12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OİŞ MACUHU AÖIZA FERAHUK OlŞLEHE SAâUMUK.iGÜLÜŞE GOZELLİK VERİR Reklimcüık 2532/6929 Kabine Buhranına Diin de Care Bulunama Inönü ve Gümüşpala ile Alican ioplanmak istediler, fakat olmadı CHP son sözünü söyledi: ((Kabinenin ya başında, ya dışında bulunuruz)> YTP ve CKMP parti grupları ise toplanarak evvelce verîlen kararları müzakere edin kesinlestirdiler Buhranın devamı takdirinde milletlerarası teamüle uyularak Başbakanlık, Mecliste en çok milletvekili bulunan C.H.P. nin liderine teklif edilirse İnönünün bunu kabul edeceği anlaşıhyor f t••• •••••II I I I I I l l l l l l I IIIIMIM<!M|III|>ll<ll>f <•<" 38. yıl Sayi 13.384 u m hur i yet KURÜCUSÜ: YUNUS NADİ Telfr«f r» mektup adrcal: Cumhuriyet tttanbul Potta Kutıuu: İftanbul No 246 Telefonlars 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 98 22 4 2 9 9 EN BÜTÜK TAZARLARIN EN GOZEL ESERLERİ * N I M L Z ^ . • SW BİR NaEITİN E.Z.U * U M B V n i RADm ^ o , m , , n . • OÜHUS L T . ı « , • SEYTANIN KOIIANIARI s M«(h.m * CENRET YOlü s , * b « ı + HOTREDAME'IN KAMBURU v H*,. * OâUUAR « SEVGİULER D. H. u^ten» • MAMME B0VMY a n « u w * StUMLARA V E O A H ^ ^ V * A » OTOBUSU s*tnb«k • KUMSAU» MSbut. • CUNAHKÂR RUHLA0 a H. u<™«, * DOKTOR /&£& JİVAGO P p..tk * $EM fög/ S V E KD RM i w . EM K I E İ IKÜMLER A. Mıuıoü GUVEN * VAVI NEV İ IL 9644/6910 Sah 7 Kasım 1961 llllll|llll|IIMIIMIIM|l|l|MI|llll|IIIMt!IIIIIIIMnilM>M!l>l||HI|||| AP yeni parti haberleriıti tekzip ediyor > • • >ayınlanan bir Genel Ankara 6 (Cumhumet Teleks) Koalısyon hukumctını kurma Dun İdare Kurulu tebliğinde. buyolundakı teşebbusler bugun daha znade kulıslerde devam etmıştır Ancak \arın \c\& oburgun, buhrana son vermek uzere Batı de tun A. P. lilerin «Genel Bas| mokrasılerınde tatbık edılen normal \ola gıdıleceğı ve hukumetın te? kanın etrafında mutesanit vc kllınde surat kazamlacağı bıldırılmektedır îlgıhlerın belırttığıne gore normal \o\ Cumhurbaşkanının Mıllet kuvvetli bir topluluk hatinde» bulundukları belirtilijor Mechsınde en fazla sandal\e\e «ahıp olan partıden 0 partı grupunun urerınde ıttıfak edecegı bır Başbakan seçmeM\le başlamaktadır SeAnkara 6 (Cumhumet Telek<) çılen bu Başbakan adavı bugun Napılmakta olan koahs\on tesebbusune geçecek snı<ı partılerın hepsıne muracaat edeen kuracaçı hul'u Adalet ParüM Merkez Idare mette vazıfe alıp almı\acaklannı soracaktır Partıler, bu teklıle men Kurulu buguT saat 10 dan 14 e ka fı cevap verdıklerı takdırde guven o\u alması çok 7a1 ıf olan Ba^ha dar Gen=l Baş*an Raglp Gumuşkan adaM, Cumhurbaşkanına muracaat erierek, kabıneM kuramadıfiını pala nin başkanlığında toplanmışbıldırecek ve bu sefer Mıllet Meclısı ıçındekı ıkıncı partıden bır Baj tır Arkaıı Sa. S, Su 3 te bakan seçılecektır Gumuşpala dun Mıllet Meclısıne gebrken IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'f | Ânkara notları | | S 2 Ş = S S Ş S (ECVET GÜRESİX YAZlYOR) Bugun de bır aydınhğa kavuşmıyan kabine meselesının va nn hal joluna gıreceğıne daır henuz hıçbır ısaret vok A P Y T P grupuna mutemavıl gıbı gorunen C K M P , bugunku grup kararıvle bır kere daha açıkladı kı koah'jonlara gırmı vecek eğer A P ıle Y T P kabınevı kurarlarsa onlara ılk aylar da sadece destek olacak Bu vazıvet karşısında A P Y T P ıkı hsının, C K M P desteğıne davanarak hukumet teşkılı joluna gıtmesımn, çok kısa bır muddet ıçın chukumetçılık» oynamak tan başka netıce vermıvecegı suphesızdır Zıra bu ıkılmın Mıl let Mechsınde tam kadro olarak v e k u n u 222 vı ancak b u l u \ n r Normal olarak 5 6 tane de devamsızı hesaba k a t a r s a k , huku | Ş. s 3 S = 55 ^ = Bu yoldan daha suratlı netıce ahnacajı bıldırılmektedır Bununla beraber, partılerarası munasebetlerde bır anlaçma zemını bulunmağa yıne de ga>ret sarfedılmektedır Bugun, muşterek kararlarını Içmet înonu'^e bıldırmek uıere, yapılması mutasa\\er Inonu Gumuşpala Alican toplantısı vapüamamıçtır Toplantının akım kalma^ına bır anlajmazlığın sebep olduğu »lerı surulmektedır Diin harcanan gayretler Yagmur dört saat içinde 34 kişinin ölümüne, 50 kişinin kaybına ve 300 kişinin de yaralanmasına6 (sebep Dehseth bır oldu Atına AP) Korkunç bir fırtına Atina ve civarını altust etti şekılde jağan vağmurlarla korkunç bır dolu fırtına«ı ve ka«ırga şıddetıyle esen ruzgârlar fbuşun Atıtıa ve cıvarında dort saa ıçınde 34 kışının olumune 90 kı ııun kayl na ve 300 kışının de yaralaıv masına sebrn olmuştur Arkası Sa. 5, Su g de Telefoto Atına Istanbul Pırelı balıkçılar, şıddetlı >ağmur ve fırtınanın tahrip etüği tekne lerini kurtarmağa çalıjırlarken.. Yarına kalan toplantı öğleden sonra saat 15 te toplantıva katılmak uzere Meclise gelen Nmet înonu've once. \alnızca Gumuşpala nm tema«ta bulunacagı bıldırılmı* fakat <;onradan Gumuşpala'nm Ekrem Alıcan'ın da dahıl ola eagı bır toplantıda bulunaragı haberı gelmıştır Toplantıvı tanzıme çaIı^an Turhan Fe\zıoglu ıle bağınrîiz Malık Yolaç ın bır ' anlış anla\ı>; vuzunden once ıkıh «onra uçlu toplantılar vapılacaEim l«met înonu ye dujurmaları IM çıkmaza sokmuş \e Înonu kpndi'ine eo\lenen llk Arka«ı Sa •> Sü. 4 de Âlçak tazyik Türkiye'ye doğru kayıyor TurkijeSuri>e sınırındaki şiddetiti yağmurlar neticesinde 4 Turk ile 35 Suriyeli sellere kapılarak olduler înonu dun Mıllet Meclısıne firerken etrafuıı sarıp yardım ıstıjen Cnı \ersıteje alınmışan bse mezunlarıle Izmır, 6 (Telefonla) Bugun muthıs bır lodos fırtınası şehn altust etmış zaman zaman saatte 60 Arkası Sa 5. Su. B da 2 Ş S S = E = met daıma sallantıda olacak demektır S Gerıve kalıvor C H P ıle ışbırhğı C H P haklı olarak deı ^ kı, MecİKte en fazla sandalyeve sahıp olan partıve Başbakanlık = tevcih edılsın, bız ondan sonra istışarelere başhvahm Kurabı = lırsek kurarız, kuramazsak ıtızar beyan eder çekıhrır Mıllet S Arkası Sa 5, Su. 4 de = İnönü ile mülökat Gazeteciler sordular: «Başvekil olur musunuz?», İnönü cevap verdi: «Gönüllü imişim gibi bana sual sorma... Anayasaya göre bu vazifeyi tevcih etmek salâhiyetinin sahibi var» ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııE 15 yıllık kalkınma plânına geçiş programı hazırlandı Ankara 6 (Cumlumet Te. hukumet kurmak ıçın on çalıçma leks) Mıllet Mecli'inm bugunku var Saun Devlet Baçkanmın ıdatoplantısından sonra CHP grup re ettığı on çalışma Bundan son. oda«ında bır muddet ıstırahat rsını ben de sızden fazla bılmuoDevlet Plânlama Teşkllâtın eden Genel Başkan Ismet Înonu rum Gazetelerde ne >azı\orsanız ben de oku'Nup oğrenıjorum Sız. ca hazırlanan geçiş programı o sırada kendısı\le konuşmak ı« de daha fazla bılgı ı a r tejen gazetecılerı kabul etmış ve 1962 mali jılında ujgulanmak Soru Demokratık teamul en çok srrulaımı cevaplandırmıştır uzere kurulacak hukumete l^met Înonu ıle gazeteciler a r a . milletvekili bulunan partını n baş. sunulacak «ında çu konuşma cerejan etmış. kanma bu vazıfenın tevcih edılme sı değll mıdır* tır Cevap Evet bovledır Her ha'de Ankara, 6 (Cumhurıyet • Teleks) Soru Paşam, koalısvon çalışma Devlet Plânlama Teşkılâtı tara lan ne safhadadır' bırını memur edıp onun teşebbus fından uzun bır sureden berı hazırCevap Benım gorduğum şu lerının netıcesını gormek lâzımlanmakta olan ve 15 >ıllık kalkın Bır karma hukumet kurmak ıçın dır, zannedıjorum Ama henuz ılk ma planına bır geçıs huvıjetı tası henuz usulu daıresmde kımse me defa bu usulu tecrube edıjoruz \an «1962 Geçiş Programı» son şek mur edılmemış gorunu^or Yahut Dışarı âlemde gorduklerımıze go. lıni almış bulunmaktadır Huku bojle bır memur edılmeden benım re fıkır yurutuvorıız Bakalım b ı . Arksn Sa 5, Sü. 7 de haberım yok Şımdıhk bir karma Arkası Sa. 5. Su 8 de t Meclisin dünkü içtimaı ÂP li Nebahat 5 ay hapse yalnız 12 dakika sürdü mahkum oldu ^ Faaliyet daha fazla kulıslerde idi ve en umulmadık sahneler görülüyor, görüşmeler duyuluyordu • Cezası tecil edilen sar.ık kadm, Adliyenin mânevî sahsiyetine hakaretten ikinci bir dâvası buhınduğundan tahliye ohınmadı Yazısı 5 incı savfads) Kuley, Erez ve Egeli, Rektörlerle birlikte bugün Millî Eğitim Bakanına haklarında çıkarılacak kanun etrafındaki fikirlerini soyliyecekler Unnersıte'den affedılen oğretım u\elerı konusunun Hukumetçe tle almması ve bu yolda bir kanun tasarısmın hazırlanması uzerıne 147'lerı temsılen 3 kısüık bır hevet bugun Mıllı Eğıtım Bakam Ahmet Tahtakılıçı makamında zıyaret eMaktul Esat Kenan ve olu bulon decektır Arkası 8s 5, Sü. I de duğu Be\oğlundaki daire 147 ler heyeti Tahtakıhç ile göruşecek ^ "Sandık cinayeti99 dâvasmda yeni saf ha Universiteye Ankara, 6 (CumhurıjetTeleks) Ellermde ba>raklar dalgalam Kapılarının onunde juzlerce vor dovızler genı? merdıvenlerden genç oğrencı «Ataturk'un ızınde Meclise ses'iz sadasız gırmek ısjız» dıve gurleşen seslerıyle tem tnen mılletvekıllerıne gostenlıvor po tutarken. T B M M saat 15 te du Bunlar vıllarca ıhmal edılen kı toplantı«ına hazırlanıvordu Arkası Sa. 5, Su 1 de Bır oncekı duruşmada Savcı tarafıncjan ıdamı talep edılen «Sandık cınavetı» sanığı Turan Zekı Ivgen, dun vapılan duruşma^ında, Açıkta kalan lise bğrencileri Ankara'da T. B M. M. onunlon «avunmasını vaparken, cına de tezahürat yaptılar ve İstanbul'daki toplantılannda da •»etın, Edebnat Fakultesı oğrencı «Okumak istiyornzn diye bağırdılar: Edirne Üniversitesi lerınden Gonul So\<al tarafından için bir komisjon kuruldu lslenmis olduğunu ısrarla iddıa Arkası Sa 5, bu. 6 da Yazısı 5 ıncı savfada) giremiyenler işi diin Meclise aksettirildi «. Nebahat Arslan. dun cezasmın tecıhni ısterken Hazineyi dolandıranfarın 7 si Ânkaıacfa tevlcil edi'di Beyrutta bulunan sekİ7İncinin > akalanması icüı Enterpol'e bilgi verildi, çekılen paranm brut 2,5 mihon lira oldıığu anlasıldı Ankara b (Cumhurı etTelek»,) Sahte bordrolarla Hazme ı nr.ıandırmış bulunan sekız kıcıiık «ebevenin v edı mensubu yakaİHmrak Ankaraya getırılmış ve bugın ak Arkssı Sa S, Su. 6 da Emekli bir subay Hanife Gümüşpala beraet etti t^mır 6 (Telefonla) A P Genel Başkanmın esı Hanife pala bundan bır muddet once Kırk asaç ı«tas\onuida halka «Yakmda sızı kurtaracaeı?» dem"k suretıjle Tazısı 5 ıncı sayfıda) Arkaaı S». 5, Sü. 1 de ESNTYEN VATANDAŞ Uazıne doUndırıcüarından dordu, Ankara Emnıjet Mudurluğunde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle