20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I K t n m 1S01 CUMHT7RÎYET D ÜN YJ1 Karamaolis jine BaşvekH Hü B E R L E R I Düjük D.P. devrinde, 1 milyon 16 bln lirtiık gıyri meşru blr «trvet «ldc ctmekten lanık, lehriml*ln tanınmıç tüccarlarmdan Mahmut Baler, dün yapılan durujman sonunda berset etmiîtir. Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) ' Üçüncü Ağırceza Mahkemcsindc Büyük Millet Meclisinin açılma yapılan durusmada, son savunmasını müteakip Cumhurbaşkanı Gür «ını yapan Mahmut Baler, iddia ese] tarafınrtan istifaları kabul edidildiği gibi, münfesih Demokrat lerek yeniden gnrevlendirilen Ba»1ta bnndaa tora blr Parti ve mensupları ile hiç bir yıl tTrel, «Seçlmlere f«Birinel Dünyı Harbinde Türk do Bey yalnız Enver Pasayı değil ge kanlar Kurulundan Adalet Bakaalâkasımn bulunmadığını söyliyenı Kemal Türkoglu, mazeret bedeeeğim fakat karçımda rek, servetinin 13 yı'.lık bir ticaret nanmajının ana vazifesi tstanbul misini de kurtarmak istiyordu. Ge yan ederek görevinden ayrjlmıştır. oldd! blr mnhalefet yok.. hayatında. alm aklığı ile kazanıl dan Trabzona nskerî nakliyst vap misinı birden engine açtı İki saat Kemal Türkoglu tstanbula jfideîktldarı teılltn edeblleceğim unmıs olduğunu bildirmiçtir. Mahke maktı. Mecidiye, Hamidiye ve Mi böylece Anadolu «ahilinden açıl rek eski işi olan Beyoglu Birinci n r l a r dagınık!» diyordn. Ru dadilli kruvazörleri asker yükler ve dıktan sonra tekrar Trabzonun vo me, 10 dakikalık bir aradan sonra, Noterligine yen;den başlamıstır. fımklık, Karamanlis'in çok içine Mahmut Baler'in bersetine ve mal düşmanm birbiri peşine koyduğu lunu tuttu. Rus donanması sahil Bunun üzerine Adalet Bakanhyaradı. gerçi, merkes partiler, rau ları üzerine konulmuş bulunan ih karakol hatlarından sızaraV; Trab ile Mecıdiyenin arasmdan geçmiş; gmı vekâleten tedvire BasınYayın balefet olarak blrlestller ve oyiatiyatî tedbir kararınm da iptaline zona götürürlerdi. P.us donanması yakalarnak istedisi avı kaçırmıştı ve Turizm Bakanı Sahir KurutluBonn 4, (a.a.) Yedi hafta «ü| Jmın ihdaı edilmesi ve bu maka ların zaafını taşımaktadır. Gerçek j ™ "• *4 *nü aldılar ama, Karaçok uğraşmasına rağmen bu kruseçımlerin prtp;! ' karar vermiştiro*lu tâvin olunmuştur. KurutluoŞmanll» de •• 50 nin flstünde mu ren blr buhrandan »onra Başb» 1 mı kendilerinden birınin getiril ten. Liberaller / vazörleri yakahyamamış ve batıTarih ve an'anesi gereğince Türk lu bugün Adalet Bakanlığma eehususundaki isteklerir.den günü vâki gürültülü demeçlerine . kan Adenauer'in başkanlığı altın' mesi ~«vattaklyet fSıtererek tek başına ramamıştı. donanması daima üstün düşman lerek bir miiddet çalışmıs ve BaTürk Dili 1 kasım Atatürk Iktldarı cllnde tntmsnın çarelerl i da bir koalisyon hükümetinin ku vazgeçmiş bulunuyorlar. Bilir.diği rağmen ıhtıyar Başbakan:n iktıBir defasında Enver Paşa Meci karşısında gibi eski Dışişleri Bakanı Von darda kalmasını kabül etmek zokalmış ve vazifesini ni temln ettl. Komtinlstler • , 14rulmaıı için Hristiyan Demokrat • sayısı çıktı diye kruvazörüyle Trabzona fiit hakkiyle başarmıştı Hususuyle ba kanlık memurlariyle tanıyniîtır. lar ile Liberal Demokratlar ara Brentano'nun istifasına Liberal runda kalmışlardır. lle rerileme kaydettller. Türk Dili'nin yeni ç.kan 122. sa mek istedi. O tarihl?rcte :tus Hosmda bir anlaşmaya varılmıştır. şmria itimat ettiği bir kumandanı Adenauer'e geligce, o da baü tâ lerin bu isteği sebep olmuştur. yısında Enver Ziya Kara!. A D:lSeçlmlerden evvel Karamanliı Alman Parlâmentosu, önümüzde Genel olarak Liberaller özellik vizlerde bulunmak yolunu tutmuş açar, S. N. Özerdim, K^rim Yund. nanması pek ziyade kuvvetleı.miş gördüğü zaman Türk donanmastIktidanna karşı Tananistanda blr ki ocak ayında 86 yaşma girecek ve Karadenizde büyük filolar Ka nm bajaramıyacağı mü'kül vazife le teknik mevkileri işgal edecek tur ki, bunlardan biri, yani rauay1 V E F A T yoritnnlnk hlssediliyordu, her ne olan ihtiyar devlet adammın başyen bir müddetten sonra, iktidar Adnan Ziya Pekdemir'in Atatürk linde 4o!aşmağa oaşl ıraıştı. Ekfe olmazdı. Mecidiye kruvazörü Valerdir. Merhum Rpfik Sabri Özgcn"in le ılgili yazıları. Fazıl Hüsnü Dağ rıyetle Türk sahilleri kadar fenç bajvekll, drahmiyi do bakanlığa getirilmesi hususunu salı ••ivarmda Bununla beraber Liberaller ye dan çekilmeği kabul etmesi ken larca, Behçet Kemal Çağlar, M. dolaşması daha fazla aize müsaıt sıf Beyin sahsmda nöyle bir kukâtibi lar ksdar saglam blr hale getir. mandan bulmuştu. Vasıf Bey Enveya çarşamba günü yapacagı top ter derecede tatmin edilmişlerdir. disine oldukça acı gelmiş, olmah Celâl Ertugay, Ahmet Altümsek, miş, Amerlkan, Alman, Ingiltere, bir durum arzediyordu. Kar<.deniz ver Paşayı Trabzona bırakıp IsŞEVKİ YASAR dır. Son haftalar zarfmda hsrp lantıda görüşecek ve karannı ve Gerçekten, müşterek politika bir Kerim Aydın Erdem'in Atatürk sahilleri boyunca kur'ilan bir giFranıa lktlsadî lşbirliŞini azaral Hakkın rahmetine ka\*uş.mu» vt recektir. Tahminlere göre bütün «koalisyon tanbula dönerken de aynı Rus dokomitesi» tarafındsn sonrası Almanyasında şimdiye ka üzerine yazılmış şiirleri, ayrıca zetleme şebekesi ^ördüğü düşma«eviyeye çıkartmış, Yunanistanın Karacaahmet ır.ezarlığm» xlef dar görülmemiş blr çiddetle cereLiberaller, kendisine oy vermiye nanmasına rastladı. Geminin gözr.edilmiştir. bütiin yaralarını »armış, husnsi ceklerdir. Hristiyan Demokratlar tesbit ve kontrol edilecektir. Bu yan etmiş olan nüfuz mücadelele Metin And, Ed:p Cansever, Cev nı Istanbulda Korkovado isimli cüsü birdenbire bagırdı: beraber bu komite de meş Mevlâ rahmet eyliye. det Kudret, SelâhattiT Batu, Gül gemide kurulan Harekât odasına teşebbüg hareket Imkânım bnl arasında da bir kaç mebusun oyla nunla ru bir teşekkül değildir ve gerek rinin bundan böyle hükümetin i Arkamızda: ufukta kocaman Cumhuriyet 8870 mnş, ise de, çabnk alevlenen Yn I manm gizliliğinden faydalanarak hükümet, gerekse parlâmento a çinde devam etmesi çok muhte ter. Akın, Salâh Birsel. Oktay Ak bildiriyor ve bu suretle düşman bir baca duman bulutu var. nan miıacı, Akdenizin tesirlerine | aleyhte oy verecekleri sanılmaktameldir. Izzeti nefis yaraları ı'.e bal. llhan Gençer, Enver Naci Gök donanmasının harekâtı adım adım nayasanın kendilerine tanıdıjı hak On, onbes Rus ^emisinin çıkarşen, Oktav Tuncer. Muazzez Mene takip ediliyordu. tâbl olarak, Karamanlls'i, dtkta 1 dır. Çok kahraman kı gerekirse muhafaza etmek yo • rindir ve iki tarafm birbirlerine törlfife mcyletmekle ve ona menkarşı güvensizliği hemen daÇıla mencioğlu, Andre Gide, ömer A bir denizci olan Vasıf Bey de (Me dı§ı baca dumanları hakikaten uT E Ş E K K Ü R Ancak, ?u var ki, iki p^rtinin lur.a gidebileceklerdir anp olanlann tflr'atle lenjln olcak gibi değildir. Hristiyan Demok sım Aksoy. Nijat özön, Muhtar cidiye kruvazörünün kumandanı) fukta geniş bir sahayı doldurmu?Kıymetli eşim. çok .«,sahip oldukları nıebus İki parti arasında çetin ve ha rat'.arla Liberallerin birleşni'leri, Körükçü, Hikmet Dizdaroğlu'nun bu şebekeye güvenerek Enver Pi tu. Rus gemilerinin sür'ati de fazmalan dolayıgiyle tenkld ediyor mecliste babamîz Rarb MalulÜ. Bİnbaçı I tayısı 309 dur ve mutlak çogıın raretli görüşmelerden son»a kuvul esas itibariyle Sosyalistlerin hü şiir. hikâye. der.eme. inceleme ve şayı almış ve Karadenize açılmış îa idi. Kısa zamanda bu muazzam dn. FAHRETTİN Alpata'nm j luk tçin gereken oy sayısı 250 dır. ması yoluna gidilen dördüncü A kümete girmelerine mâni olmak i eleştiri yazıları vardır. Fiyatı 100 tı. donanmanın Mecidiypvi görmesi Memleketteki «konomik lstikrar Şu hale göre Adenauer ü.stüste denauer kabinesi, müşahitlerin dü çin vâki olmuştur. Müşterek bir vefatı dolayısiylp. büyük acıve batırması hiçten bile değildi. kuruş, yılhk abonesi 10 üradır. Isve refah, EDA TI yanl iolcuları dördüncü defa olarak Başbakanlı »üncesine göre, zorlukla mızı paylaşan, bize teselll vevücude politikanm izlenm?5İ bahis konu teme sdresi: Türk Dil Kururru, Gözü pek Vasıf BPV bövle bir dur?n. bütün dostlanmıza minnet KÜneş (9nnflş K»r a4amı glbl erl Sa getirilmiş olacaktır. Ancak, bu getirilen ve hiç kimseyi tamamen su olduğu Rusların bir tane Boğaz agzında rumdsn da yılmadı. Nöbetçi subazaman birlik olmakta Nokta durağ; No: 221, Kavakhdeduygulan ile teçekkür ederiz tiyordn. Onon lçln Avgl gazete defaki Baçbakanhğı, kendisi için tatmin etmemiş olan kombinezon oldukça güçlük çekeceklerdir. bir tane de Sinop önlerir.de kara yııu emretti: re AnkaraALPATA AİLESt •Inde Parçalldeı çok slddetli ma bundan evvelkilerde oldujj gibi, kol vazifesi yapan iki gemi grupu Gemiyi derhal Rus filosur.unjl Cun.hıırivpt 6S69 kaleler yanyor, kendi menstıpları parlak istikbal ürnitleri vadetmevardı. Bu grupların gerisinde bu üzerine çevirip tam yol ona yakî m kln r e hınç üzerinde birle«me mektedir. Bilindiği gibi halefine V EFA T lunan 4 zırhlı. 3 kruvazör ve pek lasınız! gt •evketmek Istiyordu. I 1963 seçimlerine hazırlanmak f:rçok muhripten mürekkep ana do Makineler tam yol ileri! Bol Dul Bayan Lukya Koznıagelince Eskl Llberaller Venizelos'nn satı vermek için zamanı oğlu'nun sevgili kocası. Bay vr nanma, keşif gemilerinin vereceği miktarda baca dumanı yapınız! ACI BİR KAYIP Bayan Hrifto Kozmaoğlu ile vanından «yrılmışlardı. Glritll II iktidardan çekilmeği kabul etmek haberlere göre, koşup Türk gemi Düşmanın görülcîügüne dair Tophane Nazın merhum MüBayan ' Fevronnia ve kocası der, lamanının büyük bir kısmını lorunda bırakılmıştır. Gerçekten lerini yakalıyacaktı. Fakat Vasıf Yavuza açık telsizler yazınız. sir Seyit Mehmet Te^lk P»Gavrill Gavriilidis'in babalan Avrnpad» seçiriyordn. üstelik ge anayasa gereğince parlâmentonun Bey yerlerini adam ak'.llı bildigi şanın oğlu, Fahamet Bajar, Pisirkc tmalâtci'sı çen tejrii devrede Karamanlis'l ye kabineye güver.lik oyu vermemebu karakolların vanından geceleraye Altunoglu. Selma AltunO zaman Yavuz yaralı olarak îsKOZMA Kozmaoğhı'nuıı oğlu'nn babalan, Suzan Ya«are vnrabilmek icin »olculara hoj M halinde Başbakan istila etmek yin geçmis ve Mecidiyeyi düşma tanbulda bulunuyordu: denize çıWashington'a resnıî bir ziyarctte bulunmak üzere (Sirkecl Kozma) zorunda kalır. Ancak bu güven'iz\ul, Memet Fuat Bengfl, Faik goninmenin çaresinl aramıştı. Ru na gösternıemişti. Esasen karakol kacak hiç hali yoktu. Fakat Mecıvefat et1i*i dcrin te<=?sürle bilLondra'ya gelmiş olan Nehru, Doğu ve Batı arasında Başar'ın büyükbabalan, Eski manevralar, halkın gözünden kaç lik oyunu takiben, ona halef ola vazifesi yapan gemiler bile MPCİ diyenin ona düçman hakkında telcliriür. Coııaze merasimi yarır Tercümanı Hakikat Gazetesi niikleer denemelere son verecck bir anlaşmanın iııımaraıs r e böylece o da Itibarından cak kimseyi parlâmentonun mutdiyeden sür'atli ve kuvvetli idi. siz işaretleri yermpsi Ruslan hap izartesi 6 kasım 1961 5aat ] " «ahibi Sandalbedesteninden lak çoğunlukla aynı zamanda seççok »eyler kaybetmifti. Merkez lizalanacağını ümil ettiğini söyledi Hani bir yakalasalar tek başları kikaten ürküttü. Rus donanma kude (On Uç) Samatya'da Ayı eınekli dfrlerlnden ve bngünkü mahale mesi de gerekecektir ki, bu sarna onu batırabilirlerdi. Fakat Va mandanı Amiral Ebprhart MecidiKostantin ve Elcni Rum küiçcAHMET MUHTAR tın yerine getirilmesi güçtür ve o sinde icra olunacaktır. fetten Markezlpisin, deSerli blr esıf Bey durumdan ürkrr.üyordu. yenin dumanını eördükten pek »z Londra, 4 (AP) Washington'a SAYtT Işbu llân hususi davetiye yeSovyet Başbakanı Kruçef, Hinkonornlst oldafiında herkes müt takdirde Başbakanın buçün kenŞimdiye kadar geçirdiği tecrübe sonra eline Türklerin verdiği telrine kaimdir. 3.11.1961 cuma akaamı vcfat trfiktl, hattâ Ynnanigtandakl Sta disiyle müttefik bulunanların a r giderken bugün Londraya uğrıyan distanın Doğu Almanyayı tar.ımaler ona Başkumandan Vekili En siz işaretini aldı: Hindistan Başbakanı N'ehru, Ber sı için son Moskova görüşmelerinCemze Levazım^tı ve Servfis etmlstir. Cenaıesl 5.11.1961 pabillıaıyon politikasının temellerl zusuna rağmen iktidar mevkiinver Paşanın selâmetle Trabzona Işleri ANGELÎDtS de kalmaSa meyletmesi çok müm linle ilgili Dcğu Batı buhranının de Nehru'yu bir hayli sıkıştırmış Rus donanması 15 mil mesazar rünü ögle namazını rnüttnl Papagos'nn zamanında bn zat götıirülebileceğine dair inanç verTel: 44 18 S2 49 15 36 yüztuttuğunu zan tı. akıp Şlsll Camllnden kıldınlakündür. Bunda istikbal için bir yumuşamağa fede. onunla teması alacaSım. attni'tı. Fakat, şalııen feçlmıiz olmişti. Cumhuriyet 6363 rak Merkezefendl »lle kabrinnettiğini söylemiştir. tehdit sezinmek kabildir. Rusların Karadenizde korktuğu Nehru, Doğu Almanyayı tanıdoğn Içln etrafındm Inıan toplıyatanın» defnedilecektlr. Hintli devlet adamı hava alanınvpgâne gemi de Yavuz idi. Eber j mıvor, ve hiç blr trnpman lle bag Adenauer, bir noktada tam bir daki gazetecilere, komünistlerle makla durumun düzelmesine yarNOT: Çelenk gönderilmemesf Sinop önlerinde. Rus donanmasıhert Kurmay başkanına hemen ses dım edebüdiği takdirde, «Hindisöaşarı elde etmijtir ki. o da dış rica olunur. dnsamıyordn. nın kendisine 30 mil mesafcde bulendi: j politikada hâkim durumda kalmak Batılı devletler arasında, ker.di gö tan, Doğu Almanyayı tanıyacaktır> Cnumhuriyet 6828 TEŞEKKÜR lunduîuna ve Meciiiyeye doğru Papaandren Ne artık lhtlyarlata devam etmesidir. Dışişleri Ba rü'üne göre, Almanya meselesiyle demiştır. Atnsn Mecıdiyenin arkasmda ı gelmekte olduğuna dair fstaVıbu! i mıştı. tnflllz ordoları Tnnsnlgtanı Ailfmizin bü>üfü Sovyetlerin nükleer denemelerikan'.ıâına getirilen Garhard Sch ilgili olarak birçok konuda müşdan bir telsiztelgraf aldı. Geri dön Yavuz var. Halimiz duman olur. \ Alman çlzmeslnden knrtarmak fi roeder, kendi adamtdır. Diğer ta terek bir zemin mevcut olduğunu ni neden yalnız tenkid etmekle yeMİTHAT SADULLAH se Rusların kuvvetli karakol ge Emir ver hemen Sivastopol'a gitzere Tnnanlıtana girdikleri zaman raftan Liberaller, Dışişleri Bakan ve şu hususlarda anlaşabilecekleri tinip de takbih etmediğini soran SANDER milerine rastlıyacak imha olacak; mek Ü7ere bu sahadan uzaklasaPapaandren o karanlık günlerin hğında ayrıca bir dpvlet bakanlı ni söylemiştir : bir gazeteciye Nehru, takbihle hiçin âni olarak aramızdan aynlyoluna devam etse Rus donanma lım. ha;vekill olmnştu. 1945 dekl ieçim 1. Doğu ve Batı Almanya Dev bir fayda sağlanamıyacağmı, nükması dolayısiyle cenaze merasına rastlayıp imha olacaktı. Bu | Bu suretle kabraman Vasıf Bey lerde lktidarı, Hslk Partlsine ve oletleri mevcudiyetlerini normal bir leer denemelerin hepsinin kötü şey Her akşam simine iştirak eden, telgraf. anda Enver Pa=a. gemi kumanda : gemisini bir defa daha Rus donan liderl Çaldarls'e tevdl etml?.şekilde devam ettirmektedir. Du ler olduklarını. hiçbir tahrikin demektup ve te]efon!a acımızl 21.15 te nanmasmdan kurtarmak sevinciyle paylaşsn değerli arkad^şlarına. rumun devamına müsaade edilm» nemeleri hakiı gösteremiyeceğini nma sahile vurup kendisini karaya ti. O gtinden buçflne kadar blr neCumartesi Kurum. Dernek. $irket, Kitahlidir. söylemiş ve «Sovyetlerin nükleer çıkarmasını pmrctti. Fakat Va=ıf Bo£a7a döndü. vi SosyalUt Demokrat, blr nev< evi ve Liseîere, yakın alâkaFiPazar matine denemelere tekrar başlamış olmaSoıyal Hflrriyetçi olarak daima 2. Batı Berlin'in Batılı devletlenı esirı?<>miyen ve bizimle ay15 te Parlamentoda vazife gürdfl, fakat re yakın bağları vardır. Bu bağla sı bizleri Hindistanda şoke etmişnı ıstırabı duyan bütün dosthiç bir laman blr yıldıı olarak Uerın ve bilhassa giriş yolları aerbet tir. Dünyada harb psikozunu artırl»nmıza teçekkur »HJeriz. mıstır» demiştir. rl fırlamadı. tisinin devam etmesi lftzımdır. Aüesl ve Oğlu İsparta'nın Barla bucağır.dan pek gevgili aüe büyüğümüz, Washington'a resmî bir ziyarette Şimdl Tanan Parlâmentom, flç 3. tkinci Dünya Harbinden çıkIL 981T 6880 tıktan sonra çizilen Alman hudut bulunmak üzere yola çıkmıj. buluırnptan mflte?ekkll olacaktır. Sagbahamız ları (Nehru burada Oder Neisse nan Hint Başbakanı, Doğu ve Bada Karamanlls S O mebnstan 168 IS 1 hattından bahsetmiştir) harb çık tı arasında • nükleer denemelere ne, srtada Venlzeloı, Makezlnls, TOPAGACINDA ev l 0 •on verecek bir anlasmanın imzamadıkça değiştirilemez. Papaandren frnpn •• *< " « ' / SATıLıK KATLAR 4 kasım 961 cumartesi BÜnU Hakın rahmetine ksvuşmu$tur. Nehru'ya Hindistar.ın hangi şart lanacağını ümit ettiğini söylemişda da EDA % 14 ile yer almısUr45 odalı yeni daireler lar altında Doğu Almany» rejimini tir. Cenazesi 5 kasım 961 pazar günü ikindi namazını mütaakıp dır. Londra, 4 (a.a.1 Sovyet BaşbaNişantaşı Ihlamur Cad. 42 Nehru, bugün öğle yemeğini înErenköy İstasyon Camiindçn ka1 I larak Sahraicedit mezarBn demekilr kl, Tnnanlstan, is kanı Kruçef'in MületleraraM Par tanıyacağı sorulunca, Nehru, Doğu Tel: 47 64 54 Macmillan ile lığına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyle%e. tlkrar ve ıflkfln polltlkaıına de lâmentolsr Konseyi Başkanı Giu Almanyamn da faktör olarak za giltere Başbakanı İL 98D4/6852 ten tanındığını, zira Hindistanla yiyecektir. İki Başbakan yemekten vam «decektlr. Bn teçimler Yuna sçppe Codacci Pi?anelli ile yapYazan: H. Ibsen Vasiyeti gereğince çelenk gönderilmemesi rica olunur. Doğu Almanya arasında ticari mü 1 lonra dört veya bes saat müddetle niKtantn dı» llibannı da artırmıs tığı görüşmede söylediği söz'er ü S koyan: Lâle Oraloğlu Cumhuriyet 6S71 Yalçınkava ve Dikmen Ailesl nasebat olduğunu söylemiştir. I dünya meselelerini görüşecektir. FELÇ AŞISI zamanı geldı W <ır. Uzun zamanlardan berl ilk de zerine, însiliz yetkili çevrelerınin Oynıyanlar: LSle Oraloğlu ö Çocuklarınıza aşı yapf.rmadan^) fadır ki Tnnanlstanda KaratnanlU tepkisi çudur: «Kruçef'in sözleriySadri Alısık Mümtaz Ener ; ^ ^ L İ S E M E ZUNL AR I X A rihi bir adatn altı genelik mnvaf le niyetleri birse, bu sözleri duyi Ibrahim Delideniz . Cnnsen DEKORATOR ve DFSINATOR yetiştirilmek üzere. öğrenci fakiyetli blr çalıjma devrtsinden maktan çok memnunuz.» Moskova'dan ahnan haberlere sonra, blr te?rii devre içln daha ! Usman Burçin Oraloğlu almncaktır. Millî Eğitim Bakanlığmea tanınan ve tasdik edilen miHetten Himat almı? bnlnnmak gnre. Rasbakan Kruçef. Sovyetler Eğitim Programı için kaj'itlar devam etmektedir. Başarıh öğYağız Tanhcan Dirim. 23 9, 1961 günü Ankara civarmda vuku bulan tadır. Bn da töstermektedir kl Birüginin Batı ile miizakerelere rcnci eser'.pri sergisi ziyaretcilere açıktır. Bi'.gi ve broşür için feci uçak karasmda ftlâkete ugrayan 29 yolcu Cumhuriyet 6830 kitabını okuyunuz. £ Tunan tnilletlnin rnhnna »ükfln girişmpie, hatta, «tâvizlerde t>u 48 02 62 İDE Dekorasyon Enstitüsü: Şehit Muhtar cad. Tan Apt. arasındaki sziz eşim ve babamız Yazan: Dr. Halim Hilmi Bilsel (j ve itimat eelmistir. Karamanlis hınmaja» hazır oldvıgunu Pi*atiPİTAKSİM S5£SS^?©f^ İL 9813 6842 £ Tel: 44 46 İS bir Tiirk dostndnr. Türklye lle li'ye söylemiştir. Pisanelli, aynca Taksim: Vatdcçrşme 23 Tıınanistanın ijbirliSi halinde kar diSer üç büyük Batılı ülkenin hüCumhuriyet 6831 Heş hir politika gütmesini istiycn kümpt başkanları ile de görüşeeVjedî istirahatgâhına tevdi edildiği 40 rncı ve hnnn «iradiye kadar hareket ve cektir.» i gününe tesadüf eden 5/11/1961 pazar günü rfaliyle ispat etmiş olan ciddî bir (Bugün) öğle nemazım mütaakıp Teşvikiye EN CSTÜN ALMAN devlet adamıdır. Tunan seçimleREKOR ŞIRINGASI Camii Şerifinde ruhuna okunacak Kur'anı Kerim ve Mevlide rinde Karamanlis'in muvaffak olakraba dost ve dindaşlarımızın tejriflerini rica ederiz. «H E R O » ması, Türk dostlarını da çok mernCumhııriyet 6829 EŞİ VE ÇOCUKLART nıın etmiş ve iki memleketin yaToptan satış: rınki münasebetlerinin dostca ceZAMAN ECZA DEPOSU Teyaıı edece£i hakkmda. her ikl Yeni Postahane Cad. 37 taraf için teminat olmaştur. İL !"î81'684r> Kaniama (Kuzey Katanga) 4 (A. M. PtRt T.) Katanga kuvvetleri dün Ge. 3 kasım 1961. cuma günü Parkotelde takdim edilen DEFİLE'ye neral Jo«eph Mobutu'nun «büyük teşrif eden muhterem misafirlerinin yakın alâkasına teşekkür çapta bir istilâ» hareketi için çareder; ayrıca telefonla davetiye taleplerini, temin edemediği P'şan millt Kongo ordusunu mağ. muhterem Istanbullulardan imilerek özür diler. Yeni idare heyeti, tecrübe f> ' lup ettiklerini ve nihai zaferi kali personel ile revizyon göre & (f) Alınacak. ) zandıklarını açıklamışlardır. rek faaliyete başlamıştır. y^ fö 12 atmosfer veya yukarısma Cağaloğlu. Alây Köşkü Cad. % >2 mütehammil. Katangalı pilotlar, Mobutu or Abideî Hürriyet caddesi No: 168/1 Şisli Telefon: 47 39 M Tel: 22 03 36 & Cy Mutlu Akü Fabrikası dusundan arta kalanların peyderReklâmcıhk 2611/6855 Reklâmcıhk 2606/6887 ^ pey esir edildiklerini söy!emişler [,' Knrtal Yedl hafta süren buhran sona erdi: Mahıtıuf Baler beraet etti «., llllll Denizcilik Bahisleri K B. Almanyada partiler koalisyon hükümeii kurmak için anlaştılar Mecidiye ve Rus donanması ınnTTUFinınınmrnniTTTr Adalet Bakanı nıazeret beyan ederek dün vazifeden ayrıldı Yazan: Amiral Afif Büyüktuğrul Dördöncu Adenauer kabinesi, müşahiilere göre, zorlukla vucuda getirilen vc hiç kimseyi tamamen tatmin etmemiş olan kombinezonların zaafını taşıyor j Başbakan Nehrıı'ya göre Besiin fıuhranı yumuşuyor Kruçef, Batıya tâvizlerde btıluıtmaya hazırmış V E F A T Or?lo|lu Tiyalrosu Hacı MEHMET YALCINKAYA DENİZDEN İ GELEN KADIN MEVLİT Çocuk Felci ve Tedavisi RIFAT GÜRANrnin Katanga Kongo kuvvetlerini mağlup etli HEMEN HESAP AÇINIZ S U Z AM PARK Hasiahanesi | S U Z A N Atölyesi • dir. İnşaat, Mobilya, Ambalâj ve Dekorasyon işleriniz içîn AKBANK KiŞiYi DAHA EDECEKTİR Eb'at: 122x244 sm. Standart kalınlıklar. 3 ilâ 10 ınm. DÜZ DELİKLİ OLUKLU VE PAHLI tipleri mevcuttur. Meccani broşiir ve cilâ kılauuzunu isteyiniz AKBA ELKA Faal 3860,6839 ' KASIMDAN ÖNCE SÜTÜN TASARRUFLARINIZI FABRİKA SATIŞ MERKEZİ Garanti Han, Bahçekapı, İstanbul Tel.: 22 48 90/53 TOPLAYINIZ o VAOELİ HER 100, VADESİZ HER 200 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI Reklâmcılık 2576/6858
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle