16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"'ÜIHIIIIl BİR YILDÖNÜMÜ Pariıin dünyaca m«şhur Lido gazinosunun 25. kuruluş yıldönümü, fevkalâde parlak sekilde kutian mış, «ehhar îtalyan filim yıldızı Sophia Loren (yanda) :1e Windsor Dükü ve Düşesi (altta ön plinda) gibi Avrup» sosyetesinin önde gelen simalan hazır bulunrnuşlardır. Aynı giin, Lido gazinosunun yeni atraksiyan programının prömiye ri de yapılmıştır. ««™™«« Hayvanların başına gelmiş garip kazalar Başı apieslhane üvetine girer arsİan, avcı iie garpışan tavşan PasıMte ele geçırilen ınsan gözlüHü bahk, yuttuğu Ş'nngays haz medemeyıp öien ays | Badink teblikeli olmağa başlıyor Kcmşularmın bütün tavsiye ve ıkazlarma rağmen, Hannes Bading büyücülere in»nmakt*n vazgeçmemiş ve bozulmuş samanları ahırda bırakmakta urar etmişti. «Akıllı kadm» dan da mektup bir türlü gelraez olmuştu. Bunıın üzerine Bading artık. çilingir ustasıyla karısmın bu mektubu ça'mış olduklanna i\ice kanaat getirmişti Onnn fikrince çilingir ustası büyücülerle işbirligi yapmıştı Hakikatte «Akılh kadm» mektup yazdîgı takdirde ortaya yazılı bir delil çıkacaeıntîan korkmuş ve bu sebeole mektup yazmaktan çekinmişti. Hayvanların sıhhî durumu da »ünden güne bszulmoktaydı. Bading'in hiddeti son had^ine varmıştı. «Akıllı lcadını, dan hayır gel miyecefini anlayınca Lüneburg çehrinden büyiioülüŞü bozan bir adamı getirtti. Wilhelm Lüer adm daki bu adam, her tarafı dnlaşjp ivice gözden çeçirdik*en !onra Hannes Bading'e daktilo ile yazılmış bir mektup verdi ve üeretini alıo gitti Badins bu mektubu ahırda bir smğın üstüne a5tı. Sonra Lüer'in tavsiyesine uyarak bir tavan süpir<îP«ini. bahcesir.in bir yerine pömdü. Avrıe» kapı ve pencereleri eeceleri çiviiemekte devarn etti. Bir ak?P.m iizeri Bading komşusu olan doktor\ın tuvalet pencerrv sinden kuvvetli bir mavi dumanın rıktıjını gorerek oraya sefirtti. Biraz sonra evin kapısmdan doktorıın 19 ve 22 vaslarmdaki iki ojlu Rİilerek çıkıp Itca koşa urak!n«*'"ar. Hakikattp Bading'in mavi ciuman hikâyesini bilen iVi e*nc rma bir oytin ovramak icin tuvaletin penceresinden dısarı ciSer rtfilusu sipara dıımanı iiflemiîlerdi. Fakst Badine. isin içyüzünü bllmeciiSi irin büvficüleri bulmuj olduÇıınu zanr<ederek Lıineburu s»vci'ıfina bir diiekceyle müraçaat etmiş ve çençler hakkînda dâva acmıs'ı. Onbej eün «onra dâvah ve d^vacılar hSkimin huzuruna ?itti'«r. HSkim uyanık bir adamdı. tşin mahiyetini çab'jcak kavradı ve Badiugr'e dönerek: «Eu saçma sapan dâvadan razgeçme'.isin. Ayrıca şu mnr.tıksız fikri de bir tarafa bırak. Büyücü. liik hikâyesiyle köyün huzurunu kaçırırsan, siinün birinde hiç te eitrrek istemediğin bir yere leni s'öideririm. Anlıyorsun değil mi?» dedi. Buna rafimen kövlü cılgıncı fikrinden vazsermis deÇildi. Büyücüliiee eünden güne d?h» fazl» in«nır olmu?tu. Günün birinde köye ?e!en bir baytar onun da hayv»nlarmı muavene etmi« ve pdalanma bozukluğundan ileri gelen Kollk hastahgı teşhiı etmljti. Ama Bading'in nazannd» bu baytar da bfr büyücüydü. î* bu kadarla da bitmiyor. Köy öjretmeni büyüeülerjn en tehlikelilerindendi onun gözünde. Zira Bading onun bir gün tarlası civarından geçerken durup djrup bir şeylere baktığını görmüf ve tesadüfen de bir müddet sonra tarlasmdaki tütün yaprakları kavrulmuştu. Bading artık iyice tehlıkeli olmaga başlamıştı. Onun ilk köfü tecrübesi komşusu çilingir ustaşınıp oglunu büvücü sanıp dövdükten lonra mahkemelere .«ürüklenerek 50 mark para cezasına çarptırılmaüiyla olrouştu. Ama Rpne de fikrinde iırar ediyordu Kcmfusuyla arası iyice açılmıştı Onu gördüğü yerde üstüne doğru gidiyor fakat herhangi bir tatsızlıga sebebiyet vermek istemiyen çilingir ustası sür'atle uzaklaşıyordı Bir defasında onu motosikletle aören Bading elinde tırmık oesinden koşmağa baflamıç. fakat akıllı adam motosikletiii «ür'atlendirerpk Bading'le aîay etmişti. Bu olay 7aten mantığmı kaybetmi' olan kövlüyü büsbütün çileden çıkarmı.^tı ve bir gün komşusuru iyice dövmek için kendi kendinp sÖ7 vprmisti. Fakat Michels, Bading'ten korkmuyordu. Zira onun kuvvetli kol lan ve her zaman güvendiSi faîlam bir zekası vardı. Bununla heraber hâdiseler onun tahmin rtti|i şekilde gelişmedi. Nitekım. günün birinde Bading, Michelç'i gizlice takip ederek fırsat buldıığu bir anda elindeki tırmıkla onun kafasma arkadan o kadar şid detli bir iki darbe endirdi ki Michels artık kendini müdafas edemez hale düştü. Yetişenler. yaralıyı kanlar içinde derhgl hgstaneye, Bading'i de Polis merkezine götürdüler. Michels'in kafası çatlamı?tı Du. rumu oldukça tehlikeliydi Günlerce ölümle pençelejti. Ancak operatör ve kendisini tedavi eden diğer hekimlerin mahirane müdahaleleriyle hayatı kurtarılabildi. Beri yanda Bading, bir çok hafifletici sebeplerin nazara ahnması suretiyle 300 mark para rp/asına çarptırıldı. Maamafih Badmg. Michels'in bayatta olduğuno ögrenince çok tnemnun olmuştu. Zira aksi halde mânasız bir şey için elini kana bu laştıran bir kaatil olacaktı Bu hâ dise onda bir şok tesin yaratm:? ve birdenbire akh başına gelmişti. Luneburg'taki muhakeme hitip Bading köyüne dönünce herkes onun ahırın kapılarmı ardına kadar açıp havalandırdığını, samanları değiçtirip, ahırı ılâçh sularla yıkadığmı ve yeni samanlar getirtip hayvanlann önüne koyduğunu gördü. (Arksm v«r) FOTOM'HABER VKNİ TtYATHO: Her gün «aat 18 de ve Cumartesı, Pazar 15.30 d« HESAPTA BU YOKTU. Her (ttn aaıt 2! d« gtNBKLCR Tel: 44 04 09 FATtH TlYATROSU: Cumartesi. Pazar saat J5.S0 da CçÜNCt' SELtM. Her fün «aat 21. <Je: BİR KAVCK DEVRİLDİ. Tel: 22 01 71 KADIKOT TÎYATBOSU: H«r geee II de ve CumarteH Pazar 15.30 d* SATTLIK EV. Teleforr 36 08 82. ÜSKtDAR BÖLÜMÜ: Her «ün M»t »] de ve Cum«rteıi Paıaı 15J0 da ÇOPÇATAN. Cunu »ünieri temRİl yoktur. OPBBA (?AN StNEMASINDA): Her per»emb« »>«t 11.1» ULA TRAVtATA. Telefon: « 67 9İ SİTE TlYATROİtJ: PARA İSTEMK BtNDF.N Her akşam taat 21 15 te. CumarteBİ. Psrar harlç hergün tenzila'h matine 18 de GCNÜV ADAMI Bir çün Rodezvada, Hükümet Konaâınııı bahcesinde, bir lnsüiz mranr, cördüfü bir manzara karsısında hayretten donakalmıştı. Bir aslan, omuzlarıos kadar eecen bir aptesane kfivetiyle. onnn bulnnduju tarafa dn£ru eeliyordu. Adam bir an, rüya eördü&ünü sarıdı. As!an acınacah derecede tayıftı. Nasıl olmussa olmus. bu aptesane küvetine kafasını sokrnus, fakat oraya sıkıstıeını bis=cı1ince ran hcıvlivle küvetl çekip koparrnı.ş; ama sonra, omnzuna kadar «eccn tahta eercevenin tazyikından ker.dini knrtaramamıs. kimbilir ne kadar ıamandanberi aclıia mahkum. dolasın durnıusta. Zavallıyı bir kursunda öbür dünvava röndererek'bu sıkınlı dan kurtarmak mecbnriyeti hâsıl olmnstıı. 1TM1 vılmdu hir HÜn, Pasitik kıyıları bîhkpıİHrındaıı biri. bir mrırina balıjı tm;u. Basbavaüı bir morina balıuı idi bu. Yalnız. cözünde bir ba£a çüzlük vardı. Gözlü^iin snpları. soluıiEnlan na kadar kafasına cömülmüstü. Ertesi eıin bn eözlüklü balıtın îotoerafları bütün taıetelerin birinri sahifeİPrinde çıktı. Bir iki eün sonra da mrselenin aslı anlasıldı. B!r vapur «centesi bu fotosrafı eörmüs. bir av rvvel balık avıns cıktıfı zaman denize düsüp kaybolan cozlü tiir.ün bövlecf. bir balıfın bnrnnnun iistiindr mevdana çıklıkını anlamıstı. Kanpnrular ria cok hızlı kosan ve kosarken sık SJ» dönüp ark.ilarına bakan havvanlar olduklan İTİn, ll?rdeki aiaçlan Rör.rneylp toslamak suretivle feel kazalara ujrarlar. Tavsan da böyledir. Kosarken. karsidan eelen baska bir tnvsanla, vahnt avcı köpckleriylc, hattâ bizzat avcı ile carpıs.m tav«anlars sık Fik tesadüf ediür. Kanadım kıran kuşiar Asırı süratin sehep olduıfu bu türlü kazalara en sık maroz kalan ve bütün sürat kazaları rekcrJannı kıranlar kuslardır. Ok Cİhi fırlıvan bu fersenı varatıkların. nrarken teleraf direklerine carrıtıklan. ba?ı çok sert dö'.ıÜKlerîe kanatlarını kîrd'kları her zaman eöriüen ola> lardandır. Hatiâ t e ^ vöndeıı «can iki ku^nn birihirinin fasaMtıa rarpıp kazıklanmıs dbi C;ÎH verdikîeri cok îörülmüs sevlerdendir. tkinei Cihan Harbinde bir eün. bir «Spitfire» oc»Sı. kanadında bir delikle ü«siine inmiüti. Pilot. arkadaslarımn merakla sordukları suallerc KU cevalıı verdi : Hsvır. ucaksavar merrnisl deSil' 6000 metreden ncarken bir vaban ördeti ile carpıstım. Yahan örde^i saattt 110 kilometre süratle uçcvordn. L'cafcın sürati ise saattı» 650 kilometre idi. Bn karsılıklı siirat birlesince 7K0 kiloraetre oluvordu. Bn sürat, carpssmanın aSırlıtjnı bes ton tibi muaz7am bir tazvik knvvetine cıkarmif. madenî kanat zınv ha ile delinircesiııe oyulmus. hayvan bu dellkten sâzültip ncaSın içine düsmüstü. Bir vıtın kıvma haünde idi. Bazan. denizlerde. hic kafası olmıvan, iki tarafı kuvrukln bahklar îöriilür. Bn iki kııvrnktan biri ara<.ıra haNiz halslr çır, pımr, öteki kuvrııkta hic hareket cüriilmez. Biraz sonra bn çifte knyruklu ba!ı!c, büsbütün hareketsiz kahr, vr.:ı vatar. Ölmüstiir. O zamnıı rrılasılır ki, hakikstte bu earln mah'uk. biri ötekini yntmus iki ayn baiıktır. BaiıUların hasına sık sık celdiîi eörtilen bu (eci kazanın scbebi acsüzlülükten ve vutacaeı lokmanın iriliğini besap etmemekten ileri celen bir aceleciliktir. Züıafa ve elektrik ieüeri Bu günlerde yayınlanan cHavvanların Rasına Gelmiı Araip Kazalar» adlı hir kitapta. buna benıer birtakım olavlar »ıralanıvor. Meselâ Kenyamn bin kilomrtrf uzaııluktaki büyök telrforı scbekesinin açılıs eünü, Nairobide bir lürtn olrnuslu. Nulnklar verüdi, sampanvalar ioildi, büküraeîf tebrii:lçr sunuldn. Herkes memnnndu. Fakat bir saat sonra. herkcsin kevfi kactı. Tclefon hattının servise acılnıasivie bozulması bir olmustu. Mese!e çok geçmeden anlasıldı. Nairobiden 250 kilomftre öîfde, bovnu normalden daba uznnca bir zürafa. telrfon teline takılıp boSulruustu. Surada burada daba haska zürafaların da bu trllere asılı kaldıkları ögrenildi. Hızlı knamanın netieesi olan bn kazalara mâni olmanın caresini, bu bin kilomelrelilt hattı veııiden plden eecirerek telleri iki racire daha viikseie Ualdırmakla buldıılar. JsTANBllT. TlfATROSU Paıate») geceltri hariç her gece w earsamba. eumırteıi, p»»«r İS te ır.atine ıKÖPEK K1RPICIS1) Yalnıı pazarten! gecelerl ve her fttn laat « de (SÖMIKEDEKJ CESET) KCCCK SAHNE: TAŞRA KIZI Pazartesl Saiı Çarçsraba: HEPİMtZ PARJSTB Perşemb« Cuma Cumartesi Parar. Matineler 1" de suareler 21 dedlr. Tel: 49 M 55 ORALOCLU TtYATROSU: Pazartert dıgında her gece J1.1S te Cumartesi, Paıar matine 15 te. UYÜTAN PREVSKS Tel: 49 49 3! OPER\ Aksaray: MUAMMER KAKACA Cür.ıbüş Palas: Suare 21.15. çar?3mba. cumartesl, pazar matire 18 15 TPI: 21 5? 22 Oburluğun cezası Hos. aceözlülüîü yüzünden ölen hayvanların bu Slüm rnaceraları bütün hir fasıl teskil eder. Meselâ kuşlann bemen hepsi rueeldikleri ber »evi knrsaklarına indirraekte aeelecidirler. Tnttokları münasebetsizlikler içinde jrramofon iinesinden, oltava. av tüfefei kür5ununa, cam parcasına kadar ne voktur ki! Bilhassa havvanat bahcelerindfki kuslar, bu bakımdan en teblikede olaniardır. Meselâ deveknsu, kursagının saülamlıîı ile söhret kazanmıs olmasına rajmeıı, bazan mide fesadından ölecek kadar münascbetsiz «eyler yutar. KursaC'indan cakıl ta»ları, •aatler. konserve kutnlan. cüzdanlar, bulasık beıleri cıkarılan devekusları RÖrülmüştür. Aynı pisboiazlık, devekuşundan ba$ka hayvanlarda da törülür. Fransa'nın havvsnst bahcelfrinden birinde bnlunan bir ayı. bir çün te!âsİ3 vutlu&n kançıık bir smnçayı hazmedemediİi icin ölmüstü. Avna kırıkları vutmak yüzünden baiırsatı delinerek ölen mavmunlar eöriilmü«tür. Hattâ fil bile. en akll basında. en durmu? otnrmna varatık savıldıjı haîde. arasjra ihtivatsızlık edip mendil «ibi. tfnis topu eibi, plâstik çanta gibl »eyier >iıtar. Blüm halleri BAY OSCAR: OKURLARLA Cadillac saltattaüna artık 4( paydos!99 diyelitn Istanbnldan bir okurumaı yaııyor: Düşük D. P. iktidan, beyaz tren lerin, Savarona yatlarmın tenkidiyle iş başına geldi. Iktidar zaferinin ilk sarhoşluk günlerinde hükümet ve parti liderleri islerir.e yaya olarak gidip .»eldiler. Derken sahneye otomobiller çıktı. Ama seçmenleri ürkütmemek jçın yine de ihtiyath Uvramhyordu. Eşi, makam otomobili ile çarşı pazar dolaşror diye, lahmetli Halil Özyörük. Bakanlığından olau. Dtr ken, yavaş yava; bu ı* >cy*uzlaştı. D. P. Bakanlarının ihtişamına Ford'lar, Buic'ler az geldi. Guır gıcır Cadilîac'lar sahneye çıktı. Bunlar o kadar çoğaldı ki, yalnız Başbakana, yalnız Bakanlara değil, bunlann eşlerine bile parası devlet hazinesinden verilmek üzere Cadilîac'lar alındı. D. P. iktidannın valileri bile, Hasanın böreğinden paylarını almakta gecikmediler.. Köy teftişlermde en uygun yasıtaların jeepler olduju unutularak her valiy» bir Cadillac alındı. Derken 27 Mayıs ihtilâli oldu. Artık Cadilîac'lar tarihe karıjacak diye sevindik.. Fakat M. B. K. üyeleri, daha önemli isleri arasmda Cadillac'larla uğraşmak imkânını bulamamış olacaklar ki, Cadillaclar yine saltanat sürmekte devam etti.. Memur zamlarına, fakir çanaklarına el uzatacak kadar raali darlık içinde çırpındığımız şu devrede olsun Cadillac sal tanatına «paydos!» diyeüm!. Milletvekillerimiz başka şeyleri bıraksmlar da lutfen biraz da bu hayati konu üzerine eğilsinler! Bakanlann işlerini birer Ford veya Volkswagen pekâlâ görebilir! Hele jeep'ler, valilerin nesine yet| mez!. Bu fakir millete Cadilîac'lar değil jeep'ler. Volksivagen'ler yaraşır!. r Prof. NtMBÜS'ün MACERALARI: İSTANBUL JANE'İN KlZl 14 127 Açıhş ve program 120 6.57 Açılış ve güniin programjabah plâkları 8.00 Haberier îarı 7.00 Gür.aydın 7.20 Ha 8.15 Şarkılar 8.30 Bale mü fif müzik 7.30 Haberler ziği 9.00 Kapanış. 7.45 Bu sabahın şarkıiarı 8.15 11J51 Açüış ve program Strauss'dan valsier 8.45 Sol12.00 Şarkılar (Erain Gündüz) maz Teğmen'den şarkılar 9.00 12.30 öğle melodileri 13.00 Ev kadınınm not defteri 9.45 Türküler (Muzaffer Akgün) Türküler 10 00 Kapsnış. 13.15 Haberler 13.30 Şarkıiar 11.57 Açıhş ve programlar (Mediha Demirkıran) 14.00 12.00 Hafif yemek müziği 12.30 Konser saati 15.00 Kapanı?. Neşe Can'dan çarkılar 13.00 16.57 Açıhş ve program 17.00 • Haberler 13.15 Küçük Konser Türküler ve oyun havaları 13.45 Nurettin Çambdağ'dan 17.20 Saghk ögütleri 17.30 Saz türküler 14.00 Edmundo Ros eserleri 17.45 Şarkılar 18.00 orkestrası 14.30 Müzehher GüÇeşitli stüdyolardan 13.40 Gü yer'dsn şarkılar 15.00 Kapanün plâklarından 18.45 Haber nış. ler 19.00 1leri Türk Musikisi 16.57 Açıhş ve programlar Konservatuarı Derneği 19.30 Olay'.ar ve yankıları 20.15 17.00 Çeşitli Türk müziği Şarkılar (îr.cı Atalay) 20.45 17.30 Trafıge dikkat 17.35 SeSohbet saati 21.00 Şarkılar vilen melodiler 18.00 Sizin (Sami Göğüş Tülun Yakarî için 18.35 Yurttan sesler 21.30 Radyo Oda orkestrası 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığı22.00 Şarkılar 22.15 Çeşitlı mız günler 19.25 Hafif müzik müzik 2245 Caz kuarteti 19.30 O'aylar ve yankıları 23.00 Haberier £3.15 Dans mü 19.45 Nur Karapınar'dan dans ziğı ve hafif şarkılar 23.40 Ge sarkılan 20.00 Çocuklarla ba?ce ve müzik 23.55 Program başa 20.05 Müzeyyen Yüdızdo24.00 Kapanı». san'dan şarkılar 20.20 Charlie Parker 20.35 Münir Nurettin İSTANBUL İL RADTOSU Selçuk'tan şarkılar 21.00 Şan (385 M. 778 Ke's) 17.53 Program 18.00 Dansa resitali (Memleketimizde misafir davet 18.45 Operet melodile bulunan Çin sanatçısı Shen ri 19.15 Tony Daîlara ve Nilla Hsueh Yung «Soprano») 21.35 Pizzi 19.30 Yemek müziği Şarkılar 21.50 Mikrofon bir 20.00 Norrie Paramor orkestrası 22.10 Hafif melodiier 22.30 ts 20.15 Plâk'.ar arasmda 20.45 met Nedirr.'den şarkılar 22.45 Yon Wood Kuarteti 21.0C Haberler 23 00 Senfonik müîzahlı opera ve hafif müzik zik 23.40 Gece yarısına doğ24.00 Kapanış. ru 24.00 Kapanış. ANKARA Çok ııktntıda bulunau|umu da ayrı bir yazı ile belirttim. Aradan bir ay feçü, ses seda çıkmadı.. Tel grafla durumu sordum, jFine cevap gelmedi. Bir hafta sonra Ikinci bir telgraf çektim. Emekli Sandığınm olü »essizliğini bir türlü harekete getiremedim. Büyük bir sıkıntı içindeyim. Emekli Sandığının ha rekete getirümesint rica ederim. CEYABIMIZ: Merourlarm parası ile kurulan, tamamiyle noemurlann hizmetinde olması gereken Emekli Sandığı, tam tersine, durmadan memurlaıa zorluk çıkarmaktadır. Bu ?andık, böyle sıkmtılı durumlarda memurlara yardım elini uzatmazsa, ne zaman uzatır? BULMACA 1 > 3 J r f: 7 » | H 9 2 •• •j \ 5 6 7 8 9 i HEİ 1 ; j j MM4 H0 Resimli Roman: 45 MEL'UN K IZ Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT İ L A N SUJTI Bafra Devlet Hastanesine 20.000 lira tahnüri değerli, açık kapalı sistemle çahşır, Oksiien. Eter, Protoksit dazot NARKOZ CİHAZI kapaîı zarf usulü ile satm alınacaktır. İhale 10/1/962 ^ünü saat 10 da Bafra Devlet Hastanesinde yapılacaktır. Şartnamej'i görmek istiyenlerin Hastan» Baştabibliftine müracsatîeri. Geçici terainatı olan 1.5O0. lirarun en geç ihale günü saat 9,30 a kadar makbuzunun veya teminat mektubünun Komisyonurr.uza verilrnesi. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. rBasın 11486/8574) Kenaud omuz silkerek tırpanını arama S3 koyuldu. O aralık kadın devam edivor du: öîdöriilrn çenç bir dellkanh imis. ÇiftliSe civar hir yerde vurnuışlar. V.vel öyle imiş. .Ne felâket dejil mi? Siiphc siz karıcıiım hüyük bir telâUet fakat elimizdc:ı rıe çelir Nilıayet bu hâdı>e bizi ıleilendirmez . » öte yandan St. lrnn sulh hâkimi cinaye Hikim söyle dilşünüyyrdu: Maktal bir ti haber atır almaz hâdiseyi Vesoul savcılıöldürülmiiş. Anlasılan kaatil kensına bildırdi ve hemen Fremicourt'a gittı. disini yol kenarında bekliyormuş. Fakat aOrav» saat sckize do§rıı. yani jandarınadaıı caba delikanlı Civry'den mi çelivordu ynk\irmı dakika kadır sonra vardı. Hâkiı::. s.ı Fremicourt'tan mı dönüyordn? Verdeki hemrıı tabkikata başladı. Kimbilir brlki de katı lfkeleri ve kaatiliıı bıraUlıc;ı ızler tevmühim bazı eraarelcre rastlıyabilirdi. sik edilirse bu hususu anlamak miimkün . • (Arka&ı var) NAKLtYE VE İSTİF MAKİNESİ ARANIYOB GÜTirük ve antrepolai'da mal taşımak ve istif etmek için kullanılan, şoför ile idsre edilen, nakliye istif makinelerinden fFORK LH'T TRUCK) iyi kullamlrnış bir nrlet satın alınacaktır. Alâkab satıcıların bu gazetede (İSTİF) rümuzuna yazı ile müracaatleri. (Basın 11996/8573) ve çeşmesi olmıyan sokak Bu konu üzerine gazetemizde yazılan şikâyet yazısı ile ilgili olarak Istanbui belediyesinden aşağıdaki mektup alınmıstır: «Aksaray, Sadi Çeşmesi sokağma bir çesme açılması için semt sakjnleri tarafından bir istekte bulunulmuş ise de, civarda 125 150 metre mesafelerde çe?me bulunması dolayısiyle, bu sokağa çeşme açılmasma imkân görülememiştir.» En çok şikâyet konusu olan müesseselerden biri: Emekli Sandığı Beyoğlundan Tahsin Yavaş ya zıyor: 10 ekim 1961 de, Emekli Sar.dığına başvurarak borc para istedim. Aynı tarihte, bütün formali • teleri tamamlıyarak göntierdim. «OLDAN SAT.A: 1 «Hasis huylu baba mânasırıa iki kelime. 2 <:Çift sayıdaki üzüm ağ=.cı» karşıiığı iki kelime. 3 Leyl^kler hop zam^rJarını rnunla geçirirler. mutfsk araçlarmdan birinin i';i bası. ) Kapı (Imn ciilindet. muhit ve ortsm. 5 Tersi «çlngene» mân.sına geür, kuçük peratnik psrçalsrı. 6 E?ki savaşlarda düşman Uurşunundan korunmnk için kazı!:rdı, peynir gemisini >'üriitprniyen boş söz. 7 Or.un piçmi^ine F.o.^uî: su kıtîîmarriftlîdır, resmî müe5Fe?elerde avak işi görenler 8 Dünyamn nüfu?u en fizla memfketi. h.iş'ıca gıd\mız (eski terim). 9 Köpfğin yaptığı harekptlerdcn birini ysn.n. bir r.?r«in tprsi. YUKARIPAN AS>ftIYA: 1 cTeni kan",r}"3 rcngi"» mânap!na iki kelime. î Her hanei bir vakayı veya hareUeti yapıs (iki kelime). 3 Goıîe görülmesi mümkün olmıyan hayvanlardan, bir sıfat \akısı. 4 Bir ço*ul takısının ter^i, bir fsin yapılmasını b".şka b"" zamana v bırskma har^keti. 5 Tersi «geni^> yahut kik;ük çocuk'ara ve h^tnînrn h.^^ıi ırîAna?ına gelir. çok hnş ve pözel. fi Çcvrilinee csczm n veya «sırıfîa knln'ıH vah'.lt da ffffimsvgin h ıreketini taklid ^<mck» i ifadc r:',r.n Mr k^liın? n"'.irir. 7 :Grçıniş» in yarısı. h«>r ı nmr ]ı,;;":£i hir vaptta Dıınlsiı srkll ile bir kirliliŞi veya vsrlıgı ortadaıı kaldıran ve temîzliyPn. 8 Yaralanrm netice?i vuku bulan hallerden. 9 «Aracı kötü:> karşilıgı iki kelimt. J sxn j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle