12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Aralık 1961 CUMHURTYET D Ü N Y Jl H^İBERIERI BİR ÜAKİKA: Çatılca, 5 (Hususi) Bugün Tanfer'in 8 yaşlarındaki oğlu Gü. Mejhur «jal meceleıb bir tasehrimizde bir çocuk kaçırma ola ray'ı para vermek «uretiyle kaçır. rafa bırakılırsa, pek dejerll bir I mak isteyen bırkaç kısı, bir orta yı akım kalmıştır. hnkukçn olan, arkadavımız Proörmüş değiliz ama çaıetefesör Nihat Erim yeni bir ka Şehrimiz tüccarlanndan Ahmet okul öğrencısmir müdahalesi üze Iere hakarak ahkâm çıkarine yakalanarak adalete teslım nun tekllfinde bnlonnyor: rabiliriz. edilmiştir. «Türk vatandaşlarına da, bir İntikamcı baba oğul Güven oyu venlirken muhMütecavizlerin uzerındr yspılan çok Avrupa memleketlerinde olBurdur 5, (Telefonla t Merke. aramada, sahte paralar. oyun kâ. terem mebuslarımız dört bölük ol • dnğo gibi, bazı devlet ve hüküze bağlı Çayh koyunden Nuri Er. ğıtları, üar ve bir miktar para ftu musiar. (Bölüm de?i!, çünkü bömet lcraatından, tnsan Hakları oskovada toplanan 22 Blüm şube demektir.) Birinci bclük Eİn'e ait su değirmeni. aj'nı koy Mahkemesine, sikâyet ettne hak den Mehmet Kabasakal ve oğlu lunnuştur. ci Komünist Partisi Konhökümete süven oyu vcrenler, kının taııınması.» gresinin dedikoduları hâi Tahkıka'm seyri bakımmdan ?â bunîarın buvük ço|unlufunu C.H. Şükru tarafındarı kasten yakılmış lâ devam etmektedir. 18! bıkahlarm isimleri açıklanmamış. P. liler tevUil ediyor. Bir miktar Bn kannn Büyük Millet Mectır. ekim tarihinde okanan raporu, ' tır. lisinde kabal olnnnr mu, olnnda A.P. li u r . Intikam kastı iie değirmen ya. simdi, rahat kafa ile tahlil eden maz mı, bilmem. tkinci böıük jeşil oy verenler., kan baba.oğul yakalanarak ada tefsirciier, bn rapordan çok garip Ftuna toplantı dilinde çckimser Yalnız, Sayın Profesör, acaba, lete teslım edılmiştir. neticeler çıkarmaktadırlar. deniyor. Eskiden müstenkif denirevvelâ bu Milletlerarası MahEu garip neticelerden biri de şuBu yaşta... di. Bence banlann içinde çekimkenıe çevrelerinde, şöyle bir sodnr: Kruçef verdifi rakamlarla, serler de \ar. çcçimserler de.. Bn Burdur 5, (Telefonla) Tefen. raşturma yaptı mı? Batı âleminin artık empervalist olçekimser ne demektir? nı ılçesme bağlı Yeşilköyden 1 5 tilâyı püskürteceğimiz aşıkârdı» Tanı, biz kabul etsek bimadışını kabul etmiş fakat yine Yeni Deihi, 5 (A.P.) Bajbakan etmiştir. yaslarmda Ferhat Sertkaya adm. Benim bu hususta bir fikrim le, acaba bu kadar çok ?i da bir çocuk, Mehmet Sayına ait kendi verdigi rakamlarla, Slâv Nehru bugün Parlâmentoda yap Kızıllann notası 3 kaıım 1981 diye cevap vermiştir. 0 "• 48 gun önce kaybolan ve bugüne yok! Htikümeti tutayım mı. tntemperyalizminin alıp yürüdüfeünü tığı bir konuşmada, Hindistan Hi tarihini taşımaktadır. Nota Yeni kâyeti tetkike onların vakti Bu notalarında Kızıl Çinliler buŞday ambarını burgu ile del. kadar' yasayıp vasamadıgı dahı mıyayım mı. hilmivorum. demeksiiphcve mahal vermiyecek şekil malaya hududunda askeri harekâ Delhiye üç gün evve! varmıştır. olacak mı? D. N. Hindistanın Ladakh'ta ve Bara nıek suretıyle uç çuval buğday çal anlasılamıyan kuçük Av!a ile i l . tir. Su yasadı^ımız çüıılcrtlc bir r Kuzey doğu hududu Kızıl Çinli Hottı ile Uttar Pradesh eyaletlen de anlatmıştır. Bu rapora ve biz| t a TeVlm ettiğı takdirde, Kızıl Çin rr.ıştır. gili bir rr.ektup. dün Salahattm mebusun hükümeti tutup tutmatakdirde j gibi merkezi yerlerde mevziler ha7at Kruçef'in kendi ıfadeMne nazaj l n k u z e y d o ğ u Hindistanı istilâ e ler tarafından aşıldıgı Yakalanan hırsız çocuk. savcıiığa özakara gondehlmiştır. Mektupta malUa bir fikri olmaz mı? 1 artlk e m p e f a l ı s t blr Hindistanın ne yapacağına dair | zırladıklarını ileri sürerek şikâ™.'L.* !!;". > j d e c e ğ i m " bildırdiSim söylemiştir. ; şöyle denilmektedir: teslım edilmişnr. tnat bu ya! Çekımscnm.. memlekettir. Xeh.ru, Kızı; Çinin bu tehdidi sorulan bir suale Başbakan Neh ı yette bulunmuşlardır. Kimden çekiniyorlar. hjliııme?. j «Sayın Bay Salâhattın Ozakar. Bay (K) 1919 ile 1%1 arasındaki bır kaç'gün evvel gönderdiğı no J ru: «Böyle bir şey olduğu takdirNehru, Kızıl Çin notası hakkındurumu lanııı eaerKen demistir ki: tablil ederken aemıstır KI:; 47 gündür çektiğim vıcdan aza. Ben birini tanırım.. C.H.P. li eski uurumu ,• ? r t t J n i s o z l e r i n e üâve I de raıtkavemet edeceğimız ve is' da: «Askeri harekâtımıza son vef bmdan kurtulmak için sıze. kızı arkadaşlarına. < Dünyanın emperyalist altı büyük ^ . rılmediği takdirde McMahon hatM EV LİT Malum a! Veşila\hM7 da 0 1 1mcmleketî, yani Amerika, tnzilte1 . 4 * n I « ^ t,m»ı güneyine asker r sevketmek cntatm^v ınm <»,;^o,rir,« . . v . Bizlerı sor.suz elcm \e ke nızın nerede olduğunu bildirece. dan yesil verdim. di>c ızab etmıs.. re, Fransa. Japonya ve ltalja» anaj der içinde bırakıp genç yaçmğim. Ve derhal gidip alacaksınız. suretiyle ır.ukabelede bulunabileHep yeşilliği ondandır hazretin !.. vatan ve sömürçe olmak üzere 1919 da ebedıyete intikal eden çok ceklerini imâ ettiler» demiştir. Yalnız, bana hıç bir kötülüğün Ondan sonra oylama esnasında da 60 milyon kilometre kare araj kıymetli variığımız Ataullah • gelmiyeceğine dair, kızmızm ve koridoru McMahon hattı 1903 tenberi Asbovhyanlar. vani « 1 13 7he sahip bulunmakta!ar iken 1%1| Paşa zade merhum Mithat Bey sam ile Tibet arasmda tesbit edilve merhume Hayriye Hanımın de bu miktar 18 milyon kilametre ' , diğer çocuklarınızm bası için soz mevcut» olanlar gclİMir.. 68 kişi.. oğlu miş bulunulan beynelmilel bir hukareye inmiştir. j | vereceksinlz. Bu verdiğiniz sözü Az da değil.. Dörtte hirden fazla. duttur, fakat Kızıl Çin McMahon ! gazetelerde gördüğüm gün, size lsleri varmış.. Bnnların da çoğn 855 Savunma Bakanı Josef Strauss, NATO nükleer kuvvetinin i derhal kızınızın verini bildirece. A.P. li. milyon iken, 1961 de 541 milyon;» kullanılması için 15 üyenin de karar hakkı olması| sahip çıkmaktadır ve haien bu hatj |im.» Şeytan gürsün yüzünü! divcn inmiştir. [Başmakaleden devam] [ m beğ enmiyor It l n 1 3 2 0 0 kilometre karesim isgal Salâhattin özakar, kendisine ne. lerin içinde hanımlar da var Kruçef, raüstemlekeci milletlerin, üzerinde duruyordum. Biz sömür^ * | etmiş durumdadır. Bir mecliste tnüspet, menfı oy reden postalandığı belli edilemi. erimesini tasvir eden tabloyu çii Bonn 5 (a a.) Batı Almanya i masını sağlamak bakımmdan or. Nehru, Pekin'ın mutadı veçhile geleri olan bir millet değiliz. Top! yen bu mektup uzerine, çocuğunun vernaek vazifedir. Hattâ çekimserzerken Holânda, Belçika, Portekizj ! beş üyenin de kararını bîk'.emek , Hint ıddıalanm reddettığini ve raklanmızın üzerinde yaşıyan her ğ yeri bildirildıği takdirde kimse. llk de bir iştir. Ama Meclise ;elgibi milletleri hesaba katmadı^ınıj Türk uyrnğuna kanun gözünde egerekmediği kasaatını öne sürmuç ı m u kabil iddialarda bulundağunu \ de n dâvacı olmıyacağına daır soz memek veya girmemek doârusu 0 sey kadar ciddî değil.. Mazercti olanve on beş üyenin de karar hakkı ( v e 195c senesıyle 1960 senesi ara şit haklar tanınuşızdır. Aııayasaya demecln a h a t i n d , vermlş ve yerr.ın etmiştir. a l ı n a n lar müstesna! Elbette irlrrinde olmasını savunan politikayı tenkid j s m d a basılan Kızıl Çin hantaların ve tnsan Haklarına aykırılığı benetice eldc etmek mümkündiir: j Mektubun gazetelerde neşredil. raporlalar vardır. Bunlar ne veSavunma Bssanı DU demecınde. etmiştir da herhangi bir degişiklik olmadı lirtilen bütiin kanunları eleyip yüDünyada 1919 da sömüree olan top mesinden sonra neticenin ne ola. rimser, ne itimser, ne çekimscr» rürlükten kaldumaya da kararlır»k parçalar,n,n vüz ölcümü 104 NATO nuKİeer kuvveUmn ac.l b.r Federal Almanya Savunma Ba ğını iddia ettiğıni söylemiştir. | cağı merak edilmektedır. yız. Hukuk devleti özlemi içinde Banlara kaçımsar demeli! riurum k a r s ı : l d a d e r h a l k u ] l a r l ! kanı konuşmasına şoyle devam Fakat Nehru. Kızıl Çin'i son haf j yıllardır çırpınıp duruyoruz. milyon kilortetre "'kare"iken" lf.61 ^ etmıstır: Ve nihayet dördüncii bblük dobcie 1 milyon kilometre kare kal4 talaf zarfında yeni tecavüz hare j O halde rejimimizin buknkiliSi«Bunu.Tİa birlikte, atom sılâhlara dobra.. Ben hükümete güvenmıştır. 1919 da bn 104 milyon kiloketlerinde bulunmakla itham et ni ve hürriyetçiliğini perçinliyerının kullanılması veya kullanılmiyorum diyenlerdir. Böylesirnetre kare arazide bir milyar 230 ALENÎ TEŞEKKÜR miştir. Bu tecavüzler, 1956 sene cek olan böyle bir teklifi onayla, maması hakkırıdaki kaide ve prenne «an karban. milyon insan yasarkcn şimdi. 1 4 sınde baîilan haritalarda belirti makta neden tereddüde düşelim? | Merhum Kütahyah Yüıbaşı !l j sipler üzerınde partonerlerin bir milyon kilometre fcarede 85 milvon Hüs«yin Efendi torunu, merDeniz Kurmav \H)a\ hçınclaıı tlusal egemenlik detliğimiz kav' dereceye kadar söz sohıbi oîması lenlerden başkadır. insan yaşamaktadır. Demek ki 42 Mecltate »ayını takdir «mesali hum Piyade Tujbay Ali Saip Emfkli nı gereklı buluyoruz. özellikle' Nehru izahatma devamla, Pe ram, tkinci Cihan Savaşındaberi i yıl içinde Batı nıilletlerinın elinmilllye» göiterenler \ar. BnnlarAvcı'nın ve Fatma Avcı'nın tehdıt edılen veya taarruza maruz | kin'ın Dambuguru'da herhangi bir »nlamını değiftirmiş, «uluslar araNurettin YILDIZLAR'ın deki müstemlekc arazisinin viiz< > oğlu. Saim Avcı'nın ve Muazdan bir C.H.P. mebnsu Meclise kalan memleketın bu konuda ön] karakolu olmadığını bildirdiğini sında tek basına olmak vasfını yivefatının senei devrıyesi olan de seksen altısı, rüfusunun da [ zez Topçugiller'in kardegl. M0takrir pardon önerge vermi?.3 aralık curr.a gür.ü Bakırköy celikle söz hakkı olmasım zaruri I ve bundan da Kızıllann bu kara tirerek «nlaslar arasında, ulnslarfide Abra'nm agabeysi. Kadri yüzde 96 sı azalmıstır. Demek ki, | «Mecliste oz Türkçe konusulmaÇarşı Camiinde oğle namazım koldan çekıldiklerini tahmin etti la beraber eşit baklara sahiplik» Aveı. Eırekli Topçu Albay CeGarp dünyası müstemlekelerini görüyoruz.» sına dair karar verilsin» diyor. nıütaakıp Hafız Sadi Hoşses mal Topçugiller ve tüccardan Pekin, niteliiini kazanmıstır. Yoksa bn süratle tasfiye etmektedir ve bunu Savunma Bakanı Strauss. Fran ğini söylemiştır. Ayrıca. Bn zatın parlâmento hayatı. Halk tarafından aziz ruhuna Mevlidi Salih Abra'nın kayınbiraderi, fasıla'iz bir şekilde terim hâlâ eski anlamına bagh kalrakamlara vnrarak Kruçef bizzat sa ve Ingiltere'nin NATO içinde Hindistanın Mebe^ okunacağından akraba. Partisi âzalıfı, yajı \e dil tıileisi Vedia Avcı'nın eşi. Yaman ve ta«dik etmektedir. • atom silâhlarının kullanılması Çin semalarını ihlâl ettı^ni, as sa idi, buçün Türk topraklarında dopt ve arzu buyuranlann teşNazan'ın birioi'c babalan hakkında hiç bir malumatım yok. kerî mevzilerini arttırdığım ve ye NATO ve CENTO tesislerine yer hakkında karar verme meselesini Fakat Krnçef tablosunu hurada rıfleri rica olunur. Hattâ şahsını dabi görtnüs değiDiş Tabibi Allesi hırakmamış, sosyalist cepbenin ' makul bir hal çaresine bağlamnk ni hudut karakolları tesis ettiğini verilmesi havsalaya sığar mı idi? Halkın hükümeti devirlim.. Ama kendisinden istirham eCumhuriyet 8249 SAMİM SAİP AVCI muvaffakıvetlerini de il.în etmek j üzcre mutabakata varacakHrı ümi ileri sürmüstür. Bizce Sayın Erira'in teklifi pek nıek maksadiyle yaptığı derim. Bari Millet Meclisinde hiç 20 kasım 961 pazortesi günü geisteraiştir. Sovyet Başvekili, sosya' • j dini ifade etmiştir. Bakan, atom PekİT bu seferki r.otasında bi yerindedir. Bn teklif kannnlastıjı bir kayda tâbi olmadan komısahm. çırdiği elim bir otomobil kazalist cepbenin gelişmesini izah o J genel grevi önlemek için silâhlarının kullanılması konusun raz daha ileri gıderek McMahon takdirde yarm herhan;! kötü nimnda kmdilerini arabasına alıp Bıktık bu direktifle yaşamaktan, tehişçileri bazı subay ve derken, bnrslarda Sovyet IScsyaI daki «n son karar merciinin Ame hattına asker «evkedebileceeini bil yetli bir iktidarın Türk adliyesine \ hastaneye getiren ismini oğreVEFAT direktifle yürümek, direktifle koııın zor kullandı^ı, JYIacari^tanda polislerin teşvik cttikleri rıka Birlesik Devletleri Başkanı dirmiştir. McMahon hattında tek ıçSz dikmesi ihtimalleri hntün, nemedlğimiz Bafralı çok yük nnşraaktan. Hedelerimiz ve tornnDul Biyan Biju Uzıel. Bav oldnfn gibi çizme ile tahakküm < olduğunu işaret ederek sozlcrine bir karakol hariç olmak T «ek kalbe raalik âlicenat» şahss. görüldü üzere. ı bütön yok olmasa bile her halIi,= facl l 7i>l. Bayan Lili U7İe!, larımızın malı olarak vasamıs ve rttifiııi, müstemlcke imparatorluson nefesine kadar alâkaların: son vermistir. , . Bay ve Bavan Sami Uzie!. Bay cı..,,,,.,,. , . son zamanlarda Bhutandan Birman de çok eücleşecek, «sörülen lüzum yajıyacak Türkiyeve bir bneree £nnu halkın göz yasları üzcrine esi7gemiyen Nümune Hastancji Santo Domingo (Dominık Cum1 Strauss un bu konusmaM baz, • , Vatan Hay.it, Dul Biyan Sara üzerine» hâkimlerimizin istikbali Beym Cçrrahi'i Profeforü Haile kalıp hazırlamak ne mene if v v > k a d a r u z a n a n b uh u d u t t a H i n kurduğunu itiraf etmemistir. hurıyeti) 5 (A.P.) Ordudan teşKasuto, Bay vp Bayan îsak çevrelere ^ » r e ^ b ı l h a s s a j aiAonla Kızıl Çin ara«inda herhan , ile oynamak istiyenler, bn işe çi1 Maputo ve ailesi, Bay ve Bayan zik Doktor HA^It DtLEK ve tir? önerçe sabibi her halde Halk VerdiŞi rakamlar şnnlardır: Sov vik gciren tedhişçiler dün. hükü NATO'nun kuzeyli ve batıkuzeyli olmanîı?ti{ b i r i h t i ]âf rismeden önce bir hayli düsünmek •ncsai arkadaç'.an nsistanlanna Partisinin bn dil yüzünden ne kaAlfacrt Kasuto ve ailesi. Bay tler blokn 1919 d 21milyon ki meti" devirmek maksadıyle girişi ' ü l i arasında hayrtle karsıil ^ yetler da 21 kiüyeleri \e hastanerin butün doktor. zornnda kalacaklardır. ve Bayan Moiz Kasuto ve ailedar zarar etmis, nası! antipatik ollometre kare araziye sahip iken l e n grev hareketinin yedinci gü1 lanmıştır. men'.ur ve müstnîidemırine 22 si. cesi babalan. kardesleri, NADİR NADİ muş olduşunn btlmiyor. Hadl mek 'iapım 961 çanjamba günü vefa1961 de bn arazi 35 milyon kilo nünde, cebır yoluyla greve bir | v , , . , i , K a f a n a a d a ÇarpiŞma OİUyOr rnI tr'Ti amc^lin ve nkraha| f 3 tep çocnklarına nydnrmaca dil öttiyle bizleri derin acılara gark a h arametre kare olmnstur. İki tarih ara s o n verebilmek için dükkânları ait ^ a n s a s l l b i r Ç l t t Ç l , İÇİŞI l?n "ttlfl anlsrda mektup. telgraf sıııda Sovyet memalikiıe ııavc eretiyoraz. (Ne yapalım Türkçe hoVahşet ..» o«»j C . ıncma.iK.ne ilâvc e ü s t etmişler ve sıv.leri coplarla l e r i R a k a n ı n ı r i f t l i 5 i n r l p n it «I I I | A ( •• telefonla ve bizzat cenaz?•< • dil calarımız celâdet göstcremiyorlar). İSAK UZİEL'in d.len 134 milyon ki.ometre kare dövmüşlerd,r leri BakaniRl ClttJlgmden ^ iMİlâlllHII Sivas 5. (Telefonla) Tokatın »ıtıe ve evlerlmize gelerek teAma mebnslara da Türkçe knrsn lık arazı 24 tane Fransa etrnekte w ; ; t i i r r ,«, t i n j..„.;,„,«;„; ;.*;..„ kovdu l l ü f i g ü 11111101111111 Yazıeık malıalle^inde Gül Ağa di (Gıımriıkcui .. . «„. . Hükümetin devriİTiesini istiven selliyft çaiısan hısîm akraba ve mn açacağız? Insaf yahn! Her *ey bir trafik kazası neticesinde bütijn do^tlanmıza anınızTn büdır. ü n e 1919 d s 138 milyon olan , ı • n • ı • • • ' J • ye tanır.an bir şahıs, kıskançhk vefat ettiğini ve cenaze merabltti de özetleme İle gfiiftleme ml rjklügü üebeblyle arrı ayn Sovyet bloknnnn nüfnsn 1 6 de i 7«?*"***,l e f^ e d e ^Tît Vİ M a n h a « a n (Kansas) 5 (A.P.I 91 ' f yuzünden 1 yaşlarındakı karısı. 6 Fiminin 6 aralık 1P61 tarihinc teşekküre iinkân bulamadıgıkaldı? bir milyar 73 milyon olmnstnr. !^ e e tm,u!?a et " . . ^ l ^ a l ı k , B . Amerika îcişleri Bakanı dun nın gözlerinı bağladiktan scnra h ak k l t l e l e n l s e ra<=thyan bugünkü çar^flmba mızdan muhterem gazetenizin Krnçef şn malumatı da verm.s İ tedhışçı ere kar j b i r t e t k i k g e z j s i e s n a s l n d a h e ] i k o p . ı ellerini ateşe sokarak feci şekil. Tjnü =aat 12.30 Büyük Hendek 51 k a y a ar alan v e tavassutunu istirham ederim tlr: 1919 da Rnsya dünyanın '.16 I P « sapanlarla mu , t e r i y l e Kansaslı bir çiftçinin araGaliba 30 yıl kadar oluyor.. Gade yakmıştır. Neve Salom Sınagogunda icra efendim e m kontrol altında tutarken, 1961 ! caa d a ln e ^ e gınşmışlerdır. altmda tutarken. 19B1 Gıttıkçe | z i s i n e i n i n c e ] ç i f t ç i B akam çiftlizetecilere 150 • 300 kellmellk bir r f olunfcağı tce^sürle bildirier. Genç kadının ^ıkiveti uzerin» güruhunu dagıtde kürenin >,Z6 sını kontrolu al! Anne<l Fatma AVCI yeni kelimeler llstesi tamim edilg i n i d e r h a l ':. ! f l P27Î vakalanan Gul Ağa tevkıf edı'.mis gurultu , bombatına almıştır. Yine 1919 da kürenin m a k ,•' " " " " " " " '"«1v e tl Jm i ut i" = u şş r Cumlıunyet P248 di idi. O zaman rahmetli Saffet l a r ı n l n tir. nüfnsnntın '.8 i kendine tâbi Iken parçalarıyle en az beş kışı i k stewart Udal! bir kafile halınhelikopterlik ile maiyeti dün i Arıkan Maarif Vekili idi. hlik ' bnçün bn nispet '.35 i bulmuştur. j muntelif yerlerinden yaralanmış d ke i> m i I H b i r p a r k l n kurulma^ı tek Tazılarınızda bn kelimelerl Sn hesaba göre müstemlekeci ı lifini yerinde incelemek uzere T y K * A M B X IK AN I I I I I 9 I knllanacaksınız, dediler. Koyduk Avrnpa son kırk yıl İçinde bir milYeni Mdiseler^ silâhh kuvvetle' C a r l a , ^ ^ . ^ ^ arazis;ne inmişr c ı m ı s AV.r.KicAN A t t o c t A T i c * önümüze. Snlfata gibi KÜnde bir T.ır ZİS milyon insanı sömürgc rin başkentteki bütün devriyeleri t j B. Milletlerin sabık Kongo iki tane alırdık^ Hiç nnntmam, bn halkı olmaktan çıkarmıs. onlar» ni çekmesi ve halkı açıktan açığa , temsilcisi, Ingilterenin bn Carl Bellınger, !0 kişilik dâvetr»«kt . AKKİ ".t i^i görüşmek için Beyoğlnndaki hagımsızlık tanımıştır, bnna mukamemleket ile ilgili tntnmudukkânlara hiicuma tes siz misafir kalabalığını istemedıBasm BirliSİ binasında bir toplanna bir son vermetnesi ha • bil, sömürçecilik düşmanı olan , vik etmesı üzerine patlak vermiçğini soyleyince, hrlikopterler dertı yapmıştık. Rei» Falih Rıfkı Bey Sovyet Rnsya, aynı randdet zarfın { tir. linde, Konsoda sükunun avhal havalanmışlardır. idi. Sjikâyet ettiler. O zaman tek da 934 milyon insanı kendi det etmivece^ine i"!aret Askerler. fakır tabakaya men| tçişleri Bakanı Udall. bazı kimparti rejimi idi h a ! Gene de; altına dflçürmüs ve onları mfistem . sup kimseleri kepenklerini indircdiyor. Olnr mn böyle «ey? BSyle ktleke hayatı yaşsmaya merbnr et mıs olan mağazalara taarruz et selenn kendi arazilerini bir parGeneral i^tpmiypllne empoze edlllr mi? Neredeylı? mistİT. l\î. PtRt meğe kışkırtmışlardır. Fakat pej kın tesisı için vermek Tı'rlclrh Birleşmış Milletler (Ncw York) ceklerini ve çiftçinin harekftiıv dediler. mürde kılıklı 20 serseriden başka normal k3r"=ıladıçını «.nvlemistir " (A.P.) Katanga'nın sabık B.M. > Falih Bey: ACI BİR KAYIP i a^kerlerin çağınsına kulak asan Ilarekât Başkanı Ccnor Cruıse Siz bonlan ara »ıra kall»»ıGeneral Kasım, kendisi O'Brıen bugun yaptığı bir basın C«k sevgiH aile büyf!eün^ü>. i'Ti'ij olmamıştır. maya bakın! Kafa t a t s n s n u ellwı Dalaman'm e«i. GOrol. Saglam, ı Jki unıformalı polisle, elindpkı toplantısında, Reisıcumhur Moıse ni öldürmeğe teşebbüs T^hombe rojimını desteklemek su Sir, mizdekinl de kaybedtrlı, diye bisi Ataman Dalaman'ın babalan,. Selıor ; hafif makineli tüfekle ates eden lor nyardı idi. Gerçekten bir IM ay Aktun'ün yeğenl, Recep Demirtaş'm iıniformalı bir hava subayının önretiyle tngılterenın Katanga a?eden beş kişiyi daha On £epterb»r ?3 »nd îiı »nfl M Ssrtenîsr ÎO tnd October 1, t * t kardeşt Melâhat Tuzcu. THgâr Pam derliği altında knllanıldı veya knllanılmadı. Son1 harekete geçen kcrlerını çıddet hareketlerıne baş?\.r <İjrıAmericar, ftsscciatıon cor.ductec to\*n t e Ç*na.<f.al« vsir.ç TKI pirl, Fazıl AktOn, Gültekin Dalamanra bızı geçti. Zaten bn yeni keli17 t 0b e affetti. vurmağa teşvikle itham etmiştir. rlanes. Tne sernc» F"'' "^ excellent ««2 80 I vish to t".«nk h"ğlu, Türkân Çamlıoğlıı'nun sğa tedhişriler, hükümetin aleyhindc me nydnrmaeılılhm Bnlemek iein >cu fcr, »na to cOTigrstulate VOTJ cn ycur good serri.ee. bevlerl. Mahmut Fatin Dalaman'ın olan kalabalık gruplarına sopa vc Bağdat, 5 (a.a I Irak BaşbaO'Brıen. Katangadaki şiddet ha Atatürk, Güne?Dil teorlsini ortaVıüyökbabam, Mesadet Tufan. Necdpt coplarla dalmışlardır Kısa zaman \ kanı Abdulkerım Kasım. 1 5 19 reketiermı şu şekilde özetlemiştin ya atmamış mı İdi? Ne ldl o teoOdekon'un Ovev babaları, Zerrin ria iki tarsf arasında korkunç bir j kim avında kendısıni öidiırmege The effıcient and eheerfvi service of the PUet, eoplî^t, + Jlk once Tshombe, radyoda yaprl? Bugün yabancı asıllı dedlîlml» Odokon, Halll Tufan'ın ka.ınppdprl boguşraa bajlamıştır. ho.'tfrs and nll «ır fıeıo cerror.nel vas Ere» ly «ppreci»te<J by j teşebbüsten ıdama nıahküm edilFskl Antalya mllİPtvekiIlrrlnrti'Ti pvfrjor." ccr.comed ır.th these tours. VO Ü you plea^e oass cn t u .e .U tığı bir konujnıada, B.M. in bükelimelerin aslında Tfirkçe oldnğn Bu arada, B. Amcnkanm Milli ı mış clan beş ki>jvj pfferlerek dor1 •hanKE cf the TiirKishJunerican Hssocı»tion «nrf t l l persons on th» rğeceğini nazariyesi. Dr. FATİN DALAMAN Yayın Şirketi (NaHonal Broadcas hal serbest bırakılmnları için emir tün emirlerine boyun tcurs to îV theıe bıldirmiş. arkasından Rodezya Fevpfst etmiîrtr. Cenazeilfiitî.lîiSlcartıng Company) Ama kime anlatırsın! Şlmdi her muhabirlerinden vermiştir. famba gnnü Şişll Camilndpn ocle derasyonu Başkanı Sir Roy Wekes bir dil Sllrai. Hani TÜrkçfryi John Hlaveck tedhişçiler tarafınBundan ba^ka Kasım. bu'ün i81ne*rely your», n a n u ı n ı mntaakıp Zinclrllkuju mcbilip de beğenmegeler yflreğim dan kovalanrr.ış aynı şiriîetin bir dam cezalar'nı 15 yı) hapse ve ha lensky, Tshombe rejimini destekli7ariığina defnedileeektir. e n yanmıyacak.. O da yok. . Çogunnn bir « A U m . y.pm, 5 t.r . f c kameracısı yakalanarak elinden fo P.s cezalann, yarıya indiren bir ^ Ailest ve Çoeuklan t e s l g u nI 5 e »öz dağarcığında Î500 kelim* ya af kanunu imzalamışfr. | ' E'«abethvılle dekı tn Cumhurlyet KS2 toğraf makinesi alınmıştır. var, ya yok! gıliz Konsolosu Denzill Dunnett. •7ERC0ME R. Johnaon Rodezya Dışişleri Bakanlığının da Eir«ctor Türkçe lftfı açılmı» Iken sBylivebir uyesı olan David Smith admTÜPK AMERÎKAN DERNEĞI yim. Kelimeleri 6z Tfirkçe, nydnrdaki diğcr Ingıliz konsolosuyla 46 Mithatpaşa. Caddesı maca, kaydırmaca» Ne olnrea olbirlikte Tshombe'yi zıyaret etmiş Run bir ibarenin düzgün olması ve bu ziyaret esnasında Smith Y e n i ş e h ı r Ankara »art. Hele kannnî vesikalarda, heVVelensky'nin beyanatını okumuş tur. le devlet dilinde. Ben Anayasayı yalnız vydnrO'Bnen'e gore bu beyanat ertesi 4 Ckiffl. 1961 TOrk Hava Yolları maca kelimelerden dolayı degil E,un Katanga basınında intişar etGenei Müdürlüğuna ibare hatalanndan dolayı da anlıımş ve akabinde «Katanga B. M. e yamıyornm. Acaba öz Tfirkçe 5îstanbul karşı bir şiddet kampanyası açnerjecileri anhyorlar mı? Dil Wmıştır, Gençlik sokaklarda kofkaya gelir, herkesin elinde yngnmağa ve sağa sola tuğlalar fırlatSayın Bay, rnlnr bir şey degildir. Bir millemağa teşvik edilmiştir.» tin nrnkaddesatındandır. Birax bSr 23 ve 24 Eylül tlı 30 Eylfll v» 1 ETkim tarlhAKBABA'nm ktrkıncı yıluıda O'Brıen, Katanganm Kongodan met lâzıtn. Sonra o hale gelir ki, dııygu ve düşünceleıini lerinda TürkAmerikan Derneği .THY uçaklarile Çaayrılma durumuna bir son verilne pövliven anlar. ne dinliyennakkale turları tertip etmiş ve bu turlar «snamedıği takdirde Kongoda sükunun Yazanlar : Bn da bir mlilet için felâket olnr. avdet edemiyeceğinı söylemi? ve sındı servisinizin mukemael olduğunu görmüştür. 4nn milyonlnk Hindistanda nmnKatanga rejimınin «Ingilterenin Bu itibarla size tesekkurlerimızi bildirmek vs mi dil tngilizcedir. Ben çazetecisokak basmıyla, Beaverbrook'un iyi servisiniz dolayısile sizi tebrik etmek istaim. hocavım, konf eransçıyım; riamgasmı taşıyan sokak milyoner Türkre senisçe hir söz rezervuariz. leri» tarafından desteklendiğini irım da >ardır. Ben bu yeni dili anleri sürmüştür. Kaptan pilot v« ikinoi pilot ile Hostes'in v» (Soyadları sırasıle imzalar) lamıvorıım.. Ha çajret. PandomiKongo meselesinin haliine mâni bütün yer personelİTiin kusursuz ve guler yiızlü mava doçrn! Çetin Altan • Nezihe Araz Falih Rıfkı olan tek memleketin îngiltere olhizmetleri bu turlara istirâk edenler tarafından Atay Cemil Sait Barlas Bedii Faik Mııduğunu ileri süren O'Brien: «KonTeni nasaport formülerlerini gör büyük takdirle karşılanmıştır. TurkAmerikan Der7affer Esat Güçhan Kâzmı İsnıail Gürkan godaki ve bilhassa Katangadaki B. dünüz mu? Maazallah.. Yani ne neği ile bu turlara istirâk eden butun şahısiaran M. askerleri bu duruma daha ne Yıldız Kenter Nadir Nadi Doğan Nadi eüçlüklcr vok Yârabbi? Fotofrafteşekkürlerını personelinize bıldirmenizi rica kadar zaman tahammü! edeceklann sapkasız olmasma. flu olınaSabri Esat Siyavusgil Mctin Toker Vedat tir?» dıye sormuştur. ederim. masına ve alâminüt çekilmemesi" Nedim Tör Refik Tıılga Refi Cevat Ulune kadar.. Ama bu alâminüt yok Katangada tavas basladı nay Aydm Yalçin. KırOvîv^; mn? Çnk sirin. Alamünit olmn?. Elisabethville. 5 Birlejmis Saygılarınla Pevlet dili hıi! Biraz çetrefîl olnMilletler askerleri ve Katanga or. B. FELEK kuvvetleri arasında çarpışmalar V&Polltlka Rakamlarla Sovyet emperyalizmi Uzak Doğuda patlah veren yeni buhran: Çok birikti Çatalcada çocuk kaçırmak istiyen kafadarlar yakalandı •*• Hddı'se/er Arestndd Noilar M Kızıl Çin, kuzeydoğu Hindistanı istilâ edebileceğini büdirdi G Nehru Parlamentoda yaptığı konuşmada, "böyle bir istilânın püskürtüleceği aşikârdır,, dedi Aylâ ile iigiü bir ihbar mektubu daha B. Almanya Savunma Bakanımn bir demeci hayret uyandırdı Yerinde Bir Oneri T ' r Dominikte tedhişçiler dükkönları aîtüst ettiler haliine mâni olan tek devlet İngiltereymiş Bugünkü Sayısında: vOİSNET İNÖHÜ Pembe Maşlaklı Hanım: tmparatorluk giinlerinin konak hayatı, eğlence vc ask hayatı Serrnet Mııhtar'ın kaleminden çıkan bıı saheser rmnanın artık bir esi yazılamaz! ŞK5HİİV&3 Eski Sayı 28 Sahife I BASTI! başlamıştır. Hava şartlan, Birleşmiş Milletlerin Gruka'daki kampı civarından duyulmaya başlamış. bir müddet sonra da kamp civarına mermiler düşmüştür. Çarpışmalar. Birleşmış Milletler sozcusü Brian Urguhart'm bir Katanga taarruz plânının ortaya çı karıldığını açıklamasından kısa bir müddet sonra başlamıştır. Ortada Bırleşmiş Milletler askeri gö'rünmediğı halde Elisabethville'de tüfek sesleri duyulmaya başlamış ve halk şehri terketmistir. H. Johnson Mudür Mesut bir doğııın çiçlprv B^kanı Ahrtırt Topaloglu'nuıı dün s.ıbah bir kızı dünyava mirtir Müidc adı verilrn yavruya '.ızun ömürlor diler. ana vc babasuu tobnk Pdcnz TÜRK MAVA YOLLARF SAYIN YOLCULARININ TEVECCÜHLERİNE TEŞEKKÜR EDER, HER GÜN DAHA MÜKEMMELLEŞTİRDİĞİ SERVİSLERİ İLE HİZMETLERİNDE OLDUĞUNU BİLDİRİR. (Basın 11607 8267) Operatör Dr. HAYRİ DAVAS Fatıh Malta Fevzıpaşa Cad.9V kabul saatleri 15.30 Tel • 21 54 24 !İ # Cumhuriyet 8270 f.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle