12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURtüET 7 Kasnn 1961 Millî takıma yeni oyuncu alınmıyacak Nillîler yarın B. Spor ile antrenman maçı yapacaklar, Ruslar perşembeye geliyorlar dında ıkı ıdman vapacaktır Bu muhım Tnu'abakavı ıdare eHalen Erıvanda kampta bulunan decek olan Israellı hakemler ıse Rus mıllı futbol takımı per<;embe cumarteM gunu şehrımızde olacak Lefter Hılmı ve mıllı lıs maç gunu ak^amı uçakla çehnmıze ge larrlır Portatıf trıbuıı \e maça rağbet ları olan Cahıt ıle Ogun un kampa lecektır Herkes tarafınHan pazar Pazar eunku Rj=>a maçı ıçın katılmasından mnra kamp kadro gunku maçın favontı olarak kabul 'iı tamamlanmıtır Futbolcıılar edılen Hıı« takımı Dnlmabahçe sta Gazhane tarafında portatıf trıbun kurulması ıçın teşpbbu=e geçılm «dun de evvelce te<=bıt edıîen progtır Dığer taraftan şehrımız ıle rama znre «abah kultur fızık \ap bırhkte dıgpr \ıla\ et!erd«"n Futbol mışlar nçlprjen conra da topla ça Federa c vonuna vapılan bılet mulı«m!=lardır racaatı 150 000 ı bulmuştur Bu Teknık Komıte u elen bu hafta durum karçı«ında Fedea*\onun l'mırspor \e Altınorduva kareı na ıl bır karar alacagı merakla o i n n a n Lefter \e Hılmı hakkında bpklenmektedır henuz karar vererek bır durumda olmadıHarını ve avrıca kadro^a \enı o\uncu almaw duşunmedık lerını sov lemektedırler Bu hususta Komıte u\e'erının varın vapılacak olan Be\o£lu*por maçından sonra katı bır karara \a racakları tahmın edılmektedır Bu tun bunlara rağmerj ırlarecıler Ru5\a maçında tecrubelı futbolru olarak Lefter e son hır defa daha şans tanımak ıstemektedırler L^f ter sağaçık olarak n> natılmarlıgı takdırde \erıne Ogun duşunulecektır mız Dunja KupaM maçı ıçm mılh futbol takımımız son antrenman maçını varın Dolmabah(,e stadında Bevoglu<;por ıle japacaktır Ruslar, perşembe günü gelivorlar iHiınıınnnı ınıınnsiiıiL HAFTA İÇİNDEN SPOR OLAYLARI Mahallî ligde takımlar Geçtığımız hafta cumartesı gunu Şeref Stadında ovnanan Mahallî lıg maçlarında sevrettı ğımız 6 takımın durumlannı kı saca tahhl edelım H4SKÖY: Lıgın başında dağınık gorduğumuz Kırmızı be\azhlar son haftalarda takım hahnde topdrlanmışlar ve netıce alıcı futbol oynama>a baçlamışlar. dır ANADOLU: 1 pu\aWa kumenın sonunda gıden Yeşıl.bejazlılar çımdne kadar \aptıkları 6 maçta bır varl'^ £~ terememıçlerdır f BETLERBEYÎBun\e=ınde n bırçok bırıncı • ıruf eleman kavbeden Bofazın ınce futbo'j ıle tanınan Kırmız > \esiMi takımı boşluklarını gpnç \e î'tıdatlı futbolcularla takvne etmışler ve IM netıce l»r alsrak pu\ an cet\elınm 2 sira=ina uk^elmışlerdır ETÜPMorsarılılar maçlarını kade rın ehııe terk etmış vaznette. dırler SAR1TER: K»ndılerınden çok şevler beklnen taraftarlarını tukutu ha. \ale uğratan Lanvertbe\ azlı lar du'eleceklerı beklenırken kotu^e dogru gıtmektedırler SÜLEYMANtYE* 1\ ı bır antrenor elıne duşen SIN ah.be\ azlılar takımlarını gpıiilfştırmı^'er \e gıttıkçe gu zel n dçlar çıkarma\a başlamış larcır lışması ıle başarılı maçlar çıka nrken t T Ü Iıler de muvaf fak olmaktadırlar G Saray eskı ve formdan uzak olan ele manlarından bir çevler beklemekte onlan dınlendırme vo. luyla ıstıfadevı duşunmekte D Şafaka i«e tamamen koçlan hatası ile ıvı ve enerjık ta n ın kım olmasına rağmen beklen. mnen mağlubıvetlere bojun eğmektedır VOLEYBOL Volejbol teşvık maçlarına geçtigımız hafta devam edılmış ve Fererbahçe kendı grupun. da Bevkozu 3.0 yenerek grup bınnciM olmuştur tkıncı grupta Daruşşafaka ve Ga'atataray da rakıplennı yen mi'lerdır G Saray 3 R Paşa 0 D Şafaka 3 B Kov 0 Bovlece bu grupta da bu ikı rakıp bırbırlerı ıle onumuzdekı bafta karşıla^ıp gahp gelen Fenerbahçe ıle Teşvık Turnu. va=ı fınâhnı ovnavacaklardır BATUR (FBahçe) r t N L E R <Dz. H O.) Yıne Millı Takıma seçıldıler Balkan şampiyonası aralık'ia Osküpie yapılacak Basketbol Millî takımı açıklandı edılebılecegı 2024 aralık tarıhlennde vapıla. zetlerden sarfınazar cak olan 3 uncu Balkan Basketbol gıbı ılâveler de >apılabılecektır sampıjonasma katılacak olan Bas ketbol Mııli takım namzet kadro. su dü n Federasjonca açıklanmıçtır ^nkara Mulkıvehler Bırhğınden Ersan Salıhoğlu, Orhan Gırgın, Uğur Ankara Kollejınden tu llker, Ruş. Karar verildi: Moda hiikmen mağlup! LEFTfcR (Idarecılerı duşunduru\or) Hun tnplaran Pa ketbol TertiD Komıte=ı geçfn hafta ovnanan Mn da=pnr Be%OEİu~por maçında ^5 maddeve avkırı olarak en fazla ıkı \abancı basketbolcu ov natabıleceeı halde uç vabancı ovnattığı ıçın Mnrla^por takımının hukmen mağ lluoıvetıne karar vermıştır SPOR Takımlar 5 sene için ircmsfer donduruldu Yuzde 50 60 80 50 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 HAFTAMN EN İTt&l Bu hafta uç şehırde \apı!an mıllı lıg maçlarında Izmırspor haftanın en ı\ı takımı «eçılmi'tır Fakat tzmırsporun bu başarı^ında Guıcan en ba^anlı o\ııncu olarak t'ma uz etmıştır Bu arada Gurcanm son haftalarda ıstıkrarlı bır o\un çıkardıgı da unutulmamalıdır ESKRİM En son netıce 01 11 01 03 01 01 21 02 «12 14 03 01 Tahmın 102 2 1 02 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 Mali krize karşt 10 kulüp birleşti Yerinde bir karar ı BİSIKLET ANKARA BISİKLET MVS\ BAKASI Bısık'et ^lanliaı faalı pt prngıamı g"iec;ınce \tıkarada \aoilan 30 kılnmetre lık musabaKada a^agıdakı netı ce'er alınmı^tır 1 Er^ın So\erriem (1 «aat 29 dakıka) 2 Ertan Özsoy dakıka) (1 saat 31 Şekerhılâlden Ibrahim Turkıve Rusva Harb Okulundan Cnal BujukVef a Karagumruk a>can, latanbulsporFerıkov Gazı Eğitımden Orhan Ankara D SporŞ Hılâl Istanbul Daruşşafakadan H a . AltınorduGoztepe şım Ülku Yakın, IzmırsporAltay Galatasdrdidan Erca n Deveku. Y KJ2mnı v etDavutpaşa »uoğlu Yavuz Demır, Fenerbahçeden Halü Dağlı, Meh Eyup Taksım Haskov Galata met Batjralp, Yolspor Hacettepe Dz H Okulu Gucunden Şen. gun Kaplanoğlu, Tuncer Kobaner, Ankara ESporTSpor Karabuk Demır Çelık Modaspordan Ateş Çubukçu, Zonguldak Işıkspor ÎTÜ den Erdal Povrazoglu Kadro se>val olup, form ve dı Sakarva Ada Gençlık ?ıph n durumlarına gore bazı nam Sakar\a Idmanvurdu Galatasaray, atletizm şubesini tekrar açıyor Galata^arav Idare Hevetı bır muddet once kanatmış oldugu at letızm sube=mı tekrar açmava ka r?r vermi'tır Karar «por çevrele rınde memnumvet ıı\ andırmi":tır 12 ıııımıiMummiMimıiMMiıııııırmıııııııımıiMiıiMMimmınıııi! iMiıınıuiM Mıllı lıse dn'ııl Utanbul kjlup lerı ıçındp bulundukları malı krız c en kurtulrrsk ıçın 5 kiMİık bır komıte kııraidk faalı\ete geçmıs leıdır Orhan Ercudeı Netatı Ka rakava Şekıp Okıi(,uoslu Ha\rul Uh GuNenır \p Nu^ret Goktuna dan mute^ekkıl komıte dun G Sa ra\ Kulubunde ılk toplantısını \apmıştır 5 gun aevam edecek olan toplantıdan «onra he\et bır ra por hazırlnarak Federa=%ona vere cektır Bu arada komıte 10 kulup arasında tran'ferın 5 sene ıçın don durulması kararını da a'mış bulun maktadır Knmıte bugun de topla nacaktır KONYA BİSİKLET YARIŞL\RI Üç haftadan berı de \am etmekte olan bmklet musabakalarının 3 uncusu 30 kılo metre uzerınden \apilrrgs ve ajagıdakı netıceler ahnmıştır 1 Rıfat Çahşkan 2 Ahmet Nalçacı 3 \ elı Gunden ıı î'tanbul E'knm Şampnonası geçtıgımız hafta ıçınde T E D Kulubu salonunda vapılmıştır Alınan teknık netıceler su se kıldedır Bavanlar Flore • 1 Ifakat Mergen, 2 Sılvs Asc oğlu Erkekler Flore 1 Oktav Orton 2 A' kut Zevbeker 3 Sumer Hetman Erkekler Epe 1 Sumer Hetman 2 Avkut Z" b»ker 3 Oktay Orton BASKKETBOL Erkekler Kılıç Ic p t a«ketbolumuz ın bu 1 Sevvıt Mı«ırlı, 2 Kemal punku çehıesı Spor ve Sergı Mı«ırlı 3 Denız Öçguden "^aravında 4 haftadır de\<jm BURS^•DA ptmekte olan Ntanbul ba^ket• B» kategorısı ba>anlar flore bnl hg maçlarında Turk bas. erkekler epe Turkıve çampn oketbolunun bugunku dururau. na>:ı ıse Buriada yapılmıştır nu gorebılırsınız Her ne kadar Teknık netıceler mev<;ım başı ı%e de takımları. Bavanlar Flore 1 Sayan mız kalıteh basketbol ovnajaDalhk (Izmır), 2 Muyesser rumakt^dır Geçen senenın Is Alkışer (tzmır) tanbul «ampnonu G Sarav 5 Erkekler epe 1 Husevın ıncı \e Turkne şmpıjonu olan Sozen (Ankara), 2 Tacettın D Şafaka ı«e 6 ncı durumda, özı« k (Ankara) 4 uncu olan Fenerbahçe de 1 Takım tasnıfınde Bavanlarda ıncı durumda bulunmaktadır tzmır, erkeklerde Ankara bırin Fenerbahçe \azdan aevamlı ça cılığı kazanmıştır rııı tıııııııtli ııııııı ıı ı ı ı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i M i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı ı ı BOYLE SANDVIC VARKEN AC'KMADAN DUNYAYI DOlAŞABlllRlMi GAYET TABH ı BOL SANA SURÜLMUŞ EKMEK SIHHI, BESLEYİCI VE NEFISDIR HAYDI GIDİYORUZ' TAM FORMUMDAYIM KENDIMI OYLE DE KUVVETU HISSEDIYORUM KI T FEVKALÂDE ELBETTE SANA SAYESİNDE SOĞUK ALGINLlGl p Biçki Kitapları Temel Bıçkı Butun Lira kadın elbıselennı tek bır metod esası u?erınden hocasıı oğre % ten ana kıtap 15 fcrkek gomlek ve pijamaları 7>5 Sıipans, kltapların bedelı, 5 ) Krs posta ucret] ıle bır 1 lıkte Zıya Canal Istanbul P K 973 a'iresme gonderıl dığınde derhnl taahhutlu gonderılır Başlıca tstanbul kıtapçılannda bulunur. Cumhurnet 6934 • •• •• •*•••••••••••••••••••••••••• ŞÜKRÜ CA\TAL'ın TURKİYE EMLÂK KREDi BANKASI iasını ISTANBUL SENESENEVLERDE BIRER APARTMAN DAİRESI Ankars $u6«mlzd*n Ankara Y*nl»thlr $ubtmlzd«n lıl*nbul Bah^tkapı " B u r i j $ub*mtzdtn lıparla " KAZANANLAR TDccar Ev • Atölye Otomobıl Kamyon Klinik vt bilumum I? yerlennın Y T/7SJ1 H t u p ND. IU A» (37 H«».p Ne Iu Y«pi Kaep. B/15U '• " Cahll M5 Ht>ap No, Iu M t ı l y t t Cl " " bmı KA\IP Pasomu kaybettim Hükümsüzdür Selahattin Çakar Cumhurijet 6918 . • » » • • • • • • • / • ••• • • • • • • • \ D O K T O R 50.000 lira kazanan: Ankara V»nl»thlr Şubtmlzdtn 12 H»t«p No. Iu O. O. T. U. NAZARI DİKKATİNE AMERİKAN BELEDİYE ve TRAFİK ŞUBELERİNıN TAKDıRLERıNı KAZANAN 10.000 lira kazanan: Islanbul Galata Subemlzdcn V T/200M9 Hctap No. Iu 8»rt l Ziyaeddin Maktav | Knlak, Bnrun Roğaz • (A|ız, Dı$) Hastalıkları * Muteha»sısı • Taksım Receppaşa caddesı J Park Apt 5/1 43 30 98 • Cumhumet 6936 2.500 lira kazananlar: Ankara Yenlşchir Şubcmizden stanbul Eminonu " " Galata " " Bah^ekapı " Izmlr Altaneak " IS199 Hesap No. Iu Nteat 2S71I " Ismall Ferld» 40049 " 3M9O " " Stmahat V9 " " Sevfl Turkıyeye ılk defa ıthal TESİRLİ UFAK UCUZ 1.000 lira kazananlar: Islanbul Bahçekapı $ub«mlzd«n • Ataturk Bulvan ' Izmlr . Karvyaka Usak Edlrn* Adana Trabzon " ' " 1507» Htsap No. Iu Ayton Y.T 221S«0 • (uzan " Abdull»» B/»8 " V T/1250»» ' " Nermln V3 * " Nazrfe 1 72 " Munew»r 111 ' " Yapı Koop. Y T/IS0137 •' " Faruh OTOMATiK YANGIN SÖNDÜRME CiHAZI ELEMAN Aranıyor Muhaberat ıçın Ingılızceve bıhakkın vakıf ve \azı makıne«;ı kullanabılen bır bayan \eva bava ıhtıyaç vardır Adres Po^ta kutusu 597, Galata İL <t843 6925 500 lira kazananlar: Ankara Şubemlzden YT/74S8 VT 3746 V8 Istanbul Bahçakapı Şubemizden ,* t* MUHİM! Içlndtkl nuyl kstlyeo bozulmsz n değıstınlemez. Benzin istasyonlannda ve Eczahanelerde bu unur TDrtdYt dttrfbOtSrtl V CAKARTAŞ TaMakslı Cam Porulen h m 12 Ts! 2 2 5 3 6 4 OPON, baş, dış, adale, sinır. lumbago, / romdti7md dgnlaıını teskın eder KATI PARAFİN ALINACAK Bolu Sun ı Tahta Fabnkası Içın 150 ton KATI PARAFİN kapalı zarf teklıf alma suretıjle satın ahnacaktır 1 Ev«af ve mutemmım malumat AL IV servısınden oğrenılebıhr 2 Tekhfler 13 11'1961 gunu aksamına kadar mucse^emız \eva Galata tstanbul Şubemız holundekı alım teklıf kutu«;una atılacaktır 3 Mue^sesemı? ıhaleM vapıp Vıjpmamakta mıktarı azaltıp çoğaltmakta ve dıledığme vermekte =erbesttır 4"4R 61 3894/6917 (Ba^n Alım ve Satım 9863/6932) Muessesesi Izmlr Kanya Sinop Ataturk Bulvan Kadıkoy Karsıyaka Hesap Ne. Iu Hamdl r* * ' F. Rustem • • • * O. Yurllan 14640 Hesap No. Iu Semfha V.1242 " " HayH 57S7 " Halll V137S0 " " H. Mactt V.103 " " Neeatl Y T/95661 " " lütfl V.29 " Hamdl Ayrıca Hesap numaralarımn son uç rakamı 407 204 S90 495 089 Ofig 4.S6 723 705 889 ıle bıten butun hesaplar 100 er lira te»ellı ık ramıiesı kazanmıslardır TÜRKİYE EMLÂK KREDı BANKASI TELEFON CİHÂİ Basın 9867 6931
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle