20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHUEİYET T K U D B 1M1 r ORSAKALİL f o T Istanbnlvn tarihindeki tnefbnr zabıta vak'aları REJAD EKREMKOCU Tajdyyiiddin Zenbur G Ü N Ü N K O N U L A R I HEM Cünün meseleleri 5 railyon liralık banka dolandırıcıhgının tahkikatıns ait haberleri takip ediyor mvınnıtz? Samkları çöyle bir gözden geçirin bakalım Bir »eyahat acenUii gahibl, bir banka nfidflrfi, bir sabık Şehir Meclisi âzası vesaire vesaire .. Yanl hemen hemen hepsi lâalettâyin vatandaş de£ll, ietlmat mevhl aahlbl mnteber, aydın kişilcr... Dolandırıcılık ber memlekette çlıjr, bnnu bazan bir kişi, bazan bir sebeke yapar. Aina bu g«b«ken(n bövle blr aydınlar toplaloğu olpşu sanırım hiç bir men}lek«tte görillmeı. Arkamud» bırakHfımuı yıllarm bn mlllctin ahlftkınd» açlı| ı gedikleri galiba htç bir « m a n kapataaaıyaeati». Sabit gellrliler kitltsl. Maliye nuarındm idMl bir »ataudas topİQİU(ud.ur. çOnkfi bunlara ver»l Wrhetmek çok kolay, bn vergiyi toplamak daha da kolaydır. Bugfin ayda 500 lira glbı bir aileyi çok güç geçindirecek bir miktar kazanan adamın verli, tasaruf bonosu, tşçi Sigortaları primi vesaire olarak Hazineye 100 liradan fazla para ödedi&ini biliyor mnsunnz? Hal bövle ıken, yani Türk vaUndaslarının bir kısmına yük letilen verçi yiikü onların tahammülünü a«mı« ikcn 8 C.H.P mlUttvekiliniıı araıi verglsinin ilgaaı Içtn MeelUte dntrfe bazır ladıklarını duyoyoruz. En az vergiy* t&bi elan, hattâ fcltr varglalnln hi« aframa dıfı ziraat sahasında arazl vergisinin de ilgasına hazırlık gSrülürken insan böylece bütçede basıl olacak 80 mllyonluk açıfın nasıl kapatılacağını kendi kendine soruyor, Bari olda olacak onu da sabit gelirl) vatandaşın omnzlarına yükletiverelim. l»ki D F, nin kurmaylan; Bize liıım elan büyük »ehir balkı de{U. k»yl4dür, Ken disini düsündügüratU koylö biı* r«y vcrdlklen t«nra asla yıkılmayız, diyor ve öyle davranıyorlardı. CHJP, milletvekilleri de aynı düşünce 11e gelecek «eçimler için \atinma mı giristiler, dersiniz? Akıl İçin yol birdir, d«rler. Ker (Urh|ind«n Onlv«rsiUlere alınamıyan lise mezunlarını kurtarmak üzere üniversitelerrmizin gece tedrisatı yapmalnrinı istemeye bazırlanırken bu tekllfin Ord. Pr«ıf. Sadi Irmak ve 8 «rkada^t Urafındtn rtamtn ortaya atıldığım gürdük. Umarız ki bu teklif ele ahnarak islenir ve tatbik sabasına konur. Yüks»k tahsil yapmak için 12 yıllarını barçayan bn ço eukları «h» yaparsanıı yapm» deylp sokaga atrnak MaarlfimiJ için de, hattâ Devletimiz hesabına da hazin olacaktır. Cevat Febmi BA9KUT < müslümanlanndan Hacı • Takıjuddin Zenbur tstanbula, hilâfet oıakamı ve âlemi islâmm âbiruyı'dir diye ziyarete gelmiş, şehrın güzelliğmden ve insanlarının nezaketinden hoşlanarak ikametini bir yıidan fazîa uzatmış. hattâ ufak tefek ticaret işleri ile meşgul olrauştu. Ve nihayet memlcketıne gidip bir «na, ikı karı, üç evlât, btrksç da sadık ve emektar bendeden ifcaret ev halkını, yükte hafıl p»hada ağır eşya, mücevherat ve nakdini alarak Istanbula dönmuş, Samatyaâa Davutpa?a l«kele^ınde güzel bir bahçe ve konak alarak yerleşjnışti. Alim adamdı, fazıl adamdı, ehli dll, ehli »ohbet adamdı; fevkalâde misafirperver, hayırperverdi, kısa laman içjnde semtin sevılen ve sayılan bir iimasj. esrafından olmustu. Cavalının konagı, tstanbulun ilim ve irfan mahfıllerinden biri oldu Devrin uleması, üdebası, suerası Hacı Takiyüddin Zenburun konağında «ık sık toplanır oldular ve onun lohbetlerinden zevk, nakıs aldılar. Çok gezmişti, çok görmüştu. sozleri daima renkli, tatlı, canh. mevzuları da isitilmemış seylerdi, hep taıe konuşurdu. Hafızası, Farj ve Arap edebiyatı kütüphanes idl. Ve derlerdi ki, çay ancak H Cavalının konajında içilir ve pilâv ancak Hacı Takiyüddin Zenburun •ofrasında yenilir. Beyaz çay çok buruk, keskin kokuluydu, agza bir küçük topak balh amber alınır, öyle içılirdı, tatlı bir iekir verirdi. Sarıçay, lezzeti burukça, kokusu baygın, ağza bir kasık tarçınlı bal alınarak ıçilirdi, Kırmııı çay, ki tstanbulda lurefâ «tavşankanı» derdi, Cavahnın çaydanhğında esrarengiz bir ıtır alırdı. Pilâvlar ejrarengudl. Koca gümüs sininln ortasına dört lenger pilâv konulur, ılk nazarda hepsı bembeyaz, pirinç tane tane, lanıhr ki aynı pılâvı dört kaba dagıtmışlar, fakat yenüdiji ıımaa biri tarçınlı, biri karanfılli, birt biberli, biri de tadedir; baharların ıtrını p.rince sindırmek Cavalının sırrıdır. Cavah îstanbula yerlestlkten sonra bir müddtt baharatçıhk, attarlık yapmiftı, zevk almamıştı, şikâyetinin bashca sebebi musieriler;nın çoğunluğunu ayak takımının teskil etmeıiydi. Dükkânı on altı ya?ındakl büyük cğluna devretti, yanına da îstanbullu ve tecrübelı bir aktarı ortak olarak koydu. Ken diıi d* Samatyadaki kanagına çekildı. Hazırdan rnı yiyecekti? Hayır, kendisir.e pek temiz, pek tatlı ve servetine denk bir t; leçmıstı: Mücevhercilik! Bu ış, memleketinde babasının işıydi. Îstanbula gelirken milyonlat dejjerindeki kolek siyonunu, sureti roahsusada kendı eliyîe &aptığı :1bir bakır kazanın içınde kaçırmıştı. Bu koleksiyonda uç ta?ı var idi ki, onları da yanından hiç ayırmazdı, bir altın kutu içınde altın zıncırle, muska gıbı boynunda taşırdı, görenler de muska sanırdı, bu taşa kendisi tarafından verılmi» isimler «Guhi Kaf«, • Semender» ve tLâ'li Muzâb» idı. Bırıncisi 999 kırat muhteşem bir zıimrut, diğer ikisi de 800 ve 810 kıratlık muhteşem birer yakuttu. Bunlardan biri Mısır hazinesi değerinde ıdi, bir aileyi üç kusak refah ıçmde beslerdi. Takiyyuddinin bu üç taşını ai lesı efıadı da bıltnezdi. Babasının tek gvlâdı olduğu içın, âdem ha letı nez'inde, bu muazzam hazınevı altın mahfazası içinde oğlunun boynuna kendi elhle takmıştı. Cavalı kısa bir taman içinde Istanbul kuyumcu ve mücevherci arasında bir şohret oldu. Bir ta şın kıymetıni bir bakışta tayin e n den bir mütehassutı. Sonra lofrası kadar zengin ve sohbetl kadar tatlı bir zevke sahipti: Hangi taştan ne yapılır, onu bilir, tâyin •derdı, meselâ, murassâ bır kemer tokası için gösterilen bir elmasa: «Hançer kabzasına koy da gor!» Fİyatin 70 kliruştan 65 kliruş» derdi. Bedesten mezadındnn hir diisiiriümesi imkâm belirince, çift zumrut kupe alır. terniz t a v fırıncılar ekmçğin ııcu/latillardır, fakat o kıipelerin dîha âlâları her zaman bulunabilir. Ca manıasıru tenıin için nuıkabü harekcte valı küpeyi bozar, tajlan «l»r, evinde çalıştırd;ğı ikı usta Eırıeni kakmacıya kaşık sapı olarak hurEkmek fiyatının 65 kuruşa indida yakutlardan ve altından iki gül f rilmesi roev^ınjndaki «jenemeler yaptırır ve bu iki lümrüdü de bitraeh üzer»dır. yekpâre birer yaprak halınde o llgılıler den«melerden muspet güllerin bir kenarına yertestmr; sapları da biri pilâv biri hişaf i netıc* ahndığını. Vali ve Beledıye çin gergedan boynuzumlan iki ka Başkanı Refık Tulga, hastahaneden ;ığa geçirtır, kasıklaı derhal na çıktıktan sonra netıcenin kendısıdıde bir çift olur. ve gonderıldiğt nin tasdıkına sunulaeagını ifade sarayı hümayundan geri grlmez, etmislerdır. Bu cumleden olarak ekmek fiyatının hafta sonu Indirılparası gelirdi. En zengin musev! oıücevherciler, mesi beklenmektedır. Dığer taraftan öğrendıgımıze goCavalının yanında iciîlerini anUmışlardı. ve Osmanlı Sarayına raii re, hrıncılar da ekmek fıyatının incevher satımı isini elden kaçırmıs dırilmemesi ıçın teşebbuse geçmislardı, aman dileyip Hacı Takiy lerdir. Hukümet kurulur kurulmaz yüddine »ığınmak mecburiyetinde fırıncılardan bir heyet Ankaraya kalmıçlardı. Saraydan küpe, yü gıderek temaslarda bulunacaktır. Tulga, perşembe güntt *ük, bilezik, gerdanhk gibi şeyler hastahanedeu çıkacak istendi mi, Cavalı, «Bende yok, falân bezirglna gidin..» diyerek öte yandan Vali ve Beledıye Ba? arada onları da korurdu. kanı Tulganın rahatsızlığı devam 1595 yılımn sonbahanna doğru etmektedır. Ooktorlar kendisınin idi. Sarayı Hümayundan, bizzat perşembe gününe kadar hastahaneVâlide Sultan tarafından Cavalıva de kalması gerektiginı belirtmijiki murassâ kemer ısmarlanmıstı. lerdir. Kerrwrlerin resmini Hacı Takivyüddin föyle çizraijtl: Blrinde bir Sebepsiz yere otomobildekî sıra tavus kusu, başları Iri hürmiiz kadını dövdüler incilerinden, »orguçlan zümrüt, tki larhoş sabaha karşı bir pavRövdeler, birer aşırı hurda yikut yondan lorla kadın almak ısternı?tan ve hurda »ümriitteo, kuyruk lerdir. lan da zümrütle yâkut ve hurda Fatihte oturan Ekrem özger ile elmas kançık; tokanın iki parça Cahit Yanaraltuğ gece îstanbul sına da kuj yumurta« büyühlü Pavyonuna gıderek bır hayli ıçmış Sünde iki zümrüt koyacaktı. Ke ler ve bu arada masalannda konmerin ikinctslnde tavus kupları sümasyon yapan Hıdayet israındekı yerlerint güller. lumbüllere lâl». kadını ıcria kendi evlerine göturlere ve kartKifiIlere terketmisti. mek istemışlerdır. Kadınm bağırm«sı karşısında pavyon müdürü Bövl 9 ağır mücevher »lparis ve Muht»r Erdem olaya mudahale etys taleplerinde Cavalı, saraya ken mek istemişse de, 11 santımlık bıdi eiderdi. K>ndi basina büyük çakla başından yaralanmıştır/ Saservet olan bir murassâ kemeri, nıklar yakalanmış ve haklarında hançeri, o zamanlar pençe denilen kovuşturma açılmıştır. umnnımmj plâk ifneslni, herhanDijer taraftan Beyoğlunda Toppi Hr adama emânet edemezdi. çekenier Sokağından taksi ile geSaravdan da kendl^ini çağirroak çen Ayten ismmdekı kadının bnu ve alıp getirmek üıere h«m»n iki kisi tarafından kesilmistir. Sadaima Zülüflü BaltaeıJar Ocağın nıklar, aebepsız yere durdurup dan Rıdvan Bey çonderilirdi: ga otomobilın kapısını açmıjlar, içinyet yakiîiklı, melek kadar güıel, deki kadını bir hayli dövüp başınsöz ve «ohbet bilir kiî=izade hir dan bıçakla yaraladıktan lonra, gençti (Bu delikanh ayni yıl içjn kaçoıışlardır. Olaya el koyan pode bir müeevherci mussvinin k«a lıs, «anıklardarı Cafer Eunerl yakaili olarak suçlandınldı ve idam o lamıştır. Firar halinde olan Yekta undu). Hacmın dâveti iİ7erine bir aranmaktadır. kaç tefer Samstyadaki konaSa yemeğe gelmis, hattâ bir seferinde Bah Almanya'y» dün 47 i§çi daha gönderildi yatısına ahkonulmuştu. Hacı tf ve tfçi Bulma Kurumu dün Takiyyüddin evlâıiı naıarı ile bakardı; küçuk, fakat temiz Mrkaç Batı Almanyaya 47 isçi daha yollamücevher de h«diye etmiîti. Çeşitli firmalardan istenen tsçiBirinei teşrin ortalarında idi; geC baslıvan yaSmıır sabahleyin de lerın bugune kadar tamarm yollap dinmemis, durmadnn yağıyordu. namadığı ıçın, dun gidenler ekıik Gnk karanhk, denit bulanık, hava kalan ışyerlerine dağılacaklardır. ivice serindi. Hacı Takivyüddin tşçilerin yol boyunea her tıirlü ihZenbur'un canı ııkılmış, müsekkir tıyaçları karşılanmaktadır. Ayrıea beyaz çayını içiyordtu. tki muras Kurumun hazırladığı «Almanyada sâ kemer taahhüdü üzere üç gün Çalışma Hayatı ve Isçiye öğütler» «vvel bitmiş, tülbendlere sarılmıv adlı broşürler işçilere dağıtılmaktı. O sabah Rıdvan Bey çelecek tadır. îşçiler Batı Almanyaya varınca ve beraberce aaraya, Valide Sultan hazretlerine gidip teslim ede oradaki tş ve tşçi Bulma Kurumu memurları tarafından karşılanarak ceklerdi. işyerlerine kadar götürüleceklerdır. Sirkeciden itibaren bütün mas rafları B. Almanya trtibat BürosuOperatör Dr. na ait olan işçıler, trende ıkinci mevkide seyahat etmektedirler. çahşıtıaları ucuzlatma Ekmeği Bir m«mlekette d*mokraainin iyi işliyebilmesi için, gerçeklerin, olayların, siyasi fikjtlerin, dış ve iç ko* nuların halk» geçik.Bieden ve ol^ duğu gibi aksctmesi lâzımdır ||i, vatandaş oy'uou kulUrtırken, viedanının s«gini rahate* dınliyefetlsin. ne aldarısın. ne d* aldatılsınBu yargıya varmak içip bır iki »eçım tercübesi gefirrAİye lüıum yoktu, fakat, dumanı üstünde çıktığımız son seçim kampanyasından sonra, Türk vatandaşının oylarını gerektiği kadar aydınlatılarak ver diği inancını tasımadığımu için şu satırları yazmak lümmunu duyuyoruı. Türkiye'de şehirleri, kazalan ve ko'yleri birbirinden ayıran m«»afe, köyler arasındaki kötü yollar, bazan yağmur ve çamur, gerçekle tepişer» tabiat unsurlarıdır. Turkiye. büyük ve dağınık bir memlekettir. Pazarlar; mahdut çldugu için, muayyen bazı merkeıler roüstesna insan akımı fikirl** rın te$ekkülttn», kanaatlerln nlifmesine çok az hizmet etmektedir. Günde okunan gazete miktarı bir mılyonu bulmaz... Otuz milyonluk bir memleket için bu yo. kun çek azdır. Türklyed» ulaştırma imkânları geniş ve sijr'atli olsa. b»!ki gazete çaUşını iki ile çarpmak raümkün olur, fakat, bu neticeye. de varsak sıhHatli bir umumî efkârın teşekkül edebilmesi için, yine çek azdır. Demokrasi ve Televizyon Yazan: Cihad BABAN kınrrta vaıılısıdir. T«leviıion, köy kahvelarindelri dedtkoduyu kültür tartıımaiarı haline |etir«bılir. Bugün Türkl>0 İçın Uleviıion kadar faydalı hıç bır »raç taıavvur edilemat, lenim gibi ••çim kampanyası esnasmda gezmiş olan arkadaçlünm, yalan ve yanhs ak<setmiş haberlerin karşısında her halde irkilmişlerdir. En basit Anavasa gerçeklcrini blle, bunca neşriytt». bunca geziltre rağmen anlatabilmi$ olduğumuıu zannetmiyorum. Teltviıien kurulacak oluma, tohumun nasıl iıl»h edile««|in), siraatin nasıl tekemmül etiriieceüıni. çocuklara nasıl bakmak icabettiğini çok kolaylıkl» dgretiriz. Vatandaş dünya o'.aylan hakkında daha sarih malurnat »abibi olur. Berlin tehlikesi nedir? Başka mem leket'er nasıl hazırlanıyorlar? Butün bunlar an favdah stkilde aksettirilir ve bugün şuuraltında bıle kendisıne rr.ekân bulamivarı meseleler^ suura intikal edebilir. çok elduğu için iç ke> Jsy kday rantabl olmamaktadır. • Televizyon cihaz< lan dısardan ge> lte«fii ıcin buyük döviı J»»ybmı ypl açmaktadır. t|te bu Mbepten deUyı MilU Birllk Hükümeti geçiei v«ıfı ile hlr'.lkt» hu konu üıerjnde Urarla YaİBU televition çok pahalı bir feydir. Türkiyede televjsion yapılacaks», bu büyük şehirler halkını &evindirmt.<;) için yaptlmamaiıdır. Türkiyedeki televisior» mektebin verini tut>:un. bir kültür dâvasında mekteplerde öğretime yarsıın, matafeleri ertadan kaldıra< * • Bakanhkta bulunduğum sırada rak vatanı külçeleştirsin, vatanbir kaç kerelçr television mesele dajlar arasında hi» ve fikir birliği sıyle karjı karşıya gelmiştim, Yal ysratsın diye yapı'.malıdır. nız bu de&il, hüküraetteki bütün f"!te o zaman da karçımıza bütarkadaşljırım da kani idiler ki, te çs mülâhaıaları çıkmaktadır. Bir levision Türkiye içm büvük onem j saatlik televi«ion proğrgmı. avnı anediyor, Bu örıem yalnız dünya zaman zarfındakl radyo pro|ramın olaylarını goze aksettirmek yönt'in dan 78 kere pahalldır. T«levision den de|ıldir, televisiqn mektebi elli attmıs kilometre çevreye hitan olmıyas, yolu elpnıyan. uUjtırma ettiği için onu bütün memlekr'e imkânları kıt olan bir mera yaymak radyodan çok daha fazla lekette en etkili bir kültür vç kal yatırım istemekte ve memlekette Yalnu ıu vır ki, bundao böyU demokratık nızam içirıde umumî efkârın kanaatleri ile birlikte yürumek mecbunytti vardır, Metnlekette vatandaşın teşebbüs kuvvetinı tesvik etmek, kalkınma dâva» mızın teme! tafHır. Yolun yapamadıjını televiıiena yaptuarak, memlek»U btrlestirmek. küle«l«»« tirmek «arurtti ortadadır, T«levtsıon kultur yayınları ile ve goze hitap ederek, vatandasın seviyesını yükselmetmenı? en iyi araçiarın dhn bırıdır. Bdyle olunca, mutlaka bir çaresinı bulup bu ı?e bir kenannd«n büîlamaiMP trtlk «a«R«ni («1miftir. Television ücra köşelcrden kaçan memurlara saadet vereck. onları merkeıe yaklaştıracaktır. Gozü tatmjp edereif okutn»apın bütün verinunden mıUİ eğıtim i»tifrde edeeefetir. Yeni kurulacak hükümetlerin bu konu uzenne cidâij'ftlt eğılmelerıni tavaiye edeceğt». Uu. yatırımların en verimlisi olncak. ve kısa zamanda faydalı neticeler almarpuı sağlıyacaktır. Yeni hukümet kendisine anolunacak teUUîler arasında. en muvafık olanını, şartları en ehven olanını tereih edebilir. television âletlerinin Turkjyede yapılmafi dahı düşünü'.ebilir. Öyle zannedivoruj ki Pİr»i! iyiniyet, biraz gayretle butüp memlelcet'n üzerine büyük bir ısık tutablliriz. 3 işçi, kadınbudu köftesinden zehirlendi Kaıımpaşa Tersanesınde çalışan lz.xet Aydın, Yusuf Genç ve Şaban Selçuk, Kasımpaşa Tersanesıne ait Iokantada yedrkUri kadınbudu kof ted.en *ehirlenmı*l«rdır. Zehirlenen ıjçiUr hastahaneye kaldırılmı? lardır, Polis, Tersane Lokantasında soru^turmaya bnşlamıştır. TEŞEKKUR Çok kıymetli aile büyüğümüı MEHMET ŞAKİR PINAR'ın elîm kaybı dolayısiyle büyük acımızı ger«k t«l«f<m gerek telgrmf, gerek çefenk yollamak ve gerek bi«z«t te|rif sıueUyle p*yİBf«n akmba, dost v« yahuılarımua alenî ttfeÛıürlepimiri bildırmeyi bir borç telâkki «d«ru. v FINAR AİLESİ Cumhuriyet 6920 Pasar tatilino uymıyan «Miaf mahkemeye verlliyor Açık Teşekkür Kıymetli aile reisimir, Samsun tüeoarlarmdan, YUSUF KIRAiym ebediyet* intikali sebcbiyle cenaze m«rasimine bi*j»t iştirak eden, çelenk göndermek lutfunda bulunan, wy«rçtimizç gelen, telgrai ve telefopla büyük acımızı paylaşao kıymetli akraba, doat ve arkadaşlarımızla. hastalığı müddetince, bilâ fagıl» yardunlarını eairgemiyen Dr. Operatör Dofian Aktay'a «yn ajTi tejekkür* acımız mâni olduğundan gazeteniz vasıtasiyle alenî te$eJüsürlerirnian iblâğj rica olunur. AİLESİ İL 9843 6926 Pazar Tatlü Kanununa aykırı olarak pazar günleri faaliyetlerine ara vermiyen eanaf ve mueaıeseler, Belediye Zabıtaıı ekiplerınet onemle takıp olunmakta, kanuna uymıyanlar mahkemeye verılmektedirler. Evvelki gün Zabıta Müdür Muavinlerinden ikisinin başkanlıgında Uşkil olunan ekıpler tarafından yapılan kontrollarda, Eminönü il(esinde 89, Bayoğlu ilçeıinde 16. fatihte 122, Kadıkoyde 5, Bejikta»ta 9, Şiılide 28, Bakırköyde 3, Sarıyerde 16, Adslarda 3, Eyüpte 1, Zeytinbumunda da 8 müesgesenin faaüyet ha'and» olduğu garulmuş. tür. üsküdar ve Beykoz llçelerinde paıar tatıljn« riayet etmiyen esnafa raslanmamiftır. Rüşvet v«ren tcvkif edildi Aıliye Savcıhk Büro»unda, 1 zal bıt kâtibine 3500 lira rüşvet vermekten sanık. Ahmet Rasim Ulagay, dün Adiiyeye sevkedümiştir. Altıncı Asliye Ceza Mahkemesin* de yapılan sorguıunu müt«akip tevkif edilen Ulagay, Sultanahmet eeıaevine gönderilmlltir. HAYfiİ DAVAS Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 17 50 65 (Beş hat) oiduğu ilân ohuıur. (Basın 9649) A. 16484/6927 Fatih Malta F«vnp S şa Cad 97 edip yakalattı kabul saatleri 15.30 • 18.30 Rasim ismındeki bır şahıs polise Tel: 21 54 24 muracaat ederek T. H. Yollarmda Cumhuriyet 6933 j çalısan boşapdığı karısı Ruhiye'nin I bazı eşyalar çaldığını ihbar etmiş.,, tir. Yakalanan kadmın evinde «ra• ma yapılmış ve T. H. Yollarına ait • ' bazı giyim eşyaları bulunarak müİ sadere edilmis*ir. i Boşadığı karısını ihbar İpckiş Yünlüieri o 100 yündcn imâl edilmiştir .Ve bütün dünyada tereih edilen \ ünlüler gibi hafiftir, yurauşaktır sıcak tu tar; Elbiselik, pardesülük paltoluk herdesende, zevkinize uygnnkumaş İpekiş mamulâtıdır. Yazdan kışa Kıştan yaza daima en iyi giyinmek için İPEKİŞ emrinizdedir. v Bu hafta SİTE, LÂU! ve MABMARA Sinemalarında ; Kasım 7 Cemaziyelevvel 28 I •' • Rektörlük binasındaki teîefon numaralarırrnzın 7'11'1961 tarihinden itibaren değişeceği ve yeni numaramızın V. ] 6.33 11.58 '.4 41)16 »9118.331 4.53 AKHIBAJAJıîNIBAlı, filler ve mua»am ordusu ile Alpleri geçivor.. Renkli Şimrnukop İL . tflâhnzın Memet kulak kesil = S di. 5 Ses yeniden fısılddı: 2 Recep, Recep lan, hey R«E eep! 5 Uyknla jenç bir >t< bomnrE dandı: HA. Ş Berl bak hele, beri bak... E N« «iyon? E = Dışarı (tediyom ken, gel emi? = Amaaan Bekir mst» »en de, E nykum var! s «ekajım na, «eli. Bekliyom! Memet usullacık kalktı. tri. yarı bir adam karanlıkta daha karanlık bir Inaan karaltısı halinda, don paça, dışan çıktı. Az sonra da gene bir insan karaltısı ama, bir genç çocuk «ldntnnu belirten blr lns»n karaltısı halinde ardından eıktı. t{lâhsızın Memet, elinde olmıyarak kaydekj Efrl Aliyi hatırladı. Nesine jerekti elin keçlıi, koynnnndan? Oüşönmek btle istemediîl halde, elinde olmıvarak, aklında ayıp ayıp şeyler . Eğri AIi. Mttktar. Kimsf bir şer demezdl açıktan açıia ya. Efrl AU'yc aykm bakılırdı. Idıbıdıçll'in kahvegine gel. •e arada. oeakçı ne eay yapardı s ne kahve, Blrinde kovnauştu hattâ. « Gft nlan kayfedtn, ipne'.o Yalnız eroapuUr degil, ipne. lerin de eçhcnnemlik old«kla. rına şüphecıl vohtu. Onları da orospular elbt, zebaniler dögecekti ateşten topuzlarla. AtfŞten topuzlarla dögecekler, hı. zarmış atesten s>aclarda namaz kıldıracaktardı. (Devamı rmr) .V1CT0R MATURE, V E F AT Selânlk eçrafından merhum Abdulah Nael Beyin kıu, merhum 9»it Yurdu»even'ln ni. Yegâne. Muht«tem, Suna ve C»v«anın FevgiU artneleri, Adil Yurdakul ve Nasuhi Balos'un ka> ınvalidelerl .» ; , Kumaşalırken üçmetrede bir mevcui M % JPEKİŞ damgas.na DİKKAT ediniz. İL 9794,6815 FERtDE YURDUSEVEN E. | 1 39 6 59 9 42 12 00 1 33 11 57 rahmettne kavu^muşrur. Cenazesi T kaeım 1S61 salı günü (Bugün) öğle namazını mOtaakıp ?1;11 Camiinden kaldınîarak Ferihöy meıarlıgın» oluuur JBÜTÜN KUMAŞ MAĞAZALARINDAN ARAY1NTZ.| EDEBÎ ROMANIMIZ: 24 yetinı hakkı yiyepUr. Bn eok da ereıpulnk «dtn avratlar. Onun için orospulnk pek kötüv. dü. Heru eden, hera •ttircn. Öte dttnyada, eehennem. Cehennemde zebaniler, kızçın gaç. Kızgin sacd» nsmaz kılaeaklardı gfinahkSrlar! yokladı, bacak, tamaro. Baeaktı ya, klmin baeajh? Sagınd« Vell yatıyerdu. Velinin elacaktı. îtti bacağı. Kısa, kalın, sıcak. Klm bilir. belki de sını. yerdu uyuyup uyumadığını. Ba cağını o değilden üstiine atmış olacaktı. lynyup uyumadıgını anlamak için. Keşke itmeseydi. ttmedeydi de uyuyor belleseydi Veli. Uyuyor belleyince, parasını arar, bulamaz, apıs arasmı akıl eder... Eder miydi aeaba? Aydınlık pencereden vuran kül rengi karışık hafif sarı ışıkla aydınlanmağa çalışan sıra sıra insan yüzleri. Ynıler insan yüzleri ama, hangl yüzün, kimin yüzü olduğu belli degil, Yanındaki Veliye döndü. Onun yüzü de belli degildi. Belli olmasa da ;örUyordu. Hattâ çakır aozlerini de. Çakır gö'x iyi değildi, köy yerinde iyi saymaalardı çakır göıü. Cin, şeytan bövle göılerden çıkarmıs. Kuru karının göıleri de çakırdı da. hüviicU derlerdi köyde. Büyüeü, afsuncu.. Gece. leri herkeg yattıktan sonra köyil n meıarlıtnıa tidermlş. Mezarlardan çıHan olitlcrle Mezarlardaıı rıkan filtllerin tümtj de eciımi degil tabii, sa«lıklarında cinlik, »eytanlık yapmış olanlar, harama uçkur cözen. Ier, fayıza para verenler; dul. Yerlne usulc»cık y»Uı, yorganın y»nsı altında, 8bür ••nsmı iistüne çekti. Uyku tntmuyordu. Cehennem, lebaniler.. kıznn saç. Vell, Veltnin bacajı. Sınaması. Sınamifsa •vumadıfını • anlamı» »lscaktı. Bir cıman sanra ylne atardı niyeti kötüvse. Uyom«ş, «ykuya çeçrais *«rünmeliydi. Bir »Ore sonr» hafiften hafiften herlamafa b»sladı. Vall nyudnjhıno sancak. niyeH kBtüyse belli olacaktı. Peneerelerden içeri nrmn kirli aydınlık birden daha da kıuldı. Dısardaki diikkân, sinemadan dönenlere de ıata«»£ını satmıstt. kapanacaktı. Çamlardan uran k'irli ıngın portakal rengi de kaybolnnc». ısık daha kirlendl, oda, odad»kiler hemen hemen «fir karan lığtna gfimüldüler.. tflghsMtn Memet hafiftcn hafiften horluyor, Velinin elini hehliyordu. El, Velinin tli, Velinin hırsıı eli talacağı zamanı bekliyecek mivdi bakahm? Belki ile asgeçrniştl. Vaışreç^ megi, bir başka geec, daha uyrun bulaeafı zamanda bu '?• tekrarlamamanı için sebep mivdl? m i l l d ! elbette, Bu geee riffilse >ann peoe, yarırt detilse öbör gece . Bir aradfifüneeterlnin kopta, Sayıklamadan b«9kıı ses, kalın. boînk bir ses: Reçep! dedi. YıldU 33» <W33 MEVLIT H. Refika Kozikoğlu'nun Muhterem validonlı merhume v«{atının yıldSnümü münasebetlyle a»!r ruhun» yannki 8 kasım çarşamba gtlnU lkindl ngm«ııncl»n scnr» ŞI}11 Camiinde okunacak Mevlidi Şerife akraba, dost v« arzu edenlerin teşıirlerj rica elunur. KVLATLARI «919 Bura%a ni? c geldim? Ça!ısıp üçü.n besin \o!una bakayım dive. Epmek, pendir, havia. kara zevtin. epnıek, pendir, havIa. kara leytin basa mı cıkılır? A 3ara Gurguroğlu'ııun torr."u oîmalı ki » Gütdü. Bnbasmdan çok duvnıustu bu Gursnrcjlu'nu. Baba«ı da Çuki!rcva'da, yapı isintle mi ne, Kızdı mı, h?n Gur»uro4lnnun torunu de^iüm. <'°rdi. «... anım, irahmrtli, Çukiiro vadan sabın gelir herif dirdi de fcszardı lf.ham, Anam öldü trîtti fjkara heye amma. her dâim sabın, lıer düm sahın Anam GursureÇ'u dfğil de HI;h tar hile olsa gcpe her dâim sahuıı hulana». Her dâim î>abuna can mı dayanır, kaıanç m>? 1 t!;i hu'tıU lira riipd' îili, iyidir Virmediler a, «Ö temsili. virdi7 ler FHisini odeya virdim, hir somıın bana bir çtin veter. Yim beş kurus'uU da kara zc\tun, ne yirlor? G't«in gitsin bir man da göıü. Bana kalır bi manda gozü. Bi a^da? Otnz manda şr«?ü. Param da para bclledifim zenaat <\i 7enaat!» Rir vandan hir y.ma döndü. « zen,aatını ilerledi öe us ta oldnTi mu, bes lira, on lira olur ve\mivem. On lira! AMIÜ oti'z dene kırnıızı onnıık Ti \ı tükenmez. Adamın avda otuz dene onnuğu oldu mu sırtı vere rai gelir? Babamdan bile cok param olnr. Bir mektüp, çocukları al, gelin. Gelirler. Haeı emmiye ellişerden yüzelli, elli de benim için, iki manda gozü. Geriye kalır sekiz lira. Ohoo. stkiz lira!.. \ eli yanında kııvvetle yellen (ii, Memrt, elinde olmıyarak: Dert! dedi. Dcdi ya, ürktü. Nesine gerekli el âlemin osuruğu? Karanlık odanın inleme, horultu yük lü havasını dinledi. Değişen hiç bir *ey yoktu. « duymadığı iyi oldn. Bana ne Velinin osurujunılan? Sekiz lirama bakarım ben. Sekiz liranın ikisini yisek, yinmez a. yidik belle, ne kalır? Altı lira. Bcş kalsııı. Beş kalsın >a, babam Kocca usta. duvar ustası. F.üni kolunu sallıya sallıva seîip dolaşacak değil ya! Ona da bi iş uvdururıız. Yıkmanııı yanında yapım işleri de var. Ben yıkıcı, babam yapıcı. Be ninı yıktığım duvarları babam yapar. Oh ne göıel. Kardaçlarım da çalı$ır. Biri kız, kulagasma, kız kısnıı çalışmamalı. Kız kısmının babası, ajası saj sa töbe valışmamalı » Bir den dehşetle kalkıp otur. du. Her yanı buz kesiliverralşti, Yüreği öyle çarpıyordu ki. Bir ayak birden üstüne pat diye düşmüjtü. EHni nımttı, taraam, bir avak. Bacak yani. Elivle Ankara Eltktrik, Hıvagaıı ve Otobiis jşletme Müessesesi Umum Müdürlüğiindın: Me^in ceket, yelek, ddiven ve yagmurluk ahnacaktır. 1 Müessesemiı ihtiyac için muhtelil boyda, 50 adet meşin ceket, 370 adet me«in yelek, 170 çift meşin eleüven, 70 adet yagmurluk. teklif alma yaulü ;lo satın ahnaeakt'r. 2 TalipUJer, hazırhygcakları teklifleriylo birlikte % 7.S teminat ve her bir kalemden birer adet nümuneyi, 13/11^1961 Puartesi giinü akşarmna kadar Mtie»se*emiz Yazı İşleri Miidiirlü|ün« gönderçeeklerdir. 3 ^ . Postada vâki ej«cak gecikmeler, naıarı itibAre »lınmıyacaktır. 4 MüesaeaemK ihaleyi yaptp yapmarriakta v*ya dilediftine wrmekte »erbesttir. (Basın 9777/6928) CUMHURİYET Niishası 25 Kunış Ecneilk t «vlık > ) aylılı Tnrklye Harld Lira Kr. Lira Kr, 7S00 1S0.0O 40.00 S0.0O t!OB «00 Basan ve Yavan Ojınhunyet Matbaacılık ve Gazetecilik T«rk Anonim girkett Cagalotlu Halkevi SnkaU No. 3941 Sahibı Yazı ısisnnı fnien ıü»r» »den MfFUl Müdüt Bolu Vakıflar Memurlugundan lsin Nev'i K«*it bedtli Teminatı Ihale taripi ve saati Bolu Yıldjnm Saye^ıt Camii altma yaeılacaK 16 adet dükkân inşası 51.690,16 3.834,51 15 11.1961 SaatlSUO 1) Yukarıda aöstenlen i"= kapalı zarf usulü Ue ıhaİQ>e çıkanlmıştır 2) Ihaleye istirak edeeeklerın bir kalemde 5 .K Q lifalık bır ışın tekO > ( nık ve mimari önemde ınşaat cınsinden blr ı?ı ıkmal ederek kabulunu yaptirdıklarina Öeir ış sahıplennce veıılmış belgeleriyle Vakıflar Oenel Müdürlüğüne müraenatla «latakları ve«kal»rını tettlıf mektuplanna baglamaiarı libra» etmeleri) ve Tıcar«t Odası veslkast ıbra*ı şarttlf, ?) Temlnatlar Bolu Vakıflar Memurlugu vezneşırıe yattrılaçaktır. 4) Talıplerm 24BO sayılı Kanun huftumlerine gOr« h^tırlıyacak!»rı tçklıf mektuplarını ıhaie faatınden bıi" t?at »vwf| kemlsyen başkanlığına mnkbu* mukabilı te«iim etm°lerı jarttır, 6) F«nnl v« hususı sartUrı her gun meıaı saatleri dahtlinde Vakıflar Mamurlu£unda görulebilir 6) Ihale. Vakıflar Memurluiunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 7) Postada vaki gecikmeler kabul edilmeı. (Basın 9298/6921) NAZİME NADİ GaıetemUç gön^frılen yyzılar kokWMİnjBtın ıady erlilmez p meauliv t kabu) oiunmaz Abnn» v« Uân ıslerl tç)n. zartın ılstUne «Ahnn» v*ya «Hân SXT\'UİS taydının k'rnıası 'âzımdu * BO OA8ETI BASIN AHLAK YA3ASINA UYMAY1 TAAHHÜT LTMİSTİR. ŞAHtN PERESE ^ ikıııııiiiııtııııııi(rıııiFitıııııııııııııııifiifiıi!i:ııııııııııııtıııııııııııııı ^ ıııııııııııııııııııifııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifıııııııııtııııııııııifiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiKitın^^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle