12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
itk I Hükümetin aldığı tedbirler, memurun anlayışsızlığından işlemez hale geldi Baftonfı 1 lnei uhlfed* Çiftliklerindcn üç ekip halinde bir heyet »ehrimize gelmis ve köylünün besliyemiyeceği htyvanlarını satın almak için faaliyete geçmişti. O zamankt karara göre, Devlet Üretme Çiftlikleri yalnız Erzurum Zonguldak, 23 (Telefonla) Bartmda bir kız kaçırma olayı ve havalisinden 69 bin hayvan âla•dalete intLkal etmiştir. cak ve bunları besledikten fonra Aytcn takma adıyla tanınan ve asıl admın Sultan olduğunu kesim için satacaktı. Fakat ilgililerin bu alım işinde, kuraklıktan mülöyliyen 14 yakında bir kız polise baş vurarak 7 yaşrnda iken tevellit meydana gelen yemsizlikAnkaradaki ailesinin yanmdan Kürt Hasan denilen şahıs taraten zayıf durumda olan hayvanları fından Bartının SütHice köyiine kaçınldığını ve babasnun Anyok pahasma almak istemesi ve karada mermır olduğunu bildirmiştir. Kendisini kaçıranlarcian hattâ biraz besili durumda olanlan korkarak şimdiye kadar polisa müracaat etmediğini söyliyen kız, alması, bu alım işinde kâr gayesi Emniyetce rauhafazaya alınmış ve tahkikata başlanmıştır. v gözetmesi köylüyü büyük bir sıkmtıya sevketmiş ve bu hejef 69 bin yerine 15 bin hayvan alarak = İzmir civanna Damat 72, gelin | şehrimizden aynlmıştı. Bu arada Et ve = bir meteor düştü 65 yaşında = nun da, geçen seneBalık Kurumukilosu 280 ku2 tzmir, J3 (Telefonla) Bortzmlr. 23 (Telefonla) 19«1 E ruş üzerinden aldığı koyun etini 2 nova lesml makamlannca bu in en karakteristik izdivacı pa E bu seneain eylül ve ekim aylarınŞj akşam açıklandığma göre, «azartesi günü iki Amerikalı ara S da 230 kuruşa düşürmesi, müstah^ bahtanberi izi sranmakta olan sında yapılacaktır. ^ silden besili hayvan istemesi, aldıII meteorun Kavakhdeıe civannÇigli hava alanında vazifeli = ğı hayvanların çoğunu köylüden = da bir ıırta düştüğü ve oldukbulunan 72 yaşındaki Lythe E değil, hayvan tüccarlarından alma ça genis bir çukur açtığı tesbit Brown isifnli bir Amerikan mü E sı köylüye vurulan ikinci bir dar~ edilmiştir. hendisl ile 65 ya^ndaki Adelai E b« olmuştur. Köylü halen elinde de Cragen adh bir kadın bir E mevcut hayvaran, yemsizlik yüzün3 506 kilo ağırhğında tahmiu kaç aydanberi devam etınekte = den, yiizde 30 «nu yok pahasma e= edilen ve rengi »iyah olan taolan şiddetli bir ask macerası linden çıkarmış durumdadır. GeS şın üzerinde parlak çizgiler buscvunda evlenmeğe karar ver n çen seneler 700 liraya satılan ko~ lunduğu görülmüştiir. Durum raişl^idir. Nikâh «yıldırıms o 3 şum atları yemsizlik yüzünden bu 5 bir zabıtla tesbit edilmiş ve sav larak tzmir Bvlenme Dairesin £ »ne 180 liraya kadar satılraaktadır. ^ cuığa bildirilraiş.ir. koyun de kıyılacaktır. = Köylünün elinde bulunan ve sığır ise, zayıfhklan dolayısiyle | Kayıp diye aranan adaölümle başbaşa Adanah fabrikatör i satılamamakta veBiraz besili olanbırakılmaktadır. | mın öldüğü anla.şıldı Savcıhğa teslim oldu S lar da geçen seneler içinde 150 liraya kadar satıhrken bugün 80 lira= Adana, 23 (Telefonla) 34 Adana. 23 (Telefonla) Si S ya müşteri bulamamaktadır. Et ^ gün önce anl clarak ortadan gorta primi borcunu tahsile ge Ş Kosnbinası gayeden uzak bir şekil^ kaybolan ve bulunması için ailen icra memuruyla avukatı tar E de çahşnaakta, teknik ârıza ves&ir ~ lesi tarafından lı,iç!en Bakartlıtakladığı için hakkında gıyabî X sebeplerle canlı hayvan aiımını ar~ ğına müracaat edilen Tarsuslu tevkif müzekkeresi kesüen fab Ş tıramamakta, köylüden çolt tüecar•£ zenginle/den Hüseyin Baltahrikatör Mehmet Nuri Sabuncu . dan mal almaktadır. Tüccar da köy = nın 33 gün önce bir trafik kabugün Adana Savcılığına tes 5 lünün elinden yok palıasına aldığı = zasında öldüğü anlajılraıştır. }im olmtıştur. Fabrikatör «e E hayvanları birknç gün besledikten rekli muamelenin tekemmülü « sonra Kombinaya satmakta ve bü= Yine kan dâvası! nii müteakip Asrî Cezaevine E yük bir kazanç sagiamaktadır. »evkedilmiştir. S = Adapazan, 23 (Telefonla) Gecen yıl bu aylarda şehrimiz= Merkeze bağh Serdivan köyünOkul yandı, E den 27 bin baş hayvan satılmasına mukabil bu rakam şimdi 15 bıne 5 de Ali Uman isimli bir sahıs. öğretmen kurtanldı | düşmüştür. Bu da göstermektedir 2 gece evine giderken sehir mez3 bahası civannda pusuya düşüKonya, 23 (Telefonla) Dün = ki, köylü elindeki malları satama2 rülerek öldürülmüştür. Arkagece Çumra ilçesinin Aşağıpı ^ maktadır. Erzurunı ve çevresinde = sından bes kurşun sıkarsk Ali narbaşı ilkokulu yammş ve £ halen mevcut 2 milyona yakın hay3 Uman'j öldüren Hasan Haraççı okulla birlikte yanma tehlikesi E varun yem ihtiyacı giderilemediği E yakalanarak adalete teslim edil geçiren öğretmen ve karısı bir E takdirde bunun yansı kışın açlıktan ölmeğe mahkumdur. Bu işı şa~ miştir. Cinayet. kan divası yü çoban tarafından kurtarılmış = zünden islenmiştir. tır. E yet Devlet ele alır, halen kapalı olan yollar açılarak köylüye yem •~'iııııııınınıııiH»mmımnnınıınııHMnnııınıııınnıııınıtıııınınııııE temin edilir ve kredi açılırsa, bu hayvanlar kurtarılabilir. Fakat halen yolların karla kapalı olması ve ancak Karayolları Kış Programında bulunan j'Oİların bir kısmınm açılması ve diğer yollara nnüdahale edilmemesi köylüyü büyük bir ümitsizliğe düşürmektedir. Gençliğin şükranı Bsftaratı 1 inci sahifede alıp, onu şerefle tekâmül ettireÜnivenite bahçesinie ceksiniz. Heyecana değil, *ükun»t Atatürk ve Gençlik anıtı önür.de ve sabra lüzumuna göre seüsleriki özel törene saat 13.30 da Istik nizi hazırlamalısınız.» lâl Marşı ile ba?lanraış ve bir daKakteyl kikalık ihtiram duruşunu M.T.T.B. Cemal Gürse! ile Suphi GürsovGenel Başkanı Faruk Narin'in bir trak hariç eski M.BJC. üyelerine, konuşması takip etmiştir. Daha Atatürk gençliğinin duygulannı sonra kürsüye gelen eski M.B.K. sembolliyen armağan y» şeref plâüye»i Tabü Senatör Mehmet özgü ketleri saat 15 te Belediye saloneş, genç üniversitelüere hitaben nunda tertiplenen Devlet Bakanı junlan söylemiştir : Prof. Turhan Feyzioğlu, îmar ve «Siz baAİadınız, onn »iz îskân Bakanı Muhittin Güven. Vali korn y aeaksuuz» Hefik Tulga ve davetlilerin hazır « Genç kardeşlerimiz. Geçen yıl bulunduğu kokteylde M.T.T.B. burada, bu meydanda Atatürk in yöneticileri tarafından verilmiştir. kılâpiarı ve hürriyetiniz için göğŞeref plâketlerini alan tabü sesünüzü kurşunlara siper ederek sa natörler Atatürk devrimlerinin mu vaştımz, şehitler verdiniz, fakat hafazası yolunda gençlerle birlikte yolunuzdan dönmediniz. Atatürk olduklarını tekrarlamışlar ve Emek inkılâplarını sizlere emanet etmiş li General Sıtkı Ulay özetle şu tir, ona lâyık olduğunuzu ispat et konuşmayı yapmıstır: tiniz, şehitlerimizi, şefkat, şükran «Vefah kadir bilir Türk genç'.ive minnetle anıyoruz. Bu topraklağinin seçkin temsilcileri ölmez ra dökülen Türk gencinin kanı, Atatürk inkılâplannın en büyük Atatürk ruhunun sahlanmış canlı teminatıdır. 27 Mayıs. AtatÜFS ınkı heykelleri. vatan ve hürriyet beklâpları uğrunda, hürriyet uğrunda cisi s:evşiil arfcadaşlanm diinün, bütün bir milletfn şahlanışıdır. 27 busünün. yannımızın kader arkaarmağanlarınıza Mayıs inkılâbırıa siz başladınız, o daşları kıymetli teş?kkütler. nu siz koruyacaksınız. Biz inanıyoruz, güveniyor • ve Genç arkadaîlarım, Atatürk iniırtan ediyoruz ki Türk vatan ve kılâplanna, gizli, açık, vasıtah, vamületinin saadet ve istikbnlinde sıtasız olarak almacak her cephe, uzanan her kol, fcilmeüdir ki. Turk ve Atatıirk İEkılâbına bağlılıkta Ger.çligini her zamatı karşısında j siz Türk gencliği, sönmiyen ve 1 buîacaktır. Sevgilerin en güzeü, | söndürülemıyen yılrmyan ve yılrt .mİBaetlerin en güzel sesi ile sesle j rı'amıyan bir hsmle en doeruya en niyorum : Sağ olun.» j gü»ele vönelmesini bilen bir şuur Tnran Eraeksiz'e sayfi dnnışn ; ömegisiniz. Üniversite bahçesindeki tureni j Allah korusun bir gün hür vamütaakıp. M.B.K. üyeleri ve hürri J tanın sisîi günîeri oltırîa gene siyet gazileri. yüzlerce öğrenci ile j zın meşalenizle nura k^vuşacaktır.» Zr>a NEBİOCLU birlikte Vezneciter, Koska yoliyle , Turan Emeksiz'in şehit duştüğü yere giderek saygı duruşunda bu Tulga, mitinge izin verme lunmuş ve çelenk koymıışlardır. Bu raünasebetle Tabü Senatör F. : hakkı, Vilâyete aittir derÖzdilek: «Yavrumuz Turan Emekken, dün Bakanhktan siz'in ruhu şadolsun. Nazik dâvetinize, vazifeli olmıyanlar. bugün izin çıkıverdi geldik. Reisimiz ve M.B.K. nin en Baştarafı 1 inci sahifede yaşlı üyesi Gürsel, gelemediğinden iizüntülerini büdirır.emi benden is kanının işçi mitingine müsaade ettedi. Size. işlerinizde ve talebelik tiğini bildirmesi mer'i lller Kanuhayatmızda muvaffakiyetler dile nuna göre îstanbul Valisinin vadi. Hepinizin goalerinden öpüyor.» ziyetine müdahale sayıimaktadır. diye başlıyan konuşmasını şöyle Öte yandan kendisi ile konuştı»bitirroiştır : ğumuz Devlet Bakanı Prof. Tur«Vatan ve Cumhuriyetin. umıt han Feyzioğlu bu konuda hüküve istikbali sizsinız. Disiplinle her metin bir kararı olmadığını bilşeyin en iyisi oiur. Aksi halde. dirmiştir. fikirlerde Kşevvüş, işlerin yapılBakanlık iain verdi mamasına yol açnr. Yarın sizler Ankara 23 (Cumhuriyet.Teleks) mesuliyet mevkiterinde vazife 31 aralık günü İstanbulda büyük bir işçi mitingi yapılacaktır. Köy Enstitüleri ile ilgili Tulga'nın işçilerin yürüyüşlerine ve mitinglerine müsaade etmemiş olması Çalışma. îçbir açık oturum yapıldı işleri üzerine durumile Türklş'e Bakanlıkları Türk Devrim Ocakları tarafın bildirilmiştir. Yapılan incelemeler dan dün saat 14,30 da Köy Ensti sonunda tstanbul Valisinin tututüleri konusunda bir açık oturum mu yanlış görülmüş ve Içişleri Ba tertiplenmiş, lehle ve aieyhte dü kanlıfınca mitinge müsaade olunşuncelerin ortaya konarak meselemuştur. nin aydınlanması gayesiyle ttrtıpBu husustaki Bakanlık emri bir lenen açık oturumda, Tahsin Banguoğlu, Şerif Tekben. Mümtaz Tur iki güne kadar Istanbula gönde. han, Behçet Kemal Çağlar, Nuret rilecek ve 31 arahk günü de işçiler mitinglerini yapacaklardır. tin Topçu konuşmuşlardır. Devrim Ocakları üyelerinden blri önce meseleyi tarafsız olarak ortaya koymuş ve misafirleri ko nuşmaya dâvet etmiştir. Bu üye ta rafından bildirildığine göre, bugün Türkiyede okuma yazma bilınivenlerin oranı nüfusun yüzde 59 Üsküp, 23 (Teiefonla) Balkan udur. Bu nispet köylerde yüzde Şampiyonasının 2. gününde Milli 70 e yükselmektedir. 35 bin köyden Basketbol Takımımız bugün Bul15 bininde okul yoktur vc 1951 yı garistan ile yaptığı müsabakayı 40lına kadar enstitülerden 10 yıida 39 kaybetmiştir. tlk devreyi takımezun olanların sayısı 15,000 t mımız 20 19 mağlup kapatmıştır bulmuştur. Skorlar: Nedret 11, Hüseyin 2. İstanbul tl Öğretim Müfettiş'.e Şengün 7. Tuncer 1, Haşim 7, Barinden Serif Tekben, ilk %6?ü al tur 6, Erdal 5. mış ve Küy Enstitülerinin iki ıh Günün diğer müsabakasında Yutiyaçtan doğduğunu, bunların blgoîlavya, Romanyayı 8 6 7 2 yeninin bütce meselesı olduju'.u dı mistir. eerinin ise köyden vîtişmıyen öft retmenlerin köy gerçeK.erine ya Piyasanın canlanması bancı bulunması çebebiyle 1öylerde barınamamıs olduğur ifnde rf 7 yaşında iken kaçırılan bir kız polise başvurdu BİR TUHAF ÂDEM Tehlikels bir yolculuk Münasebelsiz bir lâf Katsla katıla gülmtk Bir kakkaka iiryakisi Onfar ermiş muradına>••• Bir tuhaf âdem F uat Köprüli, dış manzaram itibariyle, »inemanın meşhnr Şarlo'snna; tavırları, söıleri, davranışlariyis, az buçuk yenileşmiş, bir Nasrettin Hocaya benıer. Ben bo sevimli latm. nasıl elnp da, p«li»ikaya atıldıfına her asman sasmışıoadır. Hani, barı tiyatro artistleri vardır, ne seslerinin t«B«, ı>e suratJarının mimiği, ne boylan. ne bosiarı, velhasıl bic bir şeyleri tnüsait olmadıfı halde, ncdfn başka bir iş tutraayıp da, sahneyi seetihlerine, her gördükçe, şaşarsuuz ya, Fuat Köprölü de. siyasct habımından, bende hep bu hissi «yandırır. «Ne mnnasebet?» der, kendi keBdime iıah edemem. Üstad. dordu dardv, yine ortaya cıktı. Eskisinden çekilen yetmcmiş gibi, Dernokrat Partiyi yenilemeğe çalı^yor. Ve. tabü, » da lamanın madasıns uyarak, ilk aŞızda eski devrin •iuçlanmamasım istiyor. Peki. Başüstüne. Hadi hatın İein fcuçiatnıvalım. Fakat yine kendisi. partisinin programı etrafında söz ederken, «Bizim parti» diyor «in«,an haklanna aykırı her harekete karşıdır.» Insaf bre hoea! thtilâli hazırbyan esas sebep. eski devrin «insan haklanna aykın hareke«» deSil raiydi? Hattâ bİJiıat kendiniz «Insjn haklarına aykın hareket ediyor» diye çekilmedinrz mi D. P. den? Toksa «karayız» derken «tnsan hskimnn» »vkırı hareketlere karşıdan bakanz» nu dem«k istprsiniz? İlk saeleri böyle oldn. Bakalım hn Şarlo Nısrettin Vloca karması. zamanla. daha neler Maamafih «Bundan sonra» yine sövlesinler bakalım. Bir «Bundan sonra» fazla olnrsa söz eıkmaz ya... Katıla katıla giilmek L Tehlikeli bir * ** yolculuk B HAYRANI OLDUĞUNUZ ERKEKLERİN KULLANDIKLARI TIRAŞ LOSYONU... Muhitindr ftlâka celbeden "havab* erkek•fer giyimlerine, haJ ve taTirlanna 4ıusasi ihtimam gfisteren kimselerdir.Hşte Acpıa Velva bu gibi titiz ve kibar ttavırh erkekJerin kullandıklan jjdünyaniD en mateber tıra; losyonadur. BUtçe Komisyonu memura zam işini görüştü 1962 Sezonu Başladı 'A Halen kar durumu kayağa müsaiüir ; Baştarafı 1 inci sahifede süren bir konuşma yapan Şefik Inan, tasarının hazırlanıjındaki gerekçeyi uzun uıun anlatmış ve zam mın gelecek yıla bırakılmasmdaki zarureti izah etmiştir. Şefik fnan' • yaptığı açıklamalara göre, özel n idareler 76 milyon lira vergi tophyabildikîeri halde 87 milyon lira memur maaşı vermek zorundadırlar. Sadece öze! idarelerdeki memurlara yapılacak yüzde 15 zam 27 milyon lira tutmaktadır. Jnan. Iktisadi Devlet Teşekküllerinin durumuna da işaret etmiş va 36 Iktisadi Devlet Teşekkülünde 496 milyon lira zararın bulunduğunu söylemiştir. Inan, ayrıca memur maaşlanna zam yapıldığı takdirde 167 bini aşan işçi kitlesinin de zam istiyecegini belirtmış ve: «Yalnızca Zonguldak'taki işçilere zam yapraağa kalksak buradakı 39 bin 500 işçinin tam talebi ancak 97 milyon lira ile karşılanabilir. Halbuki bu işletmenin 78 milyon lira zararı buiunmaktadır.» demiştir. Tasarının gerekcesi hazırlanırken dtş borçların da dikkate alındıgmı söyliyen İnan, «Dış borçlar 1.850 milyon lirayı bulmaktadır. Ayrıca dış ticaret açığımız 1.700 milyon lira kadardır. Dışarıdan yardım isterkeıı plan ileri sürüyoruz. SarieFaal 5C27/9050 dilecek yerleri gösteriyoruz. Aldığımıı yardımı memurlarııriiza verir*ek olma».» demiştir. Zam etrafında leh ve aleyhte devam eden müzakerelerin sonu yeni bir teklifle saat 17.20 de alınabilmiştir. Bu arada komisyonun temayülü belirmiş ve çoğunluğun zam taraftarı olduğu görülmüştür. Aneak Maliye Bakanı Şefik tnan, tekliiin oylanmssı halinde kabul edümiyeRezervasyonların 3 27 ocak eeğini hissederek, bir konuşma yap 15 28 şubat 10 30 mart 1962 mış ve bu tasarıdan yalnız başma tarihleri için yapılması rica olunur. mesul olmadığını, hükümetin oyRezervasyon için: İstanbul: 44 16 58 birliğiyle bu tasarıyı desteklediğiAnkara: 12 12 13 Uiudağ: 5 ni. zammın bütçe bünyesindeki İL 829 9086 tahripkâr durumuna Bakanlar Kurulunun kani bulunduğunu, bu sebeple mözakerelerin ve oylamamn önümüzdeki çarşamba giinöne tehir edilmesinin muvafık olduğunu söylemiş ve Komisyon bu teklifi kabul ettiğinden zammın tehirine istihdaf eden tasarı neticeye bağlanamamıştır. 1 Birliğlmizin İstar.bu! Üsküdarda Asım Uzun depoKunda mevcut 1960 mahsuüt (12.212 kilo kınk iç, 1.855 vurgun if. 5 315 k:!o hurusuk ic. 421 küo muhtelif kusurlu iç, 311 kilo Kış, Doğuyu, bütün hoTuk ie VP 2fi.934 kilo çiuük iç) fındıklsr ile 1959 raahsulü 11.958 kilo çüruk iç fmdık ve 1958 mahsulü H80 kilo çürük iç şiddetiyle bastırdı fındıklar bunındukları hal üzere ve şartnanıesinde belirtilen Baştarafı 1 inci sahifede şprtiarla 3 '1/19^2 çsrşamba günü 4 üncii Vakıf Kan kat 1 No: 12 varlandığı, 10 kadar vasıtanın da d°ki İstanbul Şubesi Müdürlisğiinde kapalı zarfia teklif almak yolda kaldığı haber verilmektedir. surstiyle satılaraktır. Bolu Valiliği aldığı bir kararla zin2 İhaleye istirak edebilmek iein 15.000 lira nakid veya ciri bulunmıyan vasıtalann şehir dışına çıkışını yasak etmiştîr. Haöanka teminat. mektubu vermiş olmak ve şartnameyi okuj'Up ien Bolu dağmda ve yollarda karın kabnl ederek imza^mp.k şarttır. kalınlığı 50 santimi geçmiştir. 3 TeMif zarfları en ge~ 3 Ocak 1961 çarşamba günü saat E|e ve Orta Anadslnda 15 e kadsr ihale komisyonuna verilmiş olacaktu". Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) 4 Her giin mcsaî saatierinde fmdıklar depoda görülebiür. Balkanlardan gelen kuru ve soşartnameler Şube Müdürlüğünden ahnabilir. ğuk hava dalgası dün gece bütün 5 Birlik satısı yapıp yapmamakta veya kısmen yapEge'yi ve Orta Anadolu'yu kaplamış ve bu bölgelerde yağış tamamak'a veya di'edi&ine yapmakta serbesttir. İL 821/9070 men durmuştur. Baskefbol takımımız Bulgarlara da yenildi n dnnya, bir çok bakımlardan olduğa ıribi, bir de «Patron» einsi bakıraından Ikiye dö>inmüs vazivettedİT. Rir tarafta Patron Devlet. hir tarafta Patren Hususi adamlar. Arkadama Çetln A 1tan Hosusi adamların natronlofundan, i« verenlifinden hoşlanmaz. tster ki herkfs devlete çalışsın. Haftalık Yön fazetesindeki yazısında hn meşrebini daha da ivi belirtiyor. «Meselâ, diyor. sünde 1* liralık bardak ysnan bir earibe (çarip dediği işçidir) •ünde 3 lira yevroiye verir. Aradaki 1 lira oturdnfu yer. <\e acıkeozan (bu da patr«n> cüzdanına girer. 100 earin calısıvorsa ;ânde 7 1 lira.» 01 Do^rosu îiizfl hesap. Yalnız Patron Dev!et olnrsa. hele bizde. « «earin» in 3 lirası 1,5 a : ner, fistelik de, »raılski 8.5 lira hava olor %ider. Bence Patron . TTUSBSÎ adam kalmalı. ÇiinItü Patron Hnsmsî adanın ^ariplcri (bütı"n Batı) ile PatronDevletin »biHfin Demirperde terisi) earipleri tfrvdanda. fkisi arasındaki ya«layi'i f3rklarını biTiyoruz. Sonr3. ikt!«atta meshurdnr. P3tron . Hnsnsî tıdsra olnrsa Devlet haba kontrol eder, etmeMri'fr. Fakat Patron Tievlet oldn mn, kontrol da eldcn kaçıyor. Biitiin mesele vcrşi avarlamalan, fivat kontrolîsrı ve sairp çihi mnhte'if yollardan çiderek. hansl «mıftan olnrsa oliıın, bütiin vatan•laş'arın yaşama sartlannı mümkün oldueu kartar ^'rbirine h»nzftmektir. Bi'im Cetin Altan'ın nasihatine nyarssk, ft\ kori'.rT»". ni^vat'a uirînc aratnıya »id'n arlamn dönecpfiz. Hem bir Dimvat ki, !»H:<rionö<î hi'"t ke^mi>'orI'".r. Ri» ei^incf. dpvrmlı hir 'ml"nr ha^rpti irjnı'». OTSIIT kalmak var. ^ •>. e Figaro gazetesinde gördâm: Tenl Gme'de hir kahile halkı arasında (Forea kabilesi) bir acayip hastalık varmış ki, senelerdir, doktorlar, ilim adanılan, nenin nesi oldHfann anlıyamamışlar. Terli halk buna «Kora» diyormus. Or«lara gidip tetkikler yapan Avmpalı doktorlar «Gülnıe hastalıfı» yahat «ölüm ffilüşn» »dını takmışlar, Isminden de anlaşılacağı gibi hastalık. hakikaten, jülmek hastalıfı. Yakalanan Knlmeğe baalıvormos. Ama dormak yok. Boyuna çüiiiyor. üe saat, bes saat. üç sun. beş gün, üç hafta, beş hafta, gül babatn gül. Hasta. ba devamlı g&Imeğe, ertalama üç ay kadar dayanıyor, sonnnda ölüyormaş. Doktorlar bunun beyinle alâkalı bir illet oldağunn tahmin ediyorlarmıs. Fakat Forea kabilesi ölülerinin muayenesine izin vermedlfi için, kat'î bir karara varamıyorlannı». Bu fölrae hastalığı, baska bir memlekette goriilscydi sebebini bulmak, zanncderim, peh xor almazdi. Meselâ bir memleket tasavvnr edin, bir tarafta açlık gibi. knrakhk gibi, parastzlık gibi. iptldai maddesi7İik gibi, «ihracat» «nlık gibi, dövizaizlik flbi. işsizlik gibi, ssayissiılik rtbi bir sürü me»ele«i durayor, ve o memlekette üeri gelenler bütfin, bnnları bırakmış, af çıksm mı çıkmasuı mı, şimdi mi çıksın sonra mı çıkıın, diye tnttnrmuş, yalnız onnnla mesrnl. Böyle bir memîekette, bir «Gülrae hastalıfı» basçBsterseydi, ilim adamları için. bunnn nedenini anlamak az çok kolay olurdn. Ama Yeni Gine'nin Forea kabilesinde böyle bir hal de yok. Neye gül&p dornrlar, acaba?. * * * Bir kahkaha tiryakisi B iıim rahmetH ömer Besim'de Forea kabilesi balkında görülen gibi olmamakla beraber, aı cok buna benzer bir illet vardı. Günde iki tiç defa, ekseriya hiç bir sebep yokken makaraları koyoverir, on dakika, onbeş dakika devamlı gülerdi. Zaten, ırülmekten nefes alıp soyliyemediği iıiB, neye güldüğünü anlıyamazdık. Omer Besim bir akşara, arkadaşlariyle beraber, Sehir Tiyatralarının Tepehasındaki eski Komrdi kısmına gitmiş. Perdenin açılmasiyle blzimkinin gülmeğe baslaması bir olmus. Gfller de güler. Nihayet, Tiyatronnn bir memnrn locaya %tHp Besim'i dışarı çıkarmıs ve az aşaçıdakl Dram Tiyatrosann gfistererek: «Beyefendi, demiş, bnrası size galib» fazla geldi. Lfitfen öteye bnynrun.» Besim'in gülmek bahsinde, btr hikSyesi de Hnrhan Felek dostamozls vardır. Merhuma bir çün bir telgraf getirirler. Kâfıdı açar açmaz yine başlar cfllmeîe. Tanındakller mersk ederler ama. beriki, gülmekten katılacak. Bir türlü •öyliyemiyor. Sonra telgrafı orada bolnnanlara uzatır. Okurlar: Gıdık. Bnrhan Felek. * * * Onlar ermiş muradına... ayal hiç hir zaman hakikati geçemez, derler. Hiç bir zaman, belki m&balâfsh ama, ekseriya geçemediği muhakkak. Büyük hikâyeci ömer Seyfettin'in «Hâtifden bir sada» isimli nefîs bir hikâyesini hatırlıyaıam. Külhanbeyi kafayı cekip, gere vakti, sokakta «Uu u u u n u u ç. baİM torik» diye nâra atar. Beş vakit namazmda niyaıında, kendini çoktan öteki âleme maletmlş ihtiyar (raliba ümeasi) bonn dnyar, ve ne zamandır beklediği «Kmri tlâhi» nin nibayet gelditine inanarak camı acar. kendini boşlnga koyuverir. Yanılmıvorsam hikâye hn. Şimdi bir de, Yeni Sabah arkadaşimızda çıkan, şu havadisl okayalım: SALÎHLt. Şehrimizin güzel kızlarından N. T.'ye uzun zamandanberi tâlip olan, iakat bir türlü babasını razı edemiyen Osman adındaki bir genç, kızın babasının namaz kıldığı odanın bacasına tırmanarak yatsı vaktinde, ihtiyar adam namaz kılarken şu sözleri birkaç defa tekrarlamıştır: «Ya Habib, Ya Habib, Kınn Osmana nasip». îlk önce şaşıran Habib efendi, bu ses'in ona Allah tarafından yollandığını zannederek Osman'a kı.'inı verir. fnsallah raes'ut olnrlar. Hiitâ, Tanrısınm •mrini yerine getinnekten başka bir şey yapmımıs olan iyi kalbli Hsbih efendinin rahatı fein. «ençler ne yanıp yapıp matlaka mes'ut olmalıdırlar da. H # Münasebetsiz bir lâf H için âcil tedbirler ULUDAĞ'DA Fındık Tarım Satıs Kooüeratifleri Birliğinden: Fakir Baykurt ise, koıiusmasınalınıyor da: yedek subay jğretmenierın Baştarafı 1 inci sahifede derde devâ olmaktan u<ık oldukl?rını söyledikten sunıa er. iyi ça sanın ferahlatılması ve canlandınlrenin tekrar Köy Entitiilerine (Î5n ması konusunda Maliye Bakanınm işaret ettiği tedhirlerin başmda mek olduğuna isaret etmiştir. Daha sonra konusan hatipleraen kredi politikasında piyasaya rahatlehte olduklarını ifaiio edenler, lık ve kolayhk saglıyacak kararlar Enstitülerin sadece eğitım müesse gelmektedir. Pazartesi günü toplanacak olan sesı olmayıp, bunun çok ilensinde içtimai ve ıktisadi hayatımıun Banka Kredıierini Tanaim Komiteesasını teskil edecek nu'psseseler i sinin gündeminde yer alacak huolduğuna isaret etmişlerc"ir. ' suslar şöyle tesbit edilmiştir : Aleyhte söz alanUrdan NuiPttln • I Bankaların genel durumları, 2. Donmuş kredüer, Topçu, Enstitü meselejîiii hitsî b'r 3. Kredilerin tevzii, takım gayelere âlet etmpÇe çalış4. Ihracatm finar.smanı. tıklarını ifade ertPreK taraftarlara 5. Faiz hadlerinde değişiklik, çatmış ve eeer mesele ilk tahsil ise, bu başka şekillerde ve okullar6. Merkez Bankası kredileri. tfa da temin clunabilir, demiştir. Komitenin, bu toplantısını müTopçu. Köy Enstitüleri. eger taakıp, uzun zamandanberi piyasakarşılaştığı memleket bünyesinde benimsense nın kredi mevzunda Idi halkın şimdiye kadar bunu Is güçlükler ve tıkanıklara bir çare kredi piyasasmın temesi ve kapatılmasına tepki gö» bulunacağı ve genişliyeceği ümit edilmektedir. termesi gerek'irdi demiştir. özgen ACAR Daha sonra söz alan Prof. Müm taz Turhan ise. Köy Enstitülerinin İlk tahsili gerçekleştirmeye çalıştığını. aslında dâvanın okumayazma bilen vaıandaş değil. kalkınan Baştarafı 1 ınci sabitede vatandaş ve memleket meselesı olduğunu bıldirmiş, «bunun içm yaşaması lâzımdır.» Inönü bu arada koalisyona temas ilk önce ihtisas elemanlarmın ye etmiş, A.P. C.H.P. koalisyonunun tişmesi lâzımdırt demiştır. Behçet Kemal Çaelar ıse, Köy ihtilâl rejiminden demokratik reEnstitülerinin aslında zaruri mü jime geçjşin intikal devrini yaratesseseler olduğuna işaret ettikten tığmı ve şimdi bu intikal devrinde fonra, bunların tatbikatta bozul bulunulduğunu söylemiş, müşteduklarını ifade ettikten sonra ça rek hükümet iein, «Bu bizim için renin onları kapatmak olmayıp te yeni bir hayat tarzıdır. AUşacağız» Hiizlemek olduğuna dikknti çekmiş demiştir. ve yeniden açılmasını tempnnı etInönii, Başbakanhk gSrevini kamiştir. bul edişi üzerinde de durmuş ve Halil Vedat Fıratlı da, Köy Ens şöyle demiştir : «Ben Amerikan Eiçisi ile yaptıtitülerinin, tr.emleketımiz bakımın dan, büyük onemine ışarst ettik fım görüşmede Türkiyenin duruten sonra aksakhkların giderüme munu anlatarak bu vazifeyi niçin sinden sonra tekrar iatbik sahası kabul ettiğimi izah ettim. Bir parna çıkmasinın favdasını savun tinin başkanı olarak. tarihi bİF vazife olduğu için bu görevi deruhte miıstur. Konuşan hatipler açııı oturumun ettim. Yoksa almazdım. Bu iş kamfispet roliine de isaret'ç Devrim bul edilecek iş defildir. BaşbakanOcakları taralmdan b's konada hk, içinde bulunduğumuz şartlar^aşka açık oturum'ar da y&pılma da. inanılmıyacak müşkillerle bogusmak demektir.» sını istemişlerdir. io hoşlanmadıfım lâflarımızdan biri de «Bun dan sonra»dır.¥aparlar. ederler, bir sürü masraf, bir sürü emek, bir sürü zaman bosuna %ider. Arkasından bir «Bundan sonra» gelir. «Artik anlaşıldı, derler. bundan sonra o is öyle olmıyscak, böyle olacak.* Biraz rah?.tlarız araa (ok sürmez. Zira «Bundsuı sonra» cabuk unntıılur. Kısa zamanda her sey yine eski tas eski hamam olur. Derken bir «Bundan sonra» daha. » . ba icinden rıkılmaz daire. höylece devam edip jıder. Siz, ka< defa dnydunt» «Bnndan sonraa eerfyan kesilmiyecek, «Bundan sonra» sw sıkıntiu nlmıyacak, «Rundan sonra» çaı bol verilocek tekerlpme^îni? Banlara »örf daha ne «Bnnılan sonra» lar dinledik. Hani «Bundan sonra» her ilâc îetirilecek, «Bund.m sonra» hiç bir şeve zam I I vapılmıvar?.':. «Bnndan sonra» piyasada hersey hulnnacaktı? Geçen riin, fazetelerde bir haber çıhtı da, oradan aklıma seldi. Bermutad «Bsndan sonra» tstanhiıl hakkmda son sözfi ilim adamları söylİTeceklermis. Seneler 'encsi. yerli . vahancı lllm adamîarınyi Istanhnl h»kkında sövlemedikleri hir sey kaldı mıydı ki? Kırk senedir verilmfş raporlan hazırlanmış pro.ieleri iist üste kovsak, zannederim. Beyazıt kulesiyle boy alçüsür. ' li İnönünün komışması f ' FRANKFURT1962 İLKBAHAR FUARI 18. 2. den 22. 2. 1962 ye kadar Almanya ile ithalât, ihracat ve ticaretinizin genişIetilmesL için a\z de iiyaret ve iştirak ediniz Kolaylıkiar ve izahat î<;in müracaat : Tîirkive fahri müme?sili : ULUSLAR ARASI Tiirkiye Kızılay Derneği Genel Miidürlüğünden (Boş Şişe. Şişe Kırığı ve Boş Teneke Satılacaktır) Kızılay Etunesğut deposunda mevcut muhtelif boy ve cinste 25782 adet şi^e ve bir tona yakın şişe kırığı, 3248 adet teneke kutu, 2627 adet boş gaz tenekesi. 606 adet kurşunlu gaz îenekesi, 2620 adet kinin teneke kuta. 800 adet muhteliî teneke kutu, 5/1,1962 cuma sünü saat 10 da acık artırma ile satışa çıkarılacaktır. Taliplerin mezkur sün ve saatte depoda bulunmaları rica olunur. Cumhuriyet 9085 Baştarafı 1 İnci sahifede mekte, huzur avazeleri ile uzun Baştarafı 1 inci sahifede çalışrnaların mahsulü olan bujünte bir fınnın ekmeği 65 kuruşa kü durumun yıkılmak istenriiğini satıp kâr etmesi Belediyeyi uyar görmekteyiz. mıj v» bu meselenin yeniden ele Bugün, hiç bir mesru sebebe daalmması zaruretini doğurmuştur. yanmadan, mesru oldufundan hıç Yapılan tetkikler neticesinde ek kimsenin ;üphe etmediği bir Mecmeğin 6 kuruşa satılması halinde i lis ve kuvvetli bir koalisyon hüde fırıncıların kâr ettikleri ortaya i kümeti rr.illetin huzura kavuşmacıkmıjtır. Bu suretle Belediyenin j şı için elzem oîan dış şartlarır. tayaptığı yeni bir hesap yanlışlığı 3 | hakkuku yolunda çalışırken veriay sonra düzeltilmis olmaktadır. | len bu beyanatlann. gerek içtimaî Bazı fırıncılar ise bu yeni ayar[ ve gerekse ıktisadi Hİanda meydalama karşı?mda fmnlarmın işle na getirdiği çöküntü!»r. sadece utilmesini Belediyeye devretmek «un uğraşna ve çalışmalar neticeistediklerini oçıklamışlardır. sinde meydana şetiriîen demokratik rejimin yıkılması yolunda at;lmış Fe>T:ioğlu «mııtlaka dış saca kötü bir adımı ifade eder. Kıifade edilmek istenirse. bu heyanatların sahipleri, belki bileyardım alacağız» dedi rek, beîki de bilmiyerek sermaye Baştarafı 1 inci sahifede nin çekingen davranması, dış yarmemnundurlar. Türkiyenin alacağı dımların temin edüememesr için her dış yardım akıllıca ve en ve ellerinden gelen gayreti gösteririmli şekilde kullanabilmek iein ycrlar demektir. bütün gerekli haztrhkları. basarı Bj gayretkeslerin genç cîirr.ağlar jle yapmış olduğuna kanaat getir. dedikleri Atatürk inkıiâplarının mişlerdir. 1962 Plânh Devlete Ge bekçisi ve Cumhuriyet rejiminin çiş Programı ve buna bağh olan koruyucusu olan üniversite taleicra plânlan kendilerine verilmiş, belerini de kendi arzu ve emeliet™ferıuatlıca izah edilmîştir. Bu rlne âlet etmek istediklerini esefalanda Türkiyenin kısa zamanda le müşahede etmektyiz. övülmeğe değer ciddi neticeler Ordunun. zinde kuvvetlerin. mil elde ettiği hususunda kanaatları let iradesine karşı geleceğini dütamdır.» jıinmek, onu Atatürk ilke'erince', «Türkiye muhakkak dış yardım ayrılmış kabul etmek ve kendi haalacak mı? Amerikan yardımı ne yat verdiğı çocuğunu öldüren has şekilde olacaktır?» şeklindekt di ta ananın durumuna sokmak demektir. ğer bir soruya Devlet Bakanı: « Türkiye muhakkak dış yarHer şeyden evvel bueünkü rsfidım görecektjr. Amerikanın dış min ordunun eseri elduğunun kamemleketîere yardım şekli değiş bul edilmesi lazımdır. miştir. D.L.T. ve Î.C.A, TeşkilâtBu beyanatlann. geçici anayas»ları lâğvedilerek yerine" A.D.Î. ku nın ikinci maddesinde ifadesini rulmuştur. Yardımlar bunrian höy bulan (demokrasi llkeîerine hizle tek kanaldan yapılacak. uzun met ve iktidarın yeni Meclise dey vâdeli ve memleketleri n kalkın retme usulüne bağh kalacağı) yoma plânlarına Eöre olacaktır» di lunda, «seref, namus ve bütün muyerek cevaplandırmıstır. kaddesatları» adına and içmi; o Ekmek, çarşamba gününden itibaren 65 Krş. satılacak AP Başkanı eski MBK Gyelerisie çaUı lan Komite âzalaıından bazıları tarafından verilmiş ölmasını üzüntü ile karşılamaktayız. Bunların da menpübn hulunmaian ile iftihar eiebilecekleri Cum huriyet S^natosu hakkında Anavasa Komisyon'i «Cüm'ıur'vpt Mrc lisinın kuru'uju deırokratik nizaniın bir teminatı ve nemleketimiz da siyasi buhranm nal arelerin•den hiıidir» riemek Miretivle, tabü senatörlerin nizamın koruyucusu olmalar; lâtım «e'dicine '<aret et rnijtir. Aynı ko^ıi^^on •Kanap 1ıy E Î yetkisi saha ıtibamle Apsyasava u^'ma!^ s^cîı i1rt Tiıi!İ;:t^n' f'ı r» dpmek yjretiy'e milli i"V.ı'erin aneak Anayasa huHııtiiTi ile l âğlı olacaŞ'nı acıMsmıstır. Bugün tneTilPketimiz^e Anay?sa ve kanun hâkimiy?ti c!d'.?ıır,u her ke?:n bümesi lâi'nrtîr. Bir kanun tekîifi müp'»sehetiv)e kargasahk çtkarmtık istivei fırfitnlar. hük'ime.tin dshüde emnive'i saöhyscak kadar kuvvetü. ordıırtun v»t*n ve 5 rniilpt Tnt'fîpfns ! f'bi c"=î» bir vazife iein iş başında olduğunu bilmelidirler.» Doğudaki «?uçlu avı» harekâtı Baştarafı I inci sahifede lığmca girişilmiş bulunar. .takip ve teınızlerr.e hareVtân bugün Diyarbakır. Muş ve Bitüsten celbedilmiş hulunan tasfiye birüklerinin istirakiyle fiilen başlamıştır. Er ve subay elbiseleriyle dağlaıda dehşet saqan muhtelif eşkiya eetelerine baı>ı »andarmarın gîriş tiği bu temizleme harekâtını bizzat görmek ve yerinde t.''kin efmek üzere dün Diyarbakırdan hareket etmiş bulunan Jrndarma Genel Komutanı, yolların bozuk ve havalarm yağı^h olması sebebiyle geç vakit Siirde gelmişür. SÜH FAZLI TAYLAN Orak Ticaret ve Sauayi Evi ("umhuriyet Cad. 14/11 Tel : 48 68 70 veya Mease und Ausstellucgs G. m. b. b. H. Fraukfurt'M İL 745/8061
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle