09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT • lIlllİİIIIIIIIlMIlIIIIIIllf IIIIIIIIIIMIIIİIIIIIIIIIIİİII»^^ CUMMUKIYKT t Kasım 1961 \ \ Resimli Roman: 11 MEL'UNKIZ Çizem YVES SAYOL Çevlren; Mazhar KUNT MELEKYÜZLÜ I n c l l e H Ednsrd tesadüfen bir k5y şei'Iigin6e tonıvmışlardi. tki genç derhal birbirim »evmıştı. Ednard kıza hajatıoı anlatarak o sna kadar y s ' n u \açadıgını, anne şefkatı gorraedijini to\lfınişti. Kıı onu ba vuzrîen daha çok sevmiş r« mes'nt etnıeyi akhn» koymastu. Aşkını babaaından saklamak fcua rok afır geliyerdtı. Fskat delıkanlı »irndilik bunun giıii kalma.iını Ifiznroîu gdrmüstö. Mikbalı bnn» bai'lıydı. Oelikanlmın hayatında büyük bir «ır \ardı. £vleri*ned"n e\vel î"unu çdzmegi lâzımdı. Onun için de hemen yann levahate çıkacaku. Fakat Lacllt ten dereec endişeliydi Paris'iıt ânlu güzeliik czmam Cariîa Iraa Kıraliçcai f«ç«xU*Td« Parit« jraptıgj sl7*rttt* «Diplomatın das şoföruot kadar» bütün Pariul leri hayran ttti jüzelligint Vt Pa rıs bu güztlligi btn yarattım diyt sevinçll blr jurur duydu Dogruıu hakaız da değlldi tki yıl topu topu iki yıi önctki d ı togralları bujünkü Farah P t h l ı . vi'nln fotofraflannı yan yana gör mek intanı laşırtmay* yttiyor Btlki şahant bir lükıün »ÖJÜ a'dı gı »oylenebütr, ama iki fotogra'ın LJstn bcynandakt iz U a T s y . butıin bbür taraflanm kapayıp yal Şajkınhjınız l«r, Londrada Cltopatro fllmini Bta y ü z l t ı t bakınız Uk eeririrken «mtürrtey» tutaldu •kfilmtvtctk öğrcnei Farah'l, Kı A ı kaMı llüyordn Doktorltr bo raliçt rarah'ın jiylnisı havası ka iazındao ameliyat yapıp kurtardı dar yüzü dt dejışti B.r küçük üni lar V* tabii yara izi kaldı Bu da •tnitali dünyanın «»ıı güzel kıra. Mr hAdİM oldu Ltrta kiroi vakıt llçtltrlndtn blri. oldu hekimltrt «Bunu buradan sllin» Bunu Paris, dtha dogrusu P a . diy« tutturdogu aöylftndi ltimi va rU"in ünlü füztllik uzmanı cCari. kıt «KB füzel «n d e | e ı l i mücev ta» yarattı Natıl' Bugunt kadar heriro a bcnim • dlyormuş sbzdt bir urdı Bugün Canita kendisi sır îkirei defa Cleopatrt çevrüect nnı açıklıyoı ğt zaman kuçük ameliyat İzi KOJ • Herktı ban* f t r a h Dibârın vü koca uzmaalan düiündursn bir lünü dejiştirdın Bambaşka bir m e ı e ' e oldu «Aeaba e izi goster kadın yaptm onu Nerede o kümsii mi gostermemeli mi idiT» çuk mlmarhk oğrenc'sı nerede bu 20 ci Century Fox iaareeilerl uıun şthant guzel d'yorlar Hele b u . uzun ijsündüler îsin içind«n çı nun iki yıl gibi blr za™anda olup karniı>'ar Ha'k perdede Laz ın bitmesine hiç ıkıl erdıremıyrrbo/r n d a onu g ırmekten huylanır lar Haklan yok de£l Feıah Dı. rnı ıd', hoçlunır nm idı acaba ? So ba çok defisti Aradakl fark i r a . n ın' ) a sır anket yapılmasına ka nıltmıyacak kadar bı^uk Ama bir rar verıldi Anket sonucu şu hal y«rdt yanılıvorlar Ben Jmparato k i • 80 ı yara izını gormek isti riçenın vüzUnü deglşt'rmedim Bu » vor «Cleopatra dan çok o izi gor yuzun güzel taaflarını bellrHim mek ıçm gelecegtı o likn»» demif Kusur deneoilecek tırkaç se\mi ier I^e denir artık 1 dt maskeledim Eütjn yapt gun bunaan ibaret Bir adzlt, tmpara toriçenln guzelhğini ortava k o y . dum, mejdana çıkard^n, o kadar «Dibanın yüzünü Teşekkür nasıl değiştirdim» « * #mn» r. dım Lfak bir Kurnazlık yetecek ti bun« Goz kapaŞına bir «kovu yesıl krem» surınesıni o*rettim «Vert r e n d o r » ieşılı Kremi gıttıkçe haflflete"*k şakaklarına doğm bu'un goz kapaklarına jayıyor Btigun kraliçenin gözleri tam mira^ljle şu m»<hur «Gazel gözleri» dlr Yalan soyluyordu tsrar ttsem ne yaklaşan mahmur sesler davul dt yalan soyıi>ec»ktı Bunu hisse maya başlamıştı Bu arada soka. divordum Üıtelik fe.ı şeknde kor ğa nftzır pencerelerden bırının açı I kayordu Dolares de böyle kork. hp ımdat çağnldıgını duydum Artık burada fazla kaimarn CBIZ müstu Kimden korkuyorlardı bun fırlavıp lar* Sammy dedıkleri meçhul şa, değildi Olanca hızımla dörder beşer merdıvenlerden aşa hiStan mıT Kmbııir be'ki ordan, belki bir fı kostum Kosarak holu geçıp elı mı camlı kapıya UTatacağm s ı . başkasmaan tsrarda hiç bır faide kalmamış rada frenıme basılmış gıbi oldu. tı Bu adamın ağzından artık ltf ğum verde kazıklanıverdım alınamazdı Tabancayı karyolanın Muracaat bürosu makamındn kul Oıerint iırlattıktan sorra adamın landığı medı\en altının bo'mesı yüzüne bile bakmadan odadan çık Bnunde gece kap^cısı boylu boyuMektubu çabncak okndn sonra içinl ç»Kızeağız mektubn muma tntarak yaktı. Hal tım na yere serılmıs yatıvordu tnre kerek: «Zavalh Edoard, dedi. Benden naııl ajrıbnkl buna artık lhtıyaç kalmam>?tı. Sonra asagı Soyunmadan yatagın fistrint fumus çerçevell gozluk burm n n laeak. Ne ise bn aksam balnşaeagız». Lncıle baindi. Bir araba samanla tarladan gelen Rou\enat uıandım Bir müddet gözltriml ta üzermden ka\rmş mıyoD gozlen basmdan çok korknvordn Ya onu gorur ve her kendısınl muıfakta gordü Heroen arabadan atl> Ttna dikip bir ş t y l t r düşünmeyt sonsuz bosluklara doğru kajD gıt jevin farkına \arirsa? Fakat ne oln'sa o'.ıan kayarak pencereyt yaklaftı v e : «Beni dinleyin Lu çahştım Fakat o kadar yorgun mişti Canlı oldufuna delâlet ede rtnnı yenaifti. Sevfilislyle buluşacaktı. eilt • dedl. cek en küçük bir emare gorunmu dura ki uyuyuvtrmişim (Arkau rar) Bir tabanca stti btni daldığına yor, buna mukabil bafinın hemen tavşan uykusundin uyandırdı altından btslamak üzere pıhtilan. Dtbşet içeninde diklllp yttakta mıı bir kan tabakası oldukça genis bir saha i s f t l ediyordu. oturdum Etraf henüz aydınlanmamıştı Bu zavalh hakkında da bir Koridorda türatle uzaklaşan ayak teshl» koymak için aynca hekım izlerine yanımdaki odada yere yu olmaya ihtiyaç yoktu. varlanan bir cismin sesi karıştı Dışarda gıttikçe yaklaşan bir Ondan sonra ortalığı jine bir sü devriye arabasının canavar dudu. kunet kapladı gü duyuluyordu. Bu vaziyette on Kapımı açıp ttrafa kulak yer kapıdtn kaçmaya kalkarsam poli dim •in kucagına dütmüş olacaktım Koridord» kimseler yoktu MUracaat bGrosunun hemen yan Komşumun odasma baktıra Ka üzcrinde «Glrilemez» pısı açıktı îçerde elektrik yanı. tarafında Bahkeılr Keptfttten Nedlm PaMuallâkta kalmış yordu O^anın önüne kadar yürü levhası «ııh bir kapı gordüm lamntçn yfctıyor Kapıyı açmam ile içeri dalmam düm Ba^ımı lçeri uzatınca kala. Vatant vaziftmi tt|r«tmtn elarak bir hasta bir oldu Lop bir koridoru takİD kalmıs m yapmakta oldugum YaylAbafi koBunun için kıraliçcyt, ruMufla Tatsfan'dan Mehmet ö ı Ed Nu*lev odanm bir koşesindt eden bir merdivenden bodruma in Junu dudagınır. kalınhâınca yay yüne komşu kovleri gezerken, 14can yaııyor bir çuval gibi olduğu yere çök dim Oradan ıonr« ikinci bir kori mamaonı, daha içerde bırakmaıını ttnce ytzılı bazı tajiar dikkatimi ögre*menim Bir yıldır şinir ha« müştü Yerinden uğramış gozla. dor Muazzam bir zulmet ve niha cğrettım çekti Bunların, tanhin gızli kalrahatsızım Bulundu rinde muazzam b'r hayret'n ifsde yet aralıklanndan zayıf bir ısık özel bır dudak boyası d ı kulla mı? bazı noktalarını aydnlatabi | tahğından Pıjamasınm gn?. sızan bir kapı. nıyor Turuncusu bir pemb». Si leceklermi dıi?ünerek, kopvelerı ğm illn Devlet Hastahanesmde si si okunujordu yan gözlri ilt »ıvan aaçlanna çok ni, Muzeler Umum Müdürluğune nir mutehassısı olmadığından, kom surde »ol cebınm altında blr kır Talihlme ktpı kilitll değil A l . jaraşıycr bu renk gonderdım Bu hâdi?eden bir mud şu il o'an Aydın Devlet Hastanesi. mızılık gordum Bu gıttikçe buyü laha çok şükür Nihayet dar bir Sıra yanaklarında idi Elmacık det sonra Bal keiir valih2ıne çaâı ne sevkolundum Aydın Devlet Has VPI bır ıcan leke'l idı van sokaktayım Gece serinliği ak Son uç saat zarfmda karşılaştı lımı bas ma getlrivor Sağıma s o . k»m"'leri çıkıktır bilnorsunuz ıM T Ve"er o vazılaın kop\e tanesmın sınir mutafnssnı resml Yuzune çekıcı bir güzeliik veren lermı Muzeler Mudurlüjune gon muracaa f ımdan once evirdeki mu g Ti i ıncı olu lurıa bakıyorum Klll metre ka. de bu, ama oîduğu gibi bırakıh"a dermekle IUÇ işlemiîim Korıdorun bır ucunda avaz avaz dar üerde avdınhk bir cadde goYazılar ayenehaneslnde yaptığ' hususl mu <• zçilerini ıertle"i*ınxord!j Onlarıcok onımli imış Muzeler Umum a en»sinde hasta c du?annu elek bajıran rırlak hir kadın sesl t a . zuku.or Kosarak soka£ı n kose. ıthla>=tırm«k 15İ bana duıu>ordu Mjdurlugııne Korde'rneden once trıkle tedavımin mumkun olduju banca parultu^ ınden uyan»nıyan sine gelip etrafı kolaçan t d i y o . Yacıtım özel bir «fondoten» prob vl'âve*e bildlrmeli inijim A\nca nu ifade etti Daha sonra hastane ote' mu«terılprini ajaga kaldın rum •mı y a n yanva çozdu Bir de ıaç bu ta«lann kajbolmamasını da ye yaptığım resml müracaatımda, yordu E'rafta kap lar açı!ıp ka. Otelin Sn kapuı hlzannda bof larını ÖTe doğru çek.nce mesele benden i'tpdıler Ta«lar yıllarca aynı doktor, hiç bir şeyim o! panmava başlamıs, vak a mahaHİ. bir devriyt «rabtaı duruyor Orta knlmadı Tevdanlarda vatmu d ırmu! Kim madığını ileri «urerek evrakımı elıkta ferdi yahlt yok Bun'ann dı;ında dık^cat edecegı «e başını çevıno bakmamı? Bun l'me verdı Şımdı ben muallâkta İST\\BUI BCLEDÎYESÎ Ev'erin duvarlannı kendime sihir iki kiçük noVta d«ha vardı lar b»ni"i e v m d e dcgıl ki muha kalmn bır has*a\ım Tedavım ıcın Sehir Th atrolan ner ederek buradan uzaklasmak iAçık renk «fondoten» kullanmak faza edebi!e\in HulS>;a bu hâdı^e ne vapmam nereje bajıurnam çin sessiz adımlarla koşu>nru*rı VFAI T1YATRO ka^lannı ince'tmfk (ar*a vslni' benım için bır uzun'u koiusu ol geeknor' Her ırün sadt İ df ve Cum«rte«i îki sokak ılerde boş blr taks! göH alttan alarak) ve gozlerinl sijah du Pazar 15 30 da CEV\BIMIZ zume ilısıvor Bllivorum şımdi akalem'e uzatmak \TtVAII TİMON rabava binmek bir tedbirslzHk IClra takdiri işl Bugun hayranhkla bnaz da şaç Bu g bı durumıırda kanun! forS>h çıln ri tf>Tr>«l! ynkrur Tak'i sofoni eskâliml tarlf edeblkınlık'a grr^»*unuz guztl Kraliçe gerektırıTaksım'deu \lâettin Tolaı yszı n a ' ı f l e r ne vaprr"»ı F»r ( O ca t 21 de T n lir Vasıl olsa yann sabah hldiseışte bo^le doğdu » \orsa onu japmanız lânm (.OPÇATAN yor vi garetede okuvunca beni hstırlı Sa'ı çı nleri tpn sil voktur Ve Carıta sozunü bütün kadmK'ra takdin içm Beledıyeye yap vacaktır Buna rağmen her tehliÇa^amba »aıt 14 "0 1 da lara aıt blr ogu'le b'tiriyor «Dun tı^ırc1 murarpat üîerine ilg'll ser Nuruosmaniye caddesikevi gdze almıs dunımdayım Klpi? r saat 1 d ^ada boyle kuçuk truklerle guzel \ıs tirsfmdan açıl?n 951'185 nunin hall ÇOCUK TİTATROSÜ verir k) şu muhitten bir an eyvel le?mıyecek kadın yuzu yoktur» ma'alı dos>a ile, takdire gelecek Tpl>'fon 44 04 0» uzaklasajım tstanboVdan Haldan tlker yazımemurların cnasraflarına karçiiık (Aıkan rtr) 3S lira vati'dım 40 50 gjn sonra yor anlatıyor DKUR1ARLA yerisıe azar•#• | Kadın gözü ile i Kiracı mısımz? ' Bır goçtbt şehır bu tatan i bul. Yaı dedl mi. «üı dedi m>, bir goçtur oa» ar Ka^nvonla alsca kervanlsrı duzulur n n joilara Sonra gıde.Oerden ÜO şalan jerlerde, kalanlar bır ko^ekapmacaya tutuşur Du ier sokal ıera k rau Hep boş pencere bır umut Kıralık mı acaba' Kam juzu^uze kapanır tokat g bı. Havır. Acaha kirahk mıî Tuti 4u Bu da başka tokat Şansmız kazara aç k»a o gun, yer tuHılmar.ıışsa uTiuduijz bir raka^ıın ucunda snllaiır 300 900, 1000, 1500 Çıkır efendlm çıkın Haraç mezat Kabul m u ' O du bıttı m ' \a{.*rra >"k Durun b a k a h n 7 Çoluk ço^uk'an r t haber \ ar da ne cesaret e k racı ol cunuz"' Dı>elım Dunu da at lattınız P e ş n «arı'ır vakanıza Ver blr sfnelı^ i.n az'n dan altı avlığı Vereıiez ml sınir ' Pu kadsr zuüurtıun u de VSTI »Kilıa bsş nıza bır 7 d»m ararsı ız sız de a gozum Ujgor ülkelerde e\ kıras aılt Outçesının 8 de bıri imıs Ma^al mı siJylüvorıunuz? Bara»ı Türk'yt, îstanbul Kiracı mısınız ceblnizt en az altı ay1 k klrayı koyup kapı kapı dolsşa'aks'nız. €Klrncı\ım, dlyecek'iniz bovnunuzu bukuF Peşine raz yım, çoluk çocuk ne münasebet Bugunedek evsahıbi efendilerimizın bir dedığıni ıkı etmedım. Vallahı de bill&hi de » Sşref saale rastlarıa kaparonuz kabul edı'ir Kaparo, sız c«y«rısnız yanacak, ev sahibi cavarsa hıç bir zararı dokunmıyacak bir garantidir Ne mutlu bir barınak bulan« Sinin, sinin de kfmseler duvmasın mutluluğunuzu Hoş nasıl olsa ergeç goz değecek, yine düşeceksınizdır ya vollara Bir yax günu, olmazsa bir güz gunü. Belki d t karskısta. ^okaklarda sürüm türüm sürünen komik ml kotnik bır d»rt Dünyanın neresinde bir tşi var, mtrak tdlvor musunuz Neyylre Ağza da u!ak bir problem gü Baktım juzune Gozlen kendi zellık baK nmdan Alt dudağı bir h3İlerıne bi'akılmıstı l l k n bu az f^'la kalmdı Hele bazı ısık al gozlen değerlendıırn»ğe karar ver t nda daha da be'll o'uyordu ka gelen uç kişı'ık he\ et Hrafıidan En çok ihmale uğr'yan cadde'e Ror gün " * t H de ve Cumartert • fazar 15 30 da diirernm her taafı gorulup olçul r rıizden bıri de Nu^uosma^i^e g \T 1L I K EV duHen sonra kontrat kıra bertp. caddesidır Kalabahk gruplar haK. gün t a .t 21 de '•nı çok fazla bu'dukları halde, liideki işsiz guçsuzler tam cam.n B O Z G O N C U 3353 «a\ılı Bpledne Ercunenmin Pe?embe Rünleri ter'll yolrtur. kpr^ısındski koşelerde, gelıp geçkarariyle bizim do«va llgi'i serviTplefin S« (* 8Î meği zorla;tıracak kadar oralar•n scnrs^an çıkerd'ğı ")59/58 savıda birikmpkte ve partal kılık a1' dosva ile birle.f'ildı ve avnı tSTANBUL BÖLÜMt) o'çude kar'imızdaki sokak üs'an rivle turist'Tin rilkkat ni ç»k"ekSiat n 3 0 d» C ç C N C f 8BLİM de 9 numarah da'renin kıra tak tedir Nuruosnianıve camıının caddiri 275 lıra o dı gu halde berım deve bakan kapısı onune rastşple Temiil gün'eri Cumartı^l v» Pazar I1 r p(lr> Faat 21 de arka taraftakı daıreme 325 lira kı , bırakılan h ısn«! arabilar Kapi'ıBİR K\Vl'K DFIKtlDf ra takdır edılrre"=i havretımı mu çarsn» gırıo çıkün bınlerce vatanPazan «1 günlerl temsll yoktur da»ı rabatsız etmektedır cıp oldu r^lpfon 22 01 71 Her gıln saat 21 df ve Cumartesl . Pazqr 15 30 da Hrs^pT^ nv SOKTTJ KADFKOY Tiyatrosunda B ULM 12 ACA 84 66 7 8 Aiıta Ekberg'le «avallı terziıl. Artıstlerın kaorl'i dıllere dest?nd'r Anıta Ekberg de ga'lba hepsln» taş çıkartıyor Stud>"da \aptık an bı yana o zavaıh ter* zı«ın'n ehnrİ2n c«<medıği kalmaz En kflçük pll. Elektrik pili, Provava jjel ş şu bır otonobil değıl otomobıl kafılesi Bır iığın babası Vo'ta tarafmdan yaratılah arkadas Gamofonları, ko«koca beı, durmadan kuçulüvor Ufala b'r "a"'a dolusu p!âk fkı de şı ufala en «on ne kadarc k oldu, biır '•ık Köpes O l a k n d a k i bara lır mıBinız' Bır b e z e h e tanesı kacesıt çeşıt ıçkıier ısma^anır Plak dar Bu mınicık şey saa'len soğul i r çramofora kcnulur Ses ala ğa karsı kullamlan »'etİTİ çalışb ld ç ne açıhr Ç 'gmca b'r Ça ça tıracak Gumuş oksidınden vapılj j p r i e n prova başlar DJ^unu rrıştır Uzun zaman kurorOabiltrJZ o provavı artiK Saatle^ce su cek Deniz dibinde bile lşe jarıya. rrr hıtn e7 Ter'i bır vandan kız cak İ3r I ır \andan e'lerınf'e ığreler An l<ı rıu peşmdf koîrnaktan bır Tenteli heybe. Blr yanda t v bal o'uijar U^ıc'ar =apa sola koş ı >ır S ' n n n » dr nmuş'erdır Kop ]<*r ha\ıar ortalığı altust ederT DOKTOR ler R.tun bu'larır. a asında Anıt? nın kıtı kıp ıdamaz Hıç bır şev ıı ıv r iN d^JıHır Dans ha\asır n r i e b rp^n *ır k A ndını Den 8aç ve Zuhrevi r Z ıar hor> a «ıçr^ır, k »rıl r, baHastalıkl^r Mutehasnsı k lur i a'ça saMar «»ı k 131 Cad HMrrrfatkaDi No 6b Tel 44 10 73 Pu d n l a v e * ^ıttığı zarran ter?ı de kaıfaıar da sırtu=tu d^şerCumhurlvet 7012 j #«««««•«•••»•• lsr Suksyağı bır luks ıpordj bugünt kadar ö y l e ya mükemmel bır motorunuz y^<sa vapamı\ordunuz îtalya dt hoş bır bulus bu •poru herkesm mah yapacağa henziyor Ucuz, ustelik teh'ıkfsi de daha az bir sukayağı bu Bujuk oır şamandıra getırınlz gezunjzun onune Üç tane 15 er me'r'ehk çelık borulardan kolları va> Eu kol lar taat >elko\anı gıbi şarrandıranın e'rafırda donuyorlar Sporcular ellenndekı ipı mo'or yerine bu kollann ucuna bağhvorlar Atlıkarınca glhı don btbam don Yeri âlet en sığ «ulara bje gotuule bihyor Onun irın ore ı*le acemı »ukayakçıla'inır» pek isine yarıvacak Bir Üstdnluga daha var 19621 p'&ılarma ve knılara verı bir eglenct çıktı Kıyıdakıler* bedava seylr. Yeni fcuhıslar T ÜSKUDAR BOLÜMÜ Tuma günleri lp(r,M] yoktur 7 27 Açnıs \e program 7 30 Sabah plakltrı 8 00 Haberler 8 15 Saz eserlerı 8 30 boıodan orkestraya 9 00 Kapfnı? r 5" Açnıs \e program 12 00 Şarkılar (Gu «pren G u i e n h ) 12 30 ö » ! e melOTi'erı 13 00 Saz e^er^rı 13 15 Haberler 13 30 •iurt*ar 'es'er 14 00 Buvuk ıcracıla 14 30 Kadın saatı 14 40 Hafıf muzık 15 00 Kapanış 16 5 7 Avihş ve program 17 00 Dısko'el't»n mıl.rofona 1720 Oı\.ul «por saatı 17 30 Radjo ErkeKİer Fasıl Hejetı 16 "0 Çeşıtlı stud o'ardan 18 40 Günun plâkîarından, 18 45 Haberler 19 00 Şakılar (Mustafa Kovancı) 19 30 Olajîar ve vankılan 19 45 Kaçuk Orkestra 20 15 Konuşma 20 30 'îarkılar (özdal Ka'e) 2i 00 Radyo Tivatrosu 22 00 Mever Davıs ve Wern»r Muller Orkestralan 22 30 Çağdaş bestecilerı 23 00 Haberler 23 15 Daru ve caz muzıgı 23 55 Program 24 00 Kapanış İSTANBTJL ÎL RADTOSU (385 M. • 778 Ke/ı) 17 58 «İyi aksamlar» v« program'ar 18 00 Sevilen tesıer 18 45 Sevilen eserler 19 15 Carmen Cavallaro 19J0 Ytmtk muzığı 20 00 Pattl Pagt 20 15 Yelı orkestraıar 20 45 R=ı^ Ap'hon" Orke'tram 21 00 ısı bır vanda çocuk N a«ıl basa çıkır»h ikiii ile birdenî Ha\ali ijlek 1ısan çare'inı bulu\or Aanerik» da GoodpaıMe l a ı i d ı blrinin ç«rşı\a çık«!'xen çocuğunu bırakaeak kim«e»ı «okTiuş Dusunüp durur>en Kızılde'ilıleri hatırlamış Onlarda kadınlar vumurcaklannı r kundakla\ıp sırt'a ma vurdukları gıbi dağ bavı aşarlar Kıındak iji olmaz Ve v a n n a h ' Tenteli, rahat modern bır Pe\oe Çocuğu içine 4 ko\muş , inerikalı, hebevi kayışlar'a daS çan*ası gibi si'tına asrış îcadıi üstunden 15 gun geçT m $ i" anneae blr şıkâ>et ne çocuk sızİ8rıyer tkisınm de k«^ fi yerinde îster misıniz mod» olsui IST AN BUL Oda muzıgı 21 30 Juan Serra no Orkeıtrajı 21 45 Senfonık m'izık 22 30 Çeşıtli muzıs 24 00 Kapanış Şan Sinemasında OPERA Her perjtT'be «a * 21 İS te LA TR*Vİ^T4 Telelon 48 67 92 MTAVBUL Tlratronı ' '•te'îi geceleri haıç her ıfec^ ve u^aırba cumartesl 15 te mstlne KIRPICISI) ANKARA 8 57 Açıhş ve gunun program ları 7 00 Gunavdın 7.20 He ht muzık 7 30 H a W l e r 7 45 Şarkı \ e saz 8 15 Solıst ve r"elod ' " geçıdı 8 45 ŞaHılar 9 15 Sdbah muzıfı 9 45 Turküler 10 00 Kaoan ş Pembe favuk odaları DUnyanin «n modcrn kümaıleri Japonya'da Tavuk gdktırmalıyanları var burada Hem d* bir eam köçk gibi ferah, cici, yedl ı t k l ı katlı göktır^ıahyanlar Tavuklar kat kat apartmanlarında oturup dıjarıyı «evredivorlar Hem ajrnı yere baka baka canları ı ı k ı l m m n , hem dc daha iyi füne;lensinl*r diT«, bu «»lindır biçimi mlnyatür gdk*'rıcalıyanlar kendi tksenltrl etrafı^da 45 dakikada blr dSn yorlar Her tavugun ozel bir hücr«ıi var burada Hucre duvarlan p«rnb« camdan Çunkü bu r«nk dekor için de tavuk daha çok yumurta yapıyormu» 1157 ^çıl's \e programlar 12 00 Hafıf melodıler 12 o3 Zi » p ız nte«l fecelerl ve b«r fttn saat 6 da va Taskeıt'ten sakılar İS 00 ( « Ö M İ N E D E K İ C i • T) Haberler 13 15 Ku;uk konser 13 45 NevH Guler den sarkt lar 14 00 Müzık 14 30 Sol KCÇCK 1AHNB maz Teğmen den sarkılar 15 0<~ TAgRA KIZ1 Oyun Kapanış Pazartefl, Sah ÇarBamba REPtMtZ PAIttST» Knmedl 16 57 Açıiıı ve programltr Perçembe Cuına Cumartesi Paxar 17 00 Mediha Fıdar'dan şarkılar Mptinpler 17 d« «uareler M dedir 17 30 Four Freshmen Vocal Tel 4» M 5* Grupu 17 45 Ahmet Melik'ten sarkılar 18 00 Dm ve ahlak »aALOGI.Ü Tiv*tro«n uzerıne konuşna 18,15 Sizin '"T akgam 11 İS da için 19 00 Haberler 19 15 Ya fumartesi Pazar sadığımız gunler 19 25 Haîıf matine 15 te müzık 19 30 Olaylar vt yansı UENİZDEV OELKN lan 19 49 Tony Btnnett'lt onK4DIN bes daklka 20 00 Çocuklarlt Paıartesl günlerl temsil yoktor basbasa 10 05 Estn Altan'dan şarkılar 2030 Çetltli melodl ler 1100 Türk müziğl 5zeı ODA TİYARTROSU (8e« Tiyatrosunda) programı 21 40 Mikrotonda ti «S X L » vatro H « Habtrltr Î3 00 Herjün iaat 18 d« Bir bested v t tseri 23 SO Caz Cumartesl • Pazar 18J.B te müzi5i Î4 00 KaDanı» Tel 44 93 69 I«OLD\N 1 Ay^k topu oyunculuju yap«n "'*e 2 t\ ukııa felirse» manasın» b'r kellme bir «Jatın kıaaltılmıv 3 Stf7lük Htarlınnda buiunan veva aniaşılmajı güç tozler (eski UBUI çogul>, blr Tann veya effıdınln kfelesl dunımunda olan kimee 4 Eflcl sanklı yargıçın yac n ı anne '«'«ki t^ıim) 5 «Tacîı » u dıı\ımu ekşimft vınl van H3«kUn» nAânasina blr 'celime »ahibine sac'ık \e SP\ Hıgmi arlı^an ha ' anlardan niri 6 Trrsl çck kim^e t a n ' n d n telefonda llk olarak f)\« Ifnlr •Mirdumuzriü b)r b'ılge 7 Lât!k ^rme i«l lrVintiİRrda bulunıır 8 Küçüı k b^r harî z'ı?3 mevd^n \eimiveccK çeküc'e 9 Yarmazlık etrrecten 4am8ipivle \^zeeçprek 1 Kivnagı halktan a]i"rı« gardt e«er ve har>ketleri uzmsn1 bllln~i ! «BUvtik fami va» karfi'ı'n iki kol rre * O^manlılık d^vrinde vcz4rlerin * ka\ ıV'a#da bu am n' 1 «ımdi b.? g"""TTiienn bışın' 5 dır Arap ma1Ial \f ttirkO'U 4 Fra> «üziann »^f 1 r n'» mâna=ına sö% ı > H" ı tîr r <d k"lımesi, »abıklann muhakeme^i bCyle bir toprak parçisında < •rev n etti 5 BelçıkH*! ' da bir çehir d ? kovusu 6 N i ta blr sıfat U31 çok ho«! ve ~nükemmel 7 •5in gram agırlığın ka'îihgı^n yansı çilrler VP ja kil'ar (««M Dnnku bulmacînın usul ccfful) S halledılmiş sekll Earss civan^da blr yücelık, bir zaman parç<ı«ının tersi 9 Kalburdan geçırterPk BAY OSCARi ••IllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllIIIII P A T TI 428 PKOF NtMBCS'fta MACE RALAU • \ y" 1 ^ 8
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle