13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUJMHUKIYET 13 Arahk 1961 Medetıiyet düşmanları 1961 yıhnda, hır gun, Washıngton | Amerikaya 1730 senesi civannda sokaklarır.da dolasanlar, Cspıtole hicret etmislerdi. Son zamanlara binası civarınüa, gozlerın gormege kadar isimlen arasıra duyulurdu. Mıiiî kıymetleFakat sıyasi haalışık olrnadığı bır manzara ıle Birlesik Atnerikanın cn genij v e en Yazan: yatımızm buhran rimıze karşı goskarşüaştılar. Ath dort, beş araba, bereketli topraklarına sahip bulun • ı lı bir devrıade terdiğımız alaka.bir otomobıi parkına gelnıış, orada •dukları için komçulan kendilenni tek perti tek şef beklemekte olan luks otomobille scn derece kıskanırlar. sızhk v e hakiki de sısternıne kar«ı rin arasında y e r almıştı. j B« ienginlilclerinm bir çok seğerlerle sahte'eüç arksdaşiyle beBu arabalardan, tarıhi bır seyısın bepleri vardır. Amish ailesinin bir nni ayırd edemeaktorlenm andıran kıhk kıyafette : çoçu, ellerindeki toprakları, iki üç mek zaafı, mılli meselelerimızin etmiş iken 147 Cnıversite hocasını raber harekete geçtaif, o tarihtt bir takım ciddi cıddî adamlar ındi. I asırdanb^ri hep ekip bicerler, hiç gonüllere ferahhk baslıcaiarmdan biridir. b.r kanurla tasfıye etmekte bır bu başlangıç Siyahlar giymışlerdi, başlarında on j bır zaman parçalayıp eldec çıkarTarıh boyunca daima makam Tiahjur j.ormemışler'iır. Bu 247 ı vermişti. Fakat ne \ azık ki iktı»ekizinci asır modası genış kenaılı mamıslardır Seher vaktinden giin dara gelınoe vadedılen hurnyet Sağmalcılarda tıfo salgını ile ya ve kuvvet sahıplerıne deŞer ve lım adamınm ne buyuK zahmet vaitleri unutulmus, bızzat Köprüşapkalar vardı batıncıya kadar toprak islerinde rilrniş. tarihlere onlar g e ç i n l m i ; lerle yeuştiğı acık 'nr hskikattır. Senatonun kapısından i ç e n dal çalısırlar. ç u s k ü «Allah i a u n ı ma pılan me.vzıi mücadeleden baska fakat llirr. Ve san at adamlarımız j.çlerinrîe mill?t!erarasî şdhrete sa lu de antıdemokratik bir gıdı^ten dılar. Dort saat sonra oradan çık demki veryüzünde \arattı, topıağ!n Fatih, Zeytinburnu ve Eyube bağbirer köşede bırakılmı.?tır. !:ip olanlar da vardır. Ve ınlardan kendisini ve sohretınl kurtaramat ı k l a n zaman yuzleri guluyordu. sut ve bal haline getirilmecı lâzım lı bütün fabrikalarda da hükümet Bu yüzden Türkiyeyi.' bevnelmi üçılan verlerın iotdurulması da mıırtı. tabiplerinin nezaretinde sağlık e19000 Amerıka yurttası adma altı dır» derler. Dığer bır ilım adamımız Profekipleri geniş çapta bir aşı müca; lel âlemde şerefü bır varlık ha kolay değıldir. senedenberi sürüp gden bir mücaÇocuklar büyudükleTİ zaman top p e l k i butun bunlar cemiyeti sor Doktor Fahrettim Kerım Gokdeleden, medeniyet, terakki ve ( rak yine taksime uğrımaz. Aile bu delesine her gün muntazaman de linde tutan meşhurlarımızm havat larına. çahşmalarma dair sıhhatlı n.ızde ılım yollarından zıyade si ay da. îstanbul vallsı kalmayı he'' konfor aleyhine açtıkları bir dâ toprağı yine el bir!if;ivle işletir, vam etmektedır. bilgılerden mahrum bulunmakta y a s e t sahalarına atılanları çoğalt. şeye tercih etmis, dunya ölcusunvadan zaferle çıkmışlardı. Senato avrıca civardaki topraklan da saV17maktadır. Tarıhırr.izin bazı devır deki ılım şohretını bir tarafa ıto gun öğleden sonra, bu adamların tın alarak kendi arazi»ipe ekle>. Bu ölçü hatası Türkiyede. şarla l e n n d e san'at \e ilım adamları miş ve sekiz sene bir hay huv ısosyal sigortaya yazılmamalarırıa Bövle İMİyle, Amish'lenn toorak Hafta tatiline riayet etmiyen müsaade etmış bulunuyordu. tanlara büyük icnkânlar =ağlamış, p e k hurmet ^ormuşlerdi. Yavu? çinde idari vazifede ömür tüketlan. Anıerikaya iik feldikleri za43 nıüessese mahkemeye bühassa siyaset sahasında bazı Sultan Selirr/ın Ibni Kemarın atın mistır Halbuki keodisınden musMesele hayli eskıydı. 1955 ser.e mandanberi arttıkça drtm'.stır verildî cambazlar her devirde perende a d a n sıçnyan çamur:arla lekelenen tarip msanhk şefkat ve hazakatinsinde başlamıştı. Üeretle çaiışan Amish'ler tam mânasiylc kendi Belediye zabıtası, pazar günü şe tar olmuşlardır. Bılhas=a Ikincı kaftanmı, ölumunde sandukam ü den yardım beklemfkteydi herkes ıçon gırilmeu mecburı »iaJi yağlariyle keadilerı kavrulma yokontrollarda hafte Mesrutiyettenberi. siyasete karsı zerıne koyun dıye ettiği vasivet, Sosyal Güvenlik Teskilâtına köjrlü İUBU seçtikleri için «erretl?ri git hirde yaptığı Butün kotu tecrübelerden sonra lerin de katılması mecburiye'i ko gide artmıştır. Bu adamlar, kendi tatili kanununa aykın hareket e gostprilen alâka. uzerinde durula j l m e duyduğu derin saygının bir tekrar ve daha fiili olarak siyasi den 43 müesseseyi mahkemeye ver cak bir mahıyettedir. Bu memle nışanesıvd: nulmuştu. Bu tedbır her tarafta topraklarının ürünleriyle geçinirhayata gırmış olması, sadece haymemnunlukla karsılandı. Y&lnız ler, ekmeklerini kendileri pi^irir mislerdir. kete ilim v e san'at sahas.nda hiz, s ü l m a n i ret uvandırrr.aktadır. c a m l l n l n a ç ı l l I raeAynca, trafik yasaklarına riayet Amish denilen dıni tarıkat men ler, konserve nevinden yiyeceklere met etmek yolu çok defa bırakıl r a s l r r ı ; n e Ranuni've camıın Turk mılleti de, dünyada bu iki l e n etmiyerek klâkson çalan 39 şoför suplan bana itiraz ettiler. tenezzül etmezler. E^vaplarını kenmıs v e sıyaşı hayat.n caz.besıne a n a h t a r l a n t a k d i m o l u n m u ş f a k a t ilim adamımızdan kendi «ahalannPensılvanyamn bir kuçıik sehri dileri biçerler v > dîkerler. Erkük de cezalandırılmıştır. > kapılıp ııdılmıştır. hükumdar camiı açmak şerefınin da eserler beklemekte ve süphesiz olan Kew Welmington'da çiitçiük lerin feketlerinde maöenl veTa ke300 kişilik bir Amrikan Bunun boyle olmasında başhca M i r a a r Sınan'a ait oldugunu sov bunu insanlık daha faydalı saveden Valentin Beyler'ın evine bır mik düğme yerine eski zaman nkusur. elb«tte cemıyeümize aıttır. hyerek o vazifeyi ünlu san'atkâra maktajır. tnrist kafilesi geliyor gun tahsildar gelmiş, sosyal guven. sulü. mekik biçimli tahta dü|meB^îkı bütun bur.iar cemiyetteki 16 ve 17 arahk tarihlerinde 4 Bir defa Milli Egitım siıtemimız yaptırmıştı. lik aıdatım tahsil etmek istemişti. ler vardır. Cünkü baaka düğmedaima Beyler özel uçakla şehrimize 300 kişilik • hatalıdır. Tarıh'.enmizde leri modern icat sayarlar. Daha =Dnra bir mejhur san'at ârızalar yüzundendır. San'at ve ifühuhatlar on plânı ı^gal etmek Mezhebin Sosyal Güvenlik kârımızm hokka'îinı mücevherle lim adamlarına bu kadar kayıtsız Ami?h kadınlan katiyen kuvafB Amerikah turist kafilesi gelecekTeskilâtına girmeme mânidir, dedı. re gitmezler. Uzun saçlıdırlar, göz tir. Turistler için otellerde yer «v.,te, siyaset adamlarının hayat hikî dolduran bir hükumdar, şairleri kalan bir cemiyeMe âlimler, siyayeleri anlatılmaktadır. Türkıyede Aidat veremem. lerinin üftüne kadar inen on »eki n l m ı ş v e seyahat acentalan şehir koruvan. ilım adamlarımn meclisl set yapmıya kalkarlarsa bunu da Ama bu herke» Için mecburi zinci yüzyıldan kalma Alman mo gezi programlarını hazırlamı^lar lnelere san'at tarihı j enı konmuş lerinden haz eden hukümdarlaT pek vadırgamıyalım. ve genç nesillere büyük san'atkârdir. dası bir hotoz giyerler. Şimdiki za dır. Amerikalı turistler camıleri, Çünkü bugünkü cemiyetimizde ların havatı henuz oğretılmiye baş »orülmuçtu Olsun, ben girmiyorum. B« man ev kadınının fazlasijle rağbet Avasofya müzesini. Topkapı sara! A^aturk de san'at ve ılım adam bütün itıbar siya~et adamlanmızalanılmıştır. nim nazarımda, geleceğı teminat ettiği elektrikli cihazlartian hiç rını ve çarşılan ziyaret edecekler sohretlerimizın larına kıvmet verrr.i? tek partili dır. Beynelmüel altına alacak bir sigorta yapmak, birini kullanraazlar. Ne buz dolabı, dir Sonra basınımız da. kultür ha devirde. memleketin tanınrnıs şah yüzüne bakan olmazken, daha ahlâka aykmdır. Allaha olan gu ne çamasır rnakinesi, ne lebze veyaîımıza geniş olçüde >er v e r n e sıvetlerını daima mebus yaptırt memleketin tanımadıgı ddnkü sıSekizinci kota 3 ocakta venin sanıldığını gösterır. Istırabı saire czmeğe mahsus âlet. Zaten mektedır. Bılha?sa ıan'rt ve ilira mıç. ilim arlpmlariyle bir sofra yaset adamlanna gosterılen itıbar, ve beklenmedık felaketlerı bir ga bu âletleri satın alıalar bile kulilân edilecek adafnlanmızın hayatları v e ölüm bs^mda olmsktan zevk duymuştu milli kıymetler düzenini bozmakrantı ıle karşılamak, ilâhı takdıre lanmalarma imkân yoktur, çünku Geçen haftadaTberi Ticaret Ba îeri hakkında daima b;r kavıtsızH e n U 2 c o k karşı gelmektir. Zatcn toplumdan Amish'ler çiftliklerinde elektrik kanhğında devam P a r t l l i hayata gırme ta ve son yıllardakı hallere düşületmekte olan. lık muşahede edılmektedır Turkifelen her ş e y günah v e iesatlıdır. kullanmazlar. sekizinci kota çalıçmalan bugünj yede bir futbolcuya yahut bır eü den evvel mebus olan bazı profe mektedir. Tahsildar donüp giderken ValenFakat san'at ve ilım adamlarının Amish'ler sinemadan. gazeteden. lerde sona erecektir ' re=c:ye ÇD^terilen alâka bır profe hsorlere t eya t lt.nıversiteyi ya siyasi a atl r c i tia Beylerin çiftliğine bir göz attı. kitaptan, otomobilden, motSrlü tutemeleri söylenmış bır üstün vasıfları da feragattir Sekizinci kota ve bunun tatbi sore. bır ilim ademına göstenlme > ' Çiftlikte elektrik yoktu, yalnız lumbadan, dolayısiyle benzinden, b l r ' ' <rı mebus olmayı ter Onu da unutmıyahm. petrol lâmbaları ve şamdanlar gö sun'î gubredeu, radyodan ve tele katına dair ithalât taümatname'îi mektedir. Haftada bir kaç defa, c l h etmıslerdı. rülöyordu. Hele telefondan, tele vityondan da nefret etmektedirJer. Bakanhkça w n rötuşlan yapıldık benzersiz bır alâka ıle stadyumlaTürkıyede Demokratik hayat baş vizyondan, buz dolabmdan tabii, Çünkü «dış âlem» den gelen bü tan sonra Bakanlar Kuruluna su n dolduranlar, yılda bir kere bir ılmi kor.feransın ^emtıne uğrama îadıktan sonra iki ilim şohretımieser bile yoktu. Kapısı açık duran tun bu malzemenin bıristiyanları nulacaktır. M EV Lİ T 7 >n kendilenni taoıamen sıyasete Sekizinci kota 3 ocak 1962 de ilân maktadırlar. garajda, iki at arabası vardı, oto AHahtan uzaklastırdığına inantrlar. Kızım ve annemiz edilerek yürürlüğe girecektir. Son siyasi hayatımızda, sanat kaptırmaları ise bizce birer kayıp mobil v e kamyon yerine bunlar Ami&b'ler k o m s u l a n m hayrette kullanıhyordu. Tarlalarda görülen bırakan bu sımsıkı şekılpeseutlık Çırağan Sarayının otel yapıl karlara, ilıra adamlarına, umumi olmuştur. AYŞE FASİHA EDES at koşulu eski zaman sabanları, dısında asıl daha önemli bir tarafyetle münevverlere kayıtsızlık Profesor Fuat Köprulü, dıinya ile bilcümle g c ması için yeni teşebbüs komşuların traktörleriyle acayip lariyle dıkkati çekmektedirler. Gegosterılmif. Meaele «adece bir rey olçusımde bır ılım şohretımizdır azız ruhlannı tazı7 maksadıyl Bir Amerikan otelcilik firma«;ı, bır tezat teskil etmekte idi. 14 aralık 1»61 tardııne müsadıf çenlerde Amish'lerden biri, okullar Ortaköydeki Çırağan sarayını res mevzuu olarak mutalAa edılmiş Kendi sahasında ılk orijınal çalısvsnnlü perşeır.be gunü ikır.dı Bir kaç gün sonra vergi dalresi, aleyhinde söyle söylemistir: tır. ı maları vapmış ve büyük bır kutore ederek otel yapılması yolunnamau.iı mütaakıp Şısli Camii Beylerja üç beygirine haciz koy27 Mayıs ihtilâlını yapanlar da, ' tüphane kurmuş ve kendisinden Okul insanı imansız eder. îlk Şerlfinde Mevlit okunacaktır du. Bunlar 460 dolara satıldı. Bu okul haydı neyse. Ama biz çocuk da yeniden tesebbüse geçmistir. Turkıyenin ılım sahasındaki gerilı memleket ırfanı daha uzun seneAkraba ve dostlarımula ljilcümMilletlerarası otelcilik mütehas ğıne müteaddıt konuşmalarla ı ş a r e t l l e r feyzalmayı beklemıçti. paranın bıiyük bir kısmı Beyler'in lanmızı liseye göndermek istemile ihvanı dinin teîrifleri rlca sıslan bu tip tesislere şiddetle ihve kalabalık ailesinin sosyal gü yoruı. olunur tiyaç göstermektedirler. Çırağan venlik aidatından olan borcuna A m i s h i e r l e hukümet makamlan Anneti ve Çocuklan mahtup edildi, 37 dolar para kal arasında bu bakımdan da 195S se sarayı otel, Yıldız da gazino o'.aCumhuriyet 85S2 mıştı, bunu da kendine iade ettiler. nesinde bir ihtilâf çıkmıştı. Çiftçi rak kullanjlolı*ı takdirde, bir çok Bu haber etrafta duyulunca halk John Hersberger, oğlu Ben'i okula zengin turistin buraya akın edeceilriye bölündü. Bir kısmı Amish'le göndermek istedi. Kendisini aynı j*i tahmin edilmektedir. ri savunuyor, bir kısmı onlarm a sekilde okul aleyhtarı olan iki kişi Kıymetli seccadeleri çalan V EFA T leyhinde bulunuyordu. Üç asırdan ile beraber mahkemeye verdıler. hırsız aranıyor Bayan Luçi N TrİDos'un ıevberi, zaman zaman, bu zaten boyle Muhakemeyi muazzam bir dinleyici gıli eşi, Bayan Anna Em Bakırköyde tstanbul caddesinde olagelmjşti. New Welüngton Bele kalabahğı takip ediyordu : Hjjjcimin Sotiriadis ve eşi. 3ay ve Bayan 125 sayılı Mehmet Ziya Demirdiye Raskanı kendisine lorulan suallerine suclu • Andrea» Tripo» ve çocuklan han'a ait halı mağazasına sabaht sualleri şöyle cevaplandınyordu: (Atlna), Bay ve Bayan Menelaos Bir ancak dinimizin emrettiği karşı saat 4.30 sıralannda yale anah Ben bütün inançlara saygı göj ni yapıyoruz, dedi. Orta okul feTnpos, Dul Bayan Hrisantı D. tarını açmak suretiyle giren mccTripos'un sevgıli kardeşlen, teririm. Fakat bazı AmerikaiılEnn, sat ocapıdır. hul bir hırsız. 4 adet kıvmetli t=Bay ve Bayan Gogo» Em. Sogünaha girmek korkusuyla terakHer üç suçluyu da hapse attılar. tiriadis ve çocuklan, Bay Dr. kiden kaçmmalanna, sosyal hava Çocuklar da mektep kaçağı olmak parta seccadesi ile 3 diger seccv Koetss Mihaılidıs ve efinın tın dışında gerieillik rihniyeti iç!n ta devam ettiler. Fakat sonradan deyi çalraıştır. Bu sırada dükkiseygili dayılan nın yanındaki leblebici Süleytnade yasamalarına göz yumamam. John Hersberger, çiftliğinin başınNİKOLAOS T. Tripos'un Amish mezhebine mensup başka dan uzun zaman ayrılamıyacağı nın bağırması üzerine meçhul hır(Kötcle ve Dfri Tncean) çiftçiler, Beyler"e, teşvik ediei v e icin yumuşar gibi oldu. Çocuklar sız halı mağazasının önünde bekveiat ettigini derin teeseürle ceıaret verici mektuplar yazdılar, i da okula başladıîar Lakin o kadar liren siyah renkteki bir taksiye bildirirler. Cenaze merasımi hayvanlannın satılmaıı neticesındej ketu talebe idiler Iri hoealan bun athvarak Vaçmıstır. Polis, mechul bugün çarşamba 13 aralık 1961 uğradığı zararı telâfi i ç i n 25 çent ları sınıfta döndurmeğe, tekrar hırsi7i aramaktadır. saat 13 te Beyoglu Panayia ten 10 dolara kadar par»lar gön ilk okula yollamağa mecbur oldu. İstanbul'a hindi sevkiyatı arttı Rum kılıeetinde icra olunacakdererek yardımda bulunduîar. Pa Orada da üç sene arka arkaya Mtır. Yılbasmm yak'psması muiaspbe ra v e mektup gönderenler ara nıfta kaldılar l«bu ılan hususi davetiye yeti>le Trakva ve Anadoludan ?ehsında Amish mezhebiyle hiç mıinarine kaımdir. Amish'ler hakkında komsuları5eb«ti olmıyaa kimseler de vardı. mn kanaati, lehte oi.'un, aleyhtf» rirrize hindi «evkiyatı artmıştır. Cenaze Levazımatı ve Servi» Hslen çar«ı ve pazarlarda besiM Öte yandan, Ne\v Wellington Beîe olsun. daıma ifrata kaçar. Lehteki Ijleri AKGELİDİS bindiler ÎS30 lîra. küçükleri i«e riiye Başkamna da mektup yazsn teıahurler, servetlerini ve toprskTel: 44 18 5X 49 15 38 1520 lira ara«ınia satılmak^adır lar, Amjsh'lerin lehinde v e aley lannı idare hususundaki inbirlıkİL: 568 8588 Sevkiyat arttıkça fiyatlarda bir hinde bulunanlar çıkıyordu. lerinden ötürüdür. Tenkidlerin semiktar düşüklük olacaeı soyîenbebi ise, Amerikan gururunun hasBtYCK Birlesik Amerikada, Amish mez Eas bir teline dokunmalarıdır Tek mektedir hebine baglı 19000 yetişkin insan ve rıik v e madrii terakkiye olan AmeRegaib kandili bunlardan doğma 38000 çocuk var rikan inaneına v e hayat »eviyesi1415 aralık perşembevi cunaadır. Bazı bblgelerde on. on iki co nin mutemadiven y ü k s e l m c i arzu ya bağlıyan gece; mubarek Regaib T a m a m l a n d ı cuklu ailelere tesadüf edilir. Fa tuna uymamalan. Kandili olduğu Diyanet îşleri Başkat bfiyükler, çocuklar, hiç bir za Amish'ler arasında hırsızlık v e kanlığı tarafından bild'rilmiş'ir. Beher cildi 40 T. 1* nıan mezhep mensubu saymazlar. emayet v a k a l a n hiç bir 7aman duHer uç cıldımn başlıca Çünkü inançlanna göre, insan, rnez. yulmaz. Arasıra Amish'lerden birisatış yerlerı: ARALTK 13 RECEP 5 hep bakımından, ancak on «ekiz r,ın aforcz edildiSi v e arslarır.dan yaşından sonra yeteri kadar in.inç kovulduğu hakkında bir haber sıKanaat ve İnkılâp İ a v> ve bu inanca bile bile sahip olur. zar. Fakat bu adamlar, kirli çaü > Kitabevleri «C Amish'ler bütün dünyada mev masırlannı daima aile içindc yıkacut v e sayılan dört vüz bini bulan mağa ahjık oldukları için bu mütV 1 7.171208 14 23 İB 41118.20 3 30 Menonit adlı protestanlıktan boz hiş aforozun asıl sebebir.i öjrenmek E ] 2.36, 7.27 S47 12 00 1 39 12 48 ma v e protestanlığın en koyu şu hiç bir zaman mümkün olamaz. İL 529/8568 besinin salikidirler. tlk Amish'İer H. BÎLGtC mücadele devam ediyor rl Tifco İle 1 TARİH VE BUGÜN | ıııı=ııııııııııuııi!iıi]i;![uıuııııııııııuııııııımiiiıııııımıiiiıııııııımıııımııııiııııııııııııııııııııııııı£i!iı HEM İki mehtup on günlerde okurlardan g e l e n mektuplar arasında, iki ayn konuya temas eden iki tanesi var ki, meali akılda tutulmakla yetinîlecek neviden değil, hemen cevaplandırılması çereken einsten. Bunlardan bir tanesi şiirle ilçili. Genç, yaslı; çoluk çoenk, hattâ kadın, erkek boğazımıza kadar politikaya gömülii olduğumuz bugıinlerde, hayat erganunnn da daha yumuşak sesîi teller bulundi'sunu hatırlayıp ara sıra bu tellerden bir tatlı nağrae çıkarmaga çal^znlarla karşılasmak insana taze bir hava koklamıs hissini verivor lzmirdeo gelen bu rnektnpta da ben böyle taze v e ümitli bir hava buldum. t i e k t s b o n yazalış tarzı, türlfi yönleriyle bana bunun gençler tarafından yazıldığı intibamı verdi, daha da se%indim. Mektupta şö\le bir sual \ar: »Yahya K e m a l i n Ses şiirinde. bir mısra. yası kırktan >ukarı o'snlar taralmdan baska. genç nesil t3rafından ba'.ka biliniyor. Yaşlılar (Mevsim «mütehavvil». »rakit akşamındı Bebekte» diyor. Gençler (Mevsim «mütehayyil, vakit akşarodı Bebekte» diye oknyor. Hangisi doğru?) Uzerinde fazla durmadan, ( i z l a düşünmefe hacet kalmadan bu sualin cevabmı «akıl >aşta değil baştadır^ mukaddemerıyle vereceğim. Elbette gençierin dedifi do|rudur. Şair Ses şiirinde mevsimin «mütehavvil» ligini değil, «mütehayyiüiğini» yani hayal tarafını it>Iemi«tir. Bu «mütehayyil> mısraından bir evvelki beyti okumak kâfi: Gönlum bu sevincin halecaniyle kanatlı, Bir taze bahar Sîemi ^eyretti felekte Felekte taze bir bahar âlem'seyreden şair, bu muradan sonra. «Akşam. . Lekesız, saf. ıyi bir yüz gibi akşam» Mısraiyle başlayıp fiirin sor, ona kadar devam eden tabloyu, kân lodosa, kâh poiraza dönen mütehavvil bir havayı tasvir etmek için çizmiştir diyebilir mıyiz? • Tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç cam «Sâkın koyu, şen c e p h t h k a s m l e Kuçuksu. .» dıyc devam eden giirin hiç bir mısraında mütehavvil havaya bir telmih bile bulamayız. «Hülyaî. yi «hercai» okuyan kırk yaşından yukarıki neslin kulafına bunn hemen ulaştırayım dedim. Ikinci mektup şiirle taban 1 abana zıt, maddiyatla, o kadar mjtidiyatla ki ekmekle iigili. Bizim gazetede bir simitçi resmi çıkmıştı. Serden tooladığı iimitleri çecnklara satan simitçi. okurum, bu münasebetle bana Minlan yazıyor «Fırın a|zmdan çıkarılan ekmeklerin toplandığı ver acaba ne dereceye kadar te mizdir, bümem haberiniz var mı? Fınnlarda ekmek konulan tczgâhın üstüne çıkmak icap ettifi laraan, eski fırıncılar, hus usî bir terlik glyerlerdi. fjimdikiler, sokakta gezdiklcri çamuılu kunduralarla çıkıyorlar. Hiç bir makamın bununla ilgilendi»! yok. Mahalîelere ekmek taşıyan arabalann içinde de pis papuçlari» dolasan fırın işçilerl gördüm. Hazin şey!» Yalnız hazin degil, mide balandıracak kadar mnrdar bu şeyi hepimiz gördük muhterem okurum. Hazin tarafı, Belediyemiz başta olmak ttzere a y n ayrı heplmizin sösterdifi fütorsuzluk. Ama ne olur ne olmaz, bunu da münaslp lisanla Belediyenin kulatına bir ulaştırahm dedik. Hamdl VAROGLC Miîlî kıymetlerimize dair Haluk Y. ŞehsavaroğİB 1 EMEK* SiTE » KüçüK Hz SÜLEYMANve SABA MELİKESİ AlafK Ucmteke't Y\Jh ••»"•""*' GlNA BRYNNER # LOLLOBRJCIDA GEORGE SANDERS >rn< Zsmutıla: IZHIROE TH.DU. İDJUUM EHCIYtŞ t t • SEANSLAH: Emek 11.30 14.30 18. Suare: 21. Site 12. 1 5 18 30 Suare: 21.30 K. Emek 12. 15. 18.15 Suare: 21.15 \ Yıldız 531/8594 YIKANINCA ÇEKMEYEN HERY E R D 1 AR A Y I N I Z (Basın 10901 Felsefe Lugati İ Topkapı sanayi bölgesinde satılık köşebaşı arsa \ ; | Eski Londra asfaltı uzerinde Bayer İlâç Fabrikası bitişiğinde 3 dönüm. Tel: 44 14 80. (Basın 12254/8601) tklndı ?u i Ankara Büromuıun Yeni adresi EDEBİ KOMAN1MIZ: «o imtİBULUN YAZAN: 1O OTiHAN K ~ ~ j~ ~ 5 3 7 2 ^ Ş S 3 5 3 E £ S « E Ş ^ E 5 3 E S Ş E = E = Ş Ş 5 ~ = Utandırm» kııı, dedi. Kalktı. Geeekondu bahçesindeki boy atmıs Günebaksnların arasından afır ağır nzaklaşırken Ayşe sordu: Enisteme de mi anUttın? Hatte umursamadı: Nolur? Ayıp k « ! Niye ayıp olnyormuş? Herkesin başında bir şev., Haydi ben de jideyira abla Alıkoymak için lorlamadı. Kızın iene üstünde olabileceğini kestiriyordn. Kendi de bir zaGeoeyı Hatcaabasıeilde bu tür manlar tıpkı tıpkısına onun eibiydi. 1S düsünülerlc ?eçirdi, Hatçaabası doçrn söylüyordu Kız o Haydi bacım Allab yolnlacak, karı. kancık olacaktı. Va ııu sçık etsin. B:r Uah^ya i>i labuk üçlaıı, belki de eli kadm haberlerle gel emı? eline çeçmemisti daha. tnsallah abla! Sabahlerln erkenden u^andı. Enistesinin ardından o da yoHa.tçaabasımn koeası da uyanlu tuttu. GeoekondUUnn kiremış ise Riim'rp haıırlanıvordu. mit, tahta, pash teneke kalabaAysevi förünce çüliimsedi AvIığı arasındakj daracık yollirs * bir sevler sezerek utandı, Adan istasyo.ıa gcldl, Kadınlı erriatn karısınm elinden kocaman kekli erkenci isçiler doldnrmus asker postallanndan tekini aiıp tu istasyonu. O hiç bir feyin (ar kapı vanınt)aki alcak bacaklı kmda değil. kafasında o, hep o. i&kemleye oturdu, ağır ağır, sa Onu nasıl avvennvn içine alabırlı sabırlı giydi postallarnucak, cırnağiDi etine nasıl jeHatçe: çirecekti? « beklerim yolu Nıye böyle erken gidtyon nu beklerim, tsaret ederim gerikii? dedi. den. BaKraaı mı? Bakmnzs.1 ^v?e oıııuz silkti: ben de auya. Kim gelime onun Gidi\on (ste I» haber s«Iarıra. Salanm Ubi O sırada eniştesi ba^nı kal Ayıp elsun, sslanna. Suya çedırmıs karısına bakıyordu. Göz lir, ni>e suv» gelmediğini sorarım. Lan derim kendini naza Röze selip çfilüstüler. Ayşe bir mı çeUiyon derim. Gülüverir. utandı ki. Adam: Günün birinde o da evlense, rocakları oUa, ekutsa, çocuklar sonradan kendilerini beJ^enmeseler. Çocuklar, çocnklarının babası. Akhna gene o dfiştü al al yanaklarıyla. Demek baska yerde iş bulup çeker gidebilirdi Dofru. Cırnağmı geçirmeliydi etine va nasıl? Hatçaabası «Kız ol, kadın ol, kancık ol cırnaşını geçir!» demisti. Geçirmeliydi. geçirecekti hem de. tstediği kadar bakmasm. suya da gelmrsin Ne yapıp yapıp sarmalı aramalı, soya çelmesini sağjamalıydı. Yanaklan al al olur. Oisnn. Derim, hem de derim işte. Niye demeyim? Hatçaabam da öyle demis. enişetmi avucunun içine almış. Ben de ahrım. Blzim de evimiz, çocnklarımız clnr. Bizi beğenmiven, okamos çecnklanmız. Hatçaabamın ofullarından biiviiJtt tohtur olacak, küoüçü abukat Ben de benimkilerden birini tohtur yapanm, birini abnkat. Haicaabamdan nejim eksik? E, Ansa . Ağnat bakahm! Başınj sertçe kaldırdı: Kuiı,tesi! Güldü: Ne aşnadıvım enişte? Adam da çüldü: Dimek böyle? Anladı, anlamazlıktan çeldi: Neyle? Hatçaban her şeyi ağnattı bana; aksam.. Utandı: Aboo, •ntın ağzında da mercimek ıslanmaımış Ben yadırgı mıyım? Haşa, defclsin, defelsin ya .. E...? Ayıp be Ajıp «lur mn? tnsanhk hâli bacım. fnsan olan bir in. sanların başından hcpsl geeer. Sıırda bacı kardaştan. bısım akrabadan ileriyiz meselâ. Senin bizden, bizim senden başka kimimiz var? Biz bilmeyip de ysdırgılar mı bileeek? Doğru. Demek oğlan aklı başında? GBzIeri yerde: Sana benzediyorum, dedi.' Bana mı? Benim neyime? Her, senin gibi ağırbaşlı o da. Kavli karar ettiniz mi? Neyi? Yâni biıira gibi, bas göz olaeak mısuuz? Tanaklanndan alev dalgalan çeçti: Tok canım, belli de*el daba . Ta? l'zaklardan kopnp çelen elrk trikil tren önlerinde hızla nza nakaldı birden. Cok beklemez. di. tstasyondaki kadınlı erkfkh işçi kalabalığıyla birlikte ko şup girdiler. Kendiliğinden açı lıp kendili?inden kapanan k a . pılar kapandıktan «onra tren acı. bet sesiyie ba^ıvı aldı \ ekindi. Bütün kqmpartıman!ar onıuz omuzaydı. Tanyana dikiliyorlardı. Enistesi bir sevler aniatıyor. Ayse nnun omnzu iizerin den taa karsıdaki peneerelers bakıyordn. Penceyelerin ö t e . sinde şimsek hi7iyla değisrn harap evlcr. mavi deniı, denizin iizerind* bitlıkcı ka^ıklan. Samatva, Yenikapı, Kumka. pı .. Sirkeciye kadar hiç dıırmamacasıns değiscn dısarlara bakarak enistesini dinledi. D o J . ru söylüyordu enis(csi. Hısım. dan ilerjydfler. Birhirlerinin girdi rıktısını biinıeliydMer. Dr. rotk oflan eline mala alnıı». du lar, bir yandan da yapıyorlardı, îyi bir duvar nstasının gündeli. ği yirmibeş, otuz, hatta kırk, elli liraydı. Anadoludan jelen usaklar parayla oynuyorlardı. Onunki de gözünü açar, dnvar nstalıtını bileğine taktı mı, k a . rada ölüm yoktn artık. Günde elil lira alsa, ayda binbeş yüz lira. Bin aisın, yedi, sekiz yftz alsın. Gün bnçnn, saat bu saaitı. tlerde dişlerinden t ı m a k l a . nndan da arttırdılar mı, bir ev yapar baslannı sokarlar, sonra da îyi kötü bir manav mı olur, bakkaliye mi, uydnrursa, tadmdan yenraezdi! Ayşe böske çelinceye kadar kaiasında iyice şelistirdiği fi. Idrlerle Iflâhstzm Metned'i ken dine iyice mal etmisti. Şabahtı, henüz semtin lıiçbir köşkü u.^anmamıstı. Yalnız karşıla. rındaki köşk. Yapılmakta olan koskün sı\asız kırmızı kircmit lerdcn ibaret iskeletinde isçile rin (.alısması baslamışlı, Ayşe lıeyecanla baktı, uzun uzun baktı. Menıed'i çöremedi. D u vareının yanında da voktu. Ne vardı? Niye yoktu? Hasta m ı y . dı? Yoksa baska yerde iş bulup N e o kız? Hatçaban kovdu mu? Döndü: Bilekten dügmcli be yaz donu>Ia Gafur! Kasları kara ksra yıkılan Ayşe: Sana ne? dedi. tçcri girdi. Odasına seldi. so yıındo. Terlemisti bayşğı. Tcr lı, ihlak ic çamasırlarını deği>. tirecekii ki. Gafurc hatırladı. \azgeçti. Sırnasık herif ıistü. ne geli\erir, sarkıntılık eder . (Arkası var) Atatürk Bulvarı No. 73 | Yener Apt. kat 1, daire 3 | Tel: 129544 1M9M U0K0 : j, """ Nüshasj 25 Kımış İ CUMHURİYET Turkly» H»rlcl Lira Kr. U r a Kr. Î500 180.00 «0.06 8O.«O »266 «4.00 Basan v e Yayan Cumhuriyet Matbaaeıhk v e Gazetecüik Türk Anonta» Şirketl Cağaloğlu Halkevi Sokak No. 3941 Saiubi Senelik 6 aylıjt 3 aylık 2 AY ARA İLE 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE NÂZİME NADİ Yan lşlertnl fiilen İdare «den Mesu! Mvidflr VECDİ 2! KIZILDEMİR * i Gazetemıze gonderüen yazılar korulsun. konuUna.'nn lade edilmez. Ilânlardan mesnlivet kabul olunmaz • Abona va tlan işlerl ltiE, zariın ÛBtüne «Abone» veya «Ilin Senisı» kaydmın kcnması lazımdır * Bü GAZETE BASIN AHLAK YASASrVA UYMAYI TAAHHÜT ETMÎSTIK MILYON Faal 4846/8565 CUMHURİYET İlân TarJfes.i Başlık (Maktu) 1JÛ İ L 2Ö4 ür.cü salııfeler l\ (santiml) M TL. 56 ıncı sahifeler (»antimij o TL Nijan. Nıkih. Evlenme. Dotum (Maktu^ 75 TL. Ölüm. Mevlıt, Teşekkür 15 santlme kadar maktu) 90 TL. Kayıp (10 kelimey* kadar . İ maktu) 10 TL. | .*..•.. var Bak bu î > i y d i iste. Ouvar öriicüliiğünde su sıra çok is vardı. Demirkıratlar tstanbulu vıkıjor örficüiatüae ba^lamısil?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle