20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2981 CUMHTTRÎYET Ü N YA ••*** H Ü B E R I, E R İ dır Türkiye hükümetsİ7dir. Yani mcsul bir kahine kurulamanııstır. İkinci Cumhuriyetin Birinci ParfaıMnfllyt D<rrUi B*W Th> 5 milronluk banka fahtekarlığı racaat ederek, müvekkillerinin sıh lâmentosunda Karaköyü Beyoğluna bağlıyan h* Kekkaocn ile Hmrlclye Kastm, Ingiliz, Amerıkan, Fransız ve Hollândalılardan müteşekkil şimdıki petrol Tünelin »eferleri on gün için tatil olayında yurt dışına para kaçıran h! durumlarından endı«e ettikleri den hiç birisi mevcut dört partitsrn çofunlnk tlde N t o n K*rjalainen, Ameriedilmistir. Bu müddet içinde Tü Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu ni bildirmıslerdir. edemediği için tek nasına hükümet k»yı «iyantt etralşlerdl, Özer ÖZTEP şirkeityle Irak arasında uç yıldan beri devam eden muzakerelere nihayei verdı nelin eskiyen raylan değiştirüecek Hüseyin Borazan dün, parayı nasıl kuramamıs. pflrtiler de varı aceReaml ı l y v e t blttikten »onra Fin | götürdüğünü itiraf etmiştir. Verdive kazanları tamir edilecektir. milik, yarı isteksizlik yüzünlândiyuMU •eğnhlanna mukabil, Hatırlanacağı gibi Tünel geçen [ ği bilgiye göre. pilotların uçuş esden bir koalisvona bâlâ varamaFaıitlk adalannın meltemleri için Bağat, 6 (AP) B«tıh petrol jrüzde 90 niapetindeki kar haddi Irak Petrol Şirketi Irak petrolüI nasında giydikleri «can ye'.eği» ne de latlrahat etmek için Honolulu »irketleri ve genel olarak Batıya nin artırılmasını talep etmiş, Irak nün bugün eskisi gibi revaçta ol hafta içinde bir ârıza yaparak yamıstır. Bu \a/ının ınt'^ar ettıŞi »ıya vardıklan laman, Honolulu'nun karfi bir töz düelloıuna giren I Petrol Şirketi bunları kat'l «uret madığını, dolayısiyle şirkete beşin rı yolda kalmıştı. Ârızan.n, kazan i 3 mılyon lırayı yerleştırmıştır. Can rada da hir hükümPtin Kurulmus | j'eleğindeki kıtıkları çıkaran Bolevklne varamadan bir telgraf »1 rak, kendi petrol »lrketini bir pro te reddedince, bu konuda yapılan ci bir hissedann alınması hususu larının buhar kaçırmasından meyolacaeını ummamaktayım. Çünkü razan, her birisi 1000 er üralık 30 dılar, bn telfrafta hükümet, Kns paganda barajı altmda kurmakta görüşme ve muzakerelere son venun uygun bulunmadığını bildir dana geldiği anla?ılmıştır. partiler arası münasfbetler o kaj bin kupürü içine güzelce istif etyaoın Finlftndlyaya bir nota ver dır. Tünelin on gunlük kapanma müd ; miştir. Bu ameliye e^na^mda Yahdar rahat deiil. rerek tert bir tavır takınmıştır. miştirdifini, bn notanın mOhim oldnçndeti içinde raylar tamamen değıse ; ya Uras da Kaptan Pılotun yanınAma mademki nispî «eçımlı çok Irak Pttrol Bakam Muhammed na ve her Ikl devlet adamının cek, kazanlar tamir edilerek, ka • da bulunmuş ve hattâ son geceyi partili, modern anavasalı. ve cift Salman: cMillI Petrol Şlrkatimiz matlaka memlekete avdet eylemezanlara bağlanan borular değiştirı beraber geçirmışlercîir. Meclisli bir demokrasi knrduk. olerl leap ettljtinl iSylüyordu. Dev Irak Pîtrol Şirketinden geri alalecektir. | Ertesi sabah erken saatlerde Ye Gürsel'e gönderilen bir telgraf nun neticelerine kallanacajız. Böv let Reisi Kekkoncn ile Hariclye cağımıı arazi üzerinde kuruiacakAyrıca Tünelin elektrikle ijleme [ silköy Hava Alanına gelen Kaptan ta, işçi ve esnaf teşekküJIeri le biikümet kuramamak «ainız bizNazın Karjalainen, bavnllanm tır> demiştir. de deSil, dünvanın p"k cok memIrak Başbakanı Abdülktrim Ka»i hususu da tetkik ediîmektedir. 1 Pilot, gümrük muayer.esini kısa yaptılar, ve lki kamm giinü Helnin en az siyasî partiler kadar leketlerinde d.iiiı.t jlaSan »evler10 günluk süje içinde f.E.T.T. t zamanda geçiştirıp uçağa bınm'ş, sinklye geldiler. Rnslar 30 ekim sım, Irak Petrol Şirkeüyle üç «egeniş bir üye toplulıığnna dir. tste Bstı Almanya.. Bir aydan daresi Taksim ile Karaköy otobüs elinde taşıdığı içııjde 3 milyon litarihll bu notada iunn söylüyor neden beri devam etmekte olan gö sahip oldukları ileri sürüldü fazladır hükümet kııramıvor. Koa»eferierini takviyeli olarak çalıştı ra buluran can yeleğini uçaŞın lardı: «Almanlar Intikanıcı bir yol rüşmelere §on vermi? ve bu jirkeKaptan Koşkune bırakmıştır. Bunlisyon yapamıyor.. liiz de onlar racaktır. tutmnşlardır, NATO politikası mü te karçı hukuki tedbirler alınaca• dan sonra tekrar uçaktan çıkan Yılda Fransaya bir nıilyar dolara mal olan Cezayir taarnı ve mütecaviı hüviyetini, ğını açıklamıştır. Kasım alınacak Ankara, 6 (CumhurıyetTeieks) gibiyiz.. diye teselli bulabıl<ri7n Kaptan Pilot, aynı uçakla seyahat TOLEYİS Baskanı Ismail Aras, Balabiliriz ama bn tesellivi hulgitglde ortaya koymaktadır. Bu tedbirler hakkında malumat versavaşlannın barış yoluyla halli iciıı General itibarla, Sovyet Rnsya, Finlândiya memişse de Irak basım mezkur şir için bizim o memlekptTevfık ileri Sıhhî Kurula eden Yahya Uras ile hıçbir sekilde bugün gazetelere bir bülten gönde mak çibi hükümetdemekanizmasını De Gaulle'ün bu memlekete istiklâliııi verıneğe konuşmamıştır. ile müşterek ınrillî menfaatleri».ı> keti emperyalizmin bir ajanı olrerek işçi ve esnafı temsilen Cum lcr kararlı oldıığu bildiriliynr nasıl kornnması icap ettifi hak mak, Iraka ve bütün Arap dünyaUçak Frankfurt'a indığı zaman hurbaskanhgı kontenjanmdan iki teşkil eden kadronnn chil, tecrübeçıkarılacak kmda lki memleket arasında kon sma karşı cürüm işlemek ve komda kendi hakkı olan 35 bın lirayı yerin Federasyona tahsisini iste 11, yerlerine otnrmu; elmanlarRÜltasyon yapılmamm talep etmek plolar kurmakla itham etmekteAnkar», 8 (CumhurıyetTeieks) almıs ve para dolu can yeleğini miştir. dan ve bilhassa y&ksek vssıflı âParıs, 6 (A.P.) Cezayirin yedi pet bir nokta addedilmektedir. dir. Fakat müşahitler Ingiliz, A. senedenberı süren kanh ayaklantedir.» Aras, Cumhurbaşkanı Gürsel'in mirlerden mürtkkep olman Ijızım. Cezayirde bugun dokuz milyon Mahkumiyetini Kayseri hapish» Yahyaya teslim etmiştir. merikan, Fransız ve Hollandalıla nu'i *ona ermek uzeredır. Her' Ordudan aynld'.ktan sonra Türk kendi kontenjanmdan 13 yeri dolHalbnki bizde oldnm olan devcez'ayirli ve senelerce evvel gidip nesinde çekmekte olan Tevfik 1 Finlândiya tarafsı* bir politika nn iştirakiyle vücut bulan ve bu gutmektedir. Rusyanın bu mtizake »ene Irak'a kâr olarak takriben ne kadar bunun kati olarak tahak de yerleşmış olan bir milyon ka leri'nin tam teşekküllü bir hasta Hava Yollarına geçen Küseyin Bo durduğunu, geriye kalan 2 yerin let memuru siyasî mfvsime çöre re teklifini kabnl etmekle, dnrnp 269 milyon dolar bırakacak olan kuk etmesi için biraz daha zama, dar Avrupalı vardır. Cezayirliler | hanede tedavisi için bugün bir «ıh razan, arkadaşları arasında durüst de en az siyasf partiler kadar ge değisen bir çiçektir. Bn lebeplenis bir üye topluluğuna sahip olan dir ki bizim hükümet •adrosu daidumrken Alroanya ile müttefikle bu çirketin devletleştirileceğine na ihtiyaç varsa da hâdiselerin ı ilk önce istiklâl verilmesini iste i hl kurul raporu almmasına karar bir ın'ian olarak tanınmakta idi. Kanuna göre, Hüseyin Borazan işçi ve esnaf teşekküllerine tahsisi ma devir değistikçe 'jefi^meji irine karsı vaziyet almı? olacak ve •eyri, mücadelenin âsilerin gaye1 mekte, teferruatın bilâhare görü• inanmamaktadır. ! yurt dısına kaçırılan parayı ihbar gerektiğini ileri sürmüştür. verilmiştir. onlann mütaarnz ve mütecaviı : cabeden blr cihaz haline eeimıMir. lerine uygun bir şekilde son bula şüleceğini ileri sürmektedir HalKasım, cağına işaret etmektedir. îşçilerin bu yoldaki dilekleri tel Banan ıcbebi, çoğu Smir ve meemeller besledlğinl kabal etmiş • Bazı tahminlere göre, Bıündiği gibi, Tevfik îleri ıarı etmiş o'.saydı, bu paranın Vo25 i | buki De Gaulle evvelemirde Ceolan 750 bin lirayı almıs olacaktı. olacaktır. j 1931 senesinden bu yana Irak PetBu durum bir çok Fransız için zayirdeki A%rrupah ekallij'etin tef lık hastalığma müpteli olduğun Polisler bu durumu Hüseyine an grafla Devlet Başkanhğına bildi murların, ijlerinin ehli almaktan Malâmdnr ki, küçük, dürüst ve rol Şirketine tanınan imtiyazlarla çok acıdır. 131 yıldaoberi Fransa rik» tâbi tutulmıyscagı ziyade başka vasıf ve sebeplerle oyolunda dan hastahaneye «evkedilmis, an lattık'arı zaman, Kaptan Pilot bay rümiştir. fa7İletli Fintfindiya, daima soguk verılen buyuk arazilenn bir kıs nın bir parçası blarak addedilen kati teminat talep etmektedir. ralara getlrilmi; olmasıdır. I)6yle cak tedavisinin bu hastahanede ya gınlıklar geçirmiştir. mını geri alacaktır. Ancak geri abarbin barometresi olmustnr. 1939 olunc» da bn elemanların iflerinBir düzeltme De Gaulle, Cezayirin yeni bir pılamıyacağına karar verilmiş idi. lacapı topraklarda petrol kuyusu Cezayirin ile'.ebet elden çıkmasını Bu arada Hüseyine Frankfurt'ta da Polonya meselesi Almanya ile olmalan teıadüfe kabul etmek kolay değildir. Fakat Kongo olmasını istememektedir. i Bugün kendisi ile görüştüğumüz ödenen 35 bın lira paranın 22,500 Ankara, 6 (CumhurıyetTeleks) de muvaffak Kusyu araanda çebişme konusu açılmış değildir. Petrol Bakanı Fransa için bugün yeni dogmak Cumhurbaşkanlığı Basm Sözcü baflıdır. olurken, Finlândiya da Sovyet Salman şimdiye kadar bir çok ya ta olan bu Kuzey Afrika devletiy Dolayısiyle, geç de olsa, Kuzey Af. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 1leri I lirası bulunmuş ve müsadere edilIhtllal devrlnde de Tflrkiyenin lüğü ihdas olunacagına ve buraya rika ve Cezayirle ilgili problemle j nin daha mütokâmil bir hastaha • miştir. askerlerinin savletlerine kahra bancı şirketin çahşma müsaadesi içm müracaat ettiğini söylemiş, an le dostane ve işbirliği esaslarma rin büyük bır kısmını hallettikten" neye sevki için sıhhî kuruldan bir Öte yandan Batı Alman polisi ile da Başbakanhk Basın Bürosu Şe çok mühim anahtar yerlerine bir manca mnkavemet etmek mccbuçok yeni fimirler fetirilmiştir. riyetinde kalıyordu. 1948 de PraS cak bu şırketlerin hangi memle isnat eden ıktısadî ve kültürel bağ «onra bu memlekete istiklâl ver rapor almmasına karar verildiği isbirlığı yapacak olan 3 kişilik fi Fikret Tokat'in getirileceğine Bunların ihtilâl devrlnin kapanmaketlere ait olduklarını açıklama lar kurmaktan başka çare yoktur. mek kararmdadır. Asilerin de işTürk polis heyeti muhtemelen bu dair bir kaç gün önce bir haber ya da Bene? yere vurulduftu zaman yınlanmıştır. öğrendijimize fiöre. sı ve normal demokrasi devrinin aBaşkan De Gaulle, Muhammed' birliğiyle mücadelenin kısa zaman ni. bu rapurdan sonra tedavisi i sabah Frankfurt'a gidecektir. da, yine Rus tazyikı Finlândiya , mıştır. Ben Bella'nın dağlardan ınerek da sona ermemesi için sebep yok çin Ankarava veya başka bir ile Nezaret altında bulunan dört sa haber yanlış olup böyle bir sözcü çılmaıiyle eaki iglsrlne dSnmelerl ii/f rinde artmıştı. Şimdi araba, I Irak Petrol Şirketiyle. Basra ve nakledileceğini bildirmiştir. beklenirken, ;n hükümetsiz devirniğın avukatları dun Savcılığa mu luk düşünülmemi^tir. Rpsya hangl manevranın peşinde Mus'i! Petrol Şirketleri sneler Frar.szlara karşı ilk darbesini vur t.ur. de de mühim yerlere tekrar yeni idi? 57 megatonlak bombaları at denberi Irak'ta çalışmaktaclır. Kon dugu günden bu yana Fransaya âmir ve memnrlar atandığını haytiktan fonra Krnçef, dünya nah tratUrı el'an muteberdır. Kas:m'ın çok pahalıya mal olan bu mücaretle görnyoruz. Toktnr böyle bir nesine çıkarak, tehditlerini yerine bunları iptal etmesi için yeni bir deleye son vermek için şahsıyeti*ey! Eğer bn memlekette hnknk getirmek İçin blr hamle yapmağa kanun çıkarması gerekmektedir. ni de kullanarak büyük gayretler devletl karnlacakıs, memnr ıtstBbamlanıyordu. Kasırti, Irak Petrol Şirketinin al «arfetmektedir. De Gaulle Cezaıfl, memnr hakkı, memnr talfhlistiklâl , Bazı müşahitlere göre Rusyanın dıgı imtiyazların yüzde 90 ını geri yirlilere kendi işlerinde yetl ve nihayet devlet mekanlzmateşebbösü Finlândlyayı peykle^ verme'iini, Irak'ın yüzde 20 nispe vermeğe taraftardır ve bu iuretle ı ıının, kablneden ayn ve mflıtakil tlrme tesebbüsüdilr. Bn Işe 195S tinde hi^seye iştirak etmejini ve Cezayirin Fransa ile olan bağlarıJ blr teknik knvvet olmaıı mfilâhasrnesinde terk edip gittigi Parknı devam ettireceğini ümit etmekkala llraanını gerl Istemekie başZMI hâkim olacakıa artık en kfltedir. Durum bu yönde inkişaf etlavaeak, nonra Ilmanı vcsile edeçuk memarn dahl rastjele tSyin tiği takdirde her iki taraf da karpk Finlandlyanın üzerine pençeetmenin yanlıslıgını, zararını ve zançlı çıkacaktır. önümüzdeki »e•ini koyacaktır. Bnndan sonra da matlaka önünde tonnnda bn yanne bu tasavvur tahakkuk safhasıSkandinavyaya hâklm olnp Norhşlıfın dSzeltilmesl icabedeceğini na girdiği takdirde bundan Batıh vee. Darimarkayı tazylk ederek, hatırdan çıkarmamalıyız. müttefikler de faydalanacak, doN'ATO'nnn bu zavıf kanadını kıragudan gelen komünlst tehllkesine j Vekİleten günlfik Ijleri idarecak ve bu gnretle Knzey Avrukarşı «aglam bir zetnin temin • dfn ileri gidemiyecrk olan simdikl pa üzerlne Dogu Almanyamn da debileceklerdir. • kabinenin hn kadar mühim tayinyardımiyle nâklm olmağa çalııjaBazı çevrelerin kanaatinc* Celere kadar gitmesl hnknken de eaktır. zayir Fransaya genede bir milyar \ miimkün değildir. Anne ve babalarının ncl.ondradakl kanaate göre 1948 dolara mal olmaktadır. Diğer taAlSkalıIarın hn noktay» eiddl Fin Rus anlajması, Rnsvanın lezaretinde yürüyen kiiraftan Fransanın burada 400.000 surcttr dikkatlrrini çekeris. Tarın hine Ijlemektedlr, çönltü Finlânçükier Amerika ve Kusaskerini daimi ıurette tutması b«vle rasteele tâyln edflmlş medıyavı Iktlnaden Rngyaya baftlamuNATO ittifakına tesir ttmektedlr. yayı nükleer denemelemnrlann dctişmesi ISzım celirıe tır. Nlteklm 1958 de Kraçef, o tsCezayir meselesinin hallini çok ribte beftenmediti bir Fin hükümevcnt mevznata «5re onları yerrinden dolayı protcsto kimje doğrudan doğruya De Gametlnl bn anlsjma cereglnee Imlerinden atmak zor olaeak, bnnnn ettiİer 0 0 0 ulle'e bağlamaktadır. De Gaulle ralanan tleari ve Iktlıadt mukada mesnliyetl maalesef klmseve velelerl fethedeceffn! »öyllyerek vüklenemivecektir. Çünkfl bngünLondra, 8 (A.P.) Dün Londra bir suikaıte kurban gittiği veya ] HevirraeSe mnvaffak olmnstn. Şu da çocuk'ar ve bebekler nükleer öldüğü takdirde bütün plinlann kü kabinenin parlâmento hnznrntıhaldo Ratılılar, eÇer Finlilerin denemelere karjı bir nümayij yap altüst olması ihtimali çoktur. Dlda hiç bir iiyasi sorumlnluğn yokRnslann eline döşmenlnl istemcztur. mıjlardır. Bir kısmının çoouk ara ğer taraftan ırkçılık tefrikinin faz ' lerse, yapaeakları »ev Finlfindiva• balannı ittigi, bir kıgmının )»e lasiyle mevcut olmamssı da Cej •* ya çok reni? ekonomik Imkânlar çoruklarını ellerinden tuttuğu 500 zayir buhranının halli için müsHerke» hayret İçinde. Blr kaç tcmin etmek ve FlnlSndlyayı Rn«kadar anne ve baba yavaj yava| ,i»<<an cözmektir. kl»i ha7İnevi S mllvon llra dolanyürüyerek Sovyet ve B. Amerika dırmi«. Han) blr gflnde uhte rek Bn noktnl nazan Alraan dlploİle faian defeil.. Kalp pars baasrak matları Istihfafla kar;ıUmaktadır Elçiliklerine gitmijlerdir. YürüyÜ5. kiiçüklprin »diTnlarına da flpfil. lki Qr •'"'• nınntsııımsn lar. cünkö, Rnsya llp Finlândiya her av mevhnni blr devlet dalreıl BrasınıJaki münasebetlrre hâkim uydnrııldtıSundsn gayet ysva; ololan un"rnTİar ekonomik nn^nrlar mıış, bu «rarîa bir polis «rKbnsiyİP hordro yapsrsk »ofrnkbir smbıılfln» yorulup H düjpn co a kanlıiık v# emniyetle tskflt taknit nümayijçileri B. kendt pnlltik* ve «trst». | cuklsrı topliyardk ve t»«adflfen meyda» .1i*i bskîtnından FinUnıllvaTi TTif1 tsltıp elmıçtir na çıkmı».. Pn ne 1ı TSrabMî H»vn*U ist'dtjM tnkdirdf. hn tecavfl! Nvim9vijıçl(»rin iralsrıng kar nl bfltce Uarmnt». hanl me»bnr ke7* Batının »konomlk yardırnı i jan pnlia]»r n'zik blr li«»nlir «gnkannrın, hml tefti«l«r, Mofkovı H A P I Sov>»t T««J mânl nlamşT. Şn hnlrlp hn t». | rıoler ovİPrinjr» doniinıİT» (îernit Ajançi, Bo'sevik ihtlUHnin **• yılfa<nİTi>, bsrdsk, r*vü? karsistnda daha pe»rt blr | lorso de pnlan dinllyen olmamıs d"iüwunün vsrın Mnskovadak! kasik tofibsTMİsrını dabl • dhir almak ISTimdır. T»nl. Rns tır. Kizıl Moyrfgrıda kntUndcaŞın] ve bnlnp mahUcmPTP verrn Ilıti!*! bfl '3 Finlândivgv! pf>vklp««)rmp£f Yii:l»r K"mite=inin Rnmb» A Sovyet Sjvımm» Pnkatıı Mar»sal kfirpfHnln kPfkln mnfettlslfrl? k^lkınca. biınn, tnllıa karsı hir te Ipvht^ırı TpjkilStınn tertiplrdifii MaHnovFky'nın askerlerinı teftiş Taa? nevlft mekanlztnsti «»hil r^vfir tplSkki edip, NATO hareke ruımayiîfrp bebek ve çocııklar her edecefini açıklamıjtır. TOÖnaiebetier veya lîklllerle kn<• reçpcefini kat'î ol^rak KrnçefV iVi elçilıfie yaklaçmaia muvaffak < ruidukça höyle olnr. Moskovada bu münasebetlp habHrfirTnelidir. 7,ira Kmcpf ve e« olmuşlardır. Polis kuçüklerden mü rafındakiler harbe gitmek Istcm» t°<pkkıl lki heyetin elçiliklere gir zırlıklar tamamlanmış, büyük biToktnr bask» çareıl.. t*I ehllne nalar ısıklarla donanmıştır. Ftrsfsrirr bilp. artık Snvyet liderlerlvermek ve memnrda ehll olm»kmp^ine mü^aadP etmijtir. t» Kruçef'ten ziyade Reisicumhur nin ennırn onlan kpndilerine raÇtan her mânasiyle ehliyetll olSovyet Elîilifiinin onune çocuk Leonid Bre7n?v'in portrelerine ıa«t rnpn hn fdâkpte süriik!rm(kf«dir. maktan haşUa şey aramam»k.. lar cradyoaktif» ibaresini taşıyan lanmaktadır. Bunu Kruçef kendisi O<nzdıkİ3rı büyüU luımard.ı kar Efendim! Her yerde böyle «ey'stemistir. füt çışplcri bırakmıçlardır. f.l.r.n<1aki?(»rin moflak surMte ler olnr. Eu arada mekteplerde ve resml Rnnra, 12 yaşında bir çocuk Elrpstterini cörereklerindpn emin Zaten baska teselllmU yok! Oçılije girerek Başbakan Kruçef'e dairelerde hulunan Stalin'in porolmaları ilâzımdır. lnr ama oralarda bask» »eyler de vprilmek üzere bir mektup tevdi treleri kaldirılmağa baylanmiîtır. IW. PİRt Onun yerine Lenin, Karl Markıı olnr. etmiştir. Hatırlar muınıı? Ingllterede g«Mektupta «hâdiselerin ceyrini de ve Kruçef'in portreleri a>;'imaktaliba banka faizlerlnde yapılacak giştirpcek nadir insanlsrdan biri dırı. Stalin'in kard küçük bir değiîlkliği Parlâmentoolmanız hasebiyle vakit geç olmaya haber vermeden blr çeyrek öndan «Lahlanma yanjına bir «on Pariı, 8 (a.a.) Fransı? televizee blr doütnna hiç hir maksadi olverilmesi için elinizden gelen bü yon »eyircileri dün akşam ekranmadan »öyleyivermis oldntu antun cayretı sarfetmenizi rıca ede da Stalin'in çehrPsini görünce |«Iasilan Maliye Vekili bn hare'teriz. Dünya çocuklarına büyümele sırmışlardır. Bu hayal canlanmı» tinden dolayı Istifaya mecbar olrine ve bir araria «ulh içinde be ve kendisine sorulan suallere roümostu. raberce yaşamalarına fırjat ver kemmel bir Fransızca i!e cevap menizi talep ederiz» denmektedir. verıajştir. Devlet karmak eüçtör.. Çok AmeriVan Elçiliftine yürüyen nü EÜçtür.. Fakat kitapta şekil ve nKremlin'in eski efendisine bu mayiççiler binanın 100 metre 8te derece benziyen şahsın, Stalin'in snllcri. dünyada misalleri mevcnts:nde durdurulmuşlarsa da bebek 1908 denberi Pariste ya;ıyan kartnr. Devlet idare etmek? Onnn arabalarını iten bir kaç anne, pokitapta yeri yoktur. () hir chliyet, Londra 6 (a.a.) Tıınus kıyı li<; kordonunu yarmağa muvaffak desi olduğu anlaşılmıştır. bir istidat, hir kabili\rttir. Hüner. l?rı açıklarında seyredcn «Clan olmuştur. Elçiiiğin önünde nöbet Stalin'in kardeşı, agabeyinin k R hu kabilivetleri derccc derece isKeith adındakı îngiliz gemisinde bekliyen bir ere Ba?kan Kenne rakteri hakkındakı sorulara ce1 TALİHLİYE 20 TALİHLİYE ba«ına ıtctirmektedir P.izde ı^e dün gece bir infilâk olmuştur. dy'ye tevdı eriilmek üzere Kru vap vererek onun zalim tabiatta devlft mpkanizması adam vemck6 DAİRELİ BİR APARTMANIN TAMAMI 20 APARTMAN DAİRESİ Gİ35go\v limanına bağlı geminın çef'e yazıian mektuba benzer bir bir insan olmadığını belirttikten le, adam eritmpkle. adam söndür•onra, beıı hâtıralarını nakletmiş, 34 TALİHLİYE fiH k'şilik mürcttebatındnn valnız yazı verilmıştir. mekle cecınir.. Ne vapRİım" Galinihayet jöyle bir suale muhatap 7 iı k'irtulmtıçUır. Diîerlerinı bul2 ADET 100.000 LİRA 34 APARTMAN OAİRESİ Dankü yürüyüşte en genç nüm» ba sol tarafımızdan kal!<mı>.ız. r^^k için araştırmsınra ba?'anmışolmustur: ı yişçi 12 haftaiık Melissa GUHngs B. FELtK tıı 4 ADET 100.000 LİRA 60 ADET 6.000 LİRA Stalin, halen, Kremlin'in yeni idi. Nümayişte yorulduğu anla?ıl«n îaeilız Amiralhk Ddiresinin bir bebek anasının kollannda uyuya idarecileri tarafından hir çok ct100 ADET 5.000 LİRA 300 ADET 1.000 LİRA porcüsü, Akdeniz füosuna b?Slı kalmıştır. nayet IUÇU İle itham edilmektedir. Senatör ve milletvckilleri 150 ADET f.000 LİRA ha7i b'rliklerin, «Keith Clan» f,eKanaatinizce, kendisi hakikaten VE r"Ainin bir patlama neticesi ti'tKızılaydaki görevlerinböyle cinayetler işliyebilir mi idi? VE tıj; bö'Eeye harcket et'iklerını hil 10.000 TALİHLİYE Stalin'in kardeşi bu «ual karşıdirrp.i^tir. den ayrıldılar 18.300 TALİHLİYE jında bir parça tereddüt etmis, lon ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ Ankara 6. (Cumhuııyet TeÇEŞİTÜ PARA İKRAMİYELERİ ra |u cevabı vermiştir: ieks) Türkiye Büyük Millet Kendisini hangı cinayetlerlp Meciisinitı açılışı üzerine Senator 1982 yılının İlk zengin çekiliştoe katılmak İçin 5 Ocak itham ettiklerini bilmek isterdim '4 Milyon liralık buyflk tenesonu keşideslne katılmak İçin ve mılletvekilı seçilmış bulunan Bir çok kimseyi işbaşmdan uzaktarihine kadar tasarnıflannızı tş Bankasmda toplamaya 28 Eklm tarihine kadar Iş Bankasına yatırmış olduğunuz KırıSay Genel Başkanı Ahmrt Yıl laştırıp kurşuna dizdirdigini mi ?" v Port (Ne\v York) 6, (a.a.l .p. devam ediniz tasarruflarınızı 29Aralık tarihine kadar muhafaza ediaiz di7. Baskan Vekili Kemalı Beya. Ankara. 6 (Cumhurıyet Teieks) söylemek istiyorlar? Stalin bunlaHindistan Raştaakanı Kchru, bu. zıt, üvelerden Vasfi Gercer, Cpvat gün Ne\v Pnrt'a varmış ve hava 17 temmuz günü Barzanl açire rı elbette yapmıştır. Binlerce, hatDursunoğlu, Turgut Grile, Hilmi Türkiye tş Bankası en fazla ikramlye veren bankadır. plannıJa Başkan Kennedv tnra tiyle aralanndaki ihtilâf sebebiyle tâ yüz binlercesini yapmıstır. Fatncesulu, Bahri Yazır, fhsan Kafırri.T, Kirşılanmı.ştır. lki lidcr guney hududumuzdan yurdumuza kat, içtimai bir ihtilâl ve rejim badayı ve Ferit. Melen Kızılayda, iltica" eden Irakın Berki aşiretine değişikliği, dualar, niyazlarla taburi.f.ı muhtelif dünya me^eleleri kı eörevlerir.den aynlmi'slardır ü^oîüicip coruş teatmr.de buluna nıensup 1.350 ki'ilik bir aile grupu hakkuk ettirilemez. Lenin'i Stalinıki memleket arasmdaki anlaşma den ayırmak ise imkânsızdır. LeBu münasebetle Kı/ilay1.T hir cckiarrlır gerp^ınce iade edilmistir. nin'in fikirleri vardı. Stalin ise vrds top'.antısı tertiplenmışlır K.ndıstpn Başbakanım hava ;ılaBihndıği gıbi. her 2 aşiret men bu fikirleri tahakkuk ettirdi. Sov Üte yandan Güney ıllerımi^de rı>î!la kar:,ı!ayan 6.01)0 kişi arasın. j suplarından 1.350 kişilik bir grup vukıtbulan sel felâketzedelenne da. Nevv Port'taki Bıou n Üniver temmuz ayı içinde memleketimize yet Rusyayı bugünkü haline getiren Stalin'dir. Kı/ılav trafmdan il]< yardımlar sıtesınde okııyan Hindlı tslebeler iltica etmış ve Hakkâri'nin Çukurvapılnııştır. de bulnnnıakta ıdı Nelıru. Hind'.i j ca ılçesınde bir mahalle yerleştiril istikbalinizin emniyeti Stalin'in kardeşi. 1908 den sonraparanıztn. talehçlcrın f'üerinı sıkmı.ş ve kendı ( mi'i'erdi. O zamandan beri iki mem ki hayatmı da şövle anlatmıştır: Bu cümleden olarak Soruç'a 110 leri ı!e bir müdd'it gorüsmü^tür. ] leket arasında yapılan görüşmeler 1908 de Parisc geldim. SorVartoü hesaplarda her 100 llranu, radeslz hesaplsrda her 200 liranız irin a y n bir knr'a nnmarası Terîlir. Kur'a çadır 300 battam>e. 1 U gemıcı fe 0 Nehru ve Kennedy, hava alsnın. ] sonur.da mıütecilerin ladesi karar bon üniversitefine fiirdim. Birinci neri, 6 ton un. li O kiln piriııç, 400 fO numaralarınuı çckilişlerden 15 gQn evvel lıesaltıtıızın hulunduğu Şubedon Sğrenebilirsiniz. dan iimana açık bir otomobille | laşmış ve bırkaç gün evvel Hakkâ Cihan Harbine katıldım Hava kuv kilo süttozu. 4(10 kil'> marsarın, NOT: Talihlüer, diledikleri takdirde beher apartman dalresi yerine 40.000 lira para Ikramiyesl alabilirler. varmışlar ve Hammprsnıith Çift ri VaJisi ile Musul Mutasarnfı ara vetlerine rtahil olduSum «ırada hir Kır.khane gıyim eş\a'.ı, 1200 kilo liğine pilnıok üzere, Cumhuıbaş. sındakı imza merasimini mütaakıp kpre, mukabi! casu^luk trskilâîmun. 320 kilo pirinç. 8» kilu süttozu, kaniiâı yatı Honey Fitz"e binmiş kabtle mensupları Iraka sevkedil da çalıstıgım sırada ise ikinci delfiO kilo kuru fasulye sevkedılmıjft yaralandım. mi'lerdir. lerdır. Faal 3889,6916 tir. Batılılarla anlaşamıyan Irak Finlâmftya Izerinde yeni bir petrol şirketi kuruyor Rıs baskttı F Ceznyir ihîilâfnın yckmda sona ereceği ümit ediiiyor Tünel 10 Kaptan Pilot 3 milyon gün için lirayı can yeleği içinde kapatıldı kaçırdığını itiraf etti Bu müddet zarfında Tünelin eskiyen raylan değiştirilecek ve kazanlan tamir edilecek . 1 Hddı'se/er flrdsındö Hüseyin Borazan, kıtıklarını boşalttıği can yeleğine doldurduğu 1,000 er liralık 30,000 kupürü, kendi hissesi olan 35,000 lirayı aldıktan sonra Frankfurt'ta Yahya Uras'a teslim ettiğini açıkladı • Hüküınet meselesi kadro meselesidir 15 Ekimden bu yana, flç haft». İşçi veesnaf senatöriük talep ediycr «> Londrada çocuk ve bebekler nümayiş yaptılar Rus ihiilâlinin 44. yıidönümü bugün kutlanıyor 2AY ARAİ UYU 29 ARALIKTA 7 MARTTA gemssg infUâk eîti, 68 7 MİLYON MİLYON Neb.ru Amerikada Irahlt mülteci iade edildi TÜRKİYE i t BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle