09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S Kasım 1961 CÜMHURÎYET jjııiMiımıııııııımııııııiMiıııımıııııımııııııııııııııııımıımııııııııınııış Basketbolda G. Saray, | = Darüşşafakayı yendi | = lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*"*' 1 !!!!* 1 ' 1 "' 1 Şiddetli yagmur güney bölgesinde hasar yaptı YUR Sel basan Snruç İlçesinde 70 ev yıkıldı, 150 ev boşaltıldı. Urfa Valisi vasıtalara çıkış izni vermedi Gııiantep, 4 (Telefonla) Dün en çok zarsr gören yer, Suruçtur ıkjtm taat 21.30 dan itibaren baş Kuzey tarafından an! olarak şehlıyan yağmur gittikçe siddetini art ri basan sel. ilk anda 70 evin yıtırrnı?. arahklı olarak bugün saat kılmasına sebep olmuştur. Su al16 ya kadar devam etmişti'r. Aldı tında kalan 150 ev de, tehlıkeh goğım habere göre yağmur mıntaka rülerek boşaltılmıştır. 5i Adanadan Mardine kadar uzanŞehir içinde can kaybı olmamak maktadır. Bu yüzden dun akşara la beraber, civar köylerde selın Urfadnn çıkmak istiyen nakil va tahribat yaptığı, bır koyde iki kisıtalanna Urfa Valiligince herhan şinin «ele kapılıp bogulduSu bılg\ bir tehlikeyi önlemek için çıkıs dirilmektedir. Köylerin çoğu ile ızni verümemiştir. irtibat kesilmiştir. Aynca Antepte Belediye civarınriaki bir mağaranın duvarı çökmus, burada bulunan koyunların çrvbanlarmdan Yakup Koyuncu ve Hüsevın Çadırcı ölmüsler, Hüsey;n Yengeç de yaralanmıjtır. Diğer taraftan Maraşta yajmur dol»vı«iyle 500 den fazla telefon ftrızalanmıştır. Antppte yalnız ögretmenevlerml $n basmıştır. Nizipte hir kövü sellerin bastığı ihbar edılmiş, Gaziantep Vplisi O<man Kars, 4 (Telefonla) Dün gece Mprıç köye gitmiş«.e de henüz bir hudut boyunda yollarını şaşıran habpr ahnamamıştır. bir binbaşı, bir yüzbası ve bir ongöre yağmurdan başıdan müteşekki) Türk kontrol ekıpı Rus topraklarıfta geçmiştır. Tuzlura ilçesinin Pernavud mıntakasındaki hudut taburu kumandanı bir binbaşı ile bir yüzbaşı ve onbaşı gece saat 2.30 sıralannda hudut nöbetçilerini kontrol ederlerîcen yolu şasırdıklarından Rus topraklarına geçmişlerdir. Bır süre Rus topraklarında v.il buhnava tzmir, 4 (Telefonla) îklçes çalışan subaylarımız Rus nöbetçimelikte bir ev sahibi, arkadaşi"le leri tarafından yakalanrıışlar ve bırlikte afyon yutturdukları bir sabaha kadar nezar°t aitmda buana kıza tecavüzde bulurırr'Uslar Iundurulmuşlardır. Bugun dıırıımdır dan baberdar edilpn Tünen Kuİddiaya göre, Hikmet tsirr.li 30 yaşlanndaki genç, evinin alt ka mandanı General Reşat Gür, bera tmda oturmakta olan A iairoli 15 berinde Kurmay Başkanı oldutŞu yişındaki bir kıza aîşunlu çikolâ halde topçu uçağı ile Karstan Per ti vedirmis ve bilâharo tecavüz navud'a gitmişlerdir. lki subay ve bir erden ibaret ettikten sonra, hâdisen'n duyulmaması için tehditte buîunmustıır. ekipimiz saat 8 sıralannda makam On gün evvel arkadaşı Mehme larımıza iade edilmişlerdir. CUMHURlYET'in Notu: Durumu di. yüksek mühendis olarak ana kıza takdim eden Hikmet, kendi tahkik ettiîimiz üşnliler ise sulerini yemeğe dâvet etmiştir. Ye baylarımızm gece Türk topraklamekten bir müddet sonra Hikmet, rında yollarını kaybettiklerini. yemeğe karıştırdığı afyonun te?i Rus topraklarına germediklerini riyle ana ve kızın kendilerinden ve sabahlevin de birhklerine döngeçtiklerlni görmü? re bu defa yi müş old'ik'Trını ifnde etmi'lprdir ne kendisi kıza, Mehrr.et de annee ye tecavüzde bulunmuştur. Ayıl dıktan «onra durumu farkeden kadın, lki arkadaçın tehditleri karsısında durumu polise bildirmemiş, fakat durum, Izmir dısında bulunan aile reisinin eve dönmesi ile îzmir, 4 (Telefonla) Bugün meydana çıkmıştır. Sanıklar hakaçıklandıŞma göre Pana, 23 üncü kında tahkikat yapılmaktadır. John, Efesteki Meryem Ana ikaGaziantepte, lki gazeteci metgâhı olarak tanınan Panayakapulo için yeni ve ke«in bir im mahkum oldu tiyaz bahşetmiştir Daha once Papa 12 nci Pins tarafından 1953 te. Gaziantep, 4 (Telefonla) Ha 7 sene için tanınmış olan imtiyaz, ITI A.P. t! Başkanı olan Ahmet Katoliklere ait büt'in eünahların, Gökçen'in lehrimizde çıkan Gazl PanavakaDUİo mevkiinde afhnı he yurt gazetesi aleyhine açrr.ış oldu def tutmakta ve bu defa ebedi oğu dâva ionuçlanmıştır. Buna gö larak uzatıimıs bulunmaktndır re, gazete «ahibi Osman Tuzcu ile Buffün Ece Turizm Derneği Başyazarlanndan Güner Samlı 2 ay 15 kanı Suat Yurtknru'nun basın men gün hapse, aynca 500 lira para ce suDİarınn verdiği izahattan anlasıl zası ile 600 lira da tazminat öde dığına göre. yeni imtivazın rnotni meğe mahkum edilmişlerdir. Ha aynen judur: pis cezalan tecil edilmiştir. « Katoliklerin senenm herhnneî bir Hava Harb Okulu, yeni teki gününde Mervem Ananm Efes son ikametgâhına vapacak'arı hac ziyaretinde gunahlarını itiraf ders yılına başladı ve mukaddes ekmeSi veme âvin Izmir, 4 (Telefonla) Hava lerine iştirak ed'p Papanın niyet Harb Okulunun yeni ders yıhna leri ııgruna mecburi dualarını ' a p başlaması ve birinci sınıf öğrencı tıktan snnra bütün gıinaM°rının lerinin yemin etmeleri münasebe tam affından fayda'anmalan imtitiyle bugün okulda bir tören ya • vazını Ifl ağu^tos lflfil de b?<lamak pılmış, senato tabii uyeleri, Mu ıİ7«>r'1 nVvs*vılı olarak bah'etmis cıp Ataklı, Haydar Tunçkanat ve bulunuyoruz.» Emanullah Çelebi ile Hava Kuv Alâkalılar, bövİP'p Panavakapu vetlerı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hüsnü özkan, Hava Eğitim Ku lo'nun bütün katolikler nezdindemandanı Tuğgeneral îbrahım Me ki eKemmiyet ve itibarının ?on de tel. NATO Güneydoğu Hava Kuv. rece artacağmı sfiylemekte ve bun börle hacı olmak üzere bu vetleri Kumandanı General Sua dan rez ve yüksek rütbeli diğer subay mevkii zivaret etmek istiven katolar törende hazır bulunmuçlardır. liklerin «avıtımn süratle kabaraca Praı ümit etrrektedi''er Yapılan konuşmalan muteakıp Hava Kuvvetleri Kumandanı Kor Bir pikap devrildi, 2 ölü, general frfan Tanselin gençlere 12 ağır yaralı var mesaiı okunmuş, yemınden sonra p u rlak bir geçitle mera«,ime s ( n Samsun. 4 (Telefonla) Dün ge verilrrmtir. ce yarısmdan sonra Ordudân Sam'una gelmekte olan ve içinde 22 İstasyon basıp yolcu bulunan bir pikap Fatsa kazasına bağlı Kale köyü civarında kömür çaldılar Sivas 4, (Telefonla) Bugün cievrilmi"; ve ateş alarak yanmışBoğazköy istasyonunda güpe gun tır. Bu feci kaza sonucunda pikayolculardan düz çok garip bir soygıın olayı ce bin içinde bulunan reyan etmiştir. Istasyonda sadece henüz hüviyeti tesbit edüememiş hat bekçisinin bulunduğu sırada. olan 2 kişi vanarak ölmü?, 12 yolmeçhul bes kişi bır traktörle is cu da ağır ve hafif varah olarak tasyonu basmış ve bekçivi bjr oda Samsun Devlet Hastahanesine kalya kapatarak istasvonda bulunan dırılmıştır. komürleri traktör romorkuna yükTahkıkata devam "dilmektedir. lemeve başlamışlardır Soyşunru İzmir körfezinde ucuz lar romorka kömürleri vukledıkters «nnra oradan uzaklasmi'ilard'.r. Yolunu şaşıran bir hudut ekipimiz Rus topraklarına girdi ve iade edildi Afyon yutturdukları ana kıza tecavüz eden 2 arkadaş Papa E ese ait im tiyazı ebedîlestirdı Elia Kazan, doeduğu köye 250 dolar gönderdi Kayseri. 4 (Telefonla) Meşhur f'.im reiisörü Elia Ka/an. dedesin'n köyü Gelmir'e hir çeşme yaptTr.ak üzere 250 dolar eöndermıştır Elia Kazan. şönderdiği mektııbunda vılbasmdan sonra 250 dolar dah« gnr.derpceeini beli'fmekte ve vjpılacak çesmenin erdadının adırı fa^ıvan Gelmir kövündeki Sişmano?ulları kuvu=unıın vanına kımılmasmı i'femPktedir Va'inin adma gelen 25(1 dolar, Gplmir kövü köy ^nrdıgı he'îabına vaîınlmiPtır. atlatılan bir kaza Izmır, 4 (Telefonla> Bu»ün saat 11 de Pasaport iskelesi civarında ucuz atlatılan bir denız kazası cereyan etmiştir Karşıvakadan gelmekte olan Efes vapuru, Pasaport'ta yolcu boşalttıktan son ra tornistan yapmakta iken mendi rek içinden dısarıva cıkmak uzere bulunan 200 tonluk yüklü «N^hir» isimh motörie çarpısmıstır. Çarpısma neticesınde motörün ön k;smı. Efes'm de sağ vanı ha^ara uğrami', ait birinci mevkı salonunda b'r cam ve bir de simit parcalanmıstır. Yolcular, büyük bir heyecan geçirmiâierse de. in^anca herhangi bir kayıp yoktur. Tonva Pdf»dive Başkanhühndan: 1 Beîediyemiz elektriği icin bir dîzel grup. 2490 sayılı kanun geresince kapalı zarfla satın ahnaceiktır. 2 Satınalma 29'11/1961 tarihine rastlayan çarsamba günü saat 10 da BelerHve Encüm^ninde yapılacaktır2 DİZEL GPUP; Motör tskatı 50 PS. devir sayısı dakikada en cok 3000 olacaktır. RAgülâtör ilk hareket elle kumandalı. altematör 40 KW.. \oltai 400 '231 volt 50 frekanEİı. motörün miline direk akuple olccak, ikaz diîiamolu, motörün üstünde blcü âletlerini ihtiva eder tablosu olscaktır. 4 YEDEK MALZEME: Sılindir adedince komple enjektör ve memes'. emme ve egzos subabı, conta ve standart segman ilâve oiunr.caktır. 5 Şartname îller Bankasının dızel elektroren grupu için uysruladısı şartnamedir Trabzonda İller Bankası 9 ncu Bölge Müdürlüğünde ve Tonyada B^ledive BaskpnlıŞmda görülebîlir. 6 Keşif bedeli 55 000, lira olup (muvakkat) teminat 4 125 liradır. 7 Teklif mektubu ve teminat, Satınalma gününden evvel Belediyeve «''^tırılrnahdır. 8 Teklif mektuplarmda: Müessesede ve yerinde monte edilmiş vazıyette teslim fiyatlan ayrı ayn belirtilmelidir. Postadaki gecikmeler nazara alınmıyaeaktır. Basın 9454/6835 BaşılâUafı 1 inci sahifede " yarattığı muhtelif müşkullerı halBasketbol lig maçlarma dün ge ş BaşUrafı 1 ınci Mhlfede lerın tekrar vazifelerıne donmele ledecek bir şekıl değildir. Biz 114 ce Spor Sarayında devam edilmiş ECVET GÜRESİN YAZlYOR MİUI Egitim Bakanı Ahmet Tah rinı »a|hyacsik kanun tasarısı hak numaralı Kanunun olduğu gıbi tir. Gecenin en büyük ve iddialı s takılıç bugün saat 12.00 de bir ba kında ne dü||mnüyorsunuz?» soru icaîdınlmasını tercih edıyorduk.» maçını Galatasaray ile Darüşşaf» 5 *m toplantısı yapmıştır. muıa: «Hab«ri sızden duyüyorum. Prof. N*uşit Erez'in görüşü : ka oynamışlar, ilk devreyi 2221 Ş S Baştarafı 1 inci »ahifede Tahtakıhç, bugun Türkiyede e Kanun teklıi ının esası hakkında Prof. Naşit Erez şöyle demiştir: önde bitiren Galatasaraylılar saha = kiline Beçilen Başbakan tarafından çalışümasıdir. Tıpkı Alman= « 114 No. lu Kanun, hakkaniyet ğitim dâvasının üç büyük yönü | hıçbir bılgim yok. Kanunu görme dan 4138 galip ayrılmışlardır. Ş ya'da teçimlerden sonra Hıristiyan Demokrat Parti Lideri Dr. olduğunu, bunların da öğretim kad den, tetkık etmeden bır şey soyL' I esasma dayanmıyan antidemokraGalatasaray: Ercan 11, Ali 10, S Adenauer'e Kabine kurmak vazifesinin verildiği gibt Çok par\ tik bir kanundu. Bunun da diğer rosu, bina ve tesis konusu ile ö| yemem» diye cevap vermıstır. özer 0, Haluk 2, Yavuz 14, Tunç 4, Prof. Fikn* Narter diyor ki • antidemokratik kanunlar gibi kal tili sistem içinde normal kabu! edilmesi gereken bu teklifi direncileri tahsile yöneltmek jeklinDarüşşafaka: Erdoğan 8, Halit 8, Teknık UTirversite Rektoru Prtof. | dırılrnasma tesebbüs edilmesi hade özetlenebileceğini beHrtmijtir. Dursun 8, Nedim 8, Haşim 2, Me E ğer iki partinin kabul etmiveceği ise liderlerin değil. fakat yetBakanın ıfadesine göre Millî Eği Fıkret Narter, suahmızı sövle ce ( yırh bır iştir. Bizce şayanı şükranS kili kişilerin yaptıkları açıklamadan anlaşılmaktadır. Demel* tin 1. I dır. 114 No. lu Kanun, bizlere mütim Bakanhğı ağustos ayır.da on vap'.andırmaştır : E oluyor ki, hükümetin teşkili konusunda bir çıkmaza doğru gı. Ancak memnun olmakj'an | dafaa hakkı dahı tanımıyan ve bin civarında tahmin edilen lise Hükümetin tahdit kararı = rer gibiyiz. Eğer AP ve YTP, CHP li bir Basbakanm kurduğu na hukuk kaıdelerine uymıyan bır baska yapılacak bır şey yok..» = Kabineve dahil olmak istemezlerse. o zaman CKMP ile de bır = , "jeîunl.rının üniyersite ve yüksek Ord. Prof. Ekrem Serif Eçelilıin kanundu. ecnebî uçak şirketlerin = leşmek suretiyle bir Kabine teşkil etmeleri gerekmektedır. İ P : fikri : Bızler, temiz ve dürüst bir seçimmaksadıyle faaliyte geçmış ve te= CKMP de böyle bir koalisyona girmezse ne olur. Bittabiî, Ka : masîar yapmıştır. Ord. Prof. Ekrem Serıf Egelı. dü ie ısbaşma gelmıs yeni Cumhurice siyasî bir mesele yet hukumetimızden bu kanunun şuncelerını şöyie anlatmıstır : = bine kurulamaz. buhran artar ve memleket de hükümetsiz ka : Fakat geçen yılların mezunları. Kanon tasarısının nasıl sevic ılgasını zaten bekiernektev.lık.» yapıldı = lamıyacağı için Cumhurbaskan: partilerin bir yeni Başbakan : nın katılması. askerlikten tecil aOrd. Prof. Ali Fuat Başgirin Baştaratı l ıncı sabıfede E seçmck üzere kendisini serbest bırakmalarını ister. Artık bun : labılmek için fakultelere müracaat edıidı&ını bılmıyorum. Yalnız 114 çöriisü : numaralı Kanun ile üniversite metı ile Turk Hukuraetı arasında = rian sonra temaslarm partiler arasında değil şahıslar arasmda : ve bu yılkı mezunların çoklueu sı muhtanyetime açılmış olan yarayı Ord. Prof. Ali Fuat Basgıl demij yapılacak gorüşmeicr için henuz ~ devam etmesi gerekir. : kıntıy» sebpp olmuştur. Halen tanîamiyle bertaraf etmek bahıs tu kı : bır tarıh tesbit edılmemı.ştır. = Velhasıl bır karısık iştır bu, ve neticesinin de ne olacağı ; Türkiyede 11 492 lise mrzunu tah konusu ıse. bu ancak 114 No. lu Ka« Böyle bir kanun teklifi çok Ulaştırma Bakanlığının »efer nunun butıın hukukı netıreleriyle venndedir. Temennı ederim kı, ; sil yapmak istemektedir. ilâvesıne müsaade etmemesı uze E ^ımdıdcn ke^tirilemczsufeOyle safilanabılır. BuayrılBıınun urerine üniversitelilerle rine şırketler, eskı scfer miktarla nıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııımııımmıııınmıııııımr tPmasa geçen ve ikıli ve gece t<d ılgssı dışırıdakı herhanfii bır tasar [ teklif kanunlassın, 147'lerin buyuk nun masivle unıversitelerımiz rını avnen muhafaza etmışlerriır n«atını t»klif eden Bakanlık. An rııf ne ıçesrıyı ne dış üniversite âle • bır sarsmtı geçırmiştir. Kürsulerın Yalnız 4 hava yolları şirketi Bat den ayrılan öğretim üyelerinin kara üniversıtesmde Hukuk Fakül mım asla memnun edemez.» kanlığm kararıtıın te'irınden rıvaProf. Mİıfide Köley'in düsüncesi: tekrar kürsüierine kavuşabilmesı trjındfn 500. tlahirat Fakültesind», tamamen ekonomık sebeplerle 1471er Dferneğı Başkanı Prof. Mu1 universitelerimiz için de çok hayırden 100. Ticarî tiimler Akademı13 uçak «eferını îptal etmişlerdir. B»*tar»fı 1 inci lahlfede sinden 300 kişilik ek kontenıan te fıde Kuler>' şoyle demıştir : lı olacaktır. Boylece 14 yabancı şirket uçakları Ancak benım şahsım hakkında min etmiştir. Ayrıca 156 kişılik » • « YaUıız başına 5 inci maddeysz mpvsımınde Tıirkiyeye 128 seCumhurbaşkam Cemal Gürsel bugun oğleden «onra uç partinin hfer yaparken şımdı bu sefer sayısı derlerini Çankaya Köşküne dâvet ederek, «hukumet te«kılı. konusun kinci bır Avrupa ımtıhanının a nin kalkroası ve senatolarca seçim | bir mütalâa serdetmek lâzım geçılması da kararla^tırılmıstır. Böv yamlmast 111 numarah Kanun'in , lirse. ben, kovulduğum yere bir 115 e ınmıştır. ."Şırketlerın muayyen .. . ' daha gıtmemek kararındsyım.» sehır ve memleketierden getırebi da temaslarda bulunmuştur. lece >eni konter.ianlarla Ankarada " Çankaya'ya ilk olarak C.H.P. Gcnel Sekreterı Ismaıl Rustu Aksal bir ferahlik varatılmı? olmaktadır. . , . ••„„ '• Pr«f. Mtmduh Yasa'mn düsünlecekleri haftalık 15,778 koltukluk yolcu kontenjanmda hıçbir deği dâvet edilmiş ve «aat 15 te ko ? ke gelen Aksal. Cumhurbaşkanı ile 70 Bu tstanbul Üniver<ite«in Narter, daha fazla ogren< e e s i . •• " dakıka kadar gorüsmuştur. C.H.P. Genel Sekreterı koşklen ayr.lırken şiklık olmamıştır. Iktısat Fakültesi profesörlerinci alınamıyacağını ba.«ın mensuplarının sorularını cevaplandırmamı? ve «So>lenecek hıç den henuz bır cevap ahnmamıştır. den Memduh Yaşa, tasarı hakkınYaptığımız tetkıklere gore, Ulas bır şey yok» demiştır. da, «Teklifi memnunıyetle karşılatırma Bakanhğı ile uçak sirketleri açıkladı Dâvanın geçmisi Saat 16.20 de Senato Başkanı Suat Hayri Ürguplü, Cumhurbajkanı makla beraber 114 sayılı Kanunun arasında çıkan anlaşmazlık PAN Bastaratı 1 ıncı sahifede AM Amerıkan Hava Yolları Şırke Gürsel'i zıyaret ederek kendısiyle Senato çahşmaları ve hukumet teş Baştarafı 1 inci sahifede cut bina, malzeme ve ° S r e t l m ! tamamen kaldırılmasını arzu ederistenen netıceye d l m . B u tesebbüs kilı konusunda yarım saat kadar konusmuştur. tinın Frankfurt, Münıh ve Vıyana »avrikâfirlir. Gönül, Üniversitesi Rektoru Prof. Suat u\esı ile çııt tedrısatm mumtun varmak için payrikâfidir. r.rinüi u>e; Gursel, Aksal ile gorustukten sonra A.P. Genel Başkanı Ragıp Gü jK ile Turkne arasında mevcut seferhaksızhğın olduğu gıbi kaldınlma<?mal aynı sekılde haetmiştir. lenne ilâveten beş sefer daha } ap muspala ve Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Aiican'ı koşke dâvet etmiştir. rekette Yetkın de Ünıversitelerimız, olmadığını ıfadf ™ •' *^ bulunan * ,. . ,| sıni arzu ederdi. Tekliften sıni etı/,u c u c ı u ı . ıi;nııı ıtıı oıııajıı* anlaşılSaat 16.30 da köşke gelen Y.T.P. Genel Başkanı Alican, gazetecılemak istemesiyle doğmuştur. Türk Seçme sınavları sonunda Lnıver1 d l g l n a g o r e i47'i er ın ünıversiteye re «Dâvet vakı oldu. Geldim.» demış ve kosk kaptsında yaverler tara Rektdrsüz kalmışlardı. Hükümetı şırketın uçakları için Tarafsız çevreler bu karar kar sıteye giremıyen lıse mezunların1 y e n i d e n i n t i s a p ediyorlarmış gibi Tıirkiyeye konma ve konaklama fından karşılanmıştır. Alican'dan 15 dakıka sonra da, yanında Genel Sekreterı Osma olduğu halde A.P. Ge«el Başkanı Gümüşpala gelmiştır şi'inda: «Tasfiye ameliyesinde ha dan bir grup dun de mutat pro 1 Senato'ya başvurmaİarı gerekiyor. hakkı tanımış, fakat memleketımu Bundan sonra Cumhurbaşkanı Gursel'ın rıyasetinde Y.T.P. ve A.P talara düşülmüştür Her bakımdan testo gosterılenne devam etmısler . 1 4 7 j e r i n (jniversiteden uzaklaştırıl ıçın yolcu alma hakkı tanımamışve Bevazıt'tan Taksim'e kadar ^dıkları şartlarla üniversiteve döntır. Bütun devlptlerın yaptıkları liderleri bır saat kadar devam eden bır muzakerede bulunmuşlardır. itimada şayan bir kısım çok kıy| meleri hukuka uygun bır hareket üniversite sesız bır yuruyüş yapmışlardır. Toplantıdan saat 17 45 te ayrılan lıderlerden Gumuşpala, temaslar metli öğretim üyeleri gıbi kendı hava yollarının yolcu Bu konunun bir Üniversite prob j o lur» demıştır. taşıma haklarını korumak ıçın U hakkında. «Kabine mevzuunu goruştuk. Daha da goruşmek ıcabede dışında bırakılmış, buna kar^ılık kısım lemi olmaktan çok bır Hükümet laştırma Bakanhğı bu kararı almıs cek. Bundan sonrakı göruşmeleri de Sayın Cumhurbaşkanımız tâyın tamamen ak«i vasıfta bir 147 lerin Üniversiteye tır. Bırçok yabancı uçak şırketlerı edecek. Muhtemelen yarın da bir toplantı yapılabıhr.. demiş ve go hocalar da iceride kalmışlardır» di problemı olduğunu anlıyan gençsırasında müdurleri ve yetkililer Bakanhğın rüsmelerin esası hakkında ise, «hiçbir şey soyliyemiyeceğini» basın i ye fikirlerini söylemekten çekin ler, sessız yuruyuşleri dönmelerini temin edeVilâyet önücıde durmus ve «Biz bu kararını yabancı uçak şırketle mensuplarına bıldirmistır. mpdiler. Gumuspala'nm arkasindan kendı kullandığı otomobılle köşkten ayrmın haklarını çığneme değil, fakat öğrenci temsilcileri de yavınla okul ıstiyoruz, biz okumak istıyol cek tasarı hazırlandı Turkiyenın bugune kadar çığnen rılan Alican. hükümetin teşkılı konusunda, «Üç partinin mutabakatı dıkiarı bildırilerde «Bu hata tamir ru7» diye bağırmıslardır. Baştamfı 1 inci sahifede Öğleden sonra Istanbul Ünivermis haklarmı koruma seklınde yo gozükuyor» şekhnde konuşmuştur. Basın mensuplarının, bu koalisyon edılmedikçe üniversitelerde boş rumlamaktadırlar. Turk Hava Yol da C.K.M.P. nin yer alıp almıyacağını sormaları uzerıne Alican, «Ha kıırsüler karsılarında boş anfiler sitesının Veznecıler kapısında top kıhç, hafta başında Millet Mecllları uçakları yakın zamana kadar yır» demıs ve goruşülen konularla ilgili olarak da «Artık ışin teferru bulacaktır. Karar. hukuk devleti te lanan 200 kadar genç once içeri>«i sine sevkedilecek olan Bakanlar Avrupaya seferler yapmadığı için atı kaldı. Bundan sonra koalısyonun sartları gorusulecek» dıyerek Çan meline konulan bir dinamittir» dı Cİrmek istemışlerdir. Ünıversıtenî.ı Kurulu tasarısına göre 147 lerin üAvrupa ve Amerıkan uçak sirket kaya'dan ayrılmıştır. pazar tatılıne gırme«i doHyısiyle niversiteye dönüşleri hakkında ayorlardı. lerıne genış haklar tanınmıştı. kspıcı içerıye gırmek ıstiyenler lınacak karar için üniversite seAradan lki gün geçmişti ama den hakh olarak sebeke sormuş,! natolarının yetkili kılındığını, buUlaştırma Bakanlığının yabancı tepki devam ediyordu. Ege Üniver na dayanılarak 115 sayılı kanunda uçaklara tanıdığı sefer sayısı ve C.H.P Senato ve Millet Meclısi gruplarının bugun saat 10 dan 13 e s;te«îi Rek*örü Prof. Mustafa Ulu şebeke sahıbı olamıvanların içerı da bazı maddelerin değiştirilecetrafık hakkı diğer ülkelerin kendı kadar devam eden müsterek toplantısı, çok hararetli ve hareketli mu öz de istifa ederek görevinden av ye alınamıyacağını bildirmıştır. Bu hava yolları dışındakı şırketlere zakerelere sahne olmus ve milletvekilleriyle senatorler, Meclıs açıldı rıldı. Bir memleketin gıdişine isti juzden gençlerle kapıcı arasnda ğıni ve bundan böyle profesörler hakkında cezal veya vazifeden utanıdığı sefer ve yolcu taşıma hak ğından berı ilk defa soylemek ıstediklenni açığa vurabilmişlerdir. kamet veren müesseselerden üni munaka«a olmuş, orada bulunan zaklaştırma konusunda alınacak lann mudah;>lesı ile vukuu muhlarıyle mukayce edildığı takdırde versitelerimiz üzüntüye gömülmüş Gündemin konusu, sadece C.H.P. nin koalisyondaki durumudur. kararlarin mahkeme kararına istıtemel bır hâdıse önlenmiştir. Türk Hükümetinin çok daha tolelerdi. Devlet ve Hükümet Başkanı İlk sözu Genel Baskan Isrr.et Inonü almış ve Cumhurbaşkanı Ceranslı davrandığı meydana çıkmakAnkara'ya kendilerini temsilen nat ettirileceğini bildirmiştir. Mah Cemal Gürsel'in 31 kasımda «Hakeme kararı olmadan hiç bir protadır. Meselâ Fransız Hükumeti, mal Gürsel ile dun yaptığı temasın hıkâyesını nakletmistır. înönu, talarımız varsa bunları en kısa za giden arkadaşları ve çelenk için fesör hakkında takıbat yapılamıyabancı uçakların haftada 595 se koalisyonun nasıl olması gerektığı üzennde fazla durmamış. ancak, kendi aralarında para toplıyan fer yapmasına, 41,750 yolcu taşıma gruptaki asabi havanın aksine, ıyimser ve fazla neşeli bir konuşma manda üniversitelerin jştiraki ile gençler, Hürrivet meydanı Çağal yacaktır. düzeltmeğe çalışacağız» demesi oğlu Karakoy Bankalar sına ve uçakların yalnız Parıse in yapmıştır. Milli Eğitim Bakanı Ahmet TahInönü'yü takiben söz alan 19 milletvekılı ve senator, grupta tasvip üzerine hava biraz yumusadı. Bun Sişhane Tunel tstıklâl cadde takıhç bu arada, 147 profesörden melerme musaade etmektedır. 6 0 dan sonradır ki, Ankara Üniversibınden fazla yolcunun, Fransız ol le karşılanan aynı tezi savunmuşlardır. C.H.P. nin müştereken muta»ı yolu ile Taksim'e kadar sessiz j 70 inin halen îstanbulda eğitim ve sun veya olmasın, muhakkak Fran bık olduğu bu tez, bir koalisyon hükumetine iştirak etmek, ancak Baş tesi 2 kasımda törensiz olarak açıl bir yuruyüş yaparak üzerinde îslâm Enstitüleri ile Maçka Teksız uçaklarıyle Fransaya gelmeleri bakanın C.H.P. nden olmasını sağlamaktır. Bu isteğin dayandığı gerek dı. Istanbul Üniversitesi işe bir Üniversiteye giremiyen ögrenei nik Okulunda vazifelendirilmiş bu mecburidır. Dış ulkelere seferler çe, enine boyuna tartışılmış, bu konuda Turhan Feyzioğlu, Fethi C« hafta sonra derslere başhyabildi. ler» yazılı çelengı âbideve bırak lunduklarını da sözlerine eklemıv Üniversitesi yapan Türk Hava Yolları uçakları lıkbas, Ahmet Karamuftüoğlu ve daha bırçok hatipler konuşmuslardır. Bu arada Ortadoğu tir. Bakanlar Kurulunun bu komıslardır. da aynı şekilde tahditlere tâbidir. Bu hatiplenn ifade ettiklerıne gore, hükümet için guven oyu ve Rektörü Prof. Turhan Feyzioğlu Burada da tstiklâl marşı söyle nudaki tasarısı Millet Meclisinde Meselâ : recek olan Mecli«. Millet Meclisidir. Senato güven oyuna katılmamak da i^tifa etmişti. vip, «okumak ıstiyoruz, okumak ı kabul edilerek Senatonun da tasYeni üniversiteler kanununa gö i^tıyoruz» diye bağıran gençler: dikınden sonra yürürlüğe girdığı 1 Atına Frankfurt Atına a tadır. Millet Meclisinde en fazla sandalyesi olan partiden Başbakanın rasmda sefer yapan THY uçakları çıkması ve bu tâyin edilen Basbakanm koalisyon hükümetini kurmak r e 4 kasımda yapılan seçimlerde pelışlennde olduğu gıbi sessız ola takdirde üniversite <enato!arı 147 Yunan Hukumetı ile varılan anlaş üıere bugün Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in yaptığı gıbı diğer par , r e ktörlüklere Onar. Narter, Yet rak dağılmıslardır. ler hakkında karar alabılecektir. ma gereğince gelış ve gıdişınde an tilerle temaslarını yapması en tabii yoldur. Bütün Batı demokrasile kin tekrar getirildiler. rındeki tatbikat böyledır. cak 5 yolcu alabilir. Daha sonra üniversite yönetieiİleri sürüldüğüne gore, bunun yanısıra, Başbakanın C.H P. nden leri bu antidemokratik kanunun 2 Atına Roma Atina arasında haftada üç sefer yapan THY u olmasının ilâve sebepleri de vardır. tashihi çalışmalarına başladılar. Grupta söz alan milletvekillerinden biri <wet olarak junları söyleModern kıyafetinize en uygun çakları bu iki şehır arasında ttal9 kasımda Ankara Üniversite Se yan Hukumetı musaade etmedıği miştir : natosu, 114 savılı kanunun 5 inci için yalnız iki seferinde yolcu ala• Biz mılli menfaat için, 27 Mayısı, bu birbuçuk senelik askeri re maddesinm kaldırılmasını ve ünibılır, uçüncü sefer Italyan uçakla jim devresinde partimizin aleyhine birkaç misli fazlasiyle ödedik. Bız versite öğretim üyelerinin dururının seferleriyle çatıştığı için den daha fazla fedakârhk istenmemelidır. Veremeyız. Partimizin men munu tesbite senatolann yetkili ol Türk uçaklarına Atınadan Romaya faati için değil, bundan sonra hangi safhada olursa olsun milletimizin masını mümkün kılan bir teklif veya Romadan Atinaya yolcu 'taşı ve Atatürkçü kuvvetlerin yegâne organıze siyasi teşekkülü olduğumuz yaptı. 26 aralıkta Narter, 147 !*rin ma hakkı tamnmamıştır. için.» bir haftaya kadar doneceklerini 3 îstanbul Viyana Istanbul Diğer bir partıli de. «Halk Partisine daha fazla fedakârhk yaptır müjdeledi. 28 de de Milli Eeitim seferinı yapan THY uçaklarına mamak millî menfaate hızmet etmektir» demış ve 27 mavıstan bu ya Bakanı Prof. Bedrettin Tunçel bu Avusturya Hukumetı gun ve saat na kardesük havasını teminde gayret gosteren, bunu seçim şanslarını haberi teyıt etti. 114 numara'ı kabakımından tahdıtler koymuştur. kaybetme pahasma yapan C.H P. nin kabinede kuvvetli olmasında, nun, Kurucu Meclisin acıhşmdan 4 Duşünulen Kahıre hattı ıçın memleket için fayda mülâhaza edileceğini, kifayetli kadrolara sahip once düzeltilme c i beklendiği bir sı tırnaklannıza CUTEX TIRNAK CİLÂSI Mısır ve Lübnan hukümetleri Bey olan partinin bu sebeple istikrar ve güven sağlamağa âmil olacağını rada « ocak 961 de M.B K. <ıi bu rut Kahıre arasında Türk uçak söylemiştir. kanun tasarısını gündeminden çıve dudaklannıza CUTEX RUJLARI temin eder larına trafık hakkı yanı yolcu alKonusan 19 hatibin, üzerinde birleştıkleri nihai karar, Başbakanın ma hakkı tanımadığından bu hat C.H.P. nden çıkmasıdır. Böyle bir kabine güven oyu almadığı takdirde kardı. Fakat üniversiteler ve 147 ler tın açılmasından vazgeçilmiştır. diger partilerin sırayla aynı tecrübeleri yapması da norma! karşılan d âVaIa l rından"yıVmadüar"BÜ'yanDevletlerın yabancı hava yolları m a .j\ , ., I15 kararın düzeîtilmesi Için teuçaklarına sefer, yolcu adedi, gün Adalet Partisi. bugün Genel Idare ve grup idare heyetve saat bakımından koydukları tah lerini bir araya getiren toplantısmda, Kunılukararlara varmıstır. Bu şebbüslerine devam ettiler. Hübazı kümete, Devlet ve Hükümet Başdıtler tamamen mılletlerarası gekanına murac?at ettiler. 147 ler leneklere uyşun olarak kabul edil karsrlar, CHP nin aksi istikametindedir. Toplantı sırasmda. yöneticiler. bir koalisyonu savunmuşlar fakat dâvası Millî Eğitim Bakanlanndan mektedır. îlk defa 1944 yılında Amerikanın Şikago şehrinde topla < Başbakanın CHP den çıkmasını asla istemiyoruz» • sözünde birleş Prof. Bedrettin Tuncel ve Prof. nan Siviî Havacıhk Konferansı, nuşlerdir. Turhan Feyzioğlu'nun îstifasma mılletlerarası tarıfeli hava servısAdalet Partisinin fikri ve kararı. Başbakanın CHP dışından ol yol açtı Bu konuda yalnız «üniver lerındeki ticarı hakların çok taraf masıdır. site muhtariyeti ile 114 savılı kalı bır anlaşma ıçerısınde mübadele nun arasında münasebet kurmak YTP den bir çoğunluk da aynı te?i savunmaktadır. sıni sağlıyamadığı için bu konudagerçeğe uygun değildir» diyebilen ki anlaşmalar ancak 2 tarafh olşimdıki M. ESitim Bakanı Ahmet maktadır. Halen mılletlerarası taMahkumlann hücre ce ! 5 milyonluk dolandıncı Tahtakıhç dayanabildi. rıfeli hava servıslerınin kurulması Yapılan bütün temaslar ve müve işletilmesı Şikago Konvansiyo zası tatbikatında değişik Iıkla ilgili olarak Misbah racaatlar netice vermiyordu. 13 ninunun 6 ncı maddesıne uygun olabir tebliğ rak, araîarında hava ulastırması Uras fçin de tevkif mü sanda MBK yayınladığı aynen uylik yapıldı ile 114 sayılı kanunun yapmak istiyen 2 devletin tamamiygulanacağını açıkladı. Ankara, 4 < Cumhunj etTeleks) le hususı surette hıçbir milletlerzekkeresi kesildi Fakat üniversiteler ve 147 ler arası yazılı kaıdoye tâbi olmaksı Adalet Bakanhğı Ceza ve TevSahte dekontla milli bir banka haklı dâvalarına devam ettiler ve zın anlasmalarma bağhdır. Şımdı kif Evleri Genel Mudürlüğünce. ye kadar Türk uçaklarınm sefer Türkiyenin butun ceza ve tevkif dan 5 milyon lira çeken sebeke ile hiç bir zaman ümitlerini kesmeyaptıkları memleketler hariç diğer evlerinde u\gulanmak üzere yeni ilgili soruşturmayı tstanbul polisi diler. 27 nisanda emekliye gevkedilen devletlerın hiçbıriyle Türk Hükü bir genelge hazırlanmış ve yü 20 kışilik bir kadro ile takip etmek tedir. Bu arada, sebeke ile ilgisı ösjretim üyel^rinden bazıları içerimeti teferruatlı bir anlasma yap rürlüçe gırmi^tir. i bulunduğu iddiasiyle, Yahya Uras' de ve dışarıda yeni görevlere atan madığından şirketlerle hükümetıi ın Almanyada bulunan babası Mis dılar. Ama dâvaları devam etti. mız arasmdaki bugunku anlaşmazb a h U r a s hak lıklar doğmuştur. kın basın gençlik de hiç gıvabî ortaokul ogrencısı ' kif müzekkeresi d akesilmiştir. tev Üniversite. prensipve(JSvasından vazBi. bir zaman Gorustuğumüz yetkıîi kımseler, İddİa edİyOr Imdiği gıbi Misbah Uras inkılpptan geçmediler. Bu netice dönkü kayabancı uçak seferlerıne tahdıtler önce Şehir Mpchsinde D.P. üye«i eardı. konmak suretiyle Türkıyeye gele Baştarafı 1 inci sahifede idi. Ziya NEBİOGLU cek turist sayısında azalma olacağı ! öteyandan halen Almanyanm seklindeki iddıaları varıt gorme ne gore olay soyledir: Şehremını Ortaokulunda 2 nci sı Frankfurt sehrınde bulunan Nemektedırler. titatıstik Genel Mu ZAYl Eakırkdy Orta okulundan durlugünün 1959 ıstatıstiklenne gö nıfta okuyan 15 yaslanndaki Atil z j n 'i yakalayıp, beraberindeki 3 aldığını pasomu zayi ettim. Hükürr.re 1959 yılında Türkıyeye hava yo lâ Duyar, evvelkı gün saat 12 sıra milyon Türk lirasını müsadere et süzdür. lu üe gelen yabancıların sayısı larmda okula gıtmek uzere evın ^^ ] ç j n önümüzdeki gunlerde üç Nermin Er?oy 87.959 dur. Aylık ortalama ıse 7.329 den çıktığı sırada, sıyah bır husu polis Almanyaya gönderilecektir. Cumhurivet 6832 sî otomobilden çağırılmış ve polis . ^^^^^^^^ dur. Haibuki yabancı uçaklara tanınan yolcu kontenjam 68.745 tır. karakolu sorulmuştur. Kuçuk çoEn iyi ıs yapan uçak şirketi bile cuk, elıyle karakolu tarif etmış, kendisine tanınan yolcu kontenja fakat otomobile binerek göstermenının azamı yüzde 60 ını doldura sıni istemıslerdir. bılmekte, yüzde 40 ı ise bos kalAtillâ. otomobile binince şoför rr.aktadır. llgılılere göre memleke gaza basmış, arkada oturan fört CUTEX CİLÂSI timize turist olarak gelen yabancı sapkalı bir şahıs da Topkapı dı 'ar pahalı buldukları için normal şına çıkıldığı sırada çocuğun ehni Sedefli ve sedefsiz seferler yapan uçaklardan ziyade kolunu bağlamış, ağzına da men en lüks gösterişli ve yolcunun her türlü masraflarını dil sokmustur. Bir müddet böyle ihtiva eden «inclusif» veva «charen dayanıkh ter» denen özel kiralık uçak sefer gezdıkten sonra Kabataşa gelen otomobil. arabalı vapuru ile karşıtırnak cilâsıdır. lermi tercıh etmektedirler ya geçmiştır 1) Kurunıumuz ihtıyacı için 500 M3 baltalı gurgen kalas satın Bu duruma göre Ulaştırma Baalınacaktır. Otomobıl Izm't yakmlarına gelkanlığının yabancı uçak sırketlerıCUTEX RUJÜ Sartnamesi Ankara'da Genel Müdürlüğükten. Istanbul'da: nın sefer sayılarını artırmak için dıği sırada. karsıdan gelen bfr jeep Bankalar caddesi 7577 adresindeki Şube Mudürluğümüzden polis arabasına benzetilmis. husuŞimdiye kadar yaptıkları müracaatı kabul etmetemın edılebilir. ' mesı, turist sayısım azaltma veya si otomobıldekiler. bir kenara sineşine raslamadı^ınız 3) Ihaleve iştirak edecek olar.ların sartnamesine göre hazırmişlerdir. Bunu fırsat bilen Atillâ THY uçaklarına yolcu bulma gavhyacakları kapah teklif mektuplannı 15 11/1961 günü saat bambaşka retinden ziyade. ıhmale uğrıyan kend'^ıni otomobilden aşaSıya at15 e kadar Kurumumuzda bulunmak uzere gondermelerı haklanmızı revizyondan geçırme mıstır. Cocuk, «beni kaçırıvorlar» bir rujdur. lâzımdıf. otomobıl de «eklınde mütalâa edilmektedır. Ba diye feryat edince 4) Postada vâki gecikmeler kabu! edilmez kanhçın bu kararından kondısını kaçmıstır Gece geç «aatlerde yo5) Kurumumuz, isbu ıhtivacı k'«men veya tamamen satm alıp günün ^artlaMna uvdurabildığı t?k lun orta'smda kalan Atillâ vurüyea'mamakta veya siparışi dılediğine vermekte tamamen serdırde THY. 14 milyon liralık yıllık rek }7mıte gelmiş ve dııru»nıı volbesttir. zararının dıs seferlerden ileri ge da gordüğu bır şahsa anlatmıstır. MAKİNA VE KtMTA ENDÜSTRlSİ KIRJ.TMU len 4 milyonluk kısmını gıdereDün öğle vaktı otobüsle Is*an GENEL MÜDf'RLCK bilme imkânını bulacak, belki de bula dönen Atillâ, durumu babaBssın 9318 A: 16271/6834 zararının tamamını kacıyacaktır. sına anlatmıs ve babası ile birlıkNadir DAYI te pohse gelmiştir. Faal 3864/6841 finkara notları Bütün öğrenctlerin üniversiteye alınmalan için Gürsel emir verdi 147 ler memnun değil 3 lü Koalisyonda mutabık Kalan I Partilerin koalisyondaki tutumu i L  N Baltalı gürgen kalas alınacak Makina ve Kimya Endüstrisi Kuramu Genel Mürfürlüg:ünden: i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle