20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
L * Apartman DaMarl «•çaaltll dolgun pan Ikramlysltrl KREDİ BANKASI TÜRKİYE İL CHP ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHII 9586/698$ 38. yıi Sayı 13.386 u m h u ri yet Telgraf v a m e k t u p »dresl: Cumhurtyet tatanbul Posta K u t u s u : Istaabul N o 246 Telefonkr: 2 2 4 2 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 9 9 «ORAN*«J fâlynos DİŞ MACUNU AÖIZA FERAHL1K OİŞLERE SAGLAMLIK, GÜLÜŞE GÜZELLİK VERİR Reklâmcılık 2532/7003 Nöbetlese iktjdarı istemediler Atatürkün vefotının 23. yıldönümü ile ilgili ihtifal Ankara, 8 (Cumhunyet Teleks) Buyuk AtatUTk un ebedıyete ıntıkalmm 23 uncu yıldonumu munasebetıyle Ankara'da AnıtKabırde bır ihtifal tertıplenmıştır 10 kasım gunu tertıplenen ıhtıfale Cumhurbaşkanı Cemal Gursel. Cumhunvet Senatosu ve Mıllet Meclısı Başkanlan, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanı, kuvvetler Arkası S«. 5, Su 3 te Ozdılek ve VJlay evlerinın oııunde gazetecılerle goruşurlerken ' sı partı temMİcılen partı lıderlerı bırbırlen ıle mutaaddıt gorusmeler japmışlar, Meclıs grupları duımadan çalışmıs ve T B M M çok hararetlı ve hareketlı bır gmı gcııımıstır Perşembe 9 Kasım 1961 Dün evvelâ Alicanla Gümüşpala, sonra ikisiilelnönütoplatıyaparakgörüştüler CHPveYTP Parti Grupları toplanarak birer bildiri yayınladılar I flnkara notlan! C.H.P. | Ş ~ 2 Ş Ç E 2 S = S E lilllilüllllllllllHIIIIIIIIM: (ECVET GÜRESİN YAZlYOR) = nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııınııır: Dun tekhf edılen «Permutatıon» nobetleşe hukumet şeklı gruplarda, kuhslerde havlı munakaşa edıldı. Netıcede bazı şart larla bojle bır formule yanaşacağı anlaşılan Y T P harıç C H P Ş ve açıklanmamakla beraber A P. nobete gırmeğe rıza gosterme Ş dıler C K M P je gelınce, son zamanlarda zaten partıler dıçı davranışta telâkkı edıldığı ıçın, onun kabul veva red karanna S kımsenın aldırdığı >ok. E Şımdı oyle zannedıyorum kı, «Pekı, dıveceksınız, bu formul |Ş ıltıfat gormedığıne gore, mesele nasıl halledılecek ve partılerın hukumet teşkılı konusundakı tutumları nasıldır'» Anlatavım ;; C H P . kabınejı kurmakta ıddıalı ve arzulu, hattâ bu akşam 3 Arkası Sa. 5, Su 1 de E Koalisyon için düşündttğtt programı açıkladı, Y.T.P. ise teblig çıkaran A.P. ye kırgmlıgım bildirdi Ankaıa 8 (Cumhunvet TelekO Cumhurbaşkanı Cemal Gursel tarafından Senato ve Mıllet Meclısı Başkanları vasıtasıvle sı\ası paıtılere bıldırılen. dun mahıvetını bıldırdıgımız «Permutatıon teşebbu«u» valnızca Y T P Meclıs Grupunda tasvıp gormuş, dığer partıler bunu uygun bulma mışlardır t YİME HİÇBİR NETİCE YOK. Fakat bu hararet ve haıekete ıağmen hukumetın kurulması konusunda hıçbır gelışme olmamıştır Partıler bugun de aralarında anlaşamadıklartna gore Cumhurbaşkanının yarın partı lıderlerıyle bır goruşme vapacagı ve mutaakıben Başbakanı tavın edeceğı bıldırılmektedır Şımdıiı gorunuse gore ve kuvvetle muhtemel olarak Başbakanlık gorevı C H P Genel Başkanı Nmet tnonuve verıle Arkası Sa 5, Su. 7 de ÇALlŞMALAR BİRDEN HlZLANlYOR Bu venı usulun uzerınde cıddı olarak durulmamıs fakat Meclıs açıldıfiından berı devam eden ko alısvon teşebbuslerı bu vuzden hız kazanmıştır Bugun Mne koalısvon konusu ıle ılgılı olarak sıva Bir köyde particilik yüzünden çıkan kavgada 30 kişi yaralandı CHP ve AP lilerin kadınlı. erkekli ve çocuklu ikiye ayrılarak yaptıkları kavga 4 saatten fazla sürdii Va>serı 8 (Telefnnla) Yahvalı ılçesıne bağlı Dereko/u halkı, partıcıhk yuzunden bugun buvuk bır kavga yapmışlardır. Kf'y oğretmenı M B K uvelerının resm.nır bulunduğu tabloyu, ko^e gelpn camcıja çeıçevelettığı kov un A P lı k^dırlaıı tablovu, caı^nnın elınHen alıp yırtarak, «üğretmen, okula resım asacaksa, Gumuşpala'nın rfsmını assın» d've bağırmışlardır Bunu duyan C H P lı kadınlar, madahalcd^ bu luumuş ve aralarında cereyan eden munakaşa, kavgaya donmuştur Bu ânda buyuyen kavgaya çp eukUı ve erkekler de katürrı; tarafıar bırbmne ta?, «opa ve a» tuleklerıyle saldırm'^Urdır. Kav . f a «onunda 1 C.H P. lı, av tufeğın Arkası Sa. S, Sfi 5 te CHP ve YTP tebliğleriPin metinleri Inöıtii bir program mahiyetitıi taşıyan tebliği izah etti Ankara, 8 (CumhunyetTelek») C.HP Meclis Grupu bugun ogleden sonra saat 13 de yaptığı toplantı sonunda aldığı kararları bır bıldırıyle kamu ovuna açıklamıştır. BoTfa kabatıat mi? Azapkapı Taknim volunun açılması irin vapılacak iıtimUkterin bedelini 30 milvon olarak tahmin etmişler. Vali «tse baglavın!» emrini vermi;. Tam kazntalar tslemeve hazırlanırken btr feryat «Aman ıstimlâklrri dardnrun, bız 39 mılvon dedik ama meter 309 milvonnmg.» Tphmınde i'ahctsizlifin bövlesi olur mu, diyecefiz ama biz a'lındt bu ışın rekorn kırılmıvan drÇişmez gampivonnvuz. Daha dun «hele seçimleri vapalım. memleketın ozlediği sııkun ve istikrar nasıl bcmen teessns cdecektir, eorürsunuz» demedik mi? İMe gnruvoruz \e 300 milvnnu 30 milvon tahmin edenlerın snçu gozumuzde ufaldıkça nfalıvor. Eğitim Bakanı ve Rektorler dun japılan müsterek topUntıda Inönii tebliği okuyor Dorduncu kâğıt fabrikasının açılışı munasebetij le >apılan torenden bir gorunuş Ba bıîdırı. saat 18 30 da Genel Başkan İsmet tnonu'nün yaptığı basın toplantısında kendısı tarafından basın mensuplarına okunmuştur Bıldırının metnı çudur < C H P Meclıs Grupu. bugun memleketın ıçınde bulunduğu şartları ve hukumet teşkılı konusunu muzakere ederek aşağıdaki hususların umurni efkâra arzını kararlastırrmçUr 4. kâğıt fabrikası dün törenle açıldı «. İzmit'teki 71 milyon liraya mal olan tesis, 5 yılda kendisini amorte edecek ve yılda 4 milyon dolarlık döviz tasarrufu sağhyacak. Izmıt Kagıt Fabııkalarmın Mİda 25 bın ton gazete kağıdı ve 21 bın tnn vazı kagıdı ımal edecek dorduncusu dun vapılan torenle ışletmeve açılmıştır SEKA sınema salonunda saat 15 15 te başlıvan torende Fınlandı\a Sanavı Bakanı H Ustıch, Sana\ı Bakanlığı Musteşarı Fıkret Suer. Fınlandıva Bujukelçı^ı Ekselans Pakaslahtı, Sefaret erkanı, Kocaelı Vah'l Husnu Baser, Kolordıı Kumandanı, Donanma Kumandanı ve davethler hazır bulun muşlardır Arkası sâ. 5, Su 8 de Pariilerin hükümet kurma sansı 15 ekım seçımlerınm sonucuna gnıe partılerın Mıllet Meclısmdekı uve savıları, bu paıtılerden her haneı bırısının tek ba«ına hukumet kurmasına yyetmemektedır Bu durumda, çok partıh ve demokratık rejımle ıdare edılen memleketlerın bır çoğunda gorulduğu gıbı. ıkı veva gerekırse ıkıden çok partının bırlıkte hareketle karma hukumet kurmaları zarurıdır. Ancak, karma hukumet teşkılınde Bakanlıklaı ın partıler arasınl da tevzıınden daha once ve ılk plânda duşunulmesı gereken husus, ı rovle bır karma hukumete kalılacak snasî partılerın, bazı muşterek temel fıkırler ve bır hızmet prog. ıamının esasları uzerınde anlaş. malarıdır CHP 51 olarak vem lnukumetm kuıuluşunda temel teşkıl etme^ı gereken fıkırlerı şu noktalarda ozetlemeyı mumkun goruvoruz Arkası Sa 5, Su. 6 da K zıloSln, dun \nkarada gazet»cı1prle bırlıktp dolasırken Ktzıloğlunun îiyaret ve temasları Ankara 8. (Cumhunvet Telpks) Dun gec= Ankarava g°l. n,ıs bulunan Vatıkan Bu^uk Elçımi7 Muharrem th^an Kizıloğlu hus'ip prkendpn Dısı^len Bakanlı ğındd İFiîip'iUrına ba^lamı^tır Arkası Sa. 5, Sıi 5te Menderes'in luhuna mevlit modası ı yurudu Bunları tertip edenler Atatürkün isminden de istifadeye yeltlniyorlar Izmır 8, (Telefonla) Ata. turk'un olumunun 23 uncu vıldonumu ve Adnan Menderei'ln olumunun 52 ncı sunu muna*ebetı\ le 10 ka. Mm cuma gunu oğle ve yat. sı namazlarını muteakıp Hı. Arkası Sa 5, Su i de ATRILDI CumhurbaşiJnlığı kontenjanndan Senatorluğe seçılen tzmır Valı v e Beledıve Başkanı Burhanettm Uluç dun torenle ufturlanmi'tı Sabahlçjm sajt 8 den ıtıbaren Vılâyet onunde toplanan kalabahk bır halk kutlesıyle a« kerı ve mulki erkan ve kon=olosluk mensupları Uluç u tezahuratla uğurlamıslar, bu arada kendısi ıe buketler ve hedıyeler vermışlerdır Resımde Uluç morasım kıtasını selamlarken gnrulujor A"kara 8 (CumhumetTeleks) Saat 10 da başlıvan toplantmm Mılli Egıtım Bakanlığının dâve ılk kı<;mı saat 13 e kadar devam tı uzerıne bugun umversıte rektor etmıştır Bu toplantıda unıver=ıtelerı toplanmışlardır lerin çeşıtlı fakultelerıne alınacak Mılli Eğitim Bakanı Ahmet Tah talebeler ıçın ımtıhan ve kontentakıhç'ın başkanlığında başlıvan lan meselelen ıle fazla sayıda oğtoplantıja Ankara UnıversıteM rencı alabılme ımkânlan goruşulhenuz fakultelere kavdolHektoru Ord Prof Suut Kemal muş, Yetkın, Istanbul Univerıtesı Rek mıvan öğrencilerin a'kerlık durum toru Ord Prof Sıddık Sami O larının tecıh ıçın Mılli Savunma nar, Teknık Ünıver«ıte Roktoru Bakanlığına başvurulma«ına karar Prof Fıkret Narter ve Ege Ünıver verılmış, Ankara Ünıver5ite=mın = ıtesı Rektoru Prof. Mustafa UIu çeşıtlı fakultelerıne aıt kontenjanların arttırılma>:ı hususu ve dığer oz katılmıslardır. Universiieye giremiyen öğrencilerin C.H.P. 147 lerle ilgili durumları teker teker tetkik edilecek bir kanun tasarısım Meclise »veriyor Dün Eğitim Bakanının Rektörlerle yaptığı muşterek toplantıdan sonra yayınlanan tebliğde öğrencilerin Bakanlığa müracaati isteniyor unıvresıtelerın durumları gozden geçırılmıştır Toplantıyı muteakıp Mıllî Eğıtım Bakanı Ahmet Tahtakıhç, sabahlevm oğrencı meselelenmn go ruşulduğunu, toplantıva oğleden «onra devam olunacağmı ve akşam uzerı de bulten vayınlanacağını bıldırmıştır. Rektorler toplantısı oğleden son ra da =aat 15 ten 17 re kadar devam etmıştır Bu toplantı sonunda Mılli Eğitim Bakanlıgından aşağı Arkası Sa. 5, Su 5 te Hâletı CHP Grupunda bulunan tasarı 114 numaralı kanunu kaldırıyor Ankara, 8 (Cumhum PtTeleks) 147 unıversıte oğretım uyesının umversıte Ue ılışıklermı kesen 114 sajıh kanunun kaldırılma«ma daır Zekı Zeren ve arkadaşları tarafından bır kanun teklıfı hazırlanarak Cumhumet Halk Partısı Grupuna verılmış+ır Grupça kabul edıldıkten sonra Meclıs Baskanlığına venlecek tekhf şjdur«1 27 10 1960 tarıh ve 114 sayılı kanun, butun h'ikuki netıcelen ıle bırlıkte vururlukten kaHırılmış ve adı geçen kanuna eklı bır ve ıkı numaralı Iı=;telerde adları Arkası Sa 5. «n. 4 de Motorlu tren Balıkesir^e bir kamyonla carpısfî ,.«, 100 nıetre kadar süruklenen kamyonun soforıi i'e yanınHaki bekci feci sekiide parcaİRnarak bldu'er Balıkesır 8 (Telefonla) Bu saTren v olcularından hıç kımseve bah tzmırden ka'kıp =ehrımıze gel bır şey olmamıstır Arızalı \."<;on s mekte olan motorlu tre.ı sehrp şehrımıze bırakılmı^. yo''U'ar bakılnmetre meşafedekı çım»nto fab ladan tzmır ve Ankara>a avrılmısrikası geıt jerınde ve <aat 13 23 te İ3rdır onune an«ızn çıkan çımento fab Arkası ha. 5 Su i tr rıkasına aıt kamvona çarpsrak 100 metreden fazla çuruklemıstır Sa atte 120 kılometre suratle yol ala" mototr=aın makınıstı kamvonu goruice fr<=n v apmı«a da, çarpı=ma yı onlıv«memı=tır Çarpısmads karo ' on oar'ja parça olmu«, sofor Mu; tafa Bakı=oglu ıle vanında oturai j fabrıka bekçılcnnden ve uç çocuk ' Kavşen 8, (Telef'inla) B)ise ^ahıbı M»'"met Sarmç f"c\ sekıld» Cezaevınde vatmakta < lan rtu > K parca!anaıak olmu=l"rdır Bu vuz Cumhurba«kanı Celal Bavaı hf> den bu ha'*akı trpn spfprl^rı 4 sa yetı sıhhı^eve çıkmabi ıçın ken'iıat kadT a^simiştır Mofnrlu tre s'nı hastahaneve natİPtniek ı=t°. ıın on kısmı da hurdaha« olmus1 yenlere bugun de ıtırazda buuntur 400 b n hra kadar zarar olduj muş ve he> »<ı sıhhıve\p ç'k^i'va. ğu tahmin edılmektçdır. Arkası Sa. 5, Sü 3 te Bnkanlığın ve Etibankın elektriğe zam taleplerini Belediye reddetti Beledi\e Başyardımcısı Turhan Ertuğ: «İsterlerse bizi buradan kovarlar, fakat asla zammı tatbik ettiremezler» dedi. (Yazısını 5 inci sahifenin 4 iincü stununda bulacaksınız) YAPIŞIK KARDEŞLER CHP Meclıs Grupu arazl vergısının kalkmasını tsklıf ettı Gazeteler Bayar, gitmeyi reddeîfi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle