Halbuii şımdı Saraybur ler ne olmuîtu' Onu genç Rec°D Kıs sonuna kadar çay meyınız. Bu da kandolanuca gelıyorlardı, akıntı kayıgı A^a ı'e adTmîarından kınpse sor ! heı ses en azdan Salacak onlerne at !"ak mnacaktı on kışı kad^r hı^se^ıne razı olur ve dıl 1 e ını 1u tı, Pervane tabılırlerse hazmı kolay olaca^iı Bız Ü'kudara gıdenz Bre Forsa Halıl Ağa Darendeh hav kaMkçılar sız bızı nereve goturur dudun Akbıvıktan yola çıktıgını 0 sunuz dedı oğlan sırır 1 ıdı haber aldığı zaman haylı telaşlan Meçhuî de ıkanh ıse gayet »â dı kinMuthıs sırrını art k suç ortaâı Ben üskudara gıtmekten vazolmıyan bır adam da bılıvjrcu geçtım Benı BsliKhane kapısına Bu »dam Yenıkapı «aravından ıreçıltarın' iedı rıye gırer gırmez yok edı'mel'v.B J emır Cevnve Hatunu Utret dı Fakat kendı^ının ad^ta tıpatıp içmetten vazgeçlniz Çay, şımmı aksatır, aynı «onu tı, Balıkhane kapısı sarayda ıdam eşı olan bu yaşlı canavarın elını ^uzun kılcaî damarlannı cu verır • mahs ımlarıo n gonden'dığı ver kolunu sallıvarak ee'd'ğıne batı =iıc '»ınr, burnu kızartır Sonra kulaklarınızı çım : dı b n a ı a geıen kar«ısında cellâdı lırsa guvendıgı bır «;ev vardı KnOnun venne kendmızı h1 • buıurdu mon sus una ahştınnız Lı dıklevmız GariDimze gıt tu nıvetlen olsavdı Forsa Halıln mondakı «C» vıtamını mesın Sebebı var Bu'un Kavık Saravburnunu Marmara e^rannı oğrenmce ve kendı sır t ; cıltte kan doiaşımına du va doğru dondu Balıkhane kanısı nnı da E'ircı Cevnveve açmsqa ıtnan za rağmen burnu• zen venr Bol bol ku«u e nuz %'re de «oguk gorur : ı«kelesıne vanaştı, kavıgın ba? ta luzum gormeden devîete haher nk jıjınız Bu mevvada gormez kızarıror^a ufak : rafı^dakı delıkinlı ı=keleje sıçra verır ve Forsa Hplılın mahvına «PP» vıtamını vardır Te bır kurnazliK \apabilirsi; dı H ırcı Cevrıyenın kalbı ham vururdü BUTU yaDmadığına gire nınızın r^ngını guzelleştı nız Bırkaç dakıka hafıf ; neredevse duracaktı o kadar kuv ve u^telık kendı cmavetİTinl rrd rır Sızı kırmızı burundan hafıf kulaklannızı çımdık : vetle çarpnordu Bır kere ıske zı«ını per\a«ızca an'attıeına gore uurtarır lej'inız Refleks volu ıle : leden aynlsalar Genış DT nefes Bekır Ağa korkulacak değı' dık Yalnız yıyeceklerle de burun ucurdan kan çertı ; a'acaltı on akçe değıl, kavıkçıla katlı davranmak şartıyle anlaşılağıl basıt tedbırlerle de lır Tabıı renk \erine ge' ra on altın verecektı cak adamdı Ve 03 le olau bu kuçuk mu*ıbetı onlıje lır : Meçhul delıkanlı ıskeleye atladı Yenıkapı\a vuruverek tek basıve Buvur çık Cevnve kadın Pa na gelen Darendelı hurmetle kafşılandı «aravın en mukellef dıvan di'ahımızın fermanlısısm! dedı Pervane dal hançer yennden fır hanesme ahndı Eşvanın euzellık \ĞAZİP, TAKAT GBtÇEfC lı ar o i tam karşısmdakı kajıkçı le ıhtışamı buranın bır cınavet vuvası olabıleceğını asla duşundu ya 1 Yakarım senl alarga dive ba remezdı Kahveler ve çerbetler ıçıldı ı!k gırdı Kavıkçı kürek topuzlarmı bıra defadır kı saravın seçme gu/pl kıp abzanın hançerınden kendını oglanlan bır facıa aktora olrra korumava çalışırken bır tufek se dan hızmet ettıler îkı adam mazı'ennden bıç bah sı ışıtı'dı Pervane taTi alnına ı^abet eden bır kurşunla kaiığın 1 «etmedıler hattâ tanışmalanna seçıre cansız olarak se'ihvermıştı bep olan Cevnve ıle Pıvale ve bı tskele nobetçısı olan bostancı ne vekSrdan da bahsetmedıler, kırk sucları ıle cezalarını gozden Ankara, S (CumhurıyetTeleks) ferı kavıktan çıkan deukanlının vıllık dost, kırk yıüık ış ortağı gı geçırmemızde tavda var. Mart »vının hırınden ıtıbabır ışaretı ıle onu hıç tereddut et bı Hmt EIçısi ışını ele aldılar Yayalann geçıt yerlerı haricin ren vatandaş'arımıza daha fazDeh Bekır Ağa Elçmın getır meden vıırmuştu Cevrıve de otur de vollardan geçm^lerı hal ınla trafık suçları ıslerne»e da dağa >erde duşmuj bavılmıştı mekte olduğu hedıyelerın deftende CPza 5 TL. sııî'r Bovlece vet edıvoruz. Bn cumleyi oku KaviKçılar aldıkları emır uzerıne nı kovnundan çıkarıp Forsa HaaİS b (i vatanda^ımmn ba ksıdnçanuz zaman «buvle saçma onj \e «adık c^le«;ınm csedını ıs le gosterdığı zaman korkunç canı devı bır kere ıhlâl etmesi gebır dâvet olnr mn"» dı^e sov çık^rlıl>r Moçhul delıkan hejecanını guç zaptettı Bu resmı re' mektedır. leneceginizı bılıvoraz. Ama ne kojnunian uç be? altın çıkanp defter Dıvanı Humayundakı sadık Baska bır bal çaresı daha . ar vap^ılım ki devlete vardım et kavıgın ıçme attı ve sert bır ses bır adamı tarafmdan yırmı dort sa Tasak verlerde park, ışıklara at ıçın asınlmiftı Forsa Halıl 1mek zgnıpdayız. Bn dâvetımı le rî'vetsi7İık hahnde ceza 15 Iıçınden, «Dıvanda bemm de elım ıe 1%: yılı bStçesınin geiir Deveyi gordunuz mu7 dıje radır. Bnna çore 55 bın kadar var ama, boyle defter geörmek tahmınlerı arasında ver alan "ordu Sofonııı bu kaıdevı ıhlâl etmejoyle dursun elçı gehdiğmden bı«trafık cc7aları« lusnıı sebep Kayıkçılar ıkısı bırden sı ıle Malne Bakanlığı arzn 'e haberı yoktur't dedı Avnlacılt olda Geçen vıl bütçeTe trafık Valah bıllah kuçuğunü bile lan zaman Darendelı Bekır A6» Kdıçı 8 * bın Iıralık gelırı el 01 cezalarıtıdan elde edılecek ge ;ormedık dedıler de edebıîecektır şefkatlı bır baba tavrı ıle elını For lır tahmını olarak 1 mılvon lı Bıraz daha güç bır çozüm vo Ha%dı alarga' sanın omuzuna kovdu ra konalmasto. Oysa bn vıl lu ise şövle Ehlnetsız otomoAs'ında duracak olan knmdi, btbn mıktar 1 mılvon 800 bın lı Ogul' dedı, gozurü aç Bun bıl kullanma veva bır kaza er kur<;un d^ kendı b«»Mnlerıne raya çıkarıldı ısledıkten sonra olav verınden beklnen kayıkçılar evvelâ koca dan sonra sana ve bana bu tstanuzaklasnıasının cezası hâkımın gerekmez Bırer Bu duruma gore hnkarnetin man çıplak avaklan ıle sonraku bu'da durmak takdırıie sor» 1C00 lırava kabı^er ba tahmımnde yalnız kalmana raklerı ıle ıs' ele\ı ıUıler ve he sıne bülbulj oğlancık ve dir çıkmaktadır. Bu durnma sı ıçın hütun yava vatandaşla pn Kureklere aîüarak açıldılar. cennet kaçkını bıkrı nâ şukuf'e çöre 8 000 vaHndas>n bu t'i rın ııakıl vasıtasi knllanan bn Padışahın fermanhsı Cevdıje ka cenye alup senınle Hınde gıdenz, fik sncunu ıslemesı gerekmek tön vatandaştarm devletm ba dın' Bj kadın k mrh ve guzel bır orada tövbekâr oluruz ve bırer «atedır Ker ne kadar bu suç otahrninının gerçekleşmesıne de ıkanlm bır «arav ıskelesınde ra>ı dılkuşâda zevku safa ıder \e (ekılere nazaran biraz daha vardım etme»i gerekmektedır çoz gore nıçın oldurmuşler Idı' hem tıcaret ıle ıştıgal edem Dıgfiç ve hapıs vatma mecburıBonan ıçın sıze \ukandaki d & Suçu sadece kendılerıne hançer > an ıslâmdandır, bıze orada rıâvetı varsa da hukümcte en kı vetı yapmak zorunda kaldık çekme'i mn dı Kmdı bu genç? vet ederler belkı Hınd Padışahına sa zamanda vaptıjı tahmıni Ş mdı, vatandaslarımızın bn SoTadan gelen gencı tanıvorlar vezır dahı oluruz gerçeklestırme ımkinmı vergelırı devlete kazandırabılmek dı, BostaneiDaşı Ağamn en guven(Arkan var) mektedır. ıçın ıslemelerı gereken tratık Bütcemızi kurtarmak için Lütfen trufik suçu işle&iniz DKURLARLA Lecnid Pasîernokjn sergisi •jf Ünlu Ras jazarı \e Nobel armağanı hamıh Bcrıs Paster nak ITI Lardeşı ressam Leonıd Pastenak ın eserlerınden ku rulu bır sergı onumuzdeık ılk baharda Munıh te açılacaktır Oxford da vaşıyan ressamm ıkı kızı, babalarırui 500 e yakın tablosunu bu sergıde teshır edeceklerdır Boylece ressam Pasternak'ın eserlen ılk defa olarak Batı Almanja'da tanı nacaktır Odesa'da doğan Leo nıd Pasternak daha sonra Mu nih Güzel Sanatlar Akademı s'nd" bulunmus ve Bınncı Dunva Harbmden oice uzun yıllar Munıh'te kalmıstı sarı kazanm'ştır Konser sonun İ da ctırle's cıler varım saat <u . revle sanatçıvı hararetle alkış J lamışlardır Bumbrv bu san • konsennd" ne denlı kulturlu bırj sese sahıp oldu^unu bır kere t da^SL bellı etmıstır lcra«ı «ıra«ında tath cDiaro» seslem ya î nında metaliK pırıltıh, dına î •nık bır ses dınleyıcılerı sankı buyulemıs olduğu belırtılmektedır G r ac e Bumbry Italyanca, Almanca v* Ingılizce olarak uç dıl uzermdeT şarkı sovlemıştır Program gereğınce 17 ve 18 mcı vuzyıhn e«Kİ îtalvan analarını Schubert'ın Brahms'ın, Lıszt'ın ve Rıchard Straus un lıed'ennı bır zencı fıas'atıvetı içinde takdım etmış Grace Bumbrv bundan sonra Munıh StuUgart Koln Ham ! burg ve Batı A'manva'nm dı J &"i şebırlerıde de konserler \erecek ve 27 hazıran 1962 tarıhınde de Hagen'de temsıl edilecek «A'da» da mısafır sanat çı olarak Amnensı oynıvacaktır YAZISIZ Köye giden mektuplar Ankara'dan Hüsevın Ulatfirk yazıvor Kojdekı babama mektup gönderıjorum, ja başkalan tarafın| dan alınıp okuruyor veja postada [unlerce beklıjor Ben kSydekı :ardeşlenme, dostlanma gazete dergı gondenyorum Postaneye Ilk gıren kım olursa ga/ete, dergi onun oluvor Ve ben, 30 inci asrın Turkıvesınde yası/orum tklnc Cınnhurıyetımızın ılk hukümetı bemm mektuplanını koydeld babama kadar gorderebılerek mı a:aba? Savın Ula?tırma Bakanımı:ın buna bır çare bulacağına ına nayım mı' Butun koydekı vatandaşlar, kendılerıne gondenlen mektupların başkaUn taraiından açılıp okunmadan, gunlerc» postada beklemeden zamanında ^eldığlm gorup medenıvetm nımetlerınden kendılerının de faydalandıgını kıncl Cumhurıvet devnnd* gore:ekler ml acaba7 J A N E İ N KIZI 7 ^NLfVA BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grace Btunbry'nin büyük başarısı ^ Bu Mİ Bavreuth festıvalındekı «Tanhauser» temsılınin «Sıyah Venus» u 24 vaşındakı \menkalı zencı mezzosoprano Grace Bumbrj, Batı Berlın Yuksek Muzık Okulunun konser salonunda ılk Lı«d resıtalını vermış ve büyuk bır ba Resimli Roman: 38 MEL'UN KIZ Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT Hürriyet Meydanı inşaafa Slellier lyî Peki, va Matmazel t.ucılr? O da ıvi. tesekkur ederım. A sağı ınmedı mı? Kendısını gdrmek mı ftıvorsanaz? Ona söylıveceklenm var karım bır sevler ıstnordu da Va' Mat mazel burada defcıl erkenden eıttı llay ret doğrusu don kendisını gordıim bana bır •îey so\lemedı. Belkı o sırada gideceğını kendı de henüz bılmıyordu. Geç vakıt bır mektnp aldı, onun Szerine vola çıktı.» Kcn.ıud'nnr bn habere canı sıkılmıstı. Nıhayet >ordu «Peki ne zaman gelecek9 Belkı bır haf ta, belkı onbes eun sonra » Renaud kendı kendıne. Keşke daha evvel gelse iUım. dı vorda: Rouvenat adamı sovle bır suzdu ve. Sövlıveeeklerınız çok mu muhımdı" dedı ıtenaud'nun: «Kb aldokça demesı uzenne ıe: «Matmazel I ucıle doner donmez sızı lıaberdar ederım dedı Kenaud te^ekkur ıttı ve Mellıer've selâm bırakarak çıdecek ıken; «Aı kalsın unutu\ordum» dedı 'A kası \ar) Beyazıt'tan Zerrin re »rksdaşla1 yaayor: Humyet Meydanının ınşaatı doayısıyle bu cıvarda oturan bızler, olumuz olan mevdandan geçmek çm buyuk ıbr s kıntı çekmekteız'. Koskocaman mevdanın ınşaaİENİ TtYATRO Her g\Xn saat 8 de ve Camartesl, Pazar 15 ^0 da imda on kadar amele çalışmakta, İKTİDA.B. Her giln eaat 21 de HES*PTA BTJ YOKTTJ, Tel 44 04 0f ışler pek ağır ılerlemektedır 10 amele venne 100, 150 amele çalıssa FATİH TÎY^TEOSU Saat 15 30da ÜÇÜNCÜ SELtM (TemslI fOnleıi Cumartesl ve Pazar) Her glln saat 21 de BtR KAVTJK DEVRİLDİ ışler çok daha kısa bır zamanda blTelefon 22 01 71 lecektır. Hıurıvet Mevdanının inşaatı dolayısiyle Sahaflar çarş sınKADIKÖY TtVVTROSÜ Her gece 2' de ve Cumartesl . Pazar dan geçmek zarundayız Bu mu15 30 da SATILIK EV Telefon 36 06 82 nasebetle karsılastığımız ıkı çırCSKÜDAR B Ö L C M C Her gün »aat 21 de ve CumartCTl Pazat kın manzara var 1) Camıın etra'5 30 da ÇÖPC^T^N nda, guvercınlere zorla mısır atOPERA (ŞAN StNEMASTVDA) Her perfemba «aat 2118 te ıran kılıksız bır takım çocuk'ar L* TRAVİ4TA Telefon 48 67 92 ;e]ene geçene musallat olmaktaSİTE TİYATROSU PARA İSTKME BENDEN Her akşam saat ırlar 2) Sahaflar çarşısı ıle Ka21 15 ie Cumarteu. Pazar hariç hergun tenzılatlı Tiatme 18 de •alı çarsinın arasmdakı kuçuk cad enın butun vava kaldırımları esİST\NBLL TtYATROSU Pazatesi gecelerl hariç her gece ve :ı satan eskıcılerın, kırlı ve pıs ıç carşamba cumartesl. pazar 15 te matine <KÖPEK KIRPIC1SI) amaşırlan, kınk dokuk e^yalarYalnız pizarte=i geceleri \e her gür »aat 6 de (SÖMİNEDEKİ CESET> a doludur Bunların muşterısı oKÜÇÜK SAHVE TAŞR\ KIZI Pdzarte^i Salı Çarşamba HEPİ lan ve msandan çok orman yaraMtZ PARtSTE Pefembe Cuma Cumartesl Pazar Matlneler 17 dt tıklarma benzıyen kılıksız kımse Dflnkfl bulmacanın bızım havatırn ^i •tuarpler 21 dedır Te] 49 56 52 ler gelenı geçenı rahatsız etmekte halled.lmis sekli aıt me=hur b r ORAI OĞLU TİYATROSU Pazartesi dı«mda her gece 21 15 te ve bu turıstık geçıdın manzarasını romanının kahramanmm dogru adı, Cumartesı Pazar matine 15 te TJ\L'İ'VX PBEVSES Tel 49 49 35 bir sayı 9 Çelme takar gıbi harebozmaktadırlar 1 •••• 11 ıııııııiMiMUiııııııı 111 lllll llıı ı ıı ı ıı ııııı ıı ı •••mı ıı ıı ı ••• ııııııııı ket yapıj 1 Vaktlyle Alman nazilerın n bayraklanndaki l^aret (l.tı kclur.L) 2 tCst kısmı pOtfirsüz ve engelsiz» mânasına llcl kellme 3 Çe>. nlinc« cbal» mânanna gellr (Du n edebiyatınd»), çok doğurup jaşlsrmış dlsl 4 Komşu ve dost devletlerden biri. blr çetft büyük baba 5 Karflhkll dostluk havası içlrde y amamalı, bir çoğul tatasının tersi 6 «Çocuk dogurtma müteha^sısı iht ' i r kadın» karsıhğı iki kellme 7 E kı Tannlardan blrl, eskl bir Frarsız kı medi yazannın adı (soylend gı p 11 vazılmiîtır) 8 Bır ?evi herh» zı bir mayiin içlne batırma sureîn e 9 Toptan yeml« ve »ebze Batış n a. halll, lcovusturma hareketi YUK.\RID*N AŞAĞIYA 1 tCüceler memleket rde» adındakl çocuk hikâyeslnin baş kahramanı 1 tAzerbayean Türklen ırkından peden mânasına İki k=l>rre 3 Blrbirtnden uzak iki nokti n(sındaki kmm, bir renk 4 Kavbedilınl} olması yüzünden ele ge; 1 meg* çahsıUn 5 Bir sıfat ta'<ı=' tersi aakıda olarak «başka bır zıma na bırakma ijı» dir 6 Çevrılmce çocuk b^k r =1 ^a dın belırır ıc 1nın şışede f ^rdugu gıbt durmıyacagını gosteren ses 7 ıma nfetı seyre^le'» kar=ıl!gı murckkeo bır emır 8 Pıerre Lotı n n
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle