20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI ^vııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııiKiıııııııııııııııııııınııııııımhı^ 1 CDMBTDRİTET 24KasnnlMI İ Hidegkuti nihayet muvaffak oldu| (Can Seminario'ya | | tercih edildi! 1 jjğ F e n e r b a h ç e takımının dunk ü a n t r e n m a m n d a n sonra ç ö h r e t . E S li futbolcu Can Bartu, gazetecüerle konuşuyor ve pazartesı ~ ££ günü fceraberinde a n t r e n o r S z e k e l l y ve F i k r e t Kırcan ile I t a l jj; E ya'ya gideceğini söylüyordu. = £ Can, b i r haftadır gizli tutu lan Fiorentina ile anlaşma h i k â . E E vesipi şöyle anlatıyordu. E Ş « 1959 yılında Budapeşte'd e Csepel'e karşı aldığımız 3.2 lik E g a l i b i y e t t e n sonra şohretli Macar futbolcusu Hidegkuti yanıma = S gelmiş v e o y u n u m d a n dolayı be ni tebrik ederken bana yakın bir E E alâka gdstermişti. Ben de kuçü klüğümden beri beğendiğim tek E •5 futbolcu olarak Hidegkuti'yi ha yalimde c a n l a n d ı n r d ı m . Geçen haf E Serbest güreşte Rusya Japonya'yı 43 yendi Moakova 23 (Radyo) Haziran alan takım, Japon millî güreş ta ayında Amerikada yapılacak dün kımını 43 yenmeye muvaffak o l . ya güreş şampiyonasına hazırla. muştur. nan Rus milli güreş takımı Türki yeye yaptığı seyahatten ve milli maçta 21 mağlup olduktan sonra bugün burada J a p o n serbest mil. li takımı ile karşılaşmıştır. Türki yedeki tertibi ile minderde yer = = r e n t i n a n ı n bu mesul kışileri a n t r e n ö r ü m S z e k e l l y ' d e p mamlayıcı^ malumat aldıktan sonra l t a l y a ' y a dönerek de t a E fikir. = 5j E E = ZZ ler. Bütün hususlarda anlaştığımızdan ve bu takıraın antrenörü Hidegkuti olduğundan tekliflerini kabul ettim. Onlar benı Play . Maker (oyun tanzim edici) olarak oynatacaklarmış. Istıkbalim için çok memnunum. Gerçi yabancı bir şehire gide. cek ve tanıdıklarımdan ayrı kalacağım ama b u n a alışmaya çalışacağım. Muvsffak olaca ğıma inanıyorum.» E E Ş E E E %!iııııııııııııııııııııııımmuııııımıııııııııııuııımıımmııııııımııiı^ Fenerbahçe, son idmanı noHta dün kendi stadında yaptı Tısss!. Nürnberg maçı için vaad edilen prim: 2000 lira Beşiktaşlılar bugün anirenman yapacaklar Dün bir Ankara gazetesinde bir yazı vardı. Aynen şöyle: «Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile bir kaç gazeteci fikir konusunda tartışalım, biz onun hatalarmı sayalım. o kendi müdafaasını yapsın, açık oturumu da Devlet Vekili Necmi Öktem takip etsin ve neticede kararı vine Sayın Necmi öktem versin.> Bu Beden Terbiyesi Genel Müdürü B. Silâhçılara yapılan ilk hücum olmadığı gibi hiç şüphesiz sonuncusu da olmıyacak. Fakat biz öyle tahmin ediyoruz ki bu hücum da her zamanki gibi yine cevapsız kalacak. Ancak, teklıf sahibi gazeteci arkadaşa şunu fısıldamak isterdim: «Kardpşim Silâhçılar'ın defansif oynadığını hâlâ anhyamadın mı?» Abdülkadir TÜCELMAN Fenerbahçeliler dunkü antrenmanda Okullararası atletizm müsabakaları başlıyor ALİ AHMET Pazar günü Beşiktaş ile Mıllı mada Sanlâcivertliler ilk önce manda da gözükmiyen futbolcular ligdeki en mühim maçlanndan bi ısınma hareketi, sonra da çift ka dan Lefter ile Hilmi'nin Beşiktaş risini yapacak olan Fenerbahçe le yapmışlardır. Beşiktaş maçına maçında yer almıyacakları söylen çıkması muhtemel tertibin zorluk Derleyen: Erdoğan ARlPlNAR futbol takımı son antrenmanını la 1.0 galip geldiği karşılaşmada mektedir. Solaçıkta ise Hüseyinin yer alması beklenmektedir. dün kendi sahasında yapmıştır. esas takımın kadrosu şöyleydi. Nürnberg maçı primi 2000 lira Yajmnrların gonu gelmeye b»ş ganize edecek 12 kişilik Avusturya Hastahğı sebebiyle Lefter ve Hil Şükrü Atilla, Özcan Naci, Iar yskında; dağların «oğnğa da heyeti idi. minin, sakathğı dolayısiyle Ergu Osman, Basri Mustafa, Bülent, Beşiktaş maçından sonra kampa •k Bn toplantıda Finlândiya heyanamıvan tepeleri beyaz takkeleŞeref, Can, Selim. girecek ve 30 kasımda Nürnbcrg'e Devaraı 5 inci sahifede nun ve asker olan Özcan, îsmail rini giydiler bile... Ulodağ, Tendiihareket edecek olan Fenerbahçe ve Yükselin iştirak etmediği çalış Fenerbahçe kampa gironiyor rek, Ağrı, Mnnzar beyazlar giyinefutbol takımı 3 aralıkt a resmi ma li bir hayli olda... Çaıışmadan sonra futbolcular ile çını yaptıktan sonra 5 aralıkta Avrnpanın kar adamları bo kış konuşan umunıî kaptan Fikret Munchen 186(1 kulübü ile hususi programlarını hazırladılar. BnnlaKırcan oyuncuların da fikrini al bir maç oynayacaktır. Şa/et Nürn nn içinde en latlı baber bize ait : dıktan sonra Beşiktaş macı için ta berg karşılaşmasında üçüncü bir *• Beynelmilel Kayak Federaskımın kampa alınmıyacagını açık müsabaka yapılması icap edcrse yonu (F.I.S.) tarafmdan yayınlalamıştır. Bu hafta yapılan iki id Sarı.lâcivertliler 6 aralıkta Mi. nan International Ski Calender lâno'da Nürnberg ile oynayacak(Beynelmilel Kayak Takviminde) lardır. Idareciler Nürnbergdeki Türkiyemizin de adı var.. DünyaKadıköyspor da bir müsabaka için 2000 lira prim vaad nın sayılı müsabakalarını içine aetmişlerdir. lan bu takvimin nisan paragrafınAmerikah basketbolcu da «Türkiye: Bursada 7 8 nisan BEŞtKTAŞIN SON ÇALIŞMASI arasında Slalom ve B. Slalomdan alıyor BLGÜN ibaret VI. Uludağ Kupası kayak yarışları» yazıyor. Fenerbahçe maçı için kampa gir Basketbolle ilgili kulüplerimizin Beşiktaş takımlarında Amerikah basketbol meye lüzum görmiye n •• Bu yıl Madritte yapılan 23. * cu bulundurma modası arîmıç'ır. futbol takımı son çalışmasını b u . Beynelmilel Kayak Kongresinde Türkiye'yi «Enver Muradoglu» adKadıköyspor da bir Amerikah 5İ gün saat 14.30 da Şeref Stadında Iı delegemiz iemsil etti. Otoriteler yahi basketbolcuyu kadrosun? al yapacaktır. Hakkı Yete» maç için Türkiye'nin yakın alâkasına gevinmak için teçebbüse eeçmistir. Bo «iddialıyız» demektedir. İdareciler diler. yu 1.88 o!sn Fo5ter Teodore en kı bugünkü çalışmada takımın bazı ?a zamanda lisans işleri ikmal e mevkileri için tereddüd ettikleri ir Bu kongreye 26 devlete mendilerek Kadıköysporda maçlara is oyuncular üzerinde son kararlan. sup 119 delege katıldı. en kalabahk tirak edecektir. grup 1964 Kış Olimpiyatlarını ornı vereccklerdir. Antrenmandan bir görünüş Kar kısa haberler Okullararaü kış atletizm sezonu pazar günü başlıyacaktır. Erkek, kız, orta ve liseler arasında yapılacak olan müsabakaların ilki pazar sabahı Haydarpaşa lisesi parkuru ile Yoğurtçu parkı parkurlaMemleketimizin tek pankarsçısı rında yapılacaktır. Kız okullar Ali Ahmet ile Yunan Kosta a r a . saat 11 de Yoğurtçuda, erkek okul sındaki maç tahakkuk safhasına Iar saat 10 da Haydarpaşa parku girmiştir. Aralık ayında şehrimiz. runda yarışacaklardır. Kız liseleri de Spor ve Sergi Saaryında yapı 800 metre, kız ortalar 600 metre, lacak müsabakada n önce Izmirde erkek liseler 1500 metre, erkek or de bir karşılaşma için Kosta bir talar 800 metre üzerinden yarışa teklif yapmıştır. Ali Ahmet bu tek lifi kabul etmiştir. caklardır. Ali Ahmet Kosta ile Izmirde de kaışılaşacak Kocaeli boks karması Almanya'da 64 galip A. Hisar kiirek takımı dağılıyor mu? Geçen sene bir çok şampiyonluk Iar kazanan Anadoluhisarı kürekçüeri antrenörleri Ahmet 'Vıvaşoğlunun 1 sene boykot alması sebrbiyle kulüplerinden istifa etmek üzere harekete geçmişlerdir. Kürek sporuna uzun seneler hiz met eden Orhan Akı, Ali Sermet ve Kanat Durgun, bu sporu bırakacaklardır. Diğer taraftan haber aldıâımıza göre, Korel Durgun, Attilâ Ortaçdağ, Zühtü Birsen ve Faruk Akkayanın da Galatasaraya geçecekleri, dolaşan haberler ara Findadır. A. Hisar. geçen sene ye tiştirdiği genç ve istikbal vadeden kürekçilerle müsabakalara girmek niyetindedir. Ankara 23 (a.a.) Muhtelif kar şılaşmalar yapmak üzere hâlen Almanyada bulunan Kocaeli boks karması, ikinci müsabakasını, Ro zenhay n karması ile yapmış ve 64 galip gelmiştir. Bavyera b ö l . gesinin en kuvvetli kadrosuna sa hip bulunan Rozenhayn'da bok. sörlerimizin kazandıkları müsaba kalar şunlardır: 51 kilo: Sadettin Incesu, Loma. yer karşısında ittifakla galip, 54 kilo: Erdem Güçlü, Haydi'ye ittifakla galip, 57 kilo: Fuat Yurtseven, Stenber ger'e ittifakla galip, 57 kilo: Orhan Tuj, Malbubaya abando ile galip, 67 kilo: Bayar Konak, Gaydop. le'ye nakavutla galip, 75 kilo: Gültekin Yalçmkaya, Şirman'a sayı ile galip. Atletizm pisti için çalışmalar ilerliyor Nihayet müstakil atletizm pi?ti dâvası halledilmektedir. Bundan bir sene önce bildirdiğimiz gibi Küçükçiftlik parkının alt kısmının Imar üdürlüğünce Bölgeye verilmesi uygun görülmüştür. Arsanın Beden Terbiyesine devri iş de yakında muameleye konacaktır. Bayındırhk Bakanhğı OEVLET SU İSLERİ GENEL 1 Midyat havalisinde açılan kuyular icın döviz temini ve ithalâtı tdaretnizce yapılmak üzere APA ve serbest döviz sahası memleketlerinden: Şartname No. Cinsi Tahmini bedeli 61/7K134 Dalgıç tulumbası 50.000. TL. (Submersible Putnp) fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 Teklifler 18 aralık 1961 pazartesi günü saat 17 ye kadar DSt Makine ve İkmal Dairesi Reisligi Satınalma Komisyonu Başkanhğına verilmjş veya gönderilmiş olaeaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez ve geciken teklifler nazarı itibara alınmaz. Telgrafla verilecek teklifler kabul edilmez. 3 îstekliler, firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir di lekçe ile dilekçelerinde şartname numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresi ile belirterek DSİ Makine ve îkmal Dairesi Reislifinden (DSİ Etlik Tesisleri Ankara) şartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. 4 Ödeme gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 5 Idare ihaleyl yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çogaltmakta "ferbesttir. (Basın 10856 A. 17257/7635) bpl ışık ^ az sarfiyat TL 9666/7631 YA$ASiNf 1000 Urî Kazandık EDISON Parti AMPULLERİ KAYIP Pasomu kaybettlm. Hükümsüzdür | Zapinn Kız Lifesi 37 No. lu | Maria loannidu Cıınıhunypt 764!? Devlet Ormatı İşletmcsi Bolu Miidürlüğünden No. lstıf reri lstif No. Miktarı Adet MJ Dm.3 145 189 171 194 206 220 231 85 119 181 134 119 131 102 111 110 109 96 107 43 74 42 60 53 40 85 64 39 126 69 43 16 147 13 8 3779 141.280 133.729 140.350 . 129.908 148.101 155.907 15.3.53?» 26 485 37.859 52,319 .46.618 39.520 35.605 33.816 39.752 43.847 34.301 32.849 40.374 34.712 49 644 29.766 42.572 39.921 28.709 43.570 36.280 20.799 66.999 3R.089 KONYALI'NIN Karacasu 1 BAKLAVA ÇEŞİTLERİ 10 622 11 623 nefistir 12 13 ********************************* 14 Faal 4343/7627 626 627 b28 623 Emvalin cins ve nev'i 1. Sn. N. B. Gök. Tom. 2. Sn. N. B. 2 Sn N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2 Sn. N. B. Düş. Vas.N. B. Çam To. Muh. bedel Lira K r ş . 282.50 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 150.00 150 00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 ' . 7,5 Temi. Lira Krş. 2993.37 2127.29 2232.62 2066.51 2355.92 2480.10 2442.42 297.96 425.91 588.59 524.45 444.60 400 56 380.43 447.21 493.28 570.60 546.44 671.92 566.50 R10.20 485.78 696.41 651.51 463.53 693.09 577.12 330.86 1065.79 605.90 374.18 770.51 167.81 1015.53 110.57 52.50 31.932 Jin K t S i P YOLIAVINIZ A5CIB4S» RtSMiNi Gıd rış Yüftlü Toptancı Tüccann nazarı dikkatine . i; : j: Yünlü mamullerimiz de fabrika fiatlariyle peşin ve kredili satışlara başlanılmıştır. Keyfiyet sayın müşterilerimize duyunılur ve ilgililerin Müessesemiz veya mağazalarımıza müracaatleri rica oluntır. r h"l| SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi (Basın 10985/7667) NİVEA ^ Isparta />s. Sat. A!. Kom. Bşk. lığından: 1. Isparta garnizonu ihtiyacı için müteahhit namına 84 ton kuru soean açık eksiltme üsulü ile satın alınacaktır. Bedeli 4fi2fW) lira. eeçici tpminatı 3.46:5 liradır. 2 Eksiltmesi 8 Arahk 1963 Cuma eünü saat 11,00 de yapJar=''tır. 3. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilir. (2310 Basın 10773/7633) fcorur; çünku fertctfaindeki EuceriJ sayesincle fesir eder. kullcnan sttTTrto İ voktfhr.1 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 16 18 19 32 33 34 35 36 38 39 Reklâmcıhk 2545/7655 Çaydurt 37 40 41 1 2 3 4 5 6 Elmalık 6 8 12 15 18 19 10 25 27 26 28 97 23.522 36,366 7.920 62.226 5.103 3.796 Î03B.253 2. Sn. N. B. Çam Tom. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. Gok. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. E. 2. Sn. N. B. 2. S n . N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. 2. S n . N. B. 2. S n . N. B. 1. Sn. N. B. 1. Sn. N. B. 2. Sn. N. B. Çam 1. Sn. N. B. 2. Sn. K. B. 221.80 221.80 221.80 217.60 217.60 217.60 217.60 217.60 217.60 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 Beytişebap jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından: 12 aralık 1961 salı günü saat 11.00 de 15000 kilo sığır etinin kapalı rarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Tahmini bedeli 55500 lira ve geçici teminatı 4025 lıradır. Şartnamesi Komisyonumuzda her gün ve Ankara'da, Van Jandarma Satınalma Komisyonunda görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza verilmelidir. (Basın 10852 A. 17233/7672) j 282.50 282.50 217.60 288.90 184.40 Toplam .. (KAPALI ZARF USULİLE MENKUL NÂL SATIŞI) İstanbul Defterdarlığından: 8150 lira muhammen bedelli 611.25 lira teminatlı Topkapı Müzesi Müdürlüğünde bulunan 2 adet motopomp ile at koşum takımı. 553 . 4182. 4110 lira muhammen bedelli 318.25 lira teminatlı Kartal Malte. pesi 2. nci Zırhlı Tugay Kumandanlığında bulunan tahminen 222 kilo hurda bakır ile 4000 çift yerli er fotini. (fazlasımn bedeli tahsil noksanı ahcıya iade edilecektir.) 553 . 4184 3741 lir a muhammen bedelli 280.58 lira teminatlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulunan 97 kalem eşya. 556 190. 3500 lira muhammen bedelli 262.50 lira teminatlı Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan 700 adet pence. re çerçevesi. (fazlasımn bedeli tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir.) 553 . 3927 3052.50 lira muhammen bedelli 229.94 lira teminatlı Eyüp 1 No. lu Askerî Dikimevi Müdürlüğünde bulunan 49 kalem dikiş ve çorap makinesi hurdaları ile 100 adet dönerli sandalye. 553 4166. 3000 lira muhammen bedelli 225 lira teminatlı aynı yerde bulunan tahminen 1000 kilo hurda dikiş ve çorap makine parçaları. (fazlasının bedeli tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir.) 553 . 4140. Yukanda yazılı menkul mallar 13/12/961 çarşamba günü saat 15.30 da Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle satılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı k a n u n u n târifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını mez kur tarihte en geç saat 14.30 a kadar komi'şyon Başkanhğına vermeleri. (Basın: 10316) . 7671 İL 36/7630 KONYALI'NIN BAKLAVA ÇEŞİTLERİ nefistir 1 Yukanda cins ve nev'i ve miktarı yazıh 36 parti orman emvali hîzalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttırmıya çıkarılmıştır. 2 Ihale 6/12/1961 tarihin"? rastlıyan çarşamba günü saat 14 te Bolu Belediyesi Evlenme Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Bu satısa ait şartname ve eb'at listeleri Balu Orman Başmüdürlüğü ile ANKARA, İSTANBUL, ADAPAZARI, DÜZCE, MUDURNU. GEREDE, KIZILCAHAMAM Işletme Müdürlüklerinde ve İşletmemiz Müdürlüğünde ve ilgili Bölge Şefliklerinde görülebilir. 4 Taliplerin belirli gün ve saatte şartnamede yazılı vesaikle birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. (Basın 10736/7639) 1 Renkli ve renksiz karipostalların bastırılması işi 2490 «syılı kanunun hükümleri dEhiIinde kapalı zarf usulü ile 20 ka.<=ım I9fi1 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konulr"'ijtur. 2 İşin keşif bedeli 52.500 lira olup geçici teminatı 4000 liradır. 3 İhalesi S 12 1961 cıımartesi eünü saat 10.00 da İstanbul Aıkeoloii Müzeleri Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafmdan yap!İ"'aktır. 4 Bu işe ait sartlasma ve sözleşme projesi İstanbul Arkeoloji Müzelerı Miidürlüğünden ve Ankara Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 5 Talinlerin teklif mektuplarını, bizzat basmış oldukları örnekler malî yçteılik hrlcesi ve Ticaret Odasına kayıtlı olriuklarım gösterir beleelerle yatıracakları leminat mektuplarını bir saat evvelindrn İhale Komisyonuna makbuz karşılığında iermfJTi lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmelerin ve telerafla yapılacak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. (Basın 10560 A. 17104/7632) l,m ,,|,,|, ,,,|,,,, ı ırıılııtıırııtıın ' Faal 4343/7628 ZAVAIU ZAVAUt KELEPİR LEBİDERYA ARSA Çiftehavuzlarda. 26000 metre, çamlık 25 m. denize cepheli âcilen satılacaktır. 22 74 74 Reklâmcılık 2340 765S | Merinos Yünlü Kumaş Satışı Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mamulü muhtelif tipte top ve parça kumaşlar, şartnamesine göre kapalı teklif suretiyle satılacaktır. • Tekliflerin en geç 5/12/961 salı eünü saat (16) ya kadar Müessesemizin' 3 üncü kat koridorundaki satış teklif kutusuna atılması ve şartnamesinin rrıüessesemiz yünlü şubesinden alınabileceği duyurulur. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi \ (Basın 10973 7669) | i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle