12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CDMBTÜRtTET Feriköy Altay'ın hızını kesti:10 Kırmızı • beyazlıların golunü K, Rıdvan attı Masa tenisi Türkiye şampiyonası başladı T u r k h e M a u Tenı=l $ampl^ on» dun t T Ü «alonurda başlamı?ır Dun 3'ap lan nusabakalarda tu porcular raKiplennı rraglup etmıjlerdır Tei erkekler E Guna* N Ma•;usı A Çı ırgır, N Zengın A Nıkolaj, U Sozer S Hacımina T Yıldız, T Hacmıra A Bıngol Ş Çukurova A Sekuk K Kara J \k Karanfıl, N ölçer K Yuvanl Wısnieskı'nın geri pası ve Yakimov'un şutu.. Dolmabahçe nın artık anlatmağa Tek bayanlar Y Sportu, T Yıluzum gormedığırrız vurekler acısı dız zemını uzernde ıddıalı Altav a Çıft erkekler T Hacıırına S karşı g»rçekten ba=ar lı bır futbol Hacımina. Ü Sozer . T Y ldız, Masa tenısı şampı> nnasına katılan mu«ahıklar toplu halde oiıvan Fenkov bır gol attı ıkı Gunav K Yuvanıdıs puvan aldı l e «ahav ı ovle terkettı Şımdıve kadar kuru ve guzel =ahada c^namafa alışm'ş olan ve hu savede topladıgı puvanlarla ıkıneılığe kadar dahı vukselen Altavlılardun fev kalâde ağır bır saha da hıçbır başarı sağl >amadıla r SıFerıkoy Altay maçından bir gorumıj ' ahbe\azlılar butun maç bovunca daıma kı?a pasla'la hucum den«mesme kalkı=tıklarından hemen hemen hıç tebhkeli pozıs\ona gıremedll»r Altav takımı şa\et a\ a Smda toD tutnnnarak b ı l h a " a açık îzmır, 15 ^Telefonla) Alsancas nem \ermışler %e 26 dakikada Coşlar va«ıtası ] e çalı^aidı en azın» dan bı» beaberlık alabılırdı \ ı Stadındâ bu sezon j ' k defa bır fs kv.n \asıta=nle • egâne sa'ılarını f Dir Do'mabahçe stadıida gunun han Buleit Beıtır ErguT • Yal•ekım F»rıko\ sahaim durumunu tanbul tan.raı gahp gelmış Ka da naMİf'f k en «onra rakıplerıne llk mlh Lg ka'şılasmasiT $ HıHl çın Cabıt, \'azmı Yahva, Metın goz cnurıe getırerek daha llk daeımpaşa İzmirsporu 10 mağlup et gol fırsatı tanımamışlardır Izmıril» K Gumruk vsptı Karagumruiî Sumer Gokçen kıkalardan ıtıbarer sağlı ııoru mıştır Çekifrreh geçen karşılaşma spor \anli"; 'ertıbı \ jzunden netıKa«ımpa«a'ılar mudafaa a o ce alamamıştır De* amlı \ağ * a nnda cerevan Sabahattın Orhan Kadrı, Nıhat uzjn pa«lala rakıbırı •vıpratmıs da Kasımpasa: Hazım Yılmaz Se eden maçm ılk dakıkalarında rakı Nedım, Doğan, Yılmaz K AH, Er ve »a^ı^z gol pozi'onuna gı* da» Adıa ı Ergun A Ibsan Co?mıjti bınden dah3 can,ı bı tekllde ça kan ku.n, Mı Gungor Ahmet Yı'maz Aşan Şekerhılullıler 3 uneu daki*«af ATÇIL Ovuna çok »uratlı bashvsn Ferı tzmırspor Faruk Erol 5>e\ketka içmde kencüerım galıbıvete kov «rka prka\a kacırdığı fı r ?atGurcan Bulent Irfan A\kut Ervök&elten vegane gollennı kavdet 'ardan m ı m H dakikada l'met'ın gun K îorahım Ct\ hun Rahmı tiler Yalçın'ın s a ğ d n ortalsdığı »oldn çektığı fnkık atıjında Varol topu cezı sahası ıçinde vere Hdı• çok hatslı çıkı~ca K Rıdvan ın ren Cahı* ? a | dırek ıçıne çarpa41tınorda. 2 P.T.T.: 1 kafa çutu maçm vegâne golu olsr»k fılelen b j an jjtiı ıle takımı Gunun ılk maç nda kalecıvz ka rak »âlsrı buldu Gole raŞmei İST4NBILDA pi 1 0 gahp duruma getlrdi an P T T \\x nordu\a mağlup olKırmızıbeva7İıların akınlan riur F»rıhov Şekerhüâl •naktan kurtulamamı«tır 2 1 0 Bu golden fonra açılan Karamadı, 2 dikıkada «agdan dalan Q Karagumruk \lta\ unun Q dakıkasında bedatın kengumruk hu^uma geçtı 25 daKİkat'met ın üasını Hu«e\ın şutladı Şehrımızde temsılt tıkımımızla fakat tnp bst dırekten gerı dmdu dı kale«ıne attıgı golle galıp djru İZMİRDE da K A l n n 6 psstan çek'ığı sutu mı geçen Ankaıahlar 76 dakıka\a Salâha**n kale çızgısı uz«rınde yaptıkları musabakada 42 gahp Devre bu «ekı'd kapardıktan son tzmı «por P T T mıllî musabakada ise 61 kada gahp o\ namıslardır Bu ara kurts'dı "1 dakikada Nedım n gelen ra ıkınci \?rıda Mta> ^uun;ıi7 bır Mt.nordu Kasımpaşa da 26 dakikada kaleclerı, Mtan vere vatarak vapmak İstediği kafa mağlup olan Japon serbest gureş hâkım.ı »t kurduğu nNunds gol takımı oun ?aat 17 de jehnmızden ıl» çarpışmış \e kale\ı terkotmi"; vunısuruT " k a ıle ne*ıcelenmen a^ı \e mı:«abaka H a *ck avrı'mıştır Japon takımı Tahran tır llhan kaleve geçmıştır 76 da ÇİRKİN OL4T D u n Teknık ve 43 daKikada da xılmazın, u«t e Fenko\ ıın lehıne %on bul da da musabakalar vapacak ve kikada Yılmaz Mtınordunun be t'nıver<;ı*e sa'nnunda ^apılan madırek*en donen j u ' u ılp UÇ muhıtı memleketıne don"cektır du raberhk 84 dakıkaaa da Altan sa tenısı şampn ona«ını tesbıt e t . gol fır«a*ı kaçıraj Karagumrukl JFederasTon toplamror gahbı>et gollennı atmış ve P l T mek uaere salona gıden gazete Hakem Çabahanın Lariıklı ler devr«M 1 n maglup kapadılar foto muhabırlerıne vazıfeh olduGures Federa»' onu »alı gunu sabo\lece 21 maglup olmuştur Karaşımruk Şekerhılâl Ferıko\ Vecdet Hkmet Nı îkınci de* rede daha da u«tu" at 10 da Ankarada fevkalSde bır hat Erd'nç, Ahmet Yuksel K Feriıtov Altav Altınordu «efer Muhterem ğunu sovlnen bır çahıs ılerı gerı gol fır«atı kaçıran toplantı •vapacaktır Toplantı, lon Pıdisn, Mahmtıt \dıl t«met Hu oynıysn Aı'ınordj P T T Nevzat Muzaffer, Sedat Melıh konu«arak çırkın sozler «arfetmış Kırmızısıvebhhr, 10 h * netıcevı zamanlarda gazetelerde Rure» meı tzmır=Dor Kasımpaja seiın Selım Altan Yılmaz Bulent, Ruş ve nıtıcede ış kavgaya kadar dodeğı?tiremedıler ve sahadan 2 pu zuunaa vapılan neçnvatla ilgılı o kulmuştur Bu vazıfel» olduğunu Sule\manHf B Spor Alta\ Varol Kimıl \*um?n tu v t n ka^bı ıle avrıldılar larak tertıplenmıjtır. Federasvon Yılma? Ks?ıra Ertan ÖTder DoAradolu Tak«ım P.T.T. Surhan (l.han) Doğan, sojhven şah=m vazıfe,! gazetef toplantıda îrana gıdecek olan ka *an N'aıl O<msn Aİ! Hakem Mazaffer Sarvsn Bp^ eroe>ı Gala a Nıhat Yılmaz tlhan l'maıl Çe cılere karşı takındığı tavır Ivi k»r I çılriiımamıştır Gui"s«por Al'ındag Sekrhı âl Sslâha f tın Anf Bur fıl»M de teshıt edecektır tın Kanmaz Ömer Yuk«el Fkrcm KARPAT i lllııtiMiıııııııııııııııımııııııiMiıımıııııııııııııııiıiımıııııııımııı Bulgaristan Fransa'yı dünya kupasmdan eledi Mılâno 16 (Hu susı) Duma ja kupasın" SOT eleme ma çında Bu gsri' tan Franjavı 1 0 mağlup ederek Şılıje gıtmegf hak kazanm ş tır Bjrada Sar Sıro s*adnı do dursn bınlerce seMrcı cnundp ı t a h a n hakemı Lobello ıdareBernard i e Lerond Sofvadakı maçta bır «ndekı ma;a tatehlıkejı onluyor k.mlar şu kadro 1 « bajlımış1 Bulç3r akınında Fran< z «ağ açığı Wısnıesk\ nı ı bır gen pa dır <iinı Bulgar sol ıçı Yekımov Bu'gdrı«tan Nav denov Hak ıkı kı«m de ge tıkten sonra karo\, Metodıv Dımov, Dı «ert şutla Fran«ız kale«ıne 5osmıtrov Kovaçev Dıe\, Velıç mu? ve maçm sonlarına doğru kov, î lev Yakımov, Kojev Fraisızların gavretlerı favda Fran«a Bernard • Wendlng etmemıs \ e bovl»ce Bulgarlar Rodzık Mar>an Lerond Fer Fransa\ı kupadRn e'ıverek Şırıer \\ «nıeskv Muller, Skıba, lı\e gıtmege hak kaza imışlarHeute Uansam dır Ovu^un ılk de\ resınde F m «ızlar tam bır hâkımıvet kur m j t i ı r v P Bulgarlara kapan mjdj'a tatbık ederek ancak kontratak'arla mukaoeleve ça lışmışlardir Bulgarlar llk de\rede Frans zları \ormak i«temnler ve bunda da mjvaffak olmu<;İ3rdır Nıtekım 2 dev re nın 20 dakıkasııdî fırtma gıbı bır m u n çı^aıai Bulgarlar Fransi7 ka e=ırı «ut vağmuruna tutmuşlar ve fev kalâde b r gunund» nlan kalecı Bernard ı ancak bır tek golle mağıup edebıltnışlerdır Ikıicı devre başlarken Fransızlar buTalmnlar v e forvet ovunculan dahı gerive gelmek luzumunu hıssetmıslerdır Nıtekıra yın« blr KALECI BERNARD Şekerhilâl: 1 Karagümrtik: Kasımpaşa izmirde izmirsporu 10 yendi Altınordu da PTT yi 21 mağlup etti Millî maçta 61 mağlup olan japonlar gittiler Bugünkü i program j Spor Toto Radyoda'kalite,, arayanlar. Yılbaşında Yu%anıza bır ARSEN'AL Buz dnlabı alarsk aiIeni7e bır «ilrpnz ^apıni7 ARSENAL hıızdolöbı vuvanızj en çnU se\ ındırecek şahane bır hedıjedır TELEFUNKEN Radyötan nın CAPRICE • »Hl» «lımbtlı «TLANT* «161W «lınbtlı BANOOU 6291 W 6lımbıtı Modeüeri mevcuttur TELEFU>ÎKEN yalnn Almanya da degıl. butun dunya radyo sanayımde baata yer alroaktadır Dtger bır cok marka radyo re saır seslı cıhaılarda TELEFUNKEN mamulâb lamba ve aksamın trullanılmas d ı TELEFUNKEN ımalâbıun mükemmelıvetıne delalet eder LACOMET I IL 290 8 50 7 flRSENfl BUZDOLAPLARININ İÇİ EMAYEDİR ARSENAL B 2 U MEHMET KAVALA ve Ort. Kom. Ştl. I Galata Neslı Han Utanbul Tel 44 75 54 Tel«r " A%ak buzdolaplarının pn mukemrtıplıdır Bır aılenın ıhlıv/Mdm lamampn karşılar, Plastık erı\pn talık kaplı r^flar gpıns frpezer, şeUador raf11 kapı 0,50^710X1420 mm. S. Marten siyah saç eh\en fıjatla t Muraiaat \ î t buzların toplanriMs Istanbulda teslım Cumh,rı e' 8743 ırın huMisı çeknıere \iınııır pevınrlık \ $ hepsı I Tezol P K 480 Izmır Tel 24357 CİHAN KOM. ORT. Sultanhamam, Katırrıoglu han kat 5 Istanbul i L N Öğrencı vurdu olarak kullanılmak uzere kira üe FATİH, LÂLELI, Aksara\, BAYAZIT, VATAN CADDESI, MILLET CADDESI. GumuşSU>TJ, TEŞVIKIYE, BEŞKTAŞ semtlermde 100, 150, 200 ve daha fazla karv ola ıstıaoedecek sıhhî şartları haız kalorıferh bmalar aranmaktadır Talıplerın şartlanle bırlıkte Cağaloğlu Hamam sokak No 10 da Istanbul Yuksek Oğrerum Kredı \e Yurdları Mudurluğune rnuracaat etmelerı rıca olunur (Basın 12150/8748) SPOR SE*Gİ SARAYINDA SABAHA KADAR Denizcilik Bankası T.A.O. Şehir Hatları İşletme si Müdürlüğünden : Kadıkoy ıskelesınde 21 12 1 961 çarşamba sabahından ıtıbaren volcuların gemıve gırışler rıde Karakovdekı Kadıkoy iskelesmde olduğu gıbı, tecrube mahıyetınde olmak uzere turnıke sıstemi tatbık edılecektır Iskelenın sağ taraf k =mı bınncı mevKi. sol taraf kı>!mı da ıtoncı me\kı volculara tah«ıs • d mı<;tır Sa\ın j o culanmıza ılân olunur (Basm 12519 8784) I LA N 1 Yukıek öğrenıro Kredı ve Yurtlar Kurutıu ıhtnacı ıçın aça. ğıda p»rtı numaraları, mıktar, çeşit ve tahmını tutarları vazıh 8 kalem eçya 351 sayslı kanun hukmune tevfıkar kapaL zarfla teklıf alma suretıvle pazarlıkla satm alınacakt r 2 Her partmın tutar bedehn gore temmat mıktar a n hıza arında gosterılmıştır 3 Bu eş'alar toptan bır mJteahn de lhale edıl°bılecegl gıbı partı olarak da a ıı avrı ıhale edılebılır 4 Pazarlık gunu ve verı Ihale 25 aıa'ık IPfil pazarte«ı eunu «aat 15 te Cebecı Hukuk Fakultesmde toplanacak Satmalma K o . mısvonu tarafından japılacaktır 5 Şartname, proje ve numjnelerı Kon«ervatuar arka=mda<ı Yurt Sıtesı burosuida gorulebılır 6 îhaleve gırecek clanlar 1961 vıh Tıcar=t Odası belgp1; ı l c Bu mevzuda herhangı bır muesseseve ış vap'ıfiını tev^ık ""den b<=lg°lerını ve teıthf mektubu ıle temınat para^ına aıt makbuzunu muh tevı kapa ı zarfı ıhale saatınden bır «aat pvvehne ksna Knmı»"\oıa vermekle mjkelleftır 7 Po«tada vakı g°cı&me »r n a ' = rı d k»a f ahnmaz Pazarlıkla satın alınacak e«talann S Paranızın esirı I * n olmayınız.. 4O S Nl 10J1 irt' I YILBAŞI EĞLENCESİ N U H A R A L I •İLETLER YENİ TİYATRODADIR. Reklâmcdık 3108 8775 Pencerelennızı açmadan... Inanılmaz bır kolavlıkla ..• Emın \er bulmak kajgısından kurtulmak mı ıstıvorsunuz, Bankamızda bır hesap di,hnnız On'pfc ! gydan tazl* «eoelı rrevduala ylda I i KOLAHTSE BANKUNİ NVİ M II H A S E B l C 1 Her jeşıt muhasebeje bıhak ]\ kın vâkıf tecrubeh, Yuksek :: Tıcaret mezunu bır rauhasebecı îstanbul dahılmde şırket || ve mues«eselerde ış arıjor P K 110 Beşıkta» ÎL 682'8786 evınızm duvarlannı ÇBS PLASTIK boyalan bo\avabılırsınız * COK KOL*y SOPÜLOR TAMAMEN KOKUSUZDUR ÇOK ÇABUK KÜRUZ SOLMAZ ÇATLAMAZ v SU ILE WAhltt FEVKAHDE CAZ P PASTEL RENKLER Partl No. CİNSİ Tek kışilık karyola tkı gozlu ogrencı doıabı Okuma ma=ası Sandalv e Pamuk va'ak Yastık Çarşaf dıkışı Yastık ortu^u dıkıji TOPLAM Mıktarı Adet 6on 200 400 1200 1200 4800 2400 1200 Tahmıni ttıtarı Lıra Krf. ttmıv*U Lıra Rr>, 1 2 L G A L A T A I S T A N B U K A R A K Û Y L B A N K A P A L A S H A N J 1 u nnıı 27 orw 40 000 28 0*^0 73 000 21 600 1 ) 14 2'i ) 1 2 400 » 360 ) TL 538 8752 Ameıikan Bostitch maden dikicileri a 'a" b i ' 3 urruTum Laııc'jk p'âsfık fıb"e ve rcuodıl d'=l«='ı lOıyen fabrıkaların goz bebeğıdır. Muracaat Tezol în l m , r Tel 24357 C u m h u m e t 8~4S 1 IL 667 8758 PLASTİK BADAN A BOYALARI d 325 760 48 864 (Bara 12463 . A . 18172 8731) IJ.U. Teknik Okulu Müdürlüğündcn: I a r b u Teknık t'n \ er= *eıre rag ı T^k^ık O<Jİu>da aç mış b j l u r a n Maden MuhPndıslıgı Şubesı tedrı=ata başhvaak tır İlgılı oğrencılere duurulur fBa«m 12523 8771)1 e) TAHVİL ALIPIM 22 78 70 3135 8774 J ! Ç A V U Ş O Ğ L U B O Y A S A N A Y I I Galata Fermenec !er cad 55 58 Istanbul Te! 441311 44 04 86
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle