12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI ^Miıııııımımııımı ıııııııııııııııııııııııııııtıııııu|iıır/^ CUMHURIYET 17 Arahk 1961 = Gunun Olayları | ^/ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııı Birleşmiş Milletleri malî iflâstan kurtarma gayretleri Yazaa: Keyhan Sağlamsr ıııi|tVv GÜNÜN KONULARI i HEM Tckzip Çirr»,1i ie 2 senedenberi mevcut teşebbuslerin masraflan, Szalara lktis&di hayatta, bir z a m kabul olan, fakat son gunlerde tesırıni emrivaki seklindc yuklenen hiıseYazan: Parkinson Kanunu edilmekle kalmabüsbut un artıran bır malî krız, lerle değıl, gonullu olarak karşılan denilen bir hâdUe mış, aynı zamanDünya Evımn temellerini sarsma mahdır. Ancak bSyle bir formtll vardır. Parkinson da teşkilâtm «e£ a basl ımıstır. Hafta başında teh Sam Amcanın kesesıne daha fazla Kanunu, devlet da nışletılmesını helıkeyı 1 mtun çıplaklığıjle haber beibağlamak demek olacaktır kı, ırelerınde ve bu def tutan düzineveren ,=eçıci Genel Sekreter U Kızıl Çinin temsilı mesele3inden Ankara Caddesındeki kesışme ve Thant, E ırlesmıs Mılletlenn mete Birlesmış Milletlere sogumağa baş Ebussuud Caddesınde mevcut am yuk müesseselerde çalışanlarm pa birbirını kovalad*' \e gosteris lerle tekılfin durdurulması temin lıksız kal dığmı. ıflâsa doğru suruk lamağa amade Amerıkan vergı mu barların traflğe verdığı zorluk go halılık ve iıtıkrarsızhk devrelerın maksadıyle ıstıhlakın moda haline edilmiştır. lendığinı beyan ettı. Bırmanyalı kellefme antıpatik gelmıştir. tahlıl geldiğı zamanlarda, en değersiz zonune alınarak otobuslenn guzer de karşılattıkları şartları Şımdi tekrar memurlan «or du. UThant a gore, senenin bıtımınde, UThant plinı eder. Geri kalmış ekonomılerde, kimsekrin hangı ka\nakl&rdan ve ruma düsürebılecek bir cereyan gâhı değıştirıleccktır. yanı 15 gu n sonra açık 107.5 milyon bılhassa devlet personelı arasında, Dığeri de, dunya pazarlanndan Trafık Komısyonunun aldığı ka Parkinson Kanununun tahribatı nasıl zenginledıklernı oğrenınce, başgos»srmistir. Mâliye Bakanlı. dolâr olac aktır ve 1962 nin 30 hazı para temin etmek planıdır ve Umemurlar hayal kırıkltgına ve gı. 19C2 de, geçen yıl tahminlerini rara gore, otobusler, Emmonunden daha şıddetlidir. ranında dj ı. bır fevkalâdelik imda Thant tarafından ortaya atılmıştır. memnunıyetsırlık duygularına ka bırbuçuk milvar asacak bir varı ıtıbaren Hamıdıye Muradıye da yetısm« zse, rakam 170 e fırlıya Halen Birlesmi? Mılletler Bütçe Bu yazıda, Parkinson Kanunu pılmaktan ker.dılerını alamazlar. dat faziası sağlar.acağın hesaplacaktır. Mu.cabıl olarak 1962 mn ılk Komıtesınde ıncplenmekte olan ta Hüdavendıgar caddelenni, yanl, nun reaksiyonlarını meraur «ınıiı Hakkını bulamamış her ınjan gı rnaktadır Fakat bu ehemmıyetll tramvay yolunu takıp ederek Sul6 ayında C ye'erden ancak 40 mıl san hallndekı plâna göre, 200 milbakımmdan kısaca tahlil etmek ıs bi, onların da çalışma randımanı vâridat fazlasıyle mübayaa, inşa yon dolâr .kadar bır para toplana yon dolâr tutarındakı bonolar, 25 tanahmede gideceklerdir. tiyorum. düser. Amme nizmetlerinde aksak at, ihale, yenı teşkllât kadroları, m bılecektır. Bır memlekette, gelir leviyesi lıklar başgosterır Burokrasıden si ilh .. her şaye daha çok tahsisat sene vâde ve yüzde 2 faizle üye muhtelif tesirler altında yukseie kâyetler çoğalır. Hâdısenın karak ayrılabildiği halde, Gelirler i l e gıderler arasındaki devletieru» Merkez Bankalarına »amemurların bilir. îstihaalin artması gibi mus teri hakkında yanlıs teshıs koyan kanunl haklarını ödemeye yanya uçurumun muttasıl derınleşmesıne tılacaktır. îyı karşılanan plân tapet veya enflâgvon gıbi mertfı bır sebep, kısaca, bır kısıra üyelerın •arnının kararlaşıp yururluğe koncak birkaç yüz rflilyon liranın busebep dolayuiyle piyasadaki satın devlet adamlan, yeni kadro ve tes lUTiamadığı iddia olunmaktadır. Kongo harekâ tı ıle Gazzede Mısır maıından Snce Bütçe Komitaıi, La alma gucünun genışledığini farze kilit kanunları çıkartmak suretiyve 1rael arasında bır tampon mey Haye Adalet Dlvanın» danışacakUzun çalışmalarla 1924 . 1961 ara dana getirraek gorevını sırtlanan tır. Beynelmilel Mahkemeden, ko CıbaU'de Karadenız caddesind*. delim. Para ve kredi hacminin sı<;. te, ftrr.me hizmetlenndekı kifayetBirleşmiş Mılletler Polis Kuvvet münistlerin ve dlğer bazı memle Şaırnebı »okağında 5 sayılı evde kınliğine paralel olarak, ı« hayatm sizlığe çare bulabıleceklerıni duşu sında vandat, masraf ve yatırırı lerının masrat arından hısselerıne ketlenn Kongo harekatı ve Gazze oturan ve »eyyar mıdyecıhk yapan da ve serbest mesleklerde çalısan nurler. Hırsızlık ve yolsuzluk va hessplarının dokümunu ve tahlılı duşeni ödemeğa yanaımamalandır. deki Poliı Kuvvetleri masrailarına Ha*an Fehmı Kararaursel, geçım • ların kazançlarında tnuhim gehş kalarından vefat etmıs aıle reisle ni yapni1! bir kimse. bu imkânsızArap memlekel lerı Gazzedekı Po katılmama hakkma haız olup ol sızlık yuzunden 35 yaşlarındakı e?ı meler kaydedilir. Fazla kazaiima rını sağ ve bekâr gosteren nufus lık riva>etine kolaylıkla ınanamaz. Macıde'yı bıçakla yaralamıjtır. fa başhyan tabakalar, çok geçme dairesi tezkerelerine kadar, her Zira hıkikatte, bütçe denilen 10 lıs Kuvvetlerınin, Guney Afrika, madıkları sorulacaktır. Franıa, Belçik» ve Portekiz Kongo Gece yaruından ıcnra evde 4 ço den hayat tarzlarını yeni «artlara türlü idari ânzaya kadro darlığı milyarlık bir mâli icraat progra. UTh*nt'ın istıkraz planuun yüharekâtının, Rusya ve peyklerl de rür'üğe konması halinde bile, lf, cuğunun gozu onunde eşını Diçak göre âyarlarlar. fıyatlar y<iWI . sebep gosterıhr. mını jurutecek olan memur sınıfı her ıkısının masraflarına iştirak donup dola«;ıp gene Amerıkan Ha la 5 yerinden a|ır »urette yaraiı • mese dahi. avantajlı konjonkturParkinson Kanana, maaşlann nın tatmin edilmesi. digtr ihtiyaç ctmemektedir. zıncııne dayanacaktır. Çünku, borç yan Hasan Fehmı, karakola gıde den faydalanacak gelir sahiplen memurları lâyık oldukları ıçtımaı Iara bol tahsisat avınnaktan rok rek teslim olmuş ve «krımı oldur r,in harcamalan bir hayli eenıslfr. sevıyede yasatmağa yetmedığı dev daha muhım bır zaruret teşkıl etBirleşmiş Mille.tlerin normal yıl larını kapatmamakta ısrar eden dum» demıştır. Büyük «ehirlerde otomobil ÎSVIMdavletleru, Birleşmiş Mılletler bomektedır. Işın doğrusunu oldugu lık butçesının gehri,Memı guclenın çoğaldıgı, eğlence verlcrınm relerde, devlet adamlarının kadronolarım satın almalsrı da bekleneKoma halinde hastahaneye kal dnlduiu, gosteri» malrsadıyle istih ları ve teşkılâtı genışleterek aksak gibi soylemek lizım gehrse, zamrı esas tutularak her üye için teskarar, bit olunan aidatls rd«n faglanır. mez. Mamaiıh doğrudan doğruya dırılan kadına amelıyat yapılmif lâke ehemmıyet ven'dıŞi, kaliteh lıklara tedbir aradıklarmı tesbit lann tehırı hakkındakı Meseli Amenkamn aidatı, bütçe tedıye degıl de bir ödunc •erme tır. Ortada kalan dort çocuk, bır kuma<; satıslarınm hararetlendıgi eden bır ilmî müşahadedir. Bu ık ilimde adı olan ve te^hisi konul. nın yüzdc 32.02 si, Rusyanınkt 14 97, bahıı konusu olduğundan, UThant akrabalannm yanına yerleştırıl ve pah«!ı e?\anın raCbet gorduğü tısadı müşahade, niçin birçok mem muş bulunan bir hâdiseden ibaret îngiltcremnki de 7.78 idir. Ancak, planı Amenka tarafından, daha mıştır. dıkkate çarpar. leketlerde kaiabalık kadrofu ve az t'r Anlasıinor kı, bir defa daha Parkinson Kanunu hukmünü icra Kongo harekatı ve Gazıedekı Polıs ehven bir »er hüviyetıyl» benımBir kardeş kaatili 15 yıla Eğer gelir seviyesındekı yukseliş maaşh unsurlardan mürekkep bır etmektedir. Kuvvetlerl gıbı >alhu koruyucu senmıştir. enflâjyondan iltri gelmiş ise mebürokrasi meydana geldigini anlatnıahkunı oldu Birleşmlf Milletler Antyaıası, ozel teşebbüslerln masrafları ise. Taşlıtarlada, Hamıde Gulbeden mur sınıfı oahalılık vürunden e^kı maktadır. Parkinson Kanunu hakgene odeme gucleri esas tutularak aidatlannı ödemiyen üyeler içın ım sevnesını muhafaza «deme kmdakı tetkıkler, memur hakkını her uye ıçm aynca tesbit olunan mueyyide koymayı ıhmal etmemı? adındakı kardeşını bıçakla oldur mek ve mahrumıyete katlanmak hısselerın meydana g'etlrdıği fevka tir. 19. madde, aldatını 2 sene ust mekten sanık ,Ruştu Tafgulun du mecburı>etınde kahr. Fakat orta kısmakla hukümetlerın mali muvaiide taahhutlerden karşılarur. Aaa üfta odemıyenlerln Genel Kurul ruçmau dun karara bağlanmif ve Iıkta bir pah?!ılık cereyanını dü zeneyi düzeltemıyeeeklerim ve ısla>, norm«l bütçenin fılirınl sa£lı da rey haklarını kaybedec«kierıne muebbed hapisle cezalandırılmış • »ündürebılecek vazıyetler bulun leri verimlı sekılde yurütmek ımNüshası 25 Kuruç yaa aidatlannı hemen faemen tama hükmetmektedir. Ancak meselenın tır. Ancak, 3. Agır Ceza Mahke masa bne, memur sınıfının yıne kânını da kaybcdeceklerini delillo Törkly» Harlel rıyle ortaya koymaktadır. sanığa verılen bu ceza, men odemektedırler. Nıtekim 1958 ortaya atılması, 19. maddenin fev mesince Lira Kr. Ura Kr. kendıni bır huzursuzluk Içlndehıs60 yıllan arasında odenmiyen mık kalâde taahhutler hisselennı de bazı hafıfletıcı sebeplerle, 15 yıl setmesı mumkundur Çunkü dığer Her yerde, Parkinson Kanunutar, yüzde 4 un altındadır. Halıha için» alıp almadığı munakaşasmı hapıs cezasına ındınlmıştır. Senellk 75 00 150.00 tabakalann ferahladıfı bır devre nun tezahurlerıne rastlamak kabıldoğuracaktır ki, bovle bir eelışme, zırdakı ciddî malî krizı yaratan, f ayhk «0 00 tono dır. Fakat bu kanunun iktısadi ve Bırle}mış Mılletlerın istıkbalinı, «Hayatta basarılar tesadüf de, rrpas'an aynı sevıyede kalan ictimai zararlarına bızıra kadar I aylık 22.00 44 00 bır kısım uyeleruı fevkalâde taahmemurljrın umumi gelir «hramınlerle olur» Basan v< Yayan hütler hisselerini tcdiyeden içtınap Kongo ve Gazzedea çekilmesi kadakı mevkılerı asagıya doğru biraz uzun müddet goğus germis ülkeCnmhuriyet Matbaacılılt v» Erenköy Kız Lısesi ıle Haydar daha kavacaktır. etmıleridir. Nitekim Birlesmıs dar tehdıt edebilecektir. ler azdır. 1938 de, devletın umumi OazetrciMk Türk Anonim Şirketl Milletler, 1960 dakı Kongo hareka Enjelleme teşebbüılerlne rafmen pa»a Erkek Lisesı araaında yapılan Memurlar, devletın bünyesini ol masraflan 300 milyon lira cıvarın Cığaloğlu Balkevt Sokak No SV41 tı masraflarmın sadece yuzde 99 u Mustarıp msanlığın umıdi Bırle? munazarada «Hayatta başarılar teSahibl nu, 1961 senesındekımn de 61 Inl mış Mılletlerin parasızlık yuzun saduflerle olur» tezını savunan E dukra ıyı tanıyan kısilerdır. Maaş da ıdı. Bugun ise, 10 mılyar lıratoplıyabilmıştır. Gazzedeki Polıs den mahvolmaama elbette musas renkoy Kız Lısesi ekipı «Hayatta lardakı kıfayeUızlığın haklı ve ye d;r. Devlet masrafları, 23 yılda NÂZtME NADİ Kuvvetleri 1961 masraflarınuı da de edılmiyecek, mali krıze yapıcı basarılar çalışma ile olur» tezını rinde savılabılecek zaruretlerden otuz mishnden fazla artmıştır. MaYan islertnl flllen Idare eduı yalnız yüzdt W «ını tahsıl edebil bır çare bulunacaktır. Sovyetler lavunan Erkek Lısesını mağlup et ıleri geldıgınl bılırlerse, ııkıntıya aslara yapılan zamlar ise, gerek Mesul MOdOr tahammulle katlanabılirler. Ancak f.yatHrdaki yukselışin ve gerek mijtlr. Birle?mi«. Mılletlerln 1961 ve peykleri, koturumleştirmege uğ miştir. VECDt KIZILDEMİR ıktıdarîar, çok defa maaşları, deği malî imkanların çok altında kalnormal bütçesı 73 milyon dolârdır. rastıkları Birleşmiş Mılletlerin koFtvkalâde taahhutlerden karjılan munızmm yayılmasına set çeken Konservatuvar Türk Musikisi şen ıktı«adı duruma uvdurmakta mıştır. konseri ihmalkâr davranırlar. Butçe varirr.an gereken Kongo harekatı Bir lulhu konıma gayretlermi baltalıGazetemia* gbnderllen janlaı koMemlek«timizde, Parkinson Kaleşmiş Milletlere senede 120, Gazze' yagelmışlerdir. Mo«kova. ezeldenKonservatuvar Turk Muıikisi datı yıldan yıla hızia yukseldiği nununun tesirlen 1940 ds baslamıı nulsun, konulmösın iade edilmez dekı Polu Kuvvetleri de 19 milyon berı Guvenlık Konseyındekı veto ıcra hey»tının Munlr Nurettın halde, bazı hukümetler bu artan ve C.H.P. iktıdarınm sonu yak liânlardan mesuliyet kabul olunmaz dolâra maloimaktadır. sılShlariyle, şımdı de sınsı iktisadi Selçuk idaresiide bugün Şan sivaridatı israf zihnlyeti içlnde kul laştığı sırada biraz duraklamıştır. lanmak yolunu tutarlar. boykot taktıgıyle Birleşmiş Millet npmasında vereceğı konser progAbon* t e U n islen için. aarfın > A lç borçlanmalar Fıyatlann yukseldiği, taahhüt iş Demokrat Partının mesuliyet yıl Ostüne cAbone* veya «llan Scrvialı leri kendı arzularına boyun egdır ramı buyuk şair Yahya Kemal'ın larında, maaslarla fiyatlar araJinBirlesmıj Mılletler sımdiye ka meğe çalışmaktadır. Oysa tuttukla eserlerıne tahsis edilroiştir. lerinden göz kamaştırıcı kazançlar kavdmın k<nmrı«> lâzımdır dar, 2 çıbanbaşı Kongo ve Gazze n »akım yolun kendisini baçarıya sağlandığı, mali kombnezonların daki farkm derlnleştiği veya hafıfMevlânayı anma töreni lfdiîi safhalar olmuştur. Kurucu de yuklendıgı mesulıyetleri, Ame goturmesi ıhtimali cıhzdır. BırleşBU GAZETJt B^SD. AHLAK Mecln zamanında, yalmz memur YASASINA nkanın russesıne duşenden fazla miş Mılletlerin 18 senelık hayatınBuyuk Türk mutefekkiri MevlâUYMAY1 TAABBOT Iara yüzde 35 nispetind« kademeli parayı Dunya £vl kasasına yatır da ele alınan milletlerarası buh na Celâleddinı Rumi'nin 688 inci BTMİST1R KORAY BİRÖN matıyle yerıne getireblliyordu. A ranların halli İçin Sovyetler en u ulıim yıldonümü münasebetıyle î" d § merıkanın comert davranması, ctas fak bir lamımlyet gostermedıkleri tanbul Turk Ocağı Konya Vilftyetı borçlular tediyatta bulunmuf ol gıbi, meselâ Korede, tecavuzu bılfi Yuksek Talebe Cemiyetı, perşemlaiardı bıle zaruriydi. Zıra az gellş il desteklemijlerdır. Sovyetler, mu be günü saat 21 de Spor ve Sergı jfj YÜKSEL ÖZDEMİR raiş mcmleketler, bırakınız normal taaddit dâvetlere ragmen Birlej Sarayında bir anma töreni tertip EE Nişanlandılar butçe aidatlannı, fevkalâde taah mis Milletler Uş«kkullennin hiç lıyeceklerdir. hütler hisselerini dahi odemekte bırınde rol almamakta dayatmıslar == Ankara 16.12.1961 Şaban Gündeş beraet etti âcze duşmektedırler. Zaten akjini dır. Dünyanm muhtehf bolgeierın1 umidetmek, fakir ve muhtaç bir deki mültecilcre yardım ve sağhk On yıllık D. P. iktldan aevrınmeznleketin bir cebinden hisse ola teşkilitlannda, Gazzede, Kongoda de 1 milyon 600 bin hralık hak<.z [ rak alacağınız parayı, diger cebine v j . Sovyetler ne lermayeleri ne de mal iktisap etmekten sanık, Saban Cumhurr. et ^739 Birlesmıs Milletler teknik yardımı hızmetleriyle tem«il edümişlerdir. Gundeş'in yargılanmasına, dün dp seklınde geri koymak anlamına ge Fakat Bırlesmi? Mılletler, beynel devam edilmiştır. Üçuncu AJır Ce46 TL. ÇtFT KİSTLtK lecektir. Bugun için, Amerika ek milel vazifelerinin bırçoğunu, Sov za Mahkemesinde yapılan duruşÎÜN BATTAMYE tedıyelerle birliktc yarısım karsı yetlenn ve onun su yolundaki ma sonunda, sanığın «beraetıne» Yalnız battanıye uzerine ls latnıs olduğu halde, Kongo hareka peyklennln engelleme teşebbüsle karar verilmiştir. yapan ve herkesi bır battanitı 59, Gazzedeki Poliı Kuvvetleri rine ragmen diğer devletlenn ijbırye sahibi yapmak amaclvle muraflanmn da 33 milyon dolAn Hği fayetinde yapmiftır. Birleşmiş Bir ırz düşmanı mahkum oldu her çeşıt battanıyelerı unalât odeme beklemektedir. Milletlerin açıfına yeni yent »ıfırfıyatlariyle piyasaya arzeden Küçük bir çocuga tecavüz t>t lar eklenerek kasasının tamtakır mekten sanık olarak, dun. 2. AC'r' Sultanhamam 1« Bankası yaDığer bır ana kaynağı da, geçıci hale gelıp çekilmeğe mecbur kal Ceza Mahkemesinde •vargılanan. ı mrda 53 No. dakı ve tehlıkelı bır yol olan iç borçlan masını ve boylece Katanga'nm Nâzım Çanakçay adlı bır şahı=. 2] t Ç İ L L E B Magazacı malar te»kil etnistir. Birleşmiş Kongodan ayrılmasını beklıyen yıl ağır hapse mahkum edılmıştır. haljcın hızmetındedır. Mılletler Genel Sekreterliğı, sulhu Bclçika, Fransa, Porteklı ve GuTel. 22 55 43 Elektriği kesilecek semtler koruyucu özel teşebbüslerı ıçın ney Afrika da sukutu hayale uğraRekldmcılık Î080 8773 Havai hatlarda vapılacak değışlk normal bütçesindeki UNİCEF ve mıslardır. lık sebebıvle yarın Kazlıçeşme ] teknik yardım lonlarına muracaat Beleşçı, Hacıhasan, Meydançapraz edıp entmeğe mecbur kalmıştır. sokaklarında saat 8 den 17 ye ka • Ne var ki tTThant, malî krize dar cereyan kesılecektır daha radikal bır recete bulmanın İlk sayıda zaruretine kanaat getırmi* ve kol j ARALnî 17 RECEP 7 lan sıvamıştır. Kongo ve Gazzeden * Halk Partisi Halktan Nasıl Uzaklaştı? (TUEAN GÜNEŞ) tf> çekılmek fıkrl, Birleşmı? Mılletle ! S &J c c rın zımnen çokmesı telâkki edıle• Sâkıt olma>arJann içyüzü: NİMET ARZIK bıleceğıcden, taraftar toplamamıs< tlk yazı: İNÖKÜ 1;r. Üzerinde durulmağa deger diV. ] 7 20 12 10)14.30 16 421 13 21' 5 33 ğer 2 çare de şunlardır : •k ABDİ İPEKÇİ'Bİn 14'l«ri anlatan yazısı Kongo ve Gazzedeki gibi BirlesE 1 2 ? ~ : 1 45 1 .><) 250 + AZİZ NESİN: Bır Bakanla nasıl tanıştığmı yazıyor. Reklâmcılık 8318/877» mış Mılletlerin takatini aşan özel Reklâmcılık 3138/8778 •k MÜMTAZ 8OYSAL: Anajasanın hazırlanışınıı» gizli yön^HiıiHMiııııımitmiMmtmııııııııııııııımımımıımmmmııımmıımimııııım lerini açıkladı. gnzergj değişiyor Parkinson Kanunu B Dr. Feridun Ergin dâvasını halledemedik 1 Karısım bıçakla ağır yaraladı CÜMHÜRİYET aaındaki tekzip dâvası bir tflrlu yolans konmadı «ritti. Durnm gtrçi son 10 >ıl içinde oldnğu gibi değil. Değıl ama kanunun yalan baberı doğrultmak, serefıne, ha;. si>etine, ilibarına nâhak ycre tccavtu edilen vatndasa kendisini müdafaa etmek üzere açtığı ımkan kapısından içerıje yıne gireo glrene . Eline kalemi a lan tekzip yazıyor. Maalesef bunlann çoğu sulh hâkimi karariyle gazete yazı ışleri miidiırlerınin önune feliyor. lalan haberi doğrultmak üzere idare adamlarının gönderdikleri tekzıpleri bir de okujorioouz ki tekzip yerine teyit. Yanlıglık esasta defil, dordfinefi, beslnci derecede tefermatts .. Ama ortada tekzip bakkı \tt ya, bn idare adamının imzasının gazete «ahlfelerlnde «jörunıııesi var ya.. Şeret, naj snet \e itibara doKunmaya gelince o bahiste de aklın kabul et nmeceği derecelere varan bir titizlik, bir alınganlık btilün vatandasları sarrnıs. Ne yazsanız ondan bir, yshut bir kaç tane » • lınan mutlaka çıkıyor. Ha>di bakalım, gelsla tekzip, gelsln snlb bâkimi kararı, gelsin sutun sütnn yazılar.. Ama gazete dediğınıiz nesir rasıtası umumi efkârııı mali olan bir meta imış. Gazete sahifcsine kanun zoruvla yerleştirılen bır tekzip yazısının jerıne o olmazsa halka ta>dalı bir haber, hukümete yol gosteren bir fıkra, bir tenkid konabilirmı f, bona aldıran bile yok . Kannnun bixe biraz föz açtıran tarafı, aiılh bâkimi kararivle gclen tekzibe bir nst mahkemede ıtiraz hakkımızın bulunm^sı ve nıha>et boyle zor durnmlard» >eg£ne teselllmiz olan du şunce Türkiyemızde bâkimlerin yanlıs kararlannı dahi duzelle cek hâkimler var. Bedbabt dgretmen Lâmia tren meselesi için (Nazik btr Konuda bir u>arrua ve bir rıca) başlıklı bir fıkra jazmışım. \jzıda onun adından başka bir isim de yok. Aradan giinler, haıtalar geçtikten sonra bır de bakı>orum. Emin Zorlu ımzalı koskocamaıı bir yalanlama geli>or. llakkjıdaki tuküm kesbı kat'iyet etmeden zavallı emektar oğretmenl bir kere daha feei «ekilde mahkum eden bir vazı . ÜsteliU sulh hâkirainin neijir kararını da ta#ı>or. Brt aman! Tablî, kan tepemıze çıkıyer ve derbal ttst mahkemeye kosuvoruz. Bakın şımdi bâkimın kararına: 1 HilSfına kati bir delil olmıvan, tesbit edilraıs bır haberin makale konusn edilmcsi tekzip yazısı neşrinı gerektirmez. t Yazıda tekzip sahibinin adı sarib «larak ııkredilmemış, yazı ile olan ilçisl kafî sekllde belirtilmemiştlr. Binaenalejh tekzibe mahal yoktor. 3 Cevat Fehmi Baskut Imzalı fıkranın ve tekzip sabibinın yasısında acıkiadı|ı busnsatın mahiyetine gsr* tekzibin neşri Iiizomla defildir. N'etice Cnmhnriyet gazettsinin vıptıtı itirazın kabulüne ve sDİb ceza hâkimligi karannın kaldmlmMin». Evet Türkijemizde hâkimlerin yanlıs kararlannı dahi düzeltecek hâkimler var ama gazete cinin mabkeme kapılarını çalacak vakti var mı? Sok: Carum bn isin en basit hal sekli. tekzip sahibinin yalanla masını nâkim kararı olmadan gazeteye göndermesi. Gaıete yınlışlı»ını >e baksızlıtını anladığı halde koymazsa dâva açması v< gazeteciyi mahkum etiirmesi defil midir? 1si »aten basmdan askm snlb bâkim>ni o yertnn kafasıyle bazan hakikaten çok kansık olan çazete nesriyatı içıne karıstırmanm mânası ne? GOrflltaye getirip haktaz, nydnrma, mânasız tekzipler ko>durmak mı? Cevat Febml KENT OYUNCULARI KARACA TİYATRODA 18 Aralık 1961 pazartesi günü saat 2145 d» AŞK EFSANESİ Oyun 3 Perde Yazan: Jean Anouith Sâfaney Koyan: Miiafjk Kenter âlllllllllllilililllllillllllllllllll.l ' YÖN APTAL KIZ 50. TEMSÎL 19 aralıktan itibaren her gun 18,00 da Biletler satısa arzedilmiştır. Tel: 44 66 W İL 672/8759 SATILIK 1961 Pontıac, Parisıemme «0» kılometrede. Tel: 47 46 09 15,00 18,00 arası Cumhuriyet 8741 20 ARALIKTA ÇIKIYOR H E R Y E R I ^ E A R A Y iHI•&. fBasm 10901 8780) 5 tmsak Yatsı [ imBULUN Mohtar mektuba devam etti: ... işte böyle baba. Mflcerret gtlin. Arkadaslanmın cfimlesine selâm ederim. Mohtar emmime mahsu» selâm edip iki ellerinden pus ederim. Kabveel Idıbıdının Halil ağama mahsns selâm ederim. Bilcümle din kardaşlarıma mahsns selâm ed»rim. Beni sorap snal idenlere mahsus selâm ederim. Bacun Ümmfl taanıma mahsns seUm edip avrıca iki gözlerinden PBS ederim. Aman baba, ne yapın vapın gclin. Gfalerim yolda. Gelmeden bana mektup sıhn. sizi Haydarpasa'da karşılavım. tstanbnl bir tevatfir, lstanbul dilinen tarifi gayri mümkunsüz : > Mahtar mektabü zarfa koyop nzattı. tflâhsızın ¥usnf aldı, ar dında ojnlları, kahveden sevinçle çıktı. tnce, uztın kacakları birbirine dolaşarak evinin yoîunn tuttn. Ümmü onlan kapıda daörtgbzle beklıvordu. Talnız üınmü değii rnmü'Dİı kız arkada;ları, kadınlar, ıhtıvarlar da. tflâhsızın Ytısufu byle ucar çibi gelir görünce ayağa kallııp basnrtölemlc saklandılar. Bir kısım (btiyarlaroa arkalarını donduier, Yu^ufnn gözö dfinyavı görmü yorda. Kızına möjdeyl verdi: Aian eline mala almış ümmü oknma yazma bellemt?. Blzi oraya, yanına çığınyor kıa. EDEBİ ROMANIM1Z: M \&MAL ^ımıııımıııııııııııııııııııııımııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııımMi i r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 rı 1 1 1 1 f 1 1 1 j 1111 j ı • i r f 1 1 1 1 rı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L^ 111111111 1111 111 111 111 1111111111111 fen» olmnslardı. Ttuufa relin = ce. onnn ds az Bnceki ne?esl r ÇETLV ALTAN. SADUN ABEN*. SABAHATTİN EYÜBOĞLU, uçmustu. Bir zaman tek kell = me çıkroadı hiç birinden. Pen 2 BEDUİ BAH?1I, İLRAN SELÇUK, TUBHAN SELÇUK, eere adına kirli, vnvarlak eam S TONGIÇ, MELİH TÜMEK, ŞEVKİ VANLI, SUAT YALAZ... lardan varan çlv gfineş yüklü S kirli aydmlıkta herkes bendi i E C'jmhuriyet 8764 çindeki .Ana» yı dflşönü>or, 5 daha çok da kadının öldfiftt sı s ra>ı yacıyerlardı. Sessiz, kıs^ £ donaz! laa? Kı« Cmma? Deyynf«n k^ lan bir lâmba gibi ağır afır bir S Anaunı hatırlatan, elleri kı ıı, ne snsnyon? öyle detil mi? Yüz%ıllar gectıkçe adını daha fazla andıran, ününü daha fazla tSkenlften ibaret kalmıstı 61n S nalı, sayıf, a n a gözlerl giyah Ümnrü: yayan, ışığını daha fazla veren insanlık saıri buyiık mti. Babalan o sıra Çnknrova S (iyak, Iri Iri Cmmtt de kardas D « f u , dedi. Değrtı ya . davdı. Afsları Memed arkadas S lan gibi heyecannzdı. Anasına E, ne olmnş, D«ğrn ya ne larıvla kimbilir nerede. tki o| ~ çekmijti besbelli. A|asmm elidemek? lan da kapı önünde oynoynr S ne mala alması, okuma yazma Gidecek miyiz? lardı. tlmmfi başnevndaydı a C bellemesi aylardır czledikleri, Gideceğiz tabi. bemi de gi nasının. Çaknrlanna çdkmiis Z nın 689 yıl önce bugün ebediyete doğmtifttt. Büyük taayaller knrdnklan feyler eldeeeğiz. Burda neyim var? Neclchanın ölmez sözlerini, sönmez aşkını, ferdiycti (özleriyle kadın melâl ınahzon 5 da|n balde, çene de sevinmevimiz var? Gitmeyip de . Çubakıyordo kızına. Sonra nyk« ~ erhen kudretjni miş jrörünöyorda. Babasıyla karova ınukureva. Çukurovada va dalarcanna gdzleıini afır a Ş kardeşlerinin ardından eve gir babamm tarlaları, fabrikalan ğır yummuş, açmıs, tekrar yoro ~ di. Ayaklan yalındı. A yak bi yok ja. Bir gün atlarız knsluk mns. Bir daha da açmamıştı. S lekleri inee ince. trenlne, ver elini lstanbul. öyfflSbsızın Tnsnf: 5 le degll mi lan? Kapı dısardakilerin saratma Ve Tecellî, diye içinl çektl. = kapanınea, diller nsai aral çöOfnllarının verecefi karsılıfı Ne yapalım, tecelü! = ciildfl. beklemeden, Gafurn hatırladı: Sonra kızının yanına geidi, = Gorüyon ron oğlanı? Lâkin Gafur, eh ulan Gaçömeldi, dizlerine kapanmış ^ Bnnlar seyeak açıkgüa bafur. . Seni clbet grizüm görür. basını kaldırdı. Kızın kara göz = cım.. Demek benim kızdan gSnüllü, bulabilırsmız Turkçeye çeviren leri yaş yaştı. C Açıkg&z ki açıkgiz . yalabuk o|İKmn Istanbal gnrbe Aitlama, dedi. AJlama yaT S Babasına çekmiş oflan! tinde yek basma bıraktın? Dır rnra. Olenle ölünmez. ölrnese = Yarın ¥a*uf toplar çoeak naksız Aaaah. beıı dediydim o Dıranı Kebır • Fihi MâFih d« Memmedinin bn sflalerini E larını ver elıni lsUnbul zaman. Gafnra mafora (firenme S cilt 120 Lira : 15 Lira %8r»e lylydi ya, tecelli işte. A{ Ş t'mmfi de can atı\ordu za oğlum. Rahmetll emmira dirdi REMZİ KİTABEVÎ lama = ten ki, siz siz olun, gnrbete düserİL 56«/8755 Çoeaklannı öylece btrakıp = : | Bir daha da gelmezler! ken, eurbettekj bemserinize evden çıktı. ~ Nesine geleeekler? mümserinise güvenmevin derHavadis tekmil k3ve kurşun s Onlar garbete alıskın... di. Lâkin eferim Memmed. gri"""1 hızıyla yayıtmıştı. Muhaliflerin £ rüvonuz ma. tam beoim oflum kahvesinin ikıünden geçerken, £ oldueunu belli etti! Içerde Iflâhsinn Tasni, elinçağırdılar. Oitti. O cıktıktan = Mektubn öntıi bir süre kendi de mektnp, eynuyordu: kendine ölçtü bieti, sonra: sonra mnhtann kabveye, kah Ş 25 Aralık. 1961 15 Oeak, 1161 Eferim nlan Meraaaed, u Likin, dedi. ananız sag o vedekiler voluyl» da U*ye ya s tarihleri arasında HAMBURG. BREMEN, ROTTERDAM, Tan Memmed eferim sana oilaraktı felekte vıldı D P . propafandası «nuha E ANVERS. LONDRA lımanlarından Türkiye ıçm ticarî eşya lum. Dimek sn mnhtara, kövltiOdava sankl birden bir el«m lirlere çelip ulaşmıstı. CHP E yukleyecektir. ye karşı benira yıizUmâ kara kederi, bir aftrlık çöktu. Ümde»rinde mnhtarlık vspmış. E çıharmadın? Eferîm oglom. Amö, diz üstü oturduğu kapısimdl kahre işleten ihtiyar: = KOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ nrlığıacs altın edersin nlan. e. nın yanında dizlerine kapana Duydnklanmız doğra mn? = Galata, Bankalar caddesi Bozkurt Genertl H»n kat S ferim Bnndan sonra bana karak, osal, garip, gJMerissia Mr dedi. E Telefon; 4İ 26 63 49 56 70 Telgrai: KOÇTUĞ İSTANBUL ra da olüm yok. Oyle defil ml afıttır tntturda. tki oğlan da (Arkam var) S Reklâmcılık 307«W8 Suadiyede apartıman daireleri Her bırı 50 000 lira degerımie, 4 oda, 1 lıol gömme banyo, parke dDşelı, havadar, manzaralı, mîikemmel, luks daıreler M E V L  N Â, DİVÂN. I KEBÎR'de ABDÜLBÂKİ FIHI MA • FIH te GÖLPINARLI i İ «M/S M A R M A R İ S I» zengm para ikramiyeleri KREDİ BANKASI İL 632/3751 TÜRKİYE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle