09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİJCET f Kaom 1961 FDRSA HALİL tstanbalnn tarihindeki meşhnr zabıts vak'alan HUKUKİ BAHİSLER 9 Hukümet, kaybolan mucevher) d l ftdln, t i c a r e t e b B Ş a m ı x B l r s e . Memleketımızın lerm aranması ıçın dere ağzma ve i rr.i on sene içinde dağ fiibi loıt ğu ınkışaf ve muh Yazan: Ord. Prof. Dr. sosral bünye ve açıklarına usta arayıcılarla tersa MNnr doğurmus. telıf sebep ve ne dalgıçlan indirtti. Zemın Bes vakıt namazında Muflumanmeseleleriyle yaâmıllerı tesbitten mur, bataktı, bır jey bulunamadı dı. Istanbulda Kulaksızda yerles • kından ilgilenniek daha fazla, muhDere ağzından, o müthiş selin sü misti. Altmısına merdiven days ıstiyenler ve ilgıtelif adlı müesıese mı?, erkek guzeh. güçlü kuv.'Pth rukieyip boğduğu on yaslarmda lenmek durumun! lerın ça bır çocuk na'şı çıkardılar. Aylar adamdı, bazu kuvvetmde karşısıda bulunanlar suçluluğun ınkija bu sebep dolayısiyledır ki, dünya n hakkında bir fıkır vermek makca. Istanbulun o semtlerde oturan na değme delıkanlı çıkamazd' Bes """„. , ~ . fmı dikkatle ttkıp etmelidirler. nın medeni memleketlerinde daha aadını gosteren bır gavret muşaheışsız güçsüzleri de, sabahın alaca vakit namazında Müslümanriı a Denzz Naklıy.t. Ş Şırket.nın g ç geçen B i r m e m . l e k e t t e s u p l u l u g a ^ t ge ç ma, ham sofu değildi. nısjâr ve cı yıl l elde tt R 34 l yo ahk kar B i r m e m . l e k e t t e s u ç l u l u g a ^ t ge 19. asrın başından it.baren, «uçlu de edilmekte iken, 362 sayılı istald karanlığında lahile koşarak dalga34 mılyon lırahk kar yonden deların atacağı mucevhenerı araş van ile ülfet ve sohbpti ruhun pı buyıllSmılyonhrajadusmustur. , » , m e , C T g ö r m e , l n ı b l I e n l e r içın. luğu ciddiyetle takip edebılmek tıstikte krıminolojık dası bılırdı: peri pevker came'emaksadiyle muntazam suçluluk ıs ğerlı bılgılerın verılmesıne çalışılKendı erıyle gorustugumuz ılgıh a k l k a t l e r tırdılar. Ev ararken namusa durustluge, ınsanlığa ısyan ettım. Her ri, âfıtap mısal koielerı va>di Fa lıler; karın 15 milvon hrava dus. memnunıyetle . tatistıkleri vucude getırılmıye baş dığı tarafımızdan u z e r ı n e d l k k a t O zamanlar Istanbul zabıtasının ev aramadan donuş^Je hıçkırarak, kocama hucum ettım: (Senekat korsanlıktan yetişme nldufiu i mesının naklıyatın serbest bırakıj i l e e ğ 1 lmek. bunlar uzerınde uzun lanmış ve boylece kriminoloji ile tesbıt edilmis ve Krıminolo.ıı adlı en buyuk âmırı Yemçerı Ağası ı çin, lerdenberı ovunduğün namusun sana ıkı odalı bır ev bıle temın ilin pilici ona <iüğlün görü masından ileri geldigini söylemıs u z u n duşunmek lâzımdır. Hıç şup. me^gul olan ılım adamları cenış eserımızde mezkur gayretı ayrıca rii, şimdikı polis karakollarmm nürdü. Meselâ meclifinde: «FnlSrı edemıyor) dıye... (Bu cumleyı şımdi utanarak yazıyorum ) lerdır i hesız. her zaman ve her yerde suç malzeme bulmak ımkânına kavuş değerlendırmıye çalışmıştık (*> yerinde de yeniçeri kolluklan vat zata fritmi*tim, Köroglur.tın Av N'ıhayet bır arkadas delâletıyle 375 hraya bır bodrum katı ısienir ve islenecektir. însanların muşlardır. Fransada suç ve suçlu Ancak, nıhayet 1951 yılına kadar dı. Fakat yeniçerilerin vazıfesı jeh vaz şâhı gibi bir ("arabfîar civanı Bulduk. Aldığımız 850 lıradan 375 kira çıkınca kalan 475 lıra ihiçinde ihtiraslar, ıştiyaklar. kıs luja ait rakamlann nesrine 1803, olan mahkumiyet rakamlarının rın günlük hayatında âsayışı, zapt vardır ki dilbes ve hayran oldum» tıyaçlarımıza yeter mi idı? Mektepte okuyan oğlum, ben ve mükançhk, haset ve ıstirkap duygu Ingılterede 1805 yıllarında gırışıl 1956 da neşredilebılmış bulunnusı u raptı korumak ıdı. Gorunmıyen dediler mi, üç eün fiç gece yemek ları mevcut bulundukça, ahlâkın, miştir. dur kocam ne yapacaktık? Üstelık yaşatmaya mecbur olduğumuî do!a>ısıyle, aradan boylece uzun parmak izi dünyanın ıneçhulu idi; ten, içmekten kesilir, *o\?tıne uvku dının ve hukukun kötu saydığı ıçtımai bır seviye de vardı zaman seçtıkten sonra yayınlanahırsızlık ve katil vak'aları Ağa glımez, ne ederse eder, dolap ku Bır memlekete aıt suçluluk ra bılen r.kamlardan, pratık jonden mezkur duygular onlan kısa yol» Durumumuzu bılen bır iki samıml arkadaş delâletivle yun kapısında vekayı defterıne geç. rar, ağ atar, o civanı kendi kapıkamlarının değerlendırılmesınde, istifadenın az olabileceğını ve mev dan ve kanunu ihlâl etmek pahaıslerı aldım. Onlan yapıp bütçeye yardıma çalısıyor, rezil ol mekle kalırdı, Aıesbaşı ağa, Süba una âvartır alırdı* ama kendi köba^ka memleketlerde islenen suç zuubahis istatistıkleri daha kısa eyi Zda S a z l l d e r e a e 1 7 9 »*y'ı «na "muâyven'amaçlarrTöne'l'te lara ait rakamlann dahi önemli mamaya bakıyoruz. îi ağa gibi ikînci kademede zabı lelerinden meselft bir maltız döh ^ v H î ° V Cl n a a t İ?Ç 1İğl y a p a n cek zaman fasılaları içerisinîe neşret' ' ^ i m a I v e lktisadf Ç\rıdı soruyorum size, ne yapmalı? Çalan refah içmde >aşıta âmırleri de bu i$ı meslek edın mesi Fîruze Alinin eline degil de Uİr« T" bır mukayese değeri taşımakta ol menın çok daha fazla favdalar sağ Ismaıl Sevmç, son zamanlarda 15 \ ler 'zarurî olarak bazı münasebetstıçların ıkaı'or, namuslu sefalet ıçınde bocalıyor. Çalan her verde el ustunmış, mütehassıs polis değıldüer, avağına su dökemez imis, orasını yıllık eşinden süphelenmis ve dun ' ına ın;anları surOkliyecektır. De duğu muhakkak bulunduğundan, lıvabıleceğıni de belırtmıs idık. de, nımuilu kıyıda koşede sürunuyor » bu vazifeler, yeniçerl asker oca görmezdi. muskulâta ıse gıdiyormuş gıbi yaparak evinin ' mpk ısterız kı, her cemıyetın be bu husustaki çeşitli Bu temcnnımu, memnunıyetle ğında bır kademe ıdı; yenıçeri. her Okuyucumun bana anlattığı dert, yalnız kendisimn değıl ! lırh bır kemmiyette suç ve suçlu rağmen hattâ mılletlerarası sahd kaydednoruz, tahakkuk etmış \e îstanbul esircilerinin Bodrumlu civarında pusu kurmuştur. Saat 12 sıralannda eşı Saime ev ' su vcrdır ve olacaktlr. şeyden once askerdı. Butun ağa Bâli Kaptandan yıllık aidatı var buyük bır kitlenln derdidir. Bu memlekette okumaş, yıllar ve da mukayeseli suçluluk ıstatistık 1941 1958 ıMarma taalluk etmek lar, ocak an'anesı olarak neferlik idı, bu paravı bahşis olarak plır den çıkmıs ve t«mail de peşine dus yıllar var ki ımtiyaılı mevkiini eldeıı kaptırdı. Muallim, me Fakat bu belirli kemmiyetin ası lerinin neşrı hususunda çalısmtljr üzere 395 neşnyat numaralı (Mahten yetişme, çoğu cahildi. Buyük lardı, buna karsılık ellerine düştn müstür. Kadın Pasabahçe Ilkokulu mur. ınbar, banka merauru % buna benzıyenler kendilerinden e lıp a?ılamariiEinı aşılmıçsa hangı yapılnıış ve temennıler dahi izhar kumlar tstatıstıgı) 1960 jılınria ve vak'alar karşısında asıl »uçluyıl « kızları ve oğlanları evvelâ bu nam nun arkasındakl çayırlıkta bir aen ağır \azifeler beklendiği halde en az kazanan meslek mcrı edılmıştı. Gerçi muhtelif memle bunu takıben de 19Î3 1959 yıılarırayıp bulmaktan zlyade, yeni bir lı zengine gösterirler, eğer o be&e damla bulusunca, eeasen üzerine ni"!pettp bır deâi"=ıkhğın mevcut supları oldular. Hattâ kazancı bir tarafa bırakın, cemivetteki buluııduğunu. suçları ıka eden sı ketlerdekı mevzuat ve çeşitlı <ıiv" na taallük eden Mahkumlar İ^tasuç karşıunda halka goz dağı ver nip almazsa satısa arzederlerdl. ekmek bıçajmı almıs olan Ismaıl ıtiharlarını bile ka>bettiler. Ama ben bu sınıfın bu memleketın her ikısıni bırden ağır surette j a nıf ve îümrelerde, gruplardakı ta ları tarif bakımından muracaat e tıstiğı 405 neırijat sayısı ile 1961 mek içın garip bekir uşaklarından Her sene dört bes köle ve eariye bekasında bir temel tafi \azifesi gSrdttgü için milletçe ^aptı dilen usullerın geniş ölçüde fark vılında \'avınlanmı?tır. Boylece ralamıştır. Saıme ile, dostu oldupu havvüllerı, işlenen IUÇ nev'iler fımız haksızlıfın ergeç düzeltllecefiııe kaniim. Bu \olda bir onlar araunda da kavgacı, haşın âzâd ederdi. Bâli KaDtana satıL d d noımal gıdıse na?aran aykırılık lıh§ı ve yıne muhtelit memleket Kahkumlar tstatistıklerının her türlü Umidimi kaybetmivorum. Cdnkfl ba«ka tilriüsü olamaz. olınlanndan üç bes kısıyl yakala mak bahtiyarlıgına uğnvan bir kız ileri »ürülen 30 yaşlarındaki Esa» | ° vıl neşredıleceğı umıdı çok kuvyıp çarıı boylarında «uygunsuz ve oğlan için esaret en çok ' üç Uçar, Haydarpaşa Nümune Hasta | bıılunup bulunmadığını, memleke lerin, ıstatistıklennı vucude getıOkuMicum şıkâ>ette, sızlanmakta kendi za\iycsindeıı yerden | tin muhtelif kısimlannda, buyük rirken ayn verilerden hareket et vetlenmiştir. 405 sayılı tstatıstikteyaramazdır» töhmetı ile idam e beş yıl »ürerdi, ve muhakknk hür hanesine kaldınlmışlardır. S"i<: kadar baklı. tki odalı bir ev tutamıyan banka müdürü mi» bulunmaları. mllletlerara^ı ! • ki mdhkumiyet rgkamlarının 1956 < »*hirlerinde VP koylerinde ve hatYanlışlıkla girdiği bir derlerdı, bu ağalara boyle ayak riyetine genç yaşında kavtışurdu. dun^aııın hiv bir yerinde göriilmemistv'. Olamaı. Peki ne vapa(dahıl) yılına kadar olan devrevı ta a\nı bir jehrın muhtelif kısım landa mukaveselerı mümkün kılatakımından bırinın hıyatmı ifnu Azad ettigi oglanlara permay», kız cak bu aile? apartnıanda hırsız diye lan hıkımından suçlulugun ne ıu bilecek ıstatistiklerin vayınlanma İhtiva etmekte bulunması, yıne de için torguıuz ııyatet talihıyetı lara çeyız verırdı. Konaklı yalılı, 5 yıl ara ile suçluluk rakamlarının Her se^den ev\el sunu »riyllyeylm ki çalmıyacak! Her ne yakalandı retlp daŞılmıt olduğunu, hulâsa sını umn zamanlar çok güçleştırverilmıştı. Gazetenın de olmadığı atlı arabalı kimselçr gelinıık kızolursa olsun çalmıyacak. Egcr bu devlet ahlâkan düstfitümüı larından bahsedecek olsılar: «BaE:zurumlu bır tacır, ıçkı tesmy memleketın krıminolojık bünye<!İ mış ı«e de, Interpol'ün teşebbus ve j takıbıne ımkân verebilmekte ise o zamanlarda, meselâ Akbıyıkta çukurun ıçınde dahi bâlâ ayakla durabilivorsa bunu elbette nalı Kaptan E'bı çeyız riuzdum • dı le janhş. gırdıği bır apartman dai ile ılgılı hutun nususıyetleri tes gayretleri ile, mahdut bazı suç | de, temennımız bir gun bu aıanın ışlenen bir cınayet haberi, ağızdan mu<ılu ınsanlarının b&lA var oluşuna borcludıır, o kitleye reb ye övünürler idi. Her sene Ter resınde hırsız zannedilerek yaka bıt ve bunları zaman içinde cıddi grupları ıçın olsa dahi, mukayp kapatılması ve birer »ene ara ile kulağa Topkapıya en az b e | on «anei Amireye büyük yardımlarberlik eden, zaroret içindeki namuslu okomuslara medyundur. lanmıstır. vetie takip etmek lâzımdır. Filha seleri «ag'iyabilecek rakamlar npç suçluluk rakamlarını takip edegüode gelir ve anlatüırdı. Onun l da bulunurdu. BedPsfenHe kılıtli Geride bırak!ığımız vıllarda karaktersizi, ahliksızı, namusSish'de Valikonağı Caddesinde kika bu vöndekı çalıçmalar, neti redilmekte, bovlece memleketımiz bilmek ımkânının husule gelebılçındir ki Istanbulun sayılı zengin mühurlü sandıkları, bu san'lıkla«uzn bu cemivetin temel direklerini Bylesine kemirdiler ki na135 savılı apartmanın 12 ncı daırerakamları dahi, bu mesidir. lerinden Bodrumlu Bâli Kaptan, rın içinde müeevhera'ı, nakdınden sıne hırs.z g.rdığ. polıse ıhbar e | c e s l ' ^ " i v l e , ıçınde yasadıg.m.z hakkındakı mnsla ve fazlletlisi de onlara dSnerse memleketln yannından Bu yazı «erislnde nesredilen isbeynelmilel teşekkül vasıtasiyle bir akaam Kasımpasada baska kulçe halinde âftını ffümü dilmiştir. Pohsler apartmana gel c e r t " v « t l n n « r f " r ! " W™*1 ™«e nakikaten tam mânasiyle ümit kesmek yerinde olnr. tatistiklerı ele almak ve şahsi müelde eyhyebılmekteyiz. d*ki kâsâneıinde yâranı ile otur »ü vardı Devlet gıbi adamdı. diklerı sırada iyi giyimlı bir »ah.s leleri hakkında dikkatli ve ısabetÇalmıyacak, çalmıvacak, çalmıyacak Biraz daha aydınlık mus sohbet ederken şöyle konuşBizde ancak Cumhuriyetten son şahede ve ıncelemelenmız netıceFakat Bâh Kaptamn Mınde da. ile karşılasmıslar ve karakola gö lı teshisler konulabilmesmt mümbir ev, bir iki lokma daha çok yiyecek, bir kac kat fazla elbue makta idı: kun kılacak alârm isaretlerinı el ra. bıdayette umumi ıstatlatik vıl lerıni de eklemek suretıyle memha b«sk« bır sev vardı ki diilere turmuHİerdır. Soruşturma sırasınuSrunda hu kitlenin harcıvacafı ümit, Türk mllirtlnin lon ü leketımızde suçluluğun geçen vıl Efendim, canım.. goz göre yal destan olmuş, lâkın nerededır da Nusret Taylan ısmındekı bu de etmevı temın eder. Insanın iç lıgı ıçınde, 1937 ve 1939 yıllarından lar rarfında takip eyledığı ınkısamididlr. Bunu ivfce bilmellyiz. dızlı saray koçulan ile üç maldar kimse bilmez. zumrüd Anka kusu şahsın aynı apartmanın 11 incı daı ıızu\'lannda mevcut h««t»lık ve itibaren ayrıca Adlıye tstatistikCevat Fehmi BAŞKU1 fa aıt çesıtlı hususıyetleri tesbıte tesbıt bakımından leri, Mahkumlar Istatistikleri iiim kimseyi kaldırırlar, yok ederler, gıbı kimse gormemış, «her birı resınde oturan bır şahsa borç pa bozukluklan suç ı«lediklerindrn ve kendımıze sore ızaha çahşmaga sonra bir takım ayağı yalin renç fındık buyukluğunde sıyah inci. ra verdığı ve parayı almak ıçın ıç j «agn hı««ı» nasıl önemli bir fonk leri altında. devam edeceğız. ber ve ırgat makulesi garip yıîıt den bir gerdanhktır, yuzotuz dort kıh bir vaztyette çıttıği, mühürlu «ivon ıfa etmekte ise, bir cemıyet dnlavı mahkum edilenler hakkınsıyah ıncıdır kı yer yüzünde padi. olan daıreye omuz atarak gırdıği içinde i'lenen ve te«bit edtlen suç da avnca müstakil istatistiklerin ler uygunsuzdur dn e sıyaset olu(•) Sulhi Dönmezer. Kriminolonur, bu goz dağı kimedır anlamam. şahlar, kırallar hazınesmde mıslı anlaşılmıştır. lar da sosval havattakı bozukluk nesrine girisümiştir. 1935 1951 yılji, tıtanbul 1957, s. 20. Mahmızdan, canrmızdan emin de yoktur. » denılırdı. ve. tâbir yerinde ise. hastalıklann lanna aıt mahkumiyet rakamlarıEmniyet Müdürlüğiinde bir giliz vesselâm... ârazını binnetice §uç nı ihtiva etmek üzere 3 cilt bu suDede Osman adında bır kibar yangm başlangıcı önlendi luluğun teşkil eder; dikkatle takip retle yayınlsnmi3 ve bunlardan OERLEYEN: S.N.ÖZERDİM Bâli Kaptamn serveti semt hal dalkavuğu^bır yıldan beri Kulakinkisafını ^ y Beyoğlu Emniyet Âmırliginın pden ıdarecıler cemiyetin hayatın 362 nesnyat numarasını tajıyanı en kı ve büyük şehrin denizci, gemı: TÜLİN KUTBAY teskil eylemiştir. 1 e ci ağzında masal gıbi anlatılıyor sızdaki konağa sık sık gelmeye dosya odasında yangın çıkmışsa da da yüruyen ve yürümiyen, tehlıke mutekâmilini du. Devrin namlı armatdrü idi. başlanmıçtı, «neyzendır» derlerdı, bazı evraklar yandıktan sonra son arzeden veva etmıyen kıgımlan Gerçekten, bundan evvel intişar E \XCEL AKBEĞ Beş kalyon sahıbi ıdı. Bu gemıle npy ufledığini gören yoktu. Mev. durulmüştür. E NİKA.HLANDILAR. tesbit etmek ve icabınca hareket eden istatıstiklerde. memleketimi» Gece bekçilığı yapan Hacı Gunrın her biri dörder beşer kat an levl abası ve sıkkesı ıçmde dola. cylemek imkâmnı bulurlar. Iştede suçluluğun takip etmekte oldu8 Ka<;ım 1961 şırdı, fakat mevlevi dergahlarının düz, Emniyet Amirlıği yatakhane: barlı, ikiser kat yatırma toplu, be! Cunıhurıyet 6998 e?iklerinden içerıye adım atamaz. sinin elektriklerinin yanmadlğını şer kat palavra kıçlı ve kıçlarında hamarnian, bahcelert olan, de dı, kabul edilmezdi. Gençliğinde gorerek sigorta teli bulmak ıçın 11 Merlevthânesinde çileye dosya odasına girmis ve çakmağını ğırmenleri, fırmlan bu!un»n dag Konya yakmıştır. Çakmağırr alevindeıi ev* FELSEFENÎN IŞIĞINDA MO * NESLÎMİZİN MASALI. Naıl ' gibi gerrrtlerdl. Her bıri limana glrmij, dede olmu<ı, fakat derviş. raklar tutuşmuş ve boğulma tehhDERN RESİM. I. Impressionizm. Memik'in çiirleri. Çanakkale, Çaıgeldi mi bosalıp dolması altı ay lik sânma lâyik olmayan tavır ve MEVLİT kesı geçıren bekçi güçlukle kendiYazan: Doç. Dr. Ismail Tunalı. An rin adresi: Çanakkale Vali Yarsurerdı. Bâli Kaptamn gerailerin hareketleri yüzünde n tard edilmıj Kıymetlİ eşim. sevgıli b.ıbamız ti, ama o kisvesini değiştirmemiş smi dışarıya atabilmi?tir. Yetışen kara'da Turk Tarih Kurumu Ba dımcısı. 62 S. 5 lira. den maada han, hamam. dükkân, polisler yangını büyumeden sonemeklı Püvükolçı merhuın sımevı'nde basılmıstır. Erzurum * GECELERDEN DAMLALAR. mahzen, fınn, değirmen, bostan, ti, sadece Osman Dede bır «Dede durmuşlerdir. kelimenin 1960. XIt114 S. + metin dısında Oktay Kaynak'ın siirleri. Ankara, ALt ŞEVKİ BEKKER'in elli parçadan fazla *ade îstanbul Osman» olmuştu. Iki 30 milyon liralık kasapbk renklı ve siyahbeyaz tablolar. Fl P. K. 574. 48 S. 2 lira. vefatının kırkınoı gunüne müda iradı, akarı vardı. Rind adam yer dejiştirmesi pek mânâlı idi. Istanbula geldıkten sonra buyük Padtf 10 kasım 1961 cum.i gunu yatı yazılı degil. «Atatürk Üniver* ANADOLU TÜRKÜSÜ. Ahhayvan ihraç ettik dı, mükrim adamdı; gece ve güniklndt namazını mUtaakıp Maçsitesi yaymları No. 12. FenEdebi met Mustafa Kulâber'in siirleri. duz sofrası açık, kesesi açik, dov şehrin kibar konaklannı n eşikle. Bir yıl zarfında ekseriyeti Arap ka Teçvıkıye camıınde azlz ruhu yat Fakültesi Arastırma Serisi: Türk Tdresı Yayınlan, Kaynaşlıtu, yâranı, fukarası bol adamdı. rini aşındırmaya başlamıjtı. Der memleketlerine olmak üzere 30 ıçın memleketımlzın tamnmış 7» (tçındekıler' Gırış. I. Bılgı prob Duzce. Kıtap Adapazarı'nda basılServetinin mayasını korsanhkta gâhın kovduğunu konak kovama. milyon lira değerinde kasaplık mevllthinlarından Mocit Sesigur, dı: Tahtakale, Küçükpazar, Sul. hayvan ihraç edilmistir Damızhk lemi olarak irnpressionizm veya mıstır. 30 S. 125 kuruş. tuttugunu söylerlerdi. Kemal Tezergli, Zeki Altın. Ali ımprrssıonıst bır bılgî objesinin, GOUea, tbrahim Canakkalelt. Bodrumda fakir bir iüngercinin tanbayazıd, Sultanahmed, Kadır. dışında olan bu hayvanlardan 24 varlık kavrayışının temellendirilYahya Efikı^hırlı ve Fatıhh oğlu olarak doğmus; kaşı gdzü ga Limanı, Yeoikapu, Kumkapu milyon liralık kısmı Lubnana, 2 Çocuk kitmpları: Kartieşler tarafından "kunacik mesı II Estetik bakımdan ımpresyerinde dilber çocukmus, serpilin gibi semtlerde bekâr odalarında, milyon liralığı Suriye, diğer kısmı ! Kur"anı KTim ve Mevlıdı Se* GENÇLİK ANSİKLOPESİSÎ. hanlarında ve kahvehânelerinde da Ürdün, Yunanistan ve Kıbrısa sionist bir estetik objenin temelce de şehbaz ve sehlevend bir rıfte akraba, ciost ve dın kardolasır, kaşı gözü yerinde, boylu sevk olunmuştur. Bundan baska lendirılmesi. III. Axiolojik bak'm 28, 29, 30. fasiküller. Ankara, Kurviğıt olmus ve bütün o yah gençrlpşlerımizın bulunmalarını rıca dan impre^sionizm veva impres>;ı tuluş Yayınevı, Her birı 100 kuruş. leri gibi bir gün soluğu Cezayirde boslu, elı ayağı düzgün garip be Yunanistan ve Kıbrısa «oftutulmuş cdenz. kâr uşağı yiğitlere kibar kapıla. olarak 30 ton et ihraç edilmistir. onıst guzellık teorı>;ının prensiple (Üçuncü cılt tamamlanmış, «MauMerhumun eçi ve kızlan almıs ve Cezayirin namlı korsanbulurdu. «Günahı ri.. Bibhyografya. Özel ısimler ın passant» maddesıne kadar gelmışFethıye ve Şertnın Berker. Tartışınalı konferanslar j larından Demirkazık Cafer Reis rında hizmet boynuna, muhabbet dellâlıdır, nâGü7.ın Hıtav deksı. Kavram indekîi. Kitabın tir. 4. cilt 12 • 14 fasikül tutacaktarafından evlât edinilmis, bir deLozan Kulubunde her yıl tertıp | Cumhu'ivPt 699K zenîn dul hanımlara ve mahbub ikınci cildi, Expressıonıst resmi ın. tır.) fa lapanyollann eline esir dusmüş lenmekte olan tartışmalı konferans celıyecektır.) H Turk ve Dunya Meşhurları: c ise de babalığı fidyei necatını ve dost küberâyâ tâze uşak getirir» lara önümüzdeki pazar gününden denilirdi. Bazılan daha açık: «Ka 7. kîtap: Hazreti Muhammet. An* rerek kurtarmış, Bâli için su kaitibaren yeniden baslanacaktır. Hakara. Kurtuluj Yayınevi. 16 S. 50 Angiklopedl: dar bır kor gıbı altın odemis. Ni zığa vurulacak mülhid. zındıkdır» zırlanan programa gore ılk konfe* HAYAT ANSÎKLOPEDİSİ. kuruş. hayet otuz beş yadannda da ken derdi. tskandinav Havayollarının rans pazar günu saat 16 da Tahir • 10. fasikül. tstanbul, Hayat dergiAlangu tarafından «Turk MasalınCaravelle ve DC8 uçaklarıyla Derjiler: 5i yayını. 865 • 944 S. + 18 S. tıfda Keloğlanın Yerı» konusunda vehakiki jet servisinin bUtün duruk baskı reçım 4 2 renkli tab rilecektir. * ÇOK ÇİÇEKLİ DAL. Şiir deravantajJarından îaydalanarak uçunuz. lo. 5 lira. (Dadaloğlu Dikit). gisi, Ilk sayısı ekimde çıktı. 25 kuevvel 30 Kasım 9 Cemaziyel' rus. Veliahmet Mat. Çukurçeşme * ÎSTANBUL: Cumhuriyet Cad. Tel.: 47 3140 sok. 36 tzmit. Türkoloji: £ ANKARA : AUtürk Bulvırı Tel. 12 64 65 * GENÇLİK. TMGT. Ekım, 14. cz c j> Macaristan Bılımler Akadetnisi'vefatınm kırkıncı gunü olan 10 kasun cuma aünü öğle namazını Vİ2MİR : Davld Gabay, Cumburiyet Cad. Tel.: 22 0 93 o nin oriyantahstık araştırmalar sayı. 100 kuruj. Îstanbul. (Bu sayıÜ mütaakıp Şışli Camii Şerifinde aziz ruhuna ithafen Mevlidî Ne< dergisi ACTA ORtENTALİA'da da Bülent Tarcan'ın «Türk Gençbevî kıraat edıleceğinden akraba dost ve din kardeşlerimizin V ] 6 41 11 3u !4 4" •6 57 18 Tl 5 00 çıkmış üç yazmın ayn basımları: liğinin Müzik Sorunlan» yazısı) teşrıfleri rıca olunur. AILESİ ÎU9896/7015 E. 1 1 44 7.01ı 9 43 12 00 134 12 02 * G. HAZAİ: Notes sur le «Ta * DEMET. Ekim, 102. sayı. 50 C 7014 Faal 3928/6987 rihi Unugurus» de Terdzüman kuruş. Isparta. (Eğitim konusunda cesitli yazılar). Mahmud. 7184 S. tıpkıbasımlar. * YENİ UFUKLAR. Eylül, 112. * L. RASONYt: Les noms de sayı. 125 kuruş. Îstanbul. (Bu saÜmit Yaşarla, Tarık Dursun • dans l'anthroponymie yıda: Eluard ve Brecht'ten çeviamelesinin onikibuçuk liraya K. nın hazırladığı Büyük • nombre Hacı emmi üsteledi: EDEBİ ROMAN1M1Z: 2 6 çaliftığı da yoktu. Menderes Şiır Antolojisinin ıkıncı ki î turque. 4571 S. riler). Ne düşündün? * J. REYtHMAN: Une correspara saçıyordu para! An genç tabı çıktı : • Memed orauz silkti: * SİGORTA SAĞLIK DERGİturque» entre Charles olsaydı.. Genç olsaydı da, yev Heç. öyle . ŞİİRİMİZDE ÖLÜM \ pondance et Adam Casimir Czar Sî. Işçi Sigortalan Kurumu HeRevızcky miyesi yirmi, yirmibeş, hattâ Ben ihtiyar bir adanum kimleri Derneği'nin organı. Ekım. (Şıirımızde Îstanbul, Şiiri t toryski 8587 S otnz liralık kalfahklar mı bul Memmed. Sen gençsin. Elin ko 10 . 11 12. sayı. Îstanbul. (Içmmizde Ayrıhk, Şiirimizde | mazdı? Duvarcılık mı? Bekir * l n n gağlam. Görüyon. benimki deki yazılar: Tıbbî kısım MedıYAZAN: Taşlama hazırlanıyor) î Şiir: ustanın taşeronn gibi taşeron. de bir lokma epmek derdi. Sen ko sosyal kısım Mesleğimizi ılGenel Dağıtımı: î * ALTIN ÇAĞIN ÖLÜMÜ Sey gilendiren haber kısmı bölumlerı luk mu? den bes, ondan on, ötekinden F. Bozkurt • P.K. 1275İstanbul J ikibnçnk... Cumhuriyet 6997 | fettin Başçıllar'm şiirleri. Îstan içindedir.) Memed babasından kalma «a Ne var ustada? bul, Yeditepe Yayını. 45 S. 2 lıra. Kalman. korkma. Ben \a ru muydn? En iyisi, ikibuçuğn Benim yevmiyem kaçtan? * ORTA DOG. Eylül, 6. sayı 5 yak caketiyle pantalonanu giy Gormüyon nıu? hemen vermemek. îsi gaglama rım. Esas on ya, ben Bekir uslira, Ankara. (Bu sayıda Cemal Zıdi. Karmakarışık ama kuvvet Gorüyom, Saçını tarıyor Re baglamalı, dediği essahsa ver Bana ne ^e\mije \irir bu taynan konustum, oniki buçuk ya Ardal'ın «Belgrat Konferansı* li, siyah saçlarını eliyle söyle cepin. meliydi Bckir us.ta dirsin? tan sayacak, onunu sen alırsın. tahhlı). bir dâzeltip kasketini basına Elimi yüziimü yıkayım bi Recep kız mi ki? On, on iki bucuk. on bes.. iUibnçuJunu bana. Oldu mu? * SÜMERBANK. Ekim 4. <=3M. Secirdi. Bekir ustanın işçileri Ne >a? Inanmadı yol Demek Veli aldatmamıstı? 100 kuruş. Ankara. (Bu sayıda sabirer iki«er çıkıyorlardı odaÎVlemed çülüverdı: Vee? On oııiUi bucuk, onVeli duMnadı. Ardından nefLlan aman ne isti bu be! «Vav nat yazılan artmıştır.) dan. O da aralarına karıştı. A Dogru. beş mi? retle baktı. Demek GafBr fibi Îstanbul, vay senin tasına top. >|: DERGİ. Dergi. Çıkaran: Sovlacakaranlık merdi\eni indiler. Kızdan söniillü değel mi? bu da dırnaknzdı? Yaramazdı Ne belledin ya? raffina kurbam oluyum tstanI yetler Birlığinı Oğrenme EnstıtuPis koku. o kedi ölüsü raü, kö Doçru Veli kardas. Gece Bennen e?lenivon \ eli canım. böylelerine iyilik etmek bul! Ben ne demiye bunca yıl su, 25. sayı. Adres: München 22, pek mi neyse, onun kokusu. Da Veli roeraklandı: \aramazdı. Ait tarafı ikibuçuk kardas. On, on iki buçuk, onkovyerinde bov çezdirdim de Mannhardtstra?se 6 Almanja. yamlacak gibi değildi. Burnu Gordün mii? lira: gelmedim Istanbula?» Neji" nu parmağıyla tıkayıp merdi= Veli eliyle odadaki işçileri Kasketini aldı, to* içlndevdi. Olur Hacı emmi, dedi. Top Gece (Göz kırptı) Ha? ren»ini ritirmis. açık çrllesmiş veni güciin indi. Dısarı adımını gösterdı gibi olnr hem de.. Gormedim amma. dısarı ti. Avucunun içine Uırsla vurE~ Snrnara snr da bak. besmelevle attı. Babasıııdan öVe sevincten coştu: çıktıklarını çordiim. ^ Dimek bana on, oniki bu du. Kasket tozuduysa da \eli îüilflvdü. Sabahleyin uyandı Niishası 25 Kuruş Sen de benim bir babamHacı Emmi Memede »eslenince »ın. dedem«in. Var sen de seKormedi. Gorse bile, toz. Alla. Haricl Ş çi'l. onbeş \irirler? , Türkiie mı, her seyden önce besmele j anına çitti: Lıra Kr. Lıra Kr lun tozu. O, bu de|il \a, su ~ \ irirler tabî beplen bir iki, tkibnçuk ne ki? çekmeliydi. Solunda yatıyorsa, Bmnr Hacı emmi. ^ HIP heklem''dr'i. ummadığı, «hrpaksız oslan. N> dive getir Sırtımı murtumu yıkarsın, ba. sağına dönmeli. sağından kalk73.00 SeneliK Bekir'in vanında sana i» vnlunıa mavuluma sahap olur = inamlmaz bır se\incııı pırıl pı misti sanki? Ortada kaldı dne malıydı. Giyinirken, ilkin sa? SOf>0 40.00 b a.\!<k buluviren ben'im. clipden tutmustu. tnsan ikibu rıl ru/sârı, ıçinde hızld necti. sun 44 00 çorabını, ceketinin saç kolunu. 22 M) 3 aylık Bilıyom Hacı emmi. esik ol OUK lira%ı e«lrçer mi? S Geçmekle kalmadı. se^incin Hacı emmi de cosmustu: B.«an ve Ya\ an yeme|i yerken de kaşığı mücer ma. Bekir ustayla Recepten >ana 25 seneden beri patent sahjbı bulunduğumuz VEBOLİD ^ mutluluğun a^dınlığı sıkıntiM Sen hec kayçu çektne baCumhuriyet Matbaacıhk ve ret s a | eliyle tntmalıydı. Bühaktı. Biliyordu dalgalarını. Ya Portatıf Junyor tipi ve diğer buyuk tesısat tıplerırun aynı marGn7etecıhk Turk \n<ınım S ı r k n ı = defettı, ısıl ısıl jıkadı. On, on Ben seni kolladım. sen de \ulundan mavnlundan. Evel tün bunları yalnız babasındaıı rın bu Memed'i de ardına katar.. Cağaloğlu HalVcevi Sokak No 3941 ıkı bucuk, onbeş? A ay ananı bı^i kollarsın gavri dejel mi? ka altında satışa arzedildiği istihbar edilmistir. Mesulleri hakAllahın izniynen sırtını da yu. defil, Boyahsakal imamdaıı, aSahlbı ~ \av! Vİ3n \eli. essahsa al eo ama belki de katnıaz. Menıed tflâh<ii7in Memed'in icine kurt rum, bavulunu muvulunu da kında kanun! muameleye tevessül edilmiş olup. ihuyac sahıpnasından, kom^ulardan, arkakart. Yüzü de Recep gibi kız ~ zümden \ eli Veli sen brnnen düstıi. Babasını lıatırladı. Çu. NÎZIMÎ: NADİ gözlerim. îsim ne? ' lerinın doğrudan doğruya asağıdaki Sirket merkezine ve bilâ^ • daşlanndan dnya duya belle>üzü değil. ~ efilermivon. bilivom. tki biıcuk kurova'da. bilmem ne pâlikesine Vazı ı«]pri'iı fıılen ıcınre edpn Hacı emmi günde ikîbuçuklıare ılân edılecek acentelere müracaatleri lüzumu ehemmıyetle mi«, düşünmeden gereğince Kapı>a dondü, .Memed > eııi M (Fabrikasına) îirfliklerinde. a. ^ mu istedın? \1 ulan. Canına Mı?Ul Mıidur tan on «ünde \irmibeş lira ala rıca ve ilân olunur. yapıyordo. kanmış, yas eli yüzüjle içen sî j ~ karim olsun Olsnn va, dur bur mele cavnio da tıpkı bu Han caijıni hcsanlndı. Zaten alıp ala VECDİ KTZ1LDEMİR rivordu. Veli küskünlükle tckE"E d.i o!ma7 Paramm Aprinı bclemmi çi'ıi asanta ıstemis de tlkin sa» ayağını atarak socaîı bundan ibaret olabillrdi. • VEBOLİD TİCARET LTD. ŞTİ. rar Bekir ustavla Recepten \a 3 ler. On, onıkı bueuk. onbes! hahası «Olıır ağa olur» demiR. kaja çıktı. Yedi, sekiz yadırçı Oîlan simdi hamdı. çdıil açıl. G'tiett'nııze gonderılcn yazılaı kona döndü. Bekir usta saçını tan Sonraları. tırnajı \er tutunca, Rabama tnektup salarım, heç mıl^ıııı k'^rutına^ın î'^de ^dılmez 0«3k ona pei pel bakıvorlardı. madık sığıreık yavrusu, ne de. Galata Bıllur sokak. 2 No. lu yordu Recep'in. Herkes kendi bi'disi'ii oUıımus' beklemesin kardaşlarımı toplaUanlardaH ıııe^u'n»! kabul olur.rn.iZ. stn verir. Lâkin el adamı. so/. Ctaııdı. Tekrar bakıstılar. GozIş Hanı Kat 2 No: 1516 dalsrasıııda. Gırinen çıknor. is • •Z sın, lıemen eelsınner. Abooo Hacı emmi tilki sibi bakıy or, lerl çıksın, gozünü acarlar, kaler gözleri vokladı. Yumuşacık Abune At ııan ısltrı uın Zhri'n ba^ı saatlan daha jeç olanlarsa Tei: 49 30 10 (2 hat) El > ıız vıkamağa dıır çıUacp^ap beklivordu. hurçası kalınlasır. ikibuçuk de bakıslardı. Güldü. Çocuksn, uhstüne «Abon«> vr\ a «II J n ServıM» \atnorlardi, E; cak, tifla\a çirecek, apıs arafflâb<>i7in ^lemPd'ın eo/lcri Telgrai VEBOLİD İSTANBUL Sıl. metelifi knrh.ın ederdi. sntadan. kara kas kara gözlıi kavdının knnjna«ı Hzımdır Memed yanma geldi. = sındaki parasından ıkibuçu^uodada <1ola.<tıktan Nonra Han Hem canım Istanbulun yıkım İL 9876 6990 bir gülüş. Aboo, dedi. l staya hele . = nu avırıp Veli'.ve verecpkti. \ermminln «srısı bol elâ AHL4K vapım üzerine alabildiğine toBU GAZLfK Veli aertçe döndü; 1AAHHOT recekti ys, bakalım dediji doirinde dnrdo. (Devamı var) YASAS1NA UYMAVl zndatu fiı eünlrde bir yıkım bodrumlu Bâli Kaptan n^gRESADEKREMKOÇU HEM Hcyır, çalmtyacaksm! ilvonluk banka dolandıncılıfının falli olan sebeke efradı amnndaki aydın çokluiundan esefle bahcetmiş, bu arada bir banka müdürünün sebekeye dahil hulunduğanu da »nlatmiftı m. Bakın bu yazım üzerine bir kadın okuyucumdan aldıgım mektuba «7 Kasım tarihlı yazınızı okuyunc* «iıe, bi* ve bizim gibilerin hahnı anlatmak ih^iyacmı d uydum. Benını kocam da bir bankan ın şube miidürü, eline geçen ayda «850» lira.. Senelerdenberi oturduğumuz evden, hissesı olan mal sahıbının veğenı oturacak dıye çıkarıldık. (Evin kanunî kı rası 75» bız «150» TL. verebıhy orduk) Elimizde yeğen beym, bı zım boşaltacağımız evde oturmı yacagını, bu ısin fazla kira içın ^apıldığını ıspat edecek muspet delıl bulunduju halde dâvavı kaybettık. Deniz nakliyatı şirketinin karında 19 milvon liralık azalma kaydedildi Türkiyede suçluluk M L Sulhi Dönmezer Eşi ile dostunu yaraladı Yayın Haberleri S4S S/tS İflllllllllllüüllllüüllüüülllllll ışığmda moderıı resim tkindi tmsak Yatsı MEVLİT PROF. KİHAT REŞAT BELGER'in S4S OYUNCULARI RAŞOMON 50. TEMSİL KENT S4S S4S S4S S4S S4S S4S S4S S4S OK4IAHKfMAL iıl SU TASFİYE CİHAZI KULLANAN CUMHURİYET MÜŞTERİLERİMİZE İjî III 5 %nııııııııııınıi!iııi!i!i!iııınııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııiHiıınııınııııııni!iııııi]iıııı ııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııımıııııııııım^ •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle