13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÜK1 Resimli Roman: 7 M E L ' U N K I Z CinOtURtTR • ıııtıııı««ıııııııııiMiııı»iiiMilııııilıııııııllıııılılılııtltlllılılttıııııılıııılııllııııılııllıııııııııınıılılıılllıllllılll<ıııu<Mimıııuııııııııın mı IIJIIIHIIHI ııı ıııımı S Kasim 1961 Çiıenı YVES SATOL Ç«virent Mazhar KUNT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII Akablnd» aaaaaörün s«si T« da indl On «aJdkaya kadar burada ha sonra sokakUn hııla kapıaı ka olmaz»»n treni kaçıracağır. Hllâ blr ecvap alamayınca bir patılas ve ltstlklerini gıeırdataeak »lr sflraUe hareket eden blr küfür salladı Sonra telefonun ka pandığını duydum otomobüin gürültüsü duyuldu. Kapıya dönüp anahtar dehğin. Bu arada hapsedüdiğim dairenln dış koridorundan son bir hınltı den bakmak istedlm Dolares anah işitildi. Sonra her taraf mutlak tarı dıs taraftan kapınm uzennbir sukuta bılründu | de bırakmıştı. Paracıklarıma mı yanayım, yok ' Bu sırada aklıma, son gunlerde sa burada hapsolup kaldığıma mı T ı okuduğum bir romandan bır pa saj geldl Eğer bu okuduklarm Maamafıh mustehak bunlar bana. < Ne vardı eiln kahbesinin sözüne ina palavra değllse ben de mahpustan nıp hiç tanımadığım bılmediŞim | kurtulmus sayılabilirdim Mellier büyflk bir gayret sarfederek kendlnl yerlere gelmeye Şlmdl hem beş I Masanın üzerınde bulduğum bır Hellier odada ıınırli linirli bir asagı bir ynMelller yıldırımla vnrulmuş gibi donda kalMelller derhal kuşkulartJı ve Rotıvenst'yı okan cgidlyor ve: «Tablt, dlyordu snlasmıslar. He topladı. Biraı daba soğnkkanlı olmuştu. Ronva yüz dolarım gıtmij, hem de bir İkl gazeteyı, kapı ile esık arasındakı dı. «Reims'den mi? dedl. Tamara Lncile bm sehre mnzisnndAn vakahyarak! «lstninı »aklıyan bu denat'ya: «Sana tetekkfir ederim Ficrre, dedl. Vasl saattir kurduğum hayaller yıkıl. aralıktan dısan surciüm rlf kın U buraya kadar taklp etmiş. Belki de birrivar olan Firmany'de otoran bir mektep arkadaMkanlınm Saint . tran'da lsi ne olaî deöı. Herfeni yaptın, Lâkln henüı iıin glzli tarafiarını bil mıstı. llkte gelmiştir. tki aydır birblrine mektup yazıhalde tahkikatı drrinleştirmis olaeaksm. Bu adam tında uıun mfiddet kalmıttı. Ben basıma gelecefi Sonra konsolun gozunde buldur miyoruı. tntikamımı almadan daha baska delillerorlar, gbruştiyorlar da benim bir şeyierden hane »amandan beri bnraya çelmis ve nereden gelb3mis gıbi bnna razı degtldtm. Anla ' Lncilebo < Bu arada kısa blr ftsıladan son. Jum bir tırpişonla kapınm ansh re ihtiyacım var. Bana htr laman yardım edeoek ra dısarda yine baslıya iniltiler tarım kilıdin içınde çevırip onu mts?» Ronvenat başını yana çevrirerek cevap v«rberlra yok. Meğer ben ne bndala. kftr, sdunak berifı orada tanıran olacak tki a Reims'den n •in degil mi? dedl. lUnvenat da aordn: Benden 411 «îki aydır bnrada .. Reims'den gelmls...» Imlfim.. » döndfl, oglan ds ıaten ikl aydır b ılard*. Arttk gazetenin üzerine duşurdum Son M bekllyerıun? (Arkası var) de gltgide eriyip isitilmez oluyor derece ihtimamla gazetevı içeri supheın kalmadı » du Di| kapıyı gıdip kurcaladım. çektiğım zaman an»htarı da elıme Oldukça sağlam bir yapısı vardı geçırmis bulunuyordum Alelacele kapıyı »çıp dışan çık îç tarsfa doğru açıldıgı için yukle nip kırmayı denemek blle fayda tım Sahanh5ı aydınlatacak elek. sızdı Tam mfin&siyle kapana kı. trığın duSme^ını bulmak pek de kolav olmadı sılmıatım Fakat koridorun aydınlsnması keslralar 20 45 Yves MOT Tand Roger Elcken'in bacağını kırıp ve Jullette Greco 2100 Oda ışlerlni tedvir için beni evine ça ile geny* sıçramam bir oldu A. 7J7 Açılış ve program 120 muzığı ğırd'ğı gune lânet edıyordum O yaklarımm dıbinde, ensesindc koSabah plâkları 8 00 Hıberler 21 45 21 30 Almanca «arkılar Cebinden blr onlnk kSJıt çıka Saat gece selüı baçnğa geliOperalardan »ahneler akınm evine gıtmese idm, ne Lu. ca bır yara Dolores Lane yığıl. 8 15 Oyun havalan 8 S0 22 40 Dan» ve caz müzıgi 24 00 rarak; al sn param! Hadl ba yordn. Rahml İle Nuri kahvecie ile tanııacak ne de dertsız ba mış yatı>ordu. Plâk dolabından S 00 Sevılen Kapanıs. kalım.. Borası Snlnknle de = nln Snfinde bl» kelime konosKsrnına doğru büzülmüş bacak sım» bu i|leri açaoaktım. Hele eserler 9 S0 Türk muzigınden 441.. bas! = madan dolacıyorlardı. Bir ara parmaklan otomobılin altında can Veren lsrı takallus etmis istekler 10 00 Çocuklann koANKARA Gidecefim laten! Şn gBıfl = Nnri Retebe sorduBryan ile nisanlısı Dolores Lane'e İle kadının temize havale edilmış ?e»l 10J0 Dlnleyiol istekleri 7^7 Açılış v« gunün prograznkBr olaaı herlf.. diye vanında = Reeep saat kactırf (H«fif 1100 lslânet yağdınyordum. Maamaflh oldugu besbelli idl klnl gBsterirken herif eoktao = Unbul B«tı rnüzlgi) Konservatu lan 7 J0 Haberler 7 45 Bag Dflnkfl bn saat! Cesedin hemen vanında cl çanta Beledıyeıı en fazla yıne kendi kendime küf. lama Takımından oyun havaları oradan tflymOgtO.. = Al bnndan da be# p*ralıkl van konıerinın naklen yayım 8 00 Hafıf müzık 8 30 Nesesını gordilm îçindeküer yerlere rediyordum Aaa! GSzfin kBr olann. He = eVeoi de adam yerine koydnk 13 00 Semih Argeşo ve 7 kemanı ken perd* aran eldm.. tssklajr BUetinlm.. Sımdı buradan nasıl kurtulaea saçılmıstı Hiç olmazsa paramı kur rif nereye glttin?» = 13 15 Haberler 13 30 Şarkı niz bol olsun 9 00 îateğinııe da lâf sordnk.. Haa! Ivet! Btlet. Efen yandı.. Sıralardan adamlar dv gor» 10 00 Bir dalda durmağ;mı auşunurken fftyle bir etra. tannm diye baktım OrtalıVta pa Rahml! E Rahml. lar (Fahnye Caner) 14 00 Çe dan 10 50 Çocukların pazar sarı eıkmaya basladılar.. bidlm, Taaaron beyd*. Lntfen »ta fıma bakındım Gozum divanın rarian eser yoktu Teyze.. dısan çıktı.. difa = Bırak ısuraaayı yaam! Klm şıtll «tudyolardan 14 30 Cemal koşesi 1100 Zekl Muren'den Ihtiyaten empermeablın ceple. lanlr mijlnlz? zimkller de; başucundakı alçak bir masanın n ! diye attı. Kadın da.. = •ere çatmadao doramaı mısanT Bozsoy Orkestrası 14 45 Şar çarkılar 11 30 Zehra Kren'den Çıkahm! Nari de eigaraMemar aealendU uzerindekl telefona iliştıgl sırada rini de yokladım Blzlm besyuı Ne tarafa?.. diverek sırm E kılar (Orhan Şener) 15 15 Mıl Gardaaım! Farayı ben vernnı lçsln.. dedi.. Rahml Bay Ta#»ron Turkçe dans jerkıları 11 45 Obır çmgırak sesl ile yerimden sıç dolar uçmujtu. dan çıktı.. Sahne devam edl 11 lıg maçının naklen yayını dim. T» gelmezlerse ben Mm Agabey! Ne aptal herlf Nnri T# Steklltr gcrld* kaJŞakaklarımın zonkladığını hisse radım yor.. Lfimbalar vanıyer. Halk E den alınm on kftgıdı. 17 00 Dans muzıSı 17 15 Bera yun havaları 12 00 Hafıf yemiflardı. Nnri.. be!. Güzellm dalyan gibi kın mek muzığı 12 30 Yurttan «esAsabım bır yay gıbı gerilmistl. dlyordum Birdenblre ne büvuk alay ediyordn.. Konsolos bey ^ Oollrler yahn! ber şarsılar 17 45 Gençhk sa Borayaynm dtdi. tlerla bırakmış.. o kısa boyln ile erBır muddet ne yapacağımı kesti. bir tehlike içersinde bulunduğumu Rlonçer skandal! dedl ve = ati 18 00 Çesıtli ıtudyolardan ler 13 00 Haberler 13 15 KuTam ba nrada Konaolo* bey 41.. Konaoloı bekllyordv .. lenmlf.. burada çük konser 13 45 Ulvıye Ta»remedım. Telefon çalmakta devam hatırladım Sımdi beni Rahmlve: = le Vatardas Ahmet efendl sB 18 40 Gunun pl&klarından kent'ten »arkılar 1415 Sizın Nurl: blr g&ren olsa tamamdı isim Monşer biletler lisdı miT. edivordu kfa ettiler. Nart hemen; Hihnl bey . barl siı karıs E 18 4? Habeler 19 00 Turkuler ıçın 15 00 Ahmet Sergın'den Kısmet babam, kısmstl. Daha fazla düştinecek takatım Nnri oebindea edzdanını, eüıReseptoru kaldırıp kulajıma go Araaıı ç&rflnü seveyiıa. Kon (F«tm« Turkan) 19 15 Orhan turkuler 15 15 Gençhğın lesı mayın! E d*nıı/dan biletlert cıkardı.. îa derken Konsolos turdum. Telefonun açıldıgını hls. bile kalmamıstı Tam man&siyle Mİ b*y! Saat geldl doknza.. Avşar Tango Orkestratı 19 30 15.30 Gbnül Soyler'den sarkı Aman Konsolos bey! Blz = Çoonklarl 81s ttyatroyn ha ruuu kepardılar ve içeri girdlseden muhatabım benden blr ses panlğe ugramıjtım Yalnız bir an geç galdık. bnraya niye geldlk? egleniyo E Mıkrofon kuhste 19 45 Şarkı kikt ml sanıyorsonazT evvel buradan uzaklasmak lstiyor lar 16 00 Klasık Batı muzığı ler.. Kapıda bir kadm blletleçıkmad'gını gorünce: Abmet Uta kanstı. lar (Necdet Cıcı) 20 15 Operet dınleyıci Uteklerı 17 00 NezaDiverek ders vermlye kalkın m*.. E Dolares diye soze basladı. Bu dum Ayaklarımm ucuna basarak Telialanraa Nnri! Daha sa rl aldı.. Bidmklleri yerlerlne melodıleri 20 45 Kahraman hat Bayram'dan turkuler 17 15 ca RahmlKadın dısan çıktı.. Llmba E merdıvenlerden tıaSı süzüldum fötürdfl.. Salonnn ortalannda kalınca bır erkek sesi idi. at seklı bnçak. lar «aatı 11 00 Şarkılar (Redı Parar çayı 17 30 Mustafn Sağ O kadannı çakaru Konso lar söndü.. Sahnedekl artlst E Nihayet sokakta idim Sagıma iklıi 6nde. Iklsi *nnn tam arka Nerede kaldın kuzum? .. Hal. Konsolos bey sordo: fe Erten) "1.30 Spor haberlen los ber! Hanl ya! Laf olsnn dl Affedersinlı, mnhterem se = 2145 Pıyano loloları 22 00 yaşar'dan smrkılar 18 00 Kelo, duyuyor musun, ben Ed Bek soiuma baktım, ortalıkta klmse. Ço«nklar.. Aman pardon.. ıında dört ;ere yerlestirdi. öylrollerlmlı.. Knsnr blzim dc E Çeşıtlı studyolardan 22 30 Ça mal Guletoğlu Dans Orkestrası ne Ahmetie Konıolos bey otnr ye sovlüyornz. lemekten ayaklarıma kara sular ler yoktu Uzaklardan bir yerden B«yler bir kahve l«eeek kadar Yerlerıne dŞndüler.. Fakat blr saatin üçü vurduğunu duy18 15 Sp"r sayfası 13 30 Sifil.. bllet verirken terblye ve E ğımızın be«tecı'.erı 23 00 Kadular.. Arkaya Nnri ile Rahvaktlmls var mı? perde açılmamıştı. O sırada dum. Son bir gayretle karsıda, sikası aramıyomz.. dedl.. alkıs E bfrler 23 15 Tatll sona eer zın ıçın 19 00 Haberler 19 15 mi.. Komoloı bey tordo. Nnrilandı.. plves devam ettl. ve E İSTANBUL BELEDtYESÎ biraz ilerde bır&ktığım arabama V» müjterller gelmlye, yer gazozcn ikl sise gaıoıa orta yer ken 23 55 Program 24 00 Ka Sırın ıçin seçtıklerımız 19 40 Yok Konsol bey, yok yal de blrine nıattı. Adam alama herkes memnnn.. L&kin en son = Şarkıla< 2U 00 Bılly May %e kadar kosup kendiml içine attım. ler dolnma başladı.. Blraz son panış Şehir Tiyatrolan laha! Geç blle kaldık.. Bura dı. Konsolos beye. Orkestraıı 20 20 Cevdet BoıArabayı çalıstıracak kuvveti ken sahnede rol İcabı dBrt kadın a z ra her taraf doldn.. ve perde neresiî Bevoğln neresi?.. İSTANBUL İL RADTOSIJ YENÎ TİYATRO Şnnu nıatıversen a! dlye vadm'den şarkılar 20 35 Dana dlmde bulamadım. O kadar kor. nadan ftryan denecek fekllde E açıldı.. Bir evin içl.. bir de Pekâla!.. (S85 M. 718 Kc's) Her (On saat 13 de ve CurnartMl • muzığı 21 00 Gonul Akın'dan seslendt. Konsoloa gatozlan al sovnnnp komblnezonlarla ka E ve dehset içinde bunalmıstım. blımetçl kadın.. Pazar 19 30 da Recep o sırada17J8 «lyı ak?aml«r» ve prog ?fkılar 21 30 Çeşıtlı melodıdı. Ve adama verlrken kolnna (Aıkası var) lınca blr fdamın halkın sahne E NnriATİNALI TtMON Konsolos bey. Ben kahveramlar 18 00 Dania dâvet ler 22 00 Kutiu Payasıı'dan biri çarptı. Sişenln biri düstfl.. ile meşgnl olmasmdan ve al ^ Salı cUnlert t«nutl yolrtur. Bn ne blçlm ev!. Ha bn nizl hazırladım blle! Bir yu öndeki kadının fizerine.. Eer rün saat 21 de kıı tutmasından lstifade ede = 18 45 Bale muzığı 1915 Ray şarkılar 22 25 Istanbul'dan bır yeni mimarlar bSvle yaparlar. dnmds leerstnlı.. Martın Oritestrası 19 30 Ye orkestra 22 45 Haberler ÇÖPÇATAN Aaa! GBıfln kBr olsnn mo rek sahneve fırlayıp artlstler Sonram da blzi beğenmezler.. BULMACA Nnrlmek muzığı 20 00 Franck Pur 2" 00 Gece konserı 23 35 ÇeşitSalı günlert temsll yolrtur. rnk! diven kadın kalkıp Konao den birinl omnzlanns almıya E Vlan Recep! Sen biıe tija deyinre Konsolos Çarşamba saat 14 30 da sell Orkestrası 20 15 Yerh or ll hafıf muzık 24 00 Kapanı? losun basına blr ynmrnk.. a teşebbüs ettigl gBrfildd.. = 1 2 3 4 5 6 7 8 Aman Nori bey. Bn dekor pazar saat 11 de torayı ganrtacaksnn.. dam fena oldn. ÇOCUK TtYATROSD Rezalet!. Artlstler kadını he E O sırads Konsolos bey kah kuznm, dekor.. Telefon 44 04 09 Kon*ol bev. Bi» bn Işi Aman! rica ederlm.. benlm rifin el>den almıya çahsırken E vesini lçmlşti.. aSnarız. fkl thrlü fapı vardır. bir kabahatlm yok!. deraincek bagıran kadının • E Ben hazırım beyler.. Hfilfi sBvlttyor.. derken KADIKÖY TiyatrMunda Birisl Ah»ap, biri beton^ DeNnri Herillf, herif! GBrfinfiı E Ahmet içerledi.. ve kadına: Ber (Qn tast lt de v* Cumartael » korn nereden çıkardın? Atlıyalun blr dolnraşa.. Ümmeti Mnhammet! Boşanaca E P u ı r 15 30 da Ne bagınyorsnn hanım!. Kornclos gHldü Oglnm.. dolmns va bnln• ATILIK ET Ne baçırmıyacagım. Gflr gım bn namnssnzdan, dive sah E Monşer.. Dekor bir blna rnı, ya bulamavıs. Taksi tntaneve tırmanmıya basladıfı gB E B*r rün saat tl de mttyor mnsnn? deîildjr. Dekor, naııl anlatalım.. Hep blr heestba gellr.. rüldfl. Herif bunu görünce »a = BOZOÜNCD yım.. derken arkadan blrl Ne olmns?. Gatoı dBkttl •aladı.. ve kendlslnl asagı In = ffünlerl temsll yoktnr. Rahml Snsalım. . de>ince.. Kon mris'»'.. Ipekll degil, yOnlfl de dlrmiye çalısanlara Telefon 3< 06 81 öyle yapalım afabey.. E »olos gil.. Yağmnrlnk bn.. sllersin» Kahveden cıktılar.. Caddede Allah aşkına! Bırakın be 3 Pardon.. Affedersiniz.. deİSTANBUL BÖLÜMÜ blr taksl çevirdiler.. Ahmet! Bn karının eline vermeyln!.. = Saat 19 30 da Bİ7I Beyoflnna gBtür.. dl di. Rahmi df Nuriji dürttü. Vermiyellm ama karde Z Üf ONCİI 1ILİM Sussan a be!. (\e çazozcuya) Al «Jşelerinl Y'egâne Pikap verek Konsolos beye bnynr et»im! Sen de yamvam gibi ar j£ Teınsll günıeıi Cumartesl ve Pasar O esnada sahrcve çüzel, bov be!. Ruradan gazoı geçirme! tl. •OLDAN lAdAt tlstlere saldırıvorsnn! E Her ffUn saat 21 de lu posln bir hızmetçı daha çıkKidının vanında bir erkek Üvfl arkaya bindi.. Nnri »o 1 fHfvadâ uçan kanatlı harvara BtR K4VUK DFVRtl.DÎ Vallahl değil.. ben hanl = tı.. Nurivardı.. Fakat Ahmedin sertllyakalıyant mânasına ikl kelime 2 fSrfln yanına etnrdn.. Araba Pazartesl günlerl temsll yokrtnr Lefteri omnılara abrlar ya!.. E Vaktlyle Meaopotamya'da yaçamıs Vay artjiaam!.. BSyle hiıgine karşı bir şey dlyemedi. SaTelefon 12 01 71 yflrüdfl. Kırmın liarette durnn Onnn gibi omnılamak lstedim. E mllletlerden (çojtul) S Inaan'dakl decemetciıe canını kurban.. ca Nori sordn mânevt varlık, birdenblre ortaya İkl gBzüm onüme aksın kl fe E ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ Nlye dnrdnn hemşerim! Ahmet geri ddndü.. Aman kardeslm!. El ftle na bir nlyetim yoktu. Ben . = çıkma hareketi 4 Hergun etrafıH«r gun taat 11 de ve Cumarteal • mızda cereyan eden, pasaportlann SofBr cevap vermedi.. mln de fistüntt basıoı berbat et Sns be! Sululuk etme!. dePazar 19 30 da Dlnlemediler!. HalKın alkıs E Bizhn eeelemlı var. Nlye Oterlne yab^ncı konsolosluklann yap miye, ne hakkı var! dl. . Snstnlar Pıyes icabı ıahHKSAPTA BD TOKTTJ ve kahkahalan arasıria herif i E tıklan 6 Ellnden hiç blr 1» geldnriınn? neye btr takım artistler çıkı»or Kababat Konsolos beyde Cııma günlerl temsll yoktur. miven becerlkslz tembel ki»l 6 Işıfı gBrmflyor sBnann? ve balkı £Üldüruvordn. Kon mi?. Şu münasebetsizler gazo asagıya attılar.. Tam kansı ya E Batı beigemlzde Hırlatlyanlann ıly»kasına yaplsacagı nrada Ah = Kırmın yanıyor.. •olot pek memnn dn. Rahml IU bize ver dediler. Adamcagıı İ9TANBITL Tlyatren ret y e n bir kasabamız, Anibal ile met E Nnrikatılıyordn gülmekten. Abmet (ELHAMRADA) da verivordn.. kolnna blrisl Enpa ordusunun tarlhte meahur sa Dnr bakalım bavan!. Biraz E önümflz açık.. yflril gee. • gadeee tebeasnm edtyor. Nnri zartesl gecelerl ha va=lanndan birinln yerl 7 N( ta çarptı. EUİ kS*ıdı verlr misln!. E rıç her gece TB thıçbir olağanüsrülüğü olmıyan kov de Derken ışıklar söndü, perde aahırlı ol.. çarsamba, cumartesl mı=afirhanesl» karşılıgı lki kelime. Bn lSf olnncıya kadar araba Kadın şaşaladıE Dna edin br.na! Sizi get'r açıldı.. Biraz sonra perdede pazar 19 te matln* 8 «Aşağıva doğnı ytlrü» mâna«ına hareket etti. ünkapanı kBprü dim de biraz göztinüz, gönlii Sen ne kanşıvorsnn! guzel bir kadın gecelik kıyafe(KÖPEK KIRPICI8I) blr flll, vlUyetlerlmlzden biri » sflne geHller. Nnri bir elgara nüz açıldı, divordu. Hele biraz dnr da.. Sonra E tivle gorülünce herkesin gözHerhangl blr memuru nakamından yaktı.. Konsolos bey.. t Kristall ve kolu çok hafiftir Gene rol icabı erkekler, ka leri faltaşı gibi açıldı.. ve bir ben sana anlatınm.. dedi. Ah E Ya.:. z pszarteai gccelert r e har gOn ux'kla<tırma lşl. sayın (ahıs. ŞofSr efendi! Arabada el dınîarı kncakladıkça Rabmi den bir acı ses medin dnrgun ve kararlı hali E saat 8 da (Kristal ağırlıÇı: 2, 3 gr.) YUKARIDAN AŞAĞIYA: çara içmek yasak değll ml?. ( « O M İ V E D E K İ C B I T ) Agsbey.. Rezalet be!. Gflkadını biraz teskin ettl ama E 1 OtTnobillerln ve binelc araba Ay!. Ne yapıyorsnn be? ve • Stereofonikotomatik10 plSklı deyince Nnrl l n i ı n dBşeme ve motor kısımlannpejrflndüz. El âlemin içinde.. ;ene de sSvlenlvordn arkasından blr kadın sesl: dan gayrl olan yerlerlne verilen 110220 Voltta ve 4 vitests Blı bizeyu Konsol beyl Arkadan Ne yapacağım. Kendlne Sana ne olnyor. Sen ma E KÜÇCK I A I N I l«lm (mllletleraraaı blr kelime) 2 Bnnnn yasagı olnr mn? Snıalıum.. gel dlve lçne batınyornm. GB de çaiışır (16334578) mnr mnsnn?. derken Rahml E TAŞRA KIZI O y u tMetodu kötO» kar?ılıfı ikl kelime. Şoför bir ciddt adamdı: Ahmet Içerledl . re yflksek lün kSr olsnn herif? Simdi anla Pazartesi Salı Çarsamba kulagma eglldl. E 3 Son derece cilveü bir tarzda Böyük ve küçuk p!§klan Olnr kardesim. Arabada eldım beni zorlan bnrava neden REPİMİZ PARİSTE Komedl (eaki tertm) (yamyassı et'» kaışılıgı > Abla! Fazla bafırma!. O = aynı zamanda çalar Persembe Cuma Cumartesl • Pazar bir emir 4 Hastalık be!irti"!i katı gara içilmez.. Konıer mi dlnllvornz.. ne getirdiğlni şimdi anladım Kalk inbedendlr.. dedl.. Kadın ho E Matlneler 17 de suareler 11 dedlr şlşlık, tanmmıç eski hattatıTnmızolaeak (nımazaak.. diye konn yürü bakayıra.. Sen otobos misnn? mnrdanıyordu. Ahmet kadının E Kolay değtşebilen Iğna Tel 4» 58 U dan yazarlanmızdan ve bestecılerı Ben »oförüm hemşerim. şunca.. Arkadan bir kadın lnE Ben snradan ınraya git kocasına.. m'Zden birinin ıcTdı 5 Y' \a'f'< Vazifemi bilırim. SBndür elga ceeik letiyle mem.. Hadl be knznm! Sen de ORALOGLU Tlyatronı ptrdeden çıkan ince oes 8 »Bılvük rası. Yoksa bağlarım arabayı! Ne olacak!. Slzin şürültfiHer akaam 11 II d« Çat, pat!» Bol yedek parça •Daimi bakım serrîsi kır buradan.. da blr dayak da = Osmanlı Cumartesi. Pazar Nnri ciearayı pencereden at nüzden sahnedekl artistleri l;i Ay! ne vnrnyorson be!.. ha yeme!. deyince; mânasına ikl kemfiUne l t te demiyornz. tı. Ahmet de Gitmiyeceğira. Ben para verlime 7 tçırELECTROACUSTIC GMBH KIEL • Batı Almanya Sen ne kan?ıyorsnn! O be E i DEVİZDEV GELBK l lan şn ııkkımı içmesen Konsolos bey de hiç bir şev dlm.. nlm kanm.. tster dftver, ister E Tflrkiya MOmessill KADrN bulunmıyan ıe olmaz mı? Hakkını» var Madam.. disBver cevabını vermez mi? = Param parça ol.. pat.. Paurtefl günlerl bos (esM tenm), Ke\if benlm defü ml! îçe ye ona hak verecek oldn. Kadın Bn aefer Rahml: temstl yoktar. Ay!.. «lıp kabul etme da rim, içmem.. Sana ne! Vlan senln glbl kaltabana E Ahmet dayanamadı... hareketi (eskı teYcri: OataU, Bankalar Csdderi, Voyroda Haa Neden Madam olnyormoAhmet başını ikl yana salla Vlan, erkek kalmadı mı bnlayıktır. Fatakla teyıe! Allah as E ODA I İ I A I I I O I I reml) 8 Sıır tnm.. Ben Elhsmdüllliâh MOsTelefoot 44 69 01 dı. dfinvada!. Karılar kocalannı kına !ki de benlm için vnr! der = (Ses Tlyatrosunda) ve manzume oi lümanıın Hanımım. hanım!. • t 1 L» DOJDkfl bulmacann çü ve tartısı esıi Araba Tepebaşmdan saptı. ken ba sefer kadın.. dBvüyor.. Herffln aaat 18 da îlem de Hocazadeyim.. balledllmlf s'k" lanndan, çevri Slı ne kansıyorsunuı. ts E Deyince herkes gfllOftfl H»h Caddeve çıktı.. Cumartoel Pasar 18.11 te llnce ten büyük» mânasına gelir. Kcnsolos boznldn.. ter dBver, İster ıcverim.. Gel E ml de; HM/6M0 Sola san.. Tivatoranın BTel: 44 «3 N • Dayanıklıhk (eskl terim) Afffderslniz, Hoca hamme Vnr! GSrfine gBsfine T«r bakalım.. Nlyaılciğlm. benirn E ntinde dnr, diven Ahmet arabagBnlfimfln snltanı.. dlyerek ~ dan inerken saate baktı, j»ara fendi. Ben fena bir nivetle de teyıe!. = ğil.. çünkü bendeniz BaşkonO sıra ISmbalar yandı. Sah herlfln kolnna girmeı ml? vı verdi, Tivatronin nznn koBAY OSCAB» soloslnk ettiğim için.. Konsolos bey: E nedekilerden iri yan blriıi». ridoruna sirdi'er.. Kalabalık. Baskonsolos, kıç konsoloı.. kavgacılara: Mon»er bir melodramatlk = Konso'os bev Ahmet Kardeşim gel de beraber sahneve »ahlt oldnk.. Çok, çok Kalabalık var.. diverek 1 tefekkflr ederlm.. dlyerek tl = Eee yeter banım» nzatma!. ovnıyalım.. ler'edi.. l e ahpaplîrıpdan av: yatrodan çıktılar.. ve oradaki = Kadın. r'dı KTTiıva ze\£i B let kon E*raftan da Uzatma!. dediler.. Kadın Ho;t! deyince arttst: taksilerden blrine atlayıp sem = troltına b=kmadan içerı girer snstn. Tiyatro devam etti.. der Yoo! O kadar da defil.. te vollandılar. ken memur Sühne de komedi Yazan: Burhan Felek EN MÜŞKÜLPESENT Klâsik Müzik MERAKLILARINI DAHİ TATMİN EDEBİLECEK MİRVİT KOLL. ŞTİ. ^îllîII^IIlIIIIIIIIIIllItlElIIİIIlIIIIIIIIIllIMIIIIJlIlIIIlIIMIiliIIllITIIIIlllIltflIIIİIEIlIlillIIİIIIlllllIIIIlIIIIIIIIllIIIIllIIISIIIIfllIlIİIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlllIIIllllItir? ItlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiffiııııııııııifiıııııııiıııııı>ıı>ıııııııııııııı>>ıııııııııııııııı< P ATTİ 424 'M snE4t$A8AN I mvptı' ^ \AHlATTl!y v PBOF. MMBÜS'ibı MLACE BALABb
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle