16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GOZEL ESERLERİ * N«MA t ?' * SEN IİS HELEKTtN + MHELYft! KMMN A D U ,»« F ı, * lU L Tc ,t s • SEYTININ MIRMNLARI & M.U.1.». * CINNIT YflLU st.h.b«v * NOTREMNE'İN MNBURU v H ^ « + OĞUIUR ve SEVGllllER D H •• • * MAOIHE BOVABY c. n... w • * SllÂHURA V a i H ^ h ^ T ^ A S K OTOBUSU ... + IDMSAUM N t e * GUHâHKÂR VUHUL9 n, H U m s » * DOKTOB /fŞrb. JİVA60 B P M » » » * SENİ BW2/ *l!KÜMLER S V E KUERİM * u+, EM K A, unzreif yAv ı NE v i İL 964/8239 GUVEN 38. yıl Sayı veYTP deki parçalannıa diin fiili birjuruma girdi Bu partilerdeki müfrit milletvekilleri yeni bir parti kurmak üzere CKMP lilerle de temasa geçtiler C. H. P. de de genç milletvekilleri a y n bir grup kuruyorlar 13.413 umhuri KURUCUSU: TONUS NADl Telgraf T« mefetup tdreaL Cumiiurtye* tstanbul Posta Kutusu: trtanbu] No 246 Teletenlar. 22 42 M 22 42 86 22 42 87 22 42 98 22 42 99 Sis GEORG KOLLER Piyano Kanseri 7 arahk 1961, perşembe günü saat 20,30 da «TEUTONIA» Kulübünün büyük salonunda (Galipdede Cad. 85, Tünel Beyoflu): Giriş serbesttir. Reklâmcılık 2991,8259 Türk Alman Kültür İşleri Kurulu Çarşamba 6 Arahk 1961 yuzündetı vapurlar i;leınediğinden motorlu sandalUrla Isküdardan Beşiktaşa geeea vatandaşlar Yerinde Bir tlllIIIIIIUIIIfllllllllltllllllllll MIIIIIIIIHIIMI 1UIIIMIIIMMI Oneri lllllllllllllllllllllltlllll m m akın geçmi;in olayları gösteriyor ki bir memlekette totaliter bir yönetim kurmaya kalkışan hürriyet düsmanları ilk önce o memleketSuphi Baykam Oğıız Oran tcki bukuk düıenini yıkmavı iı edinmektedirler. Kâğıt üzerinde pek parlak hir Anayasa hazırlanmı; olabilir, hattâ o Anayasa resmen yü~. Arkası Sa. 5. Sü. 4 df = rürlükte de buiunabilir. Fakat keyriıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııir; fine buyrnk hir rejimin pe$inde koşanlar bu gibi engelleri aamakta büyük bir güçlüfe rastlamamaktadırlar: Bir rumrukla anayasayı Evvelki gece saat 02 de başhyan parçalamaya cesaret edemeseler sis, dün sabahtan itibaren kesıfdr bir aüre temel kananlan zedeleşerek denız ve hava trafiğini İpyici icraata başvurarak, «onra atamaraen, kara trafiğini de kismrn nayasaya açıkça aykın kannnlar felce uğratmıştır. Saat 16 dan «on\f kararnameler çıkararak faalkı ra, bıllıtss» Boğaılarda daha da alıstıra alıştıra heveslendikleri rekesifleşen sis yüzünden Köprüden jimi bir RÜII bir olup bitti haline yapılan vapur seferleri kaldınltnış Ankara, 5 (Cumhuriyet r e leks) gctirebilmektedirler. Bir defa böyve Liman tdaresi tarafından Boğa Memur maasianna bu şubat » Ir bir rcjim yerlegti mi, artık ada yı başından itibaren verilmesi fceza giriş ve çıkış yasak edümiştir. let mekanizmasını bütün bütün e rektiği halde 1963 mali yılı baş::ıa Radarh Şehir Hattı vapurlarınle geçirmek, yani şefin iradesini tehir edılen yuzde 15 lik 7.amm;n. dan sadecebir ikisinin sefer yapao memlekette kanun haline fetir parti gruplan ve memurlar arasm Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) bürriesi sebebiyle. Anadolu ve tsmrk hiç de güç bir i? layılamaz. da yarattığı menfi tesirlerrien ayrı Bakanlar Kurulu. Cumhurbaştanbul yakaiin» geçmek istiyenGerck fertler, gerek milletler ve olarak maliye uzmanları DU ıa:ııUanı Cemal Gürsel'in başkanlığınEcrek dünva barısı için büyük bir mın yapılabıieccğini ifade etnıekttler, Kadıköy ve Karaköy iskeleia perçembe EÜnu bir toplanî!yafelâket olan bu dnrnmu önlemek dirler. lacaktır. lerini bir anababa günü haline ge amacı ile dü?ünülen bütün tedbirtirmişlerdir. Semtlerine vapur seAnayasanm 37 nci maddesıne j;6 Aıkast Sa. i, Sü. 8 da ler şımdiye değin boşa çıkmış, ne ı> Cumhurbaskanı j;erekli gordükferleri yapılmıyan şahiîlar ise, bueski Milletler Cemiyeti, ne yeni Arkası Sa. 5. Sü. 4 de lundukları yerlerde otellere yerRirleşmi? Milletler Teskilatı yerleşmek zorunda kajmışlardır. Yıne yüzünde keyfî idarelerin laman sis sebebiyje evlerine gidemiyen 7aman knrulnp yürütülmeıine enbir çok vatandaş, gecelerıni sabah Ecl olamamıştı, En tanınmıv hnDolmabataçe yolunun dünkü sis sırasujdaki görünuşü Arkası Sa. 5. Sü. 4 d e kukçulann başba»a vcrerek kılı kırk yararcaıına hazırladıkları Insan Hakları Beyannameleri, bir diktatör bozuntınnnun ttllemesiyle devrilmi; gitmiîtir. Avrnpa Konseyi (erçeveıl içinde fcski Maliye Bakanının ı/ahatma Icurulan Avrupa lnıan Haklan Ko katşılık yeni Bakan «Ba kcnuda misyonu, bn uğnrda yıllardır har bir sey iöylemek i^lemi'orum» Şehriınizde teınaslarda bulııcanan gayretlerin en umut vericinan Parti Gencl Başkanı dedi... • si görünüyor. Kâğıt «zerinde ka' Ankara'va çidivor Balık adamlar, Dalgıç Okulu yanından denize uçan taksilan imzalardan insanlar» pek bir Ankara, 5 (CumhurâyctİKİkii deki 4 kisiden ancak birini kurtarabîldiier «Yüksek Adalet Divanıhayır gelmediğini gören Avrnp* Milıye Bakanı Şefik tnan m büt milletleri temsilcileıi bu Komuyo ç» ılr ilgili olarak v.ıptujı oasın nın vazifesine devamı, nu kurmakla dnruma daha pratik to.i'.uüfinda Eşınin doğumu için şehrimize cati Işçen'e bir nezaket ziyareti 1961 y l ı bütçesi.un tesis gayesi güdülen hubir çözütn $ekli bvlnnabileceğini 3tıV roilyon lira Içişleri Bakaru yapan Topaloğlu bu arada EmnL açık verâiâi ve gelmış bulunan zıır esaslarına uygun düşünmüşlerdir. Avrupa Insan bunun otomatik tasarruflarla 150 Ahmet Topaloğlu dün beraberinde yet Müdür Yardımcısı ve Şube düşmez vc Anayasaya Hakları Komisyonu, Avrnpa Kon mı.'yon liraya indıği sekiındf ki ue Emniyet Genel Müdürü thsan Aras Müdürleri ile birlikte bir toplarjtı seyi statüsü ve Avrupa Insan Hak yaoJ üzerine eski Mali"2 Uak.icı olduğu halde Emniyet Müdürlü yapmıştır. da aykırıdır» lan Bcyannamtsi hükürnleri ile Arkası Sa. S, Sü. 3 te Arkası Sa. S, Sü. 3 te ğüne gelmiştır. Kurmay Albay Ne 8imrlı olarak vazile görecck ve fiArskara S (CumhuriyetTeleks) ır devletler arasında çıkabilecek Ankara Milletvekili Burhan Apay anlasmazlıkları belli bir nsnle gödın (A.P.) bugün yaptığı bir basın re çözmeğe çalıçacaktır. Bütün ütoplantısında Yuksek Adalet Diye devletler Komisyonun yetkilevanı ve Yuksek Soruşturma Kururini tanımışlardır, Zaten bu yetkilunun vazifelerine devamını geleri tanımaksızm Avrnpa, Konserektiren kanuni sebeplerin ortadan yinde temsil edilmeye Imkân yokkalktığını iddia etmiştir. Apaydın tur. Ancak, Komisyona devletler >aptığı basın toplantısında şunları huknku tarihinde bir dönüm nokşöylemiştir: lası sayılması gereken bir başka « Yuksek Adalet Divanının vayetki daha verilmiştir ki bunun zifesine devamı, memlekette tesis kabulü deMetlerin istegine bıragayesi güdülen huzıır esaslarına lulmı$tır. Bugüne kadar on Avruuygun düşmez. Aynı zamanda. Apalı devlrt tarafından tanınan bu r.ayasaya da aykırıdır. Tevfik Fikret Onay Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks ı yetki. tnşan Hakları Komisyonunu Arkası Sa. 5, Sü. S da Yazısı 5 inci $ayfada) Türkiyede bünyesitıde işçiyj top bireysel şikâyetleri de incelemeklıyacak olan cSosyal Güvenlik» le enrcvli kılmaktadir. örnegin, parüsinin kuruluş hszırhklarına Daniraarkada koğusturmaya uğnbaşlanılmıştır. >an bir Türk vatandagı, ora raahTürkiye tşçi Sendıkaları Fed;kcmelerinde yarçılandıktan ve rasyonu idarecileri jle bazı sendjhakkındaki hüküm kesinlejtikten ka başkanlarımn birleşer»k kurTaksinin Çubukluda denize uçtugu yer ve joför Cendl Gülenazın sonra. isterse (Danimarka bu humayı tasarladıklan pertinin tüzüeşi ile birlikte çekilmi; bir resnıi (okl« «oaterilen kazadan Mistaki anla?mayı imzaladığı için) ğünu hazırlamak uzere tsveç So?kurtulan sahıstır) Avrupa tnsan Hakları Komisyonuyalist Partisinin ve tsrael'dekı na haşvurup haksızhğa oğradıŞını Ruyeti 5 metreye kadar indiren Çubuklu'da olmuş, denize uçan tşçi partilerinjn tüzükleri getiriddia ederek hakkını arıyabilir. sis yüzünden du n vukua gelen 2 takside bulunan 3 kişi ölmüş. bir Afvnn karakçılığı ihbarı yapıp suçüstü için Bursadan tilmiş ve bir ilmı komıtenın tetAynı «ekilde bir Danimarkalı vatrafik kazasında 7 kişi ölmüş, 6 ki kişi de yaarlanmıştır. Ikinci kaza gclen 4 einııiyet meımırundsn 5.100 lira alan ımihbir Ankara. 5 (CumhuriyetTeleks) kikine verilmiştir. tandas da kendi adalet mekanizşi de yaralanmıştır. İlk kaza dün ise Ankara Asfaltında yeralmış, 4 sırra kadem bastı Yeni bir partinin kurulması yo«Sosyal Güvenljk Partisi» nın masını yanhs hüküm vermig olsabaha karşı saat 3.10 sıralarında Arkası Sa. 5, Sü. 5 te lunda hazırlıklara başladığı, biz bunyesinde 293 sendıka, 24 birlik makia aynı Komisyona ?ikâyet ezat kendisr tarafınrian ifade edi ve federas>ona dahil üç yuz bindebiür. Fakat Türkiye Cumhnri Arkası Sa. S, Sü. S da Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Tazısı 5 inci sayfada) yeti böyle bir yetkiyi henüz tanıınadı|ı için burada haksızlığa ugradığını sanan Tttrkler ve yabancılar börle b!r mahkemede haklarını aramak imkânından Tokıııındurîsr. Kocaeli milIetveklU Profesor Xih»t Eritn'in Millet Meclisi Baslıanlifina «nndugu kanun •ekliti Mecliste cörü«ülür ve onaylanirsa Nesim Horads bundan böyle Türkiyemiz de Batı Avrupa hakuk ailesine katılmıg olitcak. o ailenin her bakımdan daha yakın bir üvp»i Htırnmuna çirecektir. Ben. sahsen ilk eündenToplum haliode yaşamanın ge kırrseierin dışında, geni? ha'.k top bpri hn UontJda olnmlu bir karar rektirdiğı masraflan kar.şılamak lulukiarı tarafından memnıımye'gerekti|ine inanıyor, ilej maksadi:le Devl»t tarafından yurt, le krsılanmaktadır. Ancak. bu sürüîen bah*nol»rin versizüŞi i daşlardan ahnan vergılerin âdil • vergileri toplamakîa gorevli o!an saslara bağlanması için vapılsn le ügililer. gerek hazine menfaatle NADİR NADİ Bakarılar küçük araba kullanıyorlar Gazeteler sebbüfler, menfaatlçrinin zidp'en rinin tam olarak ı,'ö2=tilmesi \e YAZISIZ Arka«ı Sa 3, Sü. 5 te ' Tazısı 3 tnci sayfada) i mesinden endişe edsa bir tıkım ATkaıı Sa. 5, Sü. 7 de Y Maliye uzmanları memura zammı mümkün görüyorlar llllllllllll'Ankara 5, (Cumhurıyet Te. ^ leks) Adalet Partisinden bir kı ! E sım milletvekilleriyle baıı YTP ' E milletvekilleri arasında yeni bir 3 | partinin kurulması için temaslarjŞ i devam etmektedir. Aldığımız mâ ı = lumata göre AP den ve YTP den ayrılacak müfritler yeni parti için lider aramaktadırlar. Bu aract? Prof. Ali Fuat Başgilin liderliği = Ecvet GÜRESİN yazıyor = kabul etmemekle beraber destek. Bundan bir muddet evvc! s ; leyici olmakta devam ettiği. ha' ~ Turkiyenın sınıflaşma degıl. ; ; tâ partiye girecek elemanlan tc Ü; fakat zümrclcşme çalkantıları = • bit ettiği bildirilmektedir. ~ devresıne nırdığmi ve kurul ~ i Yeni partiyi kuracaklar ara.<m. ZZ masına çalışılan yeni partile ~ d a AP den Mehmet Ali Aytaç. U ^ rm, bir taraftan Nispi Temsıl ^ tanbuldan Prof. Süreyya Aygüı ^ Msteminin zaruri ncticesi, ka ^ rie bulunmaktadır. Yine israrl; hul edılmekle beraber, dıger ~ bıldirildiğine göre bu partiv ~ taraftan da zümreleşmenin ^ CKMP den de katılacak milletvr ^ ışaretleri oldugunu yazmıştık. Ş killleri vardır. Ancak bunun n O gündenberi lıâriiseler sürat ~ Arkası Sa. S. Sü. 4 de ~ )e geli.vnnş ve gelişmektedır. ^ ~ Koprulü •Dcmokrat» h b'.r Ş Ş • Liberai» parti kuruyor. A.P. ve Y.T.P. nin bir kısım nıillçt x Ankara notları | 4 yıldır görulmiyen sis dolayısiyle Boğaza giriş ve çıkış dön yasak edildi İzıttit ve Zonguldak'a da yayılan sis, hava ve deniz seferleriıti tamamen, kara trafiğini kısmen felce uğrattı; rtiyet 5 netreye indi Diğer taraftan tnönüye telgraf çeken 7 memur zammın tehirini müspet karşıladıklannı bildirdiler yarın Gürsel'in başkGnlığında toplanacak Kurdaş bütçe hakkında konuştu kuvvetlendirmek için tesebbüsler Devrim Partisini Apaydm fikrinde ısrar etti Sis yüzünden iki trafik kazasında 7 kişi öldii Basın mensuplarını dinliyen Bakan Bütün iscileri bunyesinde toplıyacak bir parti kuruluyor "Sosyal Güvenlik Partisi,, îsmini alacak olan Yeni ieşekkül için hazırlıklara başlondı Köpriilü kuracağı partinin liberai esaslara bağlı kalacagını belirtti Balıkesir'de bir polis ekipi dün dolandmldı Vergi sisteminde niçin reform lâzım: 2 Sahtc nütus kâğıdı ile 100 bin liralık JU. Maüyecilerimiz vergi miikelleHerini çok ağır şeküde îtham ediyorlar • • • mirasa kondu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle