16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Aralık 1961 CUMHUKIKKT Düğünü sabote etmek istanbula hareket etti için orman yaktıiar Antalya, 12 (Telefonla) Alanyanın Sivaslı köyündeki bir düftünü sabote etmek için orraan yangını çıkaran Hasan Kaph, îzzet Küçük ve Ali Yıldız isimli 3 kişi yakalanarak tevkif olunmuşlardır. öğrendiğimize göre bu üç şahsın dügün sahibi ile aralanndaki husumet yüzünden yakın yerdeki orman ateşe verilmiş ve haikın yangına koşması neticesmde düŞünün sabote edilmesı düşünülrr.üştür Sa nıklar suçlannı itiraf etmişlerdir öte yandan Gazipaşa ilçesinin Karamsnlar bölgesinde tarla açmak için orman vakan Ali Tekin isimli diğer bir şahıs da tevkif edilmiftir. ^ Aylânın benzeri Yüksel Menderes Bsftsnıfı 1 ineı sahilede til, fakat <o günlenn özel şartUrı» dolayifiyle iıtifa etraek zorunda kaldıjını bildiren Yüksel Mendereı, »unlan «öylemıştir: « Bilinen hâdiseler, rnenıup oldujum partiyi ziyaret etmeme engel teşkil etmistir. Bunun için sivil Idarenin teşkilini bekledim. tçinde bulunduğum büyük acı da, bu ziyaretlerin akgamasına sebep olmu?tur.. Ailem hâlen o kadar muazzam problemler içindedir kı, babamın vefatından sonr» en büyük erkek evlât oiarak bunlarla ilgilenmek durumunda kaldım. Bu yüzden aradan geçen zaman içinde hiç bir işle meşgul olamadım. Babam. bütün hayatınca benim hareketlerime hiç bir şekilde kanşmamıştır. Bana sivasetle uğrasmamam hususunda vasiyette bulunrauş olduğu da dogru deSildir. Bu hareketimin izahını o günkü şartlarda ararr.ak lâzım gelir. Yabancı basm da bu konu ürennde durmuştur. Ben Y.T.P. üyeliğinden ayrılmış dejilim. Sadece adaylıktan ferağat ettim.» Siyah bir elbıse giymiş ve liyah kıravat tskmıs olan Yüksel Menderes'in gerek tavır ve hareketleri, gerekne »es tonu bakımından babasına son derece benzemekte olması, Adnan Menderes hayranı eski D.P. lileri hayli heyecanlandırmiştır. Bu arada, Y.T.P. ll Merkezinde baıı Ujkilat meıuupian, «Cok sevdiğimiz eıki Baıbakan Adnan Mendere» ölmedi. Kalbleriraizde yaşıyor. Siz, bize onun bır»ktığı çok değerli bir miraısmız. Partimizin basına geçerek babanızın eski hizroetlerini devam ettirin> 5eklir.de ricalarda bulunmuşlardır. tl Başkam Dr. Hamdi Akça da, fayet Yüksel Menderes partide vazife almağa razı olursa, kendisinin onun yanında tnuavin olarak çalışmaya hazır olduğunu belirtmis ve «Babanız İstanbula büyük hizmetlerde bulunmuştur. Onun başladığı imar hareketlerinı ikinci Menderes olarak devam ettirm» diyerek, kendisine Y.T.P nin îstanbul Beledıye Başkam adaylıgını teklif etmiştir. Bu tip kcnuşmaları dinlerken, Yüksel Menderes'in go'Iermin buğujandığı giv rülmüştür. Bir kısım Y.T.P !i!er. C.H.P. üe koalisvon kabinesi kurmağa razı olan Adalet Partisini muvazaa ile ithauî edince, Yüksel Menderes şövle dcmistir: « Eöyle düsünmek doğru değildir. Daha ziyade politik icaplar bu neticeyi doğurmuştur.» Yüksel Menderee, cKoalisyondan memr.un musunuz?» seklindeki bir soruyu, «memîekete hayırlı olmasını ternenni ederim» diyerek cevaplandırmiîtır. MüeahH BEŞER îsparta, 12, (Telefonla) Şarkiksraağaç ilçesinin Gedikli köyü or man bakım memuru Ahret S<>rın, idciıa edildiğ'ne göre, köv kahvesınde altı icışi tarafından lıivül müş ve bılâhare sırtına odun yüKlenerek su deposuna kadar türü tülmustür. Bakıt. mfraurjaur şikâyet ıize Zonguldak, 12 (Telefonla) Dün rine mütecavizler yakalanmış ve gece fehrimizdeki bir dükkSna girerek kas«yı »çan roeçhul bir hır«ıı, kasanın içinde bulunan 20 bin «Ordu» vapuru liradan »dece 50 lirasmı almış ve yolcusuz yola çıktı (öyle bir pusula bırakmıştır: Izmiı 12 (Telefon a) Denizyol • Şiddetle elli liraya ihtiyacırn vardı. Onun için aldım Kusure larınıp «Ördu. yolcv vapuru bu akşam Adriyatik seferıne lek Bir bakmayınız.» Terakki mahallesindeki Enver yolcusu dahı oimaaHnın ç.knıiştır Çelik'in dükkanına giren ve 20 bin Vnpurda, bir miktar <O"k öalığı liranın sadece 50 lirasını almak in i.'e pamuk buUınm<ıklıdıı 560 yataklı «Örrlu» semısi, ilk desafını gösteren kibar hirsız. polıt fa olarak yolcusuz bir ^efer yap tarafından aranmaktadır. Kasadaki 20 bin liranm sadece 50 lirasmı çaldı Dövüldü, sonra da sırtına odun yüklendi. İlkokul öğrenclsi yankesiciler adliyede Diyarbakır, 12 fTelefonla) Sıt k: Tekin, Musa Edemen ve Yunus Mercan isimli 3 ilkokul ögrencisi, emniyet ekipleri tarafından yanke eicilik suçu ile yakalsnmıs ve adliyeye teslim edilnıiştir. Verilen bilgiye göre, yankesiciHk suretiyle 1180 lira çalan öğrenciler, şehrimizdeki bir ilkokulun 3 4 ve 5 lnci sınıfmda okumaktadırlar. maktadır. Beslenme eğitimi Sivaı, 12 (Telefonla) tlimizde beslenme eŞitimi ile ilgi'i olarak ilçe, bucak ve köy okullarına bupiine kadar 3 ton rüt tozu. 6 ton pirinç, 1 tnn şeker ve 250 bir adet balıkyağı kapsülü dsgıtilmıştır. Bildirüdiîme göre. beslenme egitimi, 5ivas merkeı okulları ile 50 knv okuîunda uygu'anmaktadır Denizli tekstil fabrikası açıhyor. Denizlı, 12 (Telefonla) SaraykSyde hususi teşebbüsün gayretiyle bundan bir müddet ö'nce in;a edilen fakat bazı noksanlan sebebiyle bir türlü fsaliyele geçemiyen tekstil fabrikası için ilrmiz C.H.P. rnil!etvckillerinden Hüdai Oral ve Itrnaiî Erkan'ın teşebbüsüyle Î.5 <milyon liralık kredi sağ lanmıstır. Fabrika lljrliilerine frelen habere göre, noksanların ikmali bir iki ay içerisinde tamamlanacak ve fabrika faallyete geçecektir. Zoriunım kizı ıtikâhlanâı Fatin Rüştü Zorlu'nun kızı Se. vin Zorlu, babasımn idam edilirken b'.raktığı vasiyetnaır.eye uya. rak Yiiksek Mımar Erdem Yener ile evlenmiştir. Geçen cuma günü Zorlunun Tskpimdeki evinde kıyı lan nilîShta şshitli*i Büyük Elçi Hasan IŞÎK ile Yassıadada yargılanarak bereat eden «Bebek» dâ vası sanığı Dr. Fahri Atabey yap mışlardır. Törer.de başkaca hiç bir dâvetli bulunmamıçtır. Sivaı, 12 (Telefoola) Ayll olduğu zannedilen ve yurt Slçüsünde heyecan uyandıran 6 yaşıncakı kız çocugu, bugün taat 10.30 da bir otomobille polis nezaretirde İstanbula gönderılrniştir. Çocukla birlıkte gideceğinı söyliyen eb« Nazmiye Tunçel ise bu sabah saat 5 de vainız olarak Ankaraya gitmiffir. Aylâ olrnak ihtimali tamamen kaybolan çoeuk, oir kere de îstanbulda Aylâ'nın babas;na göfterilerek kat'i ionuç almacaktır. Aylâ benreri çocuk, ts'anbula babasına götüriiîdi'ğü soylenince hiç b:r tepki gÖ5te!mem?stir Otornobilin hareketi sırasmda sadece yeni bir macerava aî'.lsn cocıkların gösterdiŞi sevinç ve heyecan gcze çarpmıçtır Aylâ hareket ederken bulunduğu günün aksine ancak bir kaç kişi tarafından uÇurlanmıştırAyll'mn raahallesinde heyecan Kaybolan Ayiâ'nın gitmek üzere olduğu bakkal diikkânı ^shîbinin dün başka bir suçtan ötürü nezaret altına alınması, Bahcfüevleı semtinde heyecan yaratmıstir. Bilîndiği gibı Avlâ özakar, 9 ekim günü ssat 16 sıralsnnda biraz ötelerindekı bakkal Hasan Sabrinin dükkanına si'mek üzere evden çıkmış, fakat dükkâna vara madan ortadan k^ybolmtıştu Polis ilk önceleri bakkal Czerinde durmuş. »ncak herhangi bir ?ÜDheli hsline rastlıvamsdıfı için bir d?ha meçaJİ olmamıştı. Bakkal Hasan Sahn dün bir şarap bayii ile münabaşa etmi; ve bu yüzden Bahçebevler Jandarma karakoluna götürülerek foruşt^ırmanın ikmaline icadar nezaret altına alınmıştır. Bu olay Balırelievlerde. bakkab.n Avlâ me^elesı ile ilcili olarak nezarete alındığ! seklinde ortahga yayılmıçtır. Fakat Bahçelievlere pidildigi zsmsn. olaysn tarr.amen baçka türlü olduK anlaşılmıjtır. U NATO yardım heyeti geldi Bastarah 1 inci sahitede Aberrneır'den müteşekkil uzmanlar kurulu bugün Ankarada hükümet yetkililerıyle görüşmelere başlıyacaklardır Tahminlere eöre bir hafta kadar sürecek olan bu görüşrr.elerden sonra kurııl hazırlı yacağı teknik raporu Edeare Faure baskanlığındaki 3 kişilik NATO iktisadi yardım komitesire sunacaktır Hat:r!anacaŞı üzere spçimlerden bir gün Bnee memleketimize gelen Edgare Faure baskanlı5ındaki heyet ile hükümetimİ7 yetkilüeri ara=mdaki görüşmeîerden sonra, teknik sevivede bir toplantının ya pılmasma kar3r verilmisti. Dün aksam tstanbuldan trasit geçerek Ankarava giden eksperlerin hszırlıyacaSı raporun tetkikinden sonra 2 hafta iceri*inde Faure. Ferguson ve Von Mon^old'tan kurulu NATO yarriım heyeti memleketimize tekrar eelerek nihaî ksrarı verecektir Dün Yeşilköy hava alanında kendisiyle Rfirüfen gazetecilere kurul baçkanı M Le Carpentier Ankarada bir hafta kadar kalacaklarmı söylemis ve gazetecilerin cyardım gerçeklesirse hsngi tarihten ıtibaren veriimeee bav lanacak?» sorusuna. «Bu husıısta cevap vermek çok erken. Yardım tariht arıcak görüsmelerin nihayete ermesivle helli olacak» rtemiştir. M Le Carpentier'in tfadesine eöre, eksperler memleketimize gel meden önce Türkivenin genel iktisadi durumunu tetkik etmişlerdir. Ankarads hü'tümetimi? vetkililerivle bu tetkiklerin ıvh sltında müzakerelerde bulunacaklar ve kanaatlerinin netiresine göre ranorlannı hazırlıyacaklardır NA. TO'mın memleketimize ytpacapı ysrdımlann esasmı oe şeklini Edgar Faure baskan'ıgındaki komitr tâyin edecektir. Yunaıustandan 1 milyon liralık kaçak eşya getiren bir şebeke yakalandı Bastarafı 1 inci gahifede şına çıkarak Yunanistan a gitmi». ler. bir kısmı da hudutlarda pusu ya yatarak kaçakçıhk yapan ve îstanbul Atina araünda çalışan 511^4 numarah otobüsü takip etmiçlerdir Hattâ muhafaza memur larmın biri de Yunanistanda iken otobÜBte yatmak suretiyle kaçak. çılığın nasıl yapıldığmı ve eçyala. rın nerelere saklandıgını bizzat teubit etmistir Büyük hir seyahat acentasına ait olan 51164 mımaralı lüks otobüs. her tarafı kaçak eşvalarla do lu ola"?k Y'.ınanistandan Tiirkiye. ye gelmiş ve yolculannı in'(>Tt'ikte n sonra Tepebaşmda Sotiriye a>t an»rtmarın önünde durmuş. tur Tebdili kıyafptt» olan merm:r lar bavullsrın epartmana taşındığ'. nı da teshit ettkiten sonra baskını vapmı^lard'r. Memurlar Tepebaşındaki apart. manda külliyetli miktarda kadın zivnet eşvalan. binlerce kauçuk kadın takma göSüsleri, kadın naylon kilot ve kombinezonlariyle iç. li dişlı bluzlar. taş pudra vı «em siyeler ele geçirmişlerdir. Bu arada avnı şebekenin saat kacakcılıŞı da yapmakta oiduSu. nun bildirilmesi üzerine diSer bir apartmsna ff'dilmis ve onbinleree kadın ve erkek kol saatir.ip yur. n snku!du*u meydana çı Jandarma Kumandanlığı Doğuya mahsus 3 bölge ihdas etti (Bastarafı 1 ınci sahifede) muştur. Ancak bu olaylar, genel bir âsayijsizlik jekünde telâkki olunmamalıdır. Bu gibi olaylar zarnan zaman. bilhassa kış mevsimlerinde görülmüj olaylardandır. Doguda, bu gibi tevali eden olayları tamamen önlerr.ek üzere sıkı tedbir'er p.lmaj'i düçündük. Bu maksatla Jandarma Genel Kumandanı yarın sabah bu brtlgePara yerini söyleteyîm •e hareket edecektir. MerkezJ bir » kuır.andanağa bağlı üç Ttıotörize derken, kadmı boğdu Turkiyede ilk defa olarak 222 bnliik teşki! edilmistir. Bu aiınan Zonguidak 12 (Telefonla) Karabük ilçesinin Kapulu köyünden sayılı kanunun 6. maddesi gereğın tedbirler kâfi geleeektir.» 70 yaslarında Havva Çetinkaya a ce okul öneesı çocukları yetistir • mek maksadıyle tstanbui Milli E • dında bir kadının eece evine pi Sitim Müdür'üçü tarafından dün 3 S. S. Önar, ithamlara ren aynı kövden Mustafa Tamer. tane ana ilkokulu açılmıştır. cevap verdi paralanm sakladıfiı veri «iöyleteÇapa, Beşiktaş ve Kanlıcada abilmek için boğanna^İB talnnıs ve çılan.<ju örnek oku'iann 20 şer cj Bastarafı 1 inci sihifede ipi sık+ıgı bir sırada kadın bofu rencisi bulunmaktadır. Yapılar 1 çevrelerde ve bilhassa Üniversite Ö larak ölmüştür. rende Valı adma Vali muavini Ha rauhitinde günün başhca konusu Olayı müteakip fcarnn kaatil, ya di Sağnak, efitimciler ve veliler haline gelmiştir. Madanoğlu'nıın beyanma atfen kalanarak tevkif edilmiştir. hazır bulunmuştur. yazıldığı bildirilen açıklamalarda, 27 Mayu günü D.P. railletvekillerinin tevkifir.i sağlıyanlann ayBngün Suareden İlibaren nı gün Istanbuldan Ankaraya geHAZRETİ SÜLEYMAN ve SABA tirilen Üniversiteye mensup profeMELİrîESİ (Renkli Sinemaskop) sörler ve bilhassa S. S. Onar ol«Solomon and Shebas duğu bildirilmektedir. Gina Lolobrigida Yul Bryner Madanoğlu'nun beyamnda itham George Sanders Marisa Pavan edilen profesörler için «îhtilâlin kin cephesini temsil eden ve ilrni Seanslar: 12 15 18,30 21,30 sadece cüppe olarak sırtlarında Tel: 47 77 62 İL 587/8608 taşıyanlar» olarak bahsedilmekte ve Rektör Onar'ın o günkü konuşmalan da «fetva» diye vasıflandı1961 «enesini neş'e içinde bitirmek istiyenler rılmaktadır. S AR A Y S İ N E M ASI Aynı zamanda, Madanoglu tarafından anlatıldığı bildirilen hâtıBugüniü Matinelerden İtibaren rat yazısında, 27 Mayıs günü bir Enısalsiı Komik NORMAN WİSD0M çok masum vatandaşm ve D.P. li milletvekillerinin tevkif edildiği, Harb Okulunda nezaret altına alındığı, Madanoğlu'nun da bu maFilmini takdmi eder. sum olduğu bildirilen kişilerin leÎL 585/8609 hinde kcnuşarak ve özür dileyerek kendilerıni serbest bıraktığı bildirilmektedir. Bupün Suareden İtiharen Bilhassa, nezaret altına alınanL  L E SİNEMASINDA lar arasmda dostlarını ve arkadaşlarını gördüğü bildirilen Madanoğlu'nun verdiği beyanatta 27* Mayıstaki tevkiflere sebep olarak Is('Oriiinal) «Darbv's Ran<?ers» tanbuldan gelen profesörleri gösJames Garner Etchika Cbnurean termesi ve «ne oldu ise işte o profesörler geldikten sonra oldu. OnTel: 44 35 95 İL 587/8607 lann ihtilâlin meşruiyetini ileri sürerek yaptıklan teklif sonunda bütün D.P. milîetvekillerini de tek rar tevkif ettirdim. demesi, olaym Tosya İskilip Çeltüc Ziraat Ortaklığı tarafından 60 kilo siyasi yönü itibariyle toplumda geniş bir yankı uyandırrmştır. metrelik ana sulama kanallarmın 20 Klm. lilc 1. kısırn inşaatı ihalesi 25 arahk 1961 günü Tosya'da yapılacaktır. İstekli müÎCeşriyatta isim olarak münhasıteahhitlere 15 aralık cuma akşamına kadar Ortaklık Müdürü ran S. S. Onar'dan bahsedilmesi ve diğer profesörlerin isimlerinin Hasan Tosyah tarafından Ankara Bulvar Palasta bilgi vezikredilmemesi üzerine, hakiki durilecek ve 16 arsîık cumartesi günü de Kanal Sahası gösterilerurau öğrenmek gayesiyle dün cektir. bizzat Rektör Onar'ı ziyaret etTelefon: Ankara 17 50 20 Hasan Tosyah. tik ve konu hakkmda kendisinNotr 15 arahktan sonra Şirket Merkezi Tosya'ya müracaat den malumat rica ettik. j p.dilmeEİ. mi C h i t Cumhurivet 8586 | Bize evvelâ bu konudaki neşriyattan bile haberi olmadığım ve bugünkü ortarnda bu gibi polemik lere girmek niyetinde bulunmadığını büdiren Onar, nihayet şunları söyledi: « Biz Üniversıte profesörleri Türk Standardma uygun evsafta 3 ton 10 mm2. 2 ton 16 mm2. 3 27 Mayis günü vâki bir davet üton 25 mm2. olmak üzere 8 ton örgülü elektroiitik bakır tel 4768 sa lerıne Ankaraya gıttik. Bir ilim yıli kanuna güre teklif alma yoluyla satın ahnacaktır. Teküf mektnıp heyeti olarak yen: Anayasanın hazırlanması için vazifcli kılınan l'.rının 24'12'196] gününe kadar İşletme Müdürlüğüne gönderilmefi bizler, birer savcı veya yargıç hülüzumu ilân ohınur. (Basm 12097 85761 viyetintie olmad'.ğımız gibi, öyle bir yetkimiz de yoktu. Aynı zamanda. o gün için gerek milîetTürkive Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve* vekillerini ve gerekse diğer kişileri tevkif eden. nezaret altına Tfcaret Borsafarı BirllŞinden: alan yetkili merciler ve kişiler de efkârı umumiyemizin malumudur. Senra. bu konuda knnuşmak artık bize düşmez. Hem, memleketin Tiirkiye Ticaret Odpları Sanayi Odaları ve Ticaret Eorsahuzur ve sükuna ilıtiyaç duyduğu lan Birlik tarafından müsabskaya çıkarılan Birlik binası proje boyle bir anda, dört duvar ara?mmii^^rîVası iiiri ca'ı«m'1'<n srnund?: da balması gereken bir takım ko17191 rümuzhı Y Mün. Mi>nar Öhami Ural. Sami Anolay nu'onn şimdi ortaya at'.lrnası ve ve Çetin Crai'a ait nro^e 1. inci. veni yeni siyasî dedikodularm ortaya çıkması heıhalde hos bir şey 77171 nımuzln Y. Müh. M : mar Güngör Kaftançı'ya ait olmasa gerektir. Een şahsen, her proje 2 nci. ne surette o'.ursa olsun, bu ve bu9S0S1 rumudu Y. Milh. Mimar Güngör Kaftançı'ya ait. na benzer polemiklere cevap verprojp 2. nci. mpk ve bunlar için bir dedikodu 96021 riırr.uzhı Y. Mimar Hamdi Şensoy, Orhan Şahinler, ortamı ha^ırlamak niyetinde değiMuh'i? TıjrkmeTi'e ait rjro:e ", üneti olarak; ayrıca. lim. Zira bu fibi konular uluorla r konuşulamaz Bn gidişle ve çocuk41"<î nmnEİn Y. Miih. Mimar Âkil Gonca, Lemi V arna'Iıya rarın büe pü'ebilereğı bu harekf1'?.it prr.'> i, nci roansivon, lerle galiba bİ7zat vaptıkları ih 1710^ rtırruzKı Y Müh Mimar Fikret Cankut, Orhan tılâli parçalamak ıstiyorlar.» Diric'e ait prnje 2 nci mansivnn, 36462 rumuzhı Y. Müh. Mitıar Orhan Boîak, Esen Bo'ak, îfçaatta bulunduğu iddia edilen Süreyya Tamer'e ait proje 3. üncfı mansivon olarak seçilmişlerdir. eski M. B. K. üyesi Cernal Madanoglıı'nnn bugün umumî efkân ay^ ^ ^ ^ ^ fBasın 12255 A. 18090/8603) f ^.latması beklenmektedir. 3 resmî ana ilkokıılıı açıldı İgSiTE iyJSıNEMASI Enayiler Kraîı Bahriyeli Kahraman Siîâhşör İnşaat İlânı Kanal Ksnva L$.$ Sşle!mesî M Iakır Teî Satm Ahnacaktır Birş. Pc^e Müs^bakası Neticeler^ Sivil ve resmi memıırlar y?nı. lnn ihbarlar üzerine ^irkerideki Muradive ?pm*inde buluran 10 kadır saatçi dükkâr'.na âni bir bafkvı ypptıkları zaman, binlerce snrjtirı ?ahte faturalarla satılıîı Şını tesbît etmi«:lprı1ir. PÎT milvon lirava yakın nlan mübinn kaçak. çılıkl» ilgili olarak 2 kişi ve Yunan tebp.lı şoför Manol Angelidi» ne^aret altına a'ırmıstır. Vedst F.TENSEL 4 Usçakrı, 1 ianrtarTia mayınl» Bufünkü faaliyet parcalandı Mardin 12. (Telefonla} Dün Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) NATO Iktisadî Eksperler heye eece Suriyeye 4H0 koyun eeçirmek kaçakçılarla jandp.rma ti bu gece ssat 22.25 te AnkarVya isteyen geîmis olaraklardır. Heyet yann bes ^aat çarpışmış ve neticede, 3 Devîct Plânlama Teskilâtınl. Dıs kaçakçı ile 1 erimiz maym tarla. işîeri v« Malivp Bakanhklisr'nı zi | smrij ölmüstür. Mayı n tarlasmd^ varet edecek ve saat 11 rie Devlet | varalt olarak kalan 1 erle 1 kaçak Plânlama Teşkilâtsnda bir toplantı ; cı zorla kurtarılarak hastahaneye kaldınlmıs fakat kaçakçı. çok kan yapılacaktır. Memleketimizde 10 gün kadar kavbettisinden hastahanede ö'.müş kalacak olan heyet asıl çalısmR tür larııra persembe aürü baslıvacak 6fl av tfife»1 satarken yakalandı Izmir 12. (Telefonla) Bu sabsh ve elde edecegı bilari ve intıbalsnnı NATO merkezine gotüreeek şehrimizde bir silâh kaçakçısı taştir. Ek?perlerin mer'cez» eötürece radan getirdiBi 60 av tüfecini satar ği bilgiler orada de&erlendirile ken puçüstü vska!anmıştır. Knr.yanm Beyşehir kazasından cek ve Türkiyey e yapılacak yardımın miktan ve şekü belli olacak olan Ahmet Cessur admdaki sa. nı!:. silâhlan S sandik içinde şehtır. rimizi gptirmiş ve Sefa Şengeçen Heyetimiz Pariste isimli birine satmak istemişti. Paris 12 (a.a.) NATO'nun mutad yıl socu Bakanlar sevîyesindeki toplantısına katılacak olan Protesto yürüyüşü sırası Türk heyeti dün akşam Parise gelmiştir. Bu toplantıya Dışişleri ilkokul öğrencilerine Bakanından başka Maliye ve Milli geldi.. Savunma Bakanîan, ayrıca hâlen askerî komite topiantılan için Pa Baştsrsfı 1 inci «ahifede riste bulunan Genel Kurmay Bas rencilerinden sonra ilk defa ola. kanı Orgeneral Cevdet Sunay da rak ilkokul öğrencilerinin giriştik katılacaklardır. leri bu protesto yürüyüşü, ilgililerin yatıştırıcı sözleri üzerine kı sa bir müddet sonra sona ermls ve öğrenciler öğretrnenlerinin ne. M.S.P. liler Köprüiünün zaretinde okullanna gönderilmişPartisine katılacaklar tir. Azarlanan öğrenci intihar» Ankara 12 (Cumhuriyet Teleks) kalkıstı Prof. Fuat Köprülü ve 21 arkaîzmir 12. (Telefonla) Karşıya. f daşı tara ından kurulmakta olan ka Lisesi orta üçüncü sm:f öğren yeni partinin hazırlık safhaları cüerinden Gönül Yeşiltepe, okulbitrr.ek üzeredir. Tamamiyle libe da bir siir kitabı okurken öğretme ral esaslnrı benimsiyecek olan yeni ni tarafından arkadaşlan önünde partinin ayın 1520 ?i arnsında Vi azarlanmasma ve aynı «ebeple lâyete müracat ed=rek tüzük ve annesine sikâyet edilmesine üzüprogramırıı açıklıyatrağı bildiril lerek tentürdiyot içmek suretiyle mistir. intihara teşebbüs etrniştir. Gönül Kurucular paıti adıniTi «Demok koma halinde hastahaneye kaldı. rat» olması üzerinde durmakt^ rılmıştır. Durumu afırdır. iseler de buna müsaade edilmedifi takdirde yeni partinin tLiberal 147 lerle ilgili kanun, Demokrat Parti» olarak ort3ya çıkması muhtemeldir. Bakanlar Kurulunda Programını umumivetle Demok Raştarad 1 inei sahifede rat Parti proerammdan alan yeni pnrti devletçilik anİTyışını şu for rar verılenler öğretim üyelik vagfını kaybedeceklerdir. müle baelamaktadır • 3) Öğretim üyeleri kendi derece «Bizim Dev'etçiliSimiz iktısadî ve müktesep haklariyle kürsüle» şartlarımızın ve ihtiyaçlarımızın rine döneceklerdir. çizdiği yoldur.» 4) Bu öğretim üyeleri için yenlÖzel tesebbüs ve sermaye faali den kadro almacaktır. yet, tasarruflarını ön pîânda tut.ın \ partinin kuruculan temaslarım ! geniş bir sahada geliştirmişîer bil Akaryakıt yüklii bir tanker hassa 147 ler ve onl."" dısında olan 2 balıkçı motoru ile çarpıştı Üniver.ıle oğretinı üyeleri ile mü Yeniköy açıklarmda, dün saat rıasebet.er kurmuşlatdır. 18.30 da. 22 ton motorin yüklü bir Bir *ürlii geli'emiyen ve seçim ta.kerle iki balıkçı motoru çarlerden sonra herhangî bir parti P'şmıçlardır fraüyeti cöstercmiven Memleketoi Paşabahçedeki bir depodan moSerbe>;» Parti tp.raftarlarınm ycni torin alan kaptan Haydar Emek : rnrtıvp i!t hak erieeeîi de anlaşıl idaresindeki «lstiridve» tankeri, maktartır. M'T'l^lrptçi ı;?rCp<;t Par Yeniköy açıklarmda. kapîan Ismatinin fahri B^ı^kanı FaH'i Bel'n il Kalafat idaresindeki 9 tonlıık V.t rjpif1 tda"> Kur.ılu t'yefi \ i . «Anariar» i!e bunun ark'isına bagynzi Acun bueiin partilerİTrieT !ı «Ar» motoru^a iskeieden bindirıstif.i eîmislerdir. "umhurnaüksn rr.iştir. Bu ilk çarpışmayı nıütaaIı2ı kontenjanmdDn senatnr olan kıp, iki defa daha çarpışan tanker E«at Çajrı'ın veni ptrti kuruculan ve motorlar hasara u?r?mış, Hsan• r»!iın«la yer alması ıhtımnl dahi ca bir 7ayiat olraamıştır. Tahkilindedir. kata başlanmıştır Ankara İ2. (Cumhuriyet Te Meciıs Başkanlığır.a verilmiştir. leks) Erlerin ve Yedek Subay. Bu maksatla bugün teklifi ya. lann hlzmet müddetini tahsile gö pan miUetvekillen tarafından bir teklifi basm toplantısı yapılmı» ve tek Bastarafı 1 inel mhifede re ayarlıyan bir kanun verilmistir Ufçüerden Mardin milletvekili Uiastırma Bakanlıgımn, tçiıleri Meclis Başkanlığına Mehmet Aliarkan (CHP) teklifin Bakanhjı kanaliyle bütün hava Teklifin esaslan şöyledir: 1 Okumayazma biimiyenler gerekçesini anlatmıştır. meydar.Iarı poüsine yaptığı bir ta Teklife göre Gökalp Üniversite. mhnde, Türkiyeden yabancı uçak askerlik hizmetinden sayılmamak lann Atinaya yolcu alamıyacakla şartı ile önce dört ay okuma, yaz. si en geç öç vıl içinde üç Fakülrı, aldıkları takdirde uçuşlarına rr.a egitimine tâbi tutulacaklar ve tesi kurulmak şartı ile faailyete perecektir Üniversite Tıp, Hukuk, mâni olunması daha önceden biî sonra 24 ay hizmet goreceklerdir. 2 Okuma . yazma bildiği usu. Ziraat, Dil.Tarih. Felsefe ve Madirildisi içır. Ankara Esenboğa ha va meydanı polisi. Air France u lüre göre yapılacak testlerle anla. den ile Üâhiyat Fakültelerini ve çağında bulunan dört Atina yolcu şılanlar 24 ay hizmet göreceklerdir. bunlara bağlı Enstitüleri bünye3 l^.okul ve köy okulu me. sinde toplıyacaktır. suna müsaade etmemiştir. Üniversitenin bütün Fakülteleri Şirket mensuplariyle polis ara zunları 20 ay hizmet görecekler. s;nda başgösteren hu ihtilâf üzeri dir. İ1968 vıhna kadar tamarolanmış 4 Ortaokul tnefunları 16 ay jolacaktır. ne uçağın hareketi aksamıştır. Dış i^leri Bakanı Selim Sarner böyle hi'met göreceklerdir. i Teklifte ayrıca Gökalp Lniversl 5 Lise mezunlan 12 ay hiz | tesinin ıdari, mâli cepheleri dü. bir kararın yanlıs olduŞunu s5yliverek Ulastırma Bakanı Cahit met göreceklerdir. zenlenmişîir. Akvar ile telefonla konuşmuş ve « Fakülte veya Yüksek Okul 31 hinnet yılını daldnrmayanlar Ulaştırma Bakanının bu seferl'k mrzunlan 6 ay okulda öğrenci er Ankara 12, fCumhuriyet Teuçuşa müsaade olunma?ı yolunrta olacaklar 6 ay da subay olarak leks) 30 hizmet yılını bitirmeverdiği «nir üzerine de uçak ha hijmet edeceklerdlr. den idari bir tasarrufla ışlerinden reket edebilroiştir. 7 Lise ve denk okul mezun uzaklaştırılan ve 7242 sayıh kanu Brylece Bskanian hâmîl uçak lan 10 vıl müddetle usulüne göre nun muvakkat maddesine dayana. yirmi dakıka gecikmeyle Ank«ra yapılacak testlerde kazandiklan. rak ikramiyesİBİn yansını almaarzu ve taahhüt ettikleri takdirde ya mecbnr bırakılan memurlann dan aynlmıijtır. S aylık er eğitimini tamamladık. tekrar müktesep haklan ile vazi. tan »onra 12 ay Milli E*itim Ea felerine dönmesini saelıyan bir kanlıŞı emrinde yedek öğretmen. kanun teklifi Meclis Başkanlığına lik yapacaklardır. verilmiştir. 8 Bütün muvazzaf ve yedek Yeni teklif 6435 tayılı kanunla hizmet süreleri kıdemlerine sayı 7242 sayılı kanunu n muvakkat lacaktır. maddesini yüriirlükten kaldırmak Kanun teklifi îzmir Senatörü ta ve vazifelerine dönecek olan Hilmi Onat ve Aydı n milletvekili memurlan da bazı sartlara bağla 12 gün önce Ziverbeyde bir tra Mehmet Yavaş tarafından müçte. maktadır fik kazası neticesinde ölen Yaşar reken hazırlanmıştır. Ehliyetsiı memurun vaıifeve Doğrueli ismindeki polis memuru dönmesini önliyecek hükümler de tnfaz ılstemi nu. Emniyet Müdürlüğü ceza ver Ankara 12, fCumhuriyet Te yeni teklifte yer almıştır. Kanum*k İçin aramaktadır. leks) Ağır cezalı mahkumlann nun teklifinin bu gibi metnurları tddiaya göre. âmirine itsatsizlik cevaevlerinde geçirdikleri hüere ilçilendiren esaslan şunlardır: yüzünden Polis Divmnına sevk edi 1 30 hlzmet yıiinı doldurma. devrelerini daha insanî esaslara len polis memuru Yaşara bir 1hbaSlavan ve birinci, ikinci devre dan heklannda 6435 sayılı kanuntar cezası verilmi^tir. Aneak poli. leri rte olduftu gibi kaidıran blr la 7242 sayılı kanunun muvakkat sin öldü*ünden haberdar olraavan kanun teklifi bugün Meclis Baş. maddesi tatbik edilmek suretiyle Divan memurları, bu ihtar cezasıemeklive aynlanlardan halen yaş verilmiftir. nı tebliğ etmek için polisi nrams haddini atmamışlarlı memur ol. özeti şöyledir: ya baslsmışlarrtır Bir haftalık bir • 25 ekim 1961 tarihine kadar mı niteligini kaybetmemiş olanaraştırmadan snnra Yaşann öldü bulunmayanlan sagl'k kurullarınca gavrı sıhh! ol lardan mahzur ğü anlaşılmıştır. dukları tesbit edümiş bulunan ce. bağlı olduklan Bakanhk idare ve kadro taevlerinde hükümlüler hakkında müe«seselerce aynldıklan maasları üzerinden Başbakan, Köy Enstitü birinci ve ikinci hürre müddetleri ve tSvin edilebiürler. memuriye. verine üçüncü hücre müddeti tat te leri program, prensipleri biv edilecektir Ancak hükümlü Bağlı olduklan Bakâniıy idare lükte her 3 5 mshku. ve müesseselerince vazifeye ne inanıldığını belirttl.. mivet gpren sayılır eiin. ffibi e»7a maları mahzurlu bulunanlara alınbir »ünü Bu Bastarafı 1 inci sahifede pvlerinde ücincü dcvreden. dör. av içinde tekrsr vazifeye alınamı Köy öğretmenleri kalabalık bir düneü devreye geçerken iyi hal yacaklan sebeplerl ile blrllkte teb grup halinde saat 9 da Anıtkabi şartı aranmaz.» Ü8 olunur AlSkalılar bu kararlar re giderek çelenk koyrr.uşlar ve Teklifi Mardip milletvekili Meh aleyhine »eUhiyetli yargı merci. ihtiram duruçunda bulurmuşlarmet Ali ArıVan (CHP^ yapmıstır. lerine başvurabilirler. dır. 2 Vazifeye basladıklan tarih39 nnen maddeden zarar görenicr öğretmenlerden on kişılik bir Ankara 12. (Cumhuriyet Te ten ftibaren yeni süreler eski hiz grup, müteakiben Başbakanlığa met surelerine eklenir. gelmi? ve saat 12.20 de Ismet tnönü leks) Hususi kanunlariyle hiç 3 Emeklilik müddetini dolduimkân tarafından kabul edilmiştir. Bu ka bir mercie başvurmasına rarak emekliye aynlanlardan ev bul sırasmda Milli Eğitim Bakanı bırakılmayan şahıslar ile hukuku velce aldıklan ikramiye miktan Hilmi Incesulu da hazır bulunmuş gerçekten muhtel olanlarm Danış istihkaklanndan düşülür. taya müracaatlannı saSlıvan btr tur. 4 Tâyinleri aırasında münhal kanun teklifi bugün Meeli» Baş. Saat 13.15 e kadar devam eden kadro bulunmaması halinde Metopîar.tıda köy öSretmenîeri mes kanlığına verilmiştir. Bu gibi sa murin Kanununun 2919 sayıh kaleki dertîerini özetüyen bir rapo hıslar kanunun yürürlüğe girdiSi nunla muaddel 64. maddesi uyguru Inönüye vermişlerdir. Baçba tarihten itibaren 90 gün zarfmda lanır. kan Ismet tnönü bunun üzerine miiracaatlarını yapacaklardır. Kanunun teklifi Edimt mlllet. Bu teklif bilhassa idarî tasarnıf öğretmenlerle yaptığı sonbette jöy larla işletilmiş ola n 39 uncu mad vekili tlhami Ertem tarafından ha le demi't'.r: lüzum üzerine zırlanmıştır. «Köy okulu yapmak ve köy ÖB deden (görülen Gençllk Bakanlıgi emekliye sevk) zarar görmüş olan retmeni yetistirmek için gerekli Ankara 12 (CumhurivetTeleks) lann zararlarını tolâfi için dü c fi. kanunlar ele ahnmıştır. Köy ensHiikümeti teskil eden 21 Bakana < titülerinin prensıp ve programla nülmüştür. BilincÜEİ gibi 3 * uncu ilâveten bir de Genclik Bakanhîı rına inanıyoruz. Eğitimde tek kur mr.dde ile emekliye sevkedilenle kurulması hııkkında bir kanun tek tuluş yolu ulus gerçeklerine göre rin her hansi bir mercip müracaat lifi bugün Mecliı Başkanlığına vekurulacak okullarm prosramları h^'darı e'îprindei almmı^tır. riîmiştir. n Bu şekilde miirarast edin de ' n gerçekleştirilmesidir. ts. bece10 maddederTîbaret ftklifte Be> ri, sanat. tanm, uyeulayıcı ögret Dnn^tayca lehinde veva aleyhin. den Terbiyesi Umum Müdüriüğü, men tipinin yetiştirilmesi daima de karar çıVtıSı takdirde şahsın gençlik ve spor teşkilâtlan, Taleköy enstitüsü prensiplerir.e ve ba5İ! bulunduSu dairp veya ku be Federasyonları. Talebe Yurtbunların programlarma dayana rumlar mâlî bir kiüfetle karşılaş. ları ve gençlige hizmet için kumıyacaktır. Açılaeak dâvalar ter rulmuş bilumum teşekkül ve kolcaktır.» Köy Bğretmenleri saat 15 de de cihan ve müsteceliyetle göriisüle. ların bu Bakanlıkta toplanması Danış. istenmektedir. Milli Egitim Bakanı Hilmi Incesu cek bunu temin için Gençlik Bakanlığı üç ana bölüm lu tarsfmdan kabul edilmişlerdir. tavrta kanunt dairelerin dışmda 5 ÖJretmenler yarın bir basın top kişilik muvakkat daireler kurula de mütalea olunmaktadır. Bunlardan biri yüksek okullar talebe telantısı yaparak tetnaslarımn neti caktır. Bu arada hakları muhtel şpkkülleri, ikincisi orta dereceli celerini açıklıyacaklardır. olarlardan B M. M. Dilekçe Ko. okullar talebe teşekkülleri ve Bemisypnuna müracaat edenlerin dos den Terbiyesi ile cmumi spor teHükünıet, siyasî af yaları Damıtaya intikal ettirile şekkülleri ve moral işleri umum mudürlükleridir. cektir. konusunu ele aldı. Her il merkezinde gençük şube Kanun teklifini Urfa Senatörü müdürlükleri ilçelere, bucaklar ve Raştarafı 1 inei sabifede Vasfi Gerger (CHP1 yapmıstır. köylerde gençlik dosyları açılacakolarak ele almış değildir. BıldırilZiya Gfikaip Üniversitesi diğine göre. Başbaknn înönü'nün, Ankara 12. (Cumhurivet Te tır. Talebe yurtlan tamamen Bakan ve kabinenin fikrî < ' konusunu şu leks) 30.35 milletvekili tarafın • veya bu partiye inhisar ettirmeyip, dan Diyarbakırda bir «Ziya Gök lığa bağlanmakta, spor teşekkülbütün partüeıin nüçterek hareket alp Üniversitesi» kurulması için leri de aynı ıtatüye tâbi tutuledecekleri bir konu ha'ine getir bir kanun teklifi hazırlanmış ve maktadır. Teklifi Izrair senatörü Hilmi Omektir. Bu hususta 4 partinin birnat (A.P.) yapmıştır. likte hareket etmesi ve parUmen Türk donanması, atom tonun buna göre bir karara var ması meselenin ehemmiyeti bakısilâhlan ile teçhiz Kıymctli büyügümüz raından doğru görülmektcriir. Ancak, af teklifi, hükümetten gelecek BEStM GÜRMEN'in edllecek tir. Bastarafı 1 inci sahifede v^fatının 40 ıncı gününe tesadüf Sâkıt olmıyan eski Bakanların eden 14.12 1961 perşembe günü ikindi limammıza gelen Deniz Kuvvetle namazından sonra, Arna\utkoy Cadurumuna geîince: Sîkıt olmıyan Hatim Bakanlar, 27 Mayıs ihtilâli sırasm ri Kumandanı, Izmirde yeni ku mıinde Kur*anı Kerlm ve da değil de daha evvel Bakenlik rulan Ege Us Kumandanlığı teşki duası okutulacaktır. Arzu edenlerin yapmış ve 27 Mayısta mllletvektîi lâtmı vazife başında görmek üze tejrifleri rica olunur. Ailesi olarak bulunmuş olanîardır ve bun re şehrimize geldiğini. bu arada lar hakkında vazife suiistimali, körfez dışında yapılacak tatbikat Cumhurivet 86:0 söylemis, zimmet, menfaat sağlama gibi id ta hazır bulunacağını dialarla 89 dosya düzenlenmistir. Güney Saha Kumandanlığının stra Bu dosyalara kanunen Yüksek A • tejik ve tabii durumu sebebiyle dalet Divânı bakamamakta, ancak îzmirde kurulduğunu, daha bazı Öğretici vastı umumî mahkemelere sevki de yi limanlarda da buna benzer tesisolan yegâne ne kanunen imkânsız bulunmakta ler kurulasağım ilâve etmiştir. öynncaktır. dır. Eski Bakanlar hakkmda par Kumandan, önümüzdeki aydan Mafazalarda lâmento teşekkül ettiğine nazaran itibaren Îzmirde devamlı »urette araymız. Meclisin tahkikat açılıp açılmatna deniz altı ve deniz üstü gemileriÎL . 3rj0/B«06 sı husuıunda karar vermesi, ıç tü nîn bulundurulacağını ve tatbikat zük icaplarmdan sayılmakta ve yapılacagını ifade etmiş, cGölcükbSyle bir karara gitmeden evvel dp iddialann 5 kişilik bir komis teki tesisler Izmire mi nakledilrii?» yon tarafından tetkiki. ond,an son seklindeki bir sua'e cevaben. «Gölra, Mecîis tahkikatı açılması ve cükteki tesisîer Izmire »eîmemişya açılmaması karanna gidilme tir. Burada yenisini yapıyoruz. Da Ağız Armuiıiküsı libansı osi gerekmektedir. Aneak 6 kisılik ha başka yerlerde de yapacağız> lantarın 44 48 7(1 e muraı satdemiştir. «Türk donanması atom komisyonun 89 doByayı tetkik edelerı. İL 571,'düyi miyeceği düşünülerek S er kişilik silâhlariyle teçhiz ediliyor ffloîı 2 komisyon kurulmasının dah» uy diye soran bir gazeteeiye cevaben gıın olacağı nptıcesine vanlmış de Koramiral Vuran. «Yakın bir tır. öğrendiğimize gore, yakınri^ gelecekte bu da otacaktır» demişbu teklif Mecliss getlriVfeJr ve tir. dcsvflar komi?von!r;T!n tetkikinp veri'.ecektir. Ecevit, «İşçiler, tam bir Polis 2 Bakanın bindiği uçağın hareketine mâni oldu ALTI ÖNERGE Ölen b'sr polis msmııru, cezasının inm arandı TERAZi Ouunu Grup toplantı'.ırı huzura kavuşacaktır» Arkara, 12 f Cumhunv t Teleks) Baştaralı 1 inci sahifede Eugün CHP hariç, di^er üç parÇalışma Bakanı, işçilere hita. tinin Meclis gruplaı, bir trpİEntı yapmış ve bunlardao AP ve YT ben ezcümie şoyle demiştir: « Üyesi bulunduğum hükümçt. P grvplarında umumî ve siyasi af çahşanlarm dâvası ile yakından koı uları ele alınmı^tır. Seri tartışmaların cereyan etti ilgilenmektedir. Hükümet olarak ğt b>ı toplantılardan. AP grupun önümüzdeki günlerde işçiyi ilgida nıuhtelif hatiplenn konuftıa^n lendiren kanunlarda değişiklikler dan sonra kürsüye gplen Bnşba yapaeağız. Bu arada toplu sczleş. kan Yardımcısı, ;<f konusanda me, Grev Kanunu, Iş Kanunu çışunları söylemiştır! kacak, Sendikalar ve Sigorta Ka. « Başbakan İnönü, af üzerir.de nunlan geniş ö'.çüde tâdil ediletitizlikle durmaktadır. Afîın 3 4 cektir. Bunlar için işçiler ve işve. ay içinde Meclise hükürr.et teklifi renlerin dileklerini tesbit etmek olarak geleceğini tahrr.in ediyo üzere ocak ayında çalışma meclirum. Başbakan, bu :« üzerin'le has sini toplantıya çağıracağtz. Anka. 9aKiyetle durmaktadır.> rada yapılacak bu toplantıda ortaBu arada protesto olunan bono ya atılacak fikirlerin ışığı altında lar meselesi görüşülmü'î ve grup knnunlarda degişiklik yapılacak karanna uymıyan milletvFkillerinin durumunun müzakprnsi vaktin ve işçi Erkadajlarîmızın e n kısa geç olması sebebiyle ba«i:^ bir fcü zamanda huzura kavuşturulaaak. lsrdır.» ne bırakılmıştır. Bakan bu akşam Kütahyaya mü Aynı şekilde YTP grupu toplan ayrılmış, tısında da af konusu eörüş'jfmüs. teveccihen şehrimizden ve bir sozlü tonı hazırl?"^»*! it Kütahya Azot Sanayii ve Şeker Serriikalariyle temasta tenmiş, mezkur önerge, Ertuğrul îşçileri Akça tarafından, Meclis Başkan bulunmak üzere Kütahyaya gitlığına verilmiştir. miştir. İL 579,8592 Sahans Arsa Valıkonağı caddesınde, 12 kaîa tasdiklı pıojesı buiunan aısa, acele satılıktır. Tedıye de kolayhk. Tel: 44 5ö 33 (Basm 12223/8595» KAYIP Kuztekste ilkL<kuîundsn aldıçım diplomayı fcayb*ttim. Hükümsüzdür. Ruşen Bay Cumhuriyet 8h85 ttaiya. Fransa, Almanya Işlerinizı emnivetle yuı?bi lecek kudrette tırkue nıulıabert yapar. Komısyon'u Bayburtex. Vi.ıîe Monterera, M Tel: 572805 Milsno Referans Tel: tstanb tT, • 58V'86n5 • i J î 1 î
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle