18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DORT CÜMHUKITET 24 Aralıfc 1«*«î ÎSTANBUL 7.27 Açıhş TB program 7.30 Sabah plaklan 8 00 Haberler 8.15 Oyun havaları 8 30 Plâk dolabmdan 9.00 Sevılen eseıler 9.30 Turk muzığınden ıstekler 10.00 Çocuklann koşe8i 10.30 Dınleyıcı isteklerı (Hafıf Batı muzığı) 1100 îstanbul Beledıjesı Konservatuvarı kon=>en 13 00 7 keman 13.15 Haberler 13 30 Çesıtlı studyoiardsn 14 00 Mıllî lıg msçının ncklen yayını 15 4J Dans muzığı 16.00 Şarkılar 16 30 Dans orkestrası 16 45 Türkuler (Gulcan Sevını) 17 00 Gıtar kuarteti 17.15 Beraber şarkıisr 17 45 GençliK saatl 18.00 Çe?itli studî olardan 18 40 Gunun plaklamdan 18 45 Haberler 19.03 Turkuler (Muzaffer Akgun) 1915 Tango orkestrası 19 30 Mıkrofon kullste 19 45 Şarkılar (Özdal Kale) 20 İS SDor haberlen 20 30 Operet mclodılerı 20 45 Kahramanlar saatı 21.00 Turk muzığı (özel p=ogram) & 00 Çeşıtlı stüdyolar Jan 22.30 üftjzık dunvas'ndan 23 00 Haberler 23.15 Tatıl !ona ererken 23.55 Program 24.00 Kapaaış. ANKARA 7J7 AçıU* ve guaua programItn 7J0 Habırler 7.48 Ba£» lama Takımından oyun havaları 8.00 Hafif mÜEik 8.30 Neser.ıı bol olsun 9 00 îsteğinıze göre 10.00 Bir daida durmadan 10 50 Çocukların pazar kosesı 11.00 Alâeddin Yavaşça'dan sarkılar 11 15 Tevfık Fıkret ıçm 11.30 Zehra Eren' den Türkçe dans şarkılan 11 45 Saz eserlerı 12.00 Hafıf yemek rnuzığı 12 30 Yurttan sesler 13.00 Haberler 13 15 Kuçuk konser 13 45 Ulvıye Taşkent'ten şarkılar 14 15 Sızın ıçm 15.00 Oyun havaları 15.15 Gençlığın sesı 15.30 Şarkılar 16 00 Klâsık Batı müzıği dınleyicı isteklerı 17 00 Nurettın Çamlıdag'dan turkuler 1715 Konuşma 17.20 Nermm Demırçay dan çarküar 17 50 Perez Prado Orkestrası 13 15 Spor sayfası 13 30 Sizin ıçın 19.00 Haberler 19.15 Sı7in ıçın seçtıklenmız 19.40 Mustafa Sağyaşar'dan sarkılar 20 00 Gıtar kuartetı 20.20 Semahat Brgokmen'den sarkılar 20.40 Heaty Orkestrası 21.00 Zekı Muren'den sarkılar 21.30 Hafıf melodıler 22 00 Turhan Toper'den şarkılar 22.30 îstanbul'dan bir orkestra 22 45 Haberler 23 00 Gece konserı 23 30 Çtfitli hafıf müzık 24 00 Kapanıı. TÎYATBOİ Her gtta ı»«t ıa d* ve Curoartesu P ı u ı 15.30 dı HK8APTA BU TOKJU. Her (fln ı u t 21 de BİNKKLBR Tel: 44 04 08 FATİH TİYATKO#U: Cumarteıi, Pazar aaat 19 30 d« ÜÇÜNCÜ ••LtM. Her rOn »«»t J l . da; BİR KAVCK DEVRÎLDt Tel 22 01 71 KADIKOY TtTAT~HO*U! H«r (ere 21 d* r» CumartMl Pazaı İUO da •ATILIK BV. Tetefon Sl 06 82 1M0 da İKTtDAB. Cumı fttnl«ri t«m»tl yoktur OSKÜDAR B Ö L C M O : H«r «ün ı u 1 21 d« r« Cumarlcıi • P ı u ı OPKRA fÇAN »tNBMASINDA). Her peı*«mb« LA TBAVtATA. TuHtea! « 87 »1 M>t tl 1» te! ftTK TtTATROiD: PARA tiTBMI BKNDSN H*r ikfam «aat 11.15 tc. Cumarteai, P«r»r rtariç rtergün tanziittlı mıttn» 18 d*. Ot)NÜN ADAMI İBTANBUL TITATROID Puatert feceleri h«rlç her gee« ve çarfarnba. cumarteai, pasar l i te mattn« (KÖPBK KIRPICI8I) •alı hhriç yalnız pacartMİ gecelert ve her gun «a*t 8 da (ŞÖMtNEDBKt CESKT). KÜttîK SAHNB: TAfHA KIZI P*xart«al Salı . Çarçamba: HBPtMtZ PARİ3TE Persembe Cumı Cumuted Paıar. Mattneler 17 4» suareler 11 dedlr. Te': 4* M Bf ORALOÖLU TtTATROSU: Pazartesl dı?ln1i her (e?a 21 İS ta Camartedi P u ı t rnattna II te TJTUTAN PREN8B8 Tel: « 49 35 KEfTB OYOVCÜLARI (Karsca TJyatro) 44 «6 66, Hcr gün matine 13 d« APTAI. KIZ 21.15 te AŞK EF8ANESİ. PazarteM o^un >oktjr. OPBRA Aksaray: MUAMMER KARACA Cümbü? Palaı: Suare Sl.H, çsrfam^i. cum»rte«t pazar matine 1S15 TPI: 21 S7 r? IIIIIIIIIIIIIIMIIVIIIIIItMIIIIMIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir lllllllllllllllltf O (An Vatanda» Ahmet efendl ile Rahml Takmmde dolasıyorlardı. Spor Sergi s»r»yındakl Kanarra sergisine fideeeklerdi. Rahmi pek iştahlı idi. AJaber! Kırmuı Kan»rys vartnış. Hir eördün raü? , Ahmet cevap vennedl. O gün ta^ra fiveslvle görfişüyorda . ?ene sükutîll?i Ustünde idi. Lâf Rahminin içine bir süphe giretmek istemivordn. Kahmi de di . Hani blrini dolandırıyorbuna ioerledi. lar mı dıye . Daha da vaklaştı. AŞahev: Kınnıız Kanarya Mfînztasa de\am ediyordu . Bivarnus hıç çördün roü? diye ri«i elinde bir sev tntn\or.. d tekrarladı. teki onn almak istemiyordu . Ahmet gene snstn. Bu «efer: Rahmi sordu: Lâf ediyonız ağabey! Kspı ırıcırdamıyor. Dcvince Ah Ne oliiTorsnntız yalın? Xe met: Tasrah: Ne olmos? N'« olacak, konasnyornz. Sana ne gardasım!fotktşlCevap venniyorann! ye bir lâf . Sen F.elediye mi«in Mecbnr racyum eevap ver yohsam . trafik rnı?. Rahmi: mlyf' Kanaryanın. . Tok be yahn? Sokak ortaııııda kavga ediyonunaz da.. Anl^dık TahnT Biz ka\T3 etmiyonrz. Alış Ama ben anlamadıra. veris ediyonıı. Gider eSrürsün! Sen çelmivecek mistn? Otekı de lâfa kanştı.. Gît Isine knzom.. Üstüne Gelmiyecejiın . Çok mersk ediTornm aga vazife elmıyan se^e ne karısıbey! Acaba AUahtan rnı kırını vorsan? Rahmi: ıı» yoksam bovnvorlar mı? Merak ettim de onun Içln.. Tnmnrta mı bu! Kanarya Hani bnrası lstanbul adsmın bayanır mı? Hah söyle! biraı lâf et aja gözünden stirrırvi calarlar.. Guldüler. . Ta9rah; bev! tnaan konnsa koncsa.. Tok kazum, ovie defil! Bu Malum ya!. Sen beni bnrada aı bekle! benım arkadasım Bir yev s»tıverfcejım de almak istemiBen •raravs kadar gldecefim . Nereve aÇabey! Beni eki yor . tstemıyorsa satma! Zorlan yorsnn ?allba! Yok vahu! Snradan pnl » elmaz ya!. Bn veter öteki lâfa karı^U.. lacajım, pnl. ÖTİe deSil. '•»enın anlıya Mnhallede al»an a! Uıattın ama! Bes daklka . ca^ın. ben hu adaımn parasını aîmamava \emin ettim. taracıkta . Peki! Ben barada bekliyo Nedeıı?. rnm . Ama çok gecikme.. kn C*ursnz çeli>or Ne zaman lnklarim Ü^ÜTOT. . buııun elinden para a^ım va çalınıjor, \a zıvana nfirnyer ^btnrt gitH. Rahminln bnrnu >3 hastalı^a venvoruro Ytraınkızarraıs. ncu nlanmıştı Bn*"li>im, almam . nunu çekti . Bir sisara vaktı. Stivle çeıive doğra vürüdıi Aköteki lâfa karıstı . lında hep Kırmızı Kanarya var Amar çardaMEi! Farının dı.. ngnr«;nzn olnr mn° Bnnnnkısi Gezinirken. iki kivlnin birbl evham. Zaten ben ona para vererek değilim o hjna verecek rivle cekistifini rördti . Biri gltmek istivor, ötelil yakasına Rahmi isı ka\ rnamadı.. vap:s^ordu Sokuldn. . Va'ut ^ermnf de nıi \rnıin1isın! gfcirraek isteâUi icin seyrede Yok be ku7um!. îvi harazactk sev arıyordn. Rahmi vhlr \a getıri'or buî (Eu stfer t?1;u.«a&ı oldufcu İcin sokak Iı.ıdjse ralıya hıtap edereK) l'lan Yâlerine pek llrilcnirdl. Adamlar s>in! Dojnısunu sövlesen e . " Rabmiııin ^oku'dt!§ıınııtı fsrkın <Trkrar Rahraı\e drınup) *>enin da Iıi'c deÇHdiler. anlnacaçın. bn bana bir beMbirlk satnor 401) kâfıda mutaBjrisi: bıl. kaidık mı .. Almaın Vallaa! Teminll>lm!. divordn. Lvet!. ötekl dc: Gel »rlelım . B»»n!m ilstlnı Y;hu alış verLsin yeminl o de drot tane vııs!»k vok;. Bes İTir mn?. >üzliik bır kâjıt \ar Olur! Yemlnllvim Evet!. Rahmi ivice «iokuldıı. Adefa Uivor ki. be«>\uzlu*u ^ er. yaka paça çekisenlerdrn birlsi Sana vuı Iıra cerı vereyim. . Yeminliyim de Yazan: Eurhan felek Tamam.. Tamam ı m t • gerl verdijl vfiz Irmyı ben »<»•"">• . yeminliyim . Rahmi düşundtt.. Haa! Anladım (fandl.. Anladm ys!. lfsrazamız hu!. Scn de boıdv btfynzliiîü . Nerede bosdnrajım kardetim.. Var mı boı>c*k psra . Bende ne gezer a kadar para! Besydz Iiram elsa ben bnralarda dnrıır nrcynm?. Benira gibi adamda . Taşralı lâfa kanştı.. Eyvv! Par» ilen lraanın ktmde olda^u belli degeldir. dlrler.. Var ise sn isinriıi gorüver.. sevaptır. Rahmi Vallaha yok yahn! (Cflıdanını çıkarıp fösterdi..) Nah Ikl ellilik.. İki onlak.. bir de . Iktbuçulılnk var.. Derken aklına Ahmet geldi.. Hemen. Haviı Allaha ısmartadıkdiye azaklaçırken» ta^raiı «eslerıdi. . Ağabey! gözüou seıeyim.. Sen bize bir iyilik yap!.. Ne olarsun? Yahu! Yok beşyüz Hr», yok dedik ja:. ö.\le değel.. Gel hele gel!. Şımdı ben sana ı>u beşibirMğı \ere\ım.. (\e bır aliın madeni paran uzattı ) Al şunu.. Ben naapanuı. beşibirlıği.. Sen alacak degüsin!. Al tunu bele.. Sende dursau.. Ver sendeki vüz lıraı suna. (ötekiııe konu jrakl Mtphı lauum.. al $u adanıdan • uz lira\ı. Ver > bana sendel.i bcs\u2İu*u.. Bozdurayım.. \erevim bu adamuı >uz lirasmı.. O da versin sana besıbirıiği.. Oldu mu.. Sııplıi. . dusıındu.. nar hele!. Ben kimiıı parasını ainorum?. Rahmijı çdstererek Bn adamın parasım alı\orsııtı! Benım paramı değil.. Yeminın •>emin.. arıladın mı?, Sophi \Timaç3dı . An'.adım, an'adım ama ba adam noden bana • uz Hra \er. sın!. Ne barcu.. Dc£il mı ar kadaş.™ Ya alıp îidersem? Tasralı Alıp çidersen, eit! Bn hcnfin elinde boşıbrük.. vüz kâğıda.. nerede bv Rahnıı dıışiındıi Aiimeıiıa sesı duvalda.. Rahmi!. Rshmi!. Efendiın sğabey!. Geliyornm.. ve Suph;.»e: Ben fideceğim kardeşim.. BekllytaiMiıı ki.. Elinla ver, ayafınla araî OİTir mn ya! Blı lnsaniyet namıiıa.. Kardeşim! Bende ne kab»hat Tar? Tatüneiive kadar gttti.. çclmedi.. Belki bulamaraiîtır. Gidip bakayım: Ama riea ederim.. Kaybolnta!. Bizim dört VÜT kâjıt uçmas'n.. Rahmi gözünü a«,arak.. Ben öv!e adam defili».. Sen iyi bak bana!. Ver ynz kl•ıdımı! Al beşibirligi.. YoL onu •»apanıaın.. Y«» mintivım detlik va'. Ben aimdi gelırım,. Bik beşiblrlifii iatemivonım lendtn.. ıen de beni tavlama!. Tzatmal. bekliyorum., Adam gittl.. Rahmi de bamnı tal Iıvarak beklerken Ahmet geldi.. N> vıpıvorsan barada.. BAY OSCAR: }43W W " f r •^ % ) 18? l«w| = g g 7 . \ ıca Hiç. bfr iyilik yapalım dedik! A}azda beklirecejîz şimdi.. Neyi? Para bozduracalt da benlm yüz kâfıdı verecelı.. Scmn yüz kâîıt da nersden <ıktı?.. Rahmi «lan bJtenl anlattı.. Ahmet dinledi.. Sitndl bekliyecek miyis?. Nanoahm a$abe> ! Herife *Ö7 \erdi!... Dolsndıncı'ık mı edelim. Yüz kâ'.ıda ?dama bır be^ibirliK verirler mi?. Ahmet dnrdn.. ve sonra ?e,ı hı*i!c'. Ben gidi>ornm.. Bu ha;a*a kimbilir ne zaman eelir?. Rinıdı reür aiabe^ !. tnsani\et namın.T.. Ahn^et. puflaiı.. «ın«fn.. saatinr b.ıkt' îîe^ dakika sonra birionbıre Versen e! şu beşibirliği. dedi. Rahmi eebinden eil altmı çıkarjı.. \hmet a'Jı, b\ktı.. ve lîadı g'delim artık Raîıml.. dtdi.. Veden aîabev.. Sonra adn'n bİ7İ polıre haher vermez mı? \er»rcz. . verraeı.. Neden aîibey!. Yüz l!raya be^'hi^ık. . Yıiı liisva. on Ifralık ^n. tar da, semn pe^ine dftser mi? Uabmi '.nlamadım aî.ıbe^ ! Oflnm . bn beîil)irlik d«diîiti altın WTUna ha'ırilmm eu mııs o:ı lir.ılik.. Krir müsün.. üstiındeKi Rahmi birdenbire.. lik.. nal çıbi.. Ve dedin aîabev! Sshl ml ^ldı.. cebıne Indirdı. . Sonra sö^lüyorsun! Vav nımnnaılar,. 100 lira\ı çıkardı.. dive öte>e beriye koçnştn.. Ki»ne veıeceğiz.. AhmetTa«;r3h: Bosana eırjjınma! Yarın Bcna! dlve itekini gösterEjnnlvete ffderız. T'lan »en1n .;i.. Rahmi de ona iki elliligi gibi şehir nr:ıfi.. nasıl dtt$tun verdı. Yâsin bn sefer Suphhc! iın tuzaSı b?!. Ben de »enl aUılh bir adam sanırdra. Ver bana brşvüzlüŞÜ gidıp bozduravım. Şo ?damm parası *h aîahev'. (Kafruna vnrjı \crelim. . Nah yu tütuncude rarak) Na'ı k»fa'. Neme cerek de*il mi? \ma klmin aklıni çelir.. dı^erek barnnna cekti.. Supri be'viizluğii \erdı.. \ArtıU Kansr\a serçİBİne gitdam £itti> • bıraz eeclkti.. R.ıhmfUpn vaz?>"çtiîer !iıı sabırsızlanncrrtu.. Derken «Ne dertiniı buna? Yapıiamıyacak bır şey de değıl » Ama gerçeiten dındar olan anabab«yı ıkna etmek mumkvrn değildı Baba homjrdan'lı. «Bunun cina;«"t ışlenekt«n başKa bır yoîu da olraalı mutîak.» Bu' u bozucu he.Tien cevap verdı «Taoıî tabıî Bejaz sıhır kıtapIar.nda başka formuller de \ar. Bıınlardaa hırı »uın ışuııze yarıyab T Kai denetnesı. Şımdıve kariar netıee vermeiığı gorıııraen)i.ştır bu raetoduü. Bır dotnuz alacak « r ^a«iam bır sınğa Dagiayıp sırLı tır.a ko<~a dı'<enli bır sopayla vura»•aksın. Bu ı«ı havv<ıDın derı=ı Kana ıncaya kjdar su 'durmek lâzım Basıt ko\iu aılesmın Lafası buna yıtmıstı. Deneme bır trfç de'i • apıldı FaVat aone ı,ocı:Ş.ua iuru. munda de'îısıkhk u rnadı Bunun uzerıne buju bozucu gene geldi Bu de£a çocuğun ;ok muthiş suret*e bınulenmış olduğunu ve kan denemesııun Dizzat onun üıerin'ie yapılması »erektığnı lovliverek paraoını aldı glttı FaciavU biten btr (îlguthk Yalnız ana babanın (ocîu IM»na razı olmuvordu. «Amsn AUah'm» dıyordu kadm «Bu kadar vahsıce bır hareketi ınian nasıl oı evîâdına tatb«k edebılîr Hele boyle hasta Dix y»v mı?ü. Bütöri gütrtnS top'ıyarak kızın kaba etlenne vumağa ba?ladı Zava'lı yavmcağın kroca gozıeri vahşıîeîraış tanıiîTr.az ha!e gelmıs olan baba«:ıra d.kîln'ijtı tkincı darbetîen so'.ra kırm mutrnj halnşla''i anasına dondii Bafr.f'a'daîci ıfaie durtnadan (iegişıyorrtu. Kah r.orku. kâh valvanş kâh ıstırat) Havret kı sesı çiKm:yordu çocuğun Ba kork^rç sahnenın 'onu^a doğru çocuğun go^siinr'eTi hınltılar yukselmefe baş'sdı Tıkanır gıbı oldu Çocug'i suıaîmda tutrakta o'an ana hemerı dı^arı ko*tu ve e^rin orı'jndpVı pe^ keve n*ıraraît ÇOCJTO kol'an aTa=ıra patırdı. Bıra7 sonra haba da vava« v«vaş «<»!dı, bıtkm. pevnre e ço^'u, ha'c o an çocr.î'inkıV'''e ka^Mİaçtı. Çocuîc ınran 2O7!frıic bıka' bpkrcaz, Icorkndan mrpmç^e haşla'iı. Bu adamda davanılmsz bır ı«tırap vtrattı Kalbi '7İHyor g'bivii. NihaTet yerinden fırfadı ve sa'lana «aüana e\ m koşeçıri d Tiıp göz den kavboldu Ker.dısıne tatbık ed^len dayağın acisını henüz o anda duymujtu yavnjcak Birden çı?lıkla ağlaTags, bafırmağa başladı. Anası hemen ıçerı ko;tu ve yara Tierherr> nı alıp çocuğun kaba etıne dikkstle surdu. Bıraz «onra mınık Berta rucaga' » »jkunet bulmujtu Ama knydekı <ı\Tİ akılhlar l?e Aradan bır kaç hafTa geçti Bermudahali" erierek buvü bozucunun ta grınden gı:re bır mum gıbl erihakh olr1 .»unu, çocuîu kurtarmak yordu Son defa tatbık edılen kan ıç.n onur er et çekTr."sîiıe bıle ra der.emesı esnasında çocuk zatur'ie 7i olmak Rerektiğını i^rarla p< yle haıtal'ğiTia da tutu'nuştu. Nıhariıler. Zava'lı anababa çok kar?ı yet bır gun zavalh ananın çığhkkoı,du Bovle bir şeye tah^mnıul lîinna vçt.şen kom«ular mınık edemivecsklerini soyleyrp durdıı Berta'im yatağında hareketsız \e lar ATTI b d » m c l v e « on'arı ge buv. ; bır huzur içerısmde \atre bu harrkete «ırukîemekte ge makia olduğunu görduîer Bahtıız cıkmedı. Nıtek'm çocuk korkunç çocxıği:n kı^a VP ıstırap do'.u habir krı? daha geçirince kovün o ya*ı sona ermıştı. nirr~e> ka^alılan ı«rarîann artırBu f?cıa uzenne çılgına donen dı'ar. Xı''Tvet baba, ıstennıve ist» «na H?ıma kend'sml ve kan denemive deneme^ı çocu^una tatbık i •nesı yapmağa kalkışan kocasını etmefe karir verdi ] kabahatli gnruyor, vıcdan azabınKı<iın da bira' dırfndikten «jn d.in kurrularmyorrîu Koyde rast^ ra razı oldu. Mınfalrta hıraz ^u ladıkianna su ^uatı soruyordu. ı<!ittılar. Yara m»rlıemı haırladı «Xe der^inır. brıcık B»rta'mız lar ve çocuğu soyup denemes'e gi bıre k'rgın mı'*» rıitıler Kan denemesini tavsıye eden Baba riı^lerını sıka'ak elindeki .rivrı akı'"ı herr.jehuler ise kendıdıkenli deSneJı, ına«nm kucaÇın lennın de katıHıkları bu eünahın ] da vatmakta nîan mi"ik kızın ka verrlıfi vırdsn szabından soz e kur ba etjn^ vurmok uzere havaya kal tulrrak için: «Berta cennete gıttı» diyorlardırdı. E ' bı1 mucdet havada as1lıvmiî aıbı icalakaMı. Adam biraz dı «Ceinette olanlar herkesi, hatdu«undu CahiMi zavaJh, ÇocuS'J tâ kerdılerıne ki^ülük etıris olano'umden kurtarınak İ7İn bundan lj>n bile affeierler'» h"<ika çare kalmadıîîına o da BÎTTÎ Anasma bak kızını al. ı Prof. NİMBÜS'Un MACKRALARI: Markasına bakenalâsınıal. Türkiyenin her yerinde JANE'İN KİZI 24 Isianbu! ve Ânkara RadyGİannı aynı mükemmetiyelie diniefen YEGANE TRANSİSTORLU RADYO ANKARA Makarna L'n vc lrmik fnhrikalan Nuh Ticaıct ve Saıınyi Anonim Şirkctı Uianh.ıl Tel: 27 36.ı8 Ânkara Tel: 11 2 IL 80S 9067 Taki! ^üdürlüğiindtr. S u p e r EM. 3002/Akustik cnodeil Re^imli Romau: 56 MEL'UN KIZ Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KÜXT 3 daigalı • tam transistoriu vs çok ekonomik • şarap ftırmrzısı cazlp mobllyalı • dahlll FERIT antenl II» mDcshhez. ImsUtçtn ELEKTROAKUSTİK LTD. ŞTl. Gaiata, Bankalar Cad., Voyvoda Han 20, TeL: U 59 61 "•• T R A N S İ S Î ^ O R L U ••• K OMDOR YEGÂNE GARANTİLİ RADYOOU R Faal 5026/9051 On dakika sonra değirmenci çeldi ve hâkım hemen sorçuva basladı: Dün aksarı sıze CKry'den Renaud isminde hırı çeldi mi? Evet etendim. Kaçta? Do kıi7u geçmiîti. Ne dive gelöi? Unu haıır olup olmadıejını anlamak için. A ılam ncreden çclivordu? Terroıse'den» Pekı, ıyi düsünün elinde silâh var mıydı?. Dikkat edin, ivi dü«ünün. Tekrar mi konnsarak dedi ki: Bana kalırsa snçlu cdiyoram: Renaud size e;eldiçi zaman «i bu Renand'dur. Delikanlı saat ondan sonlîhlı nmd.? Ilayır efendiın. Sılâiu >ok ra oldurülmiis. O sırada ciftlikte herkes ıa. Değirnıeni kaçta terkettı? On bu ıiMidugu ıçin s>ılâh sesi riuvulmamıs. Reçuk vardı. Bir iki kadeh iotık birlikte. naud on bu(,ukta de^ırnıenden çıkaral» Peki. oracakİ3rım bnndan ilıarct. Gide Civry \olunu tutmus». Deiikanlmın o sıra hilirsiniz larda oradaıı geçecegini herhalde bılı\or du .. Defırmenci gittikten sonra sorgn hâki(Arkası var) Bayan Sekreter Alınacak Cıddî bir sanavi müessesesinin irtibat büıosunda istihdam c lılmek uzere Ingılızce muhaferat yapabılen faal bır bayan sekrcter alınacpktır Müracaatlerin varsa telefon numarasını belirtmek suretiyle Posta Kutusu 3G1 Gaiata adresine yapılması rica olunur. İL 714/9064 7 1 t<:tanbul. Cevizli Savakpınar Kaptajınd* yapılacak «a. tanm dıkenli telle çevrılme«i fm bekçi kulübesi insaatı i"=ı brim fıat Cîası Ü7erinden açık ekıiltme usuliyle ek> ı'rneye konulmuştur. = 2 Eksıltmesı 5'i'1962 cum a gunü laat 11 de Tepebaşındakı Tekel Ger.el Mudurluğu Satınalma Komlıyonunda yapı. lacaktır 3 Mjharnmen kesıf bedelı 29.886.30 Hr« oJup muvakkat temınatı 2241,47 lıradır i Çartnamesı ve keşıf oreti mukavcle projesi, birım fıa* listesi ve krokıler her gun Komiıyonurauzda gonilebıle. ceği gibi 500 kurus bedel mukabilinde »atan d» alma. bıhr 8 Eksıltmeye jştırak etmek isteyenlerin eksıltmenin yapı. lacagı gunden en EZ UÇ gun evvel (tâtıl gunleri hârıç) bır ıstida ıle Tekel Gen e l Müdürlüğu in^aat subesine rr.u racaatla bir istirak belgesi almaları lâzımdır Bu vesıkayı almak için en aı bir kalemde 30İJ00 lıralk benzerı mşaat ve tesısatını, a Muteahhıt olarak yap mış, b Şantıye sefi olarak yaptırmış c Kontrol olarak denetlemi» va islerln geçici kabulüru yaptırmış olduğuna daır yaptıran dairelerden alınmış vesikayı raptetmeleri lâzırndır. 6 îsteklıler muvakkat teminat makbuıları belgeleri saır ka. nur.ı vesıkalanvle bırhkte belirli gün ve saatte Koraısvonumuza muracaatları ılân olunur. Temınatlar muamelelerı Tepebaşındaki Genel Mudurluğumuz Satınalrna Kom isyonunda yapıldıktan sonra Tophanedekı Genel Mudurluğümüz veznesine ıhalp saatmden evvel yatırılmış olacaktır. (Basm 13433 9054) SATILIK EŞYALAR Aznerikan T« tngiiir yemak odası, yatak odası tak'mları, oyun ve mutfak masalan, kauçuk kanepe ve koltuLla>, gumuş takıınları, yanhane, aen'l» masalan orijinal «bajur hiblo 16 mm. aüıema makinesl v« daha bir eok Avrupa raalı esrvalar Sıte sinemaaı çütı» kapısı kargnmda Izsal •partmam kat 3 daıre 10 OSMANBEY (Basm 128559079)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle