12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 Arahk 1961 CUMTIURÎYET vç DUNYA Komunist Çin BJMPe bu yıl da kabul edilmedi Hü BERLERI kldlsell başlıyor KMnedy'nhi Vaıezlalla MyaksH Tapei, 16 (AP) Tapeı, Komualıt ÇlaİA Blrleşmiı Milletlere girm« teşebbfljünün muvaffakivetsızlig» ugradığından ievine Içensinde bulunmaJrtadır. Soryetlerin Birlesmış Mılletlerde Konsünltt Çin'in Milliyetçi Çm yerine alıruna teklif i reddolunca ve üçt» iki «kıerivet tem n edılmeM gereken «ehemmıyetli mevzu» halin« felince, bu tene içın olsun Hava alanından Caracas'a uzanan 16 kilomeirelık yol dun gecedenberi sivıl trafiğe Milllyetçi Çin'in bu teskılâtta kalman farantilenznış olmaktadır kapandı, her tarafta sıkı emnıyei tedbirleri alındı, Kennedy kurşun geçmez Blrleımiı Mllletlerde bu mevzu förüşülflrken Tapei'de «ınırlı bır hava hükum lürmuştur Netıce bu kapalı otomobille hava alanından şehre giderken halk sevgi gösterısmde bulundu rada büyük memnuniyet ujanaırmıstır. Bununl» beraber onamu7Caracaı (Venııuela), 1< (AP) ' ilratçı elensanlar tarefmdan tajplan I hava alanında Venezuela Cumhurdeki aene vazıyetn bu çekilde neti Birlcfik Am«rika Cumhurbaşkanı mıstı | başkanı Romulo Bftacourt laraimeeleneceğinin muhakkak olmad ğı John Kennedy'nin bugun bura>a 30 000 aaKer v« polisın ı«(eroer dpn karşılanmıştır burada takdir «dılmektedır. Başkan kursun geçmez kapalı yapacağı ziyaret eınasında ajırı •dıldığıne dair ortada dolaşan hamuhaliîlerin berhangi bir hâdis* berlenn çok mjbalâgalı olduğuna bır otomobılle Caracas tokaklann çjkaramamaları içın cıddî emnıyet ijaret edılmektedır Çunku Vene dan geçerken kendısıne ^ akmlık Bati Almanyada zuela'nın ordusu ve polisi bu raka" gosteren ve «Vı\a Kenned'.» dlve tadbırleri alınmaktadır bağırai halk toplulukl?rına guler Perjembe gunu, Kennedv'nın Ca mı do'durmaırEktadır yakalanan Alman Başkan Kennedvje bu znaretı \uzle karşıliK \ ermıştır racas'a gelmesıni ıstememekte olan Mulrıt solculann bafta bc>unca lardan bir grup, Caracaı Radvosu tehır etmesı \eva vazgeçmesı lçın nu bır dakika içın eilerıne geçirmı» yapılan nasıhatler Baskan tarafın girıştıklerı çeşith şıddet hareketcasusları arasında lerı karşi'îinda K<nnedy ıç.n ola ler ve bu bir dakıka içmde Kenne dan kabul edılmemıstır ğanustu emnıyet tedaırlerı alınKennedy, Venezuela'y» vardı dv aleyhinde nejrıyatta bulunmu»bir <fe generai var Caracas, 1« (AP) Amerlkan nı?tı Başkanın geçecçŞı vollar binlardır lerce asker tarafndan beklenılBonn, 16 l ı ı ) Tederal AlmanKüba Başbakanı Caıtro taraftarı Devlet Başkanı Kenredy bugun kı raek'e \e havada hel kopterler ya'da meydana gıkanlan Sovyet o'duklan zannedılen diğer maskeli sa surecek bır .jınnet znaretı ıçin casuı teskilâh ile ilgili tahkikat gangsterler ise, Amerıkahlar tara esıvle bırhite buraıa gelmış \e devme gezmektejdı ılerledikçe l»in önemi anlasılmak lından ıdare edılmekte olan uç tadır dükkâna tabancalı ve bombalı teVerileu bilgiye jore, Hanovr' cavuzlerde bulunmuşlardır. da t«Tk±f edilml» olan Peter Laaı Burada vazıfell bir Amerikalı bu «dındaki jrüıbaşı, mahallt komutanhk karargâhmda vazıfe goen gıbi çıddet hidıselerıne mâni olbır kurmay fubay olroakla bera mak ırak^nı bulunmadıgını bıldırber, bu caauıluk îçinde pek büyuk rcrş faka^ Başkan'n zıyareti içın tam mârash^e sıkı emnıvet tedb rbır rol oynamamıstır Yıınan gazeteleri Yugoslavya'va şiddetle hücuın edilen ahnraıs olduğunu da *cn lemisöte yandan vakalanan dığer uç tır yorlar. Meselenin \ahim neticelere >ol açacasfina casusun rollermın buvuk oldugu Fa\a alan'ndan Caracas'a U7anan işaret edilijor soylenmekte, bunlardan birının general, otekının de kurmay albay 18 kılocetrelik yol dun gecedenberi sıvıl trafıfte kspanmış bulunolduğu ileri sürulmektedır. Atına 16 (a a ) Yunsnıstan rak ilerı mrTieK litıvoraa, bu aost Tahkikat tam bır gızlılık içınde makta \e bu volda »ıkı emmjet Başbakanı Knn^tantir Karamanlu luk jasıjamnz Butun gazeteler, cereyan ettiğınden fazla bır bilgt tedbırlerı alınmıştır Bsskan Ken ve ılgill Bakanlar, but.un top ana Balkan sıyaseunın bugun bır do edınılememısse de. casuslann Al nedy bu y.ol üzerınden Caracas a rak bır Yufeos'av ^ozcusun >n riun num naktasırda bulunduğunu beman gızli istıhbarat servuleri men gelecektir Makedonjadakı azınlıklar mesele lirtmekte ve Belgrad'ın bu tesebBundan evvel bu >oldan geçer «ıyle ılgılı demecınden dofan du busunur, sonucu sımdıden tahmın subu oîduklannda kımsenln tüpken memleketi ziyaret etmekte o rumu gozden geçırmışlerfl'r Huku ed'.emıyecek genışliKte tepkıler» hesi yoktur. lan Blrleşık Amerıka Cumhurbas m«t, simdilik bu konuda tam bir yal açacağını ılerı »urmektedırler kanı Muavını Nıxon'un otomobih ketumiyet muhafaza etmektertir, Yunan hukumetının goruşlenni III | | • • T > gazetesibununla birlikte hiç kimse rnesele yankılıj an «Mesemvnnı» sna'etınSTİL EŞYA ! ne gore, Yugoslava nın ntn vehametini gızlememektedir dekı bu donusun sebebı, Stallnci l Yunan gazeteleri l«e bu haberi, liğtn tasfıyesı uzenne Tıto ıle Mos MERAKLİLARINA \ • I iahıfeyi boydan boya kaphyan baş kova a^asında ba;lı>an yakınlasSahibi eliyle roneaanı, mese, i öğretirl vaıfı J | lıklarla vermislerdır Hukumete en madadır Gazete soyle demektedır. ovma, hakıkt Frantız yemek | I vakın gazeteler, Yunanistan ıçin « Komunlst duayaçındakı bır • olaa yegane t Makedonyah azınlıklarin mevcut odası takımı, îngı'.lz maan sa • liğl jıkan adam clarak tanhe gelon takımı, bronz, a l t n val j ojuncaktır • olmadığım, bundan dolajı da bun çen Mare»al Tıto, karşıhğında nd1 dızh, Fransız saat ve ıam İ Magazalar | ların tanırmasının soz konusu o fuzunun Arnavut!us.a kadi1" £en;>,| danlarla bazı nadide eşva sa i da arayınız • l mıvacağını ıleri »urmektedırler Bu letmet limidi verılse bıle mılletlerı tıhktır. Telefon 48 03 7 7 * * •« gazetelere gore, Yugoslavya, Ma araıı münaıebetlerde oynadığı ro(Basın 12509/8789) kedonyalı azınlıklarin tamnmau lu kaybederek gerek kendısı, ge ÎL 671/8760 nı, Yunanistan . Yugoılavya dost r*k milleti içın bundan en çok zaluğunun devamı için blr şart ola rar görecek kımse olacaktır > Başkanın gelmesini isiemiyenler dün Caracas radyosunu bir dakika ellerine geçirerek yayın yaptılar Tehlikeli Sistemli bir calısma Gayretler ile petrol ihracı Türkiyeye yardımın art tırılmasına, Amerikan halkı ve basım mâni oluyormuş. Makedonyah azınlıklar Yunanistan ile Yugoslavyansn arasını açıyor Denizcilik Bankası T.A.O. Şchir Hatlan İşletmesl Müdürlüğünden: Teklif İsteme Ilânı 1 Kıyı Emnıyetı işletmMİ Yonburnu sıs düdük binaıı rt 'akaryakıt deposu lnsaatı için teklif ahnacaktır 2 î»in kesıf bedeli 10UM81 lira olup muvakkat teminatı 5A00, llradır 3 îhale do»ya«ı her «un ıı »aatlennde Isletmemiz tskele Btna Bakım Basmühendıslıgınd* gorulebılir * Tekliflerin eksıltme jartnamesındekı esaılar dahıhnde 30 arahk cumartesi Künu laat 10 a kadar Basmühendislık Burosuna tevdi edılmesı »arttır. Postada vaki gecıkmeler kabul olunmaz. 5 Isletme. ıbalevı yapıp vapmamakta. tekhflenn binnı tercıhte, yeniden tekhf ıstemekte, uygun gorulen teklif sahioı ıle pazariık yapıp vapmamakta »erbesttır (Basın 12470/8782) Türkiye' de 10.000 ierin kuf landığı ISKRA Telefoniarı geimiştir. Heryerde arayınız. Reklâmcılık 3110 8777 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Sirketinden Nakil Vasıtaları Almacak Teskılâtırr z içın 1 ad°t arazı kaptıkactı (Statıon Wageon). 1 adet kaptıkacn (kuçuk otobus). 2 adet otobus. 2 adet damcerlı kanıvon fi adet pıkup arazı 1 adet arazı otosu (Jeep) •^atm alınacaktır Teknık sartnameler U m u m Mudurlugumuz Tıcaret S e r i ı s i ı e I«*anbi'l \ırefendi Cadde«ı > Sekerhan dakı Buromuzdan bedeNı7 temın erhiebılır ^ l u v ı k k a t t e m n a * teklif t u t a n n ı n co7,5 u nıspetınaedır Tcklıflpr 21 12 1461 persembe saat 17 v e kadar tstanbul BüTrru'a verılrrıs olacak'ır ^ a^ıtali= i n vıl sonuna kadar î";tanDUİ Buromu7a teslımı 6 •: = 24'IO «a\ıh Kanuna *abı olmadıSından lhalevı iD ^dRm^^makta k ^nıen \ e \ a tamaraen rt ' e d ı î m p \ar>ta <iebe.ttıı (Basın 12420/5747) Kitapevlerinde ve Cumhuriyet matbaasında bulunur • 10 Ltra Cumhuny«t 8740 Bilurmırrf Işleriniz için aradığınız boya Baştarafı 1 inol tahlfed» ye bahsettıklerı sadık müttefikl» [Başmakaleden devam] Baftanfı 1 inei tmhlfed* bu litenin bütun fertlen yabaucı rire gerektığı kadar yardıro >apfer çıldırmami|sa, düçllklerdm de blHriı. E>«t, topraklarımız altında mudahal««in« ihtlyaçlan olmıya maga taraftardır'ar. Takat vardıBteye bir ınç lşledlfini fsrkede ihtiyacımı«ı ksrşılıyacak kadar pet eak kadar bilgiy» ve enerjiye •» m n arttırı'masına, resmî çevreler aışı kuvvetler mâni olmaktadır. miyor demektir. Bflyleıine kendln rol vardır, ıonda]lar muspet netı hıptirler den geçen polltfka yobaılsnna tnt c« vermistir Programıi bır yatı îste, Türkiyerün Tesas'ı, Aba BuDİar, bılna^sa Anerıhn h6İk tukları yolnn tehlfkeleHnl acaba rımla üf ıen« ıçlnde ' ebarcı mem danı, Kuvejfi olan Batman sıte efkdrı umjmıjesı ve basınıdır Halkın çoğunluğu, bugun jabannasıl anlatmah? leketlerc dahl ıhracat yapabılecek •mi yarınki yazımızda tanıtmağa Huınr lağlayıeı blr nnınr olarak duruma gelebıliriz Pet'ol sahala çal.şacagız Bu sıteyl tan^rkei pet 1 cı ulkelere vapılan ıktısadi ve aıaffı istemivecek ivf niyetll bir va rımızın bjgunku durunJnu \e ro^n ]eolojı kıtaplarında o».utu keri yardım mıktarını bıle çok gö tandaş aramızda her halde voktnr. ilerıde alacağı vazıvetı tetkık etme landan da çok farklı çıktığım, ne rurken, bunun daha da arttınlSıraıı geldlği lamın gereğl dflşfi den once, peırcl tarıhımıze bır goz şek'lae çal'<!ildı|ını \e petrolun j masını hıç arzu etmemektedır jerjuzune çıkrra'i ıç'n ne kadar Turkıve ile Ameriıta srasmdanülür. Araa bngünkü afçılann rıh atnak g°rekmektedır 1 Mem'p^etımızae ılıv petrol 1940 sermaveve ıhtıvaç o'duğunu da oç kı dostluğUT 15 <^ene gibı kısa bır nivetl ile memleket tanzura kavnzamaia da\anması, bu dostluŞun, ssmaz, ol«a olsa veni ve daha fe yılında buîunmjş ve bjljnan pet reneceğız halkta heruz kokleşmedıgının ıfaErol D\LLI rolun cıddıyetı ancak 19ol ji'i'da lâketli maceralara sünikienir. , desıdır Fakat, Turk Amerikan aniaşılabılmıştır Bu tarıhten ıtıbaNADIR NADÎ ren de >eraLtındakı pet^olun "edcstluğunun her geçen gun UerleOsman Bölükbaşı me kaydettı* nı ınkâr etmek gerzerv durumları tet^ı edı erek tasDoğu illerinde âsaylşi fıyehane tesıslermın ku^ulması \o, çeklerı gormemektır istifasını geri aldı luna gıdnmıştır ' Amerikalı jetkılı gahif, bazı Abozan blr çok sabıkalı Ankara 16 (CumhumetIe eks) me kan gazetelerimn maksatlı olMemleket mız, petrol ve aranmaMechsı Grupu dun mak*an zuarip mesulıyet hnst duy sı bakınmdan dokuz sanaj a avrıl C K M P ele geçirildi mışt r Bu sahalardan TraKja, Ada dokuz buçuk »aat sure n uzun b " madan vaDtiıvları vavınlanvle yar Baştarafı 1 Incı sahifede na ve Batman boıgolermde ilk ola toplantı \ apmıs ve gece 22 30 ria dımın arttırılmasına mâni olduklan Jandama îkmcı Bolge Ku rak arama'ara rrus^adp eflılmıs, Bolukbaşı . TchtaK Î'Ç murade1esı lanrı Boylennştır Amerikan humandanlığı genıs \e'kılerle teçhiz doga ve or adogu b jlgelerı içın netıcelenerek BoıUKbaşı ga'ıbıjetı kuTietnı muşkul durumda bırakan edılrrı? ve Kumandan Alba\ Zekl ruh'at verı'memış, dıfer bolgeler sağlamıs \e ıstıfasını gerı almı? dıaer bi' bu<;us da, Yunanistan gıArda karargâhını Sıirte npkletmis de ı«e petrol bulunmaaığı tesbıt tır bi Amenkarın mut*efıkı bazı ku> tır Avrıca Jandarma G"ne Ku | edılmştır Bugun 1954 vııında \uC K M P Meclısi Grupu ve Ge çuk de\ etlerın de daımi «:urett< , maidarhğ nın emrhle Var'o ve rurluğe gıren 6326 w\ılı Petrol Ka nel îdare KuruİJ bugjn oğlec.en ATierıkan ^ ardjmının arttınlma'iDnarbakırdan birer bcluk v* Bol nununa gore 21 \abancı ve ver^ı «onra blr teblığ neşrederek dun nı ı«tem<»lerıdır Tukreye 1yardım ge KumandanlıSnın mıntaka'i da şırkete petrol arama musaadesı \e ku muzakerelerm ızahını vapmış çoçaltıldığı takdırc; bu de\ etlerın hılindekı bes Mİâvetten b'^er r^uf rlm.s bulunmaktadır tır Tebliğde Bolukbaşmm ıstıîa d" a^^ı taleplerde bulunacakjan reze ve butun motorlü vasıtalar Petrcıcjlar UK once Trakja bol nnı gerı aldığına daır bır kavıt Amerikan resmi çevreıerıni tıusün KumandanJ'k emrıie venlmistir gesı uzerınae durmuşlardır Bu yoksa da Bolukbası i«tifasını gerı durmektedır Yne avnı Tetkive gore Ikinci boigede uzun çauşma ar >apı!ması almıs ve bugun Partı Genel BaşAmerikalı zat, «Dostumuz ve Bolge Kumandanı, bölgesındeki bu na rağmen hıçbır ne'ıce elde edıl kanı olarak ' e beraberinde Konya muttefıkımız Turkıyeyi zor durumemıştır Yunan ^tan da uzun bır mıHetvekillen oldufu haide Mev muııdan kurtarmak ıçm formul atun subav ve birl'kıeri i^ed'fi \ere sevkedebllecek ve bu birlıkle muddettenbfrı Batı Trak^ada pet lâna'nın Mİdonumunde bulunmak rnoruz Bulduğumuz gun, bız, rin bütün 'Tnkanlarından faydala rol aramasına ragTen bır netıceve ve bu arada teşkılît i e tema«lar sızden daba fazla rahatlıyacağız» ulajamarr,tır Trakyada petrolcu da bulunmak uzere Konvava gıt dıverek sorlenre ıon v<»rmigtir. nabılecektır Nadlr DAT1 Albav Zelri Arda'nm karsgihı la' ku ularında 3 bm metre cı\ a mıçtir nı nakledip Sıırtte ça'ısmaya ba? rına ıı ınelerıne rağmen »adece au NATO T»rdımının şekli ninanda lavısından bu yana, ilk olarak ıle xarşıId?rmsUrdır helli olacak Adaıa bolgetn.de de vapılas ça Bayar bile styasî bir afh Tatvanda ikı petrol acentasırı roPanı, 16 (HUSUM) NATO Bayanlar vakalanmıstır Bunlar, Ger lışmaıar erca». geçen sene lemere zamansız buluyormuş kanlar Konseyının çal şmalan dun cu? koyunden tbra^İTi ErdeT Ali vermış \e Dir k>r uda 3500 metre geç vakıt bitmıstır Harareth tarcıvarına ıi'lerek petrol bulunmuş Baştarafı 1 Ineı aataifede tışmalar sonunda kabul edılen muA'tun A'i Cengiz ve Emm Ifik'tur Nıl avet Turkı\er»n Texa= ı, vermellsıniz Memleketi krizden tat resmt tebliğımn metnı, ozellıktır Soygunculardan Emın Isık ile Abadanı Batman bolgest oıcuğu All Altın, acenta sahipleri 'arafm *nlşılmı>'ır Batmar bugjn, Batı ancak dıs jardım kurtarabılir Af ler arzetmektedır Bunların başhdan tes^ıs edılmls^rdır Cina et ve Kuzej Rananı Germık'ı, Gar meselesı ikinci plânda yapılacak caıı, Sovyetler Bırlıgı'mn dunya bansının teessusu volundakı gav\e «o^gun «uçlarından aranan altı zan'ı, Mağrıp'ı ve s^n ola^ak Kur Is'er mevorındadır » Celâ! Bavar m daha aonra tarih» retlere istırak etm^M^ının sebehi k'Mr.in İ7İen de Kjmanda^lıkça talanı ıle tam bır retrol >;ıtcsı hamalolmuj blr ıht lâl sonunda çıka tebliğde ızah edılmek<e olması, te^bıt edılmı^tır Bunlprm bir kaç hre gelnnş'ır rılacak sıvası fii Kanunu üzerinde nukleer tecnlbelerın men'ı mevzugun içenvnde ele geçırılmesı bekBatman bolgesmde kuru'an molenmekteriır îzı tesbıt ed lenler dern sıte 3 rın mustandemı ıle bu munferit teşebbuslerın v« aiyasi unda, keza Sovyetlenn gosterdıkleden bırı«ı, hudutta «ık «ık kaçak gun an gıbı ça'ışmaktadır Batman parti tesebbuslerının uvgun olma ri anlayısıızlığın bphrtılmekte olve genel olarak çılık japan S'Itm Tılki »d "da bır sıtesı bugun Tuıkue petrrl ıht.^a dığırı da bılhassa belırttığı ifade ması alısılmıs bulunan «ımdıve kametınlere edılmıs ve Bayar'ın kendı zıyaret dar «abıkaiıdır cının ancak j J?de 20 sırı karşılnanazaran değıtik bır hava tasıma«ıKuraandanlıgın aldığı ilk tedblr bumektedır Fakat ^arına, ıhtıja çılerme, «Bu gıbi cıddi tesebbualer dır Hukumet 'er mevannda BıtlU Sıirt Bitllt cın üstunde, ıhacata gıdebılmek hukumetten gelmelldirtâyin, zaman bovle bır affın lcabını Memleketimiı bakımından ozel Mu» ve Van vollarına motorlü içın haz rl?irraktadır Tukıvenın ve zeminlni tesbıt edebtllr» dedi&i lik arzcden huıus, butun Konsey devriye>r çıkarılfnıştır Avrı<a •nodfrn peırol sıtesınde bır >aban bıldırılmıştır çalıştnaları boyunca uzerınde ısdıger bazı yol ve güzergah]arr"a c\ ş&ı 5ın çalıştığını \e\a bızlere Bav ar' n hukumet dıjından geleonder'ık ettıgını dL.şunenlerımız cek af teşebbusunun »ek en da uy rarla durmuş bulundıığumuz iktıda M V I ve iü\ ari landsrrralar »adı meselelere b'i mctınde oldukvarsa hakıkaten genç muhendıç e gun olmadıüını sovledığı vazıfe gormeğe başlsmıslardır ıvı ve ça genis bir yer ajrıımış olmasıdır. Ahran tedbırleri ve çalışma'arı rımız buna çok uzulurler Çuıku rruspet netıceve g cılmek ıstenıBu arada, doğrudan doğruya mahallinde gorm»k uz»e Jandar v orsa snasi part'lerır affın tama memleketımızın ozel ıktısadi durra Genel Kjmandanı Tumgeneral men dısmda \alni7ca ka^deşçe ve rumu ile ilgili üçlu hevet çalışmaDEĞİŞİM Abdurrabman Doruk'un Adanadan îlk «avuı bujuk bır ılgıyle kar huzuru temın edıcı ıstıkamette gay lan hakkında resmi tebliğde aynen sehrımlze hareket ettiği oğreniljılanan \e genç kuşacın en seçkın retler sarfetmelerı gerektığı Uzeşu ibareler yer alrr?ktadır • mistlr ^ vazarlarını blr ara\a get.ren Değı rırde durduğu, partılerın af ile «Iktlsadi iahada Konsey, bır evsım dergısimn ıkinc ?3jısı arr, de me»gul olmamaları içın zivaretçi velki Bakanlar topîantısında alı1962 malî yıh bütçesi neme, e'estırme \e çe\i'ilerle dol lerlne ısrar ettığı blldırümıstir nan karara uygun olarak iktisadl Köksal'ın konn^ması gun Dir şekilde çıktı kalkınma programlannın gerçekle» gerekçesi Değisımin «ayı=ı 100 kuruf, y»l Ankara 16 (CurrhurıvetTel»ki) Baştarafı 1 ıncı «ahilede lık abonesı 10 hr?ıır Para3iz or Af mevzuu uzennde bugün ken tinlmesini hızlandırmak ve halkla•lne. yer alan vaadler yer verıl nek sa\ı gondenhr Adres P K dlst ile goruştuğumüz e«ki Mılll rının havat ievıvelerını vukseltmek yolundaki gavretlerinde Turmeyigı teskıl etmektedır Bu yıl 183 Bakanhklar Ankara BirliK Komitesı ıv esı tabiî «enator kıve ve Yunanistana vardım ımkan daha ziyade »tatıstıkl bllgilere Oıcurlanmıza dujururuz Osman Koksal sun'arı »oylemiş larını araştırmak uzere vuksek «ey«r venlerek ıktısadi v« aosyal tir vivede «ahsivetlerden muteşekkil durumumuT izaha çaliBilmı» v« « Suçlulan alkışlarlt temize bir heyetin kurulduğunu kavdetdunya ekonomisınn durumu ve çıkaran eskl zıK 1' et kanalları 27 mıstir Soz konuau bevet, bu konugelitmt temayülleri Turkiv» ekoMaMs ihtll&li İle kapanmıçtır da hazırlıyacağı raporu 1962 nısan nomistntn l<»60 ve 1961 \illarmdaki Bugünlerde bu kanalı açmak avınm sonundan evvel Kon^eie sudurumu, 1361 bütçe'inin tatbikatı sevdasmda olanlar gorulmektedır nacaktır » ve 1962 bütçe tekhfinii tahlü ve Bunun asla olamıvacagı kanatınizahı yapılmıştır deyim Zıra IHtılâli japan ve beDunva ekonomlsi boljmund» çenimsiven zinde ve avdm kuvvet A. P. Gençlik Kolu Başsitli memleketlerin »• Mılletleraler baska divara goç etmiş değıl kanı, basım «komunist, raaı tsekkullerin durumları toplerdir Bu kuvvet^rin bilhassa yekun ve teker teker ele alınpek çok hu«u«ıvetlennden bir ta gafil ve sahtekâr» diye makt» omek olarak Alman devlet nesi de »abırh olma'arıdır Bu da ekonomlsi ncelenmektedır itham etti gözden uzak tutulm?malıtiır Gerkçede 1PS6 1960 arav.ndakı A P tl Gençlik Ko u Bajkanı Bir an Içın Kavserıdekl bazı »agayri «afı mılli ha'ila art.s orahnlann i'erlde çok az kalacak Murat Yılmaı dün SBS* 1215 te îl nının 114 9 olduğu buna rağmen cezalarmın affı düsıJnülse bile, Merkerinde bir basın toplsntısı nufu? b«şına du?en gsvrı «afl ha«ıbunun ihtilâll vapan ve benımsi tertlp etmistır lanın duşuk oldııgj b=hrtı1erek ven kuvvetlerin bir 'utfu retf»""*ı Son günlerdeki »ivas1 af ile ılgül yatırımlann onrmıne terıa^ edll tecelli edebll»cefini herkesin bll reşrivatı memleket huzurunu bomektedir mesl lâzımdır î^tıkrar programı ile ilgili olorak zar bir hareket dive kabul ettıkle Bazı memleket teverler de «A rini blldiren ll Gençlik Kolu Bassmme sektora \atinm ihtivaçlan caba 27 MaMstan evveljjne mi kanı daha evvelce hazırladıklarm nı karş'lamak uzere bır «Yat rıtı dBnüyoruz» endişesl vard'r Bu bir bulteni okumuı ve su konuşBanka'i» kurulmsm ı kararlastıendise bende yoktur Zira zinde mayı vapmıştır rıldıSı belırtılmektedır ve avdin kuvvetler kötulerin kar1%2 vılı butçe gerekçpsinde «n • Merr.leketın huzur ve sukuşmndadır ve nöbettedir genis ve en açık bilgıler Türkive nunu bozan basın mensuplarına, Kulağımıza Kavserıden bazı ha vazarlara ve deklâra^von neşreiın dıs borçları hakk»nda verilberler gelmektedfr. Bu haberlere den tesekkullere soru^ oruz Efen mekte \e 19S2 \ıh ıçird» odnmçsl karsı »ovliyeceğim sudur 27 Mapereken dı« borçların % ekununun yı» gününe tekaddum eden gun diler, «ız kimlere ve bargı ıdeo115 002 933 dolar olduğu gosterll 'erde olduğu gibı «unlar sizı «e lojiye hızmet edivorsunU7" Gavemektedir Bugune kadar alınmı* ver, »u kuvvetler arkamzdadır, niz nedir* borçların odenmesiitn an'ak 2008 Hükmi lahsiyetlerinin ne oldumillet destekllvor gibi mura! inMlında tamamlanabı'ecejı vrilen aanlann verdiği akıllan şasırtan ğunu bir tdrlu anhyamadığımıı bilgılerden ojrenilmektedır raporlarla bir kere daha kargı ve ideoloji vollarında yalnıı kalkar?ıyadırlar Kavseridekilere bu ırış bu zavalhlar bu milletin haytefer aldanmamalannı tavsive e tiyetinı çlğnemek, memleketımızı TEŞEKKUR PARENTERAL derim Hallerine sükretnelidirler ısmlni aovlemekten hıcap duvduAnl vuku bulan mide kanaMÜLTİVİTAMİN K8tü yolda vüruyenler dlkkatli ğjmuz memleketlere benzetmpk mama zamamnda müdahale ed« olsunlar Parmak kaldırmakla ıh gafletine duşerken, demokratık rek muvaffakıyetll amelivatla PREPARATI tilftlt karsı ıhtilâl mi vapılacak memleketlerde değıl ancak Deslhhtime kavuşturan Tıp Faktllhavasına memleken burumenm mır Perde gerı«ı memleketlerınde tesi n i Şirürjl kiinlgı doktorlarından çok tehlikeli olacağı kanaatinde cerevan eden olaylara benzer hareketlerde bulunduklarını bılmı>im Op. Dr. ÖMER Memleketi aevenlenn su anda yorlar mı' Bız bu şahıslardan so1 tZZET BAYŞAL razlfeıi hukumetimızi samımivetle ruvoruz Mılli ırade ne demekhr' Dr. ERDAL GÜRDAĞ desteklemek, memlekette huzuru Bunlann vereceklerı cevap ne Dr. YURDAER TARTAN ve iktisadl durumu aağlamlastır olursa olsun bu sahte demokrası Dr. SEMİH ERŞEN mak olmalıdır.> hdvarılerınm maskelerı eun geçve Başhem"5ire Medlha Çaka' ile tıkçe bıpez daha du^mektedır Yahizrretlenni esirgemiven kıvbarcı bır ıdeolojının h'zmetını »tstanbulun plânlanması geçit millet huzurunda «ah^ekarca \ s . metll persrnele hdrmet \e çOkranianmı lunsnT devresi Tedbirler Şurası» P'vo^larsa bu mıl'ct kendılerını NECDET YILDIZ kuruldu h.ç bır zamar affetmıvecek ve (Buın 12461A18189 87Î0 îstanbul sehri içın gereklı sevı îkuıcı Cumhurıvetm demokratık İL 554/8754 yede bir plln haz rlamak aTdujTe ılkelerme ına^m s Turlj efkarı Belediye Başkanlığı, îmar Plânla umurrıveM or an danıa Unetle ma Mudurluğunun teşebbusu ıle anacaktır bır çok proiesor, sarntkar ve muKanun rızam ve mıllı ıradevı hendısin iştırak edecegı 64 k'tııık «tstanbulun Pıânlama^ı Geçıt De\ tanımak ıs emnen g<.*.'lere b'z resı Tedbırlen Şurası» kıi'ulmuş A P h genç'er Bjvuk Atatur^ ı n tur Şura, ^k çalışmalarını 22 2i «Hakunıjet kavıt.ız «artsi7 mıllcaraîık tarıhlen ara^ındı Bcledıje tır.dır» vecızesını bır d°*a dnlid Sarayında baslıvacaktır hatırlatmak ısterız » I" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel ELEKTRİK MÂLZEMSS SÂTIN ÂLIHÂCÂE SADOLl'X oto hovası DYOLİN lıanci bo\a dahili boya KLNOX DYOLUX eentetık boya VERNrKLER No. 12426 r & URMUŞ BOYA,' VERNİK VE REÇİNE F A B R İ I U L A R İ , İZMİR; «97,8738| > Ofıstmız ntıvacı ,, r muhtelıf cns ' e mıktarda elcktr k > maızemesı ^atın al'nacaktıı Bj ıse aıt «ırtnameler ^nkaıa da SanaM Cacidesı 29 *^o IU bmadakı T M Ofısı Malzeme Mjauıljfiunden tst^nbul da Galata, Bahtıvar Handakı Malzeme fbube Mudvır ucunden temın cdılebılır r Istpklıler teklıfle ını ternınat mektuplarıvle birlikte r n ccç > 26 Arahk 1Q61 guru saat 18 00 e kadar Malzeme Mud ırlusune vermıs ve, a bu «aatte Gerel Mudurlukte bulundıırulacak sekıl de postalamı* olacaklardır Ofis 24S0 savılı Kanuna tftbi olmadıSından ihaleyı kı<imen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dıledıSıne \apmakta «erbeittir (Baiin 12466 A 11i87'R7fn>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle