20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Iftt Resimli Ronuuu t IIIIIIIIIIIIIIIMIIMIİIIllllllfnnilHl ınHiınmn M I L ' Ü N •••••• •••••> I I I M rırlayıp kulafımı ı.re,dıkl durare dayadırn. B«a« 2> n u n ü ı t d ı a a anaktoDuydufum M«, Dolores'io evinnnı »lath. de telefonda iıittigimin t i kendidydi. Ddrt dolar ri«« e4«e«İim. ... Bir ıi»e viski »oda ve bol önüna bir beşllk daha uıattım. Beni de lutfen altı buçııkta buz. Ama çabuk. Anlasıidı mı? Odamın kapısını yavasça açıp uyandınrsınız. Basüıtüne. Odanıı birind kat dışan lüzüldüm. Blr besllk kaimet* loldadır... Allah rahatlık ver yi elimde hazır tutuyordum Biraı sonra merdlvenden syak »esleri lin efendim. Otelin birind katına çıktnn. Dar duyunca elektriği ıSndürüp kapı•e uzun koridor kapı numartla mı çektlm. Kapıcı, elinde bir tepsl bizim konnı *or tsçeeek kadar lostu. Ü«teridora fapınea yolunu kestim Palik bulaiik «uyu kokuyordu. 1 Belli kl Waıhington Plam City rayı tutusturup ağzını açmağa fır» Bİn iddiali otellertnden bin değil tat bırakmadan tepsivi elinden aî» dım. di. £vvelâ hayretle yüzüroe baktı. 18 numarniı odnnın onünden (eeerkcB kulagımı kapıya dayayıp Sonra niyetimi kavramı? olacak Içerifinl dinledim. Odada tam blr ki fülümtedi Te sesini çıkarmadan dfindü fitti. lük^net htkimdi. Yürüyüp kendi odama girdim. Tepsiyi koridordaki pencerenin Odanın otelin limdiya kadar gör lçerislne bıraktıktan «onra 28 nudüfüm kısımlarından kalır bir ha marah odanın kapısını vurdum. li yoktu. Boyası dokülmü» demir Kcmşura; bir karyol», ı!nek kirinden hakikî j Kim o dlye «crdu. T renginl tefrik imkânı kalmamış Garson. Viskinlîi getirdim eparıömen abajurlu bir gece lira fendim ba»ı, havı dökülmüı bir yol keçeIçeriden kapının «ürgüsü çekilir • ve erlmis, üzülmüf perdeler... ken olanca kııvvetimle kapının kai • nadına dayandım. Adam üzerıne Geçlrdlftm heyecan v« yorgun yüklenen tnl agırlıktan «endelerluktan bitap bir halde karyolanın ken ben de bomba gibi içeri girkenanna illjtim. Hey yt Rabbim dını. John Smith, namı diğer Ed heyl Şu or«ekiz iaattir benlm ba tahminimden çevikmiş. Beni karsı»ına gelenîer piçmis tavufun başıl sında görünce komodtnin üzerinde na g«lroeı. Altroıı bln dolar mı is j duran tabancasma davranmak istememislerdi, kafamı gözümü mü; tedi. Fakat ben ne de o!»a vasım «islrmemislerdl, üste üstelik blr^ icabı ondan atiktim. Paha evvel de cinnyete şahit olmustum Safij yetislp tabancayı kaprım ve rsna lam. poıU bundan sonra hiç pesi yönelterek; mi bırakmıyecaktı. Dur bakahm babahk, dedim. Saatime baktıra: üç buçuftu geçlGeri gerl çekildl. yor... Ne Istlyorsunuı bendenT Daha dün bu saatlerde ifinde gü Eiraz gevezellk etmek. cünde, »ırtı pek bası dlnç »ayanı Gecenin bu sactinde mi? Hem hürmet bir vstandajtım. HalbuM kiınsiniz «iz? jimdi öyle bir girdaba kapılmıs! tım ki, kırk kese bile üzerindej Orası «izi altkadar etmez ki kiri temizliyemezdi. | Gözümü adamdan «yırmadan giYanımdaki o'adan duyduğum ı dip kapıyı kilitledlm ve anahtarı «esler be/ıi daldıgım âlemden u| cebimt indirdim. Oturun bakalım 'ur«y«l yandırdı." tçerde birisi telefonla Itiraı etmeden dedi»imi vaptı. Evvelâ adınızı ben »orayım tSTANBUL BELEDÎYESÎ ılzel John Smith. Şehir Tiyatrolan Şlmdi flçe kadar »ayacagım. YENİ TİYATRO Her fün saat 18 de ve Cumarteil • Dogru dürü»t adınm iöylemezseniz polîse telefon edlyorum. Pazar 15 30 da ATİNALI TİMOM Kuruyan dudakîannı HH İle ısv Balı pünleri teır.sll yolrtur. lattı. P.rr lün «aat »1 d« Adım, I d Nutley. Menejerlik Ç Ö P Ç A T A N yapanm. Sah günlert temsll yoktur. Dolorei Lane'nin de raenajerl Ç»r?>rnb« ıaat 14.30 d» idinlı degil ml? prızf.r faet 11 de ÇOCUK TİYATRO8U (AıkM rar) Telefon: 44 04 0» O kadar mıî Evet, «onra nıaklastı. O fider gitmeı ben de tası k»ldırdım ve bak altınd*m ne buldum.» Rouvenat »ynı zamanda efendliine üstü yazısız bir zarf nzsttı. Mellier sapsan kesildi. Hemen rarfı yırttı ve llk sözleri şunlar oldn: Alçaklar... NftmtiMiular... Mellier: «Dlnl«, dedi, dlnle bak bn alçak he rlf neler yuıyor: «Sevglli Lncfle'em. D6rt fündür, evet bana dSrt asır kadar nınn gelen dört EÜndur ıeni görnıedim... Ya senden bir lene nıak kaimak rnecburivetlnde olsam ne yapanm? Onun lçin değil rnldir kt yapmak zoranda oldugnm ve •aadetlmizi temln edecck oUn şn »eyahatten • kadar nefret ediyorom?... «... Bn fece laat onda bulaaalım. 8evfillm gee« herkeı nynrken jel. Senl förmek bagrıma bat» mak Ihtlyacındayım. Bana gayret ve sabır verecek olan bnselerindir. Senl köprunön yanında bekliyeeejjinı...» Vay alçak Edmond diye imra da etmlş . An... Haydnt... Mellier mektobu förtererekı Bondaa bmaka bir •'elile Ihtlyaç vaı BII *»nint Lıcile artU mabvolmnş bir kudır. Onan «erefl bo »lç»fin ayaklan altındadır. Pekl •• yapa*ak«nî. Henflz bllmiyomm. Bana bak, dikkat et. razla sertUge liiınm yok. Sgnra plsman elarrnn. Bilmiyornm... İntlkatnııru alacagım... (Arkauu var) j Yaşamayı 1 kolaylaştıran 1 buluşlar! rgareiin evinde Lâiibali bir davranış f Margaret il« Tony llk dâvetlerlni verdlkleri gun 13 mlsaflr vardı. SanPacar fesmetine blıiklttle ko» »eydir ama aksamın feç Mitdalye yetmemişti. Son misafir, bütün akşamı taburede geçirmişti. lerirıde kalabâlık yollardan dönüf îıtanbuldan ö. K. yaııyor: manın bir şanj oldugunu, doktorâdete btr lfkence oluyormuı HamTürk Hava Kurumusun »şya pl luğun, 6 yıl fibi uzun vt yıpratıburg'lulara. Şehrin belediyeei buyangoıu blletlerinden 150 llra ve cı bir tahıi!» dejmedigini ifiyleMr ojlu «ldu. Tfnt »un « j u n e ı bir çaretinl bulurerrerek, bir tane de ben aldım. Çe diler. Bazılan, böyl« bir meslegl »ayılamıyacak kadar »1». Aksam trenlerlne cbitikletlekillt tarihi Sl ekim olarak Üln e leçtiğimden ötürü benl azarladıW mshtu». bir vagon eklenlyor. kflffik KİDiİBfton Palae* 10 DUdilen bu piyangoyı ıjtirak eder| lar. Bu arıdt, «Okurlarla BafbaBisikletler de tıpkı insanlar gibi aarada bir büyük bayram baflıken tereddüt ettim. ÇünkÜ eıki; ça» lütununuzds Çgnakkalell bir yaeak. Blr kırıliçt karde?i pr«nblrer blletle vagonUnna yerlegldenberi bu çeçit esya piyangolan,, hükümet doktorunun ınektubunu »•»le halk çoeufu bir fotojrafçı yor, onlar flbi yolculuk edlyordaima bir, hattâ ikitiçhafta tehirj l«r. RahiplerlnİB bindlgl Tmfonun blr basigln yanında aynı mutluedilirdi. Nitekim korktuilmn başı da okurtuktan «onra büsbütün telukla burada förül«c«kltr. «Ol•rkatındaki bir yagona. mt geldi. Bu kurumun piyangosu' reddüde düjtüm. Bu konuda beni mıı> denirdi bana, ask yarattı i$da üç ay »onraya bırakıldı. Yeter | aydınlatmamzı rica ederim." * U. Bebeğln tıpkı anneıl ile babaartık bu laübalıllk!. Böyle tutum j CEVABUUZ: B«ta Alroany.'da talafea leleri n flbl iri agııh, mavi ı5ı)ü olacaiara »on vermek için ille bir ka Amerlka veya Avrupada rıllarfı tahmin edlllyordu. Nanl oldufc«r fün birax daha mflk»mın«n»nun mu çıkarmak lâzım!. ca kahp ihtlsaı yaptıktan lonra •lyor. Xonu?malar »iiBdl artık funu çok dinleriı ya... Gelin. yüıCEVABIMIZ: yurda dönen binlerce doktorun •ır.ikro fllm» e aliEiyor. Zn kıta yılın {eltneklere kafa tutan prenBu davranışın iki sebebi olabll varhğı, bunların gittikçe artmak• • iît küçük bir fotoğraffi naııl •i vt «aemaı bir metodmuı bu. lir: Ya kurum, gördüjü rağbettcn ta olduğunu dikkate alır»ak, «ıra metut oluyor diy» yu Kinsington * faydalanarak yenicen bilet bastı doktorlarının ror durumda oldukBflyflk kalabalıklar düfündflrü Palace 10 numaraya fizlic» bir danp piyasaya çıkaracak, ya da lerını kahul etmeje mecburuz. Tıp •6 elaydjr. l»ttr neceden eosup ta» lalım. Ax çetin fünler jeçmedi elde kalmı? biletleri satmağa ça tahsillni burada bltlrdikten. hattft Stn, alkıalatın, iıtcr yuhalanıın, burada. Margaret'le Tony bütün lııacak. Kurum, ikisl de aynı ka ihtisasınırı da burada vaptıktan pıya çıkan bu tutumu i!e, belki ge sonra, bir kaç yıl Amrrika veya bagınp çagırun insan yıgım g8z bunlan naül blr inar.ıj. nasıl bir çici bir menfast aağlıysbilir. Ama, kork'jtabMr. Endise verid hal o davranışîa ye,ndiler acaba? Klnhalkın bu çeşit piyangolara güve Avrupada kalabilecekseniz, doklabilir. îpin ucu bir kaçtı mı el sington Palace 10 numarada esen nini sarsmakla Ileride büyük za tor olmanızda hiç bir rr.ahzur yokden ne poliı kuvveti kir edtr, n< hava ne idi? rarlara uğr.yacağjnı da hesaba kat tur. itfaiye, ne de gSıyası bombalan. Îjt9... o (ünltrden biri. Mttrdomahdır. Diinyada bütün bunları hiçe « tel «Cronin» halktan gelmis elen• Çubuklu halkı, belediyan sahlanmıs ne insan yıgınları diıine kafa tutup prensesinl yüı«Acaba doktor yeden iî^i bekliyor g5rülmüstür. Bu ijin irinden çık üstü bırakm:;. pitiıistir. Armfs manın volunu Bafı Berlin'deki A Strong Jones'lar küçük evlerinde olayım mı?> Çnbnklu'dan Mehmet llban y»morikalılar buldular. Taşkın blr ( küçük bir dâvet venyorlar. KoDüzce'den bir Okurnmm ysn «ıyor: kalabahğm Bnünden »öyle geçiyor nujmalar hsp •hızmetçiler» etrayor: Çubuklu'nun merkezine 1 0 0 0 lar: zırhlı bir polis erabası. önün fmda dolsfir ama kimse Cronin'in 1959 1960 ders yılında Kabata? rnetre uzakhkta, Taş ocıklırına de bir demir ag. üstünde cYaklaj adını ağzına almıya cesaret edelisesi Fen kolundan pek iyi dere do^ru gid?n vi ana caddede olan mayınıı» d!y« yazıh. Canj lıtlyen mez. ce ile mezun oldum. O yıl Üniver otobüs yolundan «onra en fazla yakla?sın. Afda yükıek tantiyon«iteye girem^dira. Bu yıl Tıp Fa Insanın gsçtiji yolun 200 metre Bir ara Tony lalondan çıkar. Bir Tiyatrosunda lu elektrlk akımı var.. Çarpması B U L M A C A kültesi imtihanmda muvaffak ol kadsr bir k'.smı çamurdan geçil Her gün »»at 18 de ve Cujn«rte«l için parmagınııı uratmak yetiyor. kaç dakika sonra lalon kapıs:na Pazar 19.30 da dum Ama, tanıdığım bir kaç dok mez bir haldedir. Bu çamur derîiddetîe vurulur ve kapı hızla a8 AT ILI K • • tor: Doktorluğun artık Türkiyede yasının kurbanları olan bizler Beçıhr. Kşikte görünen evin efendİJİHer gün t»»t Jl d« gelir getlreri bir mes'ek olmaktan lediy«?mizden küçük bir lljf! beklidir ama bir uşak gibi giyinmiştir. BOZOUNCO çıktığını, doktorlukta para kazan yortız. Elinde bir demet anahtar sallar. Poytnbe iî'.lnlerl Wro»ll yokttt». Los Angeles't*, büyük blr kaDudaklarını büzer, tıpkı Cronin Telefon: i» O 81 « 6ın ^sıetaainde • İ U B çıksıtttır: gibi ve Cronin'in eeıi ile: « •Bsba'.an kaybolan Piatriek'll Salon kapısma lstemeden vurÎSTANBIJL BÖLÜMÜ Briçitte iansın, mavi föılü. mü duktan «onra, yemeÇin hazır olduSnat 15J0 d» CÇÜNCÜ SSLtM kemmel yemek piçiren, füıel an .Şur.u haber vermekie zevk duyaTemall günlerl: Cumarte»! ve Pasar nelerinin hojun» fidecek blr ye nm. Mİ5ter Armes Strong Jones'îî?r gün »aat 21 d* ni baba bulmak istiyorlar.» tan başka herkes için. BİR KVfUK DEVRİI.Dt kestralar 20.45 A! Nevins OrPrenses Margaret'le davetlileri tSTANBUL Pazarte«l gtlnleıi terfn!l yoktnr Hanedan ailesinde bundan »üp tabure getirildi. Son dâvetli tksaDar.imarka'da, Kopenhag'da bir gülnıekten k:rı!ırlar. öyle bir gür. Tflefon 22 01 Tl 7.27 Açılıs ve program 7.30 kestrası 21.00 Senfonik müzik avukat mahkemede köpeğinl ya de Tony şskacılıf ır.m sönüp git he edenier de bundan böyle dille mı tabure üstünde geçirdi. Eşya Sabah plâkları 8.00 Haberler 21.30 Hans Conzelmann Orkestrası 21.45 Çagdaş bsstecin;nda tutmakta israr etmiştir. K& rr.ediğini ilâve etmekten çekin rini tutacak'ar. Zaten Tony'ye dil az ama saion yine de nefis. Klâsik ÜSKÜDAfT BÖLÜMÜ 8.15 Yurttan sesler 8.4Ü O ler 22.30 Çeşitii müzik 24.00 uzatan herkes Margaret'i karşısın bir komodda kan kocanın sevdikkim hayvanın lalondan çıkartıl mez. Ve Margaret hoş görür. Her fün saat îl de ve Cumartetl peretlerden seçmeier 9.00 Ka Kapanıs. 8OLDAK »AÖAl leri bütün plâklar. Fiiim sarkılaratır 18.30 da rnasını isteyince: «Kanunda böyle Tony onyedi aylık evliliğinin da kaplan gibi buluyordu. panış. 1 Mitllet Mecilslerlnde faıla mlkHEBAPTA BC TOKTO Yine de Tony'nin kıral ailesi içl n, komedi havaları. Bir pencere | bir yasak maddesi bulunmadığmı» bütün o çapraç'.k geçitlerir.de ne1157 Açıhs ve program 12.00 ANKARA tarda çesltl partl menauplan buluCuma ırUnlerl temıll ycktur. soyliyerek avak dhemlftir. Ama sesini yitirmedi. Bu r.eşe bazan ne yerleşmesi kolay sey olmadı. içinde ye«İT. taîmcian 90 «anti' ŞaAılar (Sadi Hoşses) 12.30 rursa hükümet bu tandan baska sonunda yine iddiasmı kaybetmiş Prer.s Filip'in karşısında soğuk ka Hatırlarsınız, nişan ilân edilir e metre boyunda bir at. Kuyruklu | ög!e melodileri 13.00 Saz e 8.57 Açılıs v t günün profiram(ekllde kurulama». 1 HerhnnRİ blr Şar. Sinemasmda yanmda televizyon. dilmez kıraliçe or.un Buckingham piyanonun ları 7.00 Günaydm 7İ0 Hatir. Hâkirain gerekçesi BU: «Kanun çıyordu. Filip Tony'nin a|ır durul;t« bccukluk ve durmkhk belirtlsl serleri 13.15 Haberler 13.30 OPERA •arayına tsşmmasını istemişti. To Margaret misafirlerine piyano ça[ Şarkilar fMeral Arraağan) fif müzik 7.30 Haberier jorünm* halU bir »oru «datı. 3 16 yaîindan küçüklerin mahkernı munu çetinleştirmedi ama kolayH«r perîerr.b« «ıa*. 11.1i îstanbul'da bulunan Hırlstlysn ces, lor.una alınmalarını yasak ttmij laîtırmıya da yanaşmadı. Fakat ny bir gün yakın arka'iaslanndan lar. Şarkı söyler. Sonra küçük 14.00 Esnaf ve sanatkftrlar saati 7.4S Şarkı ve saz 8.15 Hafif LA TRAVtATA cıaat gruplanndan biri (çoful), cüzl thj genç lotoğrafçı «şâhâne muhit» ine birine itiraf etmiş «O kırmuı ha masalarda sevdiği kırmızı güller. 14.10 Haiif müzik 14.30 Kon melodiler 8.45 Şarküar 9.15 rr.ittard». 4 Blr uzvumuzun lc t»Telefon: 43 67 81 Sabeh müzi|i 9.45 Türküler çerto 15.00 Kapanıs. ayak uydurmayı becerdi. Bugün lılı, sıkıcı koridorları ile o koca Piyanoi'.mun üstünde iri bir vazo. * raf:mn ortaaı, küçük ve kısa zaman 10.G0 Kapanıs. «arayda her dakikanın nasıl bir Düğün hediyesi bir yün halı. Ve 16.57 Açılıs ve programlar Alabama'da, Mobill'de, po.liı bir küçük prensin beşiŞl baş'.nda bir, tSTANBUI, Tlyatrora parçalanndar. blrl. 5 Avrupa'nm tablolar. llk zamanlar yalnız saişkence» olduğunu. 17.00 Çay saati meîodileri 11.57 Açılıs ve programlar janmadalanndan birinfn ve üzelokanta tahibi Eüly Wilson'u ara kont gülüyor. Snovdon kontu. (ELHAMRADA) 17.30 Radyo Karma Fası! Heyeti 12.00 Karışık hcfıf muzik 12.30 rintleki dagîann adı. dertlinin Ana kıraliçe bu evliliŞin yürümaktadır. Büîy lokantasma gelen Fırsat buldu mu Clarer.ce vaç, av ve eski ünlü ki^ilerin por•azartesi geccleri ba ferjfidı. «ıra Fân'.la. 7 Saçl.'in ci..r 18.00 Çeşitii stüdyolardan Keınai Öncan'dan şarkılar müşterilerin en güze^lerinden 20 yece.îlne her zarnan inanmıştı za Hause'a Ana kıraliçenin yanına ka treleri vardı. Tony iki modern r'ç her gece ve mad^.fın 8 bir lnsana veıilebüeolan 18.40 Günün plâkiarından 18.45 13.00 Haberler 13.15 Küçük çai"şamba. cumarteai cek bir emtr, Asyanın oüyük memdolara bir opücük istiyordu. Bu ten. Bir gün yakm dostlarından bi çarrnış. Onur.la yârenük edermiş. tablo ile bu sımrı a?tı. Haberler 19.00 Türküler (Nu konser 13.45 Semahat Ergökpazar 35 te matine İPketlerinden blrt. 8 Bir renk. bir bir şey degil. Haydi dünyada öpü rine: Margaret te orada idi o vakitler. Yukarı kata çıkan merdivenin (KOPEK KIBPICISI) if 1 birinln üıerlne havale ••tme ha«Bu ikisi diyordu, mesut ol Gecenin ikisinde, üçünde doner sahaniığını da Margaret'in zevki j rinisa Toksöz) 19.15 Dans mü men'den şarkılar 14.ÛC îki socük ahş veriçi de oluyor, diyelim. ziği ve Türkçe tangolar 19J0 list 14.30 Hüseyin Gökmen' reketl. Dürtttp ileriye doğru Bir öpücüğün 20 dolar edip etmi mayı bilecektlr bu lkiîi. Dahe bir mi? adam. süsiedi. Oraya kerdinin »n »evdiOlaylar ve yankılan 19.45 z paxart««i geceieri T« h«r sjtln «ürmf'ğe9 kalkı=ma h«reketl. den şarkılar 15.00 Kapsr..ş. yeceği de alanla satanı ilgilendi birlerini tanımadan bur.'.ar ,aynı Margaret onun Buckingham'dan ği portresini astı. •aat 9 da Şarkılar (Melâhat Pars) 20.15 YUKARIDAN A8AÖIYA: 16.57 Açıiış ve programlar ren bir iş olsun. Ama Büly'nin «dalga uzunluğunda» lmişler anla nefretini bildigi için olacak doğuTony sık llk dostlarına g^zdirir (lOMlNIDIKl CIII) Piyar.o ile hafif meiodi'.er 1 Çokli'.k denlz kıyilnnnda doIilan.» banl:notları sahte im'.ş. mu Clarence Hause'da yapmak is evi. Bir çocuk gibi neçelenir. Ken 23.30 Saz eserleri 20.45 Silâhlı 17.00 Ülkü Yürükoglu'dan şarkılaçan bir cin« kuş. 1 Ak üstünlar 17.15 Çeşitii melodüer tedl. Dogumu Clarence Hause'da, di odasmdan Margaretinkine banKuvvetlerin «esi 21.00 Sonat dekl karayı «*çlp yüksek sef=lp söyKCÇÜK SAHNK asıl bayram asıl yuvaları Kinsing yodan geçiîir. Odanın orta yerinsaati 21.20 Şiir dünyamız 17.30 Bağlama Tak:mından oyun llyerek. 3 Çardaklan « n p kapaTAgRA KIZI Oyna havaları 17.45 Tarırn konuşton Paîace 10 numarada. lan blr cln» ajtaçlar (çoful) 4 de üstü deri kaph bir masa var. j 21.30 Şarkılar (Ahmet Çağan) Paısrtesi Salı . Çsr^amba ması 17^0 Hasan Sozeri'den 22.00 Çeşitii stUdyolardan Kir.sington Palace sahiden de Eskiden bu masaya konan bir tepHEPİMÎZ PARİSTE Komedi Kıpkırmızı yshut «aşkınlıktan don22.30 Ay:n getirdikleri 22.45 türküler 13.00 Ögretmînin seküçük. Margaret elblselerini s'.g »ide kahvaltısını yspardı. Şimdi Per?emb« Cuma Cumartesi Paıar muş kcılmif durumda (<??ki terim), Hafif Batı müziği 23.00 Haber si 18.20 Sizin için 19.00 Ha Matlneler 17 de ıruareler î l dedir. mensupluğu var. 9 Fabrikada dıramıyor da snneslnin mâllkâne yemek salonunda kahvaltı ediyor. terl halinde eşya yapma işlerl (t şld ler 23.15 Sevilen • senfoniler berler 19.15 Yaşadığımız günTel: 49 56 M «inde bırakıyor bir kumını. SnowEski fotografçı zevklerinden vaz usul ço^ul)t bir harfîn okunuşu 6 (Mendelssohn «5 numarah Sen ler 19.25 Hafif müzik 19.30 don kontu mahzeni kendine atelye geçmiş degil. Margaret:in plâjda Blr şeyln etrafıfoni») 23.40 Gece melodileri Olaylar ve yankılan 19.45 OEALOÖLü Tlyatrom yapmıjtı. Kpr kereler kıraliçe bi çekilmis dört fotoğraf'nı çerçeveJ X » J L L ' J J m çevirip kuçaJüpiter'de hayat var. Bir A veren gençlijin kaç gün lürdüğü Fransız melodileri 20 00 Çoîer ak^am 11.İB de tan, toptan sebze le daracık evin hizmetçiîer tsra letip odasına astı. Birindi kumla 2355 Program 24.00 Kapa cuklarla basbaşa 20.05 Arif merikalı estronoma göre: tjltravl açıklanmıyor. Cum«rt«ıt, Pazar »at'.j yeri. 7 Ip {ından geçip buraya inmek lorun ra tıpkı bir pin up gibi uzanmıs nıı. yole ışınlarının Jüpiter atmosferi Sarr.i Tcker'den sarkılar 20.SC m»tlne İS te Amerika'da «Dünytnın en iyi gi da kalmıştı. Tony öyle bir şevkıe Margaret. Tabit hepsini çeken de ve lpüklerln uzun I8TANBUL İL RADTOSü üzerindeki etkisi bu yıldızda ha yinen erkeği» unvanmı kim aldı ! Haiiî müzik 21.00 Sevim ErDENİZDBN OELEN ca sekilde topladâvet ederdi ki atelyesine. Tony. (S8S M. 778 Ko/s) KADIN yat olduğunu gostermektedir. di'den şarkılar 21^0 Modern narak vücuda eebilir mi«inizî lamaiil'lerin dinl şt! Londra «okaklannda yüzlerce Bir doıtlannın »nlsttığma göre Punrtesl Kfinlerl 17JS7 «îyi aksamlar» ve prog ilimde gellsmeler 21.45 Erol tirilmiş gmp'.arı fi Kârbar Kan. Bu namiı mtlyer; * teınıll yoktnr. eşine benzer bir ev bu. Birinci kat banyolan »asılacak kRdar »ade 1 yrhut talihsizleramlar 18.00 Unutulmıyan me Pekcan Caz Topluluju 22.00 derin 3T6 kat elbisesi, 714 kravatı, j rin ömürleri boNeden daha çabuk bflyüyorlsr. 475 çlît ayakkabısı var. Ingiltere: ta iki »alon var. yetnek ve otur mis. Bembeyaz bir küvet. Ne dus, lodiler 18.45 Ünlü icracılar Radyo kitaplıgı 22^0 îstefiniDflnkfi bultnacanır yunca cek'ikİPri. ODA T t T A K T R O S D 19.15 Piyanist Roger Williams ze göre 22.45 Haberler 23.00 Büyük bir Alrr^an iüm adarnı ye yaptığı son seyahatinde otelde mı »alonlan. Yemek »alonunda bir ne de başka bir âlet. geltH 8 «Duzineden (Sea Tiyatrommda) Tony «açlarını çok bakar. Uzun 19.30 Yemek müziği 20.00 Re Opera albümünden 23.S0 Saîı C3 bakarsanız: 50 yıldan beri ço 92 sandik, 35 vaîiz, 15 çantası için akaju masa. Çok çok 8 kljillk. Mar « S • L» lki eksik üye» mânasına iki keünıe, garet hep bas tarafta otunır. ö uzun düzeltir o meshur perçeminato Carozone v e Knzo Gallo gecesinin karma müzlgi 24.00 cııklarin daha çabuk büyümeleri, ayrı bir oda tutmus. BergOn tatt 16 da Atmosferde bllhassa yağmurîu hqbür baştakı sandalye kıraliçeye ay ni. Yerinde tutturmak için yalnız toplulukları 20.15 Yerli or Kapanıs. dha iyi beslenişlerinden değiî. Cam»rtc«l . Pazar 18.11 ta vslirda çok bulunan. 9 Tpmizlik * nlmıştır. O olmazsa «eref misafi • kullanır. Gardrobunda evleneu fakat mod=rn hayatın beynin büTe;: «4 «3 89 ve duruluk (eski terlm). O da Japonya'da. Brigitte Bar: rine. Tony'nin yeri her zaman ka 1 beri aldığı bir düzine elbise, «a1 tün duyu merkezlerini kamçılayıdot Bstıyı ve Amerika'yı hayran rısının yanıdır. yısız juıu buıu arasmda tt Pilşmdandır. ededursun kardeşi Mijanou Bardot j Yemekten «onr» divetlilerle mi mlco'dakl fotoğrafçıhk günlerinBAÎ OSCABi Japonya yolunda. Cebinde muka safir «alonunda kahve, HkBr içi den kalma «üveterler de oldugu gençieştiren maskeler. velesi o da oraya fırtma yaratmı lir. Burada bir tek kanape İle bir »öyleniyor. Hâtıra tabiî. Tony''nin Kc\vYork:îa »B!rden ger.çlik» rr.as ya gidiyor. Tipik bir orkestra'da çift kc'.tuk vardır. Yetmezse evin bu tuvalet odasında tek kişilik k^leri satı^a çıkarıldı. Gençleşme şarkı söyliyecek. Şöhretin yolu ba, öbür taraflarından bir kaç ta «an bir yatak var. Asıl lüks, !kl kisisözünü duyunca akhnıza kadmlar zan bu kadar uzun işte. Hele insa1 da'.ye getirilir. lik karyola prensesin odasında. gelmesiıı. Bu maskeler erkekler i nın Brigitte gibi bir göz kamaştı] Margaret'le Tonî ilk dâvetlerinl Kinsington'da gerçekten lüka ve 1 çin. 48 saatte yüze gençlik veri1 ran ablssı olur da kendini gölge verdikleri gün 13 misafir vardı. »fihane denebilecek biriclk |ey de yorlar. 48 saatte rr.antar gibi bitil lere atarsa. ' Sandalye yetmemişti. Banyodan bu. illlllllülBI P ATTt 426 PROF. NtMBÜS'fio MACE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle