09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET AraMc 1901 I ıııı^ıııifiııııııınıııtıııııııııııııııııııııııiHiııııuııınınmıınnıııifiııııııııııınıııııııııııııuıııııııııııâııı Radyoaktif tehlike nedir ve ne derece btiyüktür? dü?meği lüzumjuz buluyorlar. Bir çok kimsenin de dehsete dü}me«i, tehlikenin bütün dünyaya ?âmll olmastadaa iicri gehy.ox, Sonra, radyo aktif tozlar:n dökülmesi ^Bsanla^ nasıl Sldürecei. yolda giderken birdenbire düşüp ölecekler mi? diye düşünenler de var. Hayır, böyle bir jey yoktur. Bu betftıahtîar, bOcfîğrmiz hartahk lara benzer sekilde hastalanaeaklar. Atom döküntüleri, türlü türlü kanserlere bu arada Lösemi dedifimiz kan kanserins sebep olacaktır. Maruz kalınan her radyo aktivıte dozu. erken 5Kim ihtimalini çoğaltır ve ins£n. ömrü boyunca bu ö!üm faktörünü bünj"esinde taşır. Radyo aktivıte, insanı. bir tabanca kırejunu gibi ağır şekilde öldürmez. İ Memleket Dâvaları | ıııı|ıııııımııuıııiHiıııııııııuuııınnnıııuiıi!iııııııuınııııııniMiıi!iııııiııuııııiHiııııııiHmıııııııı|ıııı HEM Adalet cihaziim karşılaştığı tehlike eçenlerde umamf efkân yakından irgilendiren bir cin»,yet dâvaundk aatatet cihammıa için oldnkça önemli bir t»kım olaylar vukua geldi. Evvelâ cinayetio yeai yakalanmış olan sanıklarından biri, hâkim huzuruna çıka•e* aaJMt» ve hsM» fazeteeHer Sn«ncte arkadastariyle cinayeti nasıl islediklerini hiç bir tazyika maruz kalmadan taltllitryi* aalaM^ kaMe mafekemedeki sargusand» bttma ifadeterini inkâr etH ve malum nydnrma. sebtbi ileri ıfirdu: cPoüate tazylh netieesi bâyle kanasmuştum.» Bu sabne bdylece nihayet bulduktan sonra sırs tanıklara gel*. Bunlar yakalanmadan 5aee yeni sanıfı f*to|rananndan tanâaı$tar. «kaatillerden biri iste badar» demislerdi. Şimdi karsıiannda • fotoşraiların sabibi daruyordiı. Şehadetleri eok mükimdi. Hâkimler, avukatlar. dinleyieiler, herkes ontsra bakıyordu. Saiükların avukatlaf» heyecaadan ter dökayerlardı. Tanık lar, sanıga baktılar, baktılar. baktılar ve »onra bas.lanm iki tarafa döndiirerek «Hayır. bu adamı tanımıyoraz> dediler. Müd» kil avakatı ayafa fırtıyarah isyan etti: «Bu ifade cesaevinde ha> nrlaıunıs ve bm adamlara Sfretilmişttrj B» sabneler yakanda sövlediğimn gibi adalet eihazıiBis için son 4ereced« Snemli olmakla be raber Uç de yeni değillerdir. Bir cinayet dâvaaında veya diğer bir dâvads aaaık taraf hiraz varhklı oldu mu para dolu bir takun çizli eller dfrhal faaliyete geçmekte, n«ticede tanıkların zabıtada, hattâ sorgu hâkİBdiklerinde verdlkleri ifadeler doksan dereee çark edereb beyazdan karava, kara iken beyaz» dönmekte ve hepsl «ilk ifadelerimJai tazyik altında iylo vermistik, dofrusn bndu» demekSanıklar için de dnram aynıdır. Cezaevierimb hagün btrer «düzme ifadeler hazırhyan biro» haline gelmişlerdir. Buraları avukatlar kadar hakuk bilgisine sahip bnluaao mahkumlarl» doJudmrlar. Samıklar yakaJandık lan veya sorçu hâkiıslikleriRe jet#rSId*k!«ri zaman ba^ka tflrfu konnşmakta, eezaevlerinde btr s^ece geçirdiktea sonra Ue bambaska ifadeler vermektedirler Hâkimler ekstriya iaia farkındadırlar. Sık sık yalan şehadetten tevkif kararlan vermeleri de bunun dclilidir. Fakat bn kararl»r biç bir uyaneı tesir bırafcmamakta, dnrum günden gfine k5tiiye eitmtktedir. Sahitlik raâtssesesi bagün temetlerine kadar çtrtmJhş dnrnmdtdır ve bundan adlivcrniz havak zararUr gönaektedir. Ta itdaletin tecellisi çrecikmekte, yaknt da yanlıs kararlara gidilerek bir takım adlî hatalar meydana ?elmektedlr. Adliyeciler, hukuk uleman ve nibayet kannn v&zıtarı cemiyetiniz kesabı.ia büytk zararlar dofuran şakitlik mflesseaealai aevle nlah etmek durvmnndadırlar, Tvrdun ve rejtarn en biyük istinatsâhı olan adalet cihazı bayik tehlike karsmndadır Cevat Fehmi B.AŞKIT Birlesik Amerika ile Sovyet Rusyanın giriştikleri nukleer deneme yanşı yüzünden diinyanın •nd&şeu gitgide artıyor. Her pathyan atom bombası atraosferde bîr miktar radyo aktif kül bıraktığına ve bu kıillerin hava cereyanlariyle oradan oraya uçuşarak mamureleri ve oralarda yasjtyan insanlarm hayatmı her gün biraz daha yakıalaşan, mahiyeti korkunç bir âkıbetle karşılaştırdığına göre, butün dünyanm bugün cevabmı endişe ile araştırdığı en önemli sual, radyo aktif artıklann beşeriyeti ne dereceye kadar tehdit ettıği sualidır. Bu suale cevap verenlerin çoğu insanların bu endişesini azaltacak yerde artıracak sözler söylerr.işlerdir. Bu bahiste en yetkili adara, radyo aktıf ışmların irsiyet üzerindeki teairlerine dair çalışmaîarından dolayı Nobel mükâfatını kazanmış, Amerikanın tndiaca Üj niversitesi profesörlerinden Hermann J. Muller'dir. Profesor Muller'in bu husustaki beyanatı, nispeten yüreklere su serpecek taızda yepyeni kanaatlerin bir ifadesi olduğu için Amerikanın en fazla tirajlı bir deıgisinde çıkan bu sözleri aşağıya naklediyoruz. Profesor Muller, evvelâ beşeriyetin genel olarak eBdışesini şu ıcılerle izale ediyor. Radyo aktif döküntülerin artması yüzünden insanlarda hasıl olaıı endişe, fertler bakımından yer»izdir. Fakat bu döküntülerin topyekun beşeriyete vermesi muhteinel zararlardan yan» endise duyu labilir. Atom tecrübelerinm bir nesil icinde öldürebileceîi 100.000 veya 306,006 insan azımsanacak bir raîam değıldir. Fakat bu ölum nıspeti o kadar azdır ki fertierin kendi h«saplarına teker teker endije etmelerine lüzum yoktur. Radyo aktif döküntülerin fertler için doğrudan doğruya tehlikeli olmamasına mukabil, insan nes11 ifut uıun laman sonra bir tehlike anedebilir mi suali de bugünün aaerzuları arasın» ginnia bulunuyor. Atom mfilâkları, deaemeden ibaret kaldığı muddetçe insan nesli Için değil, «ncak radyo aktif ışınlara doğTUc'an dogruya maruz kalacak bir kaç yüzbln kiçi içrn tehlike vardır. Bütün insan nesll lcin tehlik* belli belirsizdir. Atom denemelerinin zihinlerde •ebep olduğu keşmekeş, herkesin bu işe bîr sınır çizmeğe çalıjmasTdır. «Döküntülerin zararı nerede baslar. Bunlar ne zaman ölümü intaç edebilir?» dfyorlar. Tehlikeyi bu ySnden ele almak yanli3tır. Atom denemeleri neticesinde şimdiye kâdar yeryüzüne yayılan radro aktif döküntülerin ?ebep olabıleeep rararlardan dolayı fert fert korkuya ve endiseye kapıtasamız tnânasızdır. Neslimizden yüz binlerce insanm bu yüzden ölü•re sürÖklenmesi mümkün olmaı. sına ragmen bu böyledir. Çünkü, ölüm nispeti yeryüzünde mevcut uç milyar nüfusa nazaran pek eüzıdir. Eğer 300,000 kişi bu radyoaktif tozlanndan dolayı vaktinden evvel ölecek olursa bu, yeryüzü r.üfusunun onbinde biri demektir. Şu halde her insan için böyle bir ihtimal 10,000 de bir nispetinde mev Tanınmış Ameri^ ^ ^ * Yazaa: *^»^»^* .îktisadi kalı ekonomist ler aâırlaştıkça leıdatt S, a m u «1 dıs yardım mese9on*un yaKfağı gilesine datıa sık te bi, Marshall yardımas edilmesi, ar. mmı ve iktisadi işb l r Uk ahskanlık Tanıhmıç Amerfkah ekonomist. halini rfdt. önce yüz nıi.yonlarca «, ve ne de sıkınt. .rn yenilmesı lerden Samuelson'UB yazdığı gibi, dolarlık bir hıbe yapılacağın* da kabil olmuştur. Dış yardımm art Marshall yardımmı ve iktisadi i?ir gazetelere baberler akse«yor tırılma«ı nicin temin edilememisKasım a\ı ıçınde Sulaı tdar«s: Arkasmdan ellertede evrak çanta tir? Dâvanm bır. hulasasın. yap birliğİHİ doğuran sebeplerden biri, Rumeli yakasır.a 4.883.567, Anado l a n y e Avrupaya g.deuiarm hava ı mak ve bır tahhsızlıim hiKayesu KomÜBİzm korkusu idi. O tarihler. de, Amerikahlann çok tekrarladık lu yakasına İ.COITSS olmak uzere meydanlariîida resimlerı cekiKyor. ni anlatmak ıstiyorum. ları bir söz vardır: cDemökrasiyi şehre cem'an 5^18.362 metreküp Memleketimıze gele yabancı tet ikinci Cıhan Harbinin btttiği yıl n su vermiştir. Buna gore şehre gun ,kık heyetlerine kokteyller verih larda. Türkiyede yüksek himaye dolu mideler kurtaramaz, fakat boş de verıîen su miktarı 197.278 met ! yor ve onların ağzmdan umit uyan duvarlariyle çevrilmi? yan kapah tencereler yıkabüir.» Bu duşünce iledir ki, aşırı cereyanların tesirreküptur ve nüfus başına 152 litre ! dıncı demeçler yayınlamyor Spn | bır ekonomi sistemine taraftar ida su isabet etmiştır. li faaliyet gösterdiği ve geçim sı |ra ögrenıliyor ki. bilâkis hıbele | reciier vardı. Serbest ticaret ve kıntısının şiddetlendigi bölg«lere Sular îdareatnin hâlen 93.123 tarin azaltılması bahıs konusu imış. ' rni.lfctlerarası içbirliği taraftarlığı fazla yardım yapmaya ehemmiyet Çocuklara gelince. radyo aktivi ne genei abonesı bulunmaktadır. Ancak dış borçlann kabarması pa ]n m «vatan hainügi» olduğunu söy verilmiştir. Bizim idarecüerimiı te tehlikesi onlar için daha fazlahasıaa kredi almak kabil olabilir. hven yüksek memurlara rastlanı. ise, geçim sıkmtısı olmadığını her dır. Çunku çocuk inkişaf halinde Tahliyesinden üç gian sonra miş. i vordu. tktisadî işbirligine doğru fırsatta belirtmişlerdir. O yıllardir. Strontitm 90 çocuk büyüff'ii Iktisadl yardım. harb sonu dün , »k adraıı teşkil eden Clayton P14 da, bir ideoloji tehlikesi elmadığı. hırsızhk yapan sabıkalı ğu nispette vücuduna yerleşip kaÜç gün once cezaevinden tahliye vamda ihtiyaçlar ve zaruretler I rıı Amerikan Harıcıyesmden gon na dair yapüa n beyanlar, hiç şup lacağı için, miktar yetişkin mğöz önünde tutularak basvurul. derildiği vakit. kararlariyle mem. sanlara nazaran daima daha çok edılmış olan sabıkah hırsızlardan ! muş geçici bir tertıptir. Marshall ! leket refahını kurtarmak veya ço hesiz birer hakikat payı taşıyordu. Fakat refah düsmanlıîını ruhlara olur. Hücreleri müteraadiyen tak Ramazan Şın. yanında Yusuf Şım fPlânı. Avrpamn kalkınmasmı • kertmek mevkiindeki şahsıyetlergerginliğin sime uğradığı içm ışınlara karşı »ek kmindeki arkadaşı oldu»u hal ) kolayla^tırrmş ve yürürlük devre . den bazıları, derin bir hayrete düs sindiren bir iktisadi hakikaten mevcut bulunduğunu, daha ha^sa«tır. Bclünmekte olan de Beşiktaşta Ihlamur Caddesinde kalmış [ mıişler ve bu projenin altında em 6/7 Eylül hâdiseleri ortaya koysifci tarr.amlamıştır. Gerı yahut bu devreye girmek üzere o Asır Tunçdemir'e ait ınsaat demirb»r emel yatmasın<»B muştur. •konoraılenn gördüklert yardım lan höcreler. ka ekTreyi asmı» o lerini çaldışı sırada devrive polisda. beTki bırkaç yıt sonra kesıle şüpheîenmişlerdi Bunlar. dünya Ieri tarafından yakalanmıştır. 1S3155 yıllannd». yardımlana lanlardan çck daha fazla nispette ıhtiyaçian normal ölebilirler. 30 bin lira de^erinde eşya cek ve yatırım sermaye hareket'.e ekonomisinde yeni ufukların açıl nispeten kifayetsız »sviyede kaldığından habersızdiler. mi'.letler araşı masina dieer bir sebep, hükumetüı çaldılar Radyo »ktif döküatülena gelei riyle karşılaeacaktır. «Iktisadi ha i Marshall Plânı da. başlangıçta tskip ettiği görulmemis kalkıhma cek nesiller üzerindekl tejirini bil30 bin lira değerinde esya çalan yat bedava fiil tanımadıema çö lâyıkiyle anlaşüamamıştır. Türki sıyasetidir. İktisadi Işbirliâi anlashas^a ?u balomdar» mötslâa etme meçh'jl bir hırsızın tesbitine çaiı re«, zengin milletlerin durumları yenin ik'isadi fartlaruu ve progra rr.asında. enflasjonu durdurmak liyiz. Radyo aktif ışınlardan bazı'maktadır. . nı duzeltemiyen nı duzeltemiyen kavimleri bilâ rrrum bbir t tablo halinde canlandıra zaruretı hakkmda bır hukum varhalinde canlandırar u m i r a b l o larının verdıkieri zararlar asla gıJZuçukçamhca'da Nuri Ercğan'ın müddet beslemesi elbet beklene. | c a J c d o k u m a n ı a r ı hazırlamakla v a . dır. Bu hükme rağmec, zananın derileraez. Bunlar, »adece irsî po tv e, yatak odasmdaki pencere ea m ee z z tedavule bol j fli k i e l j zıfeli kimseler, hedef ve gayeleri iktidan taraftndan ve gayeleri tansiyehn kesin surette mahiyet mıııı kaldırmak suretiyle gırerek çıkarılması. tktisadi ! Turkiye, Marshall yardımından nin o tarihlerde tenkidlere hedef kâfıt para değiştirmesi demek olan jnütas kadm ve prkek eşyası ile müeev. en az faidelennıiş bir ülkedir. A tutulan 7 Eylül kararlarını haklı Isbirligi tdaresiyie arajnızda gcrüş yon sayısmı artınr. Radyo aktivi her çalan hırsızlar, parmak izi de I merikan yardımı diğer bö'^eîerde j göjtermeft o}#uğ»T!u Kisünni?ler aynlıfı yaratmıştı». Knflâsyonsn te tesiriyle husule gelebilecek bu bırakmamıjtlr. bozması ve . âdeta mucızeler yarattığı halde, oir. îkti^adî yardıma gerekçe hiz pı\a«:a muvajenesıni anî istihaleler âihi çoeuk bile yeKaçak süt tozu satan üç t Anadoluda durum son zamana dog meti gormesi gereken dökümajı dış ticaret açığmı derinleştirme^ı. tiştirebilir. Fakat bir tak üitun i fl b ! ru büsbutün bozulmuştur. On dört lar, ilmi mesnetten mahmm birer j yardhm şan«ını »ayıflatan bır çocuk yakalandı 1 insan yaratntak İçin on bm kişiyi yıldan beri. ne > ardımın ihtiyacı iyîmse.lik ve^ikası teşkil etmekten ı rhenksizlife yol açanştır. Iktisat öldurraek gibi bir mulü mcdeniNaylon torbalar ıcınde kaçak süt karşılayacak sevıyeye yufcseltilme ilerı geçmemıştır. sıyas«tinın bır fasid daireye d\xr yetimiz mübah goremez. Tabiatm tozu satan Niyazi Pıskın. Hıknıet mesı; yabancı aerraaye gelmesın* takip ettiji usul budur. Fakat do Güneysu ve Çetin Çelık ısmindeki engel olrr.us. kredi imkânlarını dağacak çocukları. radyo aktiviteye üç çocuk Anadoluhisarı Karakolu raltmı? ve yardımm iaidesiz kalamaruı bulundurarak elde edilecek tarafından yakalanmıstır. 5 inci Şu cağına dair bir kanaat uyandırmıjbe'ye gönderilen sanıklar, süt tozistıhalenin büyük çoğunluğu faytır. «Arriâris» decilen hâdıse de, lannı Salıpazan önünde bağlı budah değil zararlı olacaktır. ticari itıbanmız» zedelemiştir. lunan Lübnan bandıralı Angelikı Radyo aktivıte artıklanmn saç 1955 1957 devresinde. iktidar arvapurundan tahliye sırasında denidökülmeainc *eb«p oiacsğı iddiatık yardım taleplerini haklı gösteze dfiftuğünü söylemişlerdır, sına gelince bö>le bir ihtimal, anrecek iktisadi mucip sebep bulaSut tozları müsadere edilmiştir, cak infilâkın pek yakınmdaki bölmaz hale gelmiç, Turkiyenın strageîerde bulunan kimseler için ba3 aylık terkedilmiş bir tejik ehemmiye.tini koz olarak kulhi? konusn olabilir. Meselâ Sovlanmayı denefniştir. Bu taktik de çocnk buhındu yetlerin yaptıklan atom denemefaide vermeyince, 1958 nisanında Rami'deki Yenımahalle Camii avlerinde olduğu gibi, Sibirya'nın takip edilen sıyasetin başarısızlığı lusunda 3 4 aylık terkedilmiş bir UstU;a kasabası halkı, înfîlâk kız çocuğu bulunmuştur. Karakola kabul •dilraiş ve milletlerarası temerkezine pek yakın bir bölgede teslim edılen kız çoeugu Dariilâceçekküllerden duruma çare bulm»bultmdufclan için böy}e bir hidise zeye gönderilmiş, terk eden ana*ıları istenmıştir. Iktisat siyasetınin ile karşılaşmıslardır. rotası zahiren istikrara doğru dönnın tes'jıtı için çalışmalara baflandiırulmüş, sağlanan iki yuz küsur Şiir.diye kadar yaTnlan denemele mıştır. I milyon dolârla piyasaya mal getırrin daha baçka ikinci derecede leEşini afır yarahyan şahıs i tilmiş, fakat prensipsiz icraat çok sirleri olup olamıyacağı meselesi! geçmeden bu istikrar denemesinin 11 yıla mahkum oldu ne gelinee. bu bakımdan endişeyi i bir durgunluğa çevrilmesine yol mucip hit; bir çe; yoktur. YeryüGeçen ocak ajinda eşi Aynur'u ı açmı?tır. ağır zünde yapılan bjtün tecrubelerin öldurmeğe teşebbüs ederek i Müjterek Pazar meselesinde de, insan'.ar üzerindeki tesiri sadece surette yarahyan Ercan özata dün ' Türkıyenin durumu, ihtiyaçlan, U AĞır Ceza Mahloemesinde sona radyo graîideft g*ç!çf ~^etirind 1 tâkip edeceği siyaset ve ekonomiibarettir. AncaV biitun • dünya nü eren duruşmasında'll yıl 3 aj" ağır . yi ıstikrara götürebilecek yol hakfufu narzara alfca<*ak olftsa oj*# taepse nfffîkum oldRı^ur. kmda tatminkâr izahat verilemes:r bir önem ifade edebilir. ŞimtliKararı mütaakıp Ercan'ın ailesi ! miştir. ki durumda alıracak hiç bir tet\ ile Aynur ve yakınları birbirlerine ' Avrupada, müsait plasman ta • bîr yoktur. Radyo aktif döküntü girmişlerdir. Tehdit edilen Aynur, halan arıyan bırikmis miiyarlarca lerin zararmı asgari hadde indir jandarma refakatinde evine göndedolar sermaye bulunduğu malurnmek için yutulacak hap nevinden rilmiytir. dur. Bu milyarların niçin piyasabir ilâç da tasavvur edilemez. Rad Damadını öldüren 7 yıla lanmıza »elmediğlni anlamak giiç yo aktif küller, toprak ürünleri yo değildır. Yabancı sermaje, gittifi mahkum oldu luyla hayvanlann siitüne tesir ei yerde evvelâ emniyet arar. 113 bin t Geçen yıl damadı Selâhattin Kudeceği için Insanlann süt içmemeorta ve kuçük memurun ayda 55 i lerini tarsiye edenler de bulun ralay'ı otlan kesmege yarıyan Diğj dolar kazandığı ve yüksek bir meCUttUT. ren ile öldüren Mumin Kurmaz 1 murun ayda 15M30 dolar aldığı Bir çok kimseler, bu derece za duysa da ben bu *ahada Scil bir dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesınj bir memlekete kapıtalizmin rahat yif bir nispet karşısmda telâşa tehlike ta«avvur edemivnrıım. Bir ce 7 yıl 6 av hapse, aynı müddetle atom harbi çıkaeak olursa. pek ta! bir gözle bakabilme«i zayıf bir ihbüdir ki, taze sütten derhal vaz emniyeti umumiye nezareti altm\ timaldır. Yabancı seimaye. gırriiği da tutulmasına mahkum edilmişSrOR ÎERGİ .S4RAYIND% gecmek. kutu sütfı veya «ü» to*u | memleketten icabında kolayca çıtir. 1 1 SA3AHA 'iAC* ; kullanmak şarttır. kabilmeği düsünür. Halbuki top • Ag.ı1 Ceza Heyeti önce kaatili rak ekonomisıne bağU olduğu hal Halkın en fazla korktuğu »eyin. müebbet hapse mahkum etrr.iş. fade yanlış bir fiyat baremi dolayı • radvo aktif külleri teşkil eden kat ajır tahrik görerek cezayı insiyle müstah'ilini fakir düşürmü? maddelerirıden biri, yanı Strontı dirmiştir. Yddız 582 '90H j bır ülkenin ihracatını gelıştıremı um 90 olduğu görülüyor. Büyük yeceği ve yabancı sermayeye dovt '. » UM ARALI » İ ' E T L E V ,» Liman İşletmesi yeni miktarda Stronttum S0 ın tesiri, zini geri ödiyebilecek takatten müdürü kerniklerde yerieşerek kan ve kemahrum kalacağı tabiidir. Yabancı rr,ık kanserine sebep oluçu jeklinDenızcıiik Bankası Liınan İşletfermaye, enflâsyondan ürker. BiCumhuriyet 9045 de tezahür eder. Nesümiıin uğrı mesi Müdürü Necdet Babibav'm Âİm bütçelerimiz ise, 12 yılda l.E yacağı zararlann en büyük sorum yerine emekli AJbay Kemal Kurtj milyardan 10.5 milyara çıkmıştır. lusu odur. Fakat bu, son derece okan tâyin edilmiştir. ' Dış yardımları güçlestiren ve £= ERGİN ASENA seyrek hailerde vukua gelebilecek iktisadi müvazeneyi bozan sebep • tir. Kem de. radvo aktif küllerin | | île tler. hakikatte birbirinin avnıdır. I tesirine ugramı? olan insan üzeARALIK 24 RECEP lö Iktidara hakim olan ılhniyet re == ALt XİHAT BARAN ' rinde bu tesir uzun bir zaman son | siyaset metodlan, bu memlekete • £ c i ra kenrjiî.i gösterir. Binaenaleyh c neler kaybettirmemiştir? = Evlendiler K a <3 4 j I Strontium 90 m zararlı tesirinl Is ; O B O = 23.12.1961 Ankara J tatistiklerde gördüğümüz zaman j 12.14 14.33 16.4D! 18JM nispetler bizi büyük heyecana dü i 11 = TÜLtN YENİSEY şürmiyecektir. 1 2.39• 7.281 9 45 I J 0 0 12 51 H. BİLGÎÇ 1 Cumiiu:ıvet PU84 1L. «3/9059 S , . , , . . , ,. . Şehrimizde adam başına su düşüyor Dış yardım meselesi günde 152 İHre r Dr. Ferkhın Ergîn 5 ' i 1 . A ?^ L ^ 1 3 « " •'. . r «. • H r* \* t v YILBAŞI 6EGESİ vaıj !/£. Faal S01S/S048 Gala Yemeği Fevkalâd* Müsik Atrmlttiyon Kotyon Lütfen masalarınızı ayırtınız. Tel: 48 22 20. V E F A T Denizcilik Bankası İstanbul Liman t?letmesi Muhaacbedsi TEVFİK TONGUÇ âni olarak aramızdan avnlmı&tır. Uzun yülar emak Terdiji müeasesemizde bütün mecaî arkadaşlarının takdir ve atvsisini kazanmıj bulunan müteveöaya Tanndan ma#fire* ve rahrnet nlyaa eder. kederll ailesine başsağlığı dilerizCenazesi 2S '12 1961 pazartesi günü Şişll Camiinden ögle namazını mütcakrp Feriköy kabristamna defnedilecektir. DENİZCİLİK BANKASI T A.O. (Basın 12857/9080) GAV BISIKLET FABRİKASI nın İstanbul Çocuklanna Yılbaşı 25 ilâ 31 Aralık günlerinde yalnız BÎR HAFTA için % 15 tenzilâtlı Çocuk Bisikletleri, Trotiretler, Çocuk Karjolalan, Oyuncak Bebek Araba ve kar>olalan, Bilumum Araba ve Pusetler vs. Harbiye, Cumhmriyet caddesi No. 347 Tel: 47 43 18 Cumhuriyet 9083 , T Hedlyesi i i YILBAŞI EĞLENCESİ FOTO SABAH Beyoflu İstiklâl eaddesi 142144 numaradaki mağaz» ve atölyelerden başka hiç bir yerde {ubesi olmağını görülen lüzum üzerine sayın san'atsever dost ve m\jterilerne bildirirler. İSMAİL İNSEL ve ENVER İNSEL İL 744/9062 ^İlllllüHliüüllüüliüülüüiflH ^ ~ ÎKIMBULUN YAZAN i ınıriHiıııınıifinEifiııııııınıi!fiıııııııııııııııııııııııifiıııııııııııııııııııırrtırıuııııifiıııınııııifiııııiHinııı|,,l,,l,||,ını,fnıl|ll)l|llin R"T>lı'Rt B ( I W 4 \ I I M I 7 . 71 , . EDEBÎ ROMAN1M1Z: "i «Tık tık tık tık tık dinlivor. duymuvordu. tık.ları Büyük schrin senneıfiği, hattî nefret *tti#i insanlardı bnnlar. fstannuîu kılık kı.rafethri, yaban yaban bakışlarıyla v'rkiiiieş!iri\or. hattâ kirletiyorlardı. Vaiandas matandaş. zaten nazla niyazla gelen Bal.lı fıı's'lrİTi nıicîeîeriııi bulandırmağa hakları >oktu, olamazdı, »(•t'rnaiı\dı. tı=i büküraet önemîe eie almah. kannn çıkarm2Li. sokmani3!ı>dı bÜTÜk sehrc! Bu cirkinîik. bu kir. bu p?s «ilil'î ayıbımız> oiabiürdi; bu a>!om kö'icrde kalmas1. taşınca köylere şeri itilmesi «Millî odeı» oimalıvdı! Bütün banlardan habersiz rGurhet knşlan», «Knşluk tren leiy!e , Haydarpasa'dan tstanbula vason vajon, vapnr vapor akıyor. tstanbola iik zaman lar göz!eriy!e defil, knlaklan, barnnlan, ya da ne bileyim belki de enseleriyle baksalar bile, Istanbniun suvonn içt. havashnı koklıya. ekmefini yiye gelişivor, çözierivle bakmayı, saç taramayı, okoma yazma bellemeyi öîreniyor, tstanbnünlara benzemejÇe ^alışıvorlardı. Benziyerlar mıydı? tstanbola ilk gelen «Gurbet knjları» benzerofscier büe, Wr ştöbek s«nrakiler. hele okala da gidiyorlarsa, analarma babalanna degll, Istanbnllnlara zenziyorlardı. Bn trenierden bfri gene talan'dan kalkmı;, çevresindeki irili ufaklı istasyenlardan topladıîı fStrlfl. tayyörlfl. mantolulardan başka, arka vagonlarında uynklıyan «Gurbet kmşIarioyla dumau dnrnan yol alıyordu. Geceydi. Yuharda ay yoktu. Kalattalık bulatlar dolaşıyordu kavıoa. Tren, aydınlık pencerelerivle bmlı bir fışıltı halindevdi. Bu tren bundan önceki Irenlerden a>nydı. Bu trende lılâhsızııı Memed'in babasıyla bacısı Ümmü, iki kardeşi Hasan'la Ali de vardı. Dün gece köylerinden yakındaki kiiçük istasyona hırsız gibi inmifler. pek pek bir kaç dakika duran trene binmisler, oğullarının TOlunn tutmuşlardı. «Bnba> diyordn oğul raektobunda, «Kurban buba. Bacımı, kardaslarımı al, knşun kanadıyla gel. Bu. rada iş tevatür olduktan başka, dırnaksız Gafur ağamın da yerine geçtim. Şimdi ben Caüyün ağamın sebze hahndaki dölı kânındayım, ağamın işlerine bakıyom. Kâtip de ben, bam bal da, araeliye de. Bi bskıyam kı. dime gitsin. Csnyün ajanı da, avradı da beni ttvatâr seviytrlar. Bnbam bubam, dur maym gelin. Orda dnrmaynan heç bi şey fitemezsiniz. Burası Çukurovaya benzemez. Burası tstanbul, dillnen tarifi gayri mümkflnsflz...» Iflâhsızın Tusuf mektnbu mnhtara akvtnnca gene kabına sığamamıs, Ukin kahvede, «onra da k3y yolanch. çoeak gibi oynamışiı. Ulan ne oğlandı bn Memmed be! Babası mabası vıirtı kalmıstı yanında. Sen tut, çiden yıl bu vakıtlar, ne bu vakıtları, bir yıl olmuş muydu ki? Olmamıstı, töbe olmamıştı. Bir yıla varmadan oknraa yazma belledikten başka, seni tstanbulun ortasında sipsivri koyan dırnaksız Gaiurun yerine geçmeyi becfr! ^ şon helâsmm yanındaki koriderun ordaydılar. Tepelerinde tozln bir ampnl san sarı ysnıyor, açık pencerelerden birinden ieeriye soğuk geee rfiz?âr rzgâr dnluvertla. Hasan'la Ali. baslannı bacılan Cmmü'nüıı iki dizine koymuş, koeaman birer virgül gibi kıvrılmışlardı. Kıvrılmıslardı, çfinkü ayaklarını uaataınıyorlardı Kalabalıktı koridor. Geçimsiz. sinirli, yarı uykulu, yan uyanık bir «alabalık. Köy yeri değildi burası. Herkrs para ver mişti. Hcrkes ayaklarını uzatın uyumağa can atardı ama, nere de? Ümmü, iki kardesinin arannda, beyaz bir örtüyle sarılı ha şı, uykulu kara gözleri. bir ana şefkati içindeydi. Ba«ı zaman zaman ornazuna düşerek larsı lıyer, sonra toparlanıp kalkı yor, altındaki tren tekerleklerinin ray aralıklarında çıkardı Babası tam karşısındaydu Babannın saf »muzu eerislndeıı kurt gSzleriyle vlye.ek gibi hakmakta elan adamdan bakıslarını kurtardıkça dalıyor, dalınca da düşünde köyünü, küyde bıraktıkları anasını görüyordB. Anası, fıkara anası .. Köyün kara teprakları altmda koyup g1di>orlardı! tflâhsızın Tusufsa oralı defildi. Kırlaşınış bıjnğı. haftfcc uzamış kara sakalıyla uyanıktı. Kınşmış kenarları içinde ufacık ufacık gdzleri cin gibi, oğlunu, Memmedini, hep Memmeetini dösünüyordtı. Gerçektcn de isiediğinden ilâ bir ağlandı su Memmed. Emmisine, Tnsufun etnmlsine çekmişti mfie.rret! O da oğlu pibi, köyden bir çıkmif, pir çıkmıstı. Yusaf ofcIu Hasan kadardı daha. Emmisi bir ;ece üe arkadaşıyla. Gitmişti amma, neden «onra haberleri olmustn gittifinden. I ı n n oznn, kara kara gitmiş, ölü, ya da sağ elduğu haberi telmemişti. Nice zaman sonra kınş kırış bir mektnp. Ondan sonra İstanbul çurbeti kazan, o kepee. Bilenlerin anlattıfıııa îöre, Istanbul gurbetinde «Sıla sıla» diye can vernıiş, bir avoç toprak olmuşlu. «Orası ilâ'im değel!» diye geçirdi.»... Menımedin akh fikri dimek cmrajme cekmiş. F.ferfm. At da sana avrat da ulan eçlum. He le kansız. dırııaknz Gafnrnn a 1 aJını ahşın düına nıalı değer lan. Eferim sana! Lâkin benim •fz m görecekti onu.. !pne. îl O Gurbete seni deyi döşmiis ya tabtık oflanı yöksün, ortada sipsivri ko.. Cenabıallah adamı işte böyle yanıHır!» «J %.: .j.i QI. »II Adansnın, eski adıyla Slptilli kazasınm bulnndnfu sebze halinin kapısı Snündeki bir gatıeıdan üç yıl önce dnsnrdtğü, ÎVlun Mensucal Fabrikası dokaması, knnşuai iplik dekuına eski caketinin cebindeki KBylü cişara paketiyle kibritini çıkardı, bir cigara y«ktı. « emmim dirdi ki, »en dog ra dur, e»ri b o l v btlâsmı. D o | rn bir sös. Allahımız gibi var mı? Allahımız gibi töbe yok. AU»hım» «Iraasa, dıroaknslar goıümüzu müzümürü oyar tekmil. Allahımıza kurban oluyura!, Bn «rada ümm« »»nbBçnk dalttırı uyknlu cüiflerdCH birin den gene bir sarsıntıyl» wymnmıştı. Babasıyla göz göze geldiler. Kızının bakışıııdan, az önce dâsündSklerini »nladıgını sanan Tnsuf: öyle değel mi? diye i«Tdu. Ümmönün gSzleri saskınlıkla az daha açıldı: Ne?? Allahımıza kurban ol«yura diT«m. Neden dirsen, Allaiumıı gibi yok. AUahımıı olnaasa dırnaksızların ceıasını kim vfrebilir? tmmii özerinde durmadı. Za ten anlamamıstı da, «Allahımız» sözd anasım hatırlattığın dan, yarıbnçuk görüp oyandı|ı düşlerinin etkisiyle gene ana^ı na gitti aklı: «... hkara anam kara toprakların altmda. yal niz. Kodok gidiyok. Aglarmola' A^'.ar, mücerret açlar. Nasıl î*lar? Gfttö mözu çttrümedi ror simdiye? ÇnrBmflstür. Tağmurlar yaedı mezarına. kat y«|d> adam boyu. Mezarlık k«rtUn. Vay anam vay!» (Arkası var) S i =. Y. Makıne Muhendisı = BİLGİN NECİPOĞLU = Nişanlandüar = Nişantası 23.12.1961 Cumhuriyet 9074 Tr CUMHURİYET Niishası 25 Kuni) Sen«lik • aylık 1 aylık Turktye Haıl«t Ura Kr. Lira Kr. 75.00 150 00 4000 800 22.00 44.00 B ı u n vv Yayan Cnmhurlyet Matbaacılık v« Gatetecilik TOrk Anontm Şirketl Cağaloğlu Halkevi Sokak Ko. 3941 EaUbl Y*ı fîlerlni fHlen Mara eden Meaol Mudür NAZİME NADt VECDt Gazetemlze gönderilen yaıl»r k«rrulran, konlm«sın iade edllmez. | liânlardau znesulİTet kabul olunmaz. • Abone va flân tslen İçrn, zarfın Ortttne cAbone» veya ttlia Servisiı kaydının kcnması lâzımdır. * i \ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT ETMİSTİR KIZÎLDEMtR * İ| | CÜM HURİYET İlân Tarifesi Başlık (Maktu) « 0 TL. 234 üneil sahlfeler x (?antimi) "H56 ıncı sabifeler !santimi) 29 TL. Ni»an. Nlkâh. Evlenme. Dojum (Maktu) TS TI. ölüm, Mevllt, Tegekkür (5 »antlıne kadar maktu) »8 TL. Kayıp (10 kellmey* kadar maktu) !• TL. !İ (Basın 12581 9075) in
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle