20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Aralık 1961 emokratik rejimlerde B>kanlar <öz »ahibidirler.. Bn «miri kclâm» dır mânasıns gelmez. Söyledikleri birer devlet sö'zü, devlet tasarrnfndur, [Başmakaleden devam] demektir. »rper; Sanoır ve 1nin, 19 atlkrar ve güven» tedblrlerinden «öz Bir kaç gün evvel basına bir neralıkta Pariste loplanacak oeden Sayın înönü'ye karşı aynı zaket ziyareti yaptığı sırada MnhSovjetler, kendi emperyalist si mesi, alenen bır ilhaktır. Oralarda terem Içişleri Bakanı Atamet Tolan NATO Konseyinde, asmilletler devletçilik yolnnda güçkeri gücflmüze mnvazi bir lü adımlar atmışlar, gerek lüzum yasetlerini perdelemek amaciyle yaşıyan msanlann da Asya, Afri paloflu Beyefendive sebebini anyardımın teminine çalışacaklardır. lu mücssescleri kamnlaştırmak, Batıhları sömürgecilikle damga!a ka ve Guney Amerika memleket lıyamadığım pasaportlann yalnıı Gerçek ındnr ki, büyük bir vagerek vergi oranlarını yükseltmek rr.akta devam ederlerken. îngiiiz leri halkları gıbı hür yasama hak Ankaradan verilmesi isini sordam. ları mevcuttur. ir Afrika tanperverlik haıebiyle Türk milmretlyle özel teşebbüsün gelişme Herkes memnnn! BnynrdnSürgünler, hürriyeti seçenler leti, bngiine kadar nıilli «avunma imkânlarını adamakıllı daraltmıştur. Ekvatorun tam güneyindeki Müstemlekelerindekı gayrımem lar. raasrafları hakkında hiç bir tenlardır. Beyefendi.. pasaportlann Ankiddje buluıımamış olmaKla heraKarma bir hükumetin başında 937.000 kılometre karelik bir saha nun zümrelere karşı Sovyetlerin karadan verilmesi için bnndan berüzerine dağılmış 9.5 milyon siyahi ve Kızıl Çının uyguladıkları şiddet ber bn masraflann, tnemleket ebnlnnan ve beklediğimiz dıs yargeride bıraktığımız | tedbirleri, dehşet vericidir. Çoğu kesin memnnn olması bir «ebep okonomisinin çelismesine mânl oldımı ancak hürriyetçi milletltr Tanganikalı, cumartesi günü gdrülmemiş şenlit •lTürk ırkmdan olmak üzere 700.000 lamaz. Buna ancak daha evvelki ndnğu da vakıâdır. 15 devletten müden alabilecek olan Sayın tnönü'vilâyetlerden pasalerle hukümran milletler ailesin kişi anavatanlarından koparılıp snlden, yani rekkep NATO camUsının elinde yü anlıyorum. Memleket kalkınma kstılmıştır. herkes sürgüne gonderilmiştir. Bilhassa port verme sisteminden 12 tümen asker varken, ve »on desına yardımı doknnabilecek her tngiltere ve Fransa gibi tasfijL Kazakların tüyler ürpertıcı ikıben şikâvetcidir, diye bir sebep gösfa çevik bir knvvet harırlı*ını yap Birlesmiş Milletler (New York) söylemiştir. ilk sltı ayı zarfında ise ancak 40 kapıyı zorlamak onnn görevidir. cıhetine gitmek şöyle dursun, bilâ ibret vericidir. 1920 dekı Sovyet sa termek lâzımdır. Bnnnn zorlnfn mak için NATO kararsâhı uzan 12, (AP> B. M. Bütçe KomiteU. Thant, sent sonunda açığm milyon dolar kadar bir paranın Yalnız ne var ki şimdiye değin kis bütün varîığiyle her istikamet yımı Müslüman Kazakların mikta meydanda! dedik. uzun düşüntip, genelerce \akit kay sinde dün yaptığı bir konuşmada, 107.5 milyon dolar civarında olaca tahsil rdilebileceâini bildirmiştir. hep üvey evlât işlemi gören, hor te yayılmaya çahşan tek ülke ol r.nı 3.968,289 gosteriyordu. 1939 da Çok çabiık vapıyorlar, cev«bederken, Almanya on tümen ile geçici Genel Sekreter U. Thant ğını tahmin ettiğini ve 30 haziran Genel Sekreter. dünya teşkilâtı. bakılan ve bu > üzden çelimsiz bir bu »avıvımaya lutfen ve jriiç belâ dünya teşMlâtının on parasız sal tanhınde bu rakamm 170 milyon r.m gereken mâli tedbirleri kısa yaratık olarak bir kosedc kalan ö duğu haide Sovyetlerin Batılılar: Kazakların nufusu tenkil vc tehcir bını verdiler. Bir tanıdık yolca iUatıhrken, Türkiyenin düııvanın dığinı ve iflâs volunda olduğunu dolar civarına çıkacağır.ı. 1962 nin zamanda alması gerektiŞini söyli zel scktöre fazla bel hajîamamak sömurgecilıkle damgalamağa de netıcesinde 3,098,164 e düşmüştür. çin salı sabahı bütün vesikalariyîkinci Dünya Harbinden sonra le birlikte talepname göndeıilmiş vam etmesi. aşikâr bir riyakârlı.t l)u en nevralgique hölçesinde bu yerek. üye rlevlptlerin hüsnüni gaiiba daha doğrudur. Arta bırak tır. îngiltere, 1945 ten itibaren hâ Sovyetler, ar.tiaşmalarla, entrika olmasma rağmen bn yazının yanlkadar kuvvet ayakta tntması ve j yetle hahrekst ettnelerini ve uzun tığımız tecrübeler bizi böyle dü kimıyeti altındaki ve Afrika, Asy< larla ve komünist ihtilâlleri infi dığı gün sekiz gün olmuştn hâbu knvvetleri kendi zayıf bünye' vâdeli finansmar.da yardimcı olma sünmeye zorlıyacak nitelikte değil ile başka yerlerde bulunan 600 mi lâk ettirerek muhtelif milletlerı lâ pasaportu golmemişti. Olnr sivle beslemesi elbette vazife sunyona 3akın insana hürriyetini iad'. kütleler halinde arzulan hilâfma mu? tnsan bn.. aeele bir isi çıkar. larmı istemiş. ancak 200 milyon midir? runun ifadesidir. dolarhk istikraz plânı hakkmd NADİR NADİ etmiştir. Eskiden îngiltereye bağl. kontrollen altma ahp, Demirper Yann gitmek lâzım. Ankars neolan 10 devlet, şimdi Birleşmiş Mil de ile Batıdan ayırmışlardı. Bunla resi, bnrası neresi? mütemmim mâlumat vermemiştir Fakrt »ynı zamanda müttefikle' letlerin üyesidir. Fransa da lngil ra, Polonya ile Macaristan, RomanU. Thahnt. 25 sene vâdeli bcnol ri namına yaptığı büyük bir feda! Biz neyi istiyornı. Brnıo bllelira. tereden geri kalmamıştır. 1956 d: ya, Bulgariıtan, Arnavutluk ve Çe Dısarıya adam çıkmMin» aorlnk nn üye devletierlc bu devletlerin kârlıktır. Türk vatandası bn ordu, Mollet'nin Başbakanlığa gelmesin koslovakya dahildir. Yalnız Yugo çıkarmak mı?? Bnnn açıkça »3yya ayakta tntmak lcin verdifi verMerkez Bankalarma satıl»na*ı tek Hükümet darbesini hazırlıyanlar aynı zamanda Jaden sonra geri kalmış Afrikada • slavya, cografi durumunun müsait ei ile müttefiklerini de savunmaklifinde bulunmustur. Yüzde ik sene gibi iııanılmaz kısalıkta bi olmasmdan ve halkının milliyetçi leraelU hem Anayasaya Türkler ponya Başvekili dahil daha birçok ileri gelen liderletadır. Türk ekonomisinin acıklı faİ7İi olan bu hon^lardan temin zaman parçası içinde 14 müstemie lik duygularından ötürü Sovyet •eyahat hürriyetine sahiptirler diri de katledeceklerdi, tevkif edüen komplocular arahali ortakiarımızın malumudnr. edilecek para île 120 milyon dola ye yaı, hem paısport lsinde t&rlfl kesini serbest bırakmıstır. Dah hegâmonyasına meyd«n okuyabilTürkiye genede *• 7 nispetinde mil. | sında sanayici ve generaller var ra malolan Kongo harekâtının önce ve MendesFrance'ın Başba mistir. Kafa tutmasının mukabelesi zorlnk çıkar. Olmnyor Ahmet bey li eelirde bir hamle yapamadıgı masrafları ile, Gazze'de sarfedilen kanlığı devrinde de gerek liyah olarak da, Moskova'ya boyun eğme efendl. Biz ılzden daha ç«vik blr takdirde sosyal buhranlar'a karsı Şehir Hatları filosuna yeni ilti Afrikada, gerekse sarı Hındiçinid 20 milyon dnlarlık ma*raf karsıla Idare bekllyornz. Tokyo, 12 (a.a.) Japonya Baş lât mensubu olduklarım oriaya karsıya kalacaktır. Ortaklantnız, hak eden «Harbiye» vapuru dün Fransamn üzerlerindeki nüfuzunı si için yapılan birtakım iktisadi taz bakanı Hayato Ikieda'ya karşı ter karmıçtır. Bu teşkilâtıa başkanı o naMlecektir. yiklere göğüı germek zorunda kal*** Türkiyenin bugünden tehlikeli bir U. Thant'ın teklifi. Komite tara sabah Büyükada önlerinde iken idameden vazgeçtiği topraklar veZlrMt Vekili Sayın Cavit Oral sosyal buhran içinde oldufunu, tiplenen bir suikastle beraöer bir lan Mikamı Taçu da eikı bir su fından derhal nazarı dikkate alın bozulmuştur. Büyükada iskelesine ya topluluklarla birlikte, rakam mıştır. Sovyetlerin emperyalıst «ıyaset. da der ki. NATO'ya düşman eereyanlann bu hükümet darbesinin de meydana çı baydır. güçlükle yanaşan Harbiye vapu 20 ye yaklaşmaktadır. Diğer BatıL karılması, sonucu yüksek rütbeli Tokyo Polis Müdüriu|u bu kcm mış ve Dünya Mahkemesine danış lerinin son zamanlardaki yeni tehuhranları körüklediklerini bil on üç emekli kara ve denız subayı Efer dıs yardımdan pio teşebbüsünun uz;m zamandan mak üzere teklif reye koyulmus runun yolcuları, Yalovadan gelen kadim müstemlekeci devletler de rahürleri, Almanya ve Korenın ra vermezlerse Türkiyedebana pakalkınmektedirler. Bir çün gclebilir ki, tevkif edilmiştir. beri bilindiğini, poiism suıkastç • tur, Dünya Mahkemesinrlen Sov Paşabahçe vapuruna aktarma et aynı yolu tutmuşlardır. birleçmesini reddetmeleri ve Viet D I olamaz.. bükümetlerin bütiin iyi niyetine lerın eylul aj'indanberı peşinde ol yetler Birliğiyle diğer memleket tir'.lerek köprüye getirilmiştir. Içişleri Bakanhğı bu «uikast ve Moskova'mn bir dereceye kada. namın bölünmesinde göze çarprafmen »ırf Türkiyedekl iktisadî hükümet darbesi teşebbüsünun a duğunu, bildirmektedir. Verilen ta H»kU ıöz. Yıllardır biı bir enrin Kongo masraflarına istirak başarıya ulaşan gayreti sut bebeğ. maktadır. Sovyet sömürgeleri ha bozuklnğnn ve sosyal botaranın ya şırı sağcı teşkilât tarafından hazır mamlayıcı bilgiye görc, eski bir etmeme hakkına haiz olup olraa. Asya ve Afrika devletlerine şirın line getirilen adı geçe tâlihsiz ül dflıtrl hsyaline kapılmışıı.. bır»krattıfı karçaşalıklar yüz&nden, lanmıs olduğunu açıkiamıştır. mışu slraati» endügtrimiz de hınl n deniz subayı tarafından ıdare edi dıkları sorulacaktır. Teklif 10 Bir gece bekçisi, Sıraselviler cad görünmek ve Batılı kadîm müstem kelerden, komünist sınırlann kım Eelişse ya! Ne münasebet? O da Türkiye, feci bir iç harb sonunda, Tokyo siyasi çevreleri, bu sui len cKavanimi» adlı kım.evî mad karşı 31 oyla kabul edilmistir. 20 desinde vukuu muhtemel bir cilekecilerin bıraktıkları boşlukla ortaklarına zarar verecek durnma kast ve hukumet darbesi teşebbü deler imalâthanesinin faaliyeti ü üye çekimser davranmıstır. doldurmaktan ibarettir. Bugün »eciklerin kaçmasına imkân veri! belini doğrnltraak için her yıl: nayeti önlemistir. da düşebllsln!.. Bn »ene mahsol Iyi olsa! disünün bundan bir kaç ay dnce zennde de durulmu^tur. Bu fir Kongo'da, Laos'ta müjahede ettiğl miyecek sekilde tahkimine rağmen Sovyetler BirliSinln Kongo ve Eski bir meseleden dolayı aralaharice mülteci akını durdurulama ye dna ederken ziraati ihmsl akıl manın sahibinin Ikincı Dünya SaSon On yıllık enflâayon politika Güney K I e'de meydana gelen ıh vaşından onceki yıllarda Japon Ortado^u Harekâtları masraflan n açık olan Osman Durak ile Ni miz kanlı kanşıkhkların yegân maktadır. Îkinci Dünya Harbin kfin mı idi? Oldn bir kere.. jimdi •ı, böyle bir istikametin yolnnu tılâlden ı.;ıam almı? olduğunu ıle Başbakanı Inukai'nin öldürülmesi mn yüzde 20 «ini karsılaması ge yazi Başaran, Sıraselviler cadde sebebi, Scvyetlerin emperyalist si den beri Rusya ve hâkimiyeti al. 1si yeni bastan ele almak lâzım ve rı sürmektedirler. Verilen tamamaçmıştır. Altı, yedi eylul olayla layıcı bilgiye görc, hükümet dar işine kanşmış olan deniz varbayı rekmektedir. B. Amerika, bu ara sinde kavga ederlerken. Niyazi bı yasetleridır. Batılı kadim müstem tmdaki ülkelerden kaçıp hürriye en mfinasip şekilde ele almak! lekeci devletlerin uzun süren istısn ile, yalmayak yiirümelerin ma besi, îkinci Dünya Savaşının sonun Mıkami Takaşi ile sıkı bir temas da, Kongo Harekâtı masraflann. çakla arkadaşını sol ka'iğından a marcılıklannın yeni doğan Asya ti seçenlerin yekunu, 12 railyonu E bn dâva nedir? hiyeti ile birbirini takip eden tata da, Birmanyadaki Japon kuvvetle kurması şüpheleri uyandırnn^tır. dan payına düşen 36 milyo n dola ğır surette yaralamıçtır. Osmanın ve Afrika memleketlerinde bırat geçmiştlr. Kızıl Çinin Tibeti ezlp Biı ismini dahi yanlıs koymarikler üzerine müttefiklerimizin rine komutanhk eden emekli ge Bu arada Mıkami'nin genç I bay rı ödediği gibi. diğer küçük mem feryadına yetişen gece bekçisi Ra tıkları urperticı hâtıraların henüz vutmpfindan sonra, Dünyanın Ta şuz.. buna toprak reformu diyo. leketlerin borçlarına mukabil üs. şit Gözütok, olaya müdahale et sılinmemiş olması, Moskova'mn dikkat nazarını çekmeyi zarnrî neral Sakurai Takutaro tarafından lar üzerinde büyük etkisi bjlunvanmdan da 20.000 biçare insan rnz. Değil.. ziraat reformu! Onnn görmekteyiz. duğu tespit edilen «Kokuşıkaı» ad telik 15 milyon dolarhk ek bir miştir. Gözü dönmüş olan Niyazi na silâhını teşkıl etmektedir. Ne başka diyarlara iltica etmi«tir. Me içinde toprak reformu da var atertiplenmiştir. bu sefer eündeki bıçakla bekçinin var ki, daha bağımsızlık sarhoşluBu vaziyet karşısında yapılacak | Bu hükümet darbesini hazıılı lı emekli subaylar derneğinin üye ödemcde de bulunmustur. Fakat de üzerine yürümüş, fakat bir el selenin en hazin tarafi. komünist. ma sübre fabrikası. topraklann ifan«a. Güney Afrika ve Portekiz ğundan kurtulamamış ve halen de lerin pençelerini attıkları insan labı, orman meseleleri.. tarlaların sey, Türkiyeye yardımı arttırmak yanlar, hükümeti âcizlikle itham et si olması da polisin dikkatini çekmiş bulunmaktadır. Ancak, hâlen Konpo harekâtı masrafına iştirak tabanca kurşunu ile yaralansrak Sovyet veya Kızıl Çin sömürgecili topluluklarının dış dünya ile her taksimi.. zirai isçilik^ âlftt ve edetır. Böyle bir zamanda da ortaya mekte ve bühassa, Başbakan Ikeyakalanmıstır. ğiyle karşı karşıya bulunan peşin türlü baS:m koparması, baska mülâhazalar çıkmaktadır. da'yı solcu unsurlara karşı yumu vazifede bulunan genç subayların etmcyi reddetmisierdir. sadece vat, tobnralnk.. yatınmlar, krediSovyetler dc. ödenme>!İ gereken Cinayeti, sanıgı tabanca ile yahukümlu genç Asya ve Afrika kültür değil. ırk ve din farklarını ler, büyük çiftlik. küçük çlftlik, Türkiye hissediyor ki, bu yardıra çak davranmakla suçlandırmakta bu teskilâtla bir ilgileri bulunmanispetln Genel Kurul değil. Güven ralamak suretiyle onliyen bekçi. memleketleri, bazı gerçeklerı ken da ortadan kaldırmaya çalısması ortak çiftlik.. solamalar. falan n. lann süratle arttınlmamasında, dırlar. Bunlar, hassaten, geçen yaı dığı zannedilmektedir. dileri için tehlikeli olabilecek bir Yakalanan on üç emekli subayın lik Konseyi tarafından tasdik edil ilgilüerce taltif edilecektir. Tarkiyeye karşı Türkiyenin bekle Amerikan aleyhtarı gösteriler s.ıradır. Halbuki Sovyetler. halklan lSn. Hepsi var. şekilde farkedememektedirler. digi hayırhah politikanın güdül sında hükumetin aşırı solru nüma evlerinde külliyetli miktarda si mesi icap ettiğini ileri sürmekteDemiryolculann dertleri nın dostluk ve te'sanüd hisleriyle Al Mehmet Aga ıana on d8Koraünist cmperyalizminin >ışçilere karşı sert tedbirler îlma lâh, patlayıcı madde ve bazı as dir. Sovyetlerin Güvenlik Kon.<e memesinde fizerinde dnrmak isteyekdiğerlerine bağlı özgür cemi nüm! Al Hasan Ağa ıana lekiz d6Türk Demiryolcuları Derneği mış olmasmı bir türlü affedeme • kerl malzeme ele geçmiştir. Tokyo yinde veto hakkı vardır. mediği bir takım faktörler rol oytarihçesi yetlerden mütesekkil olduğunu nüra.. iste tapnlanmzn haydi giile Sirkeci Şubesinin on birinci yıllık Polis Müdürüne göre, bu silâh ve nanvaktadır. Hu neviden faktb'r mektedirler. Moskova Pekin Bloku, bugün kongTesi dün yapılmıştır. Sb'z a tarihteki en haşmetli müstcmleke ileri sürmektedirler. Acaba, haklı güle. dedik» is bitti. Ne oldn bn llk tahkikat bu komploya karı malzemenin ele geçmesi suikastçiler, dostlarımızın kafasında yasalan üyeler, özellikle, îşletmenin imparatorluğuna sahiptir. Ayrıca. v» mâsurn mukavemetlerini kır topraklar? Elden ele jeçti. Y» dıkça, Batı camiası İçinde, aç, fe çan subaylardan ikisinın aşırı »ağ lerin niyetlerini bütün çıplakhğıykendilerine tanımış olduğu 50 lira en zalim ve baskılı somürge sıstem mak irin Sovvctlerin tariimsr et Nnh Nebi devrinden kalma nanller cı «Krizantem Sancak» adlı 1eskiI Ia ortaya vurmaktadır. dakâr döğüsen Türkiyenin bir gün lık ev kirasının B7İıgmdan, kapı lerinden biridir. Kendisine tâbi . tikleri Türk! r. Volgah Almanlnr. le çiftcilik.. ya boş bırakıp hayvan kırgınlık duyacağı da muhakkakkondüktörlerinin 1820 gün devam lan 200 milyona yakın yabancı hal Kırımh Tatarlsr ve digerleri de otlatmak. tır. lı çalısmalarına rağmen fazla me ka istikbali veya mukadderatı hak aynı fikirde midirler? Dünyanın en küçük sıStırı blzde Türkiye bngüne kadar angajman sai alamayışlarından ve kıslık el kında seçım veya tercıh hakkı oldnğnnn biliyor musunnz? BakınmılıÇın mökelleflyetlerl lann» karaı Loyal hareket etmifbiselerin verilmeyifinden şikayet miyen yegâne modern müstemleke Bnna milyarlar lâzım.. bn leneHürriyet» diye bağınp çnğırtir, bundan sonra da Loyal hareetmialerdir. Sirkeci Şubesinin ye imparatorluğudur. mak. her lisanda kolaydır. Oysa kl bütçedeki ?ibl 250300 milyonla ket edeceginden asla süpbe etmeni değil, ezelî dertlerinin dile gekaranfil ekemeyiz.. bnnn dıs yar. 1917 Bolşevik Ihtilâlini mütaakıp raelidir. Talnız Pariste tondanan tlrildiği kongrede soz alan Genel Ukrayna evvelâ müstakil bir cum ki hürriyetin veya bağımsızlıSm dımdan alacaŞız. Vermeleri »art! bazı miikeliefivetleri vardır. Ba Türk altılan, bn flklrde deglldirMerkez müşahidi. urnumî kongre huriyet olarak tanınmış, fakat 1923 Sımgızlığa ÎSyik olabilmek, bir Akıllı iseler.. ler. Onlar Türkiyenin detnokrasi Brüksel 12 (AP) Belçıka Ha. de bu dertlerle ılgili çalışmalann te cebren Sovyet Sosyalist Cum kültür, «o«ya! ve ikttsadl seviye *** yolnyla Idare edilemiyeceğine iva Kuvvetlerine ait iki C119 nak hiç bir netice vermediğini ifade huriyetıne dahil edilmişti. 1920 de meselesidr. Bir memleketin gernanmaktadırlar. Onlar gibi düsüBir baska söz de sn lşçl kelimelye uçagı bu gabah Lenfud civa etmistlr. müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti çekten hür olabilmesi İçin, halk nen insanlar Türklyede de çoğalve Buhara istilâya uğramış, 1921 ve hükümetinin akıllıca terclh ya sldir. Biz işçiyi patrona karsı knlmda havada çarpışarak düşmüjÇocuk suçlulan mıstır. Bu inganlan hu türld dü? de de Kızılordunun kuvvetıyle pabilmelerini saglıvacak bilgi ve lanınz. Yani sermaye ile işten yaür. Alevler içinde yanan enkaz 1* yasındaki bir genç, henüz an«oinceye sevkeden âmil Menderes'pılmış hir çalısma manznmeginde dan paramparça olmus beç ceset lasılamıyan bir «»>bepten dolayı 15 Gürcistanda bir Sovyet rejimi ku müesseüelere sahip olması irap et çalısana işçi deriz. halbuki Türkin enflâsyon polltikatn oldufn karulmuçtu. Fâçılasız devam eden em çıkarılmıçtır. yasmdaki arkadasmı ekmek bıçağı peryalızm siyasetı, Batılıların ha mektedir. Afya ve Afrikadaki mil çede isçi hu raânaya eelmez. Hattâ dar, Türklyenln Avnıpa memleKorkunc kazada en az 10 ki?inin ile yavalamıştır. ketleri kadar müreffeh olaca&ı taları yüzünden lkincı Dünya Har Hvetçilik cerevsnınm hlr çi5 gibi JnifllİTİeriıı Labonr denilen partican verdiği anlaîilmaktadır, 7İra hakkındaki ümidin de kalblerinde 2 AY ARA İLE 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE Yaralı Halil Vural tlk Yardım bı sonrası kanşık durumdan açgoz büyüme^i vc komünUt tahrikatı sine de isçl veya »mele partisi sher uçakta bej veya nltiîar ki«i Hastahanesine kaldırıîmj, Küçüksönmüa olması, ve Batının dostlnk | lülüklp fsydalfr.masını bümisti. karşısında fazla mukavemet *de dınt veririz. O ds yanlıs, barjlars ik mürettebat bulvınuynrdu. paritelerinde mSnasrz tçfriklerj pazarh sanik Mıızaffpr Kabalık çalısan, öteküere çalıstıran demek miyen Bati'ı kadim mus Uçaklar Brükselin takriben fln yakalanarak ha^kmds kovuşturma Sovyetlerin toprak genişletme ha er, hakimiyetler! altındakf t"t<. doSrn olnr. Çünkü İR sörü bizde el vapmasıdır. rpketlerıne Finlândiyanın Kareli, Hlometr» Rüneydoğusundaki »» açılmıştır. dağıtmakta emeğl, vücot gayretlne slemdir. Komanvanm Ba«»rabya ve Bukovi raklara baffımsızlık Tunan hükflmetl ancak bes tfl1 kerl alana lnmfk ÜJ»r?vkpn ç«röte yandfen 13 ile 15 yaçları » na bölgeleri, Pclonyanın doğu eya süatli dsvranmısİErdır • Nitekim Çalısanlann derece dereee adlan menlik bir knvvete »ahiptir. Bnna pışmiîlardır. rasındaki Mehmet Kurtuluş, Kec l l Estonya. Le»or;ya ve Li tilhajss Afrika devlctlprl, i«tik!*l vardır. Rençber, sntele, isçi. nst», rağmen Acropolis gazetesi TürklÇarpıçmadan sorırs Vıir 'Jcsk ye mi öîmıiş ve Mubarrem Nisanrı erini elde »4er etrner, svpklan nstahasi, tekniıyen. mühendlg, yük venin 25 tümeniyle, bitaraflığa kar» düserek psrçalanmu vp enkazı ismind»ki 3 çocuk. Yefilyıırt«a Bah tuanya gibi müstakil mp üzeriri» yeni kslkan v Volları bı Sfk mühendls.. gibi. Bnolsnn hepvaeağını yazarak, bulanık bir hah»rtef olmustvır. König ir kilometrpkaTflik bfr »»haya çelievler Kooperatifine pif su tetî. \a yaratmak istemekte ve Ameriberg Bolge'i. Ç»>k"slovakyanın bir rakılan çernklara henzemlşler ve sine Ijçl denmes. Çalısan denir. cavılmıştır. jatı malzemelerini çaîdıkları .«ırs kısmi. Guney Sahalin ve Kuril A »»«kınlik lc:r>d« y»re dujrnüsler Çalısanlar cflmresine memnrlann kan yardımının kendisine akması Diğer uçağın enkan da genıs bir da göriilmüî ve bekçilcr tarafın dalarmı da bunlara dahil etmek dir. Me?el9 Konpo'da baSımsızlığı ds kansmak hakkı olan Batı nemnt <min etmeğe çalışmaktadır. pahaya yayılmıstır. Her iki enkaz dan yakalanmıştır. Kuçük hırsız lâzımdır. Irutlam» tSrenlerf dah8 bltmeden leketlerinde bir bakanlığin mfisteTalnız beş tümen ayakta tntan Tuaatlerce yanmnra devam etmlf lar hakkında kovuşturma açılmışkıyagıya bir İç h»rb patiak veT. sarı da çalısandir., »ma isçi dejhlnanistanın stratejik bakımdan mev Yukarıda sıralanan geniç topraktır. kii Türkiyeden daha az önemli deların Sovyet hâkimiyeti «Itına gir m)ş+ir. Glne ve Kamemnds v* da dlr. Bnna da dikkat Ifinrn. Malura tildir. Berlin olayları kar?ı»ında hn blrçoklsnnda clddl çarpısmslar ya »rtık »endika ve crev devrine Almanya, hâlâ savunrnasını mfltaçgösterml? ve eahil Afrik». So. ?irdik. tefiklerden beklemektedir. 6«k Harbln çerrevesi içine girml? *** ve dünya gerçinîigi artmıstır. Man Tek NATO devleti Türkiyedirj Eh çok fükür Fnrkçeyl knrt«rık değil. fakat hislerin rol oynadıki, hem hiç bir şeyi yoktur, hem 8l süt bebeği Asya ve Afrika mem dık. Meclis Rels Vekillerinden blr de hiç bir şeyi olmadıŞı için canıeketîerlnİTi hemen hepsi, istikrar sat da artık Mecliste 6ı ve an nı ortaya koymuştur. Ve canını ortebjir ete huzurdan mahrumdur. Halbu. Türkçe knllarjılacagıni taya koyması, belki de hiç bir şelci tek ba?ma kendi kendini idare mis. öz halis demektir,.. konnstnyi olmadığı iviıı dostları indinde • ahşmamı? îlkel memleketler gnmnz dilin 8ı jlmadığına Işaret e örem kaz3nmamaktadır. Halbuki Türkiye neticesi sosyal buhran o!e, bağımsızlık verilmeden önce olan bn hükme n*karak fiz TürkVE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ lacak bir iktisadi kriz içindedir.' iç olmazsa 5 sene sürecek Reçi? çeyi kimden ve nereden ötreneeeParis 12, (A.P.) Berlin konu Vc müttefikleri Türkiyeye gerekrogramlan tatbik edilmek çere. ğimizi merak ermekteyim. An ise sunda Sovyetlerle yapılması muh tigi kadar yardım ctmemekte âdeIrdi. Bağımsızlık eğitimi diyebi Çağatayca temiz mânasına gelir. temel görüşmelerde Batılı tutumu ta inat etmektedirler. eceğimlz böyle blr mükellefiyet. Aksi «pis» dir. Demek ki biz hâlâ nu kat'İ olarak tesbit etmek ga lste bugünkü manzara budur: memleketlerin zenglnliklerini kansık ve piı Tnrkçe konnşnyoyesiyle, dündenberi Pariste toplan Vekillerimiz, bu manzaraya bir oyratça emmis kadim müstemle rnz.. haydi bizimki bir şey değil.. tı halinde olan B. Amerika, Ingilyazılmış ve söylenmiş bal çaresi bnlmak için Parise gtt j edler veya Birlesmis Milletler geçmişte tere, Fransa ve Batı Almanya Dış2 AY ARA İLE 2 BÜYÜK ÇEKİLİŞTE ibi bevnelmüel teşekküllerin o . bütfin TBrbçe eserler »e bn mahmektedirler. Hükümet de memle j işleri Bakanlarınm fazla bir ilerketi bu durumdan kurtarmağa çaAllah leme kaydetmedikleri bildirilmisuzlarma yıkılabllirdi. îngllizler knmiyetin altına {irivor.. lı$maktadır. tir. >5yle blr gerçeğe sırt çevirmemlş encamımızı hayır eylesin.. tam da Bu »rada. Batı Almanya Dı?isleterketöklerl kolonilerinln sırası.. Meclisin yapacak başka M. FtRl ri Bakanı Gerhard Schroeder: «Bu alklannı, az d a olsa siyasi olgun ne işi var? gece sizleri tatmin edecek bir haB. FELKK uğa sahip kılmaya çabalamı=larber alacağınızı zannediyorum» de'!r. Rusyanm sureti hâktan görii. miştir. üp müdafiileri pozuna eirdiŞi T E Ş E K K Ü R memleketlere hükümranlık tev 7 i. TEŞEKKÜR Sevpili annemiz vc aile hüatmı aceleye çetirmesi. be^env». yügümür. pp.Fabahç»li merhum Hastalıinmm tc=his ve tcdatin başına açtığı belâlardan bir d1 visinde bü.'ük alâkalania mazfeddfr. Maamafih huzursıızluk ve har oldueum Tp Fdkültcsi îkinNACİYE AKSUNun lstikrarsızlife komünizrae gönderil ci Dahiliye Kliniği Direktörü ct"iıaz^ıne bi^zat g^lnıek. çcmi? yaldızh bir dâvetive mahiye. Ord. Prof. Dr. lenk göndermek. evimize toçtini tasıdıgmdan. Moskova'mn rif etnıek veya nıektup. telgraf ARİF İSMET ÇETİNGİL'e sınsi ve kötü niyeti kolayca anlave telefonla acımızı paylaşm^k Faal 4846/8571 noceııt Dr. îilabllmektedlr. lutfunda bulunf.n sayın arkadaslarma. akraba ve do^tlanMUZAFFER AKSOY'a mıza mhı:ıet!crimizi ayn ayn Baçasistcın Dr. Nuri Ergüıı. u«is » ifad^ye teessürümüz mâni oîtnn Dr. Xihat Bostancı. Rontgen duğımdan şükr^n borcurau^u MOteh.ıSsifi Dr. Necdet Çam:ı 25 Aralık, 1961 15 Ocak, 1962 alenen arzcyieriz. MEVLİT ve Hem = i^"e Emol Sararoâ'una. tarihleri arasında HAMBURG, BREMEN, ROTTERDAM, Çocuklan Gayet ınahirane bir ameliyatla ANVERS, LONDRA limanlarmdan Türkiye için ticarî eşya Geçen sene BoCumhuriyet 8551 hayatırm kurtaran Vakıf Gutazdaçarpışıp ba raba Hastanesi Üroloji Ser\i5İ yükleyecektir. tan Yugoslav tanSrfi t'rolog Operator KÖÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ kerlnde vazife ba YAZAN : • Dr. FARUK NUBLU'ya İ K R A M İ Y E KAZANACAK KÖY HALKIMIZ şında »ehit clan Galata, Bânkalar caddesi Bozkurt General Han kat 5 Başa^istan Metın Süer. asistan aziz eşlm Deniz Yaslı da clsanu Yusuf Ziya Ortaç • Siret GürFoy ve Mahir TatliTelefon: 44 26 63 49 56 70 Telgraf: KOÇTUĞ İSTAiNBUL Yollan kıla\uz ükuma V azma ogrenınız. Bn kitap, vesikalara taayal! car/a. servis hemsirpçi Ncval k.ptanlanndan Reklâmcıhk 3076/8600 Iyi Ah'.âk Derneği süzellifi ve sanat yumnsak • "^'arız'a minnet ve çükmnisnC EV D E T lıfeı katan bir «romanlaştınl • mın arzına mııhtTcnı gazptrnizin tavap^ututıu rıca cdcrirrî. mış bio^rafi» dir. î Çubukçuoğlu «a7PtPCİ MEHMET Al.t FRMİS Bu kitabm birinci ve ikin ; Bugünden itibaren İstanbul'un 5 büyük sinemasında birden.. nun ruhuna ithâCınrhuriytt 8Vt,'î ci baskıları on beser çun için ; fen 14.12.961 pt>rde satılıp bitmiştir. İ Fembe günü ojrlp namazıııı mütaakıp Beşiktai ÜÇÜNCÜ BASKI \ Slnanpa^â Camii Şerifinde fehi Telefon Santra! Numarası j rimlzta güzide Hafız ve MevCunıa KÜnii cıkıyor. î î değışiklığı lithanlan tarafından ckunacak Fiatı 5 Lira î Mevlidl Şcrife akraba. dost. ar("mum Satıs Merke/i : • Gökscl Arsoy Muallâ Kaynak Türkân Şoray kadaş ve arzn eden din kar\KB.\H.V TATINEVİ • t3e?lerinin te«rif!eri rica oiuRcyoulu T\KSIM Paııgaltı İNCİ Aksaray BULVAR Ç. Kapı Ş1K KJH. Pasa İSTANBVL • Istiklâi caridc^i Heyoglu l)i\anyolu. Klodfarer cadde • nur. R«ji: Süha DOĞAN İşletmc: MELEK FİLM ERMAN FİLM si \ o . 810 İSTANBUL. î Eşi: Zekive Çııhtıkçungiu \ 44 47 96 (5Hat) j Reklâmcılık 306!» 8.")07 Cumhurivet 8539 ; Cumhurivet 8581 • İL 573/8539 | Faal 4846/8572 I ffo 0VN YJI Türkiyaye yardım meselesi Özel B.M. Genel Sekreterinin yaptığı açtklanta: Sektöre Sömürgeci olan «On parasız kalan B. M.Selâmî Rusya mı, Batı mı ? i Günün Olayları | '/IIIIIIIHIflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIV^ HAMmRX,E Ütf ^JIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII/y. Hddfseler Bakanların sözleri.. § iflâs tehlikesi içinde» Yazan: Kayhan Sağlamer Diinya teşkilâlının 30 haziran 1962 tarihinde 170 milyon dolar açığı olacak, buna karşılık ayni tarihe kadar 40 milyon dolar bîr paranın tahsil ed ifebileceği anlaşıhyor Japonyada bir hükümet carbesi teşebbüsü meydana çıkarıldı Yeni Şehir HaHı vapurlanndan biri dün bozuldu Cinayeti önledi Beirika'da iki askeri uçak havada carpıstı, 10 kişi öldü APARTMAN DAİRESİ CEM'AN 6 MİLYON İIIIIIIIIII Batılı Bakatılar Pariste (azla bir ilerleme kaydedemediler Bir hayahnromam: «MARMARÎS I TALİHLI LEKLER ŞÂHIDIMDIR { KAORİ HAN >X
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle