09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Diiğüne gitmekte olan 3 kız ) kardeş Dicle'de boğuldular Dtyartalar, • (Teltftml») Biı datlerin blrisi 11, dlgerf 14, ttçünmll lle«iin« bajlı Göksu kb'yünden eflıfi dt 17 yasındaydı. Adilt. Vullı va Fe.tb.iy» Güngör isimli ü{ knkardtı yakın bir kcv Ayvalıkta turistik otel ye dülüne giderken Dicle nehrininşa edilecek de boğularak fclmüslerdir. Nehri B«hk««ir, 6 (Te!efonla> Kayüniyerek geçmek i»tiye.n kızkarnadanın Utika Otalcilik Şirketinin bir temtilcisi Ayvalığa gelmiş ve iki günlük tetkiklerinden sonra bu güi«l ilç»misd« turistik bir otel kurulması için hazırladıjı proje ve resimlerle msmUketine dön«Ültür. YUR Ünlverslteye giremlyen' ler lşl dün MecUse •ksettlrildi Ankara 6 (Cumhuriy«t Teltkı «dlm« C.HJ». »UlttvtkiH Sü Ityroan BUgtn bugün MilU Egitim Bakanmdan cevaplandmlmasım ir tedlgi blr löilü loruyu B. M. M RtlıMgint vermlatlr. Soru îöyledir: «Uıeden bu ı«n« mczun olup da halen Ü«iv«*siteyt ta»dıo ve kon t»Bjan darhkları yüıünd«n fire ralyen blnler©! «eacin lstikbal: hakkında: 1 Ne düaünülmektedirT "i Ünlvtraiteye v« Yükıek Okullara giremtyen bu gençlerin yükltk tahsillerini yapraaların saglamak ıçin »enel«rdenb«ri düşü nülmekte olan Edirne Universitei^ gerjekleştirilraesi hakkında Bakanhk ne gibi tedbirler düÜ raektedir?» Ünivernittye glremiytnler Meeliı Bnünd» Ankara « (Cumhuriyet Telekı) Üniversiteye girememiş bulunan öğr«ncilerden îstanbul'da lunanlardan bir kumv bu sabah sehrimue g«lmi?ler ve Ankara'daki arkadaşlariyle buluçarak üç yüz klfilik kadnr bir grup halinda gene caddelerde yürüyüşler yapmışlardır. Hukuk Fakültesl önünde toplanan gençler, ellerinde afişler olduğu halde v« «Okumak istiyoruz», «Ya ilim ya ölüm» sesleri tırasında AnıtKabire gelerek bir huket koymuşlar oradan da den sonra Büyük Millet Meclisi onüne gitraişlerdir. ÖJrencilerin fakültelere tirilmeleri yolunda MİUl Eğitim Bakanlıgınea çahşmalara devam edilmektedir. ÖSreneiler, bu arada M»elise gelmekte olan C.H.P. Adana milletvekili Kasım Gülek'i omtızl:»rına almışlardır. Gülek ve Suphi BaV' kam öğrencüere dâvaları ;le uğrasacaklannı söylemislerdir. Diğer taraftan Ankara'h seyyar satıcılar dn bugün Mecli^e gelerek, Beledive memurlannın kendilerini ddvdüklerini belirterek bir gösteri yapmışlardır. tstanbul'da Üniversiteye giremiyen öğrenci îerden bir grup dün de tstanbul iTniversitesi bahçesinde ^tatürk Anıtının önünde toplanarak mutat prote»to gösterilerine devam etmiş lerdir. Sayıları gittikçe azalan gençlerden 6070 kişilik bir grup, taat 14 te toplanarak kendileri i'e ilgili çıkan yazıları ekumuş ve «Okumak stjyoruz! Okumak istiyoruz!» diye bağırmışla'idır. Daha so^ra toplu olarak Rektörlük binasına gitmi'îlerdir. Araarından s«çtikleri 3 kiiilik t»m'il•iler heyeti tstanbul Üniv*rslteııi "îenel Sekreteri Sait Kurnnla görüsmüş ve eşki isteklerini tekraramıstır. Genel Sekret*r de feçlere Rektör Ord, Prof. Dr. Sıddık Sami Onar'ın daha önceki sojlerlni tekrarlıyırak bu konuda her langi bir imkâna sahip olmadıgını fade etmijtir. Bir ara Rektörlük binası önünde bekliyen gçnslerin t«cavüzk»r davranmıvı yeltenmeleri üzerine 'lurum Emniyet Müdürlügüne t>ildirilmistir. Bunun üzerine olay yçrine gele?ı Kmniyft Müdürü v» örfi tdare Kumandanlıgı ilgllileri pençlerle konuşarak onlsrı itidale iâvet etmişler, aksi halde haklı dâvalarını kaybedeceklerini kendirinp hatırlatmışlardır. Edirne Fniveraitesi calışmaları Millî Eiitim Bakanhğının isteği Üzerine tstanbul Üniversitesi tkti:at Fakültetinde Prof. Ref» Şükrü Suvla, Prof. Sabri ülgener, Doent Abdullah Türkoğln, Doçent dris Kücükömer, Doçent Sibahatin Zaim'den kurulu bir komisyon d'rn») Üniversitesi tktisat Fakülesi konusunda bir fikir v«rebil> ınck Ü7ere dün ön çahşmalara baş amntır. Komisyon ilgilileri. Kdine Üniersitflsi tktisat Fakultest konuunda simdilik bir şey söyliyemi,'eeeklerini, durumun «nümfiedek! ünlerdeki topUntUarda belli el«rağını, katî raporun ise cuma eünü h^zırlanmıs olacağını seylemişlerdir. Şavet komisyon kararı müspet olursa knrulması dü^ünülen Edirne Üniversitpsinin ilk fakülte ve çekirdegini tktisat Fakültesi teşkil edecektir. Silâhlı Kuvvetler teşkilâtı değişiyor hmlr, • (Telefonla) Türk Silfihlı Kuvvetlerl teçkilitına yeni bir şekil verilmiş, yurt lçi bölge kumandanhkUn Ugv«dü«rek Türkiye 3 Menjil Kumandanlıgı ile bir üs Kumandanlığma ayrılmıştır. Modern harb teknlğinin icabı «larak alındığı bildirilen bu kararla memleket doju, erta ve batı kesimlerine ayrılmakta, birinei kısmın merkezi Sivas. ikineininki Çankırı. uçüneününkü de Afyon olarak tesbit edilmektedir. Aynea îıkenderun ve Antakya aranndl da blr üs kumandanlıgı kurulmaktadır. Menril Kumandanlıkları her bakımdan kara, dtniı vc hava kuv vetlerinin desteği ilaeaktır. Bu kararın tatbikatı cümlesinden olarak 1991 denberi sehrimizde faaliyet gösteren îkinci Yurt tçi Bölge Kumandanlığı bugün ]âg vedilmiş, Kumandanı Tuğgeneral Şevket Osan Ankarada Mılll Güvenlik Konseyi Sekreterhğint tâyin edilmiftir. Hazlncyİ dolandjranlann 7 ri Ankamda tevkif edlldl BafUrmtı 1 inel Mhift>tl« fam üıeri tevkif edllmiılerdir.. Bey jutt» bulunan şebekenin diğer m«n«ubunun yakalanması için de Enterpol'» bilfi verilmi|tir. Birinei $ube Kü{ük Grupu tarafından bugün tahkikat tamanv lanmıştır. 3una göre 1»S8 yılı rna. yıı »yında başUyan *«ht«karhk 1901 eylul ayına kadar devam etmiştir. Şebeke, sabıkahlardan Mi: 1 Savunma Bakanlı|ı Muhasebe 1 Bürosu mutemedlerinden sivi memur Sabri Oğuz ve Assubay Başçavuş Kemal Ertem tarafından kurulmuş, bilâhare buna mutemed Hasan Rençber, mutemed tsmail Bekci dahil edilmiş, avrıca hftdl »eyi Sabriden öjrenen Ferhan Er dojmu». Halil Şen, Nejat Erbıl soför Rasim Karakartal da »antaj yolu ile şebekeye girerek para sl mıjlardır^ Berdrelar MUH Savun ma Bakanlığı S«ğlık, Topçu ve Pivado Dairelen adına doldurula rak Turan Türel ismiylc Sabri Oğuz. Kemal Ertek ismiyle Kemal Ertem, Hasan Nayman i«miyle d« Hasan Rençber tarafından Maltye Bskanhğından her ay para çekil mi?tfr. Bövleee bugüne kadar alınan yar» briit î.500.000 lira, net olarak da 1.750.000 Hradır. Bunun 50 bin Urası tsmail Bekçi'nin evinde ele geçirilmistir. Bııgüne kadar şebekeden Sabri Oğuz'un hUsesine 400.000 Kemal Ertem'e 160 U00, Ha san Rençber'e 300.000, Ferhan Erdnğ rr.uş'a 300.000. Halil Şen'e 250.000. tsmail Bekci've 50 bin, Ra'im Kac rakartal'a 70 bin, Nejat Erbil'e i e 300.000 lira düşmüştür. Şebeke mensuplan bu paraları bol bo) sarfetmişler ve bir kaç defa da Avrupava geziye çıkmınlardır Hattâ Hasan Rençber yakalandıBı aksam, ertesi günü için Avruptya Citme hazırhgı vaparken bulunmuştur.. Bu şekilde bir gezjve Cikarak Beyruta giden Vejat Erbi! de Enterpolce yakalanacaktır îstanbulda yakalanan Ferh'in Erdoâmuş ile Halil Şen bugün Ankarava eetirilmişler, Assubav Bas cavus Kemal Ertem ise A^keri Merkez Cezaevine almmıştır. S?.bri. Hasan, Ferhan, Ha'il, tsmail. Rasim bu gece tevkif ohınarak Ankara Cezaevine sevkedilmi.şlerdir. Sanıkîarın duruşmasına ynkında Ankara ASırceza Mahkemesinde baslanacaktır. 15 yıllık kalkınma plânına geçiş programı hazırlandı lnel metin Utkilini mütaakıp açıklanacak elan 1962 geçiş programının muhtevasını, ana hatlannı ve özelliklerini bildiriyoruı: Dört kuımdan mütejekkil olan pregramın birinei kısmında 1901 yılının iktisadi durumu tahlil «dilmekte, ikinci knımda 1962 yılı hak» kında tavsiyelere yer verilmekts, üeüncü kısımda sektörlerin tahlili yapılmakta ve son kısımda da 1962 yılında baflanması gereken uzun vadeli reorganiıasyon tedbirl«ri Uah edılmektedır. Wl TIL! İKTtSAnl DURUMt'N TAHLİU tçinde hulunduğurnuı yılın iktisadi durumu dört grupta incelenmekte ve mücsseseler tahlil «dilmektedir. Geliımt ve yatınra : Gelisme seviyesinin yatırıralarla İlgili olduğu belirtıldikten ve iki yıllık durum gözden geçjrildlkten sonra, kamu oyundakl kanaatin aksıne olarak yatırımlarda artış kaydedildiği ve bunun bir geliımeye müncer olduğu ifade edilrnektedir. Teşkilâtm bu görüşe varmasında kıstas olerak kamu vç öıel sektör yatırımları ile Sınai Kalkınma Bnnkasının kredilerindeki artıslar gögterilmektedir. Ayrıea de | mir ve çimento istihlâklerinde ve yatırım malları ithalindeki artışlar j Teşkilâtm bu görüşünü teyit etmektedir. bir dıı kredinin temininjn lorunlu oldufunu prograroında göstermektdi Devlet Plânlama Teskilatı bu tavsiyelerden ba»ka 1962 Devlet Bütçesinin ıo mllyar lira oluusını, İktiısdi Devlet Tesekküllcri ile mahalH idarelere 2.749 milyaı lira tahsis edilmesi ger«ktlğini ve buna mukabil kamu sektörünün finansmanında kaynak olarak, vergi gelirinden 8.900 müyay lira, İktisadi Devlet Teşekküllerinden 8X mil f) yon lira, karsıhk paralardan 1.325 milyar lira, mahalit idarelerden 1.345 milyar lira ve Merkez B»nkatından 378 milyon lira temin edile ceğini tahmin etmektedir. Mevcut mevzuata göre yapılan bu tahtninlerin, vergi »isteminde yapılacak değisiklige gör« tekrar gözden gecirilmesinin sart elduğu da ilâve edilmektedir. 19«2 geçij programı Devlet Plânlama Teskilitı tarafından önümüzd«ki gunlerde Hüküm«t« lunulacak ve Hukümetin oylamasını mütaakıp yeni mali yılın başından itibaren uygulanmasına baslanacaktır. Ozgtn ACAR Otobüs devrildi, 4 ölü, 15 ağır yaralı var Gün aşıtı cinayet Slvas, 6 (Telefonla) Geçen bir ay zarfında jehrimiıde İS cinayet İSİennustir. Bunların yüzde ellisr nl hudut ihtilid ve kan davasından dojan çinayetler teşkil etmek tedlr. Jstatistiklere gcire ırza geçme ve kız kaçırma olayları olduk' ça azalmıştır. Buna mukabil hırsızlık vak'alarının arttığı görülmektedir. Geçen bir hafta zarfında fi hırsızlık vak'ası kaydedilmiştir. tık«nd»rus 6 (Teleıonla) Bu(ün 8amanda|ındaa Antskyaya gel mekte olan Hasan Yıldız'ın idaresindfki 70230 plakalı kamyon, içınde 40 klşi Olduğu halde virajı alırken devriltni» 4 kiai ölmü». 15 kişl d« agır ysrah olarak Antakya Dev let Hastaneıine kaldırılmıstır. ölenlerdtn yalnız Mehmet Yıldız ile Zşynep Gü»«l'in hüviyeti tesYorgancıoğlu yargılandı bıt edilebümiştir. lamir, 6 (Telefonla) Millî men Bir f cnehl trallk kazasında Sldtt Ankara 6 (Cumhuriyet Teleks) • laatlere aykırı hareket ettiği id Dün gece geç vakit hususi •sra ' diasiyle hakkında dâva açılmış ohasiyle Kırsehlr'dep Ankaraya ge !»n A.P. eski Genel Başkan Yarlirkçn fazla sürat sebebiyle dev dımeısı Mehmet YorgancıoğHınun rtlen bir hususi arabanm içindeki fnuhakemesine 3 iincü Asliye Ceza lerden Claude Joseph Carton der Mahkemesinde devam olunmuştıır. hal ölmü?. yanındaki Lüsyen adınBugünkü duruşmada sanık vedaki kadın ise agır yaralandığm kilı tarafından mahkemeye iki c..n hıstaneye kaldmlmıştır. mektup fotokopisi verilmiştir. Bun Yapılan tahkikat jonunda Jo lardan birinde dâvaya mevzu olan «eph'in arabasını çok süratli kul h&disenin bugünkü A.P. ll Ba?kanı landıgı ve direksiyo^a hâkim ola. tarafından tertiplendiği, Diğerinde mıyarak devrildiği ttsbit edil de Yorgancıoğlu aleyhindaki tertimiştir. bin yipf A.P, idareeilerinden olan Osman Kibar tarafmdan yapıldığı kaydedilmekte idı. Belediye ucuz mesken için yatırım yapacak Belediye, ucuz mesken in;ası için yatırım yapacaktır. 250 milyon liralık yatırım 10 yıl içinde peydarpey yapılacaktır. Bu konu ile ilgıll olarak Beledıyece uçuz mesken sahalannın tesbitine başlanmıştır. Sahaların yol, kanal. su, elektrik durumları öncelıkle ele ahnaeaktır. lsei Sigortaları ıtatüıune gore kooperatiflere verilecek lahaların parsellâsyonu kısa zamanda yapılacaktır. Ayrıca gayrimenkul amortisraan ve kredi «andığı kurulmaıı için de bir kanun teklifi yapmak istenmektedir. Tasarının metni şimdiden hajırlanmaya başlanmıstır. Korkunç bir fırtına Atina ve clvannı altüst etti Mecburi İskân Kanununun ilgası İçin yapılan teşebbüs C.K.M.P. mılletvekili ayrıca, Anka.ra, 6 (CumhuriyetT«leks) C.K.M.P Mardin milletvekille letvekillerınden büyük bir kısmı rinden Talât Oguz, bu akşam geç imzalp,acaklardır, Bu arada C,H. vakit parti aenel merkezinde, 27 P. milletvekillerinden bazılarının Mayıs inkılâbından sonra çıkan. da teklife imıa koytnaları beklenhp yürurlüğe giren ve doğu ille' mektedir. rimizdeki büyük ioprak sahipleri mecburi iskân kanununun tatbik nin ve şeyhlerin mecburi iskâna sekü ve neticesi hakkında Adalet tâbi tutulmasını sağlıyan kanunun Bakanına bir soru yöneltmiştir. Sekaidırılrnasmı istediklerini belır ru aynen çöyledir: • 27 Mayıs 1960 lhtılâlinin tevlit ten bir konuşma yapmış ve hazırladıkları kanun teklifi hakkında ', ettiği laruretler doiayuıyie çıkarılan 9,10.1961 tanhınde kabul edilen izahat verrnıjtir. Talât Oğuz, ızahatına başlarken | ve sadece doğu ve güney dogu ildoğu illerınin kalkınmasından ve; lerinin bir kısım sâkinlerine t a t bu i|te kendisinin öncülük ettiğin bik. edilen 2310 sayılı iskân kanu« den bahsetmiş ve buna hağh ola nuna eklenen ve vayın tarihinde rak bir kaç ay evvel meçburî is mer'iyete gıren 105 sayılı kanunun kâna tâbi tutulan doğu'.uların eıki devammda siyasl ve içtimaî bir za yerlerine iade edilmesinin bu kal ruret bulunup bulunmadığı, kınmayı destekliyeceğini belirtmiş Hukuk devletinin nizam ve pren tir. sipleriyle. kabıli telif olmıyan 2510 Milletvekilinin bildirdiğine fö sayılı kanuna eklenen 103 sayılı re, mecburi iıkan kanununun kal kanunun kaldırıhp kaldırılnıyaca dırılmasını derpiş erien teklifleri ğı hu^usunda sözlü olarak bilgi ve nl A.P., Y.T.P. v» C.K.M.P; mil rilmeıini rica ederım » Meclisin dünkü içtimaı yalnız 12 dakika sürdü Damdan düştü Burdur, « (Telefenla) Merke«e bağlı Kozluca köyünde Hatice Pak isimli 6 yaşında bir çocuk evin damında oynarken y«re dü»müş vo beyni parçalanarak ölmüştür. Bastarsfı X Inci uhifede milli egitiro dtvasının sivrilesen noktalanydı. Çocuklar okumak istiyerlardı. Bu isteklerini, yerine getirecek mercii anyorlardı. Bugün «ıra T, B.M.M. ne gelmisti. 147 ler heyeti Tahtakılıç Bu tablo böylect Mecllı Bnünde ile görüşecek dururken, içeride Mlllet Meclisi toplantııına baslamıatı. Kürsüde Baştarafı 1 injci ishifede Rafet Akıoy Baskanlık görevindey Temsücıter, Millî Eğltim Bakanı di. Gündem, hasta blr milletvekili ile terr.as ettıkten ve hazır'.anan ne izin vermek va NATO devlet kanun taaarısı hakkında bir bilgılerj parUraentolan konferansına ya sahip clduktan sonra £qruşl«npıdectk altı kitüik hayeti secmek ni blldireceklerdır. 147'leri tem.'ilen Tahtakıhç ile tı. Bunun htr ikisl 12 dakika ieinde halltdildi. Dııanda kapıların görüşeeek heyette, 147'ler Derneği onünde» «Okumak istiyoruz» sesle Ba|kanı Prof. Dr. Mufide Küley, ri yükıellrken, haata olan Zon Ord. Prof. Na>it Erez, Ord. Prof. guldak mületvekili R«miı Kara Ekr«m Şerif Egeli bulunmaktadır. Prpf. Dr. Müfıde Küley dün ekska«ofiluna bir ay izin ve NATO he yetimUin üyelerini leçmek üzere presle Ankaraya gitmiştir. Egeli sivas! parM gruptarın» yetkl veril de bugün uçakla Ankaraya giderek di. Buadan lonra açık bulunan Ba arkadaşlarına iltihak edecektir. Dün hareketinden önce kendisiykanhklara diger B/kanların vekâ147'ler Derneği let »d»c«|lni bildircn tezkere oj le gorüjtüğümüz kundu ve Mells 8 kasım çarnmba Baakanı Prof. Müfide Kuley, simdiRünü «aat \& X» teplanmak üıer» lik bir »çıklamada bulunmaktan eekinmiş ve «Kanunu görmeden dagıldı. nasıl bir şey söyliyebilirim. DönüKnliıt* şümde konuşuruz» demiştır. Mecliıin reimt fündem icabı bu MiUi Egitim Bakanı Ahraet Tah. çahfmai! dalıldı, Fakat aslında takılıç dün telefonla Üniver?ita Meclla, kulisler, jruplar, »aUhİyet Rektörlenni biızat aramış ve onla MZ tem»5İ»r haHfıde çahlfnaya de> n Ankaraya dâvet etmiştir. varn «tti, Es»sen b\J nevi çalışmaYarın saat 10 da Bakanhk bina lar güjılerd.enb«ri devam «tmektey sında yapılacak toplantıya Anka. di. • i ra Üniversitesi Rektörü Prof. Suut Kulisle bugün daha canlı, daha; Kemal Yetkin, tstanbul Üniversi inanıltpaz münasebetler kurulmu» teıi Rektörü Ord. Prof. Sıddık Sa tu. Her halde gittikçe zayıflıyan mi Onar, Istanbul Teknik Üniver. umitler, parti mensuplarını dah» sıtesi Rektörü Prof. Fikret Nar. Ür.iversitesi Rektörü ç,ok birbirine yaklaşt\rıyordu. ' ter, Ege Bir kö*ede C.H.P. d.en Kemal Prof. Muttafa Uluoı'ün iştirak et P.îtırl'a, A.P. den Ahmet Topaloğ mesi beklenmektedir. !ıı koltuklara oturmuşîar, samimî, I Kendisi ile görüituğümüz Tek serzehişU ve esprili bir sohbete nik Üniversite Rektörü, haberi doğ dalm\jlardı, K«mal Satır. gülerek:; rulamış ve toplantıya katılacağı. «Biz söyledik iste.. Hükümetin ya nı bildirmiştir. başında, ya dıjındayu» huna kar1 Narter, toplantının mevzuu hak 51 Ahmet Topaloğlu: «Niçin ba kında her hangi bir açıklamada şında veya dışındayız diye kestlrıp bulnnmamıştır. Toplantı mevzuunun 147 ler için atıvorsunur. Bu hiikme bir de (v« yahut içindeyu) şeklindg ilâve yap hajırlanan kanun taaarısı olduğu ve mahamu, Biz sizi bırakmak iste. bu konuda bir kere de Üniversite ımyoruî. Tecrübçnizden istifa lerln fikirlerine başvurulaeağı kuv c!? edeeegiz» diyordu. ; vetle tahmin edilmektedir. Diğer bir köşede Kas»m Gulek. j beş ki=ilik bir A.P. li grupun ha| A.P. 11 Nebahat, 5 ay tınnı soruyerdu. Gülek, biraı »on i ra. eradan ayrıldı ve keriderda I hapse mahkum oldu rastgeldiği Süreyya Ağaoğlunun e. I A.P. Fatıh mitingi.ıde yaptığı ]'u sıktı. Onunla sohbeti uzun sür konuşmalarla. milli menfaatlere ay dü. ; kırı h?rekette bulunraaktan sanık Bu kuliiin dünrten arta kalan bu p Nebahat Aslan, dün yapılan dugünku ri'sması Fonunda. 5 ay hıpse mahkum edilmijtir. Birtnci Asliyo Ceza Mahkemesınce verilen mahkumiHanife Gümüşpala \ot karai(, sanığın sabıkası bulun nadığtndan tecil edilmiş ve hakberaet etti kındaki mevkufiyet karan kaldı B^starafı 1 ınci sahifede j rılrnıştır. millî menfnştlere aykırı hareket | Anca):, sanık kadınm Adliy^nin e;mokten sanık olarak acılan dâva manevi şahsiyetine hakaretten sonunda bugün beraet etmıştır. Ağ'r Çeıa M^hkemesinde Savcı, Bayan Oürnüşp^la'va atfebir divası dr.ha bulynduğur c':'«n bu soade mılli menfaat'ere da^ ve bu dâva için de hakkında gvkırı bir nokta bulunm^dışını ile tevkif kararı verılmiş bıılunduri sürerek beraet talep etmi=. maa Jundan, dun serbest bırakılmake.Tîe de bu gorüfe uvmu^t ır. mı»tır. « Sandık Cinayeti» dâvasında yeni safha Baştarafı 1 Inci lahifede etmistir. tkinci Agırceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, 10 say faya yakın yasılı savunmasmı okuyan Turan Zeki, Hatice Çiğdemin, bir zamanlar kendisine işık bulunan Gönül Soysal tarafından boğulduğunu, ancak kendiiinin maktülenin cesedini, sandığa koyup Burdura postalamıs oldugunu söyliyerek: «Hatice Çi|deme sa dece sefkat ve yardım hissi besllyen ben, asli onun kaatili olamazdım» demistir. Sanık daha sonra. hakkmdaki «leyhte delUleri bir bir eie a'arak, kendi yönünden bunlan çürütmey» çalısmıstır. Durusma. sanıgın bu son «avunmasından sonra enteresan bir safhava girmiş bulunmaktadır. Mahkeme, sanığın ilerı JÜrmüs olduğu bazı hususları inceieyip, bir karara varmak üzere. durusmayı bas'<a bir güne bırakmıştır. Kabine buhranına dün de çare bulunamadı Bastarah 1 Inci lahifede kili toplantıya rua gösterdiğinden, bu kararın» değiştirmemiştir. Bu yarım kalan toplantı dışında, partilarden Meclis grupu toplanısı yapanlar da bugün kesin kararlar almıslardır. Her ne kadar bu kararlar evvelçe bu partilerin daha küçük organları tarafından alınmış ve umumi efkâra duyurulmuş ıs« de, bugün gruplarına da tesçil ettirilmek suretiyle daha geniş çapta kesinleşmiştir. Y.T.P. nin sabah saat 9.30 da başhyan Grup toplantmnda, C.H.P, njn kuracağı hükumette vazife ahnmaması kararlaştırılmıştjr. Y.TP. A.P. ile yapılacak bir koalisyon hükümetine, C.K.M.P. nden de güven oyu alacağını açıklamıştır. Y.T.P. Meclis Grupu ögleden sonr» da bir toplantı ysjpmiftır. Bu toplantıda, Gonel Başkan VekilJ Raif Aybar, Grupa, diğer partilerin kararlannı açıklamış ve C.H.P. nin hükümeti kurmakta israr «ttiğini soylemiştir. Durumun gelişmesine göre bir karar ahnması içln Y.T.P. Grupunda görü? birliğine varılmıstır. lçtimadan nnee. çok tart>»mah ve güruUülü olacağı söylenen C.K M.P. Meclis Grupu toplantısı ise. kararım asağıdaki iki maddede hulâsa etmiştır: 1 C.K.M.P. hiç bir koalisyona girmiyecektir. Yapacağı vazifenin adı muhalefet değil, murakabe olacaktır. 2 Bu karar dısmia kabineye girecek C.K.M.P. li Bakan cıkar. sa, partlden ihraç edilecektir. Tatbik edilıp edilmlyee«ii daha senra anlatılaeak olan bu ka. rarlar alınırken toplantıda, birçok C.K.M.P. li milletvekilinin bu. luTmadığı göıülmüstür, Ancak aldıkları bu karardan memnun olanların sayısı, Grupun çoğunluğunu teşkil etmektedir. ^. C.H.P. gerek Grup olarak. gerek diğer organları olarak hiç bir topla.ntı yapmamaktadır, bundap, önce yaptığı grup toplantısında «kahineyi kendisinin kurmasının normal olduğu yolunda» aldığı ka. raım akislerini takip etmektedir. Diğer parti mensuplanndan tanı. dık olanlara da. «kabinenin kendisi tarafından kurulmasındaki lü. m ve fayda» anlatılmakta.dır. C,HP. ye göre, Bsşbakan kendisindep çıkmayıp da. A.P. den veya Y.T.P. den tâyin edîür ve bu mretle kurulacak bir kabinede C H.P. de vazife alır^a. ilerdeki ieraî vazifelerde «selâhiyet diğer partilerde. fakat mesuliyet C.H.P. de» elacaktır. Zira. 174 mensu. buyla Millet Meclisinde en, {a?.la grupa sahip olan C.H.P. hoşa git meyen tasarruf!a,nn mürevviçi ölaçak ve Kurucu Meclis zamanın. da. her tasarruftan mesul görülen durumunda bir değişiklik müşa. hade edilmiyecektir. «Bu haksızhğın sona ermesi ve yalnuea kendi taKaıruflarından mesul görünmesi için C.H.P. nin uyanmaya başja. dıfiı» kendi menauplan tarafından ifade edihnektedir. CHP ne Cumhurbaşkanınca P»aşbakanlık tevcih edildiği takdirde îsrnet înönü niin Başbakt n olaeaöı anlaşılmaktadır. A.P. de rie her hangi bir fikir değişikliği yoktur. Esasen bugün ski l\arai'lar\ın dcgiştiren hir grvtp toplantısı da yapılmış değil. dir. A.P. Grupu yarın toplanacaktır. Parti GruBİarının kararları Alçak tazyik Türkiyeye doğru kayıyor Baftarafı 1 inei sahifede kilometre süratle esen rüzgârın sebep elduğu tez bulutları normal hayatın aktamasına yol açmıs'tır. Yunanistanda buyuk hasara sebep olan alçak tazyik merkezınin memleketimize dağru kaymakta olduğu anlaşılmakta ve yarından itibaren yağış beklenmektedir. Türkiye Snriye hadudunda tıfeendcrun, 6 (Telefonta) Suriye sınırındaki Reyhanlı bucagının bucağımn Gümit köyünde dun gece yağan şid.detU yağrpurlar neticesinde seller dört kişinin ölünıüne sebep olmuştur. Köylülerden Mehmet Saraç, Selim ve gsynep Ulaç sellere kagılarak, hâmile bulunan Ayşe isimii kadm da evinin enkazı altında kalarak ölmüşlerdır. Aynca 150 kişi evsiz kalmış, 200 ton tohumluk bugday ise ziyan olmnştur. Pİğer taraftan yağmur Suriyedeki Avrın kasabasında da hasar yapmış ve 35 kişi ölmüştür. Bugün Avrın ırmağının tskenderuna akan mında bazı Suriyeli eesetler bulunarak Suriye makamlanna teslim edilmiştir. Yağmur devam etmektedir. Diğer taraîtan Bağdat Ekspresinin geçmekte olduğu. îslâhiyç mevkündeki tahta köprü, Halep araıı 500 meUelİk yol ve kö.prüleT seller götürdüğünden tren Şuriyeye girememiştir. CUMHURtYET Şehdmizdeki Meteoroloji ıstaayonlanndan aldığımm bilgiye gore. îstanbul ve civarmda hnva.mn âni olarak büyük bir değişiklik göstermesi simdilik beklenmejnektedir. Bu arada yalnız yağış ve lodos rüzgârınm arttlgililer, Yunanistanda vuku bulan şiâdetli fırtına ve yağmurlardan haberdar bulunmadıklarını, bunun îtalya üzerinde teessüs eden aiçak basıncın tesiriyle husuie gelnıış olab.Ueceğin,i ifade etmişler dir. G.H.P, nin tKurumıı A.P., yeni parti haberlerini tekzip ediyor B»starah l ınci sahitrde <~ Toplantıda basmda çıkan Adalet Partisi ile ilgili haberler ele alın» mıstır. Merkez tdare Kurulu, topğdki tb mütaakıp asağıdaki tebi'Sİ yayınlamıştır: «Çok parîili demokrâtik rejimle idare edilen büyük Garp demokra*Uerİnde olduğu gibi siyasi partilerin kepdi bünyeleri içinde prog ram ve prensipleri etra.fında Ce. sıtlj fikir cereyanlarmm bulunma n bu rejimin en tabiî icaplanndan biri sayılmak lâzım gelir. Nitekim memleketjmizde de ötedenberi m«v cut eski partiler içinde büe bu gibi fikir tartışmaları daima müşahede edilmiş ve edilmektedir. 8u itibarla yukanda işaret ettiğimiz derjıokratik anlayış bakımından meseleler mutalâa edildiği takdirde pırtimizm içinde hu.suToptan S a t ı j V«fi siy\e memleket menfaatleri kayAĞCALAR KCL ORT Kusıı ile beliren aynı gaveye maSırkici A}'r Ef. Cad No. 14 . lst»nbul tuf fıkir ve kanaatleri saym baMnımızın da normal karşılaması IL 9412 6911 gerekir düşüncesindeyi?;. Hal böyje iken bazı gaîetelerin partimjz içinde büyük ıhtilâflar ol duğunu yazmaları ayrılmalardan • aafjyelerden. mutedil ve müfritler den ve hattâ yeni bir parti kuru. !aoaiından bahsetmeleri tamamiy !e yanhş bir görüşün ifadesidtr. Şurasım Türk umumi efkârına açıkça belirtelim ki. bir parti ha. yatiyetinin canlılığım gosteren fil^irlerin serbestce münakaşa edıl. dıği Adalet Partipı içinrtç, ayırıcı 1 fştanbul Bostancı ve Karamürsel depolannda bulıınan takri. her hangi bir cereyan olmadığı gi ben, 2994 ton miktarındaki pirınç malıeme, çeliı, Rovde ı!e bo? bı bilâkıs bütün Adalet Partilıler prensıplerjyle d'k ve akıamı hyrda mf>Ueme, Kunınuın Kuıkkale Fao parti program ve Genel Ea||kanın etrafında mütesaile Ankara Fıjek Fabrtkaiina kamvonla rıt v«) kuvvetli bır topluluk halin şjmMimııııııııiHiııııııımıuııııııımıuııımıııııınınıııııııınıııııııımıu KARTAL MARKA LAŞTİKLER) Ş mmm a usTiıtEtlolı Ânkara notîarı ( ECVET GÜRESİN YAZlYOR = İ L A N NAKÜYAT YAPTİRILACAKTÎR Makina vc Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Bu i«e aı* (artname, Ankar»da Genel r ş m tavıbuldp Bankalar cad>le»ı 75Î7 sdreündeki Şube gümiizden 3 g kapah tekllf mektııptarını 10/H/lSSl cııma gunu saat 15 (e Ku. rumumuid» bulunaeaH şekilde gönderm^leri, 4 Po*tada vâki olacak gecikmeler nazarı dıkkate alınmaz. 5 Kurıımurmıı ijbu nakliye ijınt ihale edip etnıemekte veya «iparişi dilediğine vermakte tamamen serbesttir. (Basın 9S9S/*9î2) Baştarafı 1 inei sahiffde S 3 vçkili adedine bakıldığt z.atn.a.nd.a. 174 sandalyesi bulunan C.H. ^ = P. nin, tek tek, A P., Y.T.P. hattâ CK.M.P. ile dahi koalisyon = 2 yaptığı takdirde ekseriyet oy'unu sağhyabüeceği görülüyor. ^ 5 Bittabi 3 parti içinde en uygunu A.P. dir. çünkü ikisinjn topla 2 3 mı 332 oy edıyor. Bu iki parti anlaşablldiği takdirde sağlam bir S hükümet uzun müddet işbasında kalabilir ve bu hükümet mem ^ lekette huzuru, ıstlkrarı »ağUyahiJdiği gıbi. hiç olmazsa, halie S dilmesı zorunlu birçok meselelere el atabilir. ^ Yukardanberi yazdıklarımız, emin olunuz ki, sadece bizim 5 fikrjmız değil. mijfrit tamnan A.P. liler bile, özel olarak konuş C tuğumuz zaman, aynı fikri belki bjjden de çok daha ileri gide çj rek savunuyorlar. Ama insana ferahhk veren bu gözyaşartıcı E savunmalar gelıp gelıp bir noktada. «Başbakanlık» ta tak'lıyor. ^ 3 A.P. lilerın ek=erısmde C.H.P. ne ve bilhassa îsjnet înönu' ye karşı tedavisı irakânsız gorünen alerji. söz Başbakanl'k ko ~ ~ nusuna gelınce bırdenbıre behrtilerinı gostermekte ve biraz ev p 3 vel huzurdan. ıstıkrardan. halledilmesı gereken problemlerden S bahsedenler cıddi telâkki edilebilecek hiçbir sebep göstermeden. " S sadece teşkıUta \e seçpıenlere verilen sozü öne sürerek C.HP li ?: z: bir Başbakanın kura.cağı kâbıpeye ji.p, nin dahıl olamıyaca.gını P E katiyetle ifadeden çekinmemektedirler. A.P. li boyle soyleyince 5 5 C.H.P, h de dıyop kı; .9ıj kabinenin ya baaındayiî, ya dtçında ^ S ş ~ 6 Müşavir «emrivâki ile karşılaştık» diyorlar Ankara 6 (CumhuriyetTelsks)^ On dort müsavirden altısının Paristş buJuıa,ra,k Basın. Atsşeliğinde bir toplantı terttplemeleri ve baıı Hazetelerle görüjmeleri üzerine p.Sİşleri ve Basın Yayın ve, Turum Bakanlığı tarafından girişiUn tahkıkat, sonu^lanmak uzçredir. Altı müşavu, Paris toplantısı hakkmda DuisUri Bakanlığtna gönderdiklerı yazılarda kendllerınin Bas\n AtaşeUğtnİ ziyarçtleıı sırasıntia bir emrivâki İle ka.rştla$tıklarınt ve ga»eteQiien orsda bui duklarını, topianttyı kend'leıinin hazırlamadıklarını ifade çtmişlerdir. Bunun üaeripe durum Ba»ın Yayın ve Turizm Bakanhg! tarafmdan da ele, alınmtf. Psns gasın Ataçesi Aydemir Balkan'ın telgrafla ıfadesi ıstenmiştır. balkan, henüı elay hakkında Bakanlığa ifadesini gönderm«mi|tir. « vaiandaşlarımua bu vesıie tle ^u hugu»u da b.eHrtm*1'* ı='6ri? k' Adalet Partisi nıilletimi zı bir an evv#l husur» kavustur» e;ık Qİ»n tstikrarlı bir hukumetın kvnulması için en iyi niyetler ve Ir.yük bir vatanseverlikle elın. rien gflen gayreti sarf etnıekte ve buna çahsmaktadır.> Meselenin duğüm nektası ıste hu. Yarın yahut obürgün bu duğum nasıl cozulecek. bilnıeyız. Ancak gçîep gün de bjır notumuzda Uaret sttiğimi» 8'bı oyle 7anncdıyoruz kı. eğer p a r t ı l e r ve liderler 2'li veya 3"lu ^ Ç £ ^ ^ bir anlaşn'aya varamuzlarsa Cumhurbaşkam B.MM. ıçınden fa 5İ kat muhtenielen partiler dışından bir zata kabineyi kurmak gö2 revini vereeektir. Herhalde Ttirkiye hükümetsi* kalamaı. nıııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııı=ıımııııııııır; 2 £ 2 B*ıUr»ıı 1 ioct Mttlfede tatihdam vt istiblâk : C«vtld« ı d«*n ıri bir dola, hüBugünkü durgunluğun sadece yük hasarlaıa seb*b:yet vermi^ür yatınmlardan dolayı olm»dı|ı ve Sabahın e;k*n saatlerinde vuku doğrudan doğruya ıstihlâk seviye bulan imUnanıa süıükledıfil susindeki düşmeden ileri geldiği Tes lar çehır l )iaâiar\'iu zemin kntkilât tarafınJan açıklanmaktadır. lannda oturanlar için bır feUket Bu düşuşün ayrıea, acık i»çi»izlik olmuş, henüz vatakldrından ka!k v« is aahiplerinin az kaıanması mamıs çok kimse boğularak olşeklinde tezahür «ttiğl ve son yıl müştür. lardaki niıfus artışının bu konuda. tçllleri Bakanhlının kurtarma ki sıkıntılan artırdığı da belirtil. ekipleri peyderpty kurbanlan enmektedir. Durgunluğun ayrıca ni kaz arasından çıkarmaktadır. Reshai ışletmelerin faaliyetlerini tatil mi makamlar fırtmanın âni olarak etmek zorunda bıraktığı ve böyle koptuğunu ve beklenmediğinl töyee bir kısım sermayenin âtıl kaldı lemişlerdtr. ğı ve aynı zamanda açık issiılığı ' Yüzlerce otobüs ve bir çok tren artırdığı kaydedilmektedir. I yellarda kalmış, çok yerde IU seDurgunluğun diğer s«b»Dİ»rl a | viyesi 3 metreye yaklaşmıştır. rasında zırai gelırierın azalması ve • Devrilen ağaçlar, «lektriK, tıleson yıllardaki olağanüstü olayla 1 fon ve telgraf direkleri kurtarma rın halk psıkolojıslnde menfi etki ameliyesıni gücltstirmektedir. îcler yarattığı da ilâve edilmektedir, ifleri Bakanlığı 3.000 kisının evsiz kaldığını bildirmiştir. Fiyat iatikrarı : Enflâsyonun durdurulduğu ve Şehrin hemen dııından geçen fı\«tlarda bir istikrar laglandığı Cephisus ve Ilissus nehirleri tasİfade edilmekte ve bu istikrarın mış, şehrin büyük bir kısmını su genel mahiyette olduğu belirtil altında bırakmıstır. Atinaya hususi mekte, maddelerin öıeüiklen dik arabalariyle girmek istiyenler sakate alındığı takdirde, gıda madde atleree yollarda takılmiflardır. lerinin fiyatlarında tedricl bir arPl?«'de, fırtmanın yaklastıgı hatısın mevcut olduğu zikredilmek beri dün gece verilmis olduğundan tedir. herhangl bir haaar kaydedilmemişEkoneminin likidite kabiliyetinin tir. geçmiş yıllara nazaran fazla ve buFırtına, ccncbi hava yollannın nun ileride bir enflâsyon tehdidi dış hat ieferltrine ttair «tmemisyaratmssının mümkün elduguna tir. Olimpic Hava Yollannın seferifaret edilmekte ve bunu mübalt leri felce uğramısta da durumun ga etmemtk gerektifi 4* Have 0 bugün g»e vakit normale dönmesi dilmektedir. beklenmektedir. Fertlerin nakit paralarmı elle ; Atina ve civanndaki dükkân ve rinde tutmak istemeleri temayülü mağaıa lahipleri yüıbinlerce liranün «nflâsyonu frenleyici bir rol lık carara ufradıklannı bildirmisoynadıgı da bu arada b»Urtilmçk lerdir. Bir dükkân sahibl, çamurlu lUİarın ittilâsına uğrıyan deposun;tdir. daki bütün ayakkabılann mahvolOeür tevıil : Millî gelirin dajılması konusun duîunu »öylemıştir. da hukümetin almış elduğu tedbirFırtmanın dehsetinden tvsiz kaer »eyle tasnif edilmektedır : Unların okullarda ve diğer binal Memur maaşlarma, 2 Ta> larda barındırılması için gereken hü fıyatlarına yapılan zamlar, 3 tebligat yapılmıetır. ancar iıystlarmda indirime, 4 Kıraliçe Frederika felakete uğnResmi fau hadlerınin yükseltilme yan bölgelerı dolaımak üzere Sai ve 5 Yeni vergilerraydan çıkmıştır. Gelir dağılısının yukarıda göaenlen hususlara ra|men muEmekll bir subay hakkak surette düıer.l»nme«inin art olduğu ve 1961 yılı içındekı «boğularak» öldürüldü gelir dağılısının geçmis yUUrdan Bmekli blr subay, bogazı sıkılek farklı olmadığı da açıkl^nmakadır, mak luretiyle öldürülmüjtür. Po1K2 YILI HAKKINDA lla, faili meçhul cinayet olayının TAVStYKLER soruşturmasjna el koymustur. Programm ana. kısmmı ve 1M8 Tsrlabaıı çadd««inde, Kilit so.•ıhnın iktisadi ve mali polıtikası kağında 18'3 sayılı evde oturan enı teşkil eden bu bolumde ilk ola mekli subaylardan olup trikotaj ak, 1962 yılının çeşitli konularda işi yapan Esat Kenan Sumruk, bir ki tahminlerine yer verilmektediı, müddet önce eşinden ayrılmıştır. thtimaller : Dün sabah Esat Kenan'ın 14 yatstihlâk malları bakımından eko Şindaki Selimiye Askerî Ortaokunomimizin, kapaıiteji altında çalıj lu öğreneisi oîan oğlu eve gelmiş ığına işaret edildikten sonra, fiyat ve içerlde babasının cesedi ile karstikrannı bezmadan ye'sun harca tıUşmiftır. ma seviyesinin bir miktar artırıla» j üvin holünde bir masa üzerinde ileceği ifade edilmektedir. Buaun j çin de istihlâk harçamalafindan zi. bir sişe rakı, bir $işe bira, iki ta,ade yatırım harcamalarının artı bak, İki çatal, mezeier görülmüş ümasmda fayda mülâhaza eden ve olay polise ıntıkal ettiriltnişTeskilât, yatırım maHarınm arz tir. Üzerinde pijaması iîe kanapedurumunun düıenlenmesı gerekti nin vanında ölü olarak bulunan Eğini tavsiye etmekte ve 1962 yılı sat Kenan'ın cesedi Adalet Doktoçinde bu malların arz durumlarını ru tarafından muayene edilmiştir. ncelemektedir. Bu duruma göre : Durumu şüpheli gören doktor, oönümündekı yıl içinde çımento sı | topsi yaptırmış . ve bundan sonra kıntısının bekienemiyeeeğı ve mev emekli su.bayın bogazı aıkılmak eut iatıhsale, Bartın, Söke ve Kon suretiyle öldürüldüğü anlaşılmısya çimento fabFİfcalarının 5âS ton j tir. uk istihsalinin eklenmesi ile bu | Cinayet soruşturmasını yapan po mahn araınm düzenli olaçağı açık. ' Usler, maktulün curoartesi gecesi anmaktadır. I ygnında uzun boyhı. esmer bir erPemtr ' çelik istvhsalinin normal kek ile eve geldiğini tesbit etmıçalebi kaffilıyabileceği ve önümüz, tir Cinayetin islenişi sırasında bır deki yıl artışındftn doğgcak aıkın. , boğuşma olmadıgl, ortalığın karışının ise Karabük tevsiatı sonynda i ms.mış bulunmasından anl.sılmjşgiderileceğı kab^l edilmektedir. , tır. Ithal edilmesi gereken yatırım 1 mallarına karşı talebın yüksek ol | İnönü ile müîâkat dugunu dikkatç alan Teskilât, 1962 içinde sadece bu mallaı Baştaratı 1 incı »ahitede de Î35 milyon dolâr ayrılması ı teşekkul nı uygun bulmuştur. ' zim teamulumüz nasıl edecek? }9«2 yılının yatırım haemi ve , Soru: Gumüşpala =izınle görüş fioansmanı : etmişsınız. Devlet Plânlama Teşkilâtı, kamu mek istemiş, kabul Sonradan şörüşmede YTP nin de sektörünün yatırım hacminin 5 mliyar 100 milyon lira olmasını zorun bulunacağı soylenince gorüsme ge lu bulmaktadır. Bu mıktar. geçen riye kalmış'' Cevap Bızım için bu görusmeyıhn yatırımlar.na nazaran °oll oranında bir arljş gostermektedir ler pfk tahıîdir. Savın Gumuşoala Bu kamu harcamalarının ekonomı i ile görU{.ebıhriz Sayın YTP Başye ilâve bir hareket vereeek olan kanı gnrüşnnek isterse onunla Ha kısmının 300 400 milyon lira oldu. garüşurü? Her ıkisi birlikte görüs ğu ileri sürülmektedir. mek i>terı°r'=e. birlikte de görü«ü Özel sektör yatınmları hakkında rüz. Bugün Gümüspala ile göriise hükümetm doğrudan doğruya bir ceğimiz haberi geldi. sonra üçlü bir karap almasınm bahis konusu ola , kcrm>m<>dan bah«edildı. Sonra b<r miyacağı belirtildıkten sonra, bu | rr.n7eıet zuhur etti Bunlar olabi. alandaki hükümet tasarruflarının , lön se> lerdir. Henüz alışmadıfısadece faiz ve vergi pehtikalanna mı? hİT sistemi vürütmek icin çâ münhasır olacağı derpiş edilmek re ararken geçirdieimiî ssfhalartedir. Teşküâta göre, prodüktif o dır. Elbirliğiyle memleket için ha lan sanayi alanındaki yatırımları vırlı bır nctice\e varılmasını arzu teşvik etmek suretıyle verımli so ediyoruz Ruhranın her hanc;ı bir nuçların ahnması muhakkaktır. şekilde son bulması makhulümuz Dış ttearet ; dür Bıze ıktidarda veva muhale. Teşkıljıt, 1962 ithalât hacminin fette teveccüh edecek vazifeyi ya540 milyon dolâ» olacağırn hesau I ğ lamıştır. tthal malları içinde bil ; Şoru: Başvekıl olur musunuz? hassa yatırım mallarına geniş yer Cevap: Gönüllü imi«ım gibi ba. verileyek 835 milyon delâp ayrılma na sual sgrma.. Anayasaya gore şı uyıun görülmüştüf, Memleketımizin ihrapşHnın dur ! bu vazifeyi teveih etmek sşUhiye gözanüne alap Teşkı tinin sahihj var.. Oaha sonra tsmet tnönü, bu top 1962 yılıpdakı ıb,r«eatımı»\n 325 mılyon dolâra baliğ ola lantının bir basın topldntısı nlma dığını srivtiyerek ga?etpcılerle <^aeagmı ileri sürme.ktedır, 1963 yı'nnın tediye blânçosunun kalaşmıştır Bunu müteskip b?7i 91.5 milyen dolâr açık verecegini gazeteriler kendisinin Başvekil ol tahmin eden Teskilât, bu yıl içinde rnası dileğıni izhar etmişler tnönü normal yardım ve kredilerden ay de buna cevaben. «dileğiniz ieinız. rı «larak 90 milyon dolârhk yeni de kalsın» demistir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle