18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI Şanssızlık! Can dün sakatlandı Son idman maçında Beyogluspor'u 71 yenen MUU Takım başarılı degildi CüMHURtTEl 9 Kasıın 1961 Pazar gunu Rslaıa karşı belkı ıhtırsali ortaya çıkmaktadır. Ke kacak kadroyu tesbıt etmiştir. Tı de fuibol tarihimizin en çetin ma za sağhafta Mustafa da göz doldur bit edilen kadro bıışun basına » çını v/pacak olan rnilli takım. dün madığı halde bütün maç bovunca çıklanacaktır. Teknik Komiteye yBeyoğluspor karçısında 71 galip 'akımda vpr almıştır. Bu vaziyet kın çevrelerden sızan haberleı gelirken idarecileri olsun, seyre te teknik komitenin Mustafaya son göre milii takımın muhtemel teı denleri olsun falza memnun etme bir şans tanıdığı muhakkaktır. Bu! tibi şöyledir: Amerikan kız koleji takımı mişti. nun harıcinde sağaçıkta Ogün baNecmi Candemir, İsmail SuŞimdiye kadar alışılmamış şe sarılı bir oyun çikararak takımda at (Şeref), Sabahattın. B. Ahmet ki yerini kuvvetli bir ihtimalle ga Ogün, Şeref, (Suat), Metin, Can. kilde 10.000 e yakın parasız seyirkomitenin Aydın. cinin takip ettıgt karşılaşmada rantilemiştir. Teknik Ekrem KARPAT Ogunün attığı gol B. Spor kalesinde Rusya maçına çıkarılması düşünü Rusya maçına çıkaracağı kati ter1 len tertibin oynatılması beklenir tıbi dunkü Beyoğluspor maçında ^ ^ i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı i f ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f ı ı ı u i f i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ^ ^ t ya göre: ken bazı futbolcuîarin esas yerle son olarak denemesi, ancak aksakrinden ba;ka mevkilerde oynatıl Iık çıkan mevkilerde rötüş yapmama5i, tnüsabakayı takip edenlere sı icabederdi. llk devrede 13. dakikada Lf j umumi bir fikir verememiştir. Meselâ sağhafta Şerefin yer* altnası ter'ın attığı şolden sonra 24. dakiSahaya çıkmıyan okui takımları cezalandırılacak. beklenirken bütün maçı Mustafa. kada Ogün ikinci golü atmış ve Lâleli Kolejinin sahte lisansla oyuncu oynattığı Sabahattın. B. Ahmet şeklindeki 35. dakikada Avram, Sabahattinin iddia ediliyor haf hattının oynaması bizi bu şe hatasından yegâne golü çıkarmışj kilde düşünmeğe sevketmiştir. Sa tı. İkinci yarıda sırasiyle Ogun, bahattin bütün maç boyunca ak Suat. Seref, Metın ve yine MeOkul Spor yurtları spor faaüyet Kız Lisesi: 0, lsri ikinci hafta musabakaları N. i'aş Kız En;t. ve Kandilli Kız samasına ragmen santrhafta başka tin'in golleri skoru 71 yapmıştı. ; Buenos Aires (Hususi) Gün«y AKısacası dünku maçın skoru il« oyuncunun denenmemesi bu futdün Futbo], voleybol ve basketbol Lisesi gelraediler, merika ve dünya futbolunun en branşlarında muhtelif saha ve 6a Amerikan Kız L.: 2 B. Köy bolcunun Rusya maçında 5 numa sevinmediğimiz gibi başarısız o bü^'ük simalarmdan biri olan Arralı lormayı giyeceği zehabını u yundan dolayı da uzulmedik. Zilonlarda yapılmıştır. Bu müsaba. Kız L.: 0, jantinli meshur yıldız Angel Labkalarda daha basında bazı okul ta Darüşşafaka L.: 2 îmam Ha yandırmaktadır. Bu takdirde yer ra idman maçları şimdiye kadar ] runa, Brezilyanın «O Globo» gazeden futbol oynıyan rakiplerimizin bizleri o kadar aldattı ki ne söylekımları eahaya çıkmamışlardır. tip: 0 tesi muhabirine VII. Dünya Kupa* sek boş... Bundan dolayı Maarif Müdürlüsında Arjantin. Breziîva ve UruMilli takım: Neçmi (Özcan) | ğü bu okullar hakkında soru aça. guay'ın eşit şsnsa sahip olduğunu Candemir, Ismail • Mustafa. Saba • caktır. Erkek Kseler futbol masoylemiştir. Dı Stefano'nun eski hattin. B. Ahmet . Lefter (Ogun). çında da Lâleli kolleji sahte li. takım arkadasına göre Avrupa taSuat, Ogün (MPtin), Can (Şeref). sansla öğrenci oynathğından rakip kımlarından Bstı Almanya ve İAydın. okul maçtan sonra itiraz etmiştir. A'aÇıdaki vazı Rus Beyoğluspor: Sedat Deveci. Yor kasten rakıplere terk edebaşlangıçta tehlikeli görünmı ~ | talya iyi d«rece alabıleceklerdir. Müsabakaların neticeleri: Milii takımını son mayebilir ama takım bütun hat. = 1 go Günay, Kartal. Alpay Marurek kuvvetli bir defans ka. Futbol: çında seyreden Avustur. larıyle rakip kaleye yüklen. lis, Gogn. Avram. Güngör. Kemal. ' demesi kurmuş ve 7 nci daKabatas: 2 îstiklâl L.: 1 va'nın şöhretli futbol di*ı vakıt ış işten geçmiş Can sakatlandı kikada solaçık Rafreider'ın Haydarpaşa: 2 Bakırköy: 1 münekkidi tarafından olur. Dunku Beyoâluspor maçının ilk bir kontraatak neticesmde Lâleli Kol.: 1 Saint Benoit: 0 CIMHURİTET için kaRtSLARIN KOZLARI devıesinde rakip kaleye tıjp sukaydettiği golle galibiyeti G. Saray: 1 B. Ticaret: 2 leme alııımıştır. rcrken muhtemelen sahanın kotualmasını becermiştı. Fakat Bugun hiç iüphe yok ki Basketbol: sunden Can, sakatlanarak yeriben aynı şeyi Turklere tav. Rusya'nın 1 numaralı yıl. Atatürk Er. L.: 49 . Fener L.: 21 10 eylul'de Moskova'da ni Serefe bırakmıstır. Derhal tedasiye edemem. Çunku Şili vıdızı hârika saeaçık Slava D. Şafaka, î. Hatip'e hükmen Avusturya'nın Rusya'ya kar. viye gönderilen Can'ın sol baldızesini kaybetmemek için Metrevelli'dir. 24 yaşında ve galip. şı kazandığı 1.0 Iık tarihi za rında adale atması teshis edilmişTürklerin 'bu maçı muhak. Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) 1.70 m. boyundaki bu büVoleybol. feri bugün gibi iyi hatırlıyo. tir. Kıymetli futbolcunun maç gükak kazanması icap etmek Atıcılık Federasyonu 1961 yıh yük futbol virtuozu Avus. K. Köy Kız Enst, Üsküdar Paça rum. Maçtan evvel umumi nüne kadar yapılacak olan detedir. Üstelık Türklerin fızıki programına dahil 22. çap tüfek, taturya . Rusya maçında solkspısına hükmen galip, kanaat Avrupa Milletler vamlı tedavi ile takımdaki yerini yapılan Ruslar'ın daimi taz. banca grup ve Türkiye birinciliği bek Strobl ve ikinci devre. Bakırköy orta, Eyüp ortaya hük Kupası şampiyonu Rusya'. alacağı tahmin edılmektedir. yikine karşı koyacak kadar musabakaları aşağıdaki şekilde ya de onun yerine oynıyan Hamen galıp, nın maçı mutlak galip bitiMilii takım bugün açıklanıyor müsait değıldir. pılacaktır. senkopf'u yalnız yere yatır. S. Joseph: 2 K. Atatürk: 0, rerek Avusturya'nın 19 aylık Dunkü son idman maçından sonBAŞA BAŞ MÜCADELE makla kalmamıs, aynı zaTrabzon grupu: Tokat, Kars. ErAtatürk Erk. L.: 2 Fener L.: 0 nâmağlüp ünvanını sileceği ra Teknik Komite. l'mum Müdür manda Avrupa'nın en çetin zurutn, Gürjüşhane. Trabzon bölTurklerı n başarılı bir netiErenköy Kız Lisesi: 2 Üsk. merkezinde idi. Fakat fut. Miili takunın B Spor kalesi önünde neücesiz bir hürumu Bekir Silâhçılar ile birlikte uzun | defansı sayılan Avusturya gelerinin katılması ile 1617 kasım ce ıstihsali için forveti zayıf. bol, tribünlerde yapılan tah bir toplantı yapmıs ve pazar gunu • müdafaasını darma dağınık 1961 de. latmadan defansı sağlam tutminleri sahada çok defa çüoyn^narak olan Pu«ya msçına çı1 etmişti. Bereket versin ki Gaziantep grupu: Içel, Hatay, maları, başabaş mucadeleyi rüten bir spordu. Nitekım Metrevelli tıpkı Matthews ElâzıJ, Diyarbakır, Gaziantep bölkabul etmeleri, daima ilk to. 10 eylülde de 90 dakikalık gibi klâs futbolcu olduğu gelerinin katılması ile 1920 kasırn pa girmeleri ve bilhassa kenfutbol savaşı sona erdiji za. kadar iyi bir vurucu değildi. 1961 de. di defanslarında ü^un paslarman Ruslar değıl. AvusturYoksa Avusturya'yı mucize Türkiye birinciliği: Gruplardan la oynamaları şarttır. Rus yalılar zafer şarkısını soy. bıle kurtaramazdı. Rusya'nın seçilecek 15 atıcı ile Edirne, Burtakımının asıl kuvvetli taralüyorlardı. ikinci büyük yıldızı Metre. sa, Eskişehir. Çanakkale, Denizli, Dün yapılan oknl maçla. fı fevkalâde sağlam yapılı .Pazar gunu tstanbulda ya velli ile gayet iyi anlaşan Manisa bölgelerinden 23 atıcının rında bir okul diğerinin sah elemanlardan kurulu olan pılacak maçta bütün avansağiç Valentin tvanov'dur. iştiraki ile 2527 kasım 1961 tarihte lisansls yâni sahte paso defanslarıdır. Avusturyalı. tajları lehinde olan Turkle. tlerde ve geride synı başarı lerinde Manisada yapılacaktır. ile oynncn oynattığını ileri larin aksine, süratli oynarin Rusları mağlüp etmesi ile çalışan tvanov, takımın •tirmüş ve itiraz etrniş. yan Türkler vucut hareket. bence imkânsız değildir. maestrosu olup her pozisEJer itiraz doğrn ise bu leriyie Rus defansını m=r. Karagümrüklü futbolcuTtRKLER NELERE DtKyonda sıkı şut atan bir sü hakikaten keüraenin tam kezden deeıl cenahlardan KAT ETMELİDİR. perklastır. lar dün bir deklârasyon mânisiyle korknnç b!r şer. dağıtarak yarmaya çalışma. Daba. eknl «râlarındavken lıriırlor. Rus fütbolunu yakından ta Rus takımını n yeni eleyayınladılar sahte paso İle oyuncu oynakip eden bir şahıs olarak Rus futbolcuları gayet manlanndan sağbek Dubins. Pazar gunu Dunya Kupası ıcııı sını ittıyeceklerdır. Rus takımı yatılması bizim belirnizln or. Evvelki gun Taşlıkta toplanarak şunu soyliyebilirim ki Sov. süratli. hareketli ve bol dep ki, ortahaf Şesternev ve solMılli Futbol Takımımızla karşıla rın Dolmabahçe Stadında çahşacak tssına inen şiddetli ve o. niskulüp ve idarecileri protesto eden yet takımı içerde ve dışarda lasmanlı oynamaktadırlar. iç Ambarcumjan 10 eylülde. şacak olan Rus milii futbol takıırn tır. Rus milii takımının tesbiti bapette de acı bir darbe oldu. Karagümrüklü futbolcular, hareaynı derecede başarılı oyun Topu kapınca forvetlerle ki maçta vazifelerini yapbu gece saat 20.45 te uçakla şehri zı ihtilâflara yol açtığından kati ketleri basına aksetmesi karşısında Düşünülen ve olraası ge. lar çıkarabilen nâdir ekipbirlikte yan haflar hattâ ba malarına rağmen tecrübesiz mize gelecektir. tertip sehrimizdç belli olacaktır. kulüp idare heyeti tarafından reken; spor, disiplin ve ter. lerden biridir. zan da bekler bile ileriye likleri yüzünden kendilerini Paıar günkü maç için Erivan'da aleyhlerine karar ahnacağım duy biye. Diğer tarafta sahte. kayarak rakip kaleye yüklen fazla gösteremediler. San. Kuvvetli, fiziki yapılı Rus kamp yapmış olan Rus milii futmaları üzerine bu kazan kaldır. kârlık.' mektedirler. trafor Mamikin ise kat'iyen futbolcuları son derece ener bol takımı kafilesinde idareci, antmalarına pişman olmuşlar ve kap Bunun içi n Turk takımıtnsan bu tip olayların fntPonedelnik ayarında bir renör ve doktordan başka 15 gazejik, süratli ve nefeslidir. tanları Nihat tarafından gazetelebol sahalannda vev a knlis nın iki yan hafı ve içinin teci bulunmaktadır. futbolcu değil. Takımın büTeknik bilgileri Brezilyalı re verilmek üzere bir deklerasarkasında olmasını nispeten manevra kabiliyeti kuvvet. tün hücumlarını destekliyen Rus milii futbol takımı pazar yıldızların virtüozluğuyla yon yayınlamışlardır. hazmedebiliyor amroa oknl li, hareket sahası geniş ve günku maçtan sonra derhal Arjansağ haf Voronin mevkiinde mukayese edilemezse de va. Canın nakalhğından sonra Deklerasyonun metni aynen şöy. sıralarında asla: futbol bilg.isi yuksek ele. tin'e giderek orada tertiplenen bir Avrupa'nın e n iyileri a r a . satın üstundedir. «WM> in forvette giivendiğimiz lenir: manlar olmasına bilhassa turnuvaya iştirak edecektir. Russına dahil edilebilirse de değişik bir varyasyonundan Abdülkadir TÜCELMAN oyuncu: METİN Ankara. 8 (CumhuriyetTeleks) 7/11/1961 tarihinde yapmış oldudikkat edilmelidir. Içlerin lar şehrimizde Milii Takımımıza kaptan meşhur Netto. bir za ibaret olan 1424 sisteğumuz toplantı efkârı umumiye. mağlup oldukları takdirde üçüncu 1961 yıh Türkiye hentbol şamen mühim vazifesi top Rus manki modern futbolun o mini benimseyen Ruslar maç oynanması icap ettiğinden Ar piyonası 242526 kasım 1961 tarihye yanlış aksettirilmiştir. oyuncularin ayağına geçinGenç takımlar futbol mükemmel top hammalının umumiyetle ilk ve son yir. jantindeki turnuvanın tehir edilme lerinde Ankarada yapılacaktır. 1 Toplantımızın gayesi idarece rakiplerini marke ederek gölgesi bile sayılamazdı. mi dakikada maça asılarak maçları Lig usulüyle oynanacak olan bu cilerimizin aksaklıkları gidermesi. defansın ilk kademesini kur Onun bozuk ovununu görrakip kaleye bütün hatlaIstanbuldan P.T.T. 2 Kulüp Reisi tbrahim Sevin maktır. Ankara, 8 (Telefonla) Genç Amerikan GoodYear, bu şampiyonaya dükten sonra tstanbulda yer riyle yüklenmektedirler. ve Bostancı, Ankaradan ise Harb ile hiç bir ihtilâfımız yoktur. Ken takımlar futbol karşılaşmalanna alacağını hiç zannetmiyorum. llk yarım saatte netice ala Rusların hücumlarını bir gece Moda ile oynuyor Okulu ve Selenspor (Kayaş) takım bugün de devam olunmuştur. Alıdisini biz profesyonel futbolcular Rus futbolunun seviyesi mayınca da asabiyete kapı. bakıma çığ'a benzetebiliriz. aan neticeler şöyledir : gerek kulübümüze ve gerek bizAmerikan Good Year basketbo; ları iştirak etmektedir. Turkiye'den üstün olmakla Iarak bekleneni verememek Dağdan yuvarlanmaya bas. Hacettepe 1 Sincanîpor 0. Gü takımı bugun şehrimize gelerek ilk Müsabakalardan evvel 24 kasım Belgrad 8, (AP) İtalya lig lere yapmış olduğu maddi ve mâ beraber en parlak devrinde tedirler. Rusların taktıkle. lıyan bir kar parçası öncele. neş 4 Altmdağ 0, Barbaros 3 E maçını bu gece Spor ve Sergi Sa 1961 cuma günü kulüp ternsilcileri sampiyojıu Juventüs bugün bu. nevi fedakârlığı inkâr edemeyiz. Macarları mağlup eden rini gayet iyi bilen Avustur ri nasıl bir tehlike arzetmez gespor 0, Sincanspor 0 Şekerhilal rayında saat 20 de Modaspor takı Ankara Bölce Merkezinde toplana rada karşılastığı Yugoslav şampi3 Kulübümüzü seviyoruz ve ya milii takımının antrenöfakat zamanla gelişerek ö . Türkler'in şahlanırlarsa iki 0, Yenimahalle 1 Yolspor 0, An mı ile yapacaktır. Amerikan bas caklar ve ögleden sonra 13.30 dan yonu Partizan takımını 2.1 yentaraftarlarımızı memnun etmek rü Karl Decker maçın bida. nünde bulunanlart silip süfarklı kıymetli bir galibiyet karagücü 4 Yenişehir 0, Gençler ketbol takımı son maçını Konya itibaren müsabakalara Harbiye • miştir. Maç Avrupa Şampiyon ta için bütün gücümüzle çalıçacağız. yetınde saha hakimiyetini alacaklanna inanıyorum. pürürse Sovyet akınlan rla birliği 1 Toprakspor 1, P.T.T. 0 karmaşına karşı yapmış ve maçı Bostancı maçıyla başlanacak ve kımlar turnuvasının bir karşılaşTakım kaptanı Petrolspor 0. açık farkla 83 36 kazanmıştır. günü nihayete erecektir. ması idi. Nihat Çabals ^//IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlllllMv^ Oku! maçlarına dün de devam edildi "Macaristan hmağlup eden Türkiye Rusya yı yenebilir!» Yazan: Kurt ESKO | Dünya Kupasında | Arjantin, Brezilya ve Uruguay eşit şansa sahip Atıcılık Şampiyonası Manisada OÜO vadis? Rus bn Milii Takımı ece geliyor Türkiye hentbol birinciliği 24 kasımda başlıyor Avrupa Kupasında juveniüs, Partizan'ı 21 mağlup etti ııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı İngiliz markalı K 0 NGR E Beşiktaş Kız Lisesi Okul Aile Birliği ve Koruma Derneğinin yılhk kongre)eri 12/ 11/1961 Pazar gunu saat 10 da Barbaros İlkokulu salonunda yapılacakîır Veli ve uyelerin teşrifleri rica olunur. İDARE HEYETÎ Cumhuriyet 7001 Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Mudurluğunden: Meşin ceket, yelek, eldiven ve yağmurluk ahnacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı için muhtelif boyda, 50 adet meşin ceket, 270 adet meşin yelek, 170 çift meşin eldiven, 70 adet yağmurluk. teklif akna usulü ile satın alınacaktır2 Talipliler, hazırhyacakları teklifleriyle birlikte < c T.5 T teminat ve her bir kalemden birer adet nümuneyi, 13/11/1961 Pazartesi günü akşamına kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlügüne göndsreceklerdir. 3 Postada vâki olacak gecikmeler, nazarı itibare alınmıyacaktır. i Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (Basın 9777/69Ü9) radyoları BURLA BIRADERLERS' Bütün dünyada olduğu gibi memîeketimizde de şöhret yapraış olan Lngiliz markaiı PYE radyolan yeniden İmalâthane Binası aranıyor. huzuninuzda. En son yenilikleri hsvi bu fevkalâde zarif ve kudretli PYE radyosunu bayiieriraızde görünü2«. alınızJ PYE markaEina güveDebilireıniz, İstasyon ibresinde seyyar göz ayarı radyosuna mahsus bu yeniliği muhakkak görunüz I Topkapı. Bomonti. Levend ve diğer sanayi bölgelerinde 250500 M2 bir bina imalâthane olarak kiralanacaktır. Trifaze cereyan ve bol su jarttır. Telefon : 44 24 14 Cumhuriyet 7000 İL 9677/6991 Sabit ve Çiffc Burçlu Mafsallı Zincir Ahnacak Türkiye Köînür İşletmeleri Kurumu Istanbul Satınalma Müdürlüğünden : 160 metrr sabit ve 46 metrt çıit burçlu mafsallı zincir satınalmacaktır. Buna ait şartname her gün İstiklâl Cad. Piremeci sok. îletropol Haıı kat 2 ds Satm Alma Servisımizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 13/11/1961 akşamına kadar teklif kutusuna atılması lâzımdır. Müdürlüğümüz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 9675/7004) • • • • •* * ««•••« • • • • »><«* « « «. GELtNLlK ELBlSELERt Salonunun sahibi AVRUPADAN DÖNMÜŞ ve yeni LÜKS modellerin dai ma HAZIR ISMARLAMA • SATILIK veyahut KİRA ile nıuhterem müşterilerınin e mirlerine âmade olduğunu bildirir. Beyoğlu îstiklâl Cad. 331/1 inci kat İL 9853/6389 \ ŞÜKRÜ CAMAL'ın MOD FEVRO Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine: Hususi sektör sınai tesislerinin makinelerüıi yenilenıe ve noksanlarmı ikmâl acil ihtiyaçlan taleplerini karşılamak üzere Doğu Almanya anlaşmasından Odalar Birliği emrine 500.000. dolarlık tahsis yapılmıştır. Bu kotalardan ithalât yapmak istiyen mensuplarımızın Odamız Sanayi Şubesine 25/11/1961 tarihine kadar müracaatleri ilân olunur. (Basın 991370O5J Biçki Kitaplarıi Temel Bıckı: Bütün Lira kadın elbıselerıni tek bir metod esası üzerınden hocasız öjreten ana kitap ıb Erkek gömlek ve pilamalan 75 , Sipariş, kitaplann bedeli, 50 Krs. posta ücretl ıle birlikte Ziy» Canal tgtanbul P.K. 973 aflreiine (jöndenldiğinde derhal taahhütlü gönderillr. Başhca tstanbul kitapçılarında bulunut. Cumhuriyet 7017 AZA ARKADAŞLARIMIZA Şubemizin senelik Genel Kurul toplantısı 24 kasım 1961 cuma günü saat 1730 da Birlik lokalinde yapılacaktır Gündem aşağıda gösterilmiştir. Sayın üyelerimizin teşriflerini saygı ile rica ederiz. Türk Yüksek Mühendisler Birliği İdare Heyeti GÜKDEM : 1 Açılış ve başkanlık divanı seçimi, 2 İdare heyeti ile murakıplar raporunun okunması ve idare heyetinin ibrası. 3 Yeni yıl bütçesi. 4 İdare heyeti ve murakıplar seçimi. 5 Yeni yıl için çalışma proeramı ve esaslarının tesbiti ve dilekler. > İL 9879 6992 KAYIP Tekirdag Gazi kövü ük ekulundan aldı^iîn diplomayı kaybettim HUkümstizdür. Günder Hardal Cumhuriyet 6994 KAYIP 119033 No. li ikametgâh kâfıdını kaybettim. Hükümsüzdür. İslanbul Ticaret Odası Satıltk Matbaa 4 renk yapan rotatif tabı makınesi, tek mağazalı Linotip makineleri, kullanîlmamış komple Avrupa hurufatı, yedek Linotip .parçaları, mürettiphane levazımatı, ayrı ayrı veya bir arada satılscaktır. Tâliplerin İstanbul 663 pusta kutusuna «Matbaa» remzi ile ve mektupla müracaatleri. 8. kotaya ait ithalât pregraınrnın hazırianması ıçın, 9 kaEimdan 20 kasım 1961 tarihint kadar devam etmek üzere İstanhul Ticaret Odasında tertiplenen toplantının Odalar Birliği tarafından Odamıza almması uygun görülmüştür. Bu itibarla. sayın üyelerimizin mukarrer günlerde Odamız 4 üncü kattaki toplantı salonumuzu teşrifleri önemle rica olunur. (Easın 9950 7005) KADlKÖY SÜREYYA SİNEMASlNDA İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Bugün Matineden İtibaren ÖLÜM ÇEMBERİ (Ori.) <The Challenge» JAYNE MAÎSSFİELD ANTHONY QUAYLE İL 9836/7002 ^•••••••••••••••»••••^ j GÖZ MtTEHASSISI •' DOKTOR DOKTOR I Dr. Robert Barishak Z KÂMRAN ŞENEL J 4 Oabilire Mütehassısı t>\Lğlu, Ağajamı 5?kv,î';T j Reklâmcılık 2644/7014 • Cad. No. 23 saat 1518 J Telefon : 44 55 14 • Cumhurivet 7013 i Amerikadaki tetkik seyahatin den donmüş Dİup, sayın hastalarmı muayervghanesinde kabul etmege başlamıştır. İL 9832/7003 Rüstem Adamaa Cumhuriyet r 6993
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle