16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Azaıuc anx CUMUUKIIET 'V DUN YJL Yara dişen eldiven A İşçiler yürüyüşte ellerinde HMTstlnk m«aeleflnde K m [Basmakaleden devam] «Bizi aç bırakmağa hakkmıiî çef, ChoaEnLai'nin ınrami aUtıını bir yana bırıkalım, hntına dflello ediveninl fıryokn, ıOcak kapatmak değfl, knk alanında bile devletln nerelelatmıs olmasına rağmen ancak acmak marifettir» re mtidahale edip edemiyeceŞini ChonBoLtl, ytro efildl, eldivenl gibi dövizler taşıdılar belirtmiş değiliz. Açıkçası, tıpkı kalıbrdı ve Kmçefe lade ettl. Büpadişahlar devrinde gibi, bngün de Znguldak 23 (Telefonla) Bartm tfin pejfcler, Enver Hocaya ve ArNev York Tlmes, tnglltere ve Amerikanın Berlin konusunda Sovyetdevletle iktidarı bir tntnyor gibinaTtrtlnga fcarsi ate? pfigkürörken, lîçesine bağlı Amasra bucağınd» yiz. tktidarın ancak devlet düzeÇin, Amavntlnk Komünist Partiçalıştırılmakta olan Tarlaağzı ve lerle muhtemel bir anlaşma ümldinin Fransa tarafından sabote edilnini yürütecek bir araç oldo*unu linln 20 nci yıldSnümünde gösterBedestan komür ocaklannın tameslne müsaade olunamıyacağını ifade ediyor nnutuyornz. Böjle olnnca ister tek, dijtf eenrett orada bıraktı, ve sr;arruf sağlamak maksadıyle kapaIster çift, ister dört parti ile yönetık Arnarntlnk 11e mesgal olmaz ılması >u7Ünden ışsız kalan binKÖrBndiL. tilelim, iş başına geçip de orada erce ışçi ve aıle efradı sessiz yüThompson'un ] biri olarak gosterılmektedır. Hamilton, Bermudt 23 (A.P.) Anlasıldığm» göre ruvus vapmışlardır. Varfovada karsılıkh yardım kon Burada Blrleştk Amerika Cumhur ilk vazifesi «görüşmek İçin zemin l Kennedy'nın basın sekreteri Pı biraz güç bulanlar ne rnünasip göİşçi ve ailelerinin ellerinde bu•eyinln, 15 lnci konferann toplan başkanı John Kennedy ve îngilte olup olmadığını» tesbit etmek o; erre Sahnger, tehlıkeh radyoak rfirlerse yapabileceklerini sanıyormıştır. Bn toplantıya yed< metnle re Baçbnkanı Harold MacMillan lacaktır. tif ddküntüler yapmakta olan at lar. Size iki küçük 8rnek: Devletçi MÜNAZARA Dün Fen Fakültesi Konierans Salonunda An unan «bizı aç bırakmaya hakkı» ket katılmıg ve Arnavutluğnn yerl arasında cereyan eden görüşmeler denemelerin yenılenmesi olmak'a beraber C.H.P. özel mül kara ve İstanbul Hukuk Fakülteleri arasında bir münazara yapılmış ni7 yok», «ocak kapatmak degil, oFranıa Cumhurbaskanı de Gaulle mosfer boş kalmıştır, llk defadır ki Çin de Sovyet Rusya İle Berlin mese ün Moıkova ile Berlin hakkında hususunda kat'i bır karara vanl klyete saygı duvdoğunn söyliyen tır. Netıcede • Demokrasının tesisine müessır olan idare edenlerdır» cak açmak marifettir» dövizlerl • ber yü bn toplantıva müşahitlerini lesi hakkında ilk diplomatik te gönişmelere muhalefete devam madığmı bildirmekte ise de ıkı blr parti idi. Bir eün tnttn. bötiin tezinı savunan Ankara ekipi »Demokraside rol oynıvan ıdare edilen bılhassa dikkatı çekmiştır. pönderirken bn yıl dâvet edüraeKomur Işletmesıyle işçiler araBaşkan tarafından jaymlanan teb medenî dünvavı hayrete düsüren, masm Birle;ik Amerika tarafından etmekte olduğu bılinmekte oldudır» tezının müdafıî İstanbul ekipine 95 oy farkla galıp eelmıştir. Ay sındakı bu ıhtılâfın ne sekilde hal diği için burada bulnnmamıştır. ğundan Kennedy ve MacMillan liğ bu denemelerin yapılacağı gü battâ savaş haiindeki milletleri biyBpılmasma karar verilmistir. le bize karşı birlestiren bir kannn rıca ferdi tasnıfte Ankaradan Mehmet Emin Haspulat 950 oyla bi edıleccgı merakla beklenmekteBuna mnkabil, Arnavutluk meseİki lider arasında yapılan mah ilk sondajlar netice verdıği takdir nun yakın olduğunu ımâ etmekte. çıkararak bir kısım vatandaşların rıncı, İstanbuldan Erdoğan Turcer de 880 oyla ıkinci olmuşlardır. lesinde Kuıl Çine yardımcı olan dir. de nihai görüşmelere baslamadan Sovyetlenn tngıltere ve Amerıka bazı Aiy» memleketleri bn konfe dut zirve konferansında aynı za evvel De Gaulle'ün tasvip ve işbir tarafından teklif edılen kontrol malım mülkfinü zaptetti. Bnna kar Kesimde, münazarayı kazanan iki ekip görülüyor. Eskişehirde de •essiı yürilyü? manda nükleer denemelere devam ransa dâvet edilmiş bnlnnnyorda. sistemini kabul etmediklen takdir gılık, liberal geçinen düsuk iktida1 Eskışehir 23 (Telefonla) Be» İçin hazırlıklann yapılmasına ka liğini istiyecekleri anlaşılmaktaPekln bnnlar vasıtasiyle Varşovade denemelere gırışileceğini be rın hnkuk dısı davranıs'annda nebıne yakın Devlet Demiryollau dır. da olan bltenden haberdar olacak rar verilmiştir. şçisi bugun saat 13 te bir sessiz Kennedy ve MacMıllan'ın sözcü hrtmektedirler. Sovyetler 50 nuk relere kadar vardıjını aynca SÖTtkl Batılı lider arasında Berlin, lır. leer bomba infılâk ettirmejde Ba leraeve bilmem lıizum var mı? Bayurüyuş yapmıstır. nükleer denemelerin yeniden bas leri halen bu iki Baskandan biri tılıların bu sahada harekete geç tılı devlet anlavışında bir BakaHava sıcaklığının »ıfın n altınd» Difer taraftan TcboongHanHal laması, Kongo meselesi, Avrupa ile Kruçef arasında bir görüsmeolmasına rağmen isçiler rllâyet •arayında da büyük faaliyet göze Ekonomlk Birllği hakkındakl müş nin tasavvur edilmemekte olduğu me ihtıyacını sıddetle arttırmış bu nın, bir vüksek memnrun özel banlunmaktadırlar. kalara telefonla emir vererek bir dnüne gelmışler, Atatürk büstüne nu açıklamıştır. çarpmaktadır. MaoTseTunj artık terek görüşleri hakkında 800 ke•iyasal parti hesabına «ba|ı;> topçelenk koyduktan «onra saygı duIngiltere simdiye kadar Batı t«orduyu harekete geçirmek zamanı timellk bir teblig nesredümiştir. MacMillan ve Kennedy'nın Ber lıvabllmesi akia *ı£sr mı? ruşunda bulunmuslardır. îjçiler nm geldifine kanaat getirmiş olaSovyetlerle Berlin hakkındakl rafından nukleer denemelere ye muda konferansın» müşavir olafabrikaya ddndükten sonra dörirniden baslamays muhalif gorün rak iştırak eden atom âlım, uzman cak ki, partinln ve ordu üzerinde ilk teması Birlesik Bnnları razmaktan maksadım. Amerikanın leri fabrikanın önüne bırakmışki tegirlni arttırmanın çarelerini Moskova Büyük Elçisi Llewellyn mekte idi. Bu yüzden Kennedy ve mu^ıitleri, Sovyetlenn bu son aayın avdınlarımızın hızlı kalkınlar, fakat blr dövi» uzun müddet düşünmüg ve Kızıl Çin balk ordu Thompson yapacaktır. Tahmin edil MacMillan gorüşmelerinde nükleer denemeıerle nükleer sahada çok mamız İçin sart kostnkları «şunrellerinde dolaşmıalardır. Bunda denemelere yeniden başlamak için sunu daJta yakından mnrakabeye diğine göre, bir hafia zarfmda | hazırhğa girişme kararı bu konfe «eyler tesbit ettıklerını ve «ileri In de\let mndahalesi» ni eerçekleşda; «Genel Müdür ve Muavini ;karar venniftir. Bnndan sonra Thompson'a bu hususta Waı tirmekte çekeceğimiz gfiçlükleri İşlenmemiş barsaklar, Mersinden Lübnana çok geçtiklerinı» bildirmişlerdir. Bu Muallâ Sezel'i lıtifaya davet edlneticelerınden uzmanlar sırf tedafüi maksatla da belirtmekdir. Devlet mödahsleÇin ordnsnnon her kademesinde ton'dan kat'i talimat verilecektir, I ransın en bnemli düşük fiatla sevkedilecekti yoruz» ibaresi bulunuyordu. blr liyasî komiser bulnnacak ve olsa Birlesık Amerikanın da at sinln nmrları ve derece»l Bnceden O bn saretle bn muazzam piramit. mosferde denemeler yapması ge kcsin olarak açıklanmadıkça ekoYaptıkları muhtelif »çıklamalar1 lır.mamıı olan M bin parça barıak vera mahrnt partlnin knmandası rektiğinde muttefık bulunmakta nomik kalkınmamıza hır vermek, la yurt dışına sevkedıleu barsak yakalatmıstır. altıns firmla olacaktır. Bn komidırlar. hattS bn kalkınmavı hir düzene kaçakç:lı|ını or.lemek maksadiyle Sendıka, bir mumessılizu Mer T E Ş E K K Ü R •erler, yalnıı askere alınan erlerin, kovmak bence imkansızdır. kampanya açmış olan Barsak İşçi sıne gondertmış ve Beyrut a s e v Uzmanlar ayrıca Sovyetlenn Lentn Mara doktrinine nygnn oKabataf Erkek LİMai harrıBir de bneünkü çok partlli de leri Sendikası. Mers'n'de duşuk fı kedilmekte olan dusuk fıatlı bargudumlü mermılere karşı kullanılarak yetijmelerlne nezaret etyetli Müdür ft 86retm«n]erinın. lacak silâhlarda da ilerlemeler mokratik sistem içinde devletçi btr atla ıhraç eaılmek ıçm lısansı a saklara el koydurtmuştur. Olayla ojrencllemln kardeş Çanakça mekle yetinmlyecekler. ınbavların ' ayrıca, Mersın Tıcaret ve Sanayi kaydettiklerinı Kennedy ve Mac ekonoml anlayısını Parlâmentova îlkokuluna yaptiklan maddt \e komflnlst ahlâkına nygun hareket kabnl ettirmek var, Sayın Inönn'Odası da ıigılenmektedir. Mıllan'a bıldırmışlerdir. manevl yardım. neak alâka edip etmedlklerlni de kontrol ede1 Kongo Başbakanı Adula, «Çombe o güne kadar ya taahblzlerl ziyadesiyl* •crlndirtniş Dığer taraftan Amerika Cum nün bile özel sektöre genis imkânVenlen bılgıye gore, yuıt dısı^klerdir. Hattâ daha ileri giderek | hütlerini yerine gctirir veya netice çok vahim olur» dedi TEŞEKKÜR oiduSundan okuhznnu ııdına na kaçınlmak ıstenen 84 bin parça ^^tt««fli««r' ı hurbaşkanı Kennedy ıle îngıltere lar vaad ettiği bir ortamda bn pücstratejlk plânlamalsrda dahl «özi Leopoldville 23 (A.P.) Kongo sonsuz teeekkür ve nrfnaetleriVefatî İle bızîerı fonsuı acı barsağın tutarı yarım mılyonun üBaşbakar.ı MacMillan arasmda Ber lögü çözmek de ayrı bir dâva. Bir mlzl »nederiı. tahibi olacaklardır. Merkez Hukuraeti Baskanı Cyrille içinde birakan aıle rei^ÎTniz v# zerındedır. muda da yapılan gorüşmeler hak haşka yazımda bu konu^a doknnDflnya fenel knrmaylan bn ola Adula onumuzdeki çarşamba gübıncık varlıgımız Çanakea okaln Müdürt mak istiyornm. kında Ne'.v York Times'te intisar Tekel ve Gumruk Bakanhğı yı 11 fi ile takip etmijlerdir. 1963 nünün Katanga Cumhuroaşkanı A. W«U Tuman NADİR NADt AZİZ TÜRKOĞLU'nun eden bir makalede çoyle denmekGumrukler Musteşanna da olayı vilı gona relmeden, Çin atom »i Moise Çombe ıçm Kongo ıl» KaCnmlsurİTOt Mm tedir: bıldırılen sendika idarecıleri dücenazefine blzzat gelnek, çrliblanna mallk olacaktır. Diğer tanga arasmda Kıtona'da varılan lenk göndermek, evlmlze tejrif suk fıatlı olar&k tescıl ettirilen «Baskan Kennedy ile Başbakan taraftan, ıkllm jartlan yüzünden etmek veya mektup. telgraf ve »•kiz maddelik anlaşmanın tatbıki barsakların yeniden ekıpertiz heMacMillan arasmdaki görüçjnelemahınlfln köttt gitmesi, »onra da telefonla acılanmızı paylasmak ıçm en son gun olduğunu açıklayetinde fıatlannın tesbitini ist« rin hakikl neticelen bu muzakerelutfunda bulunan sayın kadlrrne«.hnr komnn teşkilfitı işinin mn TEŞEKKÜR mışlerdır. Bu arada Beyrut'un bar lerin bilinmiyen teferruatında gizşinas «rkadaşlanna. akraba ve vafıakıyetsizllkle netlcelenmesl yü mıştır. Adula, «Çombe o gıine kaOlUmü 11* bialeri te*sîür içlnısk alıcısı bır memleket olmadığı dostlanmıza mlnnetlcrımizl lf«dar taahhütleriıni yerine getlrir, lidir. Şu sırada Birlejik Amerika ztinden, Çinin blr çok yerlerlnde c» bırakKi «çtm ve habamız deye tseffürümüz mâni oldunı, burada venıden hakikl değen ve îngılterenin Sovvetlerle müzaaçlık ve lefalct alablldiğine geni? veya netıce çok vahım olur> deöjretmen Junadn en derin «ükranlanCatanzaro (ttalya) 23 (A. ne gbre, faturalanan barsakların kereler için dayanıîacak temeller miştir. lemlf ve bnradakl halk Fonnoza'mızın arzına gazetenizın t»vasHtLMİ TEZCANLI'mn ışlenmek makjadı ıle Almanjaya P.) Çatanzaro'ya yakın bir hususunda ileri sürdükleri teklifGazetecıl«rle konuşan Cyrılle »utunu rica fderiz nın, yanl ÇanKalŞek'in sözlerinl cenazesınde bulunan ve her sevkedıldığım, bu yuzden ışlenmeyerde bir yolcu treninin son ler bihnrr.iyorsa da Fransızların Adula anlaşmanın tahakkuk etdlnlemege baçlamıstır. tCrltt *!âk» v» tespllilenyle E?i ve Eviâtlan mıs barsağm ıhracı dolavısıyle vagonu hattan ayrılarak 30 Berlin konusunda muhtemel bir acılanmızı hafliletmeSc çalıÇlnde genel blr ayaklanma ihti me«ı için Kongo hükumetınin çok Cumhuriy«t 9058 kendı ışçılenmn açıkta kaldığın: metrelik bır setten asağı yuanlasma umidini felce uğratmalasan Vefa ve Isık Llseleri Sayın raalt yoktnr, fakat, yer yer mnka «enerjık» bir çekılde hareket edeAnk«ra, 23 (CumhunyetTeleks) bıldırmışlerdir rına veya böyle bir anlaşmayı sa Gazetecı arkadaşlanmızdan Avarlanmıstır. Bu kazada en *z Müdürleri, kıymetll oğretoıenvemet yataklan da yok deŞlldir, reğini bıldlrmi";tır. lerl ve »evglll çoeuUanna. dost bote etmelerine mu^aade edilmi jans Türk'un sahıbı Necdet Evli 60 kişinin ölduğü açıklanmı?arari refonnnnnn kSylflyu korÇombe, Kıtona toplantntndan ve akrabalanmıza şükranlanyeceği muhakkaktır. t:r. yagıl'ın hazırladığı A]an« Turk kntması ynzfinden bn rankavemet Elizabetville'e avdet ettıkten sonDIID bildlımeye fa»etenizln dettalyanın Ansa Ajansı ayrı1962 «.ıirli takvitn ve antolojisı yavatakları çok çen!«Iemi«.tir. Çin ra Kıtona anlaşmasmın ancnk on | lilvtlnl rlca ederla. Türk kültür hayatında yınlanmıştır. Yerli ve yabancı bes ca 2S ki^jnin yaralanmı» ol Komflnlst Partislnin ordnyn komi gün içinde hükümeti ve Parlâmenz EBI ve Çocuklan yuz saırin en seçme şiirlerini ihtiî CumhurİT** » B OT duÇunu fclldirmektedir. •rrler vamtasiyle avncn lçlne sl to tarafından tasdık edilebıleceğimühlm bir hâdise va eden bu Takvim . An*o!ojide, raak istemeginln Kbeplerlnden bl ni sovlemistır. Fakat Kıtona gorus4 vakonluk Diezel katarı Üçüncü Katın în'anları adh »ıir ri de bndnr. Soveria Manneli'den Catanmelerinde Çombe 27 aralıkta Leokıtabı ıle alâka toplamıs olan şair Bnna karşılık, Çiol Rnsyadan azaro'ya gitmekte idi. Kaza poldvılle'de toplanacak Kongo Par TEŞEKKÜR Sıtkı Yırcalı'nm Yassıadada yazdı>ıran dogmatiam de fndnr: Çin, bu sabah saat 9 da oltnuştur. lâraentosuna Kstanga uyelerıni gdn Sı şiirler de yer almıstiT. Anl Tefatı İle blılerı k«Jerüçflnefl bir dflnya barblnden korkTren Fiularella nehri üzerinlere (arkadan alle büytlğumflz dermeyl vaadetmış bulunmakta Bu sıirlerden bir örnek veriyo mamakta ve Lenln prenslplerlnin deki koprüden geçerken «on M01WT« Kavmakarr.ı idi. ruz: dünyaya yayılması tçln olayların vagon hattan a\Tilmış ve set VEFA KARATAY'm TALNIZLIG1 «Katanga'nın oynnnna bir defa zorlanmsn lâıım reldiŞlni ıdyleten dereye uçmuştur. e«nazesl 32.12.1941 cuma günü (Gazete tarzında dünya tarihi) daha gelmiyece|iz» mektedlr. Şu halde bötiin knmanKadıkoy OvrcKnt&» Camıinclen dSrtgen oda bir klree |Bk Catanzaro'dan derhal kaza : Dört kaldınlarak ebedt Istırahatgada manlvelâlannı partinln ele ge Adula gazetecıler ıle konuşur! Dört deralr karyol» mahalline yardım ve sıhhıye hın» teırdl «lllmlştir. Zaman cirmek Istemesi de bn doktrinin ken Combe'nm Amerıkan ElçifiDört erkek, Milâttan bnce 300 yıhndan baştıyarak zamanımua kadar her ekipleri sevkedılmiştir. Kadarhgı dolayııiyle haberdar tabit blr netlcesldir. Niteklm (Jen nin K'.tona konuşmalanna karıstıDört karyolamn dSrt bası keslk, zazedelerin yamna \ armak Lider ve üç arkadaşı ihhafta bir tarihi de\rin hâdiselcrini, o zaman çıkmı; bir ga7ete eemedijlmi* yakın ve dostlanMin J8aPao) vanl Halkın GazeDört avağı dört eli mızdan 6zQr dfler, İmkân bulaiçin bu ekıpler me"iale ile eı iddıasını şıddetle reddetmıs ve tilâl aleyhtarı faaliyetlenasıl habcr \erirse, a\nı şekilde Türk okuyucularına sunacak) Açık havaya, bir bckledlklerl var tesi 11 aralık tarihinde yazdıŞı bir rak bizl teaellly» felmis olabiparçalanan demir aksammı Kitona an^sması kalçme almdıkrinden dolayı yargılanıyor] Üvtlerinde birer kat, birer mtıaolan bu gazete: makalede söyle demiştir: «Her polenler» tOVranlanmızı arredeeritnıek mecburiyetinde kaltan sonra ancak Bırlesık Amerika tir erkek daha ri». litika knvvetl blr tüfek namlusnmı«iardır. Yaralar.anlar derBuyuk Elçısinin görüşmelere iltiMerhumnn eel: Çeklbe Knratav nnn Içinden dofmaktadtr. DünvaDört dörteen odada katlar rksik hal ımdat ekipleri tarafından Seul, 23 (A.P.) Guney Kore Kızlan: Selm» Yegülalp \e Bilinmez ne beklenir ne gelecek da CTnperyallzm yaşadıkca. bu tü hak ettiginı bildırmıstır. Adula, Catanzaro'da hastahaneye kal Savcıhğı, Seul'de mahkemesı ya5«m»a Balamir Combe'nm neden Birleçık AmerıBir ntanç l a r içlerinde, baslar e|ik fek aamlnsn da vazifesini yapadırılmışlardır. pılmakta olan sabık askerî ıdare OğulUn: Prof. Dr. Safa Karaka>ı mudahale ile suçhmrîırdıâım tldser kat koğnsta ranzalar raktır. Mademki fiçfincö dün\a *ata», BOrBk Elçl Baha Karatay liderı ve askerî hukumet başkanı Fiumerella nehn CatanzaA^ızları dis dis. nvknlu «olnton» vaşı bir zarnrettir, sn halde komil anlamaciıfeını sovlemış ve eğer ve Avukat Ata Karatay bulunan General Chang DoYoung ro'dan bır kilometre mesafeÇombe Katanga ıçın Korüsmek sakadsr Corahuıiyet M44 nizm! ber mlUete zorla kabol etve uç jardımcısmın idamını talep rie bulunmaktadır. YolcularYeri bulunan btr maden Hir y&stıkta ba; izl canlı lirmek icap eder. Çin ne total harb lâhivetim haiî defılse neden doetmistir. dan ek«erisi bu sehre Noel Rir vücnt yeri. carsafta çizıi çi«fl dunysyı btrbırine kattı den, ne de emperrali^t ve kapiia la>ı Kıtom'ya geldiğını d e anhiçin alı^ verış yapmaya gelGeneral Chang DoYoung ve ar Son kalan sıcaklıtı... list kalelerl yıkacak olan atom \amadıçım da «ozlerine ılâve etmekte ıdıler. kadaşlan ihtilâl aleyhtarı faalıyet Vataklarda vatan in«anlarda birikACI B İ R ÖLÜM harbinden korkmamaktadır. Pekin rrı^tır. lerden dolayı yargılanmakta ıdl Koprüden aşağı vuvarlar.an mf» Denlıclllk Bankaaı T. A C. dnma pivasalanna, ihtilâllcri, ee Kongo l«tıhbarat Bakanı Joseoh ler. vagonda seksen kı=i bulun. îstanbul Llman lşietme»! Mu• lo^In bovnnca npnznn rillâları ve vıpratma harblerini ih îleo ıse «Katanga tarafından bir makta ıdı hnsebe Çefi 38 yasmda bulunan General Çınlçıplak yalnızlıfı ra< etmelidir.» nefa daha atlatılmak nivetinde Chang DoYoung'un mahkemesi, TEVFİK TONGUÇ ".n makale Pekin liderlerinin riecıh?» demıstır 27 ekimde başlamıştı, kendisi ih Uir sayıklama kimi. ânl olarak vefat etmıştir. Ceı'usüncelerine nvmaktadır. tstihsal. tılâhn ilk devrelericde bu ıhtılâ Kimi kimscye dofru sesler, naresl 25.11.1961 pazartesı gtl^O artan nüfnsuna paralel olarak çole mâni olmak suçu ıle yargılan A^lamıyan hırkınklar, çulmlyen ı Şlçli Camllnden oğle namannı : Ealmıvan Çin çelişmek. eenişlemfk makta ıdı. Young ıle beraber yarıriiliİaier mütaakıp kaldınlarak Ferlkoyl'lznntıınn hi^setmektfdır. onnn igılanmakta olan üç subay şunlar Haval bile uçramaz riekt alîe mezarhgir.a defnedflec'ndir ki Hindistana doârn vasland:r: General Song ChanHo, albay Flayal bile kuvknda... Belkı glrlp | rektlr. Kederdlde «lleelne ve mîkindır. Bn >asl?.nmanın bir eün albay Kım îlH.van meast »rtcatfa«Unn« bassaftlıgı çıkamsı. Ba;. ram \esıle^ıyle ve her firsatta dil»rl» hir infilâk ilp neticelfnmemesi iDtVAN Oteli Şokola ve SipesialıDcniıclUk B&nk»n T. A. O. r n hir hir lebep yoktnr. 138(1 yılın tclerınden dahs ıyi ağız tadı tstanbul Llman ttletzneal Hn blr milyanv çıkacak olan Çin olamaz. Mflflürlfiftfl n'ifusn ksrjısında MarTİst . LeniComhurlyet 9073 nıst doktrin, Mao ve Chon'EnLar nin elınde bir â'etten baska bir ?ev ıicri'dir \e hn âleti ivi knlianmak ın[lO^büyükmemleketlnd«ntîre^ V E F A T tl/12/lMl Perstmbe geeesi Takisiedikleri irin de ^talizmden avS j»m«njbirjkultür,> hâdisesifolarak»lm Gazlnosanda Fabrikalannııı rılniîik nivetinde degillerdir. Bir Merhum Emekll Albay Hilmi mamullerini teşhir ve tanıtmak kaı^ilarumı^çoktbüyilkTaJâka^toplaınıştırA ÜçCncUnun zevcftl, Nhat A H eün Ru«vadan insan kndreti bakıOçüncU. Hüsnü Üçüncö, Melımaksadiyle tertlpledigimiz DEFİrnından dört defa daha knvvetli oha Çavdam ve Semiha DennLETE seref veren sayın büyük la"ak olan Çin hn sebepten dolavı «unur. snnelerı. Tevfik Çaylerimize, basına, müsteri ve yaKrocefin snlh içinde beraber yadanı, Osman Derinsunun kaymkınlarımıza, lutfettlkleri çok ya»aına nazariı e«i i'e baâdaşmak arvjılidrleri kın al&ka ve zahmetlerinden do ctı»nnda değildir. Onnn icin ıaARİFE ÜÇÜNCÜ layı rainnet ve «ükranlanraızı a n man geçtikçe, Çin liderlerinin. müptela pldugu hastalıktan ederiz. Moskova liderleri karşısında daha knrtulamı? arak Allahın rahrretı Ba arada ellmizde olmıyan se sert bir tnttım sahibi olaraklarınAmerikatttterbiyerileririinltarihtöğretimindç ne kanıçmu^lur Cenazesı buTOMLO oemiMA vw c n m ı sAMArtcitaıi HM heplerle kendllerini lâyıkiyle ağırgiln fL'4'S°61) Kadıkrv Osman dan şüplp edilmemektedir. TORK MALKIMTN NAJEARt OİKKATİNCI Inamadıtımız bütün dSvetlileriinkilâf)fyapar\birjlbuluşudut. afca Camıınden. ikındı namazı«ordnyn avne îçine alma> amelivemizden özür dlleriz. rı Trcütaakıp shnarak KaracaİMALÂTTMN HIÇ SUN"t ELYAF KULLANMADAN Butgazetentn+Türksyedetncşirtbakkı sl de «iltri dofrn atılma> pniitikaahmet aıle kabriftamna tevdi % 10O SAF OLDUCUNU InDtA EDEN gının tabiî bir ııeticesidir. ve saHayatjmecmuastgtarafındanısatın>altnmtştır, pdılecektir KERKO VÜN IPLİK FABRIKASI 1961 YOJNDA: bırlı, kurnaz, kinci olan Çin vaÎL: 827 90S7 6 rinki harbi düşündüğu i«in Izmir Fuan •ânascbeh ile Atnna ve YMÜDCİ ketades « tfc r Krrcefin eldivenini verden kaldı ta)><:ısatındafl o!m«k uzerc cem'aa jrelcdn 63.181 Dalsffck «na'i mısür. »c sentetik elysf uhauı &lmısar Ba p»r» 3e hhat dOMa SOBI Ö L Ü M "M. PtFİ Devlet Bermuda Konferanstnın flft neticesi Ye Amerika bir hafta içinde müzakere Devleiçilik H İ B ERLERI Kapatılanmaden ocağının işçileri dün sessiz bir yörüyüş yaptılar için Rusya ile temasa geçiyor Bir işçi sendikası idarecileri yarım milyon lira degerinde kacak barsak«» yakalattırdı Çombeye anlaşmanın tatbiki için çarşambaya kadar müddet verildi ^ İtalyada bir i tren kazasında 60 yolcu öldü Sıtkı Yırcalının Yassıadada yazdığı şiirler ^ Korede ihtilâli yapon sobık liderin idomı lolep edildi TARİH GAZETESİ E BSBBD TARİH GAZETESİ TARİH GAZETESİ 1962 yılında her hafta: KAZOVA Fabrikalan JFOTO SABAHJ f Beycğlu İstanbul Bınnk "b'adlarda 3C <40 40> 50 5'Nen BerneimM Norma g6rm % 20 Ita % 30 ıuni »lraf kullınılıcf (500.000) Kg. 50C.000 Kg. lpl,kt*n (1OOO.OOO) Bir Miiyon m*lr«ntn öslünöe kurr.a} dokunur. Doğan Kardeş ve Hayat Yayuılan İSTANBUL TEKSTİL *• ORME SANAYt) İŞÇİLERİ SENDİKASI Türkiye Umumf Bayii oitaı, ÎL 807/S066 K ODA K Kâğıtlaıımız arzcdıİTisiır. IL 744 9063 $ i f i *   t t İ C A Amerikadan 73.25 Tel halatlar 82.!>3 Fl âletleri 84.19 Pnömatik âletler 85.C5 Elektromekanik âlftlcr 81.45 Fü'irau'n ateİM" w ınotor revizyon tezgâhları Kin PHOFORMA veıı'T Ra kıpsız kahte, mu=aıt tı\?t BATEŞ Bayilik TeşkÜâtı Bütdıı Türkiye dahiknde 616 kitapçı bayi ile faaliyetine dc . n etmektedir. mcemuasıTllelberaber,"jfakatiayn*birıga2ete halinde'parasıı olarak HayatTokuyucuIarına|hediye edilecektir. 52 lıaftada tamamlanacak|olan5bu *gazeteyi ; btriktiren okuyucular, yıl sonunda, aynı tarihi devirlerde çeşitli memleketlerde geçmiş hâdiseleri bir gazete içinde tophyan nefis bir dünya tarihinc sahip olacaklardır.'tÖnümüzdeki tanhul M^tematık ocrrtmpnlf*rındfn Nafı îkızl^roglu. Muha«pbrci va"dırrcTiı RıiFîcm Iki7lorogıu. Antalj a Ba^ mdırlık ATüdüru Y Müh r.Trnar Turan îî;izloroçlu*nun bahaîan ^To^ihı îkî^fro^lu Sor^fül lki7l*»T«•gln'nun ka;nnpf*<ierîerı. Emckli T C Zıraat Bınka^ı rmıhaFebpciîPrind^n ETHEM İKfZLEROĞLU (Basın 12806/9077) PERŞEMBE GÜNU ıle 40 sahıfe halindefçıkacaklo!aa' Eski istanbul Manzaraları Yeni yıbn en güzel hediyesi 50 yıl önce Fransa ve İtalyada basılmıs eski İstanbula ait ıcnklı manzaralar ve sıyah renkle tarıhî kıyafetlenn (40) çcşıt Kartpostalı gelmiştir. Seçerek alınınca her kart 50 kurus. 40 lık takımı 25 kuruştan on liradır. BAKIŞ KÜTÜPHANESİ Cağaloğlu Yokaşu başı No: 2 İSTANBUL Cumhuriyet 9040 Mutercım, yazar ve bütün Yayınevlerinin Memleket içinde dağıtım işlerini müsait şartlarla, teminath olarak 1962 yüından itibaren kabul etmeğe baçlıyacağmı alâkalılara arz eder. Ballkreır'd; • 12 1161 !> s^ıllır.e mü?adıf mubarck Hfgaıp Kandılı gccc^i HakVıj r^hmetıne ka\'uçrru;tur. 13.12 19^1 sntri cuma namazını nıütiakıp ebpcît s'ırahatf.'ahın.i t°vdı edılmi"!tır Mfrhum» UIu Tanndan rahmpî dıl^nz rumhurıvrt î""4 2 \ CMCMt TEKNtK TEÇHtZAT \ Lld. Şti. y \ t î<=tıkUi Cr<! 213/301 TEL: 49 52 ii A'/ reklim 2001 9056 BATEŞ Bayilik Teşkilâtı Cağaloğlu Çatalceşme sok. Aydınlık Han kat 1 Tel: 27 12 07 22 48 80/06 Cumhuriyet 9046 Havat mecmuası|yılbasijsayısınıa!ırken 1962 Yılı Takvimini ve Tarih Gazetesini , müvezziinizden istcmeyj unutmaymız. Reklâmcıbi 3337,9081 Reklâmcıhk 3229,90132
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle