12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKİ CUMHURtYET IİMIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII1II 6 Arahfc 1961 I Sosyal Yardım Dâvaları Hayır bugünkü dnrumları YazâR; Osman K. AKOL Sehir Derneklerinin [ • TETKİKLER HEM 1 [I NALFNA MIHINA Ismet Lıönü*nün Birinci CunıhuYazan: * * riyetın. Miiii EğiTürkiye I. Sosyal Hizmetler Kon tıcı ve yol gösterici olması zoruntim sahasmda tam devrinde de, Millî feransında. memleketimizde 17 bin luğunu ortaya koyar. Ancak bu bir başarı sağladıBğitime yeni bir küsur sosyal yardım ve hayır ku yoldandır ki, dernek idarecileri, ğı iddia edilemez. hız verilmi$. her rumu olduğu tesbit edilmiştir (1). üzerinde Ç2lıştıklan soîyal konuköye.bii" okul düststiklâl SavaşıyBütün okullarda Cemiyetler ka lara göniilden ba|lanırlar. Bu Cumhuriyetirı ilâr.ından sor. ra turu ciddı^etle tstbik edilmek iş. la beraber yeni bir devlet kurma nununa göre kurulmuş olan okul baglamş zamanla ve görüle göstesavaşına da girişen Atatürk, bu riültur sa'ıasında birbirini takip e t^nılrr.ij, Köy Enstitüleri Törk ve öğrencileri koruma dernekieri rüe bütün ilgililere ve topluma devletm temeilerini ilim ve gana den inkılâpîar görülmöşTür. Bu in Msarifine bir canlılık getirmişti. nin bu rakama katılmadıgı mey yayılır. Halk ülkü ve duygu birMül: Eğitim dâvpraızın bunca ta istınat ettirmek ıttemis. Daha kılâpların bajında çüphe yok ki dandadır. O takdirde böyle der liâi ile ve yarışırcanna »osyal yarneklerin çok daha büyük bir ra dım işlerine sarılır. Yeni Beiediye zabıtası genel yo. Mıili Mücadele yıllarında Milll E lâik tedrisat gelmektedir. Btijiik şayrete rağnıen, arzu edilen hedemerkez Millet Mecliji 3 Mart 1924 tarihin fo ulaşamamı; olmasını gitim dâvasinı ele almıjtı. kam göstereceğine hiç şüphe yokBu mernlekette simdiye kadar, netmenliğinde yer alan Imar Zâ Atatürk Sakarya harbinden ön de Hilâfeti flga etrniş ve medrese teşkilâtınm zaafına bağlamak gelur. bıta yönetmeiiğinin uygulanması, hangi idarî makam. böyle bir göleri kapatarak (tedrisatı tevhiO rekmektedir. Maarifimiz için buAcı bir gerçektir ki, Tiirk vatan rüş ve anlayışla hargi derneğin bir süre için geri bırakılmış. bu ce, 15 temmuz 1921 de Ankarada bir Maarif Kongresi toplamıştı. Bu eylemiştir. Atatürk bu münase gün baçlıca dâva, büyük karakterdaşında sosyal yardımın ve sosyal «tefîiş ve tetkik» ıni yapmıştır? süre içinde eski yönetmeliğin yü. betle (Cihanın medeniyet ailesin lerin yetijmesi ve korunması dâdayamşmanın bilinci sokak başı Hattâ «yedı yaşından aşağı olan rürlükte kalması Belediyece ka. kongrede yaptığı kcnuşma onun Millî Eğitim dâvasına verdiği ö deki yerinde ihtiram sahibi olmak va=ıdır. Tfak gençliğıne, lâyık o^rarlaştırılmıştır. nı tutan dilencinin önüne bir iki çocuklan gerek para ile gerek paduğu bir terbiye sistemi tatbik etBuna ?ebep yeni yönetmeligin nemi lâyıkı i!e belirtiyordu. Ata İFtiyen Türk milleti, evlâtlanna ve mek ve onlann karaktffrierini işdelik metelik fırlatmanm. kapıyı rasız kabul ederek bakan resmi türk bu kongrede (A?ırların dev receği terbiyeyi mektep ve medçaian bir başka dilencinin eline ve hususi» hangi müesseseler, buinşaatla ilgili hükümlerinin ağır rese namında, birbirinden büsbü !emek başhca konu olmahdır. Bübir dilim kuru ekmek sıkıştırar güne dek. «Sağlık ve Sosyal Yar mâlî kütfetlere ve zamana ihtiyaç let bünyesınde viicude getiıdiği tün bajka iki nevi müe»«e$eye tak tün Birinci Cumhuriyet devrinde yaraları tedavi :çin sarfedileces nın üstünde değildir. Gurur ve dım Vekâletir.in mnrakabe ve tefgfintsrmesidir. siyasî hayata at'lmış bazı genç ele Bu arada imar zâbıta yönetmeli himmetlerin en büyüğünö hiç şüp sim ettnive hâlâ katlanabilir mi manlann nasıl şahsiyet yoksuutı kendilerine saygı duyduğumuz bü tişine» <3) konu ohnuştar? Kocahesiz irfan yolucda ibzal etmemiz idi. Terbiye ve tedrisatı tevhit oldnkları ve »eflerin emirlerine ne yük hayırseyerler, yazık ki çok az man bir hiç. Sonradan aynı yetki ğinin tatbikatta birçok hükümle. etmerllkçe aym fikfrde aynı zihnidır. Böyle biiyük kalbli yurttaşla Millî Eğitim Bakanhğına da tanıo rin yenide n tetkiki ve tâdili için lâzımdır. Mevcut Maarif teşkılâtıtü.'lü ir.kıyat eyledikleri teesâüsle mızı bugünden müsrcir bir faajyett» fertlerden mürekkep bir görülmüştür. rm bulunuşu, memleketimizin bu mıştır. Bu Bakanlık. böyle bir va de bir komisyon teşkil olunarak • ' ' liyetle çalistıracak es&sları hazır millet yapmıya imkân aramak aalandaki çorakhğını gidermiye el zifesi olduğunu hatiTİamı? ve onn çalışmalara başlanmıştır. Iamıya gayret sarfetmeliyiz) de besle iştigal olmaz mı idi?) demişCumhuriyet devrinde Maarif bet yetmez. Türk insamnm ruhun bir defactk olsun yerine getirmis • miçti. ti. Müstcsarlığma gelen bir kaç müm da başkasını da düşünme duygu mıdir? Asla. Şu halde aksaklıklaBelediye Başyardımcısının Milli Eğitim »aha»ında mühim t a z şahsiyetten biri, devrin Maarif 1 Mart 1922 de Büyük Millet Mec su, korkunç bir bencilliğin ve fay nn ve eksikliklerin, hâttâ kötülük şoförü izînsiz aldıgı makam liçîni açı? nutkunda da (Müküme inkılâplardan bifi de kız. erkek VekilteTİnden birtnin emriyle edacılığm önünde âdeta pusmuştur, lerin. köpeksiz köyde değneksiz Hâdisenin tin en feyizli ve en mühin vaziJe müşterek tedrisatı clmuştu. Ata mekliye aynlmıştır. susmu?tur. arabasım parçaladı gezmelerine hayret etmemeliyiz. si MaariJ ışleridir. Bunda muvaf türk'ün. Türk Maarifine tuttuğu Millî Eğitim Bakanlı*! için hâzin O halde 17 bin ktisur dernek ne Denetlemenin yetersiz olduğu yerlstanbui Belediyesi, Basyardım. fak olabilmek için öyle bir prog ıyık altında birbirin! takip eden tarafı, bu Vekilin, çahsiyet ve veoluyor, denüecefc!. . ÎTeîe okul ve lerde bu ısırganlar. aîabüdifine cısının 36666 plâka sayılı lüks ram takip etmiye mecburuz ki. o hamleler rapılmı? ve ilk i? olarak kar sahibi müsteşarı teşkilâta tasöğrencileri koruma dernekierıni boy atarlar. Sen bütün sorumluşöhretlerden faydaian fiye ettirmış Olmasidır. rcede1! makam arabası dün ge. program mületimizin bugünkü ha1 beynelmilel ş . bey de sayarsak, bu büyük rakam, bi luklannı unut, gidişin önüne duce Pendik yolunda bir kamyon liyle içtimai hayatı ihtiyacı ile, mak istenilmişti. 1924 de KolombıMesleğinin hakikaten ehli olan j zim iddiamıza karşı bir aykırılık racağın yerde hiç aldırış etme, le çarplşarak hasara ugramıştır. mnhit şartları ile ve a»rın icapla ya Üniversitesi pi(rf,esörlerind«n, bu müstejar», Vekilin emri iJe f diye gösterilecek!. . Ne kadar üzfll sonra iyi foniıçlar bekle. Bu olÖŞrendllimize Söre, şnför Meh. rına tamamen mütena?ip ve muterbiy»?cj, John Ü«wey iki n galiba Müdörîer Eneflmeni «Mes \ y , ıek yertdir ki. rffofinü* bıl deŞH mtt. Hayır v* MMyal yafdtm derdir. Kur, kur, sonra unut. Bir ku neklerinin bi?ansızlıklalınMi ne m«t. arabayı akşaro ÜFtü izinsiz vafık olsun, bunun için muazzam por hazırlamıştı. Bunlardan biri leki kifayetsizlik» raporu vermisolarak jtara.idan çıkararak Pen. ve fakat hayali. muğlak mütalâa bütçeye âcüen konulması icabe tîr. ruşluk üye aidatı toplıyama. Genel deni, en ba^ta budur. karul toplantılarind* Ufla filkflBütün Maarif dâvamızı bu koSuntın h*f»en ardf«daa »ydmla dik'e gezmeye gitmiştir Pendik lardan tecerrüt etierek, hakikate den tahsisatı ve bunların neye mas cülük yanşına girişenleri, yöne rımızdaki gör.ül çorakhgl v« ülkü ten db'nüşte de otomobil kamyon nafiz nazarlarla bakmak ve el ile ruf olacağmı gösteren bir muhtı j nuya bağlamak isterim. ÖŞretmen şoförün temas etmek lâzımdır. Bir taraf ra idi. tim kurullanna seçildikten sonra fukaralığı celir. Kendi halkmın. ile çarpıçmıştır. Ayrıca ^. , . . , , 1 den, Vekâletin en yüksek kademeara ki bulssın. ierine a İ5 ve iş verirfli Mvallıhğını, kılık Pendikten dönüste içkili olduğu tan cehli izaîeye uğraşırken. bir Bunda; 1 Okul bınalan ve tejj ^ ^ kkadar bbütün MMaarif mer ü t a a r j e n . taraftan da memlefcît evlâdma iç hizatı. 2 Tesis edıleçek meslelci mplannmd a rörneku n inianlarf molması da iddia edilmektedir. Her ytrdeki yüzlerce hayır der kıvafet p«Tİşanlı|ını; safhk sartne|inden büyük kışmıtufl, genel larından alabildiğine uzak komıt Dün bu mevzuda görüştüğümöz timai ve iktisadl hayaıta fülen orta okullar. 3 öğretmen okulla Uzımdır. Bu. hakikat r.lduju gün Terbiye Maarif dâvamız da halledümi? okarullannı bile tophyamadıklari tefaletini; aile karulu?unda ve ya Belevîiye bayyardıtrıcısı Turhan müessir ve müsmir olabilmek için rının şubeier açtnası bilinmekte ve görü'.mektedir. Mi »anttfinda gbrillen anakız kcleli Brt«ğ, hâdiseyi teyit etHkten sorı. •lzem olan iptidai enalumatı amelî me&elelerine dair eserlerin telifi lacaktır. lâttan 9 bin yıl önce hayvantarı ğinl; çocukların evlerde. sokaklaı^ ra. arabanıtı haşarından ziyade bir tarzda vermek usulü. Maarifi ve tercümesi 5 Seyyar kütüphaneler ile bunlara memur yetişiievcilleştiren: bugdayı, arpayı ve da o dayamlmaz avarelicini görüp çok eski bir şoför olan Mehmedin mizin esa§ını te^lıil etmelidir. MilTÜmesi, 6 A'.et ve makinelerin MUESSIF BİR OLUM mısırı ekip biçen: evler kurup şe de kıh kıpırdaraıyan Türk aydını iz'.nsiz olarak mâkam arabası ile lî dehanın inki?afı ve bu sayede halka gösterilmesi için seyyar serTEŞEKKÜR hirler meydana getiren bir »oyun ile, ileri ulusUrm yabancılara bi gezmeye gitmesi üzerinde durul. liyık olduğu medeniyet mertebe giler, bunlarda ihtisas sahibi ol13 senelik işitme bcızuitiuSuTanjnm:ş Istanbul tüccarlarmdan Nazmi Oltulunun refikası, sine yükselmesi bittabi âli meslek11 bin yıl sonraki çocükîarı, naiiî le insanca yafama olenağı sagla duŞunu söylemiştir. mu »on teknigi en iji 4«kll<!« Şentuna Tuncer'iaı annesi, Yüksel Tuncer'in kaymvalidesi Ümler erbabını yetiîtirmekle ve millî mak için Avrupaya talebe göndeolmu; da bu duruma dü=müsler mak Ozere değü, yokıulluğa, i>!ütatbik rfmek »uretiyle yaptıjı mühan ve Nazmiye Oltulunur ,c' eili gelinleri İstanbul kumaş Ekmek iherindek; tetkikler harsımızı yükseltmekle kabildir) nerilmesi. 7 Husosi bir Tetkık ameliyatla dü2«Iten K.B.B. mudirî Bunun sebebi nedir? T4irk tn me bile güle şüle atılan ülküeüleKomisyonu kurulması. 8 Ziraatin tüccarlanndan Cemal ve Kenan Oltulunun yengeleri Ömer ve demişti. teh*«!"wı a?ğ*fli Profe«ör »ona erdi sam, bunun üzerind> dikkstle dtf rini karşılastınn. fr.samn goslnri • inkisafmdü köy mekteplerinin bu Melikenin sevgili anneanneleri, SAFA KABATAY'a racak sosyologları bekliyor ve ken kararır. Belediyenin ekmek fiyatlan üze ^îye'ere göre tp.nzimi esaslan göz mirmet ve çOkranlanmı nmardilerinden hiç ses seda çıkmamaönünde tutulmuştu. S A H U R E O L T U L U E!de «1«« bütün ol«»ı«iı)«T zoria rinde yaptığı etüdler nihayete er. koıı. kiinikte kaldığım mUddetsına yanıyor. öyle bir atmosfer narak, her yoksulluğa katlanıla miştir. S GÜNSELİ GÜZELBEY ço yakın alâkalarını esirgemiJohn Dewey'in ikinei rapom l 12/961 salı sabahı Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi içindeyiz ki, böyle bir duruJnda rak yetiştirileı t»ydınlar. bü fnilÖğrendilimiıe gore Beiediye yen Doç. Dr. Hikrr.et A'ıtuğ. İle (ilk ve pek mühim nokta) Türki6.12/961 çarşamba günü öğle namazınt mütaakıp, Şişli camiin. yardım ve sosyal dayanişma der leiin temeli okrv fukara milyon Basyardımcisı, bugün fırın sahip. Doç. Dr. Sflheyl Egnmez. Bısye mekteplerinin gaye ve hedefleden alınarsk Zincirlıkuyu aile kabristanma defnedilecektir. neklerinin verimli çahşır.alannı lara hic mi bir çey borçîu olmaz leriyîe yapacağı açık oturumdan Eczacı afis. Dr. Behbut Cevansir. Dr. rini tesbit eimek olduğunu söylüTelefon: 55 23 46 Ailesi beklemek bir kısır umuttur. Hel« la*? Giyinip kiîaana'.ım. ralrathk scmra ekfneğin gramsjmın mı yük = Veodrt Kayhan, A»ta. Dr. He«at YILMAZ GÜZEL yor ve bunun için tutulacak yolEtaner, Dr. S*dat Katırrıorlu, bunun bir emirle, anavasaya ve içind* oyukalım; bilei ve aydınhk seltileceeini, yok«a fiyatının mı dü Reklâmcılık 2990/8259 lan pösteriyoTdu. Nisanlandılar Dr. Burhan ÇiL Dr. Mettn kanunlara aykırı olan bu emrin denilen niırettcn bol bol faydala şürüleceğini açıklıyacaktır. Arat. Bn.şherr.5ire Hafize. hemBundan başka 1926 da Laypzig arkadan gelen istimi nitelığindekl nalım.. Yatılı öğrenin» jrapsak da ^ Hilton ' 5.12.1961 şire tnci hsnırr.Iara ve kliniiin Pedagojl Enstitüsü muallimlerinbir yönetmelikle duienlen«c«Jinl yaptriasak da: b'jr» alsak da al 24 »aatte 775 bin liralık diger per»onelin« son»uz teşekden Siller de getirtilmi» ve kenummak, hayaldir. ihracat yapıidı masnk >la: bumı bize şu fukf.ra kürleriou Mldirmcyi borç biCumhuriyet 3231 disinden san'at terbiyesi hakkında lirim. Son 24 saat içinde limanımızdan O halde umudumuzu keselim, millet »aşSlıyor. Bunu »adece gebir rapor alınmıştı. Meslek tnekCöz Mut. Dr. Melımet Güven pek çok aydınlarımızın dedikleri lecek jrtinlerde kendimize, onlar 775 bin liralık ihracat yapılmış. tepleri ve diğer konularda da müCumhuriyet 82SO gibi. «bu millet adam olmaz» de dan üstün bir yaşayış kolayhŞı tır. teaddit uzmandan faydalanılmış yip geçelim mi? Yok böyle ş«y. sağlamak için mi kabul ediyoruz? Bu arada Batı Almanyaya 10 tpn ve Birinci Cumhuriyefdevri Maaolmaz bu. Bunun nedenleri tizerin Ondan fwnra bu halkı, omuzlarına erik pestili. Belçikaya balmurou, riü bilhassa San'at Enstitüleri basıp yüküelrtigimu yükselisse' Fransaya tiftik. Ingiltereye «igara He israrla durmak, bu derde bir çımevzuunda 'başarılı netictler elde kar yol bulmak zorundayız. Ken bu insanlan unutnrak hakkımız ve kuş yemi. Isviçreye tiftik. ltal etmiştir. Nüshası 25 Kuruş mi? di insanlarımızm sosyal yardım veya nohut ve keçi kıh, Roman. Türkiye Harict konusunda donmus, buz tütmuş Uzüm iiiüme baka baka karanr. ya, Yugoslavya ve Yunanistana Lira Kr. Lira Kr. duygulannı ısıtmak, cofkunca a Halkın ilgisizligi de. aydmın duy tâze balık gönderilmişiir. MEVLIT kıtmak, bizim için kaçınılmaz, «av gusuzluğu da, bu topraklar üstünSenelik 75.00 190C0 «Kaptan Alniak» tankeri 6 aylık 40.00 »0.00 saklanmaz bir ödevdir. de alıp yüriiyen kayırmanın, hakSevgili büyügilmffl»; 3 aylık 22.00 44.00 geliyor Biî sosyal yardrni ve sosyal da sizlıgm. ise adam değil, sdama iş HAYRI ÇAVDAR'ın B.ian vı Yayan D*lıiz Nakliyatı Şirketi tarafm. yam?ma alanındaki yeterliğimizi bulma nervasızlığının bir sonucuCnmhuriyet Matbaacılık ve «Ittmünün 40 ıncı gününe mtldur. Bu, baskasınm duygusnna dan Japonyada inşa ettirilen 22 iki ana nedene dayamak düçünceGazetecilik Turk Anonlro Şirketi sadli 7.12.1961 penşembe gunü Cajaloğlu Balkevt Sofaak No 394] sindeyiz. Bunlar birbirleTİyle öy saygısızlığın; başkasının düşünüsü bin tonluk «Kaplan Asım Alnıak» ötle namazını rrıütaakıp NuruSahibi lesine kaynaşmıslardır ki, ikiye a ne aldırmazlığın; bir kelime ile tankeri 20 aralık tarihinde îstan. osmaniye Camii Şerlflnde nıhukarşılıklı hoşçörüflükten yoksun bula gelecektir. ANAYOL İNŞAAT LİMİTED na ithaf edümek Oz«re tanmNAZİME NADt yırmak pek ds kolay degildir. mıs hafızlar tarafından Mevlidi Yazı Islerlni fIJl*m Idare eden Alatürk Milzesi tamir VE Bir defa bu topraklar üzerinde lugun derinle$tirdiğl bir çöküntüŞerif okunacagından akraba ve Me*ul ^fadür yaştyan insanlar arasında kanun dür. ediliyor kendisini MVen dostlarla arzu TEKİŞ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETLERİ VECDİ KIZILDEMİR Hayır derneklerinin ffurumunu «ayguı alabildiğine azalmıştır. eden zevatın iştiraklert rlca Şişlideki Atatürk müzesi. elek. Şişli: Halâskârgazi caddesi No: 236 da Arkasi Ss. 5. Sö 3 te trik tesisatı ile rr.uşambalarının * Bizzat kanurnı yapanlar dahi. füolunur. Gazetmıize göndı>rilen yazılar koANAYOL Han kat 7 ye nakledilm'stir. turjuzca kanun hükmüne omuz sil Mevlithanlar: Hacı Bafız Raif DURULAX benzerlerinin yenilenmesi münarebetiyle 11 ara. nu)fun. konulmasın lade edilrr.ez Bahriyeli, Hacı Bafız Halii 1bTetıi telefanları: M 49 00 kebilmektedirler. Kanun omı yayan fiatınadır. Iık pazartesi gününe kadar ziya. llânlardan menıllyet kabul clunmaz rahim Çanakkaleii, Hafız Durpanlarca umursanmazsa, uygula>»«*» ' 47 20 29 ****** C u m h u r i y e t 8251 retçilere kapatılmıstır. Dr. Şevket Tekmaa DURULAX'in çeçitli renk • tun Çakroak, Hafız Znver Ceyyacaklann v» vygulamiya konu AboTM ve flan Ifleri İçin. zarfın lan, Hafız Emin Terzloğlu. ve desenlerı mevcuttur. SHmerbankın yaptığı ihracat Avusturya menşeli Avrupadaki meslekî inceleolacakların başka türlü davranma fletUne cAbone» veya «llân Servisin Duahan: Hafız Hasan Akkus. KARAKÖYPALAS melerinden yurda dönmü$tür. larını beklemek boşunadır. Bu yüz öğrendiğimize göre bu yılın ilk kaydının kcnması lâzımdır. VVERTHEİM Karde^i: FeMmiye Çavdar Tel: 44 23 00 Aziz dost ve hastalarına sayden •cemiyetlerin, detterleri ve 8 aylık devresi zarfında Bümer. * Vegeni: Neeati Bumaı Komple asansör 4 kişilik 8 kat için derhal teslim. ğı ilt bildirir. Tel: 27 39 »5. hesaplsrı «nahalli htlkiîinM taraBü GAZETE BASIN AHLAK | bank tarafından dış piyasalara 4 (Basın 11849/8275) Cumhuriyet 8247 Curr. ç 8253 YASASINA UYMAYI TAAHHÜT İ Cumr.uri.yet fından her laman teftii ve tetkik milyon 779 bin lira değerinde pa. Telefon: 27 21 11 ÎL 450/8255 BTMtSTlH edilebilir.> (21 hükmü a=la uygumuklu ham bez ihraç edilıniştlr. lanmamaktadır. Bu kanun hükrr.ünü, bütün benzerlerinde olduŞu giHakikî Kristal Cam Aralık 6 Cemaziyelâhır 27 bi. yalnız olumsu« anlamda cllişünmek. hele bunun isteğe b;rakıl| Belçika malı S u Y. ml? oldugunu ileri sürrtek dcgru e E 93/141 den 996/930 katagoriye 8«i HER NEVİ YER DÖŞEMELERİNİN YEGÂNE a. rieftildir. Hiikmün olumi» yürükadar h « çe«it ve serbest ölçü Z b O YAPIŞTIRICISIDIR. tülmesi gerekir. Bu da «tefti? ve UYGUN FİATLA V. DUBUSEL ye ORT. DUHLXAX Kom. Şü. tetkik» in gönüllü. ys da ücretü j V. ] 7.1012.05 14.28jt6.41'18.19! 5^5 Tel: 49 39 76 Karaköy Palas kat: 4 No: 20 olarak omuzlanan fidevin yerine : E. ] 2.29 7.24: 9.4T|12.0O| 1JÖİ12.44 (Basm 11786/82881 (Basm 11847/8276) getirilisindeki eksikliŞi ve aksak; lıŞı glderme bakıtnından aydın)ai Beiedtye Zabıtası yönetmeiiğinin imârla ilgili kısmı fatbik edilmiyor Birirci Cumhuriyette Millî Eğitim Haluk Y. Şehsuvaroğlu Htrçtniek değil htiyarlar hırçıri ol«r, derler. Dofrodar. içinde ysşadıkları mazi, gözleriaden nzaklaştıkça, erişilmeı bir hayal haünde kahnağa başladıkça, yeni yeni saadeflere de erişemiyeceklerini anladıkça titfzlenirler, bu titizlik hayatlannın bütün $3f1ıafanna sarî hale felfr. tbtiyarlar va.ra ycğa kızarlar, çençlerin en tnasum kabahatlerini g<fclerinde bfiyütBrler, geçmişi hatırladıkfa, hâli vadtrgarlar; kendi devirlerindeki dünyayı cennet, içinde yaşadıkları Slemı eehennetn gibi görfirler; geçtnie bir radyofonik skeçte dinledlflaı şrilıi «Nerde • eski ençfn arlar, mirim:» diyeeek. ba sakat :örüşe saplanacak ksdar mazi izleminde ifrata vanrlar. t«tan»ralhı oldnii) halde Burs3d» «tnrdmğvnu söyüyen, yaşlı oldnsum da ilâve etraeti unutmı »an Wr okurumdan ır.ektup al dım. tbfiyar bir emekli subay. Mektnbvnda dokund»;» kon«« lann bepsi bo eskiye hasreti llade edi'or. Ama hemen le.vliyeyim. okarıım hiç de hırom ihfivar desril. Nereden mi anladım? Yaka si Iktiâi dertlori bir bir inceledim. Catünkörü »kıunakl» geçiliısc eörünüşte hepsi. geçmişe haçretten ibaret: ama teker teker her sikâyetçi bakiı. Nerede • e«ki eufinarlar cir.sinden kuru lâf, knru has<ret de°ıi. Hani ndam, haoıama her gidişte. ötem berim çalındi diye sirreilik eder, para vermfden çıkarmıs. sonvnda hamameılann oynnun» rtüşınüş, belindski ptstema'la kalmış da: Haydi, demiş. (Hyplim ki. her dedigniz haklı: ama insat edin. ben de hamama böyle peftemalia frelmedim ya! Onun dedif i gibi, •kvraman her deditini. mazi hasretivlr yanan ihtivar fâniiiniin fervatlan saysnk Mle, dfi^finfincf, d«diklerinde bir hayli hakikat şi^H bulunduânnu, hatîâ gizli bile deijil. bir çok haliikatîerin açık ifade edildiSini şjöriivorur. Okıırum bana bn mektnhu, eeçenîfrde yazdıçım bir fıkra do • lavısivle vollaını<:. Bnrsa Bçlet'ivpsinin. sarkıntilıkİ3ra mâni »ln, lux talebenin binditi otnhüsleri »yırmağa k.'.rar verdibaruKtmiştim o yaztmds, Ihtiyar sabay. mektarranda, kendi gözü ile şördüçü bir sahnevi anlat'yor. «Bn ayn otobiis «•lretB, di'or. ııeden? Mekteplerin fcir tatil Z3manında sahidi oldafnrn «n elet» veriel oiayı ar/ede'fm. Orta veya lise öÇrenci«? fkl »enr çoenU. Biri »rk»»>!», biirtrtnln vanında. Stelti nnde, birib'>!erine seş'enivorlar: (l'lan, pjmussnz. hen sana fövli"n<" • dim mi, bu arahada is yo'», bnııdan evvelkine yftismelivdik!) öndfki cevap verivor: (Vlan inek. bnntla 'ds biraı kırtırh ıar!> Mrktubiuı bnndan sonraki kısımlarmda. bu şikâyetin esas teşkil ettiei bir <Tkım fski hâtıratar, müsahadeler ve 7amanımızıîaki toplum terbiyesiyle mukayeseler var ki, sayrp dökmesi nznn •Srer. Taşlı •kumrnan bn mö.sahadesini. kendi fözlerirarzle sSrciüiümfiz vr kolsh'anmııla ıluydo&umuı bemerleriyle, kArnla.<tırınca, K J kSkme vanyornz: Belediyelerin özel otobüs tah?i?i ile bn T dertlere tar» b«larmvacairıiTiız anla»ılıv»r. Aarkıntılık r»manılan ılyade. keriden crldiünr rör». özel ntobüstcn evvel özel terWye ve abtâk •kailanna ihtiyaç var sil>i. Hamdi VAROfil.1' CUMHURİYET EVIN1ZI fŞYERİNİZÎ AORES ve TELEFON DEĞİŞİMI E DÜRULAX ııııııııııııımııııııııııiMiııııınmııııiHiıımııımııımımııımıııiHiıımııım ss, vereeekti sfızlannın payını ama, rakalıyamıyordu. Knrnaı, kaypak, inceden ıneeye alay ediciydiler. Sözde birbirleriyle, ama onlarla alay ediyor, onlardan yana göz kırpıyorlardı birbirlerine. Gene baslamışlardı. Ne deyim oflnm; ne deyim.. lntıun yfizü ssılmıştı; Caddeyi kaışıja seçtiler. Baş ta Yalnıı bif ara, tam sondaki Kime ne diyecen? evdrıı ınavi kombineıonlu, kiıp Sana ne? dedi. ka suıı o!8!» '»9vlf hfitay. r»ö> Sana! kurn bir kadın eıktı. Mavİ korn Adam bozmadı: le ralıat geeme*letdi taşıtlar Ne diyebillrsin? binezonantın ete|i taa beyaz ki Hiç yani, ber çayı beğeoîiaeirinfiett. tieçtiler, «amlin Dofrn, hiçbir şey diyelottına kadar kısa. lflâhsmn mezsiniz de... yaıiK'iiiil.ı sctfca.Sa alrdiler. Somem... Memet utanarak başını çevirdi. Safda bir lcahkaha. Kattamokak t!»a tarlabaşı Asfaltına kaKantamonula eü'.dü: Tsbii diyemezsin. Sen de nalo sertee döndü. Kahkahanın dr ozuvordo. » »a «aptılar. AbaMl bir oy sahiblsin ben de! Ne e? l tandın mı ne? sahibi başka yana bakıvordu. tıo* so«iî8vtdi »apt(kları lokak Başlarım simdi ormanını Karşılık vermedi. Itanıp uKastamonuln kahkahanın kenAkşamın yor^uiilH£uildaıı halyakandan ha! dilerine olduğnııu t.nlamı?tı asız, soka>;a kapalı k3piiarı. tti! tanmadığinı bilrneden utanmış Ormanımı vıkarlarsa *oç tıma, ne diyebilirdi? önöne dönlcrı inik penfcfcîeri.vie sıfa siben de mi? ra t\ ler uykudavdi!.;r. laş mer dü. Tam bu sırada ardında biMokağı çıktıiar. Sende taftiı! divrnli kapilantı onlerind*' çok Surüa bir çaycı var, iyi ri: Niye? luk tHşralı drHhBnîılar, arada rav ya^ar. Birer tane içellm mi? Ne bakıyorınn alan? diye ihtıyarîar. Hiitüıı g?ce. jtce Jçelim. ba^ırdı. Şehire n^ şeldin? Başka ııin tee »aatlerıne hadar omuz Tarlabaşı a»faltı ilıerinde küorman mı yokin? Kastamnnulu Tunun bal gibi 1 omıtMi nır kalal»al»sii; a akları riik hir çaycı dükkâmydı. GirtflSbHizsn Memet sülöverdi. kendine olduğunu anliraış, ge»Hırd» <ı»npnmıs uarkeicr uidllrr. İçerisi patsrlık flblsele Bak lıernşerim de şoiayor.. ne iertçf dSntnflştfi ama, adam ( • svhııriavdı Kapılardan biri < riyle şakaeı. hattâ alaycı tstandedi biri. öyle degil mi aslademin kahkaba atana oakıyorarıiîi pcrtnahlarııiın aranı c'* Dttllularla dolttydn. Tivla. isnım? du. Kahkaha atan hâlâ güleçarâiı bir Ki;rrı<*Uİ kadin seskr.nıhil oynuyor, ya da birbir Doğru. rck: İend!: leriyle şakaîasıyorlardı. Onların O niye gelmiş doğrnysa? Keyfimin kâhyası rnssın? ilkiD farkına varmMılar. Son Kızaaaa R ıza! .. °* A, Cevap ver, niye gelıuiş di dedi. ra «facık öıyıîı.vla ovnıjan «aJ^erılc old.; i; ı.efJrsM yir^ıfc yor! Keyif eçşekte olur! kacı ofrl. yanındakini dir»*«ivbir »<» ceVapîadı: Kastamannln: Hangi eşşektc? Hop dedıiik; ^ . le dürtüp içeri girenleri çös Seniıı gibi! Onun ormanını yakmadıterdl, Sanki «Uikkat» komatu lhi çayl ^ ?».. J»J» lar! dedi. Kadın ıceri c«WÎufl. ka|h İn yeriae geetl bu. Tavla ve klğıt Niye geldi Byleyse? ornamtyanlar onlarla ilgMentiitdü, sokak hir artlık ürperti Sen niye geldiıı? tflâhsızın Memet için hava meğe, oolara dair lâflar atılma d^fi sonra sene Pkusuıuı daldı. Bir başkası. hoçlu ama, Kastamonulu anlı| s , imâlara baalandı. IflSlHitın M e ı Burası bizim memleketiyordu onlarla dalga geçtiklcri Çaycı «118111, mflşterilere O HifhdlV »ift ıdrdıı. miz! dedi. ni. Büyük $ehir insanının hubak! Hi/metçı 'Jedi Kastaraonttyuydu bn. KSrünfi, kentini bıKastamonulu Oıiaokalda bir Bardaklan iyi yıka! la rakıp biiyuk îehre ekmek için zaman okumuştu. Türklrrin a Sabnnla! Se iş gorür? düşmüş yahan bakışlı, bozuk sıl anayurdnnnn neresi olduğn Taze çay demle.. OrostUİarın hizmetlni. üst başlı, şivcsi bozuklarla ann, göç sebeplerini biliyordu. fçlerinden biri Iflâtısizm Me Çok para alır mı? lay ederler, onları büyük şeh Kaç yıldanberi memleketimet'e ciddî ciddi sdrdn: Ne bileyim ben? re yakışmıyan taraflanndan de nlı? diye aordn. Taze çay demlesin mi? Saftlı ROIIU kapıların uvkuln layı tefe alırlardı. Tavla ya da iskambil oynıysn Memet anlamadı, Kaatamonnbakıslan arasında sona kadar tçi içini yiyordn. Bir yakalaluya dönfip baktı. KastamonnIarı da meraklanmı», aynnlan(tittiler. Genelevler'in tadı yok KDKBİ KOMAN1MİZ: » nı bırakmışlardı. Bin yıldanberi. Biz tstanbullu ağlu tstanballuyaz! Yavas çel! Niye? ? İstanbul beşyüz yıldanberi Türklerin. Bin yıl diyorsnn! Adam şaçaladı. Dafma bflyüme Istanbuüuyda ama Türklerin Istanbnlda kaç yıldır b«lunduğunu birden hatırlamamıştı. Evet, doğru söylüyordn genç adam, daha geçenlerde Fatih'in Istanbulu fetih yıldönümü dolayısiyle yapılacak hazırlıkları gazetelerde okumuşlar, o da dinlemişti. Oknma yszmacı yoktu. Kastamonulu taşı gedlğlne koydu: Bizle alay edeceğine kendi kendinle etî tş birdenbire larpa sarmııj, şfhirliler alınmıştı. Tavlasının ba$ından bilgiçee fırlıyan Kapalıçarşı esnafından biri: Senin tahsilin? diye sordu. Hactamonulu: Ortadan aynldım, dedi. Ben lise ondan! Bana ne? Arkadaşı mars etmefe kalktın da.. Sen onun avukatı mısın? Fazla konnşma. Ortadan ayrıldınsa ne olmu; yani? Hem sana ne? Sen niye alımyorsun? Bizim sözümüz ona! Iflâhsızm Mehmet'l işaret etmişti. Kastamonulu arkadaşını karırdi: Onnnla da alay etmefe hakkınız yok! Bnrası îstanbnl, k3y yrri ı Blliyomı. <Arka»ı var) = 2 AY ARA İLE 2 BÜYÜK ÇEKiUŞTE CEM'AN 29 Arulıktaı 1 TAIİHLİYE 6 DAİRELİ BİR APARTMANIN TAMAMI 34 TALİHLİYE 34 APARTMAN DAİRESİ 4 ADET KJO.0O0 LİRA 100 ADET 54)00 LİRA 150 AOET 1.000 LİRA ve 18.300 TALİHLİYE • 3»* s S ç«sitli pant ikramiy«l«ri 4 Milyon liralık büyuk senesonu çekilişlne (catılmak için 2 8 E K İ M tarihine kadar Türkiye İf Bankasına yattrmış cldugunuz tasarruflarınızı 29 Aralık tarihine kadar muhafaza etiiniz. 28 TALİHLİYE 20 APARTMAN OAİRESİ 2 AOET 100.0CO LİRA 50 AOET 5J)00 LİRA 100 AOET 1.000 LİRA VE 10.000 TALİHLİYE çsşrtli para ikrsmiyeleri 2 Hilyon liralık 1362 yılinın ilk zengin çekilifin* katılmak için tatarruflarınızı S O C A K tarihine kadar Türkiye I; Bsnkasında toplamaja devam etftniz. iş Bankası Daima daba faılaJ)aima en fazla ikraraiye veren Bankadır. Faal 1705,8231
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle