11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ramınt aynen alacağına gör», kendi iddian hcr o« kadar liberal İM Başiarsb 1 inci sahifede d« yeni kurulacak partinin dokKttîdisirri görmek için Bmniyet» trin aniaraiyle sağda defıl, merkecgelcn ban dostlan il« de göni?«n de bir telifçi tesekkül olacağı anTopaloflu bu arada polis mnbabir laaılır. Zira cümJenin ınalumu olleıinln odastna gelmiş i « polidn dafu veçhile, Demokrat Parti faallyetleri hakkında ne düşünüU. programı, siyasi anlamda Httkuku düSünü sormuştur. Beşer Beyannamesinin tesirf altmBunun üzerine polis muhabirlari d» kalmıs hürriyetet, fakat ekonoBakgr.» ftmlan i8ylemi?lerdir: mik anlamda 1945 Türkıyesinin hatçisleri Bak»clı|ı. «mniyet men Malatya 5, (Telefonla) trana «PolîsİB, Tatandaf gözünde iti. vasına uydurulmus telifçi bir progafyon kaçırmak isteyen bir şebe suplarmı bu b»f»nlarınd«n dola. bannın tadesi için elbette Bakan ramdır. A.P. ve Y.T.P. den ayrıke, dun gece emniyet memurları yı tebrik etmiytir: lıfınızın da bazı gSrerleri vardır. lacaklaruı kuracaklan partinin de tarafından yakalanmıstır. Bu arada hâlâ tstanbolda kırta. baska türlü olacağını pek sanmaŞoför Rifat Çiçeklinin kallandı yız. Teferruatta belki daha muhaKayseride iki }et uçağı «iyesini. Umbssını, odun ve körnü ğı lahana yüklü bir kamyon içir.e rünü, karakola auçla olarak ge. fazakâr. belki daha liberal, fakat saklanan 290 kilo ham afyon ile len vatandaçlardan temin etmek çarpıştı 4 yıldır görülmiyen sis uraumî olarak ortada, gayrimemsebeke mensuplan, Emniyet Mü oun bir kıs;m vatandaşlan toplaKarseri 5 (Telefonls) Adana mecburiyetinde kalan karakollar dürü Adenı Şakar ile Birinci Şu. Ir.cirlik Hava üssünden kalkan mevcuttur Çünkü gerekli tahsi. dolayısiyle, Boğaza giriş mağa çalısan bir merkez teşekkübe Memurlannın sıkı takipleri so pilot Yzb. Fikret îdya idaresin sat verilmemektedir.» lü, sendikacılann bazı profesör ve ve çıkış dün yasak nunda ele geçirilmistir. Böylece deki jet i!e pilot Târa. idaresinBakan, gazetecilerin bu tenkidi. aydmlarla birleşmek suretiyle so n bir ay içinde frana kaçırıl. deki bir jet, bugün «lat 17 de. şeh nı haklı bulmu» ve gerekli tcdbi. kurmağa çalıstıkları yeni partiye edildi.. mak istetıirken ele geçirilen afyon rimiz semalarında çarpışmışlardır. rin alınması için Emniyet Genel gelince: Programı hakkında henüz Bastarafı 1 inci sanifede aydınlatıcı bir bılgimiz bulunmamiktan bir tonu bulmuster Çarpışma «onunda iki pilot para MüdÜTÜne emir vermiîtîr Basın FTjfle athyarak kurtulmuşlar. iet mensuplan aynca polisin teknik çı kahvelerinde, eğlence yerlerin makla beraber müstakbel «Sosyal &Qvenlik» partisinin tngjliz vt ler ise Molu köyü civannda düşe cibazlarla takviye edilmesini, jeep de geçiranislerdir. Dersle uğraşacaklan Kesiflesen sisle ramnn tam an belki Israel tsçi Partisi programınrek parcalanmışlardır. Halen teda yerine süratli otomobil temin edil görüş mesafesi 5 metreye kadar dan mülhem olscafını ve «Scsfyal vi atlına ahnmış buluan her iki mesıni temenni etmiijJerdir. Genel yerde... Müdür, telsizlerin istanbul re imniş bulunan Boğann her iki Demokrat» karakter taşımıyacağını Antalya 5, (Telefonla) Şehri. I pilotun da sıhhî durumu iyidir. Ankaraya dağitılacağını ifade et. yakasında otobüs sefeTleri de va zannediyoruz. Ancak seçimlerden miz lisesi öğrencileri, kendilerine Kalp 10 lirahk basanlar miştir. purlar gibi bir müddet kaldınl önee yine seadikacılar tarafından tenzilitlı bilet «atmıyau rinemacı Bilhass» polis muhabirlerinin mış, taksi ve dolmuşlar ise aneak kurulan Türkiyt îşçi Partisi, yeni yakalandı !arı şikâyet etmek maksadiyle üç Emniyet tejkilitı için faydalı ten farlarının vardımı ile yoüarına de teşekküle iltihak mı edecek, yoksa metre uzunluğunda, 348 imzalı bir Antalya 5, (Telefcr.la> Son kitlerde bulunmasını rica eden vam edebilmislerdir Yesilköy ha ayrı mı duracak? Henüz beili degil dılekçeyi bugün Antalya Valisine günlerde civar i! ve ilçe'ere kalp Topaloğlu şubeleri gezmiş ve polis va alanına ise, dün hiç bir uçak dir. Eğer iltihak etmezse biri pek vermişlerdir. madeni on ÜTalıklar «üren bir kal îefleri ile tamşmıştır. inis yapmamıs, ancak sabahın er varhk gösterememekle beraber pazan »ebekesi, bugün meydana kensaatlerinde 3 uçak kalkmıstır. aynı egilimde iki parti faaliyette çıkanlmıştır. Sandalların bile güçlükle çalıs bnlunacak demektir ki, t«k îjçi Devrim Partistni Şehrlmizin Kızılyaray Mahaüe. tıfı dünkü sisli havada. Üsküdar Partisinin bile fazlaca görüldüğü Kabatas arasmda işliyen araba va bir ortamda iki tesekkül ne kadar kuvvetlendinnek için sinde oturan Mehmet Kep«z ve Osman Zeki Ataya «it eve baskın ys purlarının sefeTleri anormal bir başarı sağlar bilinmez. teşebbüsler îşçi partisi veya partileri konupan emnlyet memnrlan. para bas hal almış ve bunlar'a karsı tara(3 nef nbifeden devan) fa geçmek istiyen otomobiUerin sunda ikinci bir nokta, kurulacak tki gündenberi sehrimizde bnlu maya mahsras kalıplar, kur?un ve içiode nan Devrim Partisi Genel Baska kalay ile bir adet tabsnca ele ge. iyileîtinnek, elbet her meseiemizi kuyruğu kilotnetrelerce nzamıştır. teşekkülun dar hudutlar Cözümliyecek değil. Ama bu topnı fabrikatÖT Tevfik Fikret, Onay, çirmişlerdir. Meteoroloji tstasyonundan ve kalması veya kalmaması noktasıcijn ilgililerle partisi hakkmdakı Kalpazanlır sorgulannı miite. raklar üstünde övle bir hava eıti rilen bilgiye göre. 4 yıldanberi ilk dır. Meseli simdiden bazı yazartemaslarmı tamamlamı; ve akşam akip tevkif edilmişlerdir. rir ki. bu ılık hava,rtortmuşgönüldefa olarak tstanbulda bu derece lar, yeni parti kurulınaktansa isçisaat 18.30 uçağı ile sehrimizden ey lerin burunu çözer, ılıtır. BütOn kesiflesea sis. tnuhtemelen bugün lerin. diğer partilere girmek sureKömür tozu, cinayete öteki ijlere de bir akıeıhk, bir ko öjleye kadar devam edecektir. Uyle haklarım korumak, isteklerılmıştır. Dün kendisiyle «onustuğanıuz laylık ve birbirimize karşı bir ya faaut kirfesinde seferler aksadı rini yerine fetiımelerini tavsiye eyol açtı diyorlar. Aslında pek makul gibi Genel Başkan Onay, bizc sunları îzmit, 5 (Telefonla^ Bu sabah Konya 5, (Telefonla) Dün ak. kınhk getirir. Bu millete «sosyal görünen bu tavsiyenin altında yesoyıemistir: ş?m saat 19 sıralannda şehrimizin bir hukuk devleti» sağlamak ama erken saatlerde tzrnit körfezini ni kurulacak partiyi bir sendika « Devrim Partiü, Anayasarcı cını güden yeni anayasa ancak bu kaplıyan kesif sis barı mutat seveya federasyoD gibi göstermek ziiı trminatt altır.dı kurulmus ye en büyük caddesinde hiç yüzün. hava içinde gerçekle«rtirilebilir. nj O" £:>asi tesekHi'.dür. Sümuz den cinayet işlenmiş. bir kasap • Tam çalısma esasına ve herkes ferierin aksamasına vol açmıştır gayretini sezmemek mümkün de•Jarar partimiıin ba» harilerini çıraîı bir kömür amelesini öldür için insanhk haysiyetint yarasır Kesif sis aksama kadar kaltana ğildir. Bu bakımdan diyoruz ki. mış, kesafetini claha H «rttırarak yeni kurulacak böyle bir parti dar a icul;ındığınıız i<;in zamön znman müştür. or'nya çıkan Te bizlrfri itham etBir apartmanin kalorifer daire. bir yayayıs seviyesi ssğlantnası», devam etmistir. Metenroioji is hudutlan arasında hiç bir varhk iijek ıtiyen bir takıra kisıirııe sine kömür boşaltılırken kömür bafka yotâsn mömkün degildir. tasyomından verilen bi'«iye göre. gösteremiyecefi gibi aksine kitle ka'şı!;,şıyoruz. Esa.c:nd3 bunlann tozunun tavrulmasi yözünden o «Anaaın ve çocuğun korunması i sisin yarın da devam etmesi bek olarak merkez partisinin sempaçoâiinluğunu, inkişafımı/.) ııtcmi civardaki kasapla Derviş adında. çin gerekli tedbirleri» f4> almanın lenmektedir. tik sınıfı olmaktan cıkacaklardır. Aynca il eevresindeki bazı bölyeıı ve bizden iitifat goııtıiven po ki amele arasmdı çıkan tartışma. yolu, her seyden önce hayır T« Notumuzun basında C.H.P. içinlitikecılar teskil etme<c"eo.r. Onvn da, kasap çırsjî CelSl Kayar, dük sosyal yardım derneklerinin ve geleri de kaplıvan sis. kara trafi deld yeniler hareketinden de bahiçia t/jzler, o zihnıy»t!n mümes.îil kândan kasap bıçağmı almıç ve bu amacı güden devlet teşkilâtı ğinin skışını cV ak=atmıyrır. j setmistik. Filhakika partideki genç lerine kıymet verauyor, ker.r'ile amele Dervişin muhtelif yerlerine nın verimli ve bilimsel metodlarZon?«!dakU ' milletvekilleri kendi aralarında ıin? aldırmıyor ve înantîimız yo sap'.amıştır. la çahştırılmalanndadır. Zonguidak. 5 (Telefonla) Bu j toplanmakta, meseleleri tartışmak luı.'tla yürümeğe devanı ediyırtız. «Demeklerin duıum ve faaliyet giin s*at 11.45 ter, itibaren kuaey tadırlar. Bu milletvekillerinin aDervış az sonra kan kaybı yü Zıri, yıllar boyunca, devrik D. P. lerinin tetkiki ve ciddî faaliyet batıdan eelen kejif bir sis sehir | çık ifadeleri toplantılann bir hilünden ölmü^tür. iktidarımn muhtelif teşkilât kadeFirara teşebbüs eden kaatil. ya. göstermiyen tejekküllerin mevcu ve dolaylarını tamam»Ti kanlamıs ziplesme, muayyen noktalan ele melerinde vazije almış, belirli par kendiliğinden orta tir. I5i 16 dereceden 11 e düşmüs geçirmek gibi gayelerle alâkası bu kalanarak adalete teflim edilmiş diyetlerinin tızanlarla mücadele eden benim dan» kalkması bir emirîe bir yö tür Görüs sabasi 1S0 metre civa lunmadıSı seklindedir. Ancak tattir. v» arkadaşlarımı *ıradi bir kuyruk netmelikle saglanamaz (5). Bunun rındadır. Sis'n devam edeceğîni bikatın böyle oltnadıŞına dair ef;ibi gostermeğe çalı$an!ar. esasın Zeytin toplarken için yapılacak iki is vardır Biri, Meteoroloji tstasyonu bildirrrıek marelerin belirmedigini de bizzat da, boşta kalan D.P. oylarına bir Mersin 5, (Telefonla) îlimize hazırlanacak etraflı bir anketi, tedir. genç milletvekilleri iddia edeM ! sahip çıkmak istiyeı.!«rtlir. bağlı Çiftlik köyünden U yaala. maliye, mülkiye ve milli eğitim mezler. öyle görülmektedir ki. ! Bizler, kuruluş gayesi olarak. bu rında S. M. adında bir kız, zeytin müfettişlerinin denetirai altında, genç kusak, bir taraftan parti memleketin sojyal dâvalanm deie toplarken Haydar köyünde Fah. hayır ve sosyal yardım dernekle AP ve YTP deki parçalan programınm tatblkatmda, verilen nere etmeğe çalısan bütün sıyasi rinin cevaplandınlmalannı tağla ma, dün fiilî hîr duruma cejinl tahmin ettikleri tâvizlere şahsiyetlere ve partiler» karşıyız. ri Alkaç ve AIi Rıza Toplu tara. karsı bir davranışı ssmbolleştirmak, ikincisi, her derneğin ancak Şimdi b;zlere yaptlan çeşitü it fından zorla kaçırılmıştır. pirdi mek veya hizipler arasmda araeı Yakalansn mütecavizler tevkif toplıyabildiği üye aidatı ile kendi hamlann hakikl kaynağım A. P. kaynaklanndan elde ettigi geür Bastarafı 1 lnei sahlfede rolü oynamak istemekle beraber, nin muhtelif kademelerinde vazife edilmiştir. toplamı kadar yardım görmesi ıl kadar dogru olduüu b«Ui değil. aynı zamanda parti meclis grupu almış ve hilâ âmme vicdamnda Ekin güvesi! veya kabine için bİT takım iddialar kesini uygulamak. Böyle bir dav dir. temize çıkmamış belirli kişiler tes pesjndedir. Balıkesir 5, (Telefonla) Su. ranısın sonunda demeklerin dukil etmektedir. Çünkü, onlann CHP de frnplaşm» çoğunluğuna yalan, beyanla surlukta ekin güvesi isminde bir rumlan ayna gibl kendisini gösteAnkara 5. (Cumhurivet Te. Yeniler hareketinin hangi istika rı ile seçim devresinde hal hastahk başgöstermiştir. Bu has. rir. Pek çoklarının varlıklan ken leks) CHP Meclis Grupu için. tnette gelişeceğlni zamanla daha kı kandırarak, şimdi iktidaTa yer talığa tesadüf ede n çıftçiler Zi. dilijinden sona erer. Ve kalabilen de Genel Merkeze karşı. bfr cere. iyi göreeeğiz. Ecvet GtREStN leşmiş ve hâlâ devrik iktidann so raat Mücadele Teşkilâtır.a haber ler, çalışmalarında verimli bir du yanın geliştirilmekte o!duğu ve bu rumluluğundan kendilerini kurta vermeye başlamışlardır. Bu mev. ruma yükselirler. cereyanı sürükleyenlerin. gizli top ramarnış kişiler teşkil etmektedir. zuda ilgtliler derhal faaliyete geç Sis yiizünden 2 trafik lantılar yaptıkları te?bit olunmuş mişlerdir. Çok yakın bir gelecekte hakikî (1) 27.12.1959. tur. kazasmda 7 kişi öldii dıırumlannı bütün çıplaklıgtyle ef ÖIiisü de rahat edemedi (2) CeMyetler kannna m: 28. Simdüfk fiVrt hic bir e»a*a da. kârı umumiyeye arzedecegimiz bu (3) Umnmi Hıfzıssıhh» kanuna yanmadıSı müsahade edilen, bu Bastarafı 1 inci sahifede Siva* 5, (Telefonla) Şehrimiz sahıslarm yapmalrta olduklan bayeni gruplaşma, biinye itibariyle Wşi Blmüs, 5 kisi de yaralanmış. zı gayretkesliklerin neticesi bizcc den Gemerek ilçeıindeki bir ö!ü. m: 159. daha ziyade bir genTİik hareketl tir. (4) Anayasa m: 2. 41. 3S. hiç de mühim de?ildir. Zirn. top yü getirmek üzere g'lden cenaze (5) Mnharrir Sosval Yardım F« olarak görülmektedir. luma olan ihanetîerinde bizleri •rabası, cenaze ile dönerken yol. ŞofSr Cemil Yılroa» Gülenez Grupun başmda Supht Baykam, m?şa olarak kullanamıyanlara oy da devrümiş ve cesedin yer yer ntı üzeTİne Cnmhoriyet /U/1961. 53076 plâkalı taksisine iki Izmitli Mtıfia milietvekili Turan Şahin, veren ve aldatıldıgını müririk bin ledelenıresine sebep nlmuştur. Sahte tıüfus kâğıdı ile Mardin milletvekili $evki Aysan. Bahkçı ile bir de akrabasını Üskü lerce namuslu A. P. li vatandaşm dara gKtürmek için almıştır. Çu. Teslim oldu Gümüşhane minetvekili şimdi saflanmıza katılma!an hüs100 bin lirahk mirasına O^riemir. îoel milletvekiliNurettin buklu Dalgıç Okulu önüne gelin. Yahya nüniyetimizjn ve dâvamızdaki saSivas 5, (Telefonîa) Yüceyurt diği sırada sipten öniinü göremi. Dermar.cı, Denizli milletvekili Hü mimiyetimizin en belirli bir örne • Mahaîlesinden Ali Otacı'yı bir ka kondu yen şoför süratle tretuvara cık. ğHrr. dai Oral, tstanbul rriiTletvekili |dın meselesinden öldürrtükten son Bundan bir müddet önce ölen mış ve oradan da denize uçmuş. ı ra kansı Emtne ile oğlu Çetin Simon isimli bir şahıs Karaköyde OSuz Orsn ve Resit Ülkerin bu. Bizlerin, yıllar boyu yaptı3;mız tur. Olay. Dalgıç Okulu nöbetçi mücadele, D. P. nin memleketin ' Otacıyı da ağır surette yarahya. Kömürcü Aziz sokağında 8 ve 10 h'ndukları bildirilmektedir. leri tarafından görülmüş ve der. tlk toplantıyı Pevki Aysan'ın hayrına olarak yapacsgını variet rak firar eden kaatil Hamdi Özyıl sayılı iki dükkân bırakmıştır. Si. hal kaldınlan balıkadamlar denu tiei programdaki namuslu ve ha • maz, bu sabah Savcılığa geîerek mon'un çocuŞu olmamasma rae. evinde yapan 5 inci grup diye ze dalmışlardır. Bu sırada otomo. i'um alan. torjlulugun. toplantılan y.rlı işlerine karsı degil. bu ve*i • teslim olmuştur. men Nesim Horada ismindeki bır bilin içindekt şoföriin akrabası devam ettirdikleri ve 174 milletve le ile cemiyetin başına belâ kesıKaatil sorgusunu müteakip tev şahıs Simon'un vârisi olduğunu Selâhattin Yazıcınm su üstüne çık kilinden müteşekkil CHP Meclis len adi politikacılanna karşı idi.. kif edilmiştir. iddia etmiş ve temin ettiği sahte tığı görülmüştür. Otomobilin ca. Biz. Inkılâp taraftan devriroci bir Grupu içinde şimdilik 40 civarın. bir nüfus kâğıdı ile Beyoğlu 4 ün. mını kırarak kendisini dışarıya partiyiz ve bunun da böylece bi da bir kuvvet haline geldikleri söy Bahkesir'de bir polis cü Sulh Huktık YargıçlıŞına mii. atabilen Salâhattin kurtarılmış v« linmesi gerektiğire inamyonız. lenmektedir. ile 953/83 Dalgıç Hf>p<;i o kadar.» ekipi dün dolandınldı racaatalmıştır. sayılı veraset ilâ 5 inci grup CHP nin bilhassa genç mıştır. Okulunun revirine yatınl. mını kuşaâını bir araya getirmek ve Ge Istanbul teşklljtını kurmak iiin Balıkesir. 5 (Telefonla) Bursa 35 metre derinlikteki otomobile Ancak Milli Emlâk Müdürlügü nel Merkeze karşı bir kuvvet ol. şehrimue gelerek Hilton oteli S23 Emniyet Kaçakçılık Masasına men bu veraset ilâmından şüphelenraiş duklannı ortaya kovmak amacında güçlükle dalan bahk adamlar, içer numaralı daireye yerleşen genel sup 4 kişilik bir ekip, bir afyon ka ba«kan Onay, dün tiiccar Mustjıfa cakçıhğı olayını takip için geldik ve durumn Emniyet 1 inci Şube dir Bu maksatla, diğer milletvekil de baygın bir halde olan îzmitli Müdürlüğüne bildirmiştir. Bunun lerini toplantılanna dâvet etmekte balıkçı Salih Binicioğlunu otomo. Demfr. emekll Kurmay Aîbay Pet leri ilimizde dolandırılmıştır. bilin fçinden çıkarmışlardır. An. üzerine harekete geçen poü», Ku. h< Gökdeniz. tiiccar Mustafa YaÖğrendiğimize göre, Dursunbey ledibinde Serdar sokağında otu. ve tartışmalar yapmaktadırlar. Bu. cak fazla miktarda su yutmuş bu. zır (A. P. kuruculanndan). tekrvi» ilçesinden yapılan ihbar üzerine güne kadar tartısmalara katılmış ran evli ve üç çocuk sahibi Ketim ve fakat tutumu beğenmemiş bir. lunan Binicioğlu. ambulâns ile yen thsan Başaran. müteahhit Sayolda mih Gürsel ve Fen FaküUo?! ^<;ki Şehrimize gelen ekip doğruca il Horada'yı yakalamıştır Nüfus kâ çok milletvekili mevcuttur. Bunlar hastahaneye götürülürken anlaşıldığı arasmda Asım Yılmaz. Kemal De. ölmüştür dekan kâtibi Av. îhsan Altay Fer çeye gitmiş ve kararlaşhrılan yer ğıdınm sahte o!duğu hın ile temas etmi? ve neticeyi bi de muhbirle baluşmuştur. Muh için sanık dün Savcılığa teslim mir, Vahyi özyarar, Sabri Var. Sabaha kadar yapılan ealışma. lâhare bildirmelt özere kendilerin bir. afyon kaçakçılan ile temas edilmiştir. darlı, Samet Kuzucu. Şeref Bak. lar bir netice vermemi». dün de etmek ve afyon satın almak için den aynlmiütır. şık, Arif Ertunga, Necip Mirke. geç saatlere kadar yapılan çalış. Ögrendiğimize (tSre, genel ba? ekipten 5100 tira istemi; ve parayı Kurdaş, bütçe hakkında lâmoğlu da vardır. malara rağmen otomobilm içiru alarak kendilerine suçüstü için katı Onay, önümüıdeki günlerde, 5 inci Grupu,, gayesi, aralann. deki şoför Cemil Yılmaz ile hüvi randevu vermiştir. konuştu r; ; dan seçecekleri kimseleri muay. yeti henüz te*bit edilemiyen ikin. Ankaraya da gidecek, AP CKMPKaçakçılık ekipi randevu yerinYTP ve CHP den istifa etmeleri Bastarafı 1 inci yen iktidar mevkilerine. grup ci şahıs çıkarılamamıstır. Bu şah beklenen senatörlerle milletvekil de saatlerce beklemiş, fakat ne Kurdaş, bugüf. ysptıj b i tm yine tzmitli balıkçılardan Sa. leriyle ve Prof. Fuat Köprülü ile tnuhbir. ne de kaçakçılar görünme basın torlantısı il: ckı.ıımj un't • başkan vekillerine. söz sahibi mg mi Kökgal olması muhtemeldir. kamlara getirmek ve Genel Mer. de temss ederek kurulması muta miş, suçüstü yapılamamıştır. Du iamışuı : Bir tesadüf eseri olarak kurtarı keıin tuttugu ve kendi tâbirleriy ssvver parti ile de birieşmevi v, rumu farkeden ekip mensuplan, Kurdaş yaptığı açıklamsda >Ma Ie eskimis şöhretli, köhnemiş fi. lan Salâhattin Yazıcı, kesif sis •Devrimci Sosyal Demokrat Par aradıklan halde muhbiri de bula rifet ve dâva. hükümetlerden bek kirll liderleri tasfiye etmek, par. yiizünden soforün 6nünü görerne. tnin» kurulması için çalışacskfiT mamışlardır. lenen bu yeni müşküüer kaışısıntiye canlılık. hareket getirmektir. digini, birden bire denize uçtuk. Bu yolda bir takım ön hazıriıklaKaçakçılık asası memurlannın da bir suçlu aramak içi^ı maziye Tin;n da yapildı»ı bildirilmektpdir 5100 lirasını dolandıran muhbir a dünmek dejîil, cesaretle hu müs Bu arada. karma hükümet teşkili. lannı ve o sırada camı kırmak su. retiyle kendisini dışarıya atabil. Mnammer EROL ranmaktadır. küllerin üzerine yürümek ve mil ne ffidilirken, koalisyon hakkında. digini söylemiştir. li iktisadjyatımızı devir aldıkla Meclis Grupunun kollektif fikrini Otomobilin içindeki iki cesedin rından biraz daha iyi ve !>ira7 da almamak tenkit edilmekte. CHP ha ferah bir halde veni gelenlere nin hayatı ve şahsiyetiyle ilgili ve otomobilin çıkarılmas; için ça. devretmektir. 1961 yılı biitçesine kararlarda daima müiterek fikir hşmalara bugün de devam edile. bu konuda 196ü yılı bütçesi kadar ve kanaate müracsat edilmesi is cektir. Bu arada bugün 1/taçula ge tahsisat ve aynca yürde 22 lik tenmektedir. tirilerek 35 metre derinlikteki oto bir ilâve tahsis de konulmuştur. mobile dalgıç indtrilecektir. Aynca ordudan ayrılan 7000 su • Öte yandan Ankara Asfaltında baym maaşmdan tasarruf «dılen Bakanlar Kurulıı, yarın dün akşam, 4 kişinin ölümü. 5 ki. ile bütçenin sekiz aylık tatbisatı şinin de yaralanması ile sonuçla. sonuciında elde edüen 145 milvon Giirsel'in başkanlığmda Yılbaşına kadar sevki zarurî olan ihraç mallarımızın zanan bir trafik kazası olmuştur. liralık rıakit fazlalıkla böyle bir manında naklini temin maksadfle (ORDU) vapuru 10 aralık toplanacak Ankara asfaltındaki tünel civarın. durumun doğması imkânsızdır» 9öl pazar günü saat 12.00 de İstanburdan hareketle İzmir'e demı.ş ve Maüye Bakanlığını dev Bastarafı 1 inci sabjfede da, sis yüzünden vukubuîduğu tah uğrayarak Venedik ve Trieste'ye Ridip dönecektir. rettiği zamanki durum hnkkmda. ce Bakanlar Kuruîuna katılacagm min edilen bu trafifc kazasmda bir Sayın yolcu ve yiik sahiplerinin daha fazla malumat için bilgi vermiştir. dan Cemal Gürsel perşembe eün Wolkswagen kaptıkaçtı ile, bir aşaeıda gösterilen telefon nurnaralarına müracaatleri rica oİukamyon çarpışmıştır. Kemal Kurdaş'ın yaptıfı bDSin Wi topiantıya iştirak edecektir. nur. Çarpışma sonunda dolmuş yapan Bazı Bakanlar tstanbulda buluntoplantısını müteakip sendisı i!e İstanbul Acenteliği .44 0133 perşembe kaptıkaçtı yolculanndan iki kadın, konuşan bır murıa'ıİTİın'je MaJTye duğTindan bu toplanfı İstihbarat : 491896 B^kanı Sefik Iran: «B^s'n toplan gününe kalmıştır. bir erkek ve şoför derhal ölmüş. tırtt'rta söylediğım h'nus'a''(1 ın ler. 5 kişi de muhtelif yerlerinden fnönrl'nfin temastan (Basın 11850/8274) boşft ilâve edeces nır ^y:m yok. Ankara. 5 (CumhuriyctTeleks) ağır ve hafif olmak üzere yaralan. Bu konuda bir şey »öylenıek is'e Başbakan İsmet înönü bugün mışlardır. Yaralılar, Nümune Has. tti!7<>mm» demiştır İTHALÂTÇ1 ve SANAYİCİLERİN^^. kaldınlmış, polis ve Basbakanlıga gelerek çah«mıştır. tahanesine tnan vatandaşa iyi mumeie Saat 10.30 da Başbakanlığa şe Savcılık^a olayın tahkikatına baş. Nazan Dikkatine: edilmesini inledi len fsmet Înönü önce kendisini teb lanmıştır Ancak, dün geç vakte ka Amerikanın en büyük fabrikalanndan Arhara. Ş (Curmurıyei Teleks) rike gelpıj Cumhurivet Senatosu dar ölen ve yaralananların isimle M»iiye Bakanı !>çfık İntn, bıı Ba?kanı Suaf Hsvri ürgüptü ile ri tesbit edilememişfir. güıı teşkilâtına göndfıl'.Si btr ge güriismüç ve nıüteakiben de ger.t: ne'.K. ile, Maliye Bakanlıgına l nft Mamulâtı yiiksek kaliteli tebrik için gelen tabil Kenatörlerlı ınernurlann, daıma kendıleısnı Okul maçları TOKOMETRELER. EL ÂLETLERİ SPESYAL TAKEVILAJ? mıjıac«at eden va'.anr.aşlaruı jori den Sezai Okan. CVmsn Köksal, Baştaratı 6 ııcı sahifede için v.s. için 131 Numaralı Kota 82. 02. 03 04 pozasyonlarından Ahmet YıLdız ve Mehmet özgüneşi ne»t oj malarını ve nnl.ır'n fuh haKöy Kol'. Orta K. Köy Orta, İCA tahsisi olanlann Pıo/orma fatura almak üzere firmamıza kabul etmıştir. let'eıinı yaşamalannı jstfimistir. Bundan sonra fsmet Inönü'yü Işık L. S. Ahmet Tıc. rnüracaatleri menl'aatleri icabıdır. Bak*iı teşkilâta. vaıan'.iisl»rın fBasicetbol: Türkiye l'murn Mümessili: şıt oldukları, meıtiM'iunn mesuli Adaîet Partiti Meclis Grupu îdare Kadıköy Salonu: B Köy L. yetleri bulunduğu hakkındaki Heyeti d« ziyaret ederek basan teMEHMET KAVALA Alman Lisesi, Müsevi L. K. Köy Anavbsa maddelenni biHirmis ve mennisinde bulunmııstur GWat« N«li Han İstanbul Telefon: 44 75 54 l?met İnönü saat 14 te Basbskan Kollrji. b« n addeiere, bilhassa riayet ediH. Pasa salonu: Işık h. S. Ah. İL. 446/8256 Telgraf: LAMET İSTANBUTIfnk herkeue eşitiık sajlannıîsını hktan ayrılırken halk tarafından met Tic. talr «••mistir. bendisine tezabürat yapılmıstır. YUR Basın mensuplarını tfînlîvan Bakao ANKARA Baftanb t mot vekilleri herhalde içicde Demokrat kelimesinin bolundugu yeni bir parüye doğru gitmektedir'ıer, S«ndikacılar Türkiye Işçi Partiahıe ilâveten «Soayal Güvenlik» Partirinin hanrlığuu yapıyorlar. Ba »rada C.H.P. içinde başlayan «Yenilik» kıpırdanışı, neticesi ne olur bilinmez ama, bir harekeri göaterraesi bakımından Ugi çekiei telâkki edilmektedir. îşte bunlann hepsini Türkiyedeki bulmak için aramanuı çalkantılan olarak görmek yan lış olmaz. Köprülü, Demokrat Parti prog NOTLARI İrana kaçırılırken ele geçen ofyon miktarı 1 ayda 1 tonu buldu Sosyal yardım dâvalan n« svıetle olursa olaun kaçakçıbl lacağı ve baska berhangi bir Baştanfı 1 ind çarptınlraıyacaâı rihetle, ğa encel »luzaoası icap ettiği ka' e*zaya Uımanlaı. «19*2 yılı j serret beyaanaraesindeo bu «Mrece gerçekteki toplanı • mihar T u nsatimladlrler. ^ Dünkü yazımısda da belirttıji j ürkmeğe hiç bir sebep yoktur. Bu milyon liradır. Aradaki 250 milyon liralm fark görünüşte bîr i!S miz gibi, ilgililer, mevzuat yeter arada, memleketimizin bir özelvedir. Bu fark, otomatik tasarrıf s'zligi ve kontrol imkânsızlığı yü Hfi olarak bazı kimselerin gelirlelar kanalı ııe memurlann snaasla zünden büyük eapta vergı kaçak rini yurt dısına aktarmaları ihti • nna inikâs ettirilebilir. Ayrtca ea çılığ: yapılmakta oldugu kanaa mali. bu sistemin bir mabzuru Bu serl masraflarda da 100 milyon lira tindedirler. O kadar ki. ptyasacSa olarak gösterilmektedir hk bir tasarrufun her zaman için ki bir kısım muhasebecilerin ça bcpten dolayı servet beyanı esa mümkün oldugu. bütçe mceiendi bstıktart müesseselerle, ödenecek sından vargeçmeN değil, servetleJi takdirde görülecektİT» defstekte Terei miktarlan hakkında peşinen rin yurt dışına çıkanlmasına vıgel dirler. Böylece enflâsyonist kay aniasmakta oldukları ve defterleri oFaealf tedbirler vazetmek daha naklara gidilmeden. memurtann bu rakamı esas tutaraK tanzım et doğru oiur. Bunun da başıoda esasmüktesep haklan olan bu yüzd« İS tikleri bilindiği halde. buna engel lı bu kontrol teşkilât! kurlik il&venin verilmesi ontar tara olunmadığı ifade edıtmektedir.Ne mak ve bu te?kı!âtın mensuplan gariptir ki, muhasebeci yetiştiren nı ır?üdi yönöen tatmin etmek i fından mümkün fcörülmektechr Ticaret Liselerinde «muhasebe hi eap eder.» lnfoB'ye telçraf rektiler Iımir 5, (Telefonla) Memur j lelerf» adt »Itında okutulan ders öte yaı»dan memtekrtimfzde rril maaşlanna yapılması karjrlaştın { te. nasıl vergi kaçınlacagı ı!a öğ r R^lınmize oranıa hsylı cru'ük * lao zamdan vazgeçilmesi, sehri retilmektedir. Pek tabii olarak, bu Fiikimdk verei toptandıtı >nsın mizdeki memur çevrelerinde hir dersin konulmasından mak^at. of ti'mfk'tdır Bunun sebebi, mılll rencinin okulu bitirmesi halinrie fe.irr aa^ılımındaki adaietvizlik, btrine zıt tepkileTe yo! açmıştır. devlet sektöründe ve bilhassa Ma ra,W> gelirin Kitekim, Türkiye Demiryollan varısınHırı fazînsını Derneği, bugün neşrettifi bir teb liye BakanlıŞmda görev aldığı tak sa£'.'ıysr> tarım sen'öriniiıj so*» yıdirde, mükelleflerin yapacakları la knCar vergi dışı ("»ak'lmı* ol '. l'.lle zammın geri bırakılmasını protesto ederken. sehrimiz h^nka hilelere engel oimasım sağlamak aoas' v« mükellefter.n §tere* kn • lanndan birinde çali5an 7 memur tır. Ancak, İddia editdigine göre. nun joı)ariyle. geriicvt hi'eli tnulda, karan tasrip eden mahivefte pratikte bunun tam tersi tecelli et l«rle ksçırtnak surî.'V:* vergi zibir telgrafı Başbakan tnönü'y» mekte ve bu yüzden de hazinenin yanını s«beD olmalarıdır zararı çok büyük olmaktadu. çekmişlerdir. Bizde 1958 da milli gellrimizin Bilindiâi gibi, memleketlmizde >ıi2ce Teîgrafta. parti fruplennm bu 17 s'ne konuda hükumet Ü7."»rirtde baskı vergı. •beyart» esasma ciaysnıla m.'kt»rlar», diğer yapmasını tasvip efmediklerinı \>P rak alınmaktadır. ^îöyle kı, işçi, i«t so^ledir: lirten mennırlar sövle Hevanı et memuT ve müstahdem gibi emekçi Avusrralya: YUzdj S2. Avusti'ratnıfının dışında kalan mü«*Hef ya Vü7de 44. Kanıi? Yür<»t 35, mektedirler: • Memleketımİ7iB refah *• sr ler, kazanclannı ve ddlyecekleri Fransa: Yüıde 44, Yunaaistan: aderı için. istikrar progranımın vergıyi kendileri bildirmeKertİrıer. Yüzde 27. ttalya Yuzie ?«: J'rMntatbikinde üzerimıze 6us«eek h»r Bu beyanların do<raiuğur.u kcn ya: Yüzde 22. Holl^nda: Yüzde 33. türlü raaddt ve manevî Mkıntıys trol e1m«k. elde m«vcn elemır. İngi.lere: Yüzde 39, kiıl(?*il« AnıckptJfnmağa haıırız. Maaslantniii lann kifayetaisliği dolayısiyle bu r*>m VâT^e 32 dir. >üzd* 15 nisbetinde arttsram'vac* gün için imkânıız olf'u^u gıbi, ver Bilim adamlarımızı» DU kcnıi t*b«t edilenlere dak: tfir&slerini yarın bilr'ırtceğ:n, ıfade ederken, ileri sür'rhS'i gi kaçırdıklan « ü iîctısadi şartlann inn/noilı k<rsı uygulanan müeyyideleT de, •i Imı idrak eUiyor ve memleketin ı>ek zavıftır Mem)*ketimizin ti j (M. Beser . E. Dallı . M. Er»I) >sr!r.ım düşüneo bir hükürrei» «* ı^ret ve sanayi meıWe/i c!np lsh'.n o'.duğumuzdan gurur djyuro tan'ml o» sadeeeft)MaV.ve müfeti tişı buiurimaktadif MükeUeflîrrı nı? • verdıkleri beyannamelerde bir ak snır'tV ve yanlı^ln t««h<t edıMe tiahı, hunlara veril«n eeıalar pek ÖP cnemsenmiyecek mıhiyettedir. [ Bevan yanhjlıklar, kusur, usuUitz | liik ve kaçakçıhk olmak üzere iîr [ k«!mda mütalâa •dil.mekteti'r. K'i' (Bastarafı ı tori sakitede) suiu veya usulsüz •v.iyaada bul'i \ Millet Meclisinde bu noktaya nan!*ra Rermayeleri.e p'ıre IO li • | matuf görüşümüzün eevahını hü rn.'^n 5 bin liraya W d »r parn cea kümetten rica etmistim. Halbuki, î.ısı vcrilmektedir Kv;akçıTtk yap Adalet Divanımn Reis ve ftzası cetıkiar kesin olarak te«b't edilen vap verdiler. l f ı k r ise, kaçırd'.kl^n Ttk'ann 3 Bvvelâ, su hususu belirtmek is h:ır> ceza alınmaktadır Buna muterim ki, hâkimler gördükleri dâ krhıl meselâ AmerikiV.j bu duFACIT valara veya ellerindeki dosyalara r ırr.da olanlar derhıi tieaTe'ter. Kollu ait ve esasa taaluk edjci hususlar men olunmaktadırlar h«sap makinssi da beyanat veremezler. Kanaat izKontrol imkânlan personel bahar edemezler. Sayın hâkimlerin, mahkeme usulüne aykırı düşen bir kımmdan tam olarak ssfiîan*;» davaziyete meydan vermemeye dik hl, bir çok mükellefler Iç:a fatura kat etmeleri yerınde olurdu. Mec zorurıluluğtı konulmamış oldugu liste münakaşasını yapacağıraız bir için, onlann sahsi beyanlannı kamevzu hakkında vâki beyanlan ile bul etmekten başka hiç bir ç?re ayrıca polemiğe meydan Terdikle görülmemektedir. Bu durumda olanlara 8mek olarak. gazinopular. ri için müteessirim. lokantacılar, gibi tiearet erbabı İle Meselenin esasına gelince: Ka doktor. dis hekimi, avukat, mi naatimde ısrar ediyorum. Yüksek mar, gümrük komisyoncusa gibi Adalet Divanımn ve Yüksek So vergl mevzuatında cserbest rnesrusturma Kurulunun vaziielerine lek mensupları» adı altında mii devamı gerektıren kanuni sefcep talaa edilen zümredir. tstanbul'da ortadan kalkmıstır. Buna rajmen serbest meslek mensuplarının feFACIT Divanın faaliyette bulunma» Ana çen yıl gösterdikleri gelirlerin cryasaya aykırıdır. Anaya'aya aykı talaması t bin liradır ki. b'inlar aTam otomatik rıhk iddia ve divalanna bakmıs rasında ayda 5060 lira gibi çok hesap makinesf ve hükme baglamıs olan Yüksek cüzt kazanç sagladıklanrıı ön» süAdalet Divanımn bugünkü duru renler de bir hayli yelrun tutmakmu ile bizzat Anayasaya aykırı bir tariıı çalışma vaziyetine girdiği aşikârTacir re sanayiciler lae, »erdîk dır. leri oeyannaraelerd'î, iayda ortal»Bu keyfiyeti açıkça ortaya koyan rmı hiı; lira geiir •errn ettıklerinl nokta, kendilerinin cevaplarına bıldlrmektedirler. l!»Jİilerin iddialann» göre bir kımesnet ittihaz eylemek istedikleri Anayasanın geçici 8 inci maddesi sım mükellefler vsrçijH blr mılU dir. Maddede (bu konuiardaki hü vstHe olarak değil, b:r yük olarak kümlerin uygulanmasına devam kabul etmekte ve ba yüzd»n de olunur) denilmektedir. Halbuki g»iîrleri tam olarak göstermemekortada bir hükütn mevcut değil teöirler. Bu arada iev'er «.ektörü dir. Zira, Yüksek Adalet Divanı ii« na?ı ciddi müe«s?ss'er hatıç, FACIT mn vazife hükümierini tayin eden, bir (,ck iş yeri sahif.'.eri, işçilerine daha doğrusu, muhtevi olan (1) ödedıkîeri ücretleri gerpkıiŞi sekilPortatif numarah kanun yürürlükten kalk de kaydetmemekte ve perst'nil yaa makinesl mıştır. Bn duruma göre Yüksek masraflarmı yükseltmeğe gayrat Adalet Divanı hâlen kanuni mes etmektedirler. Knzine menfaatlerini korumakla nedi bulunmıyan bir teşekküldür. gorevli şahıslar, bu duruma engel Kadı ki. Yüksek Adalet Divanı otrr.ek için, şimdilik tjx çare o!»Anayasanın 147 nci maddesinde rac «servet beyanı» mükelle'iye bahsedilen Anayasa Mahkemesi de tıni göstermektedirler. Yetkili bir ğildir. sahu, bu konuda şunlnrı söylemi*Bundan baska, sanıkların duruş tir« maya getirilmeden vekilleri huzu« Vergi ziyama «ngel clmak riyle muhakemelerinin yapılabile Iv'tn 193 sayılı Oelir VjrıJİJİ Ka ceğinden bahsedilmektedir. Halbu nunurjUB 114 üncü ma'ldpi ile rtr ki, Yüksek Adalet Divanına çalıs vet beyanı «sası vazedümi? bulun ma usulünü tayin eden 3 numaraiı maktadır. Toplumumuzun yükrek kanunun 16 nci tnaddesine nazaran menfaati ikfizası, servet beyarına duruşma alenl olmak iktiza eder. Aynı kanunun 18 inci maddesi de, Sabrt duruşmaların sanıkların huzuru • yazı makin*sl ile yapılmasını »art kılar. Diger taraftan Anayasanın 30 uncu maddesine göre tevkif edilen maznunun hâkim karsısına çıkarılması şarttır.» Maliye uzmanları Yergi sisteminde niçin reform lâzım: 2 memıra zaı»ı n » Baştarafı 1taMİaahifeie aaraıet vınbr. Bu •tsteme göre; gcrekac vergilerin alnımasında a fazta servetinın hesabım veremidalet olîülerine tam oUfak riajet i yen sahıs; aadece fazla kısraın ver kün siriiyorlar edilraesiain temioi bakunından, h«r [ gisini ödemekle mükellef tuıu fifcrinde tsrar eHi Bütün işçileri bünyesinde toplıyaeak bir parti kuruluyor Köprülü, kuracağı partinin liberal esaslara bağlı kalacağmı belirtti Bastarafı 1 inei sahifede len Prof. Fuat Köprülü, kuracağı parti ile ilgili olarak. çeşit'i istikametlerde çıkan haberlerin ekserisinin yanhş olduğunu bugün bir muhabirimize «öylemiftir. Köprülü, henüz partiye verilecek ismin keslnlesmediğini, ancak bilinen yegâne hususun, bu partiye sosyal tâbirinin takılmasma im kân olmadığını, böyle bir tâbirin, ancak sosyalist partilere yakıatığmı, halbuki, hazırlıklarını yapmakta oldukları partinin liberal bir parti olduğunu ileri sürmüstür. Yeni parti kurucusu Köprülü, partisi hakkındaki geniş bilginin önümüzdeki günlerde basma açıklanacağını söyledikten eonra söyle devam etmiştir: « Partimiz kurulmak üzeredir. Bu aym 15 inden önee formalitelerin tamamlanarak, resmen açılacajını sanıyorum. Bu vesileyle yakın bir tarihte, bir basın toplantısı yapacağız. Her şeyden önce bilinmeli ki, kurulan partinin haberlerde belirtildiği üzere sosyalizmle ilfisi yok tur. Liberal bir parti olacaktır. Bütün totaliter cereyanlara karşı koymayı hedef ittihaz edecektir. 1946 yılındaki DJ, programı tarafımdan hazırlanmıştır. Bu programa sadık kalmıs bir insanım. Tamamen liberal. esasları ihtiva eden bu programa oıuvazi olarak yüzlerce mak&îe yazdım. nutuk söyledim. Partimizin geç kurulması sebe. bine gelince, şimdiye kadar kurmak için serbesti ve hürriyete bahip değildik. Anayasarun teminatı altında partimizi kuracsğı?. Partinin adı belki Hür Demokrat olabilir, fakat asla »osyal demokrat olmıyacaktır.» Denizciljk Bankası T.A.0 Denizyoîlan İşletmesinden Adrratik Hattına İlâve Sefer SNAPON TOOLS Cor. Baştsrafı 1 inei sahifede den fazla isçiyi tophyan Türklş'in idarecileri kurmaktadır. Buna ra|men partjnjn TOrkls ile hiç bir ilgisi olmıyacaktır. Bir buçuk aya kadar hazırlıklan ikmal edilecek olan partinin viliyete kuruluş dilekçesi verildikten bjr hafta sonra bütün ill'erd e teskilâtı tamamlanarak açılışı yapılacaktır. Parti kurma fikri isçilerden gelmektedir. Siyasî partilerin elınde konularının halledilmediğjni goren işçiler, birliklerinin liderlerine tazyik yapmışlar ve her memleket te olduğu gibi Türkiyede de jşçilerin memleketin siyas! hayatında söz sahibi olmssını istemişlerdir. Bunun üzerine sendika başkanHrından on kjş}lık bir heyet «Sosyal Güvenlik Partisi» nl kurmaya karar vermiştir. îçlerinde Kurucu Mecîis üyelerinden mühim bir kısmının da bulunduğu kurucular. profesörler, memleketin tarıınmış siyaeet adaml.ın ve halen milletvekjli bulunan bazı şahısîarla temasa geçmişlerdir. Böyle blr işçi partisinin kurulması fikri iyi karşılanmtş ve destekleîimiştjr. tstanbul. Ankara, Tzrojr, Adana, Zonguldak. Eskişebir. Afyon. Bursa. Karabük'te teşkilâtm derhal kurulabilmesi icir bütün hazjrhklar ikmnl edilmiş tir. c Sosyal Güvenlik Partjfi» konu sunda önümüzdeki günlerde dah genjş açıklamalsr yapılacaktır. Ancak, daha evvel kurulmuş ve nispeten teskilâtlanmış olan Türkiye İşçi Partisiylp yeni pertinin birle.şip bjrleşmiyecîkleri hakkında henüz bjr şey söylenmemektedir. Bilindi»! gbi Türkiye İşçi Partisi secfmlerden evvel sandiktcılar tarafından kurulmuş. fakat partilere bağh bazı »endjkacılar, bu partiye spmpati göstermemislerdir. Serimlerde ise işciler narti li.stelerjnde ı»eri plind?. bırakıldıktsn »onra itcjlerin bir parti ieeripinde toplanması fikri kuvvetlenmictir. Toplama makineai ACI BT Teksir makinesi Eli Burla ve Ortakları Voyvoda Cad. 52 Caiata, . hianbd A 4917 66 M IL 440/8236
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle