09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ratip Tahir BURAK'm Hapishane Hatıraları Ünlü karikaturistimiz, bu •«•rirv de hapishane hayatının iç yüzünü bütön acı ve ıstırap dolu taraf* lartyle anlatmaktadır. Her Turk möE N nevvvine t a v t i y « v A v ı N ı v t ederiz. S 98 M 3/5 3 8 . yıl Sayi umhurİYel K U B C C Ü S Ü ! YTTNTJS N A D İ c ELÂDÜL, MEA. P y Abdülbâki jEölpın, İNKILAP I^ m. BA Yazan v» Ha playın: D AN \ \ \ 13.420 T U g n f r* mektnp »dre«lı Cumhurty«t tstanbu) Poata Kutnat» tttanbul Ko. 2*8 Telefonlan 23 42 B 23 42 M 2 2 4 2 8 7 2 2 «2 9 8 0 4 2 » O Çarşamba 13 Aralık 1961 3/8587 Jandarma Kumandanhğı Doğuya mahsııs 3 bölge ihdas etti Doğuda eşkiyaya karşı biiyiik temizleme hareketine girişiliyor Özel Sektöre Selâm î nımiHMiıııııımı MIIMIIIIII llllIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII Hükümet siy asîaf bir konusunu ele aldı tnönü dün bu mevzu ile ilgili olarak bazı temaslar yaptı Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) Başbakan Ismet Inönü bugun öğleden sonra B. M. Meclisindeki odasında çahşmış, ve Bajbakan Yarduncısı Akil İ>idoğan ve, İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ile 3 saat görüsnvüştür. Başbakanın gorüşmeleri iki meseleye bağlanmaktador. Bunlardan birincisi siyasi mahkumların affı, diğeri ise sâkıt olmıyan Bakanlara ait dosyalarm ne sekilde karara bağlanacağı meselesidir. Siyast mahkumların affı işini bugün YTP Medis Grupun da göriifmü? ve Ertuğrul Akça da Başbakanın cevaplandırması istegiyle bir sözlü sonı vermiştir. A>TII konu AP Grupunun da gündeminde idi. CKMP henüz meseleyi grup Arfcstı Ss. 5. SS. < da Başbakan Yardımcısı Asayisin çok xay$fladtğt bu bötgede jandarma kuvvet tasartsının 3 4A.P. Grupu toplantısında bu konudaki hükümet ay içinde Meclise getirileceğlni belirtti. teri büyük mihyasta çoğalttldı, önümüxdeki günlerde temixlih harehatt başltyor Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) Doğu Anadohıda bazı bölgelerde aon günlerde zabıta olaylarının, kaçakçılık ve yol kesme hâdiselerinin artması üzerine Jandarma Genel Komutanlığınca Doğu Anadolu bölgesi jandarma kuvvetleri çoğaltılmıs ve üç bölge komutanlığı seklinde yeniden tanzim edilmUtir. Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'de teşekkül eden Jandarma Bölge Kurr.andanlıklanndan Siirt Komutanlığı önümüzdeki günlerde kendi bölgesinde büyük bir tarama harekâtı yapacaktır. Bu hususta bilgisine müracaat ettiğimiz Jandarma Genel Komutanı Tuğgeneral Abdurrahman Doruk şunları söylemiştir: «Bildiğiniz gibi Doğuda Bitlis, Siirt ve Diyarbakır'da üç Bölge Kumandanlığı kurulmuştur. Bu kumandanlıklar idarelerindeki kuvvetleri, bolgelerinin asayişinin zayıf olduğu noktalara tevcih edeceklerdir. Bu normal bir harekettir. Siirt böİ£csi komutanı Siirte gitmiş olup önümüzdeki günlerde burada yapılacak harekâtı hazırhyacaktır.» Son Dahika: IMI1 147 lerle ilgili kanun Bakanlar Kurulunda Ankara. 12 (Telefonla) Bir ıüre önce affa ugrıyan 147 öğretim üvesi.nîn tekrar gorevlerine dönmelerinı temin eden kanun tasarısı MilliEğitim Baksnlığmca hazırlanmıştır. Kanun tasarısı perşembe günü Bakanlar Kurulunun yapacağı toplantısında görüçüldükten sonra hükümet teklifi olarak Meclise getırilecektır. Milli Eğıtım Bakanlığınca hazırlanan kanun tasansında şunlar yer almaktadır: 1) 114 sayılı kanunda isimleri yazılı profsor doçent ve yardımrıları derhal vazifelerine döneceklerdir. 2) Unıversiteye dnnen bu öğretım üyeleri hakkında görevlerini yapsmıyacakları iki ay zarfında üniversite «enatr>cıı larafınrtan ka Arkası Sa 5, Sü. 5 te Tfirk donanması atom silâhları ile teçhiz edilecek Donanma Kumandanı Koıamiral Vuran bu işin kısa zaman içinde yapılacağım belirtti tzmir, 12 (Telefonla) Bu «sbah sehrimize gelen Deniz Kuvvetieri Kumandanı Koramiral Nec det Vuran, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, Türk donanmasının kısa zamaada atom silâhlariyle teçhiz edileceğini söylemiştir. Aralarında Hızır Reis ve Piri Reis denizaltılarının da bulundugu dört parçadan müteşekkil bir filo ile Arkası Sa. 5, Sfl. 7 de atı memleketlerinde işliyen » özel tesebbüs müesseseleri) ni incelemeye kalkarsanız bunlardan çoğunun geçen yüzyıl boynnca knruldngunn görürsünüz. tçlerinde onsekizinci, onyedinci, battâ daha önceki yüzyıllardan kalm* olanları da vardır. Batıda özel tesebbüsün tarihi çok eskidir ve sosyal gelismeler tarihi ile tıkı «ıkıva iljilidir. Mesrutiyet tnkılâbııia kadar bizde bn terim hemen hemen bilinmezdi. «Türkler de kazansın, Türkler de is basarım» zihniyeti ile tttihatçılann güttüfü politika, Birincl Cihan Harbi içinde nihayet bir harb zenginleri «ınıfı dofcormaktan öteye hir sonnç veremedi. Htikümetten gördöklerl özel himaye sayesinde para kazanan bizlm özel tesebbüsçtiler. o himaye yok olunca hirer blrer top attılar. slllnlp ırlttiler. CamhnriyeUn llk yılUrmds « e«ki tttihatçı ılhniyetl bir aralık yine ortalıkta görtindU. özel telebbfltü kolayca para kazanmak ianan bir takım açıkgöıler, AnkaTSdaki politikacıları bastan çıkararak iglerini yüriHrneyi denediler. Başbakan tsmet lnBnö'nnn slddetll ve taltdire değer direnmesiyle *c<kgSzler fazla ileri gidetnedller. Rejirain «ahlâkiyat. ını kornmak bıı saretle mtimknn oldu. Fakat, bnna kartılık nzel tegebbils'e dalavereciliçi, anaforrnlntn hir tntan, h'c değilse özel tesebbüsü hakir pören hir baska zihniyet devlet politikasına gittikçe bâkim nlmaya bas'adı. Biz faklr bir mllletiz. Birikmis sermayemiî yok. Miliî kalkınmatnm ancak devlet eltyle basarabiliriz! Divorduk. BasUneıcta snrak «9r?l tesehbüsnn basaramıyarafi isler» gartı ile sınırladığıınız devletciüfi lamania hir docma halinde h?nimgedik, tek partinin aitı oknndan biri yaptık. daha sonra Anavasava da madde halinde *okti.ık. Kadro derzisi bn docmanın »fikrivat» ınryapıyor. devlet fabr>kaları zatm imaline kadar «faalnet» eöstfrirken ozel teçehböse i'kfmhPCi dükkânı actnak. ya da ?raba tatnır edip at nallamak gibi ba^it i«'fr riışında vaparak pek hir sev kalmıyordn. Ama hiz resroen ' ine de devlet sosyalizmini benimsfmis bir toplnm de|ildik. Kâfcit iizerinde herkes tıpkı liberal ekonomi re.iirnlerinde o!dtiğn eibi dil'diei aianda diledîji ise girisebilirdi. Ne var ki, devletin ne zaman. nereye el ataca*ı bilinmiyordu. Genel olarak, kazanç retirmesi beklenen nrnn vâdeli islere vat?ndas pek cesaret edemiyordu. Ein türlü ri//kovn «töze alarak »ernnye yatıracaksın. T'znn vıllar çalı«ıp didineceksin. Tam randıman a'maya bajladin mı, bir de bakacaksın, mües^eseyi devlet yok pahasına kamu'<>?tırıvermis. Bn «artlar altında miitesehhisler daha Ti yade «kap. kac» isler peşinde kosmayı. bir punduna getirip «sayei devletı tt bir anda tengin olmayı tercib ediyorlardı. Devletçiliîimtz. dev'.et kapitalittmi halinde sovstırlaşmıs, özel tesebbüs ise bir nevi «^ecekonducnlnk» olmaktan öteye gecememişti. Dünku gazetelerde okndntnm Savın tnönü'nnn bildirisi bn halomdan b»ni tereddiide diisürdü. K?.!kınmamızda özel tesebhüsün önerai hiiyük olmuştnr, diyor Savın Başbakan. Acaba eercekten öyle midir? Böyle bir düşünceye ha$lanmak için ilkin kalkındıfımtza inanmak gerekiyor ki, Batılı dostlarımıza baktıkça ben kendi hesabıma milletçe kımıldadJxımızdan hile süphe ediyornm. y'rdnmaTda tarihi ve gelenekler' o'mıvan. ortamı kurnlmıyan bir fizel tesehhüs, bugünkü d" n v » v p mf>mlfkı>l şartlan kars'înıda hize ne dereceye kada vararlı olahilir? Sn noktayı i'niıtmıvjiım 'nvm fnöniinün «*?vletçil<'t nnli'ikasına baSIan''îı yıüarHa tr.ii»cre ile. Ar"i't^sı il» h»m»>n hfiiün Ratı Av D Topaloğlu'nun beyanatı Tuğg. Abdnrrabman Dornk Öte yandan Başbakan İsmet İnönüyle bu alcşam 17,30 dan 19 a kadar görüşen İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, Başbakamn yanuıdan çıktıktan sonra demişür ki: «Muş, Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da bazı soygunculuk olayları ol Arkası Sa S, Sü 3 te Başbakan Köy Enstitüleri program prensiplerine inanıldığım belirtti İnönü, öğretmenlcre «Eğitimde tek kurtuluş yoiu ulus gerçeklerine göre kurulacak okulların programlarının gerçekleştirilmesidir» dedi.. Anknri, 12 (CurahurıyetTeleks) Meslekl dert ve ihtiyaçlannt ilgililere duyurmak tnaksadiyle An karaya gelen Köy Öğretmenleri Dernekleri mensupları bu sabsh Anıtkabiri îivar't etmisler ve Başbakan lsmet tnönü tarafından da kabul edilmişlerdir. Arkası Sa. 5, Sü. 8 da Polis 2 Bakanın bindiği uçağın harekeline mâni oldu Ankar», 12 <CumhnrivetTeleks) Dıjisleri Bakanı Selim Sarper ile Maliye Bakanı Sefik Inan'm Parise bareketleri sırasında Esenboga hava alamnda Bakanlarm gidecekleri Air France sirketinin uçagının kalkısına polis tırâfındjn müsaade edilmemistir. Arkası Sa. S, Sfl. « da NATO Tardım heyeti mensupUn Teşilköy de Ecevit «işçiler tom bir huzura kovuşacaktır» dedi Yüksel Menderes hasın mensupları ile konusurken NATO yardım heyeti geldi Dün gece gelen ve bir hafta kalarak teknik heyetin bazirIıyacağı raporıı tetkikten sonra, Faure heyeti Türkiyeye bir daba gelecek Yunanistan'dan 1 milyon liralık kaçak eşya getiren bir şebeke yakalandı « I Yunanlı şoför ve 2 Tirk nezarete alındı Mardin'de de 4 kaçakçı İle 1 jandarma erlmiz mayinle parçalandılar Çalışma Bakanı Çalışma Meclisinin ocak ayinda toplanacağint da açıkladı Yiiksel Menderes tekrar "sahne i siyaset, te göründtt Adnan Menderes'in büyük oğ!u Yüksel Menderes, uzun »üren bir gaybubetten sonra yeniden politiBir gazetenin birinci gahifeka sahnesinde görünmüştür. Dün sinde birbirine çok yakın yeraksam A.P. ve Y.T.P. İl Merkezlere konmuş iki haber: tzmirlerini ziyaret eden Yüksel Mendede bir bar artisti tkiçeşmelikte res, çimdi bu partilerin teşkilâtınbir delikanlı ile zina yaparkcn da görev almış bulunan eski D.P. yakalanmış. Mahalleli bir ol !i]er tarafından büyük bir ilgi ile muşlar, evi basıp kadını çırıl karşılanmıs ve bir hayli göz yaçıplak sokağa sürüklemisler, şınm akıtılmasına »ebep teşkil eteiyinmesine dabi müsaade etmiştir. miycrek o halde polise t»«lim Y.T.P. ne yaptığı ziyaret sırasınetmişler. Hâdisenin içyüzünü da kendiii ile görüşen basın menhilmiyoruz, fakat halkın bu suplanna. milletvekili adaylığınreaksiyona göstermesi için hâdan babasının vasiyeti üzerine dedisede mutlaka suç unsnrları Arkası Sa. 5, Sü. 4 de bulunması lâzım geldiğine hükmediyornz... Simdi gelelim ikinci habere: Ankarada içkili bir CKMP Milletvekili. Torist otelde gürültü çıkarıyor. polisi çagınyorlar. polisi dövüyor, karakola sridiyor, komiserin düğroelerini kopanyor, koşup gelen Emnivct Müdürüne hakaret ediyor. Bu katmerli suçlar karsısında kimsenin ses çıkardıfı yok. Neticede AliUetvekili Bey arka Rektör. «27 Mayısta mildaşlan tarafından lutfen tesletvekillerini veya başkiıı edilerek otele sötürülüyor. kalarım tevkif eden yetMilletvfkili tevkif edilemez hplki, ama canım bir kanun a kili merciler ve kişiler damının guratına samar indiefkârı ıımumiyemizin ren, bir baskasının düjmelerimalumudur» dcdi ni çekip koparan ellerini tutmaya da mı cesaret edemiyorlar?. Son günlerde bazı gazete ve dergılerde Cemal Madanoğlu'nun 27 Gücümiiz yalnız vücudünü Mayıs lhtilâl gününe ait olduğu satan zavallı bar artistine mi bildirilen hâtıratının neçredilmesi letiyor. yoksa kanunların yal ve bu arada başta tstanbul Ünirn! lıir p''nnı>mi nn*i*tlça* nız belden aşagı hareketlerl* versitesi Rektörü Sıddık Sami Oüılâl ediidiğine mi kaniiz" v i r ! r H ı . înî iin içp «n7"l t Greko romen güre; mi bn?. nar ile ısimleri zikredilmiyen diğer sün g!?li?mrsi 'f'"1 »»••î nlan " bir kısım ünevirsite mensubu proNAPİR NADİ fesörlerin itham pdilmesi. siyasî Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ârkası Sa 3, Sü. 5 te İki hâdise, bir düşünce • Eskifphır. 12 (Telefonla) Çalısma Bakanı Bulsnt Ecevit, bu. gün beraberirde tşçi Sigortaları, • ş ve lşci Bulma Kurumn Genel NATO'nun ilk defa olarak TürTEK BAŞLNA SESStZ VÜRÜMı'ıdürüyle. Özpl Kalem Müdürü kiye ve Yunanistana yapmayı taoldugıı halde Ankaradan şehrimi y t S VAPTI Mpshnr 39/B mad. sarlsdığı iktiçadi yardıma mesnet gelmiştir. Seker Fsbrika?ı ile desıne göıe «görülen lüıum üzerU teskil edecek raporu hazırlamak diğer fabrıkaları dolaşan Ecevit ne» sâbık iktidar tarafından emekli Dün A.P. ve Y.T.P. İl Merbu arada CHP. AP, YTP ve CKMP ye ayrılan "gretraen Halil Durmaz. üzeri! 3 kisilik bir NATO uımanlar kezlerini ziyaTet eden genç yi ziyaret etmiştır. Partililerle bir dün elındeki dövizle tefe bsşına kurıılu dün akssm sehrimize gelmıştir. NATO Düekçe Komisyonu adamt göz yaşları içinde kar süre konuçan Bakan, daha sonra Kızılayda sessız yürüyüş yaparak Baçkanı Mösyö Olafle Carpentier, Başbakanlığa gelmiş ve buradan şılıyanlar oldu, Y.T.P. İl Baş Belediye Sarayında işçi temsilci. da poiisİFr tsrafından alınarak bir Amerikan ystırım firmasında kanı da kendisine partisinin leriyle 1,5 5aat süren bir toplantı Kmniyet B.'iınci Şubeye gntürül görevli Mr. Alfred White ve Dünyapmış, işçi dileklerini dinlemismüştür. Rfsimde Halil Durmaz ya Bankası müşavirlerinden Herr İstanbnl Belediye Başkanlığt tir. Von Mongold'un asistanı Mr. Hans adaylığım teklif etti Arkası Sa. S. Sü. 7 de görülüyor. Arkası Sa. 5, Sü 4 de ^ Altı önemli kanun teklifi Millet Meclisine verildi Askerlik süresinin tahsile göre âyarlanması, infaz slstemimizin tâdili, idarî bir tasarrufla emeklîye sevkedilenlerin haklarının iadesi ve bir Gençlik Bakanlığımn kurulması istenlyor (Yazısım 5 inci sahifenin 7 nci sütununda bulacaksuuz) S.S. Onar ithamlara cevap verdi Silâh kaçakçısı Ahmet Gümrük Muhafaza Teşkilâtının sivil ve resmi elbiseli memurları dün, şimdiye kadar eşine ender te sadüf edilen büyük bir kaçakçıhgı meydana çıkartmışlardır. Mu Cessur'nn kaçırdıkları hafaza Teşkilâtı Müdürü Muzal. fer Şerefin idare ettiği takipte, bir kısım memurlar kıyafet tebdil edip yolcu hüviyeti ile yurt dı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Protesto ytirayfişü sırası ilkekul öğrencilerine geldi Kütahya'daki 2 ilkokulunöğrencileri, nakledilen öğretmenlerinin iadesi için ayakkabılannı çıkarıp Hükümet binası önünde toplandılar Kütahya 12. (Telefonla) Şeh ayakkabılannı çıkararak ellerine rimiz Barbaros ve Yıldırım Beya. almak suretiyle Hükümet Binası zıt tlkokulu öğrencileri bugün önünde toplanmışlar ve ilgıhlere, sessiz bir protesto yüruyüşü yap «Öğretmenimizi geri istiyoruz» di. mışlardır. Öğretmenlerinın başka ye bağırmışlardır. bir okula tâyinini protesto için ha Üniversite ve orta 5|retim öğrekete geçen ilkokul öğrencileri, Arkası S«« 5, Sü. S te c r NATO'nun yardımı kâfi değil Gazeteler NATO DAMLAYA, DAMLAYA GÖL OLUR...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle