20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1961 CUMHUR1YET Baştarafı 1 inci Mhifede 1 Vatandaşlar arasında kar. şıliklı sevgi ve saygıyı, yurdun Baştarafı 1 İnci uüıifede temayüller karşı karşıya çarpıştı. her köşesinde huzuru gerçe/tleşti cek ve İnönü eğer muvaffak olabi Bu arada bazı »ahsi meselelerle de recek bir siyasi ortam yaratmak, lirse koalisyon kabinesi veya sade uğraşıldığı anlaşıldı. Çünkü içeride hükümetin basta gelen vazifesi ce bir C.H.P. kabinesi kuracaktır. yapıldığı snlaşılan bir kavga kuCJC.M.P. menrapları ortada lise kadar sirayet etmişti. olacaktır. Çok partili siyasi haya. göriinmüyor tın vatandaçlanmız arasında bera C.H.P. Meclis Grupa toplantısı C.K.M.P. lideri Osman Bölükbabeilik ve millî kader birliği şuuru (C.H.P ) Grupunda umumi efkâAsapkapı • Taksim yolunun is 300 milyon liraya mal olsbileeeği nu zedelemeden, medenî miinase şı partilerarası toplantılara katıl ra açıklanaeak parti tutumunun abetleri imkânsız hale getirmeden mamış, esasen bu parti mensuplan na hatları hazırlandı. Herhangi bir timlâki ile genişletilmesi simdilik ni söylemişlerdir. Gtiney Kaliforniya taAnkara 8 (Cumhuriyet Te tıya Emniyet Genel Müdürlüğün Beledij'e, simdilik bu malî külfe. yürümesıni sağlıyacak bir huzur da kulislerde hiç görülmemişler tertışma olmamıştı. Konuşan mildurdurulmuştur. rihinin en korkunç yanletvekilleri yayınlanacak bildiriye yaratılmahdır. dİT. tin altından kalkamıvacuğmian ve güven havası lekı) CENTO muvacehesinde den iki Emniyet Müdürii ile Jan. öğrendiğimize göre, bu yol güprojenin tatbikini îlarifls Ijelirüiz Geçmişın yaraları bir an önce sa. Bir arahk kuliste Osman Bölük ilâveler yapmaktan ileri gitmediTürk îran hudut meselelerini darma Genel Komutanlığından gınında zarar 15 nıilzergâhmdaki binaların istimlâki başı ile Kasım Gülek'in samimi bir ler. Bu bildiri diğer sütuulanmızda halletmek üzere Tahran'da iki dev iki yarbaydan müteşekkil dört kı yon doları geçiyor; 100 30 milyona mal olacağı, Vali Tul bir tarihe bırakmak macburiye rılmah, dünün kırgınlıkları ve kı hasbıhale daldığı görülmüştür. Ka bulunmaktadır. tinde kalmıştır. let arannda müzakereler başlamış şilik bir heyet katılmaktadır... sır çekişmeleri yerini geleceğe yo ga'ya bildirilmiş; Tulga da rnükadar hafif yaralı var t e r k sım Gülek kendi grup toplantısına Y.T.P. Meclis Grnpn toplantısı tır. Diğer taraftan Kadıköy Altı • nelmiş bir huzur politikasına vafık görerek bir bas.ıı topîanıı katılmamış ancak dış salonlarda Y.T.P.) Grupu da (C.H.P. gibi uyolun istimlâki de bir çıkmaza etmelidir. Geçen aylar içinde Tahranda ya Gürsel'e hakaretten sında 1962 yılında bu yolun gerıişA.P. lilerle bol bol görüşmüştür. mumî efkâra açıklanaeak bildiriyi Los Angeles, 8 (A.P.) Santa 2 Iktisadi hayatın şıddetle C.K.M.P. nin gazeteciler dostu Kırpılan CENTO Narkotik konferanletileceğini ve istim'âkin bedelle girmiştir. Belediye, bu «emtte 1,5 yıla mahkum oldu Monica dağları bölgesinde çıkan 2 r^nin 30 milyon civanncla oldıığu 11 şahsa pesin istimljk ücreti 6 muhtaç bulunduğu güven ve is. şehir Milletvekili Ahmet Bilgin, tesbif etti. Bu arada Yusuf Azizoğpında alınan kararlar cümlesin. ayrı yangın, 2.300 kişilik bir yandemesine rağmen. bilinmiyen bir tikrar süratle tesıs edilerek iş ha kendi toplantıları hakkında. «Ara lu Fahrettin Kerim Gökav'ı kürsüden olarak Türk Iran »ınır ihtilâf lzmir, 8 (Teleionla) Seydiköy nu açıkiamıştır. 8u açık'amadan larını ve bilhassa afyon kaçakçılı kahvehanelerinden birinde Devlet gın söndürme ordusu tarafından iki gün sonra Bel»diye mimarla sebepten dolayı istim!âke başh yatımızdaki durgunluğun ruhi ve rr.ızda toplandık, evı olmıyan ye ye davet ederek Dünya ve Avrupa ğını önlemek konusunda müşte Başkanı Cemal Gürsel'e lisanen çevrilmiş bulunulmaktadır. Etrafa rı Valıye gelerek küçük bir bata yamamaktadır. llgililer, gizlçnen iktısadi sebepleri ortadan kaldınl ni milletvekillerıne ev aramakla Göçmen ve Mülteciler Birliği iiyerek kararlar almak üzere Tahran hakarette bulunmaktan sanık Ulaş dehşet ve »efalet saçan korkunç yaptıklannı, istimUkin 30 değil, bu sebebin, yakında açıklana malıdır. Büyük vatandaş kitleleri vakit geçirdık. Parti Merkezinde lerinden Grufel Fingrin'in hediye bileceğini ifade etmişlerdir. nin acele tedbir bekleyen dertle Genel Idare Kurulu toplantısı var, ettiği yüzüğü Gökay'a verdi. tırma Okulu Gedikli Başçavuşu yangınlardan biri kontrol altına ada bir toplantı tertiplenmiştir. C.K.M.P. toplantıları oraya gidiyorum» demiştir. rine el uzatılmalıdır. Türk Htikümetl adına bu toplan Karanfil Türkyılmaz bugün Birin hnmışsa da diğeri bütün şiddetiyle Bakanlığın ve Etibankın Kızıloğlu'nun ziyaret ve 3 Hür ve dernokrat nizam Knliste en çok ilçi toplıyan (C.K.M.P) Grup olarak ve Genel cı Asliye Ceza Mahkemesinde so devam etmektedir. Rüzgâr bugün hızını arttırmadığı na eren muhakemesi neticesinde içinde aüratü iktisadi kalkınmayı Kuliste en çok ilgiyı Y.T.P. nden İdare Kurulu olarak toplantılar Kazan patlayınca, elektriğe zam talepletemasları 1,5 yıl hapse ve 500 lira ağır para takdirde yangın söndürme ekiplemümkün kılacak ve üzeıınde hü. Fahrettin Kerim Gökay çekmiştir. yaptı Ve evvelce bilinen tutumunu ri, güney Kaliforniya tarihinin en Baştarafı I ıncı gahifede kümeti kuran siyasi partilerin ko Gökay, etrafını saran gazeteciler bir daha tescil etti. hamamdakl kadınlar cezasına mahkum edilmiştir. rini Belediye reddetti önemli görfişmeler korkunç yangını olarak vasıflanKızıloğlu ilk olarak saat 9 da laylıkla ittifak edebılecekleri u . ve karşı partilerin milletvekilleri Oburluk rekoru Uzun zamandan beri elektriğe Dışişleri Bakanı Selim sokağa fırladı dırılan alev deryasını mağlup eMeclis faaliyetleri yanında siyasi Sarper'i zun vâdeli tedbirler vardır. Dev. arasında bir hayli espri yapmış ve zam mevzuunda Sanayi Bakanhğı, Burdur, 8 (Telefonla) Şehri deceğine ir.anraaktadırlar. ziyaret etmiştir. Sarper eski Baş. let plânlama teşkilâtı çalışmaları 8 er aylık devrelerle iktidara gel parti liderleri ve temsilcileri birSıvas, 8 (Telefonla) Ulu Ma3 gündenberi devam etmekte o Etibank ve îstanbul Belediyesi a veki! Yardımcısı Kızıloğlu ile birnın Sa yardımiyle hallesindeki kadınlar hamamında mizde dişçilik yapan Sabit Doyan yürütülecek me usulünü bir hayli övmüştür. birleriyle bir hayli temaslarda burasındaki tartışma nıhayet dün alebugün Öğle üzeri kazanın patlama adında bir şahıs 5 porsiyon pilav, lan yangınlann sebep olduğu tah niyete dökülmüş ve Belediye Baş saat kadar görüşmüştür. Bundan uzun vâdeli bir kalkınma politika «Bu usul çok güzel, günü ve saati lundular. sı, hamamda yıkanan kadınların 5 porsiyon yemek, 8 porsiyon mu ribat hakkında resmi rakamlar şu yardımcısı Turhan Ertuğ, «Isterler sonra Kızıloğlu saat 10 da Başba sının ana hatları üzerinde karına geünce hemen çekilirsin» diyen Y.T.P nin aldigı kararı yumuşatpanige kapılmasına ve yarı çıplak hallebi, 2 ekmek ve 5 kilo üzüm malumatı vermektedir: 259 ev tah se bizi buradan kovarlar, fakat as kan Vekili Fahri özdilek tarafın. hukümete katılacak partilerin an. Gökay, orada bulunan C.H.P. nden mak ve rjermütation'dan vazgeçiyemek suretiyle bir oburluk rekovaziyette sokağa fırlamasına yol îlhami Sancar ve Suphi Baykam'a rerek koalisyona tekrar girmesiıi rip olmuştur. Dokuzu hariç, la zammı tatbik ettiremezler» de dan kabul edümis ve bu görüsme laşmaaı şarttır ve mümkündür. açmıştır. Patlamanın fazla hasar ru kırmıştır. bakarak: «Ne var kazık kakacak rağlamak üzere ilk temas saat 14.25 hepsi çok zengin ve lüks olarak miştir. de 50 dakika devam etmiştir. özdi 4 Dış politikada ve yeni Ana iktidarda. Tıkır tıkır işler bu usul. t A.P. den Rpgıp Gümüşpala ve yapmaması üzerine kadınlar tekRekabet yüzünden tanınan BelAir bölgegindedir. Zalekten ?onra Kızıloğlu o sırada yasanın yasakladığı her türlü t o . r Başyardımcı lözlerine şu şekilde rar içeri girerek giyinmişler ve evBaşbakanlığa kendisini ziyarete taliter temayüllü irieolojilerle mü Siz istiyorsunuz ki. iktidara gelin Mııhittin Güven ile Y.T.P. den YuBurdur, 8 (Telefonla) Reka rar 15 milyon dolan gecmektedir. devam etmiştir: lerine dönmüşlerdir. Olay şehirde ce 26 sene oturasınız.» deyince ll suf Azizoğhı ve Talât Asal arasınYüzlerce bina fena halde hasara emekli General Muzaffer cadelc hususurıda ve benzeri ko« Elektrik, sanayinin iptidai üünün dedikodusunu teşkil etmiş bet yüzünden şehrimizde otobüs uğramış ve yer yer yanmıştır. tlk hami Sancar: «Ne Suphi Baykam, biletlerinde yüzde 25 70 arasında maddesidir. Zam bizi yeniden en Alsnkuş ile de bir miaddet görüş nularda partiler arasında müşte. ne ben, o 26 sene içinde bir yere da yapılrlı. Bu bir ön toplantı idi. tir. Bu toplantıda A.P. cıin dün gece baharda vukıı bulan su baskınla flâsyona götürür. Etibank elektrı müş ve mütcRkiben Dışişleri Ba rek bir anlayışa varılmssında güç indirme yapılmıştır. Rekabet sebeoturmuş değiliz. Orada yine siz o yaymladıŞı Y.T.P. yi koaHsyona rîa Bir öğrenci, arkadaşmı biyle 25 lira olan Istanbul 10, 20 rına k«rşı binlerce dönümlük ara gi çok ucuza mal edip, pahalıya kanlı^ı umumî kâtibi Namık Yol. lük görmemekteyiz. turuyordunuz» demesi üzerine, Gö ve» eden bildirisi İçin Y.T.l . den lira olan lzmir 10 ve 6,5 lira olan zide alınan tertibat ve infa edjlen satmak i?temekt?dir. Buna sebep ga'vı ziyaret etmiştir. CHP, hükümet te.şkilindeki güç. kay. «O başka şey» diyerek sohbeti b.'ür r'ilendi. taşla öldürdü bentler mahvolmustur. Antalya 2,5 liraya ındirilmiştir. olarak da Yıldıztepe indirioı merMuharrem Ihsan Kızıloğlu saat lükleri gidermek ıçın, yukardaki bitirmiştir. Bu toplantı yarım sast sürdü. Halen devam etmekte olan 2 kezinin pahalıya mal olduğu ileri 12 de Başbakanhktan Denizlı, 8 (Telefonla) Çal Oraynlırken fikri esaslar üzerinde anlaşacağı İlân almak için Mnhallf bir Y.T.P. li Bilâhare saat 1 da A. P Genel 6 sürülmektedir. Biz kendilerine tek dün gece kysndisiyle konuşan ba?ı yangın birbirinden takriben 2 relaokulu öğrencilerinden Mahmut her hangi bir siyasi parti ile işbir A.P. yetkililerinden Ahmet To Başkanı Ragıp Gümüşpala İle Y.T. Sıvas, 8 (Telefonia) ijehrimiz ya 3 kilometre dtededir ve beheri lif ediyoruz merkezi Beledıyeye Bilen. bir münakaşa sonunda, aynı ga^etecilerin sözlerini yanlıs an liği yapmaya hazır olduğunu her paloğlu bugün kederli idi. Y.T.P. P. Genel Başkanı Ekrem Aliran, t l Trakyarun da elcktrigin ladıklarını ve kendisine ait olma vesile ile açıkiamıştır. okulda okuyan arkadaşı Ali Yıldızı deki gazeteler, yeni ilân kararna binlerce riönümlük arazi kaplamak satsınlar. T nin «perrr.utation« lehinde aldığı arasında yarım saat süren bir gri , , oldüımüştür. Arkadasını, başına nıesine uymak ve ilân alabilmek tadır. P.esmî makamlar iki yangı biz verelim. Seçimlerden önce ve seçimler karar için üzülüyor ve bu usulün rüşme oldu. Bu görüşme sıraiında taşla vurarak öldüren öğrenci ya için ebatlarını büyültmeye başla nın birlesmesi tehlikesinin mevcut Türk sanayiinın c/o47 si Îstanbul ' yan şeyler yazdıklarını ifade etve sorulara cevaben de «Büyük den sonra, daima siyasi hu. tatbikındaki mahzurları arkadaşla bir arahk Alican'm grupuna gideda toplanmıştır ve mukadderatlakalanmış ve ilk sorguıunu mütaa mışlardır. İlk olarak «Haber» gaze olnıadığını söylemişlerdir. tesi ebadını kararnameye uydurarası karşıhk. rına anlatıyordu. Topaloğlu, C.H. rek kısa bir görüşme yaptıgı ve rını elektriğe bağlamışlardır. Bu Elci oldııBum için sivasetle ileim zuru, partiler k:p tevkif edilmiştir. Yangınlarda şimdiye kadar kimvok. Senatör de olacak değilim lı saygı ve vatandaşlar arasında P. nin de katılacağı bir koalisyo bilâhare döndüğü görüldü. Sızan mujtur. «Anadolu» ve «Sebat» gazesenin ölmedigi, fakat 100 kadar ıt bakımdan elektriğe yapılacak zam, nze! işlerim için çeldim Vakıflar medenî münasebet fikirlerini is. nun istikrarı sağlıyacağına emin hsberlere göre, iki Iider bu top telerinin de lıazırlık yaptığı anlaKopuk bacağın bütün Türkiye piyasasına tesir eşılmaktadır. Diğer üç gazetenin ise, faiyeci ile sivilin hafif surette ya decektir. tdaresıne ev kirası borcumu ödiye rarla savunmuş bir siyasi teşek. görünüyordu. Kemal Satır (C.H. lantıdan anlaşarak çıktılar. Ve hir esrarı çözülemedi irnkansızhk yüzünden kapanacağı ralandığı bildirilmektedir. Tekrar ediyorum. zam yapacak cepim Bflkanlığı ziyaretim ise nor kül olarak, hiç bir siyasi partiye P.) bugün daha çok nikbindi. «De koalisyon üzerinde mutabık kaldıYanan evlerin çoğunun değeri Kütahya, 8 (Telefonla) Gölcük bildirilmektedir. bir durum yoktur. Sanayi Bakan maldir, öftleden sonra Meclise gi. ve hiç bir vatandaş zümresine mokrasi gelişiyor» diye âdeta se lar. 100.000 dolardır. Evleri yanan meş hğı nekadar ısrar ederse etsin e deceğim Gürsel Paşayı da ziyaret karşt husumetimiz yoktur. viniyordu. Grup toplantılanndan Ormanının içinde Simav Emet yotnönfi Gümüşpals ve Allcan 2 ölü, 10 yaralı kulislere gelen haberler ise ilgi çeurlar şunlardır: Brut Lancaster, lektriğe zam yapılmıyacaktır.. etmek istiyorum amma bir randelunun iarambolünde kopuk bir inKÖriişmesi Inanıyoruz ki, bir karma hükü. kici idi. Meselâ A.P. Grupunda NAIsparta 8 (Telefonla) I'luborlu Joe E. Brown. Joan Fontaine, Risan bacağı görülmüştür. Yapılan Bu önemli olduSu zannedıleı gö I.E.T.T. Umum Müdürü Orhan vü almadım. Hafta sonunda tek. metin teşkilinde ve böyle bir hü TO Parlâmentolan Konferansına ihbar üzerine mahalline giden adli ilçesi Eğribadem yolu yokuşunda chard Boone, Lavvrence Welk, Ro llter de aynı kanaatte olduğunu rar Romaya döneceSim> demiştir. kümetin çalışmalarında başarıya seçilecek A.P. milletvekili iki aday rüşme 17 den sonra vamldı. Mı'.Iet heyetin yaptığı araştırma ve ince Mustafa Acar idaresindeki kamyon bert Taylor. James Garner, Steve soylemiştir. Fuat Sirmen'in Öte ya.ıdan. Muharrem Ihsan Kı ulaşılmasının ilk şartı, siyasi par gösterilmiş, ancak birisi için «Bu Meclı,i Başkanı lemeden, adamın 20 gün önce öldü ..nl bir ârıza yüzünden devrilmiş. Coc.hran, Fred MacMurray. Diger taraftan öğrendiğimize gö zıloŞlu bugün öjled'n sonra T.B. tiler araşındaki münasebetlerde C.H.P. lidir» demek suretiyle ada Meclisteki odasına 17.05 te İnönü gü, ya da öldürüldüğü tesbit edil Hüseyin Uzun ve Nihat Tavşan aEvlerini terketmek mecburiyetin re, Etibank Yıldıztepe Indirme M.M. ne gelerek arkadaşları ve VB hrşer dakika ara ile de A'iran 0 miştir. Cesedin diğer kısmı buluna dında iki yolcu derhal ölmüş, 1 de kalanların çok az bir kısmı Merkezi. kendini 30 senede amorti partilerin ileri gelenleri ile özel hıisumet fikrinin tamamiyle terk yın şansı azalmış ve herkes Cev ve ''imüşpala gırdiler. Saat 18,15 e det Perin'e oy vermiştir. mamıştır. Köpekler tarafından par kişi de muhtelif yerlerinden yara Kızılhaçın açtığı 3 barmağa iltica etmek üzere 22 milyona yapılmış Sörüsmeler yapmıştır. Bu arada ve red edilmesidir. • kul..r f'evam eden bu (oplantıdan Karma hükümet teşkili konu çal&nıp yendiği tonucuna vanlmış lanmişlardır. ilk çı^an yine lnönd o'.du înonü etmiştir. Çoğu, yakmda bulunan tır. Fakat Etibank 22 milyonu 4 se Mecliste basın mensupları ile uzun Kavga ve tartışmalar sunda durumumuz şudur: fır. Bir tarafta kulis bu faaliyeti gös pı/etecileri frörünc» c'ilmefs başBeverlyHilton otelinde toplan nede Îstanbul halkının sırtından bir sohbet yapan Kızıloğlu. kendiCHP si olarak iktidar veya mu .erirken bir taraftan da kavgalar lad'. r.'eşeli idi. «Soac&ksınıı i e Araştırmada, ölüye ait elbise par mıslardır. Yerlerde vizon manto çıkarmak üzere faaliyete geçmiş ve sinin «Başbakan o!ma?ı hakkında» çaları ve nüfus cüzdanı da bulunlarını sürükliyen kadınlar, oyun zaru pro.iesini Sanayi Bakanlığına sorulan bir «oruya cevap olarak halefette memleket vazifesi gör ve tartışmalar oluyordu. Kavga e gil rni?» dedi. Ve ilâve etti: «HLT r muştur.Maktulün Erzurumun Odur caklannı taşıyan çocuklar, çok kıy kabul ettirmiştir. Îstanbul Beledi «Ben, Türkiyeye tamamen özel ve meyi aynı derecede tabii ve şeref denler iki A.P. li. bunlardan biri jfev lalloldu. Parti başcınıan d :< li «ayıyoruz. aınrîo fikir teatisinfls bulıındıık kaza»ına bağh Karnova köyünden Cevdet Perin, diğeri ise Hami Tezmetli yağlıboya tablolsrı kucakla yesi ise bu duruma muhalefet ede sefaretimin iş!eri için geldim. BöyŞaban oğlu 1317 doğumlu Zülfikar Millet Meclisinde en çok üyesi kan idi. Perin, Tezkan'a: «Ben Dürkfı bir yanlış anîayışı d:izcit mış ve sırtlamıj olan büyük iş arek zammı kabul etmediğini defa le bir şey bahis konusu değildir. Akdoğan olduğu anlaşılmıştiır. larca tekrarlamıştır. Son olarak da Politikaya girmiyeceğim. Niyetim bulunan bir siyasi teşekkül ola. borçlu olmakla iftihar ederim. Se tık Eir müşkülât var mı? Varsa, damlan ve ellerinde mücevheranası; htlledebiliriz? dîye um'jmî Çevrenin yabancısı bulunan maktını tajıyanlar lüks otelin salonla Belediye mesulleri Ankarada Sa olsa idi, gitmez, bir partiye gir»r rak, karma hükümetin kurulma viyesiz adamların silâhına bak> cli>mk konuştuk. Netic» nlarak 'şi tulün ne için ve kimler tarafından sında partimize bir vazife düşecek diye bağınyordu. Perin ağlamağa rında dolaşıp durmuşlardır. Kov nayi BakanhŞı ile yaptıkları te milletvekili olurdum» demiştlr. öldürüldüğü adliyece incelenmekolursa buna gücümüz nispetinde başlamıştı. Bu sırada yanına Ço Dfvl» I Başkanı hnlledecfktir » boy elbiselerini Eİymij zengin bi masta; Bakanhğı zamdan vazgeçirKızıloğlu daha sonrs kabine buh katılmaya hazırız. tcdir. rum Milletvekili Ihsan Tombuş Odpdan ikinei olarak çıknn Ek meğe muvaffak olmuşlardir. ri, yere attığı eger ve tabancalaranı konusundaki görüslerini şu Bütün bu temas, çahşmalar ve şekildp. ifade etmiştir: CHP si mâkul ve haklı istekle. gelerek Perin'i götürdü. Bu hâdise rerr Alicana gazeteciler. «Hasıay Enkaz altında kalan rının üstüne bagdaç kurmuştur. yatıştığı sırada Senatör Mehmet rcı<*ınız. Geçmiş olsun» dfliİFr. Yüksel'in annesi de, Bir kadın, kendisiyle görüşen ga Bakanlığın zam aleyhinde verdiği « Teminatlı Müsteşarlar ve Ge rinin tamnmamasma rıza göstermi. Ünaldı'nın gazetecilere bağırdığı A;i«vn: «Niçin müstehTi jöylüyoriki kişİ öldü oğlunun âkıbetini öğrezetecilere bütün pahalı elbiseleri söze rağmen dün Belediyeye ilgili nel Müdürl?r sistemi kurulmuş ol yecek, fakat hiç bir zaman hak duyuldu. Ünaldı, «Bizim mahremi sunuz.' Normal olarak h i w . • • •m Adana, 8 (Telefonla) Bu »abah ni kurtardığım. fakat papuçlariy Bakanhktan gelen bir kararname sa idi, kabinenin gef kurulması kından fazlasını istemiyecektir.» yetimize giriyorsunuz. çıkın bura jKC'fıniz gibi siyaset hasfası d«? nince geçirdiği kalb de zam talep edilmesi. ihtilâfın yeBildirinin okunmasmdan sonra, dan. Ben idare âmiriyim. Sizi kapı gil» cedi ve Ismet iııör.üTiüt' «Hcr Tepebağ Mahallesinde onarılmakle iç çamapîrını almayı unuttuğu niden patlak vermesine sebep ol veya sık sık düşmesi devlet işlerikrizi netcesinde ta olan iki katlı bir ev çökmüş ve nln yür'ütülmesine mani olnrazdı.» Inönu, basın mensuplarının soru dışarı edeceğim. Burada dinliyor şey hsllojdu» şeklindeki snrüne nu yana yakıla anlatmıştır. muştur. vefat etti sahiplerinden 25 yaşında Mehmet Çeşitli sunuz sonra gazetelerınize yazıyor karşı «îsmet Paşa, halolacaktır deHollywood sâkinlerini bugün Mecli» Başkanı Fuat Sirmen'i de larını cevaplandırmıştır. Belediye, zammı reddettiğini bir Siciragiller i!e Ahmet adında amepk istemiş» dedi. makamında ziyaret eden M. Ihsan sorulara karşı İnönü özetle demiş sunuz..» diyordu. Eski gazeteci Kâyangından başka alâkadar eden le moloz altında kalarak ölmüşlerNuruosmaniyedeki «Eyüp Adliye 2 nokta daha vardır: Bunlardan protokolla Sanayi Bakanlığına bu Kızıloğlu Cumartesi günü Vatika tir ki: muran EvliyaoŞlu da (A.P.): «TaGümüşpala ise basın mensupla • gün bildirecektir. Hattâ Yıldıztepe dir. Cesetler itfaiyenin yardımiyle si« binasında işlene n feci cinayet «Biraz önce yaptığımız siyasi bii yazarlar. siz de kavga etmeyin. rına «Îsmet Paşaya .iorun» dedikbiri gittikçe artan sigorta primle İndirim Merkezi Belediyeye satıl na dönecektir. enkaz altından çıkarılabilmiştir. dün >eni bir facianın doğmasına parti liderleri toplantısında, bu bil Onların vazifeşidir» diye Ünaldı'ya ten sonra grupuna doğru hızla ri. dijeri ise zam gören bina verSavcılık hâdıaeye el koymuştur. vesile olmuştur. Şofor Küseyin ffileridir. Mayıs ayında Hollywood dığı takdirde elektrik fiyatlarında gîtti. diriyle ilgili konulara temas edil ders veriyordu. bir indirim yapılabileceğini de ilâKulüp'ün tabancasından çıkan kur da çıkan yangından sonra çok kim Üniversiteye giremiyen medi. Toplantı bir yanlış anlayışı Kulisin bu hafif havası dışında Tablî fiyelerin toplantısı ve edecektir. sunlaıla can veren 24 yaşlarında. se yüzde 400 nispetinde daha yükMeclis grupları da top Senatonun tabiî üyeleri (Efki M. Elektriğe zam yapılacağı ihtimaöğrencilerin durumları birbirimize izah etmek için yapıl partilerinyapıyordu. B.K.) bugün akşam üzeri kendi ki Yüksel Kıranta'nın 60 yaşlann sek yangın sigortası primi ödemek dı. lantılar li bir anda şehre yayılmış ve bilsruD odalannda uzun süren bir daki annesi evvelki gece oğlunun mecburiyetinde (Sırayla iktidar devri) usulü bir teker teker tetkik Adalet Partlsi Grup toplantısı kalmıştır. Yeni hassa sanayiciler arasında büyük topla?ıtı vapmısiardır Biitlin ta öldürüldüğünü duymuş ve fena. plân mucibince, 20.000 dolar değe bir teessüre sebep olmuştur. Dün tedbir olarak ileri sürülüyor. Bu. A.P. Meclis Grupunda dünkü lık geçirerek sabaha karşı kalb rindeki bir evin sigorta primi se bu mevzuda görüştügümüz fabriedilecek nun üzerinde CHP Meclis Grupu îoplantıdan arta kalan meseleler biî üyelerin buluniuju toplantıda sivasî durum, gözden geçirilmişsektesinden ölmüştür. nede 198 dolardır. Fakat bugün 20 katörler, elektriğe zam yapıldığı Bastarafı 1 inci sahifede karar verebilir. Bu kayıtla şunu bugüne devredilmişti. Bu toplantı tir. Anaoğulun cenazesi dün ikindi bin dolara BelAir'de bir parçacık takdirde fabrikalarını kapamaktan söyliyeyim. Hükümet teşkili cid arda hiçbir zaman nihai karar aGürsel, özdilek ve Vlayla nrfma/inı müteakip Halıcıoğlun. arazi dahi satın almak mümkün başka çare kalmıyacağını ifade et daki tebliğ yayınlanmıştır: di bir iştir. Hükümetler bir takım nnamıyor, fakat umumi bir temaAnkara 8, (Cumhuriyet Te• Liseyi bitirenlerin yüksek ög vazifelerin tahakkukc için çalışa yül ancak belirebiliyordu. Mutedil görüstü mişlerdir. leks) Pakistanın yeni Ankara daki Abdüsselâm camiinde n alın değildir. renim ihtiyacı konusunda Ankara, caktır. Büyük Elçisi görevine başlamıştır, mış ve Hasköylülerin katıldığı mü E. DALLI Istikrara ihtiyaç vardır. A.P. liler Grupta otoriter bir başAnkara, 8 (CumhuriyetTeleks) Diğer tarafta ise, yangında evleîstanbul, Ege ve Îstanbul Teknik Geçici olduğu zannını veren bir kanhk hâkimiyetinin olmadığından Cumhurbaşkanı Orgeneral CePakistan Büyük Elçisi Mr. Rab, tevazi bir törenle Hahcıoğlu me. rinin tamamı yanmıj olanların Üniversite Rektörleriyle yapılan hükümet kuvvetli olmaz. Ancak şikâyet ediyorlar ve Grupu beş mal Gursel bu sabah Başbakan ve. h.jg.'in Başbakanhğa gelerek Dışiş zatJığına gömülmüştür. tek hir bacası dahi ayakta kalmış toplantı sonunda aşağıdaki husus bunları sorduğunuz içi söylüyo altı başlı diye tavsif ediyorlardı. kıli Fahri Özdilek ile Devlet Baleri Bakanı Selim Sarper'i ziyaret Diğer taraftan polisin bir gün bina vergisinin tümünü ödemek n sa Menderes'in ruhuna lar tesbit edilmiştir: Ragıp Gümüşpala, Grupta, kanı Sıtkı Ulayı kabul etmiştir. rum. Yayınladığı bildiriyle Ada. Dün etmiştir. yaptığı soruşturmanın yan mecburiyeti ile karşılasacaklardır. 1 1961 yılında liselerimizden let Partisi yeni bir teşebbüse fcir Cumhurbaşkanı ve siyasi liderlerSaat 10.50 den 12 ye kadar deBu ziyaret sırasında Dışişleri Ba lı.ş olöuğu dün mcydana çıkmı?tır. Mevlit modası aldı 10.000 öğrencinin diploma aldığı, mi.ştir. Neticesini görmedik. Üçlü le olan temaslarının mahiyet ve vam eden bu kabul sırasında Başk..rlığı Genel Sekreteri Nâmık Yapılan inceleme sonucunda Yük buna mukabil bugüne kadar üni bir teşebbüs hâsıl olursa, rahatça npticelerini anlatmıştı. bakan vekili ve Devlet Bakanı, yürüdü Yolga ile Pakistan Büyük Elçiliği selin Semine ile dost olarak yaşa. Atatürk'ün vefatınm 23. versite ve yüksek okullanmızda hükümet kurabilir. Biz de karşı Bugün sabahleyin toplanması ge Gürsel'e dünkü Bakanlar Kurulu Müsteşarı da hazır bulunmuşlar. madığı akraba oldukları anlaşılreken grup çoğunluğu sağlayama toplantısı ile diğer bazı meseleler yıldönümü ile ilgili ve yabancı memleketlerde öğrenim sında rahatça vazife Baştarafı 1 ınci sahifede d'r. görebiliriz. mıştır. dığından toplanamamış ve öğleden hakkında ızahat vermişler ve diyapacaklar kontenjanında 12.400 Bunu normal kabul ederiz.» sar Camiinde iki mevljd oku Kıranta ailesinden bir şahsın ihtifal sonraya bırakılmıştı. Saat 15 te ya rektifler almışlardır. öğrenci için yer ayrıldığı görülnacağı bugün bildirilmiştir. ifadesîne göre Semine, kocasına İnönü, «Başbakan oljicakmısı pılan toplantı dışarıya akseder semüştür. Baştarafı 1 inci sahifede Mevlidleri kimin tertiplediği izini kaybettirmek için Halıcıoğ. NATO Parlâmento heyeti 2 Universitelerimizde açılan sı nız?» sorusunu şöyle cevaplandır. iidp fazla gürültülü geçti. (Y.T.P.) bildirilmemekte, sadece bir lunda Fabrika sokağındaki dayısı kumandanları, Bakanlar Kurulu, Ankara, 8 (CumhuriyetTelek?) ralama imtihanları sonuçlanmıs ve mıştır: «Başbakan olup olmıyaca nin döner kabine hakkındaki müsvatandaş grupundan bahse. nın yanına gitmistir. Uzun zaman Senato ve Millet Meclisi üyeleri, yedek listelerle beraber ilân olun ğım hakkında, arkadaşlarımla bir pet kararı tenkid •edildi. Bunun dı NATO Devletleri Parlâmentolar dilmektedir. Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) dan beri orada oturan Semine ko. askeri ve mülki erkân, basın, siyasi parti ve dernekler temsilcilen, muçtur. Bundan da boş kaldıgı tak likte bir kararımız yoktur. Benim şında (C.H.P.) yi koalisyona dahil Konferansına gidecek Türk parlâ Türk enterpolü ıızun zamandan cası aleyhine bosanma dâvası aç Ayrıca dün gece Karşıya. üniversite öğrencileri, illerden gedirde sıralamaya Röre öğrenci kay dermanım da mâlumdür. Madem ki etmiyen fikirler veya (C.H.P.) nin mento heyeti Millet Meclisi grupu beri aranmakta olan bir Alman tıktan sonra kocasının her hanai ka esnafı adına Karşıyaka partinin başındayım. koalisyonda olmasını destekliyen tesbit edilmiştir. Heyete A P den dına devam edilmek üzere yeni bir siyasi dolandıncıyı Ankftrada yakalamış bir şekllde önüne çıkmasından kork lecek heyetler katılacaklardır. Yeni Camiinde yine Mende. Cevdet Perın C H P . den Cihat konuşmalarda birçok AnıtKabir'de ihtifal saat 9.05 te Yaptığımız Ü5teler ilân edilecektir. tır. tuju için dayısının çocuklan ile başhyacaktır. Cumhurbaşkanı kabresin ruhu için bir mevlid Baban. Y.TP den Mahmut Vural taahhüdlerde bulundum. Gel yap 3 Bir öğrencinin çeşitli üniver Almanyada ve Isviçrede çeşitli beraber gezmiştir. Hattâ cinayet re çelengi vaz' ettıkten sonra iki okunmuştur. Kahramanlar ve CK.M.P. den Muhlıs Ete dahilsitelerde, çeşitli fakültelerde sıra derlerse, yapmaya çalışırız. Yapa. bildirmiştir. dolandırıclhklar yaptığı için hak sabahı duruşma olduğu için dayı dakikalık ihtiram duruşunda buluve Kşrefpaşada da aynı şe. 2 Bu çahşmalarda C.K.M.P dir lama imtihanına girmesi ve henüz mazsam, başka bir arkadaşım ya•kında Alman mahkemeleri tara sının eşı Hanım. oğlu Yükseli Se. nulacak ve îstiklâl Marşı çalınakilde mevlidler hazırlandığı Meclis Grupu hükümet kurma m°Meclis toplantısı kayıt ve kabul muamelelerinin ne par.» .fmdan tevkif müzekkeresi kesilen mine'nin yanına vermiş ve bera. caktır. Saat 11.30 da Ankaradaki bildirilmektedir. Ankara. 8 (CumhuriyetTeleks) İnönü «Bundan sonar lider'.erle suliyetine hiç bir şekilde iştirak ticsJenmemesi dolayısiyle şimdiye berce adliyeye gö'ndermiştir. Hriedelm Fikora admdaki şahıs, kordiplomatik ve yabancı misyon kadar kaç öğrencinin üniversite toplantı yapacak mısınız?» soru. edemiyeceğini açıkça ifade etmiş Millet Meclisi gündemi icabı, turîst pasaportu ile Türkiyeye gelgiderek bugün te toplandı ve beş Olayın bu şekilde cereyan etme temsilcileri AnıtKabire için C.H.P., 147 lerle ilgili bir veya yüksek okullara girdjgi tes suna» tekrar toplanmak defa k a . bulundugunaan Y.T.P. Meclis Gru dakika saat 15 toplantısından sonmiş ve îstanbulda Hilton otelinde si kar^ısmda Hüseyin Ku'üp'ün çelenk koyacaklardır. süren rar vermedik. Belki bin top. pu A.P. ve C.H.P Meclis Grupları bit edilememiştir. l.'eş b'n lira otel ücretini ödeme bir yanılma neticesi olarak Yük il<? birlikt e hükümetin kurulınası ra 10 kasım cuma şünü saat 15 te İhtifal münasebetiyle bayraklar kanun tasansını Meclise 4 Fakültelerce asılan yedek lis lanacağız.» şeklinde cevap ver. d?n kaçmij. riiger bazı otellerden sel'i öldürdüğü ve eşini de ağır arıya indirilecek. bütün okullarda ayretlerine en az bu partiler M toplanmal: üzere dağıldı miştir. telerinde ismi bulunmıyan öğrende aym şekilde para vermeden surette yaarladığı meydana çık törenler yapılacak ve merasim filiis Grupları kadar yapıcı bir zıhveriyor Bu toplantıda Fethi Çelikbaş a cilerin tesbit edilmesinden ve konTTP tebllgi me ahnacaktır. Saat 17.30 da Dil niyet içerisinde iştirak etmiştir ayrılmıştır. İki buçuk aydır mem mıştır. mazereti sebebivle 12 gün ızin ve Baştarafı I inci sahifede tenianlarda henüz boş yer bulunup Fakültesinde Ankara 8. (Cumhurivet Te. 3 Y.T.P. A.P. C.H.P. ko rildi. leketimizde bulunan Hnedeîm FiDi»pr taraf'an Cerrahpaşa ha? Tarih ve Coğrafya anlaşılmasından leks) Yeni Türkiye Partisi T.B. alisyonu bahis mevzuu olduğunda kora nihyet bugün> enterpol me i tahanesinde tedavi gören Semine' T.M.T.F. tarafından bir tören ter soyadları ve kariyer unvanları ya bulunmadığmm Müteakiberı söz alan Nurettin murları tarafından Ankarada ya nin yar.ısı iyileşmektedir. Dcıktor tiplenmiştır. Konuşmaları mütaa zılı öğretim üyeleri ve yardımcıla sonra gerçek durum aydmlanmış M.M. Grupu. bugün yaptığı toplan Partimiz Meclis Grupu, A.P. C Ardıçoğlu. günierı boş geçırmekkıp Devlet Konservatuvarı öğren rınm bütün haklan ve görevleri olacaktır. tıda n sonra. kamu oyuna. hükümet H.P. milletvekilleri mevcudunun tense mevcut olmıyan Meclis ıç kalanmış ve hakkında kanunî iş lar tehlikeyi atlattığını ifad; e:5 Bu sebeple listelerde cileri Atatürk Oratoryosunu tem iade edilmiştir. teşkili kt>:ıUFUi:daki görüşlerini bir koalisyon hükümeti kurmaya tüzüğünün vapılması için bir kt^ lemin yapılmasına başîanmıjtır. nıışierdir sil edeceklerdir. Ayrıca Türkiye 2 Birinci maddede yazılı üni I bulunmıyan öğrencilerin ad ve ve yppıaln temasları yayınladığı büyük ekseriyet halinde kâfi se misyon kurulmasını teklif etîi C. Milli Gençlik Teşkilâtı da Büyük versite öğretim üy'eleri ve yardım soyadlarını ve hangi fakültelerde bir bildiri ile açıkiamıştır. Bildiri ieceğini, bu itibarla bu iki partinin H.P. den Coşkun Kma. Meclis çaTiyatroda bir tören tertiplemiştir. cıları bu kanunun müştçreken istikrarlı bir hukümft lışmaları için üç tüi'üğe ihtiyaç olyayınlandığı hangi numara ile sıralama imtiha söyledir: Törende Yakup Kadri Karaosman tarihten itibaren 27.10.1960 da işnına girdiklerini. bangi liselerden «T.BJVİ.M. nir topîandığı gün kurabileceklerini. bu halde Y.T.P. duğunu: Senato, Mıllei Mecli=ı ve oğî'j. Yavuz Abadan. Ahmet Yıl gal etmekte oldukları kürsü. kli hangi senelerde mezun olduklarını den itibaren çnîiîmalannı r.ıilli hu nin seviyeli ve anlayışlı bir mu Türkiye Büvük Miüet Meclisi idız, Agâh Sırrı Levent. Cevat Dur nik ve enstitü ve lâboratuvarlar belirterek Milli Eğitim Bakanlığıhaiefet örneği verebileceğini ifnde çin yapılmpsı gerekpn bu tüzüksunoğlu yapacakları konuşmalar daki bütün ye'kilerini ihraz eder na müracaatları lüzumlu görülmüş zur ve istikraTin sağlanması isti. etmistır. lerin birbırlerine mütenazır olmakam>:tınde tr.rzim etmiş bulunan ile Atatürk'ü anlatacaklardır. ler. Bu iki partinin partimizin de ış sı gerektiğini. bu sebeple SenatoMeclis Grupumuz, yeni hükümeSenato ve Meclis Bsşkanlsn (ECVET GÜRESİN YAZlYOR) 3 Birinci ve ikinci maddeler j 6 Bu aym 18 inci gününe ka tin kurulması gayretlerinde de tirakiyle üçlü bir koalisyon hükü da başhyan tüzük hazırJıklarının AnıtKabir'de hükmü içinde üniversitelerde gö dar hakiki durum anlaşılacağın üzerine düşen vazifeyi ciddî mesu metinin kurulmasında zaruret çör beklenmesı lâzım qeld:;:nı ve eAnkara, 8 (Cumhuriyet Teleks) revlerine avdet edecek olan üni dan bundan sonra açıkta kalanlar Baştarafı 1 ınci sahitcde liyet idraki içinde yerine eetir. melpri halinde ise, Meclis Grupu sasen bir özel komisyonun rie^ıl, Cumhuriyet Senatosu ve Millet hakkında Bakanhkça lüzumlu ted meye çalışmış ve diğer partiler muzun bu mevzuda da milli men kurulacak anavasa komisvonunun Genel Başkan tnönü, programın anahatlarını açıklayıp partinin Meclisi Başkanlan bugün Anıt versite öğr;fim üyeleri ve yardım birlerin alınacağı tebliğ olunur.» durumunu ortaya koydu. Mecüs gruplariyle millî m°nfaat. faatlerimize hizmet etmekten ve tüzüklerle vazifeli oldusıınu söyKabri ziyaretle birer çelenk koy cılannın kazanılmış haklarını alabilmek için gerekli kadrclar ve öY.T.P , telebe cemiyeti heyecanı ıçir.de teblığ çıkaran A.P lerimizin gerektirdiei mü=terek binaenr.levh böyle bir koalisyona ledi. neticede Başkan Rafet Akmuşlardır. denek bu kanuna bağh cetveller Bir köyde particilik yü anlayıştan u.rak krdmsmavı daima iştirakten ksçınmıyacağı açıkça ta soy: «Gündem dısı o!an bu teklifne biraz kırgm. biraz ezgin fakat üçlü koalisyonda ısrar eder. Cumhuriyet Senatosu Başkanh le üniversiteye verîlir. leri temenni olarak kabul edivoA.P. Grupu ıse henüz kabine meselesiyle değiî, fazla asabı ön pl^.nda bir zaruret olarak k a . raflara bilcıiıiîmi.ştir. ğina seçilmesi münasebetiyle Suat 4 27.10.1960 dan bu yana üniver Bizim için asıl olan memleketi rum. Oylamıyoruro Tüziık ışı Baş kişilerın sözlü veya adali faaliyetlerini önlemekle ıneşgul. Yanı zünden çıkan kavgada bul etmiştir. Hayri Ürgüplü ve Millet Meclisi son günlerde moda olan «siyon» lu kelime iie ifade etmek ister miz ve milletimizin büyük mese kaniık Divanınca ele Hİ'.nmıMır O Eaşkanhğına seçilmesi dolayısiyle sitelerde iktisap edilmiş olan her Hal böyle ve hâdiscler bu seyir lelerine bir an önce e! koymak ve turıım kapanmıştır.» dedi 30 kişi yaralandı sek. ne koalisyon, ne rotasyon, ne permutasyon. siyasi lusatte de Fuat Sirmen, beraberlerinde türlü akademik unvsn ve kadrolar var mıdır yok mudur bilmem ama. şimdiki halimiz bal gibi ka Baştarafı 1 inci sahifede içinde inki?af etmekte iken 8 ka seçimlerden önce ve sonra defaatyardımcıîarı ve Protokol üm. Mü ile terfüere ait haklar mahîuz turışıkhk mânasma gelen «pertürbasyon» dur. Ve boyie bir siste den rıkan saçmaiarın isabe*;v'.e a sım 1981 tarihli gazetelerde çıkan le ifade ettiğimiz gibi memleketi dürü olduğu halde saat 12 de Anıt tulur. bir A.P. Meclis Grupu tebliğjnde. 4. kâğıt fabrikası dün rni ıcat etmekle ne kadar övünsek azdır. 5 Bu kanun yayınlandığı tarih ğır. kadınlı erkekü 30 kişi de ha Y.T.P. Meclis Grupu. C.K.M.P. Mec süratle sükun ve istikrara kavuşKabir'e gitmişler. birer çelenk vaz' i f şekild'* yaralanmışlardır. turmaktır. te yüaürüğe gjrer. ederek sayg; duruşunda bulunmuşŞnndı gelelım bu meselemn nasıl halledıleoeğine : Bizım törenle açıldı liçc mer"kezine giden jandaı*ma lis Grupu ile birlikte hükümetin 4 AP Meclis Grupunun, Meclis 6 Bu kanunu Milli Eğitim ve lardır. kanaatimize göre. eğer C.H.P. nın bugün yaptığı gibi her parti Baştarafı 1 incı sahifede müiVezesi. dört saat süren kavga kurulmasında Türk miüeti huzu grupumuzun bu görüşmeleri ve Maliye Bakanlan yiırütür.» nin yeniden birer seçim beyannamesi ha^ırlayıp kendıstni takFabrika Genel Müdürü Yaşar İ yı yatıştırmış ve olayla ii°ilı rah ıunda vazifeye davet olunmakta bu yoldaki çalışmaları açıkça bi147 lerin temsücileri özdilek dim etmesini bekiersek kabineyı, 15 gün de geçse. kurmamıza dır. baş'anmıştır. Bayar, hastahaneye linir ve görülürken hattâ bu yol Başkava'nın. işletmeye açılan dörile şörüştüler imkan yoktur Yoktur. zira herkes görücüye çıkan kızlür gıbi Bu durum karşısında aşağıdaki daki '.alışmalar iki parti eenel düncıi fabrika ve kâğıt sanayıımıen iyi. en güzel taraflarını göstermeye gayret edecsk ve bunla Ankara. 8 (CumhuriyetTeleks) lıususların muhterem umumi efkâ bajkanları ve şrup temsilcileri ma zin geleceŞı hakkındn vaptıgı acıkgitmeği reddetti nn ıçinden seçım vapmak hayli zor olacaktn. Şehrimıze gelmiş olup dün Milli Motörlü tren Bahkesirde rımıza dııyıırulması Grup Umumi rifetiyle müştereken yürütülürken lanıaclan sonıa. montaıı yapan Fın ' Baştarafı l incı sahitede Eğitim BaKanı ile görüşen 147 lertemsılcisı Heyetimizce kaııu altına alınmış grupumuzu âdeta anlaşma zihni «Tampella» firmasının En ıyısı galıba partılerden bırıne, 5,u veya bu usulie değil bir kamyonla çarpı.ştı tır : cağını bildirmiş. isterlerse hücre den Ord. Prnf. Ekrem Şerif Egeli bildiğimiz klâsik usulle Başbakanhiı vermek ve ona yine aynı yetindPn uzak bir tutumda ımış Hallström konuşmuş. Finlândiyayı ye gireceğini. hiç bir hak talep ile Prof. Müfide Küley bugün de Baştarafı l inci >ahitcdc canlandıran bir tabluyu Genel Mu1. Y.T.P. Meclis Grupu hüküusulle k;ıbmeyı teşkilinde elden gelen yardımı esirgememer.'..ı edip itirazda bulunmıyacağını süy Başbakan vekili Fahri özdilek taHayatlarında ilk defa kaza geçi metin kurulması çalışmalrüinda gibi gösteren bir tebliğ nesretme düre hediye etmiştir. Peraıütasyon falân tekliflerı polıtikacılara biraz hız ver! si şüohesiz grupumuzca üzüntü ile rafından kabul edilmışlerdir. lemiştir. ren ve büyük bir korku ile heye bütün parti mecli> gruplaıının Dün isletmeye giren ve gazete yorsa da öyle göııilüyor ki bu hız. Grup odalarmda kavga s.ı Ceîel Bayarın tansıyonu hâlcn îki profesör saat y da Başbakan rana kapıla.ı altı senelik hostes ' memleket menfaatlerinin lüzumlu karşılanmıştır. kâğıdı ile yazı tab'ı işlıyecek fabıültü etmeği artırmaktan veya koridorlarda gazeteci kuvaia 5 Y.T.P. meclis grupu bugüne rika 71 milyon lira sarfı ile 4 yılda 17 oîduğundan bu vaziyet karşı. lıj;a gelmisler ve görüşme bir saSaıme Turgut ile üç senelik hostes kıldıgı istikamette ışbirliŞi yapmamaktan riaha ılen bir dinamizm temin edemıyor. sında sıhhi heyetin raporu olma ate yakın devam eden toplantı so Semiha Kurutucuoğlu. hiç bir yol larını. işin baslangıcmdan itibaren kadar olduğu gibi bundan sonra tamamlanmıştır 5 yılda kendisini İkna yoiiyle tatbik edilen klâsik usulün ise ne kadar fayda dan münfprit eezasını çekmek ü?.e nunda Başbakanîıktan ayrılan cunun burnunun kanamaması se müdafaa etmiş ve bu mevzuda da çalışmalarını aynı yapıcı zihni amorte edecek tesis. yurdumuza iı oîdugu rümlece mahimdur. re hücreye konulamıyacağı ilgili profesörler tema>iarı hakkında bebiyle adaklar adamışlardır. I kendisine düşecek vazifeyi seve se yet içerisinde yürütmekte devam senede 4 milyon dolârlık döviz taier tarafında n açıklanmaktadır. herhangi bir şey söylememişlerdir. sarrufu sağlıyacaktır. Tahkikata devam olunmaktadır. ' ve yerine getireceğini alâkahlara edecektir* Hollywood Taksim Azapkapı yangını dün yolnnun açılması bırakıldı Türk Iran hududunda de devam Sebep, geri 30 mil yon olarak hesaplanmısken istimlâk bedeli bilâhare bunun 300 milyon^lira tııttuğuntuı anlaşılması etti kaçakçılık önlenecek C.H.P. ve Y.T.P. tebliğlerinln metlnleri CHPve AP nöbelleşe Şoförün eşinin dostu zannı ile vurduğu gencin kadınsn yeğeni olduçu anlaşıldı Pakistan'ın yeni Biiyük Elçisi görevine başladı Dolandırıcı bir Alman Ankarada yakalandı m notfan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle