18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
£KI CUMHURIYET Istanbnlnn tarihmdeki meşhur zabıta vak'alan 5 Kasım 1961 „ dz ayağa düstü deriz, kötü bir halin tefsiridir bu. O kadar kötü seydir ki. her düsene gülündöjfl haldc bnna gülüne|mez, acınır. 5 Bu «soz ajağa düştü» dejimini dilediğıniz kadar mâGeçen gun BeyMeğer teyze hanım atlı ases ka nuttu, bir acı sozunu isitmemiş, ve saçları kırlaşnalandırmak, didikliye didikliye tefsir etmek kabildir. Tâbir, ** Yazan: oğlu caddesınde tokat değıl, bır fıskesim bıle yedınlardan imış: mış olsaydı> dıye sm ayak takımının a i z ı n s dosta mânasınadır ama, meeszi mânası tanınmıs bır huhareketine Sız bu işı bana bırakın dedı, memıştı, bır hâlıne, rnufalâa beyan etile lugat mânası birbırine pek jakın gelir. Hemen hemen bir sekuk profesorune sen efendi hazretlerını ıstedıkden, kızsa, kaşlarım çatardı, o kadar tı. Suat Hayrı Ürvivede, sokak seviyesindedir. rasladın). Ajak usefendı hazretleri de senı kabul et Fakat Deli Bekirın Kara Husam guplu, butun hBu deyim. e\ielâ, afızdan çıkması ieabeden sözün ayaktan tu bırkaç dakika tıkten sonra bu ı? bugun hallolur Efendıye bağlılığı bunlarıian otu. derlenn ıstedıklen çıkmaça bssladıeını anlatır. Yani •»ükseklerde dolasması gereken rü değildı; onun nârausu, iffeti biter, bu gece telınle duvağınla . konuştuk Değerh ılım adamımız, dığı halıtaya etıketlerınde «kanun» ' yu? haflar'nı bır tek çehrede top i bir seyin ksldınma düsmesi demektır ki, pek acıUlıdır; tehlikesi ıdr kı u^ağınin kalbını fethetmı«ti. sıyası meseleler hakkında yazdı ve «sıyaset tecrubesı» yazılı şışe ; lamak «uretivle bır retuş yapılıp j Bır çırpıda neler sovlemedı kı de bö\ök olnr. Bir kere. ynks«Iiten du^tttğü icin çatlar patlar, eçlfn Saray gıbi konak . su kadar kul Bu hasıs adam mahkemede makat E.T.T. îdaresı. Tunel hattından £ raakaleleri fazla iyırnser bul ' lerden bol mıktarda ıkı cıns şurup \ yapılamıyacağını hevkeltra^tan sor rilir bötrölbr. yamrulur ynmrulur. Ayrıca, kaldırımlarda, toza bendegân.. Kara Hiisam Efendi at | mına oturdu mu, paravı ıstıhkaar otobuslerı kaldırarak yerıne tro duğunu soyledı. Ona gore, parlâ karıstırdı. tstatıstıklerın durduğu du Osnıan Bolukba«ı. yuz hatlan ] da bulanır. çamarlara da batar, kullanılmaz, ise \aramaz, tanınusfürde ruya gorur gıbıydı.. hay ' edcrdi. Karaman Kadısı iken bır leybüs çalıstırmayı karar altına mentonun terekkup tarzı, ıstıkrar bir alşimıst kâse«ınden tutamla ra nın bır kıvmet ıfade etmı\ eceğını. maz lıale gelir. lı bir idaıe kurulmasını son dere kamlar alıp lizerıne =erptı. Üsta asıl kafanın ıçındekılere ehemmıyokia Soz ayağa döstü tâbirini, ber kafadan bir ses çıkmağa ba.slakavmakcı dukkâm hay.. yoksa o çıftlik dâvasında haksız tiraf beş almıştır Tunel hattında troleybüs sefere ce guçlestırecek mahiyette idi. Par dane parmak hareketlerivle. hamu vet vermek lâzım geldıftını sovledı dı J i ı c mânalandıran bazı Iutrat Uitapları vardrr. Atir» balmda esrar mı vardı'' . yüz altm rüşvetı bır tahfada sav. Rence bu \anlıstır, otinki söz ayaea düstujıi zaman seslerin Isıtmış ıdı kı tstanbulda ınsana mıştı, haklı taraf ıse nn ^asında konulduktan sonra bu hatta çalı tılerın zıhnnetı dp. hukumetlere ru a^ nen ınsan bejnı seklıne sok ıse de. bu a>kırı fıkır hazır bulu1/ cıktı^ı \er kafahır değil avaklardır. Zaten bbvle zamanlarda kıbır m â c u n yedırırlermıs de uyuz bır çocuk. bır yetım oğlandı. Efen «an otobuslerle digcr otobus ser rrahat ve verımh çah^ma ımkânla tu. Beynı ıtına ıle he>kelın kafa nanlarca ıtırazla kaışılandı. l vi'leri takvıve edılecektır. bırakacak gıbı gorunmuyordu tasına >erle^tırıp kapafiı. Sonra min ne demek ıstedi^inin anlasılmamssı da ondaııdır. Konnsan kopeğı bır mahbiibu zıbâ gibi go di Istanbula da tasdık ettırerek çıft Heykelın neredp ve nasıl kullanı• J Kaldı kı. bu meseleler halledilsr kollarını senıaya kaldırarak %aptıkafa'ar defiîl. a^akla^dır, Sö\lenileııi aniamak icin \crlere kalacağı hususunda da, kanaatler a\rur. sarıhr vatar, kaldırım ustun. lık dâvasını kazandırdıfiı çocıığun bıle, ıktısadı durumu kım duzeite g» heykeKlekı kafanın bir elektroelıne oyle bır hoccet vermiştî ki, Tnlga soğuk alçınhğından dar p?ilmck ıcabeder. O zaman. «erekirse, kenuşan ayaMarı da rılıyordu. Kaiabalıkta, çekıngpn de sabahlarmış • bılecckti' nik cıhaz mükemmelıyetıvle ı<.lekendi«i avrıldıktan <onra, yerıne lı.» kolav sasturabilirsinİ7. Ama bu hayli zahmetli bir istir. adabir ses. artık hükumot ıdare>:ının rahatsız bulunnyor Atlı ases t e v z f Beraberce, durumun çok kı^a bır mesını n n a z ettı. Dua;ı kahtıl olun bır ıktısadı ıhtısds ve koordına 1 mı ikı biikliim. çok u&rastmr. tkı gundenberı rahateır bulunan Efendi harretleri dedı. *iz celecek hiç bir kadı onu bozamaz. du. heykel canlandı ve gözlerı ışıkA\aklardan l e kaldınmlardaıı cıkaıı seslerin bepsınde. asa yon mrsele«ı olduğunu mırıldandı tstanbul Vall ve Reledıve Rei<ı, muhd^ebesını yaptık. O, rejim dâ landı. şımdı onden gıdın, Topkapusunda dı. gıdan vttkarns doiru >ükTCİdifi için mi nedir, genii), engin bir Fakat bu kapalı teklıf de, ıtıliar Daha lstanbula gelırlerken Deli Deniz Hastahanesınde istirahat et \ası \ e bukuki meseleler hakkınahırlar vardır, atmizı orada emâda duşunduklerini söyJedi. Fakat >etkinin \rhmi çıniar. Aza da kanast etmijrn MSİerdir bunlar. Oda, bırdrnbıre dolmuştu Şım gormedı. Bırısı, boyle bır va/'fenpt bırakın, kale kapusu içınde de Pekirin içine bir huztın çokmüş mektedir. Iıı müte^azıı : Sojuk »Igınlığından mustarıp o bcn. ıleri«;ı pek parlak görünmıyen dı Ahmet Yıldız, herkesi teker te nın ancak senator vcj a milletvebıri bekleyın, sızi koçuya alırız, tu. nitekim Eyyuba verlestiklert. ıktısadı konionktüre dair bir fikır ker dolasarak bir fevlfr fiMİdnoj kıllerme verılebıleceğını, halbukı Ahhh! Ben bır Cnmhurha«kanı olsam! ü n e çflrlpr. sabah doğruca konağa gıdenz. ne goren nın tezıne konu komçu bır evlen lan Valinın hastalığı. ban l I p r l suremedım. Çunku ıktısat sı du. Ankara Senatoru Hıfzı Oğuz Devlet ReiM kontenjanınâa hemen Bu «olsam» ha«rethle sö/e baslı\an a>akların bazısı. lafın \e ne de duvan olur. konağa v a . nif meselesı çıkarmı=lardı Efen. gazetclermde ba^ka turlu akspttıarkasım : d n e hızmet lâzımmış'. Yatağını I rılmı<;tır Dıın ha^tahanedp zıvarpt \asetı, kanun maddelerını değıstı Bekata, «Gordunuz mu, ıste oldu, hemen >er kalmadığını ılerı surdu. rınca da imama haber . • ettigımır Vali Tulga. hastalığı su rerek veya sıyası kombınezonlar dememış mıydım» dıye bağırıyor Ha^an Kangal, prensıp ıtıbarıyle A ııı a >apmazlar ki! Y.ne bir çırpıda neler sö'ylemecîi yapıvor, çamaşırını vıkıyor, eger hazırlıyar.ık halledılebılecek bır du Turhan Feyzıoğlu, fbrahım Ök terakkı taraftarı olduğunu, Iâkın sekıldp ızah etmıştır: Dive çetirecek kadar ınsaflı. haddiııi bilir cinstendir. Ama kı . Koca Istanbul'. Tevekkeli taşı bır şey alırsa.. mutfağa da gırı« Hastalıgımın tek sebebi. ha problem değildi. Halkın refahı, doğ tem ve Turan Gıines bır koşeve bu tıp elektronık cıhazları andırac\lc degil de bu hakkı keııdisinde görecek kadar mıyop. yahut toprajı altındır dememışler . ama vordu.. Geceleri efendısine bâzan nım sozü dınlememektir. Dinlemiş rudan doğruye, ıkti«at sıyasetinı dsltonizme müptelâ, hattâ aklından zoru olan birl ise o zaman çekilmış, değışen duruma gore dı csk kafaların bizim siyası burı\eEvlıvâ, noksan söylemişler, insanları da ) Târıhi Taberi, Menakibi oUaydım, ivı gıvinır, usütmez ve ıdare edeceklerin gorus kabiliyetı ğer partilerle >eni bır temas zemı mıze uymıyacağını haykırdı ve kaortalık ovle to?a dumana bogo lur. öyle löz cözii förmez ha n e v e Benî Muhabbet Kabılesindendır j Muharamedıye kitabları okurdu.. hastalanmazdım » bılgısine bağlı idi. le gelır kı. konusandan baskasının ferman okumasına imkân nı aramak gerekıp gerekmıyeceğını pıyı sıddetle çarparak dısarı çıktı 1 dıyeeeklerdı . p â k a b ı üstünde deli, sağı solu ol kalmaz. Buffütl cerevan kesilecek Iktisat sıyasetini kim düzeltebi gorusuyorlardı. Bulent Ecevıt, not J Paıtılerden bırı, haıaretle heykele 0 Kadı efendi e=ki cubbesmın etek maz, gulme ıle ağlamayı karıstı. Ama zaten baska ferm3n okumaya da lüzum yoktur. 7İra ' ,. lırdı Meclislerde ve partılerde, ta defterını çıkarmış, C H P nın se ahıp çıktı, ancak Ba^bakanlık ıçın dedı, bır lerı uçarak yokuş yukarı at sur rarak «.. Ulan Rekır, Semtler ı n ı d l g ı m bütun kıvmetlerı teker te çım vaıtlerınde bovle bır ıktısatçı kendılerının daha unce belırtılmı^ \almz onun fermanıylp Meclisler şıp dive knrulur, seçilmcsı du. Kâfir şeytanın ışi yok, kulagı koynuna girmediği n kaldı, keşke Elektrık tesi«lerınde yapılacak ker gözden geçirdım. Bunların hep dan bah>;edılıp edılmediğme bakı ıkı nam;etlerı olduğunu so> ledı. sıinlerce suren reisler s o l a t n bir anda kürsüde alırlar, kabi. na: «Ya kız cayar da kaçarsa?» onu da yapsaydın da bu karı kız reviîyon dolavısıyle buşün saat 9 si milletın kendısıne lâyık gorerek yordu. ö b u r l e n yuksek sesle uğul Dığer lıderler ıse. bu şartlar altınnfler busfiınden \anna i^ basın da olnrlar, memleket isleri tıbaşımıza..»; ile 17 arasında Tophane, Boğazke seçtigı hurmete şayan kimselerdi. tu halınde konusuyorlardı. dıye fısıldadı. Konağın nerede o l . meselesi çıkmasardı da ıtımad oyu veremıveceklerını l.ır tıkır, hattâ bu astıçı astık, kestiği kestık, çatık kaslı, ajzı duğunu soylememışlerdı.. iste o ve gozunu kırpmadan sabahı bul. sen, Yeniçarsı, Çukurcuma, Bos Gece yattığım vakıt, aynı mesele höt»lu, eli sopalı dıktatörıin kumandası altında, takır takır Cemal Gursel, elektronık beyinlı bıldırdıler. du . tancıbası. Faıkpaşa yoku^u, Hayri zıhnımı kurcalıyor olmalı ıdı kı, 7aman Husam Efendi Leylâsmı ^ iirür. Nıhajet hıç tanımadıftım bır seheykelı dıkkatle ıncelıyordu. Tetve caddesiyle, Tonton kaptanı, Se g a r l p b i r r u a Sabah ezanı okunurken, karankaybeden Mecnuna donerdı; «Ara Kımler ne azarlar ısitmez; ne devlet büvükleri ne samarlar kikını tamamlayınca, otomobıl sa nator, herkesi tatmın edecek bır ferler. Cami. Karabasdere ve ö r | y g°^um. bacının kızını almam, yüz altınım lıkta sokağa fırladı, yırmibeş yıl. >emez; gdz açıp kapa\mcava kadar memleket nasıl cennete don Bu rüyanın ılham kaynağı, mıto nayii hakkında bır sual sordu. Oda hal çaresı buldu Dedı kı: «Iktısamealtı sokaklarında, Bomonti fı varsın o fakirede kalsın, helâl et dan beri ilk defa yalnız camie rın. Mektep. Rum kilısesı ve Bı lojıdekı bır hâdise idi. Kısaca ha da gurultu o derece fazla idi kı. dı Kalkınma uzun \adeh bır ı=tır mez. tim; aldım farz et. ne zaman karı gidiyordu.. Mahalleli efendiyi sor rahane sokaklanvle cıvarında ce tırlatavım • Vaktıyle, Kıbrısta he\kelın cevabında sadece «Zama ve tek bır kafaj a bırakılamaz. 1*. ıKaldırımdan vükselen sesin sahibi «özlerini devire devire, mın yuzune baksam zumrut gozlu du, Bekir: «Ben de sıze soracak revan kesılecektır. goğsunü, do\e dove, ağzı köpüre köpüre dcvam eder : Pj çmalion adında bır kıral varmıs. nımızda teknık ımkansızlıklar daı sı mı, bu heykelı unıversıteye yolnıun hayâli onumde, vallah taham tım .» dedı. Husam Efendinin gece Ahhh! Bir Cumhurbaskanı olsam! Bu hukumdar. fıldısınden ovma ma yenılebılır, her sey ıktısadi ve lıyalım. Orada, memleketın ıktısaKarısmı öidürmek istiyen eve gelmedığını soyledı, haber mul edemem. » cumle dı kalkıiımasını ve milletın refaArkadan, bükuk boyunla, memleketın büyük kaybına, acıklı bır Afrodıt heykelı yapmış. Hey rım hesaplarına bağlıdır» sahis mahkıim oldu bir tebessÜTiîe. bir esefli hüküm : Atını: «Yarın sabah alırım. » di. ağızdan ağıza yavıhverdı. Bir ki kel, emsalsiz denilebılecek guzel sınden baska bır sey duyulamadı. hını temın e4ecek yenı kıymetler Karısı Hâdıyeyı. kıskançlık v ü lıkte ımış Kendı yarattığı eserın Ama, >apmazlar ki! ye Topkapusu dışındakı menzıl f ı: «Öğleden sonra idi, Sultan «ara Şımdi sıra, hderlere gelmisti. Is yetıstırsın » Herkes, meçhul sena^Harndi VAROGLt' ahırına bıraktı, yem parasını da >ı onunden atla çarsı boyuna ındı zunden boğarak oldurmeye teşeb tesırı altında kalan Pygmalion, yap met thonu heykelın yuz hatlarını torun etrafını sararak bulduğu fortebrike koyuldu. yeyıs bahşişi ıie beraber fazlası ğıni gordum» dedı. Evyuba gelıp büs etmekten saiık, Hecep 'Vılmaz tığı heykele can ve ruh vermelerı yadırgamamıstı ama, bu fizyonomı mulden dolavı ile verdi.. kale kapusu ıçine gırdı. yerleseli çok olmadığı için mahal adlı bır şa,hı<s, dün. 2 A | ' r Ce?a nı ilâhlardan istemiş. Duası kabul ı onun yıllardan berı bir ıktıdar Çok geçmeden, senatorler ve ınılhemen Mahkeme^ınde vapılan durusması edılmıs ve bu suretle Kıbns tahtı portresı çızmeğe hazırlandıkça ta letvekılleri, kulıs faalıyetıne de• El ıntizâru eseddı mınennâr » da Jelısınden gavrı tanıyanı kıkalar saat oldu, her tekerlek s e . \ok gıbıydı. Camıı Kebır yanında. sonunda. 5 ay ağır hapse mahkum bir kırahçe kazanmış.. sarladığı sıma değildı. Yusuf Azız vam etmek uzere dağıldılar. «tanıma edilmiştir. Galıba. rujam da bu noktada sınde yüreği oynadı.. ve nihâyet ki suruculere soruldu Benım gordüğüm rüyanın başlan oğlu. «Keşke yuzu bıraz şışmanca Nereve bittı. Çünku sabaha kadar kalan yağız atlı koçu gorundü. Husam yız.. bilmeviz » dedıler. Narenciye Şirketine gıcında. Pyçmalion adındaki kıral, zaman zarfında. rahat \e delıksız Efendinin kalbi duracaktı.. Delı gitti ise, oğle ile ıkındı arası gıt. efsanede olduğu gibı bır heykel dahil olmadığını acıkladı bır uyku uyumuşum. lıkanlılık çağları gdzünün bnune mi«ti. Basına bır kaza gelse, altın yapmakla meşguldıi. Fakat bu. bır C H P listesinden adav olup da olmuştu'.. geldi, medrese arkadaşları ara. daki doru beygır ne mılletvekili o l a m ı u n bazı sahı«la iktısatçının heykeli idi. Cemal GurTEŞEKKÜR smda levendâne yuruyuşu ıle mes Deli Bekır bı rara etraftaki baŞla rın bir Narenciye Ihracat Şırfeeti } s m e t tnönu ve Osman Boluks e l Pek sevgıh aile relsimıı ı e hurdu; koçu kapu ıçinde durur rı, bahçelerı, mezarlıkları. kırları, kurmak uzere teşebbuse geçtikle b a s l s a r a y d a n fazla atelyeyi andı(\ knmetli babamız durmaz perde açıldı, altmışlık ka bayırları arıyayım dedı, fakat ge nni dun bildirmistik NİŞAx\TAŞlNDA ran genıs bır odada oturmuş Kıbrıs dı değü, arabanın içıne sanki ci. lır umidı ile mahalelden ayrılama Her bırı 50 000 lira ZÜHTÜ ÇETİNDAĞ'ın 7 Dun avrıca malumatına müra Kıralının çalışmasını seyrediyorKalorıferh. telefonlu. şofben £ dı. Ikıde bır eve koşuyor kapıyı caat ettig'miz Vedat Dicleli, sunla lardı. velek bir genç molla atladı . vefatı dnlayı^ıvlc teselh buîrı^' degerinde, 4 oda, ve luks mobleli, mustakıl, ku 6S j hüvük acımızı paylaşan, bizlen a 1 hol gömme baııKara Hüsam Efendi o gece evi açıyor. evın bir anahtarı d 1 efen rı «ovlemiştir' çuk apartman katı, kıbar, cıd "> Pyfmallon, evvelâ iktisat ve ma , bır an yalnız bırakmıyan. meı«Bu hususta bir teşebbus normal 1 dî bekâra kıralanacaktır. Ec fî ne donmeyince uşağı Deli Bekir dide olduğu ıçin • Efendi Efen. yo, parke döçell, 1 liye ilimlerınin butün nazari mai ı humun cenazesine iştirakle nebi tercıh edilir. Altı aylık '!> hakıkaten delıye döndu. Uşaktı dı . dıye sesleniyordu. Cevap ala dir Fakat benim bu iş içinde ol I zemesini parmakları arasında ova j havadar, manzaralı, telgrafla, telefonla ve bıızat pesın 48 15 19 a muracaat. y) ama, kadı koltuğu altında y e t ı ş . mayınca, eşığe cokup hüngur hun madığımı açıkça ifade edebilirim » rak hamur hahne getirdi. Hazırla ' mükemmel, lüks evımıze kadar gelmek sııre Cumhurıyet 6333 V miş, mürekkep yalamıştı, bir h e . gur ağlamaya başlıyordu Mahaltıyle büyük kadirşınaslık go1!Yeni î. E. T. T. Umum daıreler leliden bırı tererek yakın alâkaiannı esırjap yaptı. yılda 365, on yılda 3650, Miidürii «emiyen «evgili do«t ve akraonun y a n s ı 1825 yirmıbeş yılda Canım. »Kmısbesjg^koca kq^ Orb^ş îlterden bc;alacak olan balanmıza, kı>tneüi arkadastam 9125, efendısınden ayrılmamıs dı. zenpârelık edıp kahbe evınde f E T T . Umum Mudürluğune eskı lanmıza. bızzat huzurlanna gıtı . S^baha, kadar gozune uyku gır kapanacak degıl va. eskı bır ah İ E T T . Umum Müdüru pro/esör derek sonsuz ıstırabımız sebomedı, yatağı içınde oturdu, du^un babını gormustur, bırakmamı^lar Kâmran Gorgun veva eski Sular bıyle arza imkân bulamadığıdu. arada ftrlayıp şamdanı aldı, dır. dıyecek olmuştu. Bekır par. îdaresı Mudurlerınden Cahit Cemtz teşekkürlcrimizın kabulünıi en tierln saygılarımızla nca Pazar gunleri de açıktır efendisının odasına girdi çıktı.. İh layıverdı • cen'in getırileceğı söylenmekteTurkıyenın ve Balkanların ederiı. Çocuk pozlan, aıle ve dütiyarın yatağını boş gordukçe ağ en buyuk sanat müessesesı Yırmıbes yıldır \anındayım, dır ğun resımlerınız ıçin FOTO Aılest ve oguüarı lamakh oldu. Kara Husam Efen. efendımı ahbabı arkadaşı yoktur, Valı Tulga da bu iiimleri teyid dır. İL 9721/6844 n Cumhıırivet 68^S SABAH di hasısti, ıki hurç dolusu altını aklıma gelenler dağ tas ardına 1 .. e f miştır İL 9721 '6843 bofiazından keserek, kendını turlu dedı. Cezaiandirılan müesseseler duny a nîmetlerınden mahrum ka Belediye. Basın . Turizm, Zabı Sâdık usağın tek teselhsı şu ol İSTANBUL ANKARA larak arttırmıs, toplamıstı. Kadı du: «Sırtında j a m a h eski cubbe, ta tktısadî Murakabe, Ihtisas ve SöOOsSyS Yeni MAGİRUS marka otobüslerle takviye edılen nın yanına gırdiğınde onbes yaşın ayağında yamalı çağsır, elmas yü Raglık Müdürleri dün (jece 'aat 21 da idi, kendısıni de yıllarca yahn zuğu yok, altın koyun saati yok.. den bu sabahm erken «aatlerine ayak, çul çaput içınde dolastırmış efendım hırsız gadrıne kurban o! kadar Beyo?!u ve Çi^lî ilçelerinde tı, «taban eskımez, aşınmaz, kun maz . olmaz ama, nerede?.» Mahal vaptıkları kontrollarda 9 içkili loNüshası 25 Kuruş duranı kıça, kara, çamura, dona leliden birı ile kız tarafma koştu. kanta. gazino, bar. pavyon ve kahHarlc! Turklye sakla» derdı, kışm da iki çıft ka. onlar da telâşa duştuler. Ikincı ge vehaneve birer gun kapatma. 15 Otobuslerı Lıra Kr Llra Kı ba yun çorap alır bır çıft takun ce efendi yine görünmeyince imam muhtel'f esnafa ve mues^eseye de Emniyet Rahatlık Sür'at \a alırdı, «kunduran bayrama kal yenıçerı kolluğuna haber verdı. rjpra ce7a"!i verilmistir Stneilk 73 00 1S0 00 SABAH ve AKŞAM Tsbanrnlı tnrist tevkif edildi sın oğlum .» derdı. b avlık 40 00 fcC "0 Eyj'up Çorbacıçı da ılk ı« olarak İstanbul Dıvan Otel karşısı Tel: 47 70 26 Topkapı Muze^i onunde, urret S ajlık 22 00 44 00 Sırtına bır yenı çey gıymemış pençesinı Deli Bekırın \akasına Ankara Balin Oteh karşısı Tel: 12 01 56 B««an ve Yayan oîan D e l i Bekır efendisinden hoş. attı. (Oevamı var) meselesmden japtıfiı münakaüa «o Reklâmcıhk 2572 6856 nunda bindıîi tak'inın «oförunu, Cumhurıyet Mathaacılık ve 1 tabanca kabzası ile yaralamaktan Gaze'ecıük TUrk Anonım Ştrkett Sayın Ooktor ve Eczacıtara " ' ' "' sanık, Alman turisti Wıner Cağaloglu Halkpvi Sokak No. 3941 Wilhalpel, dun adliveye sevkedıl Deveran hastalıklannda SİNERJİK TESİRLİ YENİ BİR KOMBİNE Salııbi mistir. Nbbetcı Aslıye Ceza MahNÂZİME NADf kemesinde yapılan sorgusunu mu teakıp, tevkif edilen turist, S u l Yan tslerini fiilen ldare eden < Rau • Spasmotenslne Forte > tanahmet Cezaevine gonderilmişMesul Müdür Depolara tevzi edilmiştir. tir. VECDt KIZILDERIÎR (TERKtBl Beher Draje'de) Emek tnşaat A. S. Ankara Otel îr.saatı Şantiyesinde ıstıh. Gazetemıze gondPrılen yazılir kodam edılmek uzere 2 nci sınıf ehlıyetlı. en az 5 sene m^aatLomlnal 0 01 gr Reserplne 0 2*> mgr Kasım 5 Cemaziyelevvel 2G nuîsun, konulmasın iade edılmez larda makıne tamırcılığı uzerine tecrubesi olan bır elektrik Rutlne 0,05 gr. AmlnophylllnB 0,10 gr tlanlardan mesulıvet kabul olunmar VZJ a teknisyeni ahnacaktır. Alâkadarların bonservis ve vesikalan Alumtnium hydr ColL 0 20 gr Aclde nıcotınıque 0 05 gr n * a> ıle EMEK ÎNŞAAT A Ş. Ankara Oteli Inşaatı Şantiye Sefliğı Chl de papa\>nne 0 04 gr I Abone ve Uân ışleri lçln. larfın 6 C < Ataturk Bulvarı 189 Kavakh dere adresıne muracaatlan 25 ve 50 Draje'llk Ambala|larda. Ostüne «Abonej veya «îlân Servisi» ANKARA OTELİ İÎVSAATI baydının kmması lâzımdır 6 36 11 58 14 43 17 01 18 35 4 5ıî DOĞFARMA Laboratuarı Bomontl Istanbul Tel :47 16 78 (Basın 97951 A. 16561'6864 SANTİTE ŞEFLlGt 11 5", E 1 1 34 6 56 9 42] 12 00 1 3 ? BU GAZETt BASEN IL 9750/6846 YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT IL 9587 6847 tTMlöTlR Kaybolan Kadı efendi n^sRESADEKREMKOÇU AHALİL IIII=>iriIIfIlllllIIIIIIIIIIIIIfItlllllllllllllllllfllllllllllf•llIIIIflIIIIIIIfIfIIIlfllIIIJIlfllIIIIIIIIIIIIflllIIIIII l = l l i r | SOHBETLER | Tünel hattında da troleybüs işletiiecek Bir rüyanın hikâyesi Dr. Feridun Ergin Söz ayağa düşünce 1 <••) Suadiyede apartıman daireleri FOTC SABAH FOTO SABAH MENGENLtyI L A N CUMHURIYET R. S. FORTE(draje^ 2 nci Sınıf Elektrik Teknisyeni Aranıyor zengîn para ikramiyeleri TÜRKİYE ve Ikmdi tmsak Yatsı e J KREDİ BANKASI Bu kitap hakkında kimler ne yazdüar Falih Rıfkı: Bu Kitap 1950 • 196Odevrintyazaeak olanlar için iyl bir kaynak olarak kalacaktır. geaçlerimiz için de daim» bır ders ve örnek. Cihat Baban : Bu kitabı baş ucunuza koyıınuz ve zaman zaman okuyarak on j ıl zarfında hangı çejtanın eteğinuzden geri çektiğini içınıze Bİndire sıadıre ogreniniz. Çettn Altan : Bu, bir kitap değıl, Avrupai bir yazarm çile defterı. Oktay Akbal : Ns güzel umutlarla başlanan demokrası davranışı ne çırkın bbr iflasla «on buldu ! Nadir Nadi'nin Uyarmaları bunu bir ayna gibi yausıtıyor. Sami N. özerdim : Nadîr Nadı'ıyn bu kitabı yarın aynı yanlışlan onlemek için dünün yaclışlnrı flzerınde dikkatle durmak gereksinmesınm ürünücur. Besim Akımsar: Okullarda okuııacak kadar \.ı>gın bale gelnıesını ozledıgınuz bu kıtap, sos\al ^eh^ınelerinıizi ıncelıjccek 0lanlnr n.iıı de, itınavla derlenni'.ş kronokıjik bır vesika önemi ta=nacaktır. ^cıııııııııııııtııiııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııtfiıiııınıııııtııııııııttııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııı EDEBÎ ROMANIMIZ: = ıımımıııııııımmıiMHHMinmHmııif^ di, orda dur. Bi avratlar, dilinen tarifi mümkünsüz. Bir Veli vardı. bizim dırnaksız Gafur'un sevmediği, o oğlanla çettik kızlara. Veli aslan. Veli îibi yok. Adamın Veli gibi arkası oldn mn korkma. tstan bul değil nire olursa olsun! Veli kasınarak çeldi, düsünce lerini dafıttı: Üttük üttük bir tarda . Memet döndü Ütüzdün mü? Utüzdük tekmil. Kazandıi'imda kalksam iyiydi ya, kalkamadık işte. Ne^se canım, sağ lık olsun. Sen yatacan mı? Yatacam Veli ağa nörü vüm? Yorgamnı ser. burada yat. Benim yerim de biliyon, bura i mmuLUN YAZAN : Saçuıda birden bir başlama tımbırtısı. lslimlâkin >ıkım isinde amelelik eden Bavburtlu Ha saıı. \ eli tanı«tırmıstı amma o£rlanda hec hacı çözü yoKtu. Saçları sıkı '•ıkı taralı, kara kas kara güzlü bır oe!an. Kucağındakı ba&lama'a Mimulmus. tezhap.ajı tellere \ er edhordu. \ a s a Ba>burılu. \a«aaa! î a s a da gor temasa! Hacı emmi. kumarın basında gulü\or<iu. ^lemet >eni ^ eni anlıvordu hacı e m m n i . t \ sahibinin eecelik ellı kuruşlarını a melelerle ustalardaıı pesin alıvor, kendi kontuna kumar Q\natnor, sdkuk dikiklerinı diki\or, çamasırlarını Mkıyordu. Faiızcıhk da vaptığını soylemisti hamal Veli. Favııeıhk amnıa. tutu bırakacak değerlı olcberisi olana. Deîerlı oteberiıı olrradı mı, \andın. Yaralı parmağa isemijordu Hacı emmi. E\i saHa zarı! Sa'.lnok ja,. O vok. Ohooo Oho \a. AHahına kadar ütüldük aslanım! Paran datlıvsa o ı n a m a ! zarını salla! Hacı emınınin parmağa işe^ip ışememesi de \ızçelirdi Iflâhsızın Memede. Hacı emmiden fayıznan para alacak değildi = ıslık öttuürerek odadan çıktı. tdfihıııın Memet bütun bunları duydu, gördü ya anlamadı. O sıra elinde Gafur sğasınınki gibi bir tahta ba\nl, sırtında Gafur ağasının lâciverdinden palto, boynunda atkı. cebinde kopçalı «an kalem K8y kahvesindtn içeri giriyor SelSm! Tıpkı tıpkısına Gafur »ğası Herkes bakıyor, tanıyamıyorlar ilkin. Sonra farkına varıyorlar «Vay Memmet, bizim Iflâhsızın Memmet geimiş. Ulan bu ne hal oğlum? Ne halı olacak geldik iştc. koyümüz defil mi? Babavın habarı var mı lan? Yok. Nite yok? Vakit oimadı. Dimek tstanbulda iş tevatür? Sornvonuz mu Biz de gelip çalıssak?» Gafur ağasının hâldeki dfik. kânda onu karsılayışını hatırladı. Asık yflzfi. Elinde kopça lı sarı kalem. tstanbulda okuman yazman oimadı mı epmek viyemen. Senin var mı? Amma o kSylüIerine Gafnr gibi yap mıyacak, dımaksız defil o. Var diyecek. tstanbnlnn taşı topra Jı altın aslanım. Yıkım, yapım tevatür. Bir Hacı emmi vardı dirdi ki, Allah bokftmstımızn zeval vermesin, millete is çıksın dive yık ha yık ediyor. Her kes, bütün işçiler b8y!e diyor lar. tstese yıkmaz amma, vıkıyor. Niye? Millete is çıksın, millet ealışsin para kazansın dive. Gelin, tümünüz, bfltün köv ç'elir). Ne varsa tstanbulda var. Ayılar mtnyntar dirler a. kulak asmayın. Gelin. Yıkım, Vapım Bağlama durup durup çalıyordu. . gene yıkım, gene yapım. tstanbul gibi var mı? tstanbul ya. Bir gün. iki gün kadar, iş oldu oldu, oimadı mı, haydi Al lahaısmarladık. Lâkin olacağını süylemisti herkes. Cstalar, ?me!eler. Omuzlarda caketleri\ le ^orgun arjın ama, çofunun da saçları sıkı sıkı taralı gelmis lerdi isten. Zaten dikkat edi lordıı. coğunun elinde a^na tarak. dillerinde karı kancık a dı Gafur afasının dediği gibi, karı kancık essahtan da boldu bu tstanbulda. Hacı emmi de İMIC demişti \a. Delânnı ol, ersen ol ^ eter. Deiânnı, bir de erçen olduıı mu at da sana avrat da. Simdi is, iş'ti derdi zoru. Yarın, bürgün işi sağlamladı da babasına mektup saldı mı Babasını hatırladı. Trene i ol cn ederken «Aman oğlnm demisti. \üzümü hara çıkarma. Babavın oğlu olduğunu çöster su millete. llle de mıfatara. Be nim ojlumsan sırtın ^ere gelmez. He\e tstanbul gurbeti çctın. tstanbulunun cin'den de beter olduğuna sövlerdi em mim va, kulağasnıa. Var, sit satlıcağnan, e>i kötti bir işin basına geç, bize mektup sal Ondan sonrasına kansma. Ben hen'sinin vnvasını >aparım!» tcini çekti. ~ Odada knmar kızışmıs, çav lâmbasının »an işığında Çinlçıp lak küfürler şlmşek gibi çakmaJa başlamiîtı. Duymnyor, duysa ds anlamıvordu. Yapım, \ ı d ı yıkım isinde bir is bulduğunu tasarlıvordu. Günde bes altı liralık bir is. Babasına hemen mektup: «Baba, müjde. tstanbulda is buldum is. Hem de Gafur ağanın dırnak^ızlığı kendine kalsın. Sen haklıymışsın. Okuma yaznıa bilip bilme difini, nereden öjrendifini sor dum, rençi bozuldn hertfin. Okuma >azmayj nasıl belledir dimek snç mn? Öyle kaldı ki, sanki karsısmda babası, konnsmıya basladı lar «Ben sana dimemiş miydim oğlnm, Gafurda iş yok. Gafur dırnaksızın biri. Töbe iş yok Gafurda dive? «Doğruymuşsun baba. Lâkin ona değil hiç kimseye mndaram olmadan is buldum. Hammal Veli dive bir oçlan vardı. e\i uşak. O beni arkalsdı. Tatacak yer uydurdu. Gecelifi elli kurus. Haci emmi de bana iş bu lu^erdi!» Gözleri Hacı emmiyi arandı. Kumardan mano alıyordu o sıra. l'facık, kırıs kırış. Bulnrsa o bulnrdo. Bulsun da mano al sın, döçsnn isterse. Aklı kesi vordu is bnlacafına. Ulan ne talaib be. Bugünkü kazaneımız tnm gitti! Kalbini serin dut Beyşehirlü. Dağ gibi bir delikanlı, bir ^ 3 E ^ ~ ^ E ^ = = E = = 3 = E E ~ E Ş = Z 5 S 3 S = ? = S? sı.. Yanyana yatacaklardı. Yatacaklardı ya, oğlandan birden huyla«mıstı. Kumarda kaybet. miş, belki de meteliksiz kalmıs tı. Hem nije istiyordu yatmasını? Belki de yattıktan «onra parasına murasına el »tmak icin. Niye olmasın? Şehirdi bnnun burası, hem de kocea tstanbul sehri. Veli dogma büvüme şehirli olmasın. tstanbulda e y l e s i y o r d u > a! E Kuskusu büsbütün artlı Ne dij e y a t m ı v o n ? = ^ Yatarım. Parayı virdin mi Hacı em mi\e? Elli kuruşu? Virdim. tş miş için şöjle bovle dır sonra da haraç ister. Kendine mukav\et ol. Haraç mnraç \ir me emi? Ne haracı? (Devamı rar) E = Z = 3 E S ~ Ej BÜTÜN KİTAPÇILARDA VE MATBAAMIZDA BULABİÜRSİNİZ FİATI 10 LİRADIR Cumhuriyet 6827, ^/uıııiHiııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınmııiRiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMimıııııııiHiHiımıuıtıı ıımmıiımııiMiııııııımMiııiMiımıımıııııııııiM^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle