13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
^ M A e S U AÖIZA FERAHLK OİflCTE SAâUMLtK, «eÜLOŞE flOZELLİK VEftİR Reklâmeılık 3229/9082 u m h u ri yet ICÜRUCUSU: TOTJTJS NADÎ BÜYÜK TÜRK ZAFERLERİ Malazgirt. Birinc: Kesova. Niğbolu, Vams, Ikinci Kosova, Çaldıran, Mercidabefc. Ridaniye. Mohaç ve Başkuznandanlık Meydan Muharebeleri İstanbul'un Fetfci Preveze ve Cerbe Deniı Savaşlan Prut Savsş! Çanakksle Zaferleri. FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ nia hazırladığı bu eser. yeniden bir çok tâdil ve ilâvelerle dbrdüncü def a basıldı. İNKILÂP KİTABEVİ İstanbul Fiatı: 4 Liradır. İL 343/9971 38. yıl Sayı 13.431 Tilgnf *• m e k t u p «dr*«i: C u m h u r i y e t Telefbnlar: 22 4 2 9 0 2 2 42 96 urtanbul Posta K u h ı s u t»tanbul K o 248 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 42 99 Pazar 24 Aralık 1961 Poğudaki "sııçln avı,, harekâtı Jandarma, Diyarbakır, Muş,Bitlisteharekeiegeçti Gençlik MBK üyelerine siikranını bildirdi Özfün«| («açliğa hitaben konusurken ve Atakk Feyzioğlu, Ulay bir armağanı tetkik ederlerken IHMMIIIIMIIfllllllll Buna rağmen eşkiyalar kendilerini ihbar eden dört vatandaşi dün öldürdüler (Hususî suretfe gîden Cumhuriyet ekîpind an Alâeddin Bilgi ve j . Köz bitdiriyorlar) Siırt, 23 (Telefonla) Güneydoğu bolgesinın en azılı kaatıl ve soyguncularının yatağı haline Belmiş bulunan Sıirt dağlarında son günlerde vuku bulan cinayetler zincirine buzün yeni bir halka daha eklenmiştir. Sıirt'in Ganyaniş köyü ile Paris köyü arasında Abdülganı Tekin adındaki zenein bir köy sahibi saat 16 sıralarında Salih Karakaş adındaki köylüsü ile birlikte şehre «elirken dört silâblı eskiya tarafından pusuya düşjürülmüşlerdir. Şâkilerin ıdur» emrine uyan Abdüleani Tckin kurşunlarla delik deşik etiilerek öldürülmüş. olay esnasmda bir fırsatmı bulup kaçmağa muvaffak olan Salih isc kurtulmusturYine bu arada Hakkârinin Uludere ilceıine bağlı Taşbelen koyunde Rustem. Abdullah ve Şahin Kaya adlarında üç akraba köylii. silâhlı soyguncular tarafından muhtelif mevkilerde pusuya düşüriilmek suretiyle fec: şekilde öldörülmüşlerdir. Henüz bu konuda resmî bir bilei verilmemekle beraber. son 48 saat içinde eşkiyalar tarafından bu dört cinayetin işlenmesine, öldürülenlerin eşkiyalar hakkında jandarmaya ihbarda bulunmalarının sebep olduğu sanılmaktadır. Öte yandan Siirt köylülerine korkulu giinler yaşatmakta olan silâhlı eşkiyalara karşı Jandarma İkinci Bölge Komutan Arkası Sa. 5, Sü. 8 de inönünün C H P Hükiimetin aldıgı tedbirler memunın Meclisinde Tabiî senatörlere verilen plâketler için yapılan törende aiilayiŞSlZİlğindatl İŞİeHieZ \id\t gCİdİ yaptığı konuşma Özgüneş, gençliğe «27 Mayısı siz koruyacaksımz» dedi K ö y l ü n ü n e H n d e b u l u n a n a ç AelJkla mucadele edcn Doğu'dan röportajlar: 1 hayvanlar safan Devletçilik APBaşfcam eshi MBK tııtmınıt a Devlei Ye Hürriyet, demokrası ve Atatürk devrimlerimn kurtarıcısı ve yurutucüsu Türk Gençlîği ile Türk Ordusunun eski temsilcileri Milli Birlik Komitesi uyeleri, dün M.T.T.B. nin tertiplediği özel torende birbirlerıne olan bağhlıklannı bir kere daha tekrarlamışlardır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile Suphi Gürsoytrak harıe;, diğer eski Kpmite üyelerı şimdiki tabti k'enatofier, »r'H'T>l1tM|iî1'l*İtftiİ|l<l Rektörlüğune bir zıyaret yaparak. Rektor Vekıli Prof. Nacı Şensoy. Dekan ve Fakulte Senatörieri ile bir süre görüşmüşlerdir. Prof. Mükrimin Halil Yınanç'ın cenaze torenınde hazır bulunan tabii senatörler. daha sonra Üniversite bahçesindeki Atatürk ve Gençlik anıtı önünde toplanan universiteli gençlerin arasına girmi? ve onlarla bir süre sohbet etmişlerdir. ahnacakken iüccarla ahş veıiş Yapılıyor Yollartn açılmamast felâketi yahlaşttrıyor Röportajı yapan: Arif Nihat Başbakan. Amerikan Biiyük Elçisine Başbakanlığı niçin kabul ettiğini izah etmiş • Antara, 23 (CumhunyetTeleks) Baçbakan tsmet tnönü, bugun C.H.P. Meclisinde 4 saat süren b:r konuçma yaparak, memleketın içinde bulunduğu şarüarı anlatmış, af konusunda da şöyle demiştir : « Af, Huküıtıet programında n'ardır. Bardağı t*şıracak bh daıcla dahafcoymıya'catım.Bu durunv da herkesin yardım etmesi şarttır. Bardaklar doldurulmuîtur. Taşıramam. Bir damla daha ilâve edemem. Dün söylediklerime bugun ilâve edilecek tek bir cümle yoktur. Huzuru behemahal getireceğız. Bütün sınıfların huzur içinde Arkası Sa. S. 5ü. 5 te • nıııııııımiMiMiııııııımıııııııııı Ik «ayuı bir kaç gin önee yaTT yuılanan Tön derfiıinde vüı I elli kadar aydıııın imzaladıfı I I hir nildiri okndnm. AUtftrk dvrimltriyle amaç edindifimiz Batı uygarlıfına bir an önce hangi yoldan ulaşabilecegimizi açıklayan bu bildiride yüz elli aydınımız ertak inançlarını dört nzan madde haünde ııralaraıılar. Savın aydınAnkara, 13 (CumhuriyetTeleks) Rag.p Gümüjpal» «unları soyle İiiıııııııııııııııııııııııııııııımımıı: lanmızın dedikleri özet «larak »u. Adalet Partisi Genel Baskanı miştir: Erzurum istasjununda kar altında bekliyen bir sürtiniin aç hayvanları Ekonomi alamnda hızla kalkınma Ragıp Gumüşpala. af teklifleri ve • Son zamanlarda oazı gazeîeleıEr/.urum, 23 Doğu Bö'gesİTide dıkça Batıya yaklaımamıı bir ka sorulan münasebetiyle çıkan tar Je intiçar etmekte olan beyanatve bilhassa Erzurumda bu sene havaldir. Bugünkü perisanlık böyle tısmalara karışmış ve bugün bir lan üzüntü içinde rnüşahede e»vaların kurak gitmesi, ilgililerin üiirüp gidene, artan nfifnsan da beyanat vermiştir. Arkası Sa. 5 Sü. 7 de de bu tabii âfetin giderilmesi için haskısı altında toplum bünyemiz zamanında tedbir almamalan. Eryarın çok derin larcıntılara «fnzurum Valısinin bütün gayretleriysbilecektir. Ne vapıp yapmab. 6nc rağmen alınan tedbırlerın de zaretim çacümüzü bir an önce artmanında tatbik edilmemesı. hakiki Başbakan Yardıracısı ve Devlet tırmalıyız. Bu ise milletçe bir kalmüstahsıl olan köylümüzü bugün Bakanı Turhan Feyzioğlu dun sakınma fflsefesini benhngememire büyük bir sıkıntı içerisinde bırakbah şehrimize gelnıiştir. Beledıye haf;lıdır. Türkiyede özel te$ebbâs.le mıştır. SarayınUa kendisiyle görüşen gade\ !e( te;ebbüsü karma bir sistenı zetecilere Feyzioğlu, hükümetin Şöyle ki. Erzurum Valisı duruma elarak beraber ya$amalı, fakat yeıktısadi işleriyle ilgılı bazı bilgi Ankara. 23 CCumhurı;. ti Z zamanında müdahale ederek bu ni bir devletçilik anlayıgi ek«n«Teleks) Bugun Millet Me: 2 afet karşısında hükümetin acil tedvermiştir. mik hayatımız» hâkim etmalıdır. lisi Bütçe Komisyonu sabal 2 birler almasım ıstemiş, hükümet Feyzioğlu ızahatında. 1962 yıhnBildiriyi imzalıyanlar. bu yeni derVali de dün «Bakan Bey ısrar ederse, ben saat 10 dan ıtıbaren memıı ~ de bu ısı ele alarak köylü elinde da yeni ve geniş yatırımlar olacaletçilik anlayısını «amaçlara erismaaşlarına yapilacak yüzdı ~ tn?k için mutlak» ba$vurnlmaii Erzurum, 23 (Telefonla) Kara hirlerarası trafık de haylı szalmıs ğını ve bütçeuin memleketın iktıbıraktr, giderim» dedi. lö zammı tehir eden Hükü Ş bulunan ve beslenmesi gayrıkabil sadî canlılığını artıracağını söyle. gereken enurlu devlet mtidaruılemet tasansını gizli oturum Ş olan hayvanların Et ve Balık Ku kıs Erzurumda butün şiddetiyle de tır. dıkten sonra, cNATO Heyetıyle rumu ve Devlet Üretme Çiftlikle vam etmektedir. «!» seklinde formüle ediyorlar. ria müzakere elmiştir. ~ Yolda kalan kamronlar mamış v e bu intikal devresinde yapılan göruşmeler umit verici olri tarafından değeri düşürulmeden Vnkanya özetini çıkardıfun kal îşçı yöneticüerınin 31 aralıkta Son hafta içinde şehrimiz ve cıToplantıda ıkı .saat kadsı Û satın alınmasını karara bağlamıştı. vannda yağan kar, Hınıs, Narman, Bolu. 23 (Telefonla) Boluda mus mudur?» sorusuna şu cevabı kınma felsefesinin bir çok yönier yapmaya karar verdıkleri büyük de raer'i kanunlarla yetinilmekte. îniting, Içişleri Bakanı i!e îstan dir. Bu duruma göre tjişleri Ba Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ş Bunu mütaakıp Devlet Uretme Ispir, Karayazı, Pekman, Olur, Çat sjddetlı soğuklar bastırmış ve dün vermiştir; den büyük bir serçek payı taııdic NATO Eksperler Heyetı yur Arkası Sa. S. Sö. 3 te ve Şenkaya yollarını kapadığından gece ısı derecesi 19 a kadar düş£'"a süphe yoktur. Ekonomisi fe bul ValUi arasındaki görüş ayrı Arkası Sa. S, Sii. 5 te JlMllllllllllllllllllllllllllllllllllltllr ^ehrin bu kaza ve cıvarlariyle irti müştür. Karın durup dona çevir dumuzdan ayrılmadan önce ken. ri kalmıs bir «Ins, ne kadar rırpı lığı yüzünden ayrı bir önem kabatı tamamen kesilmis durumda mesi soğuğun tahrıbatını daha da dileriyle uzun bir gorüşme yapr'r«a rırnınsın, aygarlık yolnoda zanmıştır. dır. Bu kazalardan bilhassa Ispır artırmış ve evlerde bulunan su te tım. Bana samimıyetle ve ısrarla Dün Üniversitedeki öıel bir soh. yrinde saymaya, hattâ cerilemeden şehrimize gelen 100 den fazla sıtatları patlamıştır. ifade ettikleri kanaat şudur: Türye mahknmdur. Bu eerçeti Ata,bette tsUnbul Valisi Refik Tulga, v vatandas, otel köşelerinde yolun Bu arada Bolu dağmda 6 kamyo kiyede yaptıklan temaslardan ve türk Millî Kvrtalus Savasının er «âlen yürürlükte bulunan Iller Ka açılmasını beklemektedirler. nun patinaj yaparak şarampola yu aldıkları bilgilerden son derece tesinde «tktisadî rafericrle tetviç nununa göre mesuliyetleri ile bir Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. i, Sü. S da Cumhuriyet Savcısı Kemal Ceedilemiyen askerî zaferler payidar hkte salâhiyetin de kendisinde ol cez tetkiklerde bulunmak üzere clamMİars. sözleriyle o fflne değin j duğunu savunarak «Bakan Bey ısÇat kazasına gitmiş ve yolların kaliimsenin fösteremedisi bir cesai rar ederlerse ben bırakır giderım. panması üzerine üç gundenberı orrtle dile getirmiştir. Bngtnkti \ demiştir. rada kalmıstır. dünyamiBd* da ekonomik kalkın| Her ne kadar yeni Anayasamız Sıvasta ısı: 18 malar Syle kendniğiuden oluver yürürlüğe girmisse de onun getır. Sıvıs, 23 (Telefonla) Şehrimızdi mryor. Sayın aydınlarımızın bildi S ' müesseseleri yeni baştan dud« soğuklar birden artmış ve ısı ride iyice belirttikleri gibi şunrla zenliyen kanunlar henüz yapıl 18 dereceye kadar düşmüştür. bir devlet müdahalesine her zaman i • Bu yüzden sehirde «u vesair bazı ihtiyaç var. Fakat gelçelclim. birtesisat donarak patlamıştır. Suşede devlet kavramı Batılı anlamı hir ve Imranlı ilçelerinde de 3 ki!le kafalanmıra henüz otvnnamıs şi donarak ölmüstür. Don sebebiyAnkara, 23 (CumhuriyetTeleks* ki, ilkin onnn «nnrmıdsn, sonra da le yollar tehlike arzettiğinden, se Lehte ve aleyhtc konuşmaların yapildığı bu gibi toplan Hükümet, piyasanın feralılaması tı'arm dcvamı temennj edildi «snnrla mSdahalesi» nden gör sdîve canlanması için âcil tedbirleı Iebilsin. Toplum haratında devlet; almayı kararlaştırmış ve bu müna her şeyden 5nce belli ve »firekli sebetle Banka Kredilerini Tanzını hir âfizenin ifadesidir. Vatanda$!ar Komitesi pazartesi günü toplantıya « düzen içinde neler yapıp nelır çağırılmıştır. yapamıyacaklanm biimelidirler. Bugün öğrendıgjmize göre, piyaBartın ilçesine bağlı Amasra Devlet varlığının bireylere sairla bncağında tasarraf maksadiyle Arkası Sa. 5. S6. S te dıfı bo onbirliği gosyal denjcnin. iki kömür ocagi kapatılmı$, ailk î»rtlarından bîridir. Toplomj çıkta kalan binlerce i?çi ve ailedâzenini yürüten knrallar bir kıj leri efradı, dün ellerinde «Ocak «ım vatandaşları meınnnn eiraîve i kapatmak defil, ocak açmak bilir, zzmanla bn vatandaşlar marifettir» vazılı levhaiar bnBuna mukabil ekmeğin ağırTnemlebette ço|anlnk hsline de ge \ lunduğn halde sessiz bir yfirülığında 10 graınlık bir Ifbilir!?r. O takdirde knralları ye rüç yapmışlar .. Yok. bu konueksiltne olacak ni f»rtlara çöre «yarlamak gere da i$vi vatandaşlarla aynı düli'r. nevlet gücttnfi ellerinde tntan siinccvi paylaşmıyoruz. Ocak Erzurum. 23 (Telefonla) Jspır ; l>r bann yapmazlana millet git ıcmak kadar «.ırasında kapamak Uzun müddettenberı ıızerinde yolunda mahsur kalan 4 otobüsün i tikçe artan sıkmtılara, belki de da marifettir. Ancak bu tnari120 yolcusu, Kara>ollarınm ılgi gos ı duruian ekmek fiyatları meselesi termesi sonucu mhayet bugün kur | devrim halinde patlak veren sar fftin buçünkii işstzlik hufaranın dün tstanbul Belediyesince karara tanlmışlardır. Erzuruma gclen yoı | baglanmıştır. Alınan karara gore mntılara uirar. Her halde hnknki Ha marifet «ayılabilmesi için bir cular, büyuk bir tehlike atlattıkia»kmekler önümüzdeki çarşamba anlamiyle bir yerde devletin ver knriik »art vardır. O da ocaklaıını, hana sığınmanın kendüerini junünden ıtıb&ren fiö kuruşa satıorada çalısanla 1f«tifini iddia edebilmek İçin ora n kanatırkfiı kıırtardıgıııi sö> icmişlcrdir. : lacak: bunun yanında gramajdan da ;öyle, ya da bb'yle, fakat mnt rın ocaklarim »öndnrmcmek lâon gramhk bir indırim yapılacakIaka belli ve sürekli hir diizen rım çeldiğidir. Toksa ocak kaYolcuların nıahsur kaidıgı "Şi»MJtEDt: ZABITA, NEREDE BELEDIYE? YUbacuııo : aklaş tıı. Bılindifei gibi bundan üç s,patiB tasarruf «aSlitnıavı kahve knru'u olması sarttir. ban Köprü Krzurum* arası 90 ki masij"le beraber her yıl olduğu Eİbi çam katliânu .veniden b'aşlamlştu". «vvpl ekmek hyatları ayarlanmış Bir ise bufünp d??in devl»*cili Irrdrki ocakçılar da akıl eder lometreiık yol açılmış olmasmt raŞmen, t?pir"e kadar gerı kalan 61 Bazı açıkgözler geceleri çaralik 'nabçr'lere gireıek ağaçlatı kesmekte ve 760 gram pkmeğm 70 kuruşa ğım.ijin cınırlınnt rizrn)>, ekonoır î"n eörulmüştu. Evuckılometrelık yol hala kapshdır VP cialını büyük paralar mukabiiı salmaktadular. Resande, bu çamlarNADtR NADt Tıirk De\Tİm Ocaklarmda yapılan toplantıya katîlanlar dan bir kısmı görülüyor. Arkası Sa. S, Sü. S da l Açılması için jalışılmaktadır. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te (Tsnsı 3 üncfi sahifede) üyeletine çattı i İ Gumüşpala, tabiî senatörlerden bazılarının konuşmaları ile gençlerin zihinlerini bulandırdıklarını söyledi Tolga mitinge izin verme hakkı i memura zam i Vilâyete aittir derken dün İ işini görüştü | Bakanlıktan izin cıkıverdi Bütçe i Komisyonu | Kış Doğuyu bütün şiddetiyle>> bastırdı . • Feyzioğlu "mutlaka dış yardım alacağız,, dedi Erzurumun 8 ilçesi ile irtıbatı kesîldi. Sıvasta 3 kişi donarak öldü Piyasanın canlanması için âcil tedbirler alınıyor Bu müoasebetle Banka Kredilerini Tanzim Komitesi pazartesi günü toplantıya çağrıldı Köy Enstitüleri ile ilgili bir açık oturum yapıldı <•> Ispirde mahsur kalan yolcular dün kurtarıldılar Eksnek çarşamba güniinden itibaren 65 krş. satılacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle