20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lTAnlıklMl yiMiıııııııııııııııııııımııııııııııımııııımHiınımıııııımıımıiHiıııııiMu CITMHURIYET I IztıikU bir sürü sahibinci I Zsahtecelep dolandırdı = = 5 E = = E = E E = = = £ Î5 tznik, 18 (Telefonla) Ala kaya köyü halkından hayvan \ besleylcisi B«Wr Sen. lstanbullu iki iaht» e«lep ttratından do j İandınlmıstır. . . . JI« " Hüviyetleri meçhul olan ve Bekir Sen« yanlı» isım verdiSı : anlaşılan bu iki lcifi. Alakaya köyüne gelerek Bekir Senl» pa ; zarlıBa girismi.ler ve süriisünü 16 bin Hraya alıp *•»*»•?**• \ lemi'lerdir. Sahte celeoler paranın îstanbulda tedıye edllecejh . ni sbyliverek, sürü jahlbir.i de îstanbula goturmuslerdır : îstanbulda. sahte celeplerden biri tarafından Kadıkoyune ; göturülen Bekir Sene. parasını Kadıkövde bir kasactan alacaEı . söylenmi? ve kasap dükkânına yollanmıştır Bekir Sen in para ; v, almak üzere müracaat ettigi kasap ise. bövle bir alıi veris ; vle ten haberdar olmadıSım ve celepleri tanımadıgını » ° ™ « ^ : Dolandınld.fiım ancak bu suretle farkeden suru sah b hakkı. ; nın ar.nması için »ehrimızdeki resmi m&kamlar kanaliyle Istan . bul Emniyetine müracaatta bulunmustur. : meseleniıı hal sartı Yürüyüş sırası biztU Kör dövişü Göç mü edeceğiı? Ömür bcyunca maç Eli koiu bağlı Fenalık çişekleri Bir meselenin hal şartı arihte takım isimlerle anılır ya, Tbizimkiihtilâller bir «Rakamlar ihtilâli» diye de, galiba hatırlanacak. Bu istatistlkten anlasıldı|ma göre, derack, plânın üçte biri simdiden bitmiş oloyor. tsrael bn. tki bucnk milyon nfifasu ya var, ya yok. TepraŞının da yansından fazlau dnpedüı çöl. Biziın. tabiat bakımından, en fakir ynrt parçaoıız, tsrael toprağma kıvasla cennet. Bnna ragmen, b« gidi«!e, kısa zamanda onnn c51ii yemye?il, bizim yemveşilimiz, hem de onnnkinden çsk daha kısa zamanda, çöl olacak. Ayıp denen bir gey var, eanını. Allah rızası Içln. blr parça hirnmet, bir psrça gayret, çok degil, bir parça akıl ve bir plân!. * * * Hakikaten bir buçuk senedir tihnimizi knrcalıyan hemen bütün meselelerimlzi «rakamlamak» tdpt oldn: 147 ler, 14 ler, 50O0 ler (Eminx«lar) 3 M ler. (Üniver»ltey« giremlyenler) ve M) hep höyle. Hu sırada 55 ler meselesi iistflne tekr»r telindi. Bn 55 ler de. agalar. Biliyoruz ki. bn ağaIarı M. B. K. oldnkları yerlerden, yanı Doğudan. kaldırmı». Balıkesir, Aydın gibi bstı vllâÖmür boyunca maç yetlerimizde otnrmıya mecbnr etmisti. Simdi, onların yine kendi meraleketlerine iadesı konu*«ıtanbnid» seneler senesi •ynsmp yiden bir maç (ulayor. * vardır. Bu maç boks .tenis, veya fotbol maçıGitsinler mi, gltmesinler mlT na benıemez. K»ç «Ta«nd»<hır, kae «se1»tir, veB«nce gitsinler ve güle güle otnrsnnlar. ya, kaç «haftayınm vardır. kirase bilrae». tşin Talnız, bir memlekette «Aialık» varsa oratahafı hanti tarafın knvvetli oldugu, hangi tada Devlet yok drmektir. O halde. ne yapmalı rafın iyi «yna^ıiı, hanri tarafın kezandı|ı, veda, bu ağaları yerlerine «ötürecek olan tren ya, kaybettigi de belli değildir. Bir acayip maçkompartımamnın bir kö»esine de Devlet Bsbayı oturtmalı? i | tır bn, ben kendimi bildirn bileli. sürüp gider. Belkl «nlamıssınızdır, BelediTeçiler ile FıÇünkü, ancak o zarnan. ba büyük dâva, hie | j nncılar arasındaki maçtan bahsedlyornı. kimse rahatsız edilmeden, âdeta kendiliğindenBilmsm kaç binincl devrenln, kae raflyomis gibi, ortadan kalkmıs olur. nnncu saatine gelmlştik ki, çeçenlerde, Beledi* * * ye, nzun çalıstnalar, öidinmeler, nfrasmalsrdan Yürüyüş sırası bizde s«nra, k»t1 bir darbe inâirdi: Ekmefin fİT«tı 19 knnstar, dedl, on para faütaya «atmak yarak. esli sessiz talebe yürüyüşlerl aldı yuriidfl. tyi dpjil mi? Fskat bn «ıralarda fırıneılann Tüksek tahsil gençliğinden liseiilere, liselerbir oysncosu. tam mânaaivle, bir «oynn bMan»den orta oknllara derken, gecen gVn Cnmhnrllıh etti. Tuttn rkmefri 65 knm^tan satmıva b»«yet'e gclen bir haberden öğrendik kl, nihayet, ladı. Adam, yalnız ekmek defil, çalım da «atıKütahyadaki iki tlkokulun Sğrencileri de bir yor. protesto yürüviisü yapmışlar. Bn şasırtıeı çalım Belediyeelleri allak b«lZaten olarağı buvdu. «Üzftm flzüme baka lak etti. Oyle ya, sen geeeli rttndözl» dttvdn tabaka kararır» lâfını bnsnn» etmemisler. Kimi «ın, daha a?a|ısı olamıvaeak, bir fiyat bol. Deryemeklere. kimi imtihanlara, kimî notlars kıcar ken biri çıksm bnna lâbzede 5 korns düsiirSHn. yüriir, Kfıtahyalı tlkokulun küçükleri de pek BSvlece, h«roen hemen bitivor jrîbi bir hal sevdikleri bir hocanın başka bir mektebe naklealan maç yeniden alevlendi. Tnhaf bir vaziyette dilmesine sinirlenmisler. Tabii. ne yapacaklar? kalan fınnei takımı, şimdi, ktndi oynnealarının ge!«in, Vll?vet binasına bir y ü r i r ü s . fanl yaptıîını iddia edivor. Ankaradaki hakeme Bu irili ufaklı yürüviislerden, ne çibi netice(Tlcaret B.ikanlı|ı) başvnrdnlar. Ora kararınuı 1er elde edütyor. pek bilemivorum. Talnız, zane olacagı tabiî bilinemez. Ama, bizim maç, damanı geld'Çi. hattâ >eeti|i için, artık acıklanha urnn mfiddet devam edeeeğe benzer, Yanan okulun öğrencilerine 15 gün izin verildi Bolu 16 (Telefonla) Be» gun evvel yanan yatılı Bolu ojretmen okulunun oğrencüerine, 15 günlük izin verilmiftir. Milli Eğitim ıdarecileri, şubat ayında verilmesi gereken sömestr tatilinin öne alınmış olduğunu, bu ruretle öğrencilerin morallerinin düzelecejini ve tatil müddetince de yeni bına ve yer temini cihetine giaılecegini söylemişlerdir. Göynük'te zengin Hnyit | j daman bulundu 5 Antalva 1« (Telefonla) Göy nük kSyünde bir «nüddet evvel bulunan linyit kömürü damar. lannı tetkik içir^ Y. Mühendis Ahmet Erdal BaşkanlıSında birheyet gelerek tetkikler yapmıştır. Keyetin ilk tetkiklerinden anlaşıldığına göre, kömürün kalitesi iyidır ve damarlar ge. niş bir sahayı kap'.amaktadır. Madenin işletilmesi. verilecek rapordan sonra belli olacaktır. TOYO LASTİKLERİ Evvelâ dua etmiş, sonra câmi soytnuş! Zonguldak 16 (Telefonla) Şehnmiz camilerinden müteaddit halıları çalarak iatan Ali Şahintürk adındaki hırsız yakalanmıstır. Suçlu ifadesinde, Camilere geceleyin pencerelerinden girerek evvelâ Allaha ibadet ve dua ettığini, ihtiyacı oldugu için çalacağı ha. lılardan dolayı günah yazma. masını yalvarıp yakardıktan sonra huzur içinde halıları yüklenerek camilerden çıktı§ım bildirmistir. Bursa'da televizyon İstasyonu kurulacak E Buna, 15 (Telefonla) Şeh E mizde b'.r televizyon istasyonu E | kurulması tahakkuk etmek ü • » zeredir. Ş| üludağ Büyük Otel îşletme E i sı tarafından gırışılen teşeb • bu» üzerine. hâlen otel ışlet ^ mesinin umum müdurunün ~ Almanyada yaptığı temaslar E sonunda bir Alman firması, U ^ ludağda bir verici ve alıcı ıs = tasyon kuracak ve bu istasyon ~ dan Bursa ile Uludağda yapı ^ lan her türlü müsabaka ve dı = ğer hareketler şehirde lakip e =: dılebilecektir. E S EGE UMUMi ACENTESİ BOSMAK LiMiTED ŞİRKETİ GAZÎ BULVARI NO: 76 İZMIR TELt363723??28 TELGRAF: BORMAKJZMÎRPOSTA K.699, İZMİR • •*•**•#•••« FORD ORIJINAL YEDEK PARÇALARI Amerikan F O R D Otomobil ve Kamyon için raası lcabeden bir nokta var: acsba Maarif idaresl hakikateri tfiebeyi cüeden cikaracak kadar hnzuk mtıdıır. yoksa. talebe. yaşları irabı, ye» yer coenHakl:>r mı vapıyor? Kanaaümcp. bn hnsnnuıı ivice billnmesi irln. hiif'in ana ve hah.ı».l»nn touln bir halde, Mssi» detil bai tibi "*h, hî'.tî r«esli de ne keiime!) p?tırdılı, riirü!<>iln vr rnrnbiirtiilii bir yürüyi:<î vanma'>n. herb'lde pek yerinde bir iş olur. Galibs tstim bile. ^ % 3k I| I j || • \ Eli koiu bağh evlet bllmera ne kadar milyon, Dçaresi:Havavollan,Bir çare bnlmak Itnra. tşzarar ediyormnş. te Tabancı şirketlerin Tilrkiyeden t»?ı * ** Bol miktarda TAUNUS İstanbul Barosu kongresi Baftarafı 1 inci sahiftde nu fiddetle tenkid etmışierdir. Tenkid ve temennilerden sonra uzun bir konuşnıa yapan Baro Başkenı Muvaffak Benderli, Turkiyede mevcut avukatların bırbirlerinın dıllerinden, dertlerinden ve dâvalarından habersiz olduk'.arını, âdeta birer yabanct durumunda bulunduklannı belirtertk «Parolaf Birliğinin» artık kurulmasının bır zaruret halini aldığını söylemiştir. Baro Başkanı Benderlı'nin bu konuşmasından sonra yeni tdare Kurulu seçimıne geçilmış ve ar.cak dun geç vakte kadar seçim netıceleri belii olmamıştır. Karakış bütüıt yurdu kapladı Ecevit gşcilers izahat verdi Kör dövüşü iz birbirimizi bilmeyiı, lsin Bbirimlzl bazı seslrr çıkıi.tr: daha saribi, birbilmediiimizi ör bilmeyiz. Şlmdl köyOnfl bırakıp FoMcCo] «CNUIME pjuns Parçalanmır gehnis v« satıjlara başlanmıgtır. Parçalaruruz Gümrüktedir Yılbaşından sonra saıışlara başlanacaktır. TAUHÜS MERCÜRY • COMET EGE UMUMÎ DİSTRİBÜTÖRÜ SATILIK Alman malı £00 Kg B OR MA K JU «~. Emulfor A ve 4000 Kg. Lindted Şirketi Gazi Bulvarı No. 76 İZMİR Telefon: 3637237728 Telgraf: BORMAK tZMİR. Reklâmcılık 3133.8768 Emulgatör SLS Satıhktır. P.K. 84 Kadıköv Reklâmcılık 3106/8772 IN|AAT MUTEAHHİTLE NCİve iEİFTCİ EN YUKSEKKAIİTE BATI ALMANYA ÇELİĞÎNDENMAMUL W^ 5 Bastaralı 1 ınci sahifede 1 Bu durum üzerine başt» Vali yansı atılan silâhlar ve koparılan ( Mukadder öztekin olmak üzere, gelenleri önlrınek için, büyük sehirlerde oturanferyad, paniği daha da arttırmış , di§er ilsilller, Belediye, Emniyet lardan ser.elik bir ayrı »erçi almahyraış. Bir ta| ve itfaiye ekipleri su basan m« tır. kım Avrnpa memleketierinde böyle bir Bsnl i halle giderek tahliye i$tyle meşvarmıç. I £ul olmuşlardır. Bölgenin tahliyePeki alalım. A!?lım ama nasıl alacagız? Ki^i sabaha kadar tamamlanmıştır. min nerede otsrdugnnn, hattâ, bir mahallede, [ Can kaybı olmamakla beraber, eşbir sekakta, dıha hattâ. hir evde, kaç kisinin ya, yıyecek tamamen hasara ujraoturdncunu bilen var mı? mıştır. Yağtnur, hâlâ bütün şıddetkide bir fazetelerde kayıp ilânlan yayıntıvle devsm etmektedir. lanır: «A!tı ay evvrt evden çıkıp bir daha gert Ba^tarafı 1 inci sahlfede dönmiven » öte yandan yağmur sebebiyle eCanım, bn adam altı av p«r»ye gider? Gittld:ğı tcdbir ve kararlan açıklamı? lektrik santrah da ârızalanmış ve Ji yerde «Ffendi ?"n npsin? Neredcn teliyorAdana sehrinin buyük kısmı elektır. sıın?» dive bir «ioran balnnmaz mı? Konn komRandevusuna 35 dakika geç ge ' trıksız kalmıştır. sn olgnn «Ahpap sen ne i* yaparsm? Memlekelen ve 100 e yakın sandıka temsıl j Ayrıca; siddetli yagmur vüzüntin neredir?» diye mfrak etmezler mi? cisinin hazır bulur.duğu toplantıda dpn, Tarsustaki Berdan suyu tekFenalık çiçekleri Hayır, sormazlar da, etmez'^r de. Adam elibir bu/.jk saat konuşan Çahşma Ba rar tasmış, Adana • Mersin ve A • ni kolnnn galltva sallıya oradan «raya dolamr ana benzer bir hâdiseden Ine* de bahsetmişkanı, ış guvenligi ve işçi sağhğınm I dana . Ulukısla »oseleri üç. dcrt dnrur. Hoşlandıfı yerde bir mfiddet otnrar. Caııı tim galiba. Ama, yine yeni ve çok hazin bir rrumkün olabilmesı için yurt ölçü | saat müddetle trafiğe kapstılmıs sıkı'ınca yine yola revan olur. \ 1 macera. Oknyanlann kalbleri, hiç şfiphesi*. lîsunde ij yerlerinin kontrol «dile* tır. Ekiplerin çahşmasiyle yol, ak Biz, valnız yaşıvanların deüil. Slpnlerfn de rae lîme olmnştnr. ceğini, eksikliklerin tesbit ve gisarr>. uzeri trafiğe pçümış bulun pek farkına varmavız. Geçenlerc'e Ziverbey'tle tki genç kız, mekteplerine jriderken, otobüsderilmesı ıçın bır programın hazır maktadır. Yağmur. uçak seferlerıni otomobil altında kalıp ölen, bcdb»ht bir palf* te bir genç kadına rastlamışlar. Ba kadın onlalanmış olduğunu, işçi hayat sevi de aksatmıştır. memurnntı baska pplisler. kendisine bir teblirat r» <Vn geçin mektepten de gelln bize eidelim. yesir.in yükseltilır.es' içm çalışılavapraak icin, arar dnrnr!armıs. El!erin<îe «tebAntalya'da kar Gramofon çalar eg!eniriz> teklifinde bnlnnmvs. liçal» ilr bir hafta oravı bıırayı dolastıktan soncağmı, bunun içinriekısa bir müdGene kızlar kabnl etmivler. thtimal, ettneAntalya. 16 (Telefonla) Birra. nihayet. auamcajızm kazada ölmüs oldnğndet beklemenin gerekli olduğunu mek ayıp olacaktı. Ve kalkmışlar, kadının evinu î)*renmisler, belirtmiş ve hayat seviyeçinde bü kaç gündür devam eden vağmur ne ffltaıifler. Bnna çörc erkfk tannivl» askere ça&ırıian yük bir artışın ancak yatırımlann durmus ve sabahtan ıtibaren ili Orada granofon plâklanna JlkSrler tt ksnskadırlar. i«ı eüç sahiM zannivle verelve ba{laneticesme bağh olduğunu ifade et mize kara yağmaSa baçlamıstır Isı mıs. Derken bir adam. bir »dam daha, başka derecesi sıfırın altına düşmüştür. n^i üç yasınd3 çocnklar Velhasıl Wr eırladır miştir. tnisftfirlfr de (!) gelmiş. Kalm kalm slfaralar Antalya Burdur yolunda kann gidcr. sarıp zenç kızlara vermişler, arada «csrar» lâfı kalınlığının 10 santimi buldugu ^e Asgari ficret Bn kesmekeş içinde. kimi bulup da. ne verA» geemiş. bazı vasıtaların yolda kaldığı bilsisi alaeafız?. «Batı iş kollarmda asgarî ücret dirilmektedir. llçelerle kövlerin irBizim feaf kıılar, g«rçl bir odaya kapanıp ve asgari ücret ortalamasmın dü tibatı da kısmen kesilmisfir. kapıvı kilitlemişler ams, geoeyi de orada çeçir$ük olduğunu biliyoruz» diyen Ba mişler. Göç mü edeceğiz? Kar yağısının devam edpceği bil kan, asgari ucretlerde tatmin e dirilmekt^dir. Nedense ertesl sabah da çıknayı pek düşündici yükselişlerin temini için ternemisler, yalnız düsünmemişler de deiil de, yi/•"Vrmsncılarımızın feryatlarını hrr zaman içlm Denizlide de kar rağıyor maslar yapıldığmı. asgarî ücret ne pTSklar çalmıslar, yine likörler içmişler. Ak^'sızlıyarak oknrum. Son zamanlarda, bu fermekamzmasının ıslahı yolunda çaşam yine misafirler gelmiv, ve ilâh . yatlar. eittikçe daha sık çıkmıva bssladıtına ıç5Der.izü 16 (Telefonla) Birkaç lıjmalara başlandığını büdirmi^ eündenberi ya»an yaemur. dün geNihayet, ailelerinin sikâyeti üzerine, evi pore. afscsızlık tehiikesi de, hiç bir sev yapılmatir IIs basmış, hepsini birden yakalamış. dıjhndan. eittikce vaklasıvor demektlr. ce, kpra çevirm^s ve fırtın» da şid Şimdi bn genç kızlar «bu zamanda hiç kimtvrseli misol »larak çöstere (5»tere. ben de Bakan, tasarruf bonosundan mu detini arttırmıstır. Yağmur sebe »eye güven olmnyor. Allah hepimizi kornsnnj neredfvsr. savm Falih Rıfkı Atay'a dÖDeeefim af tutulacak işçi geliri ölçüsünün biyle, dün gece elektrik şebekesindiyo'larmıs. ama. ne yana'ım, selin de simdi sövlemryin: henüz tesbit edilmediğini, vergi de vuku bulan Srıza yözünd*n öyle. Karnmasma kornsnn ama, tövbeler «îflaelde 10 vılda (daha evvel tsrael voktn) sehir tamamen elektriksiz kalmış referandumunda dar gelirli îşçıleolsun, giîde bn kafa varken dr nasıl kornsun?. 30 milyon a&ac dikMmis. Tainız 1960 da dikilen ve günlük heyat felee uğTamıştır rin de düşünüldüğünü. bu grupa afacların vekunu 7 milyonu bnlmBü. Orsdaki dahil olaniann ya vergi ni^petinrle llçelerle telefon ırtibatı d« tamaa^arlandırma plânırın çavesi dikilen a|ac sabir azalma olacağını veya tama men kesilmiş bulunmaktadi". San yisını 150 milyona çıkarTnakmi"!. 7 büyük fidanmen kalkacagînı, buna mukabil ge traldakî Snzanın giderilme<î1ne çalık yalnız bu iş için fidan yetiştirivormus.» liri yüksek olanlardan vergi nis lışılmaktadır. petleri yüksehilerek daha çok Ynrtta hava dnrnmn vergi ahnacagını ifade etmiştir. Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) Dün geceden itibaren, Ankaraya IK< flgorta Uanonnndakl kar yağması, bugun hava tîafiğinın deŞisiklik aksamasın» sebep olmuştur. ;İFTÇİ SANAYİCİ ve MÜTEAHHİTLERİN Devlet «ektöründe çalışan işçileEsenboğa hava alanı iniş ve kslrin Ikramiyelerinin kısa ve belirli NAZARI DİKKATİNE kı? pistlerinin tamamen karla örfasılalarla verilmesinin saglanaca tülmesi üıerine uçaklara iniş ve 6 7 9 12,5 16 18 Beygirlik Gazla çalışır ğını söyliyen Bakan. İşçi Sigorta kalkış müsaadesi verilmemi^ ve ları kanununun tâdilini, es ve ço bugün saat 10.15 e kadar rneydan, Ankara 16 (CumhurivetTeleks) eukların, malullerin tedaviden lay kapalı kalmıştır. Devlet Tivatroları Genel Müdaîsnacağı, tedavi süresindeki Kar temîzleme makinelerinin pi» dürlüğü tarafından alman bir kafahdidin kaldınlacağı. toplu halti açmasından »onra uçaklar, r.or rarla ucuz haîk matineleri yeni. de muayeneye giderken vuku bu mal seferlerini yapmışlardır. den ihdas edilmi'tir. lan kazaların ds i; kazası sayıiaTürkiye, umumt olarak bir so Ankaranın gecekondu semti olan cağı, işçi etneklilik yaş haddinin ğuk hava dalgasının tesiri al*;r, • Altındağ"da oturanların da tiyatindirileceği, sosysl güvenliğin sağ dadır. royu takip edebilmelerini temin lanacağı, sigorta fonlannın işçi Doğu bölgeleriyle Orta Anadolu maksadiyle telif eser Kocaoğları menfaatleri ön plânda olmak üzeve Trakya bölgesi kar, Batı Ana 22 arahk ile 1 ocak tarihîeri ara. re en yararlı jşlerde kullgnılacağı dolu bölgesi ise yağmur yağışlıdıı. sında Küçük Tıyatro'da Altmdaejekünde özetlemiştir. Yarın da havada ve ısı derecelerin Iılar için bir lira ücretle oynanade bir değişme olmıyacaktır. Düncaktır, Yılbaşından sonra da her Grev hakkı ve topln sözleşme gece Türkiyenin en soğuk yeri İşçi protesto yürüyfişlerlnl de Erzurum ve Uçak olmus, ısı bura salı gecest bir lira ücretle ucuz mokratik v« medeni bulan Çalışma da sıfırın altmda 6 dereceye kadar halk matineleri devam edecçktir. Bakanı Ecevit: «Bunları bizi u düşmüştür. Türkiyenin en sıcak yarmak için yapıyorsanız buna ih yeri ise, Iskenderundur ve derece ! Cumhuriyet Gazetesi tiyaç yok. Bunları yapsanız da, burada sıfırın üzerinde 17 dereceYazı İşleri Müdürlüğüııe yapmasanız da biz sizin problem ye kadar çıkınıştır. lerimzle meşgulüz. Teklifleriniîi İstanbul gazetenlzln 22 29 arahk tarihleri arasında ya Baştarafı 1 irrei sahifede pılacak olan Çalışma Meclisine ge İzmit'te 5 bin işçi sessiz baskanı kotniser mııavinınm. Mütırin» demuçtir. îettiş M. Alı AYDAŞı kastederek, yürüyüş yaptı Grev ve topîu «rizleşmenın Anabiraz evvel bankadan tanımadıkyasa gereğince Türk işçisine veri Baştarafı 1 inci sahifede îan bir sahsm çıktıĞoı gordükleleeeğini ifade eden Bakan, Türk hazırlanan çelengi anıta bırakmış20 ARALIKTA SATIŞ A ARZEDİLECEKTİR. jşçisinin grev hakkını memleket lardır. Daha sonra da şehir cadde rini ve hüviyet tesbi'i için geldıklerini irad» etmesi üzerine komser Ayrıca benzinle ealısır REDÜKSİYONLU mcnfaatlerini düşunerek kullana lerinden geçerek Isçı Sendikaları muavnine Müfettişliğimize aıt hüDEBRİYAJLI Tipler Mevcuttur. cağma inandığını. sma bunun her Birliği binası öniine gelmişler ve viyet cüzdanı ıbraz edilmiş ve poEGE tmn'MÎ ACENTESİ şeyı hal'.edecek sıhırii bır değnek daâılmışlardır. b^ler bankadan ayrılmıstır. olmsdıği'Ti soyiemiç ve iş kanunun Bi" saat güren sessız yuruyüş sıBu acıklsmamudan da anlasılads ria bır cleğışıklik yapılacağını rasınrta şehir trafiğinin aksamasın<ı?.%\ üzere. Istanbul'dan eelbolunan bıldırmı?tır. dan başha herbangi bir slay kayde herhangi bir polis ek;bîne muhaLimited Şirketi tap olmadığm'.z gibi. soyguncu Bu toplantıntn sonunda bir tem dilmemiçtir. Gazi Bulvarı No. 78 İZMİR lannıyla yakalanıp bilâhare sersilcl: «Bız bu vaadlerı 1415 seneTelefon: 363T2 37728 İZMİR dir çok dinledik ama size inanıyoZAYt Şebekemi kaybettım. Hü best bırakılmamız da bahis konusu Telgraf: BORMAK İZMİR dejildir. ruz ve sizı dejtekliyeeeğiz» de kQmeüzdur. Reklâmcılık 3133 '8TS5 miştir T. C. Ziraat B»nkâsı Müfettişi <S7B Ramaıan Durmaı Z. N. Cumhuriyet 8744 Nursin CERRAHOĞLU yacagı yolca miktarını tahdit (ki mecbnr olsunlar bizim tayyarclere binmefe.) Devltt Demiryolları da. yine bir sürü milyon, zarsr ediyormo?. Aman bir çare. Kolayı var. tste çaresi: Otobfis ve kamyonla nakllyatı kısmak için benzin fiyatlarına zam (ki, halk ve e?ya. mecbnr olsonlsr trene binmefe.) Urnn nzadıya nrslsmıya lâzsm ynk. Malftm. Bn hep bByle rider. Rennl Içletmelerin basındakilerden bir Allahın kalm çıkıp 4a «Ben niye ıar«r edlyomm? Şn Işl bir husnsi ılrkete devretsem, aeaba. a ds zarar mı eder? Etmemek için ne vanar?» diye düsOnroez. Devlet bn. Knvvet «nda. Sen mlssli de Telefon ic'arf«i verdi. Haksız oldaîa mahkeme karariyle sâbit olan meühnr bakıra ficretini sa$l»ma baflamak için *!mdl aboneiere bir ek mnkavflc imzalativnr. Sartı ds şn: imzalamazsamz telefonn ke«eriz. Yok, yok. Sakm kiTmaTin, sipirleomevin. Knzn knzn ln*snlsnı. Emrüferman sizde, kıldan ince boyonlar bizde oldnktan sonra. Ne yapalım? Konvsmak İçin pencereleri aeıp bafıraeak ballmiz yok ya... * ** B Devlet Tiyatrosn ucuz halk matinesi ip ediyor VVİSCONSİN MOTORS W . ! Z * • B O R M A K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle