12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
t Kanm 1961 CUMHUKİYET HABERlERt Enver Hoca Sovyet Şefine şiddetle çattı: BİR DAKİKA Kehânet 9» Mhrlan, reçen 29 «kim tarihii Cumfanriyet'in bn «ühınnnda çıkan, Mztm fıkradan aynen njıkJedlyornm: IKT1BASLAR Hddı'se/er töreninin bundan sekiz sene evvei • bütün bir millet gözyaşı dokü•yor» diye tasvir edilen ilk cena?e töreniyle hiç münasebeti olmadığıdır. Şu da dun, bütün gazetelerde, çıkan haberin kısacası: Bu seferki cenaze törenı belki cHükümet kurulmasında yeni bir haJ çaresinin bulıındubir iki polıs memuriyle bir kaç ğu «çıkltuıınıştLr. Bu, mahlyetl osıra ile hükümet etme» olan mezarcınm faaiijetinden ibaret ka pennutation usulüdür. Yanl, partiler sekizer ay sıra ile iktidalacaktır. rm geleceklerdir.» Bundan aekiz sene evvel. 9 mart Allah Allab... Şakadan bir rüya görelim dedik, neredeyse, 1953 sabahı, Pravda gazetesi. kojkoca bir siyah sahife halinde çıkhakikat olarak : mıştı. Halk cerıaze törenine davet Krşke baştaraima. yahnt da sonuna ujakadır» diye bir ediliyor, gazetede şu cümleler okayıt düşseydik! D. N. kunuyordu: «Kendisi öldü fakat eLondr», 8 (a.«. Radyo) Arna dan yayınlanan konujmasmria Enseri yaşıyacaktır.» vutluk Komüniıt P«rti«i lld«ri En ver Hoca, Moskova'da »ktedilen 22. Parti Merkez Komitesi o gün, ver Hoca, Sovyet B«|bakanı Kru Komünist Parti Kongresir.de Krucenaze törenini hazırhyacak oian çef'in kendisine yönelttiği hücum çef'in Makyavelvari bir taktik tatBütün dünyada geniş yankılar u komite başkanhğına Kruçef'i seçlan cevaplandırmıj ve 2 memle ] bik ettiğini, Arnavutluk liderlerıyandıran bu olayı, dünya matbua mişti. Kruçei. o tarihte, hiç de taket arasındaki fhtilftfın Kruçef ta ne iftiralarda bulunduğunu, bu su! tı şu şekilde aksettirdi. nınmış bir sima değildi. Bu Krurafından meydana getirildiğinl söy retle sadece «eraperyalistlere hiz30 ekim sabahı, Komünist partisi çef, o gün, Lenin'in ölümünden bemet etmiş» olduğunu söylemi;;. lemiçtir. kongresinde Lazurkina yoldaş adlı ri yapılmış olan cezane törenleriM>tı*ak mlıaçh, Bndizmln Tirana'da, Ekim Ihtilili ve Arna «Kruçef partimız lıderlerini temizlttfanlsn blrblrine yakla»Doğu Almanyadan finanse edilen ve kanun dışı ihtiyar kadın, ağır ağır yürüyerek nin en debdebelmni tertip etrrek vutluk Komünist Partisinin kuru lemek ve onların yerine parti azahmetle kür?üye çıktı. T<îkmil hünerini göstermişti. Stalin'in tah n m bfltfln inançlarına «aleyhtariarını getırmek istiyor» desalon ayağa kalkarak Sovyet Ko butu Sendikalar evine konulmuş, hlp olan Birmanyah U luşunun yirminci yıldö'nümü mü miştir. Tudeh Partisine mensup 90 kişi tevkif olundu münist Partisinin bu en yaşlı üye nutuklar biri birini takip etmiş. thant, BIHeşmif Mllletler Genel nssebetiyle yapılan bir törende koSovyet Başbakar.ınm Arnavutnuşan Enver Hoc», cKruçef tenkibizzat Molotof kendi nutkunu ağSekreterlitfne leçilml?. bnlnnnyor. Tahran, 8 (AP) îran ordusu cek vesıkalar mevcut oiduğur.ü söz sini alkışlariı. Kongre başkanır de tahammül edemiyor ve kendisi luğu tenkid etmeye hakkı olmadı yaptığı bir açıklamada bir komü lerıne ilâve etmiştir. Tudeh PartiTayyare kaıaaında kendlslnden bü Lazurkina yoldaş, dedi. Kon lıyarak bitirmiştir. ne muhaüf olanları tasfiye ediyor» ğını söyliyen Enver Hoca, «Kruçef nist casus sebekesinin ele geçiril si lideri Dr. Nureddin Kıannuri greye ne söylemek istiyorsun? yük biımetler bekîendlSi zamanda Kruçef o gün hiç konuşmamıştı. evvelâ kendı ışleri ile mcşgul oldemiştir. diğini ve îsfahanda 90 kısinin tev halen Doğu Almanyada gizlenmek hayata fSzlerinl ynman Hammarhenüz buna Kongreye şunu söylemek isti Mevkii ve derecesi sun» demiştir. Metni Arnavutluk A;ansı tarafın tedir. skjoeld'ün yerinl tntnp tntamıyayorum Güzel Lenin'imiz, partiye müsait değildi. Ama o güne kadar, Enver Hoca, Kruçef'in su!h için kif edıldigıni bildirmıştir. Tudeh Partisi 1953 senesinden be çok fenalık etmiş olan bir adamın muhteüf zamanlarda söylediği nutran Ordusu Mahkemesi Başkan eağını herkes birbirine iormakta de bir arada yaşama pıensipınin, ve bn aehepten dolayı da Ray «sınıf mücadelesinın reddi> demek Muavini Albay Nuri Mecüsi bugün ri gayrimeşru ve kanun dışı sayıl yanmda kalamaz. tuklarda şöyle cümleler vardı: yaptığı bir basm toplantısmda, tev maktadır. O tarihten bu yana bu olduğunu ileri sürmüştür. l.'thant'ı teshlı yolunda sayret Bu sözlerı söyledikten sonra La «... Sana oy veriyoruz. Büyük Sta•arfetmektedlr. î:nver Hoca, Kruçef'in, demokıa kıf edilen kimselerin kanun dışı partiye mensup liderîerin 40 kada zurkin yoldaş, başka hiç bir sö'z 1 lin. sen büyük Lenin'in d.ihi silâh sinin en iptidai kaidelerini skandal ilân edilen komünUt Tudeh Parti rı kurşuna dizilmiş, bin kadar üye lâve etmerien kürsüden indi, alkıs arkadaşı, dostu ıdin... Şijndi. BurOno Araerlka efktrı d8rt yıldankabul edilebilecek şekilde ihlâl et sine mensup olduklarını »öylemi" si de uzun hapis cezalarına çarptı lar arasında yerine oturdu. juva Nasyonalistlerin o »lçakların brri tammaktadır. Daha btr kaç ay tiğini söylemıştır. Sovyet Baçbaka tir. Albay Meclisi, şebekenin ko rılmıştır. Bunun üzerine, iyi tertiplenmis menfur dalaverelerini meydana çıevvel Birlesmls Milletler hinaiıMeclis!, tevkif edilenlerin «neşir nının Staün'den sonra Lenin'in de münist propagandasını havi bronın lokantanında iiyah kSgıttan 1 komünizm propagandası bir ser.aryoda olduğu gibi kl kardığımız şu anda, biliyoruz ki. tacını başından almağı tasarladığı şürler bastırıp dağıttığını ve fabri yoliyie gerçekten de üstad eliy'.e düzen sen Stalinimiz, bu işde faal bir rol mal edllml» lert «Işraraları gazetenı ve komünizmin (1) numaralı a ka işçileri arasında grev hareket yapmak ve memlekette karışıklık lenmi? bir senaryo idi bu Sta almışmdır. Sana teşekkür eder ve çahşcilere Ikram ederken, yiizünün idamı haline gelmek için çalıştığını leri tertiplediğini bildirmiş ve bu ve huzursuzluk çıkarmaya lin'in vatanı oian Gürcistan dahil seri selâmlar'.z.» fadelerini hlç degiıttirmedcn, 10sözlerine ilâve etmıştir. Son olarak nun için gereken paranın Doğu Al mak» suçlanndan Divanı Harbte Onun «Alçaklar» dediği bu adam bütün CumhuriyetlerdPki Komümanyadan gönderildiğini ispat ede yargılanacaklarını açıklamıştır. ftuk harb hakkındaki diisüncelerida, Arnavutluktaki komünistlerin nist partisi genel sekreterleri te larm, büyük Stalin tarafından teni «8yle açıklıyordn: «tki tane man ekseriyetinın Stalin'i hâlâ komüve Nikita Kruçef'in ker trker kür'üye gelerek, sabık mizlendiğini da döjîusürken, ekseriyetle mannizmin en mumtaz şahsıyetlerinMareşahn cesedini Lenin'in cese bu 22 inci Parti Kongresinde, haden biri olarak telâkkiye devatn dalara blr şey olmaz, fakat ayakdi yanmda bırakmanın imkânsız tiralarını ihya için âbide dikilmesiettiklerini belırtmıştir. Washingtonda yayınlanan larının altındaki yesil otlar eziltr.» oldugunu şöylediler. Bütün millet. ni teküf ettiği kim'=elerin bunlar müşterek bildiride, OrEnver Hoca konu?ması sırasında Bir baıka dâva Her rfln telBlrlesnılş Mllletler Genel Sckrebütün işçiler ve kriylüler artık bu olduğunu hatırlatmağa hacet var Kızıl Çin Arnavutluk dostluğuna ESraflar, mektoplar alıyorom. üteri tahslHnl Avropada değil, Rantadoğuda kuzoy bölgehakarete daha fazla tahammül c mı? da temas etmiş, «Hiçbir kuvvet ve mnmi af meseleılni knrcaiamamı goon'da yapmıs ve finirersiteden sinin savunması ile ilgili demiyeceklerdi. «• şahıs Pekin Tirana dostluğunu Istiyorlar. Ben bn konn İle teçimmeznn oldnktan lonra da faocalıfa göriismelerde tatmin Işte mazi hakkmdaki bilgiler lerden evvel biraı meşfnl oldnm. Bunun üzerine, kongre üyelerinbozamaz» demiştir. haçlamıştır, ono ilk defa altın çerden biri, bir takrir verdi. Takrir bunlar Hale gelince. Moskova'da Inkılâptan lonra çıkanlmı» edici ilerlenieler öte yandan, Kızıl Çin Komünist olan çevell gBslfiklert ile Pantanaw IIcereyan etmekte olan şimdiki olay umnmî aftan blr takım kannnî tnç de şövle deniliyordu: Partisinin resmi organı «Halkın kaydedildiği açıklandı sesfnin talebelerine d e n verirken Gazetesi», Kruçef'in devamh tariz Sovyet Sopyalist Cıımhuriyet lar, yalnız Komünist dünyasını de lar hariç bırakıldı idi. Meıelt: Atantyanlsr, bn gtru; adamın Istlkilgilendirecek dam fümrükten üç çorap feçirlrleri Komünist Partisi 22 irci Kon gil bütün dünyayı Washington 8, (a.a.) Washing. lerde bulunduğu Arnavutluk ve halde hflyfik meTkller elde edecegresi aşağıdaki hususları karar »1 bir mahiyet tasımaktadır. Askerî özellikle Enver Hocayı öven bir ken yakalanmı». O affedllmedl d* flnl de tahmln tttller, bir mflddet ton'da toplanan CENTO yazıda şöyle demektedir : Stalin devrinin bu şiddetli ted hırsız. vankesicl, dolandırıcı affetına almıştır: sonra, (Mekteplerde demokrasl) 1 Komisyonu k:sa bir bildiri yaym 1 Komünist parti'inin ve Sov birlerle kapanmasını bazı kirr..!e dildi. Yani hükümete karsı Islen«Arnavutluk haikınm gözdesi simll blr kltap yazdı ve harbln layarak, «Ortadogııdnn kuzey böl yet devletinin ölmez kurucusu bü ler Liberal rejime doğru bir gidiş, mi? »uclar, kannnnn inç yaptıjı içinde polltikaya atıldı, harb bit gesinin savunması i!e ilgiü olarak yoldaşı Enver Hocanm ör.derliğintün dünyadaki işçi sınıfmın başı hattâ Komünizmin sonu diye tah hareketler bunnn dısında bırakıl. tigi zaman Blrmanyada fasist a ya;ıılan görüşmçlerde tatmin edi deki Arnavutluk Komünist Partisi, Vladimir îliç Lenin'in hatırasını min ediyorlar. Bu tahmine iştirak dı. Ben buna ileri «iirmüstüm.. R t leyhtarı blrliklerin f6zrüsü olmnş ci ileılemeler» kaydedildigini açık faaliyetinin kılavuzu olarak Marksizm Leninizm'i kabul etmiştir. ebedileştirmek için K m ! meydın etmeği gönül arzu etmekle bera İS da bu fikrimde ısrar ederim. Atu, bir mflddrt aonra da memleke lamıştır da, Kremlin dnvarı dibinde inşa ber böyle bir tahminin haberden ma tekrar bütün ınrlara şamil bir tin radyo, nesriyat ve propaganda j Komisyonun iki gün süren top. Arnavutluk Komünist Partisi ihtiedilmif olan mozele bundan böy ibaret kalmağa mahküm olduğunu af lâzıra mıdır? Faydalı mıdır? işlfri ile meşgnl oldn, o ıırada Bir1 lantınna, Türk. Iran, Pakistan, İn lâl ateşiyle olgunlaşmış, kütle ile sürekli temas halinde olan, Markle «Lenin müTe<i> admı taşıyacak da söylemeliyiz. lînnu knrcalamadım. Rurcalamakleşmiş Mllletler hakkında bir eser j giltere ve Birleşik Amerika Genel sizm Leninizm'e ve miiletleraraİ?in aslı şudur: tır. ta da fayda görmüyonım. Görüyoyazdı. Bn eser dolayısiyle de 4S Kurmay Başksniarı katümıştır. sı işçi hareketi prensiplerine daiKruçef, Malenkov'ları, Molotov' rutn ki bn volda ileri fittikçe âmyasında Blrmanyanın OVU nezdin; Komisyon, müttefikler arasında 2 Lenin'in direktiflerinin S t a l i n ma bagh kalmış bir partidir.» ları, Kaganoviç'leri ve daha baş me efkSrında mnkavemet baslıyor. deki delegeal oldn. tarnfındsn a?ır s e k ü d e i h l â h , iktiirtibat. tatbik edilecek eSitim prog kalarını bertaraf etmekle Stalin Her «eyln bir vaktl vardır. Kaydarın k ü l ü y e ku'l;ınrlm?sı, n a m u s l u ramİErı ve ni?an »yındaki son topBn vazlfeyi yaparken l?lne ciddevrini mahkum etmi', iktidarı ele seri mahkumlarının affını bir »eS o v y e t ere y ı j ı n h a ^ n d e zulmediîlantıdan bu yar.a yapılacak manev diyetle bağlı oldnfnnn, kendi geçirmişti. O devrin içyüzünü, çim mnddesi ve larnretl yapanlaralar üzerinde durmuştur. Bu hu | mesi. S t a l i n ' i n c e s p d i i i i h t i v a e d e n meraleketlnin menfaatleri İle htiHÜRRİYETÎN SEYRİ BİLE YASAK EDİI.Dİ DoğuBatı Ber t a b u t u n «Lenir. mÜ7p^:>nde muha halkın ıstırabını herkesten iyi bil rın aremilikleri isi ne hale jetlrsııslarls ilgili olarak hazırlanan yük devletlerin menfaatlerint hiç diği için, yaptığı temizlik, kendisi diîini gördiik. lu» hududumı kapıyan komüıîtetier, jiındi de araya yukarjda görüldü§ü fpzasını imlrânfsız kı'm?ktnd!r. bir rapor CENTO Konseyine veribir zaman karşı karsıya Retirmek için mükemmel bir atlama tahtası lecektir. B u n d a n s o r r 3 v e r i l r n v e birrnci\mme efkârı istikametl pek M gibi bir perde çekme^e başİami}îardır. îîaEsat. Doğu Belinlilerin hur isfemrdijlnl her dlkkatli %öz müvazifesi görmüştü. Bu siyasete dört si gibi oy b i r l i g i v l e knbul e d i l e n kestirilemtyen ve ara sıra birdenv« müreffeh Batıyı seyretmelerine mâhi olmaktır. CENTO Askerî Komitesinin Ba? şahede ettt. Ne Ruslann karşısma elle sarıldı. Millete verdiŞi müsikinci bir takrirde. S t s l i n devrinbire degişen blr rfizgârdır. Ona t> riikildl, ne de Amerlkalıları çü kanı, Iran Silahlı Kııvvetler Bastakbel refah sözünün bir kısmmda kumandanı Orgeneral Abdül H ü . İngilterenin Ortak Paza deki sayısız k u r b a n l a r ı n hatırası samimi ise, geri kalan büyük bir re yelken knllanmak lâzımdır. Kâh cendirdl. Bn içte o kadar ilerl çitnı ihya için Moskova'da bir anıt orsa. kâh boca! Aksi halde ya kati ki. Macaristan meselelerinde seyin Hicazidir. kısmmın hayalden ibaret bulunra alınması müzakereleri y a p ı l m a s ı i s t e n i y o r d u . paklanır, ya yelken bosalır.. Tekbüe Rnsyaya karşı ancak çekimduğunu kendisi de bilmektedir. ABruxelles, 8 (a.a.) İngilterenin B u n u n üzerine. p a r t i ' i l e r d e n bl ma artık bu sistemden vazgeçmesi ne yürümez. Türk Cumhurbaşkanı scr oy knllandı. Bir kaç bafta evOrtak Pazara alınması konusunda ri k a l k m ı ş v e ş ö y l e baÇırmıştır: velki meshnr Belgrat konferansınkendi mahvını hszırlamak demek Muavini, Rum gazeteki Bakanlar Konferansı bugün sa B u sofrr S t a ' i n g e r ç e k t e n öl olduğunu kendiîi de bilmektedir. da iıe Blraıanya Ba«:veki!i tneşhnr lerin Kıbns AnayasaHER GÜN BtR FIKRA: at 9 da (Gmt.) Bruxelles'de açılmış m ü ş t ü r . Bu ikinci ö l ü m tam ö l ü m VNu'nun mttşaviri olarak kendiOnun içindir ki bu yolda sonuna Çinçene aileler çergede Btıırntır. Batı Almanya Baçbakan Yar olscaktır. sını devirmoğc çalışsine refakat ettl. O zaman bir gün kadar devama mecburdur. Londrâ, 8 (Radyo) Türkiyenin yor. Baba anaya: tıklarını belirterek res Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur, dımcısı ve îktisat Bakanı Prof. Konere kararmdan «onra MosBirleşmis Milletler camiasına GeSovyet Rusyada hâlâ Stalin taLudwig Erhard, Bonn'dan ayrıla Bir dişi eşeglmlz olıa idi.. der. sesle raftarları vardır. îhmal edilemiyeııpl Sckreter olacaSını hatırına binıî makamiardan gedün saat 12 de mutad merasimle madığı için konferansa, Federal kova sokaklannda, yüksek Ana ds le getirmiyordu. ON'U'da Genel Ordunun desteklediği ayakcek kadar büyük sayıda olan bu Federal Almanya Cumhurbaşkanı Almanya Cumhuriyeti Iktisadi tş /.onuşulan iki soz şu idi: rekli tedbirleri alma Komşnnun eseglyle çlftle?tirlr Yapılan is do£ruflur, yerinde Stalincilerin. büyük müttefik ÇinS?Ureterlik makamı inhilâl edin lanma neticcsinde CumhıırEkselSns Hpinrirh Lubke'ye itimat lpri Müsteşan Alfred Muellerlarıni istcdi dik. Bir de ııpamıı olnrdn. diye dir. re. Vthant İlk akla selenlrrdcn , b k ı u nampsini takdim ptmiştir. den gnrdüklen son destpk üzprinp Armark bprknnhl; "tr İlıarra bilinmiyen Bnnn çnktan vaprnak ISzımdı. bir »ra baş kaldjrır gibi olmaları. cpvap verir. hiri olrnadı, ondan evvcl Münci j Ote ysndan Mpyico'y» tftyin pdiÇocnk atılırbir yere kaçtı Batıdi^, bilhassa Kornünist psrti Kruçef'i bu şîddptli tpdbire sevkI.pfkoşp. 8. ( A P ı Xıbrı« Cum, len Türkiyp y»ni Biiviılcplçlsi FptSelim'in. Boland.ııı. Finİ3ndiyalı j Bpn de »ıps^n blnerdlm. »• ! V E FA T lerindp. bir k»ç hflftadan beri etrnis olabilir. hnrbasknı Mıiîvini Dr. Fnrıl K ü . hi Askın dün Millî S«r«yd» yapıFnrkell'in Uimleri hahis Unnnsu vlnrp baba. çorflton ıiırstın» blr ^ y a n ı l , f («,.| j 0 ! ! ) Arif fitlvakjnaz kızı, nıThum ksy KrPmünde cerpyan etmokt» ikpn İ8 çük, Hıin yBvinlartıfi! bir b««ın t»b lan bir mprssimle Cıırnhıırbafkanı c!du fakat. Kruçef hunlardan hiç Bir kısım müsabit'pnn hu enrü tnkat njltpdpr: Vetasco flıarra. dnrdunrü Cumhur lişindp, ArlaHaki Rum baeınıni Kıb nuk?nı Arif Erdpm'in e=i. VPTEI knn knngre dolayısiyl? tıütün çiddetiyb'.rini istemfdlfi Için nibaypt iki digpr bazıları ds. tn nlsn «ıpanın iirtiüdBiılbaşkanlıeı siirefinde 14 sy 6 gün rm Anavaça«ını dovirmpyp çnlıs. Adolfo T.nppz Matpoü'a itimşıtnamp tmi rppmurı.ı Kem^l Ei"d*?nı. Dahiîiyp 1P paflak vprrnis olan bu hâdisenin jüne m.ukabil taraf Uthant itıprind'' hirlpşti. Kruçef'in bir taşla iki kıı? vurroak KKrpp harvfinın bPÎIni kır*C»kl!fl! Miltehapiısi Dr Kpnan ErdPm. tng!B^rpviide kaldık'an sonrs. nilâhiı rnskln itham plmi? vp Annyaısıty» sini takdim etmiftir. onpmi iyidpn lyiye knvrnnmsmii için en müsait îimatiı knllnTtııs ol Ve B. FELEK Müteveffa Bay ( H ) . Birlesmi* kuvvpt!»nn destPkİPfliŞi ayaklan «"yeı g"«tpri]mpei için, rp?mi roa. fiHırt tpknfnsypni Adn=ın Krdpm'in olahilir. dufi". bir vandan, riünya pfksrını, Mılle'lrr tarihindF. büyiiU hir 1 aıa iizçriıie Cumhurbaçkanli£i Sa kamların gpr«"kr>n tedbirleri alms Güney Kore SosyaHstle armPİpri, YOksPk însaat Mühonriisi Stalin'in moîo'?d«n kovulması, hiç değilse tarafsızları kazanmnk, rayını terketmiftir. Qııit o 'dsn alı. «im bııakacaktır, cünkii o bu tfAkay Orlvak'nazın kavınvnlldpsl, Kn bplki de. Sibiryonm kureyinde öte yandan, kendi devrine ve ksn Fatih INTııallim Yahya Efendi sını istemiştir. rinin Hderi idam şeUkülü. serbestçe ııntuk irat fdi nan bshprlerc görp, Cıınılııırbaşka caell C. Snvrısı Muzaffsr Erdtm, Ak bir mahslde patlatılmıs nlsn stom di prensiplerine karşı olan dış mutlkokulunu Koruma Dr. Küçüüün yııyınladıfiı basın bsnk Unkapanı Şb. şeflerinrlen Ma bombasmdan riHhn fnzla gürültü len bir kiirsü nlrsıaktaıı kıırtarmak nı tbarra, dıin mshalli saatle 17 dc edilecek Derneginin Kongr«si ıthamlar, K.hrnlı p?ıyle birlikte hilinmiyen bir yöne tpbliğindeki hir Erdeni'in büyük trvzeleri, Sıvns çıkartacak. daha fazla yankılar u halefetten kurtulmak istediği kaVP ona devletler lıukuku nizamı iTsiih Mu^llim Vahva Eferdi tlkonaatindedırler. Rum Içişleri Bakanı Polycarpr5; Seul 8, (fl.a.) Askeri Temyiz millctvekili Ccv^t Odyskmaz, Dr. yandıracak bir bombadır. çiıı bir knvvpt vcrmeU istiynrdu. hareket etmi^tir. Bu arada. Çin'in son durumu da kulunu ve Ycksul «grpnritprlni KoDoçent Kemal Önen. Hakkı Vıldız, Silâhlı Kuvvetler başkanian dün Yiorgad.iis'in Adadakı Türk bası. Mahkemesl, eski Kore Gcn.i kendisınden evıel avm vaıiSosyalist Bakl Erdem, Rpmzi Odyakmar, MuDerneginin h»ayrı bir gaile teşkil etmektedir. rumatoplantısı 12 yıllık umumlparar nına karşı ileri sürdüâü iridialara •• yet kasım 1561 fevi vapmıs olan Triçwe I.îe de ay £pce Quito'da yaptıklan toplantı Partisi lideri Chci Bak Kum'ın ammpr Odyakmnz. Azmi Odyakmaz. Çin, hâlâ Stalin'in hatırasını tanı gf nfl sait 10 da nkulda yapılacaktır. bir cevap te.'kil etmişür. Stalin'in tabutu, diktatörün dognı yolda v iirümüştü hattâ Kore .«oıuında, Cumhurbaşkanlıgı görevidevlet aleyhtarı faaliyetinden ölü Yusuf Erzıırumlu. IIilFampttin Yollu. Yiorgadjis. Türk basınmı Yu rü ölüm cezasına çarptıran 14 e y . Dursun Ody.ıkıraz'ın y.ıkın akrabası dugu jehir olan Tiflis'e mi nakle makta, Molotov'u, Malenkov'u ve Bir doktor muayenehanesi olavlannda Birle>mis MilİPtler ni, Ekvator Yüksek Mahkeme Başdesteklemektekanı ve Devlet Şura;;ı Başkanı Dr. nan aleyhtarı bir tavır takınmak dilecek, yoksa denildiği gibi ceset diğer partiıizleri kuvvetle harekct ertcrek (jiinya pn soyuldu FATMA EKDEM Camilln Gallegos'a vermeği karar la itham etmiştir. Kıbrıs Türk ba lül tarihii askeri mahkeme karayakılacak ve külleri gözlerden u dir. lisi vazifpsi sörmüşlerdi. rını tasdik etmiştir. 8 11 961 srür.ü saat 3.25 te vef?t «t zak bir meçhul yerde mi muhafaKadıköyde Mühürdar'da Salih Malum fırtıngdan «onra Moskolaştırmışlardı. Dr. Gallegos bu jını, halihazır cürüm dalgasına el tiay (H) t>u vaziieyi daha da ile görevi kabul etmiştir. Askeri Temyiz Mahkemesi ayrı. mlçtir. CenazTi 9 11 961 perşembe za edilecek? vadan »yrılmadan önce, Chou Kn Soysal admdaki ^Kulak Bogaz Burun» doktorunun muayenehaneri ^ötürmcse mııvaftak olmuştn. öte yandan. geçen gece Cumhur koymak için Türkiye ve Yunanis. ca, eski Soıyalist Partisinin 5 ida günü Eyüp camiinde öğle namarını Bu henüz bllinen bir »ey de Lai, Stalinin mezarına çelenk koy("•e:ıpl ScUrctcr scrimi mevzun, ba?kanı îbarra tarafından hapsedi tandan Adaya müşavir poliı getir. recisi hakkındaki hapis cezalarım mütaakıp Eyüp aile mezarlığına def gildir. Fakat muhakkak olsn bir mu|tu. Bu lebeple, Stalin'in tabu sine giren meçhul bir hırsız. orada •ıPdl'.ecektlr. Allah rahmet eylesln. buldugu kulak ve boğaz dinlem» Birleifnis MiUetier camiası icinde len Cumhurbaşkam Yardımcısı tllmesi teklifini ileri «ürmüştür. da taıdik etmiştir. sey Tirıı o dt, bu İkinci cenazı tunun mozole'den dıçarı atılması, Cumhurlyet 7016 iki avrı eörımin carpısmasına yol Carlo"; Julio Aro^emena ve taraftar Çinlilere karsı bir «rnıkabil hare aleti ile 14 adet dil baskısmı çalıp kaçmıştır. açt:. Uuslar vc otıi^rın arkasında j lan senatörler hapisten çıkarümısket m&nası almaktadır. ttidcnlcr bu mücsspsrnin mües'ir lardır. Eger Kruçef galebe çalarsa ve bu lik vasıflarını irniHfnıck vp buCumhurbaşkanının görevinden galebe kesin olursa acaba Pekin, TEŞEKKUR rasını hir ic boşaüma fornmu ha j uzaklaştınlmasiylç sona eren karBu kitap hakkında Dünya Korr.ünizmi idaresini kenS^1"*!1! nnncmiz line ge'.irmelî istedikleri için dnha ; caüalıkların bilânçosu dcirt ölü ve di elinde toplıyacak ikinci bir kimler ne yazdılar HÂDİYE EĞECİ'nin evvel meçiıur Troyka teküfîni ile [bireok yaral:v!a kapanmıştır. ölenKremlin rolü oynamağa teşebbüs vefatı Fobebiylp acımızı paylari sürmüçîerdi. Buna mııkabü. Vıu j lerden biri. Ögretmenler Milli Bireder mi? şan. do'it. akrnba ve arkadaşlnkuî.un müc.vyidc e bağîannıasını ' 'î'rinin Başkanı Eriuardo Flores'tir. Kızıl dünyayı »arsan bu karışıkrımıza üyrı fiyr teşekkürppacıFallh isii.veuler tle o makaırd» kuvvotli i Bu karjaşalıklar sırasmda. ögrenmız mâr.i plduğundan e«z tpnilık içinde. böyle bir ihtimali düBn Kttap 1950 • ISCO derrlnl yazmcak iradeve sahip bir insaıı arıyorlar | ciler ve halk ile güvenlik kuvvetzin tavas^utunu rica ed<Tiz. lünmek belki fazla ileri gitmek olanlar için iyi bir kayrıak olarak leri arasir.ria şiddetli çatışmalar oldı Kahire 8, (a.a.) Resmî kaynak Xoclâ AycUtı. Dr. Yr.lçın olur. Fakat bu durum, Kremlin'dekalacaktır. gençlerinüz içiu ds daima Egoci. ü ' k ü Efirci L< tlviiıt Bay ( H ) in kuvvetini muştu. Şimdi Ekvatör başkentinde . lardan öğrenildiğine göre, Mısırlı ki adamın Joseph Stalin'i mezasü'K'inc» ^'TVII"^ iirmektedir. Cumhuriyet WS:î blr der» ve örnek. bilginler ilk deneme füzesini atg^*îTemıyccektir. (' sobepten donndan bir kere daha kaldiracak m»yı başarmiflardır. Füzenin «tı. layı Ruslar oııun isnıine ve sahsıbarı febeplerin, iç ve dış sebepleClhat lışı dün gece bildirilmiştir. Reıml na itirs/ etmcmişlerdir. rin birleşmesine meydan vermelörcü, birkaç aydır çölde hııırlık Ba Idtabı baj ococuza toyiınoı v* Ö L Ü M Pura mukiihil. vumıışak tabi?.t!i den bir an evvel galebe ralması »tışlarınm yapıldığmı da ajıklalaman saman oknyarak on yıl zarfınBinnanyalı diplonml'n. Birmanva Nefise Hanımın \ ? mt'rriuTi icabetmektedlr. Bazı müşahitler, mıjtır. Aynı «özcü, yabancı b u ı n . Midiilili Avuknt tsrnıi! Kkkı da hangi feytanın etegimizden geri m?n(»3tleTini liorurken. başka tiir işlerin en geç üç ay içinde halleBeyin oğlu, Fatma Mils«bbili da sık sık ileri süruldüğü üzere, lii. Bir'.eşmiş Miüetlerin huk'alu eektlgloi Jçintza tindire 'sindire oğredilmeti gerektigi fikrindedirler. esi. Dr. Ercüment. Aydın. Dubu denemenin hazırlanması için OİDİI. n» korurkon başUa türlii harckct Atina 8, (AP) Pazartesi günü çent Dr. Uğr.r Alscknptan'ın (Fransız basmmdan) ed"ceşin> <öiivçnler dc vardır. Atina ve civarmda âniden kopan Alman bilginlerinin Mısırh bilgin babalan. Ankara M\)b^V:Pn'it lıdUi^îer Asynlı fırtınanın arkasmda bıraktığı kur lerle çahşıp çalısmadıklarım açık Çatln Attmı MUdürlüŞiînrien err"kli. Bıycglıı şahsiyelini bize d?ha . banlarının adedi dün 41 e yüksel lamaktan kaçınmıjtır. t? B:nks=l *vuktfl Ba, bir Idtsp deftfl, Arrupai bir j * iyi tam1i«;aktır. ' miştir. Askeri birlikler Atina ve Hakkında hiç bir teknik bilgi rarm çüa de.flıri. AÎJ ULVİ TEŞEKKUR \ M. FİRİi banüyölerindeki enkazi ve çamur verilmiyen füıenin atılışı, «Ayn 8/10/1961 cumarte«t günü ge t ALACAKAPTAN Oktay Akbal ı yıgınlarını temizlemeye çahşmak Şems» Üniversitesinde «Eirleşik çirtnis oldufum krizl kıymct'i j vpfat etrristir. CPnazeçi bugüp bilgllerlyle tedavi pden E.K.Î. İ tadır Kavıp adedi 1 kisidir. Arap Cumhuriyetinin ilk »tom N* gdtel omutlarla başlanan demakSi c li camiindcn iVdndî nnmnz'm Ha«t3ha'nesi Baijhekim) S?yın ; mütiakıp kaldınîacaktlr rasi davranısı ne çlrVia bn tflatla Hâlen 37 kişi çok ağır yaralı konferansı» nın başlama'iyle ayAi'ıesi V EFA T MUAMMER ECER'e. \ toa buldo I Nadlr Nadi'nin Uyarmadururada hastahanelerde tedavi nı güne rastlamaktadır. Kahirenin 4 Reklâmcılık f2fi31/T013) Asistan Sayın GÖKALP OKAV'a, î Kadn>v Ülkümcıı'in sevşi! Üs Şems'te i altındadır Gorülmemiş siddetteki banliyösü Medinet lan bunu blr ayna gibi yansıtıyor. ilk tedavim! yapan DahiHye • si. Vuciye Ülkünıcn'in âğabcyisi fırtma 4.000 kişiyi evsiz bırakmış (Heliopolis) bulunn «Ayn Şems» MütPha«J!sı Sayın î Sünıprbınk A!;m VP Sar.m MO! üniversitesi, Başkentin ikinci üni tır Sami N. özerdim: ı: r ';e?psi memurlanncîan Fu:^ V E FA T ŞERAFETTİN KILIÇ'a, : Kurtarma ve tâmir ekipleri bü versitesidir. Diğeri Nil'in öbür kı Nadit Nndi'run bu kitnbt yana tynı Ülkümen'lp Lınıan Dinoer'in Asistan Sayın BUHHAN BİL : Schiî Yiizbaçı Bahri Efrndinin i yük bir gayretle çahşmaktadır. yısmdaki Cizededir. yaalıslan Cnlemek İçin dOnOn yançı'k kıynıetli babsları, Doktcı GİN'e. her hususta yardım ve • refikası. Bapbakanhk Müstpşarı Atina ile Pire ve banliyöleri ara. Celâ! Uinçer VP Zerrin Ülkülışlon Ozerlnde dikkntle durmak geMısırda mallarına el konanlar Nrcip S m':r., ^îorkcz B?nka=ınşefkatini esirgemiyen Baçhem J mrn'in kTVinpPocri. Alt^n. Ay sında inkitaa uğraya n trenler noı reksinmeslnln flrünUdür. d ?! n S ^ i p S a n' i n ve Sr v i m Ö z j ö t e yandan Mısırda yeniden 171 ! şire Spmiha Ersoy'a. Osman öz • han. Canan Dinçpr'in vp Brrkmal seferlerine başlamıştır. ;ikm nn'ı n annf.cri: F\ 1 m a Yademir Efordiye, müstahdemdpn } kişinin mallarma el konmuştur. man, Spmra Ülkümen'in çoV1 Mal ve miilklerini kaybeden ka «El Ahram» gazetesi bu 171 kişi7H"!pğHı'nun karclpşi. Snfiyr. C^' Besim Akımsar: j Mehmet Efendi ve Sıdıka Se • kıymelii dtcicUTİ, Karb+ MnluU milp Kutîuer VP VPVPÎ S^n'm dın. erkek. senç. ihtiyar ve çocul; nin listesini yayımlamıştır. Gaze X vim'e. hartalıpım ?ürosinric gcç { Okullarda okunacnk knd.ir yayguı cmrk'i Rinbası. kıymt' !i hncs a b I a I a ri. R ab i a VP S ^ ra p P ' n' i n j miç (»Ipur.fl bizz'jt tjel^rek bcıii İ lar. felâkptzedeler için kurulmuş bale gelnıosini özledieimiz bu kitap. te, mallarma el konan bu şahıslave Turjrut Özakm:n*În knyınMAHMUT NF.DTM J minnett'ir bırakan E.K.Î. Mües J oian yurtlarria ağlamakta ve dö. sosyal geliîiııelerimizi iııceliytcek orın çoğunlujunun «ya Müsevi, ya vrilidolf ri î sese Müdîlrfl Sayın MUAMMER : ÜLKÜMEN vünmpktcdirier. Fırtmada en faz'a da yabancılar» olduğunu belirt Inııl.ır iı.in de, itiııuyla derlennıiv • KAYMAKCMAKa. ?.Tüessp«p • 8 11/951 (.arşaınba günü vıfa' AYŞE SANT zarar enrcn yer Atinanın kuzey * Teknik Muavini BEDRETTİN l mpktedir. kronolojik bir vesika önenıi taşıyaPtmiştir. Ccnazesi 9 11.961 pf^r" ü 19fil carçsmba günü Hakkjiıif:]nft;ı Pori.^tpri bölcpsidir. • SARP'a. ziyarct eden. telcfoühı ; şembe günü ösrlp namazından caktır. T.ıhmotine kavuşmu'tur. ConiDaha önceki listelerden de »nAtina ve civarmda 1927 senesindf 5 soran. t^îgrflf çpk'cn akrab^. t sonra Beçiktaş Siııan Papa caZP?İ 9'11'lMi perşfmbp günü "giçindp kfırkıırıc bir Vîinpın etrafı mahvet laşıldığma göre, üç hafta * dnft \e ^rknd.'f^Iara c?ndan to i miinden alınaral: FPriköy mele namazıiiian ponr^î H:ıcıbaymis. 1934 de, 1948 de. 1955rieve pa mallarına el konan'.arın sayısı 42^ î^'ı?tına dpfnedilerektir. r.im c.imiincîpn kaldınlacakiır. BÜTÜN KİTAPÇILARDA VE MATBAAMIZDA BULASİÜRSİNİZ FİATI 10 LİRAO1R rnrtpşi günü vukubulan su baskın dir. Bu şahıslar bugün Kahire bn Tanrı r:ıhır.ct eyliyc Çocuklan ; Ekî'nı Pucu } ' ••••h::r vı.f 7 0 1 0 lannda, aynı mıntaka büyük felâ ımında «Gerici knpitalistier» dıye j fBssın (Km 70(17) î Reklâmcıhk (2645 7008) S vaııf 1 andırılmaktadırlar. ketlere mâruz kalmıçtır. CumhuriytH 7011 > «Kruçef Lenin'in de tacını başından almağa çalışıyor» Kızıl Çinde Moskova'ya hafa tutan Arnavutiuğu destehleyici nesriyat yaptltyor Bay ü Thant Y iıon'dn bir komünit casus şebekesi meydana çikanldı Stalin'in cenızesi, Kıııl meyd»ndaki Lenin mozolesinden dışarı »tıldıktan jonra bu hâdi?e etrafında fıkralar uydurulma^a başlanmış tır. En güzellerinden biri şudur: | Kruçef. Sta'in'in ölüsünü mozoleden atmaŞa karar verdikten sonra muhtelif devlet reislerine başi vurarak eski Mareşahn cesedini koyacak yer aramağa başlamış. Hepsi birer bahane ile savuşturmuşlar. Bu arada, fsrael devlet bsşkanı su cevabı vermiş: îsrael yurdu bu i«e hiç elverişli değildir. Kadim tarihe baksanıza bizim topraklarda, dirilen ölü saymakla tükenmez! Sîaün'in ölüsünün İşin basııta seleıtler A 'V ince tarafı. I CENTO Kurmayları fopiantısı sona erdi mme efkârı riedijlroiı çok çehreli sahsiyetin tflrlü hâdiseler karşısmda. türlü davranıs ve kavrayıgı olur. Bunu bilmiyenler. bazan ondan beklediklerini bulamaslar. Haltâ tam tersiyle karşıl?«arak hayal kınklıgına ajrarlar. Amme efkârı ilk vehlede 13 • 14 yaşında bir masnm gibidir. ö n c e isin dış kısmmı gorür. Ona göre hükmiinii verir. Fakat mesele üzerinde daha fazla ısrar ettiniı mi öteki çehreleri df kendini gö»termeye vc yaşı ilerlemeye haşlar. Bunu neden yazıyorujn: Demokrasidc âmme efkârı diy« işler üzerine aŞır basan hir faktSr vardır. Herkeı bn âmme efkârını kendi tarafına çekmek ister. Lâkln bu çekişe dikkat etmeli. Pek faıla çektiniz mi? va farkına vanr, direnir.. ya Ipi konarır. O i«le alâkasını keser. Ikisı de iyi netice sayılmaz. 8u sıralarda bir kaç mesele fizerine âmme efkârı harekete getlril. mek isteniyor. Ririsi bu lene flnlverılteye ılremiyen gençler. Mesele hakikaten mfihim. Bo sene her seneden çak. pek çok liıe mezunu yüksek tahsil yapmak i»tiyor.. da yer de vok. tki taraf 1 çln de kolay değil. Çocuk tahsil yapacak. Taparoıyor. Asker olayım dlyor. Almıyorlar. tse girmek istivor. Askerlijflni yanmamış.. Boş kalmak avsrelik.. Ne olacak? Meselelprimiz çoktnr. Ba da onlardan biri. Ote yanda ıınıf yok! Hoca yok.. Kadro yok. Ama blr çareai bvlnnaeak tabll.. Umamf efkâr bnnnnla kjfi derecede llgilendl. Artık bnrada bann bırakmali. Daha fazla İleri «ritmek türlü meseleler çıkanr. Tani doıunn kaçırmamalı Meselâ: 147 ler meteleıl ba doı kaçırma yüzünden kördüjüm olmnştur. Dr. Kiiçük Rum basınmı itham etti Ekvatör'de ayaklanma Bayd ur ve Aşkın itimatnamelerini fakdim ettiler *** 5 Mtstr da Mr ftrlaitt füze Ynnanistan'da kurban sayısı 41 e yükseldi ;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle