19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Araiık 1961 uıııııııııımııiiiıii ••• *ava*u plaotvna ao = fatt! = B«a • a4acaı tammaan Oaiuaifiler.. 3 Kollan arasmda tuttuju mel blr çaredir Pakat eu Araba gfl« b d t w^»ğm glr«l. = minlk çoeu|unun yükaek harare >etm»z Evdc tutsü de yapmamıs ş tinl unutmu», onun haykırmalarmı gerekıyor. Ama bunun ıçın dc bu Bn nrhb 811*71 a« f«ll 5 duymaz olmuştu. O gunı kadar ge evde kım varıa uykuya aalmalı, diyc b»(ınyerlardı.. Ve 5 tırdiği butun doktorlar çocuğu ga ev ıak:n oımalı Zlra her türlü gütobflıtc hır»u y«r.. paramı e»lnlhayet karakoin gSrdfl.. b«k yet ÇıkMMi.. sıkı muayeDeden geçirmıs ol rultıi bızını sıhrımızl boıar vc bjdılar... ledl.. Bir aivil geldl. Orta ya# = makla beraber hiç bir teşhiı ko> a yuye yardım eder. Ama bsn paramı bvldnna.. lı bir memar.. Kapı aeıldı.. mamışlar ve geçıci tedbirler almı» Herke» ellnl eeblne ffStflrdft.. Sen onn karakolda anlat.. Terzinin kansı rtflvOefi yamndakrne ardındakine lîrilll Kimje (îkmasın! dedl.. E larsa da çocuğun atesı duşmemışKonsolos bey de ılniriendl.. Uân edilıyor işgilli baktı. Içlerinde. ŞSyle lçcrl baktı.. OSsiaUtt = tı. Bunun uzerms Kica ederlm.. açımz kapt zavallı anne, Eberling, tekrar loksitaya girbir yolenya: Ş komçularınin tavaıyesi uzerme bir rJıgı zaman arkasmdan ıtaatkar bır ları.. Bende KJoatrofobi var. Ne bakıyonnn! Yankeaiel mlyim ben? BİIetçi Sen!. dlye aitap etti ve par bu^acu kaçırıcm gctirtrm^tı. Zıra tavırla yüruyen ıtadına donüp. kı Ne blleyim benî. Ben laraagiyle dıaarı gelmetinl ifa> E artık çocugunun bu\ ülenmıs oldu sa ve kesm bır ifadeyle talımat Varsa naapalmt.. blzda *• harri miatn?. ret etti. Adam knra glbl eıktı. = ğunda onun da juphesi kalmamış verdi emlr var. Kapı kapandı.. Yolcnlar jör8f ~ tı. Ben salhanede kevteiylm! Ama Anayaaaya aykındır. «Pencereleri ve kapılan sıkı Bana ne?. Beni a l keıeeek Hiç tfiler.. = bir vatandafin bürriyetı Buyucu kaçırıcüi 8yle alelâde ııkı kapayın. Hıç blr aralık kalmılinT. tabdlt edilemes. Siz AnayasaTi Gangıter mi imiı?» Ş yacak. En ufak aralık büvıinSn v Yok:. Senl kMmtm.. ttln tanıyor maıcnoı? Yak be yabn! Meshnr dra E bir adam sa',ılnazdı. Butün civar çerı sızraasına yardım eder » köylerde nâm salmıjtı: Walde«nar ycnmez Mnln! dızcı.. E Taaınsa b»ylm Kaç data Gorra gıdıp her tarafı go?den O kadm: = Eber):r.g. O zamana kadar cıvar geçırdı ve evın kapııındakı anah Senlnki yenlr «ıiî» dnvarlarda llinını (trdttm^ kfiylerd* fayısız kimıeyl ıyi ettığı Ayell Adama yank clda.. = Benl keaemesler kl ycıtn Açıan a yain'. Inecejtiı.. deliğini pamukla tıkadıkfan ne inanıhyordu. Midt haıtalıjı, taı ler!. Paramı bana yerde o gSıterdl.. Ve bn hengrime ile araba Bey deveran kıfavetsizlığı gibi hasta «or.ra ığne batırmavı da ıhrnal etdedi. = Kadın bafırıyordn.. «tluns teldl.. ftçti.. ParmakIıklar onjn maharetı ka>?i3inda medı. ^raba geri gcrl aokaktan çık E Ayol.. paramı bnlnn, pakapıva gellnce dnrdn.. Bnrsa kaybolmujtu. Koyun tek lokactaPamuğa ığne batırdığını »eyresokajına aaptı.. Yolcnlar bep tı.. eaddeve.. ve Takıime d»f E ratnı?. Allah kahretıln! Tnn! sında mutemadıyen bu ırevzu ko den kadına hareketlni lzah etbirden' m vola revan olıiu. Yolcnlar.. ^ Canına karim olmn.. elll lira nujuluyordu. Onun bır kolu mut ti Bitmedi ml çilemiz dedi = hıj »urefte kuvvetlivdı. O kolunu para.. Odnn alacaktım odnn!. Nereye (idlyemı yaho! dl «Bu çok mühımdır Buyuculer.. Şolör: • = kullandığı zaman butun buvulerın Hanım, ne vüzüme baka yc bağınrken biriai de: ler kendılerlne karsı herhangı bır baka odOn diyorsan! Ayol ben Tozkoparana In» Bittl, blttl. Ttlnıı ben = bır anda kaybolduğj loyleniyorol hemserim.. kamt»dbır anndıjını hlssettikleri anda Bunn sOyliyen de çam yar eektim.. nereye fldlyor ba otoTakslra plintonlnfnnda ksla = du. yon gibl geçiyonnn! harekete geçer vc bu tedbirleri bobü»? maaı fibfr bir adamdı.. eaffım b!rax. = Bcyaı lihir denen buyüculüğün la çıkarm»k i ç n ellennden gele Sen yolda trafik gibi dnrnBir ba»ka yolen lsi alaya vnr Nedtn? E Amın oflnm.. benim IByorsun! tarzında konnemalar dn Antbanm neden ;eç kaldı ııddı bu adamın »ahaiyetindc bir nı yaparlar Bu ifneler onlan kor<en eanım yanmıj.. gen de rflolnvordn. fının zaptını tntacafız. E le;mıstı Onun karıuındı hıç bır Jctup kaçırmü içın en Iyi çsredır sBne baktım dlre takaza etme! Battı balık yan giderl BaBiletçi de ba bire: Herkes= büyunün tuttuju o ana kadar go Hele evın içine ıızacak bir ara''k kalım nerede karaya vuracak.. O ıırada otobfl» bir dnraja Biletalz kalmamnl. Bilet! Eyyy! Bıktık yaba! Bir »aat E rülmemıatı. Eberling, çocuğun ya bulamazlarsa cnların butun gavYaradana karban olayıra. Otofeldl ve jeçtl.. Bir yolcn. . dlye ionışturayor.. Hatti bir tlr vodavız.. 3 tağı başında l?ınl gorurken, baht r»tlerl bosa gıder. Onlarm keskın büs değil yelkenli.. Bir kere Nlye dnnnadı? Ben bnrakadına «ordu: korktuklarını Abmedin aklına gcldl. Saa X sız ana da arkasında »oylenıycrdu ve ııvr; »eylerden rüzgâra kapıldı raı glder» da Inecefim. «Şu büyuyj kvmın yaptığını ak'ınızdan çıkarmayın. Evin içın Bayan t. Sayan.. Bayaa . tine baktı.. Bizlmkller»E Ha, ha, ha!. Klmse eevap vermedl.. Yolbir bılebilsem » dc tutsü yaptıgımız takdirde çok Hiç aldırdıfı yok., oamdan Rahmı de lâfa kanftı.. Tıkslmde Inip vava rlde = en tekrar.. dıssrı bakiTor.. Eterhng, arkasma dondü, kadı muhteme'dir ki büjücıi cama vur Bıletçi efendi! Bende ldllm.. Biz bu arabavi bek)eraek, = "illltlllllItfllllllllIIIIIIIIItlflllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItrilllIIIIIIIIIMMItlı ZZ fnecejKz yabn! Onrtan a!. ıun ve ıçerı bırakılmatı içın yal Bavan flze •âylflveram, dlrar zoru var. Sıkıvtıra kardevarın sabab Harbi>tve varırız.. E nı luzdu ^ e or.ıı tejkın etmek iıter Otobtis yoluna devam.. yolvarsın Ama tabil o ıçeri gıreme/ ye uzanıp kalemle diirttfl. Ka*im.. bıjak da ınelim.. Bn vataklı taron oldn artık. . E gıbi bır hareket yaptıktan lonra cu baiırmıya ba;ladı.. Çünkıi bıtim »ıhrımizin kuvveti dın dSndfi. dedi.. gaieştiiler = nyağıdaki rr.etr.i ezbe'e okuduO koskoca araba Bursa toka Dursan a yahu! Ben bura Ne var? Ne dürtoyorıon? <Kem go7İer lanı baktılar mı, onu içerı aokmıyacaktır. Efier o, Jına girdı.. Araba Takslmc vardı.. Her ^ da Ineceğim. Kem d:l!er »enden mı bahsetti cama vurursa onu kovun ve tütsıi Dârtınedim.. bllet var mıT Ahnet efendi pencereden bakes rınınt dı;an »tlı. Rahml j= Nihavet şofBr: yaTtıJmızı yuksek «esle «öyleyin. dive sordnm.. kıp şofSre.. Aman bana bir âaklka ml E ler? Bu arada tabil hıçbir yeri açmı\a Bn otobflı dormaz.. Böyle ml lornlnr? TBMİ TİTATmOı H«ı gOa amat 18 d« v< Curoartcsl, F u ı r 19 30 da Alabanda sancak! diye kn•aade çatlıvaca^ım.. di\e Sn E Üç mukaddeıat sana yardım etcıksırız Buyücunün ca*na vurcna Neden yahn? Direk tnlî Ya nuıl «oralım? Bayan.. IAFTA BD TOKTTJ. Bcr Ifil t u t H da ItNIKLER T«l: 44 M 0» manda \erı\orda. hszn'«;inin tarafına gilti. Bi E ıln. dan e.ın önunde de'aşmaııı da Direk!» Bavan dlve ıe«lendik.. Sen beç FATtH TÎTAT*O«U: CnmartMİ, P n t r u a t 15 30 da ÜÇCVCÜ Rahmı zimkiler brklediler... On da. j£ Onlar ı:.na tekrar muhfmeldır. O zaman pencere Nereye kadar dlrek? tınmadın! Ben de kalemle ıflyH L J M . H«r (ttn u ı < 11. Am: BİK KAVT7K DBVRtLDt. Tcl: 22 01 71 Agabey. Sen kaptan mıkika.. Geidifl »man Kontoloı = Yemenı, lçmer.i, uykunu ve huden dikkatlc bakın ve buyücunün Karakola kad»r.. le doknndum.. Bin! bevde anrat bir karn büyü E turunu lade etsinler. KADIKOT TtTATROİOı Eer f«T> II d« T» Ctunarteal • Paıar kim oldugunu tejhıs etmejîe ça Ilanrl karakolaI Makkın voktur. Kadınlara Sen? müftü ve ıSvlenlverduE İBJO da 8ATIUK KV, Talafon: Sl 045 82. Sana bunu bır erkek yaptıyıa lıjın Ekserıya tu'îüdcn uç gun Taksim karakoluna tıadar. el ile dokunulmaz. Sen biraı Ben dejillm agabey! OlKÜDAB BÖLOM©! Har ftln aaat 21 < » T« Cumarteal • Pazar 3 Yankesici.il bekle!. Kara E Kendisı aymsına duçar o!ıun; sonra buyucu evınıze gelır ve et Takıim knrakolonda işimij terbiye 6Jren.. SBS övle ı « . . keln bekle'. Sistit has'.aaını E 1*30 da ÇOPÇATAN. Cmca »OtıUri trmtli yoktur. Bır kadın »ana b'ı kotülügü et TEı'ı kontro! eder tste o zamsn bfne? öğfenirira.. bajüıtüne! A Ağabov.. Içimln ukıu çeOPERA (?AN BtVEMASINDA): Her per»«mb« aaat 1118 U: bekle.. Plântonn bekle! Ne o?. = tıyse yucıinun kirn o'dujunu anlıvabılır tcerlde yanketici var. Yol neme vurdu. Knsnra bakma!. ma biletini g3re>im.. LA THAVİATA. Tdefon: 4* t7 92 Kanarva ıer;i^i.. Ne memle Bu kotuluk onun kendi bedeni ve onu bakaretleı'e kovabi'irsica indir?ffm.. Sana terbij e ögren dlyo•tT» TlTATRO«r: PAKA tlTKMK BKVDEN Bcr akfam a*at Bakmam ama ıu«! ket? Ne memleket! Bnrava ıev = ne gırıın. niz > A*: Nasıl aey o? tl 18 te, Cumartasl, Paaar harlç hcrjıln tenzilâtlı matlne 18 dc rnm. Peki afabev! A*abev.. aayah gelir mi monscr.. Aptal E Arkandan önunden kem ıBı • OONÜN ADAMI öyle iîte!. Ernir bövle.. Peki bayan. Sğreneceglı.. S Z 7 Ü bitırr'ıkten tonra EberÖ Ü1 hiden Anavasada klmse kimsemı, yok*a Konsoloı emekllsl mi E dı'dı, Yolcnlar b?|'ndılar.. aSvIenİSTAXBUL TtTATBOtC Paaatnl av«Ierl hari« h«r (ec« T« Lâkin fu aizin biletlnlzi göreling tüt^uve b?«ladı M'jtfakt» be se^vaîı? apsıirt. apjii't.. dlve E ye şev edpmez, dive yazılı mı? Hazreti î^t da lanı Bnünden yız odunun korla«mıj ateşını Mr mıye.. Carfamba. etzmart«sl, paaar 18 ta matlne (KÖPEK KIRPICISI) yirn . rek Rabtni\e haktı.. Rahml de = Yazılı.. Yalniz pazartcd fecelerl vc her rün aaat I dc <?öMlNEDEKt CESET) Haplshantde mlyis yahn? GBstermiyeceJim.. Dabaaı kure^e kovdu ve uzerine «Şey'an gözlorinl kırpi"=tırarak.. ~ arkandan yardım etsm. övle ise bizi ne diye bırakKÜÇOK IAHNJ: TASHA K1Z1 Pazarteal Salı Çarşgmba: ITEPtSana bunu mukaddesat adına te pı«' Jı» dcnen aark otlarmdan hıAç kapıyı .. var mı?. Bövle muamele edene mıvorlar. . B»n dâ\acıyım.. Hapşu! dedi. Sırıttı. YH =ır.ın edıyorutn » Mİ2 PARİ8TE Per?«mbe Cumt Cumarteıi • Paıar, Matlnı»ler 17 de Açatnam.. emlr var. bilet jösterilmez. rinm tozunu serpti: «kabınde köSofor lâfa kans'ırudülcr. E •uarcier 21 dedir. Tel: 48 M 82 O « ı r a d s kadın• Eberling. bir haç çıkardıktan tu kokan, kuvvetü bir durran ha Ya ne yapalım?. Arznhal OR4LOOLU TtYATROSD: Paxate»l dıçırda her gece tl 18 te Buldum. buldnm.. y e r ^ l l l ! l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l ! l l l l l l l | | l l l l l l l l l l l l ! ! m i l l l l l l H I I ! l l l l l ! l l l l l I I M I ' . sonra ıs rgan dallannı çarsafla ııl ol^u. Eberling, elınde mi verelim.. Bavan riedik.. blkürek Cumartpsi. Pazar matlne 18to.UTrV*N PRBNSF.S Tel: 49 49 3! orttu. arkasına donup kadının kol ja\2f a evın iı,ınde dolaçraağa ba? let dedik.. O sırad3 arka taraf Jtmı«.. Hantl nfnrsnı aldıvsa.^ KEXT OYCVCtîLAHJ (Karaca Tl^atro) 44 RS «6. Her g'3n matfre 38 !arı i'asmda hJlâ feryat eden ço ladı Yuruvüşunde muzaffer bır ta birisi.. Buldum avol.. aç kapıyi da~ RAŞOMON. Her gece 21 15 APTAL KIZ. Pazartesi oyun yoktur. cugu dikkatle a'dı ve onu >atağa ecîâ vard' Bır yandan da hır çfvÜmmeti Mnbammet dışarı çık ^ \aa! Hav »5zfl l(ft> olsnn. OPHR\ Aksaray: MUAMMER KVRACA COmbOi Palas Suar* u'ulca ;, atırdı Onun hareketlerı ler mınldanıvordu Çocuğun cdaparamı çarptılar.. avollar.. o sın! 31 15. çarçamba, cumartesl, paıar matine 18 15 Te) 21 57 22 ni dıkkat'e takibeden kadın endl una gırdıÇİ raman durdu vataSın lllillllinillüllIHIIIIIMIIIIlilllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllliin jeü bır .tavıria lordu: U'erıne dogru vavaşça ejtildl ve •Şımdi iyileşecek ml acabaT» paımaSnı dudaklarma doğru ROEbcrhr.g kendınden emin bir ta turer?k kendilini tak:beden kadı. BAY OSCAR: vırla cevap verdi: na »usmaıını i|aret etti. «Bu, büyuyc karşı en mükemv«r) 11.42 Leı Baxt*r Orkeıtra vc Koroıu 21.44 Opcralardan fahneÎÎ7 Açüıa •• prograzn TJÛ lar 23.47 Danı vc caz mürifi S»b»h plâklan 8.00 Haberler 14 00 Kapanıı. S1J Oyun havalan «J0 ANKAKA P14k dolabından 0 1 Scvilcn X0 •s«;l»r (Maatenet «Leı Erino7.27 Açihf v ı funün programyeı») 9.30 Turk miixıjınden ı«tekler 10 00 Çocukların köseai Ian 7.30 Haberler 7.45 Baglama takımmdan oyun havaları 10JO Dinleyıci isteklerı (Hafıf Batı münğı) 1100 Istanbul 8.00 Hafıf müzık 8 30 NeşeBeledıyesı Kor.aervatuvarı kon nız bol olsun 9 00 îstefimze teri 13.00 7 keman 13 15 Ha gore 10 00 Bir dalda durmadan b*r!er 1330 Çeşıtli stüdyolar 10 50 Çocukların pa?ar koşesı 11.00 Zekı Muren'den şarkılar dan 14 00 Mıllî lıg maçinın naklen vgyını 15.45 Dans mu 11 30 Fransızca hafıf melodı7)gi 16Û0 Şarkılar (Zesi Mu ler 11 45 Şarkılar 12 00 Haren) 1930 Hafif şarkılar fif yemek müzıği 12.30 Yurt18 45 Mıkrofon kuliste 17.00 tan aesler 13 00 Haberler Gıtar kuarteti 17.15 Beraber 13 15 Kuçük konser 13 45 Cevşarkılar 17 45 Gençhk *«»ti det Bolvadin'den şarkılar 14.15 18i» Çeeitli ttudyolardan 18 40 Sizin için 15 00 Oyun havalan Günfln plâklanndan 18.45 Ha 15.15 Gençligın «esi 15.30 berler 19.00 Şarkılar (AiaedŞarkjlar 1S00 Kllıik Batı mıidın Şenıoy) 19.15 Tır.fo or nği dinleyici istekleri 17i» kestran 19 30 Mevllna Bzel Ahmet Sezgın'den turküler projrraraı 20.15 Spor haberlen 17 20 Parıı anıları (Hafıf melodiler) 17.30 Nesrin Sıpahi'den 20 30 Marglar geçıdi 20 4i Kthramanlar laatl 21.00 On «arkılar 18.00 Woody Herman Orkeıtrası 18 15 Spor «ayfası beç fünde bir 22 00 Çe?it]i stüdyolardan 22 30 Çagımızm 18 30 Sizin ıçın 19 00 Haberbeatecileri 23.00 Haberler ler 19.15 Sızın içın «eçtıklen23 15 Tatil lona ererken 23.55 miz 19.40 Şarkılar 20 00 SeProgTam 24 00 Kapanıı. vilen melodiler 20 15 Şarkılar 20 3C Loı Paraguayo» Trioıu ÎSTANBTJL tL RADTO8U 30.45 Martın Denny Orkeıtra(HB M. • 778 K«/ı) n 2100 Alleddm Yavaaça'dan Vl£t Program 18.00 Donae. »arkılar 21.30 Hsftanın tevilen dâr»t 18.45 Bale müriği plâklan 22.00 Fıkret Kozinog19.10 Müzlk albümü 19.30 Ta> lu'dan şarkılar 23.30 îstanbulm«k mâxi£i 30.00 Three) SUJM dan bir orkeıtra 22 45 Haberltr Î3.00 Geca konBeri 23.30 Trioea ».15 Pliklar araaında KM Boıton Promcnado Or Çesitli hafif müzik 24.00 Kakertr»fi İ1M Oda müzigi panıa. İSTANBUL Kcnaolas b»y biıim {«coklan pak »»rJyordn Gmrlp bir rak bemberUfl Vatandaf Ahmet efendtyi re tUhmiyi Kan•otos beye bağlamıştı. Halboki bn 11; Istsnbnl çoengnnnn kflltür ieviyeleri, yetişnı* tarrlan bsmbaşka fdf. Bnna ragmen çok »evtffyorlardı. Bir fün evrel ı8zle;mialerdl. Strgi larayındaki Kanarya ler gisini gezecekltr.. Frtesi gün öğleden lenr» kah vede bnlnştnlar.. Recep: Vallaha! lçim olm&aa ben de telirdim.. dedl. N'nri; Ben Karatavajhı leTerlm. Kanaryayı levmem.. dlyc flldr beyan etti. Rahmi de: Sen Balıkcıl'dan anlaraın, Kanarya nene jerek.. dly» hafif ten alaya aldı.. vt kabvalerinl lçtlkten ionrs yol» dflştttler.. Otobüıe blndller. ö n tarafta yer bTiidnlar.. Hilml 8na «tnrdu.. Konsolot bev peneere yanına, Abmet efendi de onun yanına.. \e araba kalktı.. Atatttrk Köprüsü reçildl. Araba iylce doldn. Tablf yolen çoklnjfnndan dolayı otobüiün Içl tıkızlaşiı. Bn yüzden.. Anayasaya aykırı! Yazan: Birhan Felek Prof. NİMBÜS'ün MACER ALARI: HESAPTA BU YOKTU Hcr gun saat 18 de CumarteslPazar 15,30 da *** SİNEKLER Her gcce ssat 21 de. Salı wv'~> ^rnsil yoktur. ANKARA Makama L ı n e îrmik faLrikalan NnhTicaret ve?an;ı\ı Anonim Şirkctı Istanlml Tel: 27 36.3H An kara Tcl: 11 23 95 ÎİYflTRO BİR KAVUK DEVRÎLDI IL 664/876 Her gece saat 21 de *«' • ! JANEİN KIZI 18 jt / Isfsnbu! Universitesi Fen 1 Fen Fakutiesi mustal.r'mlprı ıcın vapılacak 77 lakım (5R takım erkek 19 takım ı«e kadmlara aıtl elbı^e ıle "4 adet nal'o ve 15 adet erkeL kaNketının n^=\ \ıt n ı n u n f i i e core cı kısının aç.k ek<;ıltnıe ıle ıha'e« 25 X T I 1PB1 Pa7arte<;ı aunu saat 15 te Dekarlıkta vanılacaktır. 2 Eksıltme Sartnamesı Dekanlık Burosunda eoıulebıhr 3 Ek'iltmeve eıreceklerın usulune core 1062. lıra eeçıcı temmat ıle Fakultemız tarafındm a l n n ı s o ?n tuiıa«lann f edelı 14160, lıra emanet h»sabma \atırnıaları ve 2490 sa.'ilı Kanunun 2 ve 3 uncu maddelerınde vazılı beleelen ;bra7 e f n e l e n (Basın 1191C/8745) Her ÜÇÜNCÜ SELİM Cumartesl Pazar aaat 15.30 da Pazarten gür.lerı tera^ıl yoktur. 0 GBCE £V&£~' TÎYITMSÜ SATILIK EV gece 21 de Cumertesi Pazar 15,30 da Perjembe günleri temsll yoktur KADIKOY TIVATROSU «• m • « • ÇOPÇATAN RAÖYO PILLERI Resimli Roman: 49 MEL'ÜN KIZ Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT j Her geee 21 de Cıımartefd Pazar 15,30 da Cuma pünleıi tcmjıl voktur. ÜSKÜDAR TİYMROSU (Basın 12499'8783) YENİ YlL HEDİYELİKLERİNDE RADYO PILLERI Aşağıdakl fiatlara mağazamtzda perakende »atılmaktsdır A d e d i 9 5 Kuruş 75 75 80 150 635 KOLUMBİYA PAZARI îstanhul, Sirkeri Hamidive Cad. No. 47 İL 521,8753 J B Ü Y Ü K T E N Z Î L A T t Antikacı vc gumüa latıcıla nna müjde' Pakıstandsn ithal î cttıgımiz gumü», pinnj, bakır eçyalar ile deve derısinden maî mul orijinal abajurlar, çatal, kasık takjmları ve muhtelıf cını î bıçaklarımız çok ucuz fiyatlar la satısa çıkarılmıştır. Muessese| mızi ziyaret menfaatmiz icabı dır. Adres: Hatnalbajı caddesı İ No. 10 (tngihz Sefarethanesi karjısı) Galatasaray (ÎL 662 8757) No. k Söz bekimln ıdı: hemen cesedl «ovdu ve kursunun açtığı deliji muayene ederek nesteri varava daldırdı. Knrsıın kallıin üsi nahıvesine çirmisti. O sırada hâkim de o lıinün elbiselerinı mnavene etti: resedin u zerinde bevaz bir mendil, hır çakı, bir kaç para vardı. Fakat hüviyetini teıbite yarıyaeak blr şey yoktn... Savcı: « Itu adam ça\et ıyi rtMnmıs dedi. ıN'asıl oluyor da uzerinde daha fazla para vok? Horhalie cınaAet par.u.ı tamaen ı^lenmis.» Hâkımin: Kin>"e maktulü ta nımıyor mn'.' d n e sorması "İızerıne de ilçe haskanı: kimsc tanımıyor; dedi. lîunun u zerine jandarnıanın etrafı aray.ırması muvafık çorüldü . Hâkim devamla: «Bu delıkanlıııın dün hnralarda veya etrafta gorulmemis olması ımkânsız. Alaktnlün cskâlini tarif eden bir rapor kaleme alınarak jandarraaya verılsin, dedi. O sırada ormart bekçisi gelerek: bnrada St. Irun'dan gelen bıri var cesedl »ormek istiyor, dedi. Adamcağız içeri alııı dı . (Arkası vaı) HAZIR ÇORBA ve HAZIR KREMA TATÜLARI LEZ2ET, PİŞİRMEDE KOLAYLIK VE UCUZLUKTA EŞSİZDİR. Bakkaüardan israrla araymız. BALERıN FABRİKASI Bomontı HavarıyyLM sokaK 13 IS T«l: 4873 54 Reklâmcılık 3141 8776
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle