12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
istanbul Tokyo Güreş takımları bu gece 2030 da Spor Sarayında karşılaşıyorlar alacak gureşçiler için dün Emirgân güreş kampında seçmeler yapıldı. Bu seçmelerde 10 çift güreşti. 9.30 da başlıyan ve 3 saat devam eden güreşleri Umura Müdür Bekir Süâh<,ılar da lakip etti. 52 kiioda Mehmet Esenceli çetin bir İstanbul Tokyo temsili serbest güres musabakası bu akşam 20.30 da Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır. Takım tesbiti Japonlara karşı çıkacak o'.an temsili ve milli takımlerda yer müsabakadan sonra rakibini yendi. Ramazan Çatal ile Mahmut Atalayın güreşi çok çekişmeli ve giizel oldu. Hasan Güngör ile Bekir Bükenin güreşi berabere bitti. Bekir Büke tçmsüi takımda yer almak istediğini söyledi ve k^bul edildi. Nihat Kabanlı, Yunus.Pehlivanla tutuştu ve iyi bir güreş oldu. Kabanlı. milli takımdaki yerini arkadaşına bırakmadı. Hamit Kaplan 20 dakikahk bir antrenman güreşi yaptı ve iyi durumda olduğunu gösterdi. L'mara Müdürün konuşması Seçmel'rden sonra Bekir Silâhçılar güreşçilerle kısa bir konuşma yaptı ve hepsinin tam bir disiplir» ruhu içerisinde çalıştığını ve dünya güreş âleminde eski seviyemizi tekrar bulmamız lâzım Eeldiğini belirtti. Japonlar hakkında da sunları söyledi: cRakiplerimiz hafif sikletlerde kuvvetlidirler. Bu isin canbazı olmuşlardır. Küçük görmiyelim, onlara gereken nnemi verelim.» Japonlar 1.5 av süren bir turoed»n sonra memleketimize gelen Japonlar hafif sikletlerde kuvvetli olduklarını söylemektedirler. Turned» 12 müsabaka yapmışlardır. 57 kilo güresçileri Kozavva Rus milli müsabakasınrta seyrettiğimiz Alievi tıışla msslup etmistir. Japonlar dün ak^am Fatih Güreş Kulübünde çalışmışlardır. Ağır siklette güre=memeyi ist™mektedirler. Konuştucumuz idar^ciler «8 siklette cürrş vrıpılır» demektedirler. Durum hugün anlpsılacaktır. Aksi h?lde Japonlar ağırda hükmen mağlubiyeti kabu! etmis ilarek mindere çıkacaklardır. Gureslerde 2 kilo tolerans kahııl edilmitir. Bilet fivatlan V,<J 1»1XJUIUI CıX" 13 Genel Müdürlüğün tesis yapmak için tesbit ettiği araziye yüksek fiat isteniyor Milli takımımızın tesbiti için dün yapılan seçme miisabakalarından biri SporToto'dan Beden TerbiTrsi «e oldukça kabarık bir yekun» Umam Müdürlüjüne ajnlan his. vardığiudan Umnm Müdürlük bu para ile memleketin muhtelif böl gelerinde tesisler yapmak fizere faaliyete seçmiştir. Beden Terbiyesi L'mam Müdürlüfü ilk olarak tstanb1 ve An. karada spor tesisleri için lânm olan araziyi tesbit etmis ve bu yerleri satın almak üzere Beiedi. yeler ile temasa geçmistir. Ancak tstanbnl ve Ankaradaki idari makamlar bu arazileri çok fâhiş fiyatlar ile «atmak istemis. lerdir. Elindeki para muhtelif yer lere tahsis edilmis olan Beden Terbiyesi Umnm Müdürliigü bn durum karsısında çok mnskül bir dııruma düşmüştfir. Spor tesislerinin yapılmasını bir müddet gecik tirecek olan bu bareket üzcrine spor işleri ile meşsul olan Devlet Bakanı Necmi öktem bn meselenin halledileceğini ve bü. tün Valiler ile konuşacagını söyle mişrir. Dnrnm öntimüzdeki cün YAZISIZ Ierde daha iyi aydınlanacaktır. Belediye, spor tesisleri imarı işini baltalıyor İstanbul karması bugün B. Spor ile karşılaşıyor Saat 14 de başlıyacak maç. İngiltereye karşı karmanın ilk hazrrlık musabakası olacak Japon serbest takımı toplu haJde Dün akşam antrenman yapan Japon fiiresçileri 23 jaşından genç futbolculardan müteşekkil Istaııoul karması buf.un saat 14 de Mahalli liğden Ceyogiuspor ile ilk hazırlık maçı. tıi yapacaktır. Fıtbol Federavonundan bildiAnkara 12, (Cumhuriyet Te rilciıg'.ne göre, îstanbul karmasi leks) 16 ncı haftanın Spor.Toto futboıcuları şunlarnır: ikramiyeleri kati olarak belli olHeriktaştan: Süreyya, Yükset, muştur. Bugün yapılan degerlendir Miifit. Cî. Sarayd^n: Talât, Uğur, meye göre: FV'.e'tahçeden: Öıcan (kaiccO, 13 bilen yok. Ş°i:'m, Nedim. Özcan. Karagümrük 12 bilen 5 kişi 68.226.5 ar, Okul Spor Yurtları maçlanna ten: Aydın, 1. Spordan: Yılmjz, 11 bilen 91 kişi 3.748,5 şer. Bilge, Tuncay, Vefadan: tbrahim bugün de devam edilecektir. 10 bilen 870 kişi 392 şer lira ala. Yeşıldirekten: \ilumm, Beylerbe. Projram: caklardır. Futbol Şeref Stadı: Atatürk yir.den : Benan. Toto Müdürlüğünden bildirildiLisesi . Eyüp Lisesi, Anadolu Liğine göre, geçcn yıl gene] hâsılat sesi H. Paşa Lisefi. 16 ncı haftada 14.643.406 iira iken Fenerbahçe: Aks. Gazetecilık . bu sezon 16 nrı haftada 29.605.876 Kabataş Lisesi. liradır. Buna göre artış yüzde 100 Voleybol: Eminönü: Ist. Kız Or. dür. ta . B. Köy Orta, Şehremini Orta Selçuk Orta, l.«t. Erkek Orta . B. Güreş Federasyonuna Koy Oria, R. Kolej Orta . Zoğrafj'eni bir üye alındı yo n Orta Millî müsabakada bilet fivatlan K Köy salonu: Çamlıca Orta Londra 12, (THA^ Gelecek soyledir. 30, 20 ve lî) lira. Temsili Ar.tara 12. (Cumhuriyet lımüsabakada i^e 20. 10. 5 liradır. IPKO Güreş Federasy jnunrtjo hafta cumartesi günü, Twicken. Eıenköy Orta, Toplıane Sanat . Takımlar bildirildiçine göre münhal buîu ham'da iki ezeli rakip, Kembriç'le Bugünkü müsabakaya çıkacak r,an üyelise eski milli güreşçiler. Oksford arasında ananevi rugbi Üniversite pingpong temsili takırmmız şövledir: 52 ki j den Ş:fik Uçar tâyi n olunmuş ve karşılaşması yapılacaktır. Bu mü. lo: Kâzım Barak. 57 kilo: tzzet bu h'.'fustaki onay ahnmıştır. turnuvası h:m karşılaşma için, Kembriç ta. Büyük, 62 kilo: Yunus Pehlivan. kımma mensup oyuncular 10 gün Ankara ' ' , fCumhuriyet Te. 67 kilo: Ali Çetin. 73 kilo: RaraaI lük devre boyunca asızlarına hiç leks) Ortadoğu Üniversitesi »a?an Çatal. 79 kilo: Sırrı Acar., bir şekilcie alkol a'.mamaya ve si rafından tertip edilen Ankara Üni P7 kilo Bekir Büke, Ağır: Ibra1 okullararası gara içmemşye karar vermişlerdır. versite ve Yüksek rahim Karshacak. Ping.Fone müsabakalan dün yaMillî takım pılsn i K. GUMRÜK, DKFTF.R miştir. müsabakalarla nıhs/etlen52: M?hmet Esrnceli. 57: Hnsan ı Sevinç. 62: Nihat Kabanlı. fi7: Artil Tek erkek: j DARI YEMEMEDİ. Gıinsor. 73: Mahmut Alalay. 7S : { (ia/ctrlpriıı ön sahifeleri: 1 Türker Yıldır. i Ismail Ogan, 87: Hasan Güngor. t(CHPt. (AP|, (YTP). (CKMP) Tek bavan: | Bu iıafta Milli lişde yekerhılal Ağır: Hamit Kspl.in. 1 Tülay Yıldır • Gazetrlerin arka sahifcleri: 1 ve Altayla lig maçı oynayaoük olan Çift erkek: .Tapon temsili takımı t (GS), (FB). (BJK). Karasümrük futbol takımı dün 1 Turker Yıldır . Ülg^n Srizer 53: tmaizıınii. 57: Knzavo. fi2: • Öönöfrf! (S.O.S.) yahu ] saat 11 de Vefa Stadında 1 inci Kansık : «atanebe, 67: Abc 73: Kaneko, ; Ahdolkadır YLCELMAN Amatör küme takımlarından Def1 Tülay Yıidır Turker Yıl. V.): lshikovva, 87: Kaıvano. tcrdar ile hususi bir kaışılaşma !dır. Tuncer BKNOKAN i vapmıs ve 00 terabcre kalmıstır. Jl Bu hafta da 13 biletı çıktnadı Bugünkü okul maçları « Yoleybol B takımımız, ATTILA SESOREN K. Köy Ticaret, Ist. Erkek Lisesi Vefa Lisesi. H. Paşa salcnu: S Jozef Seli miye Ask. Orta, Şi?H Terakki Deniz Lisesi. Basketbol . K. Köy salonu: Toplıane Sanat . K. Köy Ticaret, Vefa . tst. Erkek Lisesi. H. Paşa salonu: Deniz Lisesi Şişli Terakki, Avusturya A takımı ile karşılaşacak 10 gün sigara içmek yasak! Atlet Aydın Tunalı'ya 6 ay müsabaka boykotu verildi Ankara 12. (Cumhuriyet Te. leks) Merkez Ceza Heyeti haftajık toplantısını yaparak günde. mindeki dosyalar üzerinde gerekli incelemeyi yapmış ve şu ka rarları almıştır: Eşüpten Hüsnü ile Taksimden M?!ili birbirlerine tekme attıklarmdsn bir ay boykot cezalan al. mışlardır. 21 25 ekim tarihlerinde yapvlsn Yunan. Fransa ve Türk jtlpllprinin istirak ettiği üçlü yarısmayîı mâzeretsiz olarsk katıl. nıayan Beşiktaslı Aydın Tunahva 6"ây müsabakadan men cezası ve. rıhniştır Kürekçilerin dosyası tekemmül etmeııv.inden bu hafta bir karar n'nıamrtinıstır. istanbul ve Ankara genç voleybfl karmaları belli olmuştur. tstanbul voleybol karmasını Fenerbah çeli Atillâ çahştıracaktır. Genç milli takım antrenörü olan Oral Yılmaz habersiz tâym karşısmda istifa etmek mecburiyetinde kal. mıştır. Karmalar 23 nisana kadar çahşacaklar, sonra tesbit edilecek olan senç milli voleybol takı j mımız Avusturya A milli takımı ile Viyanada karşılaşacaktır. Şeh. rimizde birka;; milli müsabaka daha yapacak olan genç milli >akımdan temayüz eden voleybolcu lar A millî takıraına alınacaklar. ] dır Böylolıkle A milli takım genç lestiıiipcek ve Dünya Şampiyona sına hazırl<macaklardır. : .S! Hakkı Gürüz. Denizlide hakem kursu açtı Denizli 12 (Telefonla) Beyneîmilel hakem Hakkı Gürüz'ün neza retinde ilimizde bir futbol hakem kursu açılmısiır. 10 gü n devam edecek olan kurşa 15 hakem katıl maktadır. isi. Dz. Teknik Mfz. Sat. Al. Koms. Bşk.dan MtKTARI 9000 Kılo c t s s t nifn bfdel Lira Kr«. Katî tfminat Lira Krş. RADYO PİLLERİ RADYO PİLLERİ İL 482 8567 İ • ; 8 Krathk Tek Taş Yarın Sanrialbedesteninde Cumhurivet 8583 Sivah 53C 4 m.m. boy; W0 200. e n : 90101 Cm 172SO 00 3110 40 19000 KUo Sıvah saç 1 m.m boy; 200. en; 90100 Cm. 44080 00 77?3 60 1 Yukarıda rinş ve miktarı yazılı ıki kalem «ac. pazarlık u«ulü :1e satın a h n a c s k t : r Tamsmının mııhammen '^"rieli filSfifı lira olııp kat'i tpnıınatı R6."6 lıradır. Tarnamı bir ısteklive ıhale >=dılebıleceği gibı musaıt fiat teklifi karşısınria beher kalem ıkı ayrı istekliye de ihale edılebılir. Daıresı °o 20 fazla veya noksan almakta serbesttir. 2 tha'esi 2 ocak 19S2 t a n h ı n e kadar mesai günleri saat 14,30 ria lstanbulda Kasımpa;adakı Ko • misyonda yapılacaktır. 3 Sartnsmnsi Ankara ve tzmır M.S.B.Lv.Amirlıklerınde ve tstanbul'da Komisyonda her gun görulebilir. 4 Tâliplerin, yukarıda behrtilen tarihe kadar belli saatlerrle K omisyonumuza muracastleri. (Basın U90R/8579) EREC FİAT Adedi95 Kuruş " 75 „ 75 „ BİLÛMUM Aşağıdskî fiatlara mağazamızda perakends satılmaktadır.Kİ TİP Bayındırlık Bakaıtlığı makinesine güvenebilirsiniz! Zira Farit tekmil hfisap işlerinizi en rahat, en sessiı, en eeri ve en basit bir. şekilde halieder Evet bir Facit alınız. KarayoEiarı Genel Müdiirlüğünden Gayrimenkul satış ilânı tSTANBUL 10 cn ÎCRA MEMl'RLrGt'NDAN Ml/241 Sü^uun ızaiesi suretivle «atılmafina ksrar verilmis olan Fatih civarınrla Fener Hızırcavuj Mahallesi Corbacı Cesmesi Sokafiınria 276 pafta 1S79 ariq 50 parselde kavıth 26 kam savılı arsanin tarnamı îstanbul Sultanahmette Adlive Saravı içinrie savrımpnkul satıs mahallinde 19/171962 tarihine eelen cuma eünü ssat İS ten 16 va kadar birinci açık artırma suretivle satılacaktır Imar dnrnraa: Imar MüdürlüSünün 6/7/961 ve 9/8/961 tarih ve 4810 ve 5399 numaralı imar tezkerelerinde: Gayrimenkul avnk nizam insaat. sahasında kaldıSından parsel ebatları ınsaat sartlanna müsait olmadığı bildirilmektedir. Gayrimenkulün evsafı : Mezkur eayrimenkul Balatta Âyan Caddesı cıvanndaki Kalpakcı Ceşmesi Sokagında 26 kapı numaralı kârgir evin bitişiSinde arsadır. arsa arkaya doîru dik mevilli olup orta kısmındaki düzlükte biri iki odalı diğeri tek odah aynk vaziyette üzerîeri kumlu muşamba ile örtülü borat dafiların iscalinde ahşap gecekondu binası bulundugu gibi hem hududundaki 7 parsel üzerinde 5 kârgir evin arka kısmında kalan arsayı kendi hududu istikametlerine göre tahta perde ve briket duvarla ayrılmak suretiyle bunların bahçesı olarak kullanıldıgi görülmüs ve anlaşılmıştır. Hududu ve sahası kadastro plânı cibi olup tamamı 542 metrekare miktarı sahasındadır. Bulundugu mevki ve vaziyeti hazırası ve imar durumu ve emsaline nazaran halihazır pij'asaya göre emlâk alım satım rayici gözönünde tutularak 542 metrekareden ibaret bulunan gavrimenkul tamammın (40650.) kırk bin altıyüz elli lira kıymet ve üzerinde insa edilmis bulunan ahşap gecekondunun da (3.000.) üc bin lira degerinde bulunduguSatış sartları : l$bu gayrimenkulün artırma şartnamesi 3/1/ 1962 gününden itibaren 961/241 No. ile 10. lcra Dairesinin ilân tahtasında herkesin görebilmesi için açıktır. îlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenlerin isbu şartname ve dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. Artırmaya istirak için muhammen kıymetin °.'o7,5 nispetinde pey akçesi veya millî bir banka teminat mektubunun tevdii şarttır. Tellâliye rüsumu. ihale damga pulu, taviz borcu ile tapu tesçil ve teslim masrafları müşteriye aittir. Gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte Memuriyetimize müracaat etmeleri, aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıs bedelinin pavlaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde artırmaya istirak edenler artırma sartnamesini okumus ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üc defa bagırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin O'o75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak sartivle artırma on gün daha temdit ve onuncu 29/1/1962 Dazartesi günü avnı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada satış ve paraların paylastırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en cok artırana ihale edilir. Gayrimenkul kendisıne ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde ihale bedelini vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis olduğu bedelle almağa razı olursa ona. razı olmaz veva bulunmazsa hemen yedi eüıılük müddetle artırmaya çıkartıhp en çok artırana ihale edilir. Iki ihale arasındakı fark ve geçen cünler için "rî ten hesaplanacak faiz ve diğer zararlar avrıca hükme hacet kal maksızın Memuriyelimizce alıcıdan tahsil olunur. Yukarıda gnst?rilen gavrimcnkul isbu ilân ve artırma şartnamesi dairrsinrlç «atılacası ılan clunur. (Basın 12146/8.580) 1962 yılının mart ayında Ar.kara Bayındırlık Mudürlüğü Eğitim Atelyesinde açtlacak olan tpm«'l kurslarında vazifelendirilmek üzere askerlıe:ni yapmış azami 35 yaşında 7 öğretmen ramzedi ahnacaktır Mntnr, Elektrik. Makine Teknik»r Okulu me^'iniir'Tidan bu işe talip 'ilmlarn en geç 27/121961 şunü sai* '7,00 ve kariar Personel 5ube»i Miiriürlüğü Personel Seçnıc ^ef'iğine şabsan müracaatUr; rica olunur. ADRES: Tnna raddesi No. 7. kat 1, oda No. 23 Tel: 123190/109 Tenişehir . ANKAKA (Basın 11980 A. 17902/8577) U12 U/8 2 1689 » 9 Volt KİVİ « 150 635 80 „ „ „ BAHAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ t^lanbul Ssbunru lıan Cad. No. 5 H, 521 3563 Konkordato Kom iserliğinden : tstanbıılda Ankara Cad. No. 88 de Türkiye Eczanesi ve Sirkscide Serdar Sok. 28 numarada Arif Neşet Usman Lâboratuvan sahibi Arif Neşet Usman İstanbul İcra HâkimLiğine müracaatle alacaklılarına konkordato teklifinde bulunmuş, Yüksek Hâkimlik 961/15477 esas. 5 12/ 961 tarih ve 961/1419 sayüı kararı ile borçluya iki avlık mehil vererek Konkordato Komiserliğine İstanbul Barosu a\aıkat)arından Mehmet Oğuz Karamanoğlu'nu tâyin etmistir1 Konkordato istiyen Arif Neşet Usmanda alacağı bulunanlarm işbu ilânın intişarını mütaakıp 20 gün içinde Konkordato Komiserinin İstanbul, Cağaloğlu, Yerebatan cad. 66 numarada bulunan yazıhanesine tatil günleri hariç her BÜn saat 16 ve 18 arasında müracaat ederek alacaklarını kayıt ettirmeleri İcra Iflâs Kanununun 292. maddesi gereğince Iâzımdır. 2 Bu müddet içerisinde Konkordato Komiserliğine müracaatle alacağını kayıt ettirmiyen alacaklıların Konkordato müzakeresine kabul edilmiyeceği ilân olunur. ARİF NEŞET USMAN KONKORDATO KOMİSERİ Av. M. Oeuz Karamanoğlu (Basın 12263 8602) Eli Burla ve Ortakları İL 440 8570 İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği 1961 • 1962 Ders Yıh Akşam Kursları İKİNCİ DEVRE Kayıtlar: 16 Aralık 1961 den 23 aralık 1961 akşamına kadar, saat 17,00 19.00 arast Reşat Bey Apt., Kamorat sok. No: 1/23, Ayazpaşa'da yapılacaktır. Dersler: Parmakkapı'daki Atatürk Erkek Lisesinde 8 Aralık 1962 de başhyacaktır. İL 580/8604 Ayancik Devlet Orman jşletmesi 1 tçlçtTiemı? Kereste Fahrikası deposunda mevcut C2152) mçtrpkijp K"knar. Cam ve Kaym kçrpstelerle (6992) metrekare Kavm c r k e l e r (55ı parti halinde ve acık artırma suretivle. pefin bedelle satısa cıkarılmıstır. 2 Sştısı 22/12 '1P61 tarihine ras'ıvan cuma 2Ünü saat 14 te îsletme Müdürlüaü binasında tonlanacak komisvon huzurunda ^•apı!acaktır. 3 Beher mptreküp kerestelerle. beher metrekare parke'pr:n mııhamrnen bedeüeri : III.S. normal bov köknar kereste (550.). III.S. normal bov koknar kereste (450. ). III S. kıss boy köknar kereste (325. ). Norır.al bov koknar Cita (300. ). Kısa boy köknar Cıta (250. ). Cok kısa bcv Cam ve köknar Cita (200.), Artık köknar Cita (120.), KHknar Lokum kutulugu tahta (280. ). III.S. normal boy kavm kpreste (660. ). III.S. kısa bov kavın kereste (530. ). MI.S cok kısa hoy kavın kereste (420. ). Merkantil normal boy kayın kereste (550. ). Merkantil kısa boy kavın kereste (440. ). Merkantil cok kısa bov kavm kereste (330. ), III.S. normal bov kavın kereste (375. ), III.S. kısa bov kavın kereste (300. ). IV. S. kavm kereste (275. ). I.S. normal bov kavın ve gürgen ufak mallar (375.). I.S. kısa boy kavm ve gürgen ufak mallar (275. ). Fırınlanmamıs Tombant kenarlı kayın kereste (400. ). I.S. kavın parke (26. ). II.S. kayın parke (23. ), III.S. kayın parke (20. ) liradır. 4 Bu işe ait sartname Orman Umum Müdürlüğünde. Kastamonu Orman Basmüdürlüâünde. Ankara, Mersin. tzmir, Istanbul. Karabük, Sınop ve Samsun Isletme Müdürlüklerinde Eörülebilır. 5 Her partinin miktar ve geçici teminatı sartnamede eösterilmiştir. Isteklılerin satın alacakları partilerm rb7,5 temınatmı îsletme Veznesine vatırıp sartnameyi İm7a ettikten sonra komisvona müracaatlan ilân olunur. (Basın 11902/8578) İL 575/6530 , Kömür Naklettirilecek Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden Ankara 1 Kütahya Azot Sanayii tesisîerinin 1962 yıh işletme rr.ateryali ihtiyacı olarak 300 . 360.000 t o n linyit kömürü;nın. Kutahya'ya bağlı Seyitömer lşletmelerinden fabrika sahuima nakliye isi ihaleye çıkarılmıştır. Bu hizmete tâlin olar firmalar TL. 250, bedel mukab:lınde, mukavele projssi ve sartnameyi Genel Mİidürlügümü:" Ticaret Şubesi ile îstanbulda Galata Kürekçiler caddesı Evranos han No. 4/7 deki isUnbul Büro Müdürlüğünden veya Azot Sarayiı T.A.Ş. Kütahya Şantiys ve Montaj Müdürlüğünden temin edebilirlcr. 2 Mukavele projçşi ve şartnamesine uygun ol.im^ hszırlanacak tek,liflerin 20.12.1961 çarşamba günü saat 15,00 e kadar Genel Müdürlüğ'imiiz Tirr.vet Şubesine tevdi cdi!nı°'i Iâzımdır. 3 Şirketimiz 2490 rayıiı Kanuna tâbi olmadığından ıhsîeyi yapıp yapmamakta, kısmen ve3a tamamen diledi^ine vapmakta perbesttir. , (Basın 12040 A. 17929'8575)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle