16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Fransuca öğrenenlere pek iki kitap Dr. BAHA ÖNGEL ' in Türkçe izahh 1, Fransızca Gramer Öseti... TL, 5. 2. Fransızca Cümle KuruluşuTL. 7.50 Her İki kitap, Milll Eğitim Bakanlığınea okullara tavsiye • dilmistir. tstanbul ve Ankara Kitapçılanndı bulunur. Tsjınla.T»n: TARHAN KİTABEVt KIZILAY ANKARA İL . 287/8749 u mh u r i yet KlTRUCUBUt Y U N U S KADİ Hapishane Hatıraları ön!ö karikaturiitiiTiiî, bu #§er»r*> de hapishan» hayatmm iç yüıünü bütOn aeı ve ıttırap delu taraflariyle anlatmakta»/ && dır, Her Türk miî, <~ ı ' ı m &J nevverine t a v s i W v M i N f v i ederıı. (ÎL 333/878") Ratip Tahir BURAK'm Bayarbile siyasî bir affı: zamansız huluyermuş Tabii senatör Köksalda dün havayt bulandırmah istiyenlere sert ihtarda bulundu 38. yıi Sayı 13.424 Ttlfraf «• m«k+9p adnafc Cumhuriy«t tıtaabuJ Poats Kutan: trftmM Ho. MS Teltfonlan 2 3 0 9 0 2 2 * 2 9 6 Z 2 4 J » ? 2 2 * 2 » 8 2 2 « W Pazar 17 Aralık 1961 fldonada dört mahalle halkı sellerden gflç kurtanldı L« yansı tekrar baçhyan îiddetli cekondu »akinleri kanalizasyonun vt lürekîi yağmur, şehrimızde ge da patlaması uzerine paniğe kapıl nij hasara sebep olmuş, Harlıca. mıjlar, ve silâh atmak suretiyle ciYejilevier, Ye?ilyuva ve Denizli vardan yardıra istemişlerdir. Gece mahallelerini tamamen su basmı? Arkaeı Sa. 5, Sü 4 de Tehlîkeli Gayretler IMUIIMİIÜ1IHIIMMMIIIIIIIIIIHIIIIIII IIIMIIIlllllllllllMIIIIIMIIIIUHIIII Kayaeri, 18 (Telefonla) Sâkıt Cumhurbajkanı Celâl Bayar kendisini son olarak zij'ai'et eden AP ve YTP milletvekilleri ile memleketin iktısadî durumu ve ai konusu etrafında kısa bir konuşma yapmış ve bu konusmasımn djşında sorulan sorulara fazla cevap vennemistir. Ba yar özet olarak |tınları söylemiîtir: «Bir af konusandan önce memleketimizin ekonomik durumu ile ilgilenmenizi bilhassa rica ediyorum. Bütün gayretlerinizi dij yardım temin etmeye ve ekonomik durumu düzeltmeye Arkası Sa. J, Sü. 7 de Karakış bütün yurdu kapladı «. Güıtey Attadoluda ve Egede de ^iddetli kar 1* (Telefonla) Dün ge tır. Bu bölgede oturmakta lan te S fırtınası hayatı felce uğrattı Adtna , >:f Kar lıılına.sından sonra Ankarada Güven Parkın gorunuşu S = S 5 = 'MlllinilllllllIIIIIIIIf tnfIIIIIfffllflMIIIIltlllfllllllllllllllllllllfIllllllllfII|||||||lIlllllllll||||||llll|IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIllllllIlllllll|||llllIIMIIllllr= H aUIarı. ınçları baftflamak iyi kalbli vc mert insanların harcıdır. Türk mille i ti iri kalblldir. merttir. Tarihinde kötülük rbrdöfo nlce «devletlu» ları onntmaıa blle «amanla affetmesinl bllmljtir. Fakat. Yassıada kararlanndan henua İki •• jeçtlfl blr ıırada ortalığı kaplıvan ın af riirttltâsfinfin yeniıllği üıerlnde bilmem nzun bayla dnrmaya lfizora förfir mttıBnüz? Bn gürültfiyü keparanlar ya blr takıra karanlık makjatlar ngnına milletln ITİ dnygnlannı lömürmey\ denemektedirler, ya da 27 MaTii devriminln p«k ılık havaıı «nları nyarmaya yetmediği Için, büTük bir gaflet içinde, bindikleri dah kearaektedlrler. Kötü bir yönetime karçı 27 Maru devHml kadar h*a görurld bir bafka ayaklanma hareketinin yeryüıunde bir Srnegi daba boluna i bilecejlnl ben lanmıyorum. Milletl kaodıran, Atatürk ilkelerinl çlğnlren. rutlerini hep terı yânden ele alan, hınızlıklara göı ynmm»T' v« n&fnı laiUtimallerini örtbaı etmeyl polltlka aayan, bn gidise Anayaa» çerçeveıl İÇİnle karaı *«rmak lıtiyenleri her vaııtaya bajvnrarak, battâ Anayaıayı tekmeliyerek. inim inim Inleten bir iktldar lonunlnları takım halinde yakalanıp da Hsrb Okninna tıkıhr tıkılmaz, bn devrimi basaranlann llk «örü: «Sanıklan devrim adsletlne detüı nermal hnk«k sdaletin« teılim edeceiiz. tlk hrtatla terh«st uçimlere (iderek devlet y5netirainl millt Irade tenıilellerinı devredeceiizU oldu. Türkiye'ye yardımın artırılmasına Amerika halkı ve basını mânioluyormuş AP II Gençlik Teskilâtı Baskanı Murat Yılmaı dün konuşmasını yaparken NATO yardımınm şekli nisanda tesbit edilecek, bu tarihte Atina'da toplanacak olan konseye Türkiye ile ilgili rapor tevdi olunacak Dün şehrımızf gelen Amerıkan hükumeti yetkıhlerinden bir zat. Amerikarnn Türkiyeye yaptığı iktısadi yardımı arttırmak ıstedığini fakat bir çok güclüklerle kar^ılaştığını bildirmiştir. tsmınin açıklan masını istemiyen bu yetkili kimstnin ifadesine göre, gerek Ameıikan hükümeü, gerek Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin bir çogu Türkiyenin içinde bulunduîu na zik durumu takdir ctmokt^dirler ve her fınatta «Batının kalesi» di Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) Arl.ası Sa. 3, Sü. 8 de 1962 mali yılı bütçe tasarısının gerekçesi bugun açıklanmıştır. 143 sahifeyi tutan gerekçenin başlıca özelliğini geçmiş yılların gerekçe Arkası Sa. 3, Sü. 5 te AP Gençlik Kolu Başkanı u basını komiinist gâf i! ve sahtekâr,, diye itham etti (Tasısı i üncü tahifede) 1962 Malî Yılı Bütçesi gerekçesi Devrimi ievinç gözyaılan aratında karsılıyan milletin törü 8nünde ahnan bn karar do|ru mn idi, dtjil mi idi? Bnno bn(ün Urtuacak dejilim. Şnnn kimse inkâr fdemeı ki o taman alınan karar/ bir bnçnk yıl içinde jrrine getirilJ mis, Türk ordnsmnun »eref föıu rerçekleştirilmiştir. Basit hakarei divalarım bile Uine jelmediği taman gizli mnhakemelerde lördürtn düşük iktidar kadrotn tam blr acıklık içinde Türk bikimi karjısında bağh olmıjarak yerini almı», uzon boylu, ineeden ineeye x argılanmıçtır. Içlerinden bir kıımı a|ır cezalars çarptınlmı?, bunlardan çoğunu devrim Tbnelimi bafif!ctmi?tir. Demek kl bir nevl batulama zaten vapılmıştır. Suiistımalle i<S<l< bir sfirü dosya, incelenırrk üzere heniu tıra bekÜTor. Gerek Anayasa referandıuna ve gcrek seçim kamparjvaıı aıraıtnda kimi ov avcılarının 27 Mayı* devrimini halk gözünde kötfilemek için harcadıkiarı fayri mesrv pr«paçandaya da, leçirnlerin Mİlmetl namına, devrim yönetimi emel olmamıştır. Bnna ra|men Anayaıa vüıde altmiîin fistünde blr ço»nnInkla onaylanmı?, «eçimler lonnnda da varUğım 27 Mayıı devrimlne horçlu yeni bir yaıama organı kmrnlmu;tnr. \e yaıık ki bir süredir «af af» diye tuttnran kimi politikamlar, 27 Mayn zihniyetinin kardeş levgisinden ilham alan yüzde yfiz memleketçi ve bürrtyetçi tntumunu bir laaf sayarak 27 Mayua kar*ı bir intikam kampanyası açmak niyetinde göriinüyorlar, Sözlerinde ve yazılannda açıkça belirttiklerine toTt, bnnlar geçmiş suçların bafı;lanmaaını dilemeklen ziyade 27 Mayısçılann gadrine nframif bir takım ma»tıınlan knrtarma gayreti içindedirler. O «masnm» lardan söz rderken bükümlü yerine «esir» terimini kollanmaktatı cekinmiyenlere bile rastlıyornz. Tani diişük vonetimi deviren Türk Ordnsn bir vabancı iggal knvveti elnyor, o yoretimi millet adına mahkum eden adalet de yabancı knvvetler emrinde bir znlfim aracı! Bir insan ba d?rece jaflete dü?mek için e Küfiir mîrasyedileri A.P. tl Gençlik Kolu Ba*kaııı olacak delikanlı, dün basına ve af konnsanda onnnla beraber yürüyen gençlik tesekknllerine karsı ağzına ne gelirse söylcmi?. Komünist demiı;. jafil demiş, sahtekâr demig. Onun ve onnn gibilerin affedilmelerini istedikleri babaları, agabcyleri zamanında biz bu knfürlerin türlüsüne mnhatap olnp ahştıfımız için dogrnsD kılımız kıpırdamadı. Aneak löylediği sözler degil, fakat bnnları söyliyebilmesi dog nıiB ya hepimizi dehşete düşürdü. Onun ;ahsında iıtikbaldeki bir iktidarın, eli kamçılı D.P. BasınTayın Vekillerinden an kat daha mnfteri ve zalim bir rnknünü gSrerek tfiylerimiz diken diken oldu. Mahayyilemiz işlemeye baaladıgı için nfnkta yeni bir ihtilil gördük, yeni bir Yassıada, milleti hak ve hürriyetlerinden etmis olan, bu delikanlının da dahil bnlnnacagı yeni bir mahkumlar kafilesi... Derken yeni bir seçira, bn mahkumlara sahip çıkan yeni bir parti ve bu yeni partinin yeni bir gençlik koln baskanı... Mnhayyile tabiî knmanda ile bareket etmiyor. Açtıfı yolda koşarken bir nale saplandı kaldı. Aeaba bn yeni Baskan Türk baıınına hanji knllamlmamif kiifüra bolnp da ısrecek: A delikanlım. aenden sonra geleceklerl de dü?ünüp küfürlerinde biraı tasarrnfa Hayet etmek yok mn? Izmitli işçiler ydrüyü; raparlarken Ecevit İzıııifte 5 bin işçi işçilere sessiz yürüyüş yaııtı ^ izahat verdi Bir saat süren yürüyüşe kadın işçiler de katıidı, şehir içinde trafik aksadı Izmit, 1« (Telefonla) 12 i « i tendikasına mensup 5 bin i*çt, bugün taat 13.30 da sessiz bir yüruyüş yapmıştır. Kadın isçilehn de kattldığı büyük kütle, saat tam 13J0 da SEKA önünden hareket etmistir. î?çil«r en önde bir Türk bayragı ve Atatürk'ün portresi olduğu halde, yüze yakın dövız de tajımışlardır. Dövizlerde «Çalıs, didin, sürün», ! »Şarth grev istemiyoruz», cEkme | ğimize katık istiyoruz», «Kemerlerde sıkacak delik kalmadu, «Grevsiz sendika, fitilsiz lâmbaya benzer>, <tek taraflı tasarruf olmaz> IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII gibi ibareler dikkati çekmistir. SEKA'nın önünden ayrıldıktan •onra Atatürk anıtına gelen işçiler burada saygı duruşu yapmışlar ve Arkaaı Sa. 5, Sü. 5 t« Batmanda petrol fışkıran kuyulardan ikis! Sistemli bir çalışma ile 3 yıl içinde petrol ihraç etmemiz mümkün Memleketimizi, bugün içinde bulunduğu iktisadi kıizden kısa bir zamanda kurtarmanm bajhca çarelerinden biri, yeraltı servetlerimizin bir an evvel yerüstüne çıkarılması olduğu kaçınılmaz bir haki kattir. Yeraltı servetlerimizin başında da muhakkak ki «Petrol» gelmektedir. Topraklanmızın altında petrol var mıdır? Varsa bu petrol memleketimizin ihtiyacinı karşılıyabilecek durumda mıdır? Birbirine bağlı bu iki sualin cevabını, petrol sahalarımızı gördükten conra hiç düşütımeden »Evet» şeklinde vere Aaka» Sa. î , Sö. « da Çalışma Bakanı iş mevzuatında yapılması düşünülen değişiklikleri açıkladı Dün sehrimize gelen Çalışma Bakanı Bulent Ecevit Istanbul îsçi Sendikaları Birligınde aendika temsilcileriyle görüserek is ve işçi problemleri konusunda hükümetin al Arkaıı Sa. 5, Sü. 4 de Batman bölgesinde mevcut petrol yatakları uzun yıllar yurdumuzun ihtiyacinı karşılıyacak durumda Doğu illerinde asayişi bozan bir çok sabıkalı ele geçirildi *•* Bıtliı, 15 (Telefonla) Doğu illerinde asayi$i tekrar va süratle temin için Jındarma Genel Kumandanlığı yeni tedbirler almıştır. îik olarak, Bitlis, Van, Muj, Siirt ve Hakkâri illerini içine a Arkan Sa. 3, Sü. 5 te IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHMIII NADtR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Genel Knngreye katilan avnkatiardan bir kısmı 21.11.1961 tarihli nüshasında intişar eden «İki banka müfettişi Çatalcada soyguncu zannıyla yakalandi" başhklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zsrurî gorülmuştur. 19.11.1361 Günü Bankrîdaki mesaisini müteakip saat yirmiuç sıralancda bankadaa ayrılan Müfettiş M. Ali AYDAŞ'ın bırkaç dakika Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne Istanbul Gazetenizin ^ sonra Çatalca Emniyet Amırligine mensup bir poiis ekibi ile tekrar bankaya geldiği görülmüştür. & • lişlerinin sebebi sorulduğur.d'î ekip Arkası Sa. 5, Sü. S da CKMP Genel İdare Kuralu dünkii toplantısında istanbul Barosu Kongresi Istanbul Barosu'nun Genel Kongresi, geçen yıllara nazaran, dun daha az gürültülü bir hava içinde yapılmıj ve kongrede konuşan uyeler, özellikle Avukathk Kanunu Arkam 9a. S, Sü. 3 te iIerır! ai*: rr.esf lesinde anlajıycrlar Gazeteler O K U Y U P Y A Z M A M I Z YOK AMA, KAYSERİLİYİZ:... Osman Bölökbaşı istifasını geri aldı •»• Bölükbaşı dün teşkilâtla temaslarda buluıırtıak üzere Konya'ya gitti. Tazuı 3 üncti sahifsde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle