20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBÎYET tstanbnlon taribındekl mesaur zabıta vak'alan H ALİL Zabıtasımn Fatihteki | Tetkikler Düşünceler 1 ıııt§iııııııııınniMiıııııııiffiııııııııııııııııımnııııımnııııııııııi!iııııııiHmıuıııınimıııııııi!mıııı|ıııı HEM Umttulmaz bir det*s ençler arasında bir tartışmada hazır bulunuyordum. Hatırımda kaldıfrna jrBre hv tartışmanın konusn tarihi kadîmden bir bahisii. Gen;Ier beai hakem »eçmiçlerdi. Münakaşalarını sonuna kadar dinledim. Bitince fikrimi •eytenek n r t n Adem yolcuları Nâdir Nadi 1950«Uyarmalar» biYazan: Bir genç yeniçerinin gece yarısı az sona öldürülmüştü. Toledo âile 1990 arasında yazze nasıl bir degetirdiği mektupta şunlar yazılı si devlete karşı büyük ihânetleri dıfı ba«makaleleri virden g'eldiğimizi idi: (Ataturk llkeleri nin cezasmı, denâetde denkleri Her iki Mrtfıtı «a i o f n ı ve yanlıs helledifi, haktı veya hakanlatıyor ve bir «Rafaello!. Sadırâzamın zindanm Forsa HalMc elınde görmüşlerdi. Işığında Uyarmaaçıkladim, yanıldıkbakıma bu, bir ta su o4d«t* noktelar v«rdı. Bu yanlıslannı dayım ve her gün bir defa cellâlar) ismi altında Divânı Hürnâyun Alberto Bezir lari yerleti birer Mrer iıah ettitn, d«Jm tarsftan da belirttim. rih kitabına bendın karşısına çıkarılıyorum Toî^ gânı arata durşun, bir gün bir dlbir kitap haline etirmiş bulun bır yazdidır. Babası yeni devletın ziyor. Fakat eski. Deslı üsluplu. Taran»n»an birine »ensup bir gcnfin, vertlifim **kn»e o dolar bilmediğimiz duşmanlarımız ven çavu=u Galatadakı maktadır. Cenevız kurulmasına kalemıyle buvük hız birbirine girift haıjîselerin mug!ek zamanM mukafcclesinî SmrtSrn oldukça «nntoııyaeaiım. tarafmdan satılmış, fakat bizi ıh Konağtfta geldıgınde koca konağı Bugün hatıraları oek taze ol metler etmış bır şahsıyettır. Nadir hikâyelerını anlatan bır tarih kı Üstadım, demişti, siz de yanılıyersnnoz. Hattâ asıl yanıtan bar edenın Forsa olmadığım çok metruk görünce çaşırmış, haber duğu için hafızalanhlızda yaşıvan Nadi boyie bır çahsin oğlu oldu tabı değil, her sahifesinde genç «izsiniz. Bizi yetiştirmekle mükelle* «l«n bir evvelki necildir. Sckiz saat süreıı kobtrol iyi öğrendim. çünkü bu adamı be verd.ği hükümet erkanı da hayret son on gfeneyi, gelecek neslller bü İunu daıma hıseettırtnış. daima a bır yürpğın Vuruçlan ciuyulan taSic ne öğrettfnizse bftler onu öîr^ndik. Tanlı« varsc size aittîr, sırasında birçok esnaf ni Borguya çeken hâkiraler tanımı ler içinde kalmııtı. Toledolann tüh aydinlıgı ile bu kitapta bula isme lâyık bir evlât olarak kalmı» ze ve çalâk edalı bir tarih kıtabı. l.ıite *eşil. Çfinkü Sğretmediklerinizin çeg^nn Mt keodimtz arayor, alacağımız evraktan da hiç I îtalyaya kaçtıklarını hemen hep. cezalanrlırıldı tır. | caklardır. Boyle bir kitabı okuftıak rahat ve yıp bulmafa çaln»yoruz, a « a bo kadar olmyor iste! bahsedilmedi. Sordukları Ispanya sı ecnebi, pek azı d a Rum olan ! Bu yazılarda. hepsinde olduğu Yunus Nadi'hln, Cumhuriyet kolay oluyor. Yalnlz Nadir Nadı'Bu tarizin. bu haklı çıkısın mânası ç«k derîndi. IKSıtmkasa ile olan eski gizli islerimız l*»k ' , ^ „.„ Belediye zâbıtası ekıpleri, dun | 2ibı. sahsiyat yoktur. günlük dedi devrıne yaptığı hızmetler böylece nın yazılarında yehi kehmelere konusu olan bahiste her iki taraf da hetalı «Idnfnna f3re, dcı „j ı. • • . , I ?emt halkı da corememıştı. ivatlp Fatıh ilçesınde saat U den saat kodulara rastlanmıyor, bütün hâ kendmden sonra da evlâtlariyle çok ver venlmiştir. Bu itıyat, akııneU ki bu gençler topluİHfu aym bahsin baska baska birtr paryakmda hepımızı fecı bir âkibet [ R a f a e H o j ! e F o ^ s a H a l u b u f i r a r l beklemektedir. Bu mektubu bana 18 a kadar suren umumi kontrol diseler bazan «ert de olsa, daimaı devam etmış ve Nadir Nadi'nin cı bir üsiubu yer yer kostekliyor. çMinı yanlıs biliyorlârdı. Tinc demek olnyor ki, bir b*lirli koacıyan bir Yeniçeri ile gönderiyo. muhakkak ki pek ustahkh hazır larda bulunmuslardır. objektif bir görüşîe ele alınmıvtır. kalemınde Atatürkçuluk dâvası en Nadir Nadi'nin Osmanlı tarihıni atıda, her iki t«taf <ia yamndı. Yaonm yarı mSnevveri böyle rum ve bin altına pazarlık ettim, lamışlardı. Sandıkler gece yarı. İki Zabıta Müdür Muavini. 4 Nadir Nadi'nin kalemi, basın âle samiıhi müdafıini oulrauştur. nasıl mütalâa ettiğini ve o devirböyle yetisiyeritı. B* yaotn inMnlar ne zaman bir araya gelirbu parayı kendisine veriniz. Ben sından conra Halilin adamları t a . tktisat muraktbı ve S« zâblta me. mirr.izn'e On seneük snakaleleri ıhtlva e* le. Birinci Cumîıuriyeti ne sure»görOlanğu gündenberi! l»rse o zaman hir bütün münevv«r elaöileceklerdi. O g%n tarbir şey istemem çünkü elime geç rafmdan konaktan alınarak kale murunun ıştirakiyle yapılan bu muayyen fikırlerin ve prensiple! den bu kitapta Ataturk dâvasının le bağdaştırdığını ıvi bılmiyorum. miyecektır. Bir taş mahzende ot içinde bu iş için sureti mahsusa kontrollarda 757 esnaf ve muesse rin müdafaasını vapmıştır. Onun naq] yürekten duyulup müdafaa' tisma konusu olan tarih bahsin4eki triM bsfita bahislcrde de Yalnız dlkkatime çarpan b'.r nok yığını üstünde bir iç deau tie heda tutulmuş bir mahzene taıın. se teftişe tâbı tutulmuş. 185 mües için dun de, evvelsi gün de yazbilgileri yüzde elli, hatalan vüz*e eill ise hiç bir caman tam edıldiğıne şalıit oluyoruz. Kitabın ta bütün meFelelerımizi 1923 den men çınl çıplak bulunuyorum. K i mış, oradan da gun ağarınca bır sesenin Belediye kurallarına rıa. dıklarını eş bır kanaatın samimi ilk yazKi, Ezan. <on yazı da I?ık Itibaren mütalâa etmı? olmasıdır. raöttevver defil, Oelki ywı müı»vv«r bir «kain«s yazmiflar fiıdı, kalemi, mürekkebi de bin al sala yüklenerek kalyoha gbtürül yet ettıklerı gorulmüş. 333 yere ih eserleri olarak okuyoru*. heyetf yetişivorda. BB beycti yetfftim 4e birdlk, getıçlerin bir Adatn'dır. Bu ıkı makale arasinda | Ben Atatürk'ü ve yeni devrı ontın karşıhğı hayatını tehlikeye ko müştü. tar, 206 esnafa 1480 lıra tutarında evvelki nesil dedikleri bizler. Açık bır hakıkattir ki, son onıse butün bır devır \er almış, an dan ba^ka tıirlu anhyorum. Buyan bu genç temih etti. Ve yine Konağın kapısı resmi bir heyet para cezası uygulanrnış, 33 mues senenın en büyuk tiıücadelesı ba tıdemokratık kanunların çıkısı, A nuh uzun izahını vapmaktahsa. aBit kat {6* *wet «Ma eren «Runva Çocuk Kitapları Haftaondan ögrendim ki zavalh karde. tarafmdan kırıldı. Döfeme daya. sese hakkında da ceza zaptı tan sın sahasında olmustur. Fakat itl tatürk heykellerine vapılen ttsca» t\z dostum Faik Reçit Cnat'ın hasi> nin bendc canlanyivAığı bu Mttr», çok aeı bir ImkUcatîn ifasim tsak ile yeğenim Yakup da ma oldufu gibi duruyordu, fakat zım olunmuştur. raf etmeliyiz ki bütun kalemler. vuzler ba^ına karsı gırısılen haj tırasını nekietmeyi faydalı buludesidir. Vezir tarafından oidürülmüşler. her taraf dağınık idı, ortalığa üzer Diğer taraftan Belediye Zabıta. Nadir Nadi'nin uslubunda ve sami reketler, partiler arası münase yorum. Faık Reşit şövle anlattı: Zaman zaman eksifcliğinden şikâyet ettijimiz tım mflnevvrri dir ve Divanın cânileri takıp et lerindeki kıymetli parçalan sokül sı ekipleri temizhğe uymayan 196 mıyetinde olamamı^tır. betler ve ^aire hep bu kitaptadır. (Ben Maarif VTekıli Necati Bevin trfrrii «riM yeti$tir«nfyen. memlekete a*ıl M y f k taraM \«rdi^ini mesi bize karşı bir oyundur. Şim müş bftzı eşya dağılmıştı. Konağın şahsa açıkta gıda maddesi bulunfcu on sene içinde çok sert, ky Kalemi mahsus müdüru idim. Bır sırası geldikçe »ö.viediğimiz yarı müncvvert, ihmaiiJaizle. bî?âdi kendimi değil, sizleri kurtar bir soyguna, yağmaya uğadığı bel duran 50 esnafa. kayfî yere klâk. ncı. şahularla uğraşan dedikodu akşam Anknra Halkevinde bır top neliiiroizie. hattâ, çekinmeaen cSyHyebilirfz, kendi bllgisiıliğiliydi, fakat eoyanlar kimdi?.. Ko. s o n ç a U n 8 ?o f; ;re mayı aüşünüyorum. Ailemizin ha ıtelif cezalar yazıları da okuduk. Bunlara karçı ] lantıya gittık. Ataturk de oraday«nicie yetistiten, iste o bir evvelki neail «tedikteri Mclerie. zinesini bütün efrâdı ailemizin ü naktaki kırka yakın ınsan uygulamıştır. Bu arada yakala eski iktidann mukabelesi pek sert ; Ümit Yaşar Ankarada j dı ve Halkevinın Şark odasında oBtrdra de bir evvelki ncstlle, hu vâdide bir kıyaslama yaptı»erlerine taksim ederek yerlestir olur aa bu talanı mutlak bir sunan 26 dilenci de memleketlerine olmuş ve basın büyük bir baskıya ÎS> kasım 1961 cumartesı guturuyordu. Vekillerîe, bazı kufrm laman, hatarmz göıötndc daha b«yüy»r, • neı4l «tevleçiyor, ve bir gemi tutarak en yakın Ital kılt içinde karsılardı?.. Konak mah sevkedilmişlerdir. nü saat 1419 arası, Sakarya mandanlarla orada otururken nömaruz kalmiftır. bic on«n yanında efice kalıvoraz. y»n limanma kaçmaya bakınız. zenlerine vannca aranırken, her | caddesi Bilgı Kitabevınde kibetçi yaverı kendisine bir sifre Nadir Nadi'nin sert de olsa, bu Siir kıymetli eşyalarımızı da idi kapının açılıçında, o kapılan açan ıaplarını imzalayacaktır. Dünya Çvcak Kitapları Haftası minftsefcetiyle yapılan hazırtelgraf getirdi, Ataturk telgrafı oobjektif makalelerden dolayı bır cesaretle Denizcilik Bankası tersaneleCumhurijet 7646 ağırlıklanmız gibi, gemiye yükleye lar, üst uste yığılmış lıklar ara&ında kitap köşeletihi dicünâyaram. kudu yuüu cıddileşti. Sonra kentakibe uğradığım hatırlamıyorum. bilirsin. Zindan felâket. Arkadasım karçılaçacaklannı sanmıçlardı, fa dısine dikkatle bakaniara dönup rindeki faalîyet Başka ncınleketlerde. hiyle rünlerde, analar. Mhalar. Ç o Nadir Nadi genç fakat ' köfclü genç ve güzel bir Iranh var, bu kat konak tâkinleri en küçük bir izeh etti. Kâbi! Buyük e'.çimizden Denizcilik BankaiH elinde mevruklenn kendileri ^öı alıcı vt raft **l«iırne« kltanlar arasında ız bırakmadan sır olmuşlardı. Sar cut tanker filosunu takviye mak. «telikanlı <a tran Şahını n casusu j «elen bır telgraf Afsanistanda ilıbir ayn seçi giiç!ü»ü çekfrl«r. Rikînı de kentffmfee e*re KSÇIÜUelarak buraya atılmıştır, zavalhya nıçlar arandı, bahçenin muhtelif sadiyle kendi tersanelerinde 1200 tilâl olmuş. Amanullah Han kac lerimiz var. Kötü bjskı. kötü dlzgi ve kötü mündericat «r««<nda, çok eziyet ediyorlar ve gözümürı yerleri kazıldı, hiçbir şey buluna. tonluk bir tanker injasını karar. rms. O buraya jreîd!. ink'.lâp'.arırrıhir fc?.ç tanrcik iyiyi «eomtk. zı ?ördü ve begendı. Afç?nitaidf! önütıde türlü hakaret ve tecavüze madı. laştırmıstır. Omrümüz, her bahiste. baıkalanna imrcnmekle mi geçecek, bun'.arı tatbik etmek ist^di. Fakat mâruz kahyor. Bundan b!r sene Diğer taraftan Şehir Hatları t s . Yalnız bir ser nazan dikkati cel yârabbi! Reklâmcüık 2842 7652 olarradı. olamazdı. Bİ7İm inkı'.âp evvel bir kere daha yakalanmış ve betti. Konağın üç muazzam «örai lptmesı, 60 otomobil alabilecek ye Hamdi VAROĞLÜ hareketlerımizın yüz senelık bir ma | Forsa Haîil admda bir adam tara nesinin içi yığın yığm kâğıt yanı nı araba vapurunu şubat ayı için. Eİsi vardır. Otıun için muvaffak o\' fından yüz altın karşıhğı zindan ğı ile doluydu, belli idi ki bu ocak de servise koyacaktıc. duk ) daft kaçmlmıs. Bu Forsa Halil bi larda en az bir koca sandık dolusu Cağaloğlunda cereyan zira Hiâhud armatör olacaktır. Bu evrak yakılmak suretiyle yok edil Ataturk. tarıhe inanıyordu. Nekesilecek müthiş adamı hemen git gör, gemek istenmiçti; bunlar ne olabilir. rcden geldifımızi ve bunun kuv Istanbul Barosuna mensup avukatlar için bir Rozet yapmüerlnden birini kirala, n« kadar di?.. Bugün saat 1 ile 13 arasında 2 vetin* tn ivi takdir eden bir devtırılacaktır. para siterse ver, ailemizin halâsı Cağaloğlu Türkocağı caddesinde Bütün kftğıt yamklan ocaklardan let adamıydı. Baroya mensubiyeti belirtecek cihetleri estetik imkânlarla lçin her fedakârhğı yap. Armatör cereyan kesilecektır. Buna sebep 961/273 Ataturk, bir büyük milletten ve bağdaftıracak bir projenin hazırlanması müsabakaya çıkarılmıştır. le b«eim halasım için de pazarlı. çekildi ve dikkatle arastırıldı ve 112 sayıh muhavvile merkezine medeniyetten geldiğı için. icraatı ğa girişebilirsln. TJnutma kl ıfleni. içlerinde ancak kısmen yanmıç bir yeni hatların bağlanmasıdır. 1 ocak 1962 ye kadar hazırlanan profelerin Behçekapt İstanbul 10 uncu tcra Memurlugunda $uyuun izalesi sure. başanlı olmustur Onu takîlde kalze düşen yılana «anlır. Benim için kaç parça bulundu. Uzerlerindeki Liman Hanında Baro Umumî Kâtibine teslim edilmesi rica ti\le satılmasına mahkemece karar veriltniş olan Eminönu kaSümerbank mamulicrindett kışanlar. onun dehas«ndan mahrum du» edlniz. îmza: Alberto dö Toyazılar Frenk yaztsı, ttalyanca, îs zasının î?*hzadebav s#mtinde ve tstahbul Belediye Sarayı karşı. olunur. tenzilât panyolca idı, Divânı Hümâyun teroldukları kadar omın dayahdığı ledo.» «mda Kemal Pa*a mahalle«nin Gençturk Caddesi ile 18 sekban. Jüri tarafınden tefrik ve idare heyetince kabul edilecek büyük tarihten de mahrum oldukcümanlarına verildi. Kopük kopuk Sümerbank bır kı»ım mamulle. lar sokağinın birlfştıği koşede kâgir altında ıkı dükkânı olan proje sahıbine (1000) lira ödenecektir. tlân olunur. ları için hareketleri muvaffak olacümlelerden bir mânâ çıkabildi: rinde tenzilât yapmak için etütler kapının üzerinde Aylan apartmanı yazılı 72, 72/A, 72/B kapı sayı. O sabah katip Rsfaello Forsa Ha Cumhuriyet 7645 mamıştır. cSon mâlumata teşekkur ederiz.. Si yapmaktadır. lı 928 ada. 42 parselde kayıth tam kâgir apartmanın tamamı lil Ağaya koştu. Armatörün iste. Butün bunlprdan sonra son sözü ze şu kadar bin florin gönderıldi, Tenzilât i!k hamlede pamukluİstanbul Sultanahmette Adliye Sarayı içinde zemin kattaki gay* diği kaçırma bedeli hiç müna. yine UyarmalaTa getiriyorum. Nahaşmetlu tspanya Kıralı .. tersane. Urda yapılacaktır. Pazen fıyatian rimenkâl satıç mahallinde 15.12961 tarihinde cuma günu saat kasa edilraeden Toledo âHesince dir Nadi, bilhassa gelecek nesilleyi dâimi bir şekılde tecessüs ettirdi bu günlerde 396 kuruetan 370 ku. 16.17 de pçık arttırma ile satılecaktır. kabul edüdi ve bir geee sonra da re ve gelecek devlet adamlanna ünu... Don Pedro'nun Tersâne Zin ruşa indirilecektir. Toledolar üzerlerinde muazzam Eminiinü kazasınm Şehtadebaşında ve İstanbul Belediye S a . zerinde dikkatle duracaklan bir bir harfne ile Bâli Kapta n kalyon danından kaçırılması idı .. istedığu Tütün ihracatı rayı kaısifinda Kemslpasa mahallesinin, Gençtürfe Caddesiyle kitap hazırlamıştır. lanndan blrine girdiler ve gemi niz kuvvetli zehiri diğer şarap şışe Mevsim başından 1 kasıma ka. ' 5 18 Sekbanlar sokağinın birleçtiSi kösede kâin, altında iki dükAsaiıda kota sıra numaraları vazıh maddelerden Odamızda lerinden ayırt etmek... sarayla olan Alâkahlar bu kitaptan, gereken nin arnbarında eşyâ denkleri arka dar geçen devre içinde muhtelif t kânı olan kapısı üzerinde AYLAN APARTMANI yazılı 72 72'A. mevcut bakiye miktarlan 3 üncü kat koridorundaki İ16n tahta dersleri ve ibretl aürlarsa, hatalar sında gizlendiler. Kalyon dört bu sıkı temâsınır... Bunlar her halde memleketlere 4.580 ton tufün ihraç 72/B kapı sayılı, tam kâgir apartmandır. Elektrik, su, havagazı lanna ilsak edilmiş olup. bundan sonra tahassül «decek bakive tuccar mektublan değildı. Hele bır tekerrur etmez. çuk ay Süren bif sefer yaptı, Mo. edilmiş ve mukabilinde 3 mılyon , tesisatı Vırdtr. ÜmumiyetJe düz sivalı olup birinci kattan itiba' miktarlan da avnı verlere asılmıs olacaktır. r» Yarımadası «ularına kadar in mektubu ateş, çok buyük bir vaka 200 bin dolar doviz sağlanmıştır. ' ren her iki cepheye çıkması bulunan ve yanlannda balkonları Bu maddelerden vaki tahsis taleplerinin J0 KABIM 19«1 di, fakat'îtalyaya doğru Mataban yı aydınlatsın diye sanki kasten îhracatın yarısından fazlası do. ' olan motifler murç sıvalıdır. Arka cephede her katta, boydan PEUŞEMBE GÜNÜ AKSAMINA KADAR kabul edilecegi hu yakmamıştı: «Mehmet Paşayı vu. Burnunu geçmedı, Kiklad ve ls lar sahasına yapılmıştır. TEŞEKKfiR boya balkonları vardır. Ahsap demir aksam yaglıboyalı, katla. susu önemle tebliğ olunur. porad adaları arasında dolaçarak ran ve adamınız olan meezub derra çıkılan merdiven basamakları demir parmakhk korkuluklu Ticaret Odası seçimleri Yargıtay 3 üneü Ceza Dairesi 1. 2. 6, 10, 12. 17, 18, 19. 20, 23. 24, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 43. Rodosa uğradı, Bodruma uğradı, vişi n Vezîrin adamları tarafmdan mozaikdir. Zemin kat pencereleri demir parmaklıkhdır. Baçkanı Siym 44. 46, 47, 48, 57, 59. 60, 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 73. 75, 76, derhal parçalanması muhakkak ki Süresını doldurmuş bulunan Is. îzmire uğradı, Midilliye uğardı, Gençturk Caddesinin tevsıi ve indirimi dolayısiyle binanın 82. 84. 8S, 88, 6ü, 96, 96. 103. 104. 105. 119, 121. 122, 123, 124. 126, 127, bir lutfi ilâhidir monsenyör. Onun tanbul Ticaret Odası Meclis DivaTEVFtK DtNÇEL'in Istanbula döncü. bodrum katı ıtemin kat seviyesine iniirilmiştir. 18 Sekbanlar 134, 135, 136. 137, 139, 142, 143, 144. 151. 159. l«0. 162, 1S5. 166, 167. vefntı dolayıslyle taıiyetleHn! ölümü ile Süveyş Kanalı meselesi nı ile Yonetim Kuruluna üye se. sokağı yüzü duvarlı oiup, bahçede akasya ağacı vardır. Geminin bu teferine Forsa Ha artık tamamen, h'ç olmazsa bir çimi bugün öglede sonra yapıla168, 173, 174, 175, 178, 177. IV», 181. 185, 181, 188, 206. bildiren ve alâkalannı esir£°n Zemiı kat: Apartmanın arka cephesindeki bahçeden tek lil Ağa da bizzat istirak etmişti, asır tahakkuk etmiyecektir. Sâde. caktır. mlyen dost, aVraba ve arkadr.ç(Basın 11020/7676) kath demit kapıdan girilen antre üzerine iki oda eemlni karo. larindnn tıçekkOrlerimlıin kaToledolar gemiye o kadar gizli ce bu muvaffakiyet, sizi tarihimi. Seçimlerin hararetli geçeceği bulünfi rica e i e m . mozaik döşeîl tekneli sibit tezgâhh mutfak temini karomozaik ahnmışlardı ki bunu ancak iki sâzin büyük simaları arasında kay. anlaşılmaktadır. Eşl. ÇocUklan. Kardeşi doşeil termo«ifonlu mertner kurnalı, lavabolu hamam ve aydık adamı, Demirkıran ile Altıpar dedecektir.» ve Yeğenleri Formika v e bilumum marangoz işleri için ! rıc a W.C. dir. ayda (130) liraya Ahmet Vfcrolytı kiracı olduğu mak biliyordu, iki müthiş cellâd (Arkan var) Kasım 24 Cemaziyelâhır 15 Cumhuriyet T649 | söylenllml'tir. da patronları ile beraber gemide J 72 A. 72'B sayılı iki dükkân: önleri sürgiilfi demir kepenkli idüer. Her birinln içinde büyüklü • ahşap camekahlı, leminleri karomozaik döşelidir. Ayda (140) küçüklü kırk kadar sandık gemi. Sağlam ve zari' plâstik güğümlerde ! liraya Sadettin Dirln ve Mehmet Esmer kiracıdır. nin ambarına Yenıkapı Konağının TEŞEKKUR İthalâtçısı İSAK ÇAKEM ve EKİCO HIKŞ Koll Sti. MEVLİT î 72 kapı sayılı apartman: Sokaktan beş moeaik basamakla hamal kılığma girtniş adamları ta V . ] 6 5 8 1 2 . Ü O ı l 4 3 O Kİ.44 18 2 1 ! 5 . Î 4 Çiçekpazan Mermerci Han No: 21/5 İstanbul. Tel: 22 52 12 j çıkılan, çift konatlı demir kapıdan girilen, zemitıi karomozaik VefaUyle bizleri telâfiM imrafından taşınmıştı ve içindekileBOyük ksybımiî kereete tacirı kânsız ronsuz acılara garkeden İL 199 7662 î döçeli antreden mozaik merdıvenle inilen zemin kat seviyesin. re, Italya sulanna girinceye kadar E . ] 2 . 1 3 7 . ! « ı 9 . 4 5 1 2 . 0 0 | 1 3 6 12 1 4 ŞERAFETTtN çok »evgiü annemiz ve kıy| de iki göz kömörlük olüp, antreden mozaik merdivenle çıkılan sandıklarından çıkmamaları bil. meül aile bUyfltümüî zemıni katomotafk <16ı«ll, Inerdiven başını n tava'nı kartonpiyer hassa tembih edilmişti. DemirkıKARSAN'ın EMtNE İSMET KEYMEN tezyinatlıdır. Merdiven altında iki göz kömürlüğü vardır. ran ile Altıparmafe meş'utn vazife vefatının kırkıncı gününe t«ıaHanımefendinin 2 No. lu daire: Birinci kat: Zemini karomozaik doşeli antre, lerini o kadar hünerle yaptılar ki, düf eden yarınkı cumartesi cenazesine bizzat g«lmek, çehol üzerine içiçe geçilebllen dört oda, zemini karo döşeli kori. Toledolardan hiçbiri diğerinin âki günü öğle namazını mütaakıp lenk göndermek. evlmize ve Aksaray Valide Camli Çerifindor üzeıine, evlye, tekneli altı doUplı sâbit tezgahlı mutfak betinden haberdar olmadan kendi vazıhenemlze teşrif etmek, mek de okunacak Mevlidı Serife içinde kıler, lavabolu alaturka W.C. ve zemini karo duvarları sandığırun içinde boğuldular, çı. tup, telgraf ve telefonla acılaabraba. d<wt ve a n u edenlerin fayan? kaplamah emaye tekneli lavabo termosifonlu dus terti. rıl çıplak soyulan cesedler de, amızı paylaşmak Ifttfund" bulubuyurmalan rica rlunur. batlı banyo dairesidir. Ayda (135) liraya Ibrahim Tosun kiracıdır. yaklarına bağlanan ağır taş veya nan muhterem akraba, eş dost Aılesi îkinri kat: Zemini karo döseli. antre hol üzerine beş oda demlrlerle, her gece yarısından ve arkadaşlara ayn a.vn mukaÎL. 2C! 7659 beleve »eessürümüz mânt oldubirinci knttakınin aynı evsafta mutfak. banyo W.C. dir Hissedar »onra bir kaçı, denize atıldılar. fiundan teçekkUrierlmUl slenen Fatma Nebahat Berksünün işgâlindedir. Alberto Bezirgâna gelitıce, Yeni arzeyleriz. Üçüncü kat: tki dairedir. Ön daire: Zemini karo döseli, antre kapu Konağım n mahzeninde ken. ÇocukJan: Gevher Keymen, hol üzerine iki oda zemini karo döşeli eviye tekne ve tezgâhh disini hakikaten Sadırâzam zinda TEŞEKKUR Sühî Kejinen. Iklil Keyınen, mutfak lavabo duvarları fayans kaplamalı alaturka W.C. dır. nında zannetmışti, felâket arkadaDimadr Mükerrem Keymen Hayli ileılemiş bır prostat hasAyda (140) liraya Enver tştever kiracıdır. fi bildiğı îranlı ise mâhud Kan. ve Gellni: Şebnem Keymen talığından ameliyat edilmek Arka daire: Zemini karo döşeli antre ve koridor üzerine Cunıhuriyet 7M2 üıere yattıgım TEŞVİKÎYE dehar Şehzâdesi idi. Rafaelloya SAÛLIK EVÎNDE tâbl tutu!iki oda birinci kattakinin »ynı evsafta mutfak banyo W.C. dir. hUâr eden mektubunu yazdıktan Paal tttt/7«26 duâum muntazam ve bilgili ^yda 105 liraya Nizamettin Karaaliojlu kiracıdır. bakım ve gördügüm ibtimamÇatı katı: Bu katın ön ve yanları umumiyetle balkon olup dan. keza sahj^n göiıterdigl ^uiMiııııııiHiıııınıııııııınnıııııınııııııiiiııijıııiHimiHiııııımııınıııiNiiHiıiMiııııuıııııımıııuıiiiıiHiııııııııınıııımmıııııım antre üzerine üc »>da mutfak lavabolu V/.C. termosifonlu alailgî ve ıtinadan dolayı hastane franga kuvetli W.C. ve kömürlük buîunduğu ve ayda (120) li. KDEBİ ROMAN1MIZ: « ki. Amerikalı doatlftrı deyince.. = Tesil bir karanlık içindeki jahin ve Bafhekımi raya Adnanın kiracı olduğu snylcr.ilmiştir. Şa Amerikan erkeklerinin ger = bahçe, güneşte âdeta terlemiş Dr. OSMAN Beye lm;ır durutnu: İstanbul Belediyesi Imar Müdürlüğünün mermer basamaklar, mavi b«çekten misli yoktu dünyada. = bu cetin »meliyatı büyük bir 28/3/1981 tarih, 1593 sayılı imar krokisinde işaret edildiği üzeyalı camekânlı kapı, bir kena Kadınlarına jelince... Aman ca = hazakat ve muv.ıffakıyetle re. program dısında iskin sahaeında ve 40 rskımda bulunan ra kıvrılıp kalmış tenbel kırnım onlara neydi kadınlann = bu yerde bitişik nizamda 1J.50 metre yüksekliğinde imar ' istı. mızı su hortomn, ı a ba sanki Operatör Dr. ALİ EŞREF danî 8«t«k, ukalî bakıslı, bil E kametine çekilerek, çatı katı yapılmamak şartiyle, krokiye g o . derin bir uyku ıçindeydiler. Be>e hastanede bulur>dugum hassa bir Anadoluiu mutaassıp E müddetçe yakın alâkalarını re tarah kısımdâ insaat yapılabileeeği bildirilmiştir. Hanımefendi bötün bunlan nkMaba kadını kadar mahafaza = e»irg»miy«n Dr. Sabahat HaYüzolcüsü: Küdastronun Ü 8 ada. 42 parsel sayılı tesbitine 2 yandırmak istemenni$çesine, yı ktrdılar. = ıum ve Dr. Suna hanım'.ıra kel*n derisi zarif iskarpinlerinin göre (18010) mî olup, (llî.Oü) m2 üzerinde inşaat vardır geri Bcnim Tcmson'am yetiyor Okuma yazma biliyor, duvar za fedakârane hUrtıetleri ve TorEunluktan bitik haldeydi nu bizim Zerrin mutlaka tanır. uçlarına battrak merdivenleri kalan arkada bahçedir. bana aekertm.. E emekîeriyle bu kıymetli ırüostası oluvor. Babasıvia kardeş teııç kadın. Akıatn köske hayli Lçaktan iner inmez hemen Zercıktı. Zile bastı. Zil sesi derinDçgeri: Oayrimenkulün buîunduğu yerin şerefıne. bugunku Cffinenin gerçek bir şü» ve telerinl getirlivor. Ğeliyorlar. Evli mi? E eeç dönmiiştü, sonra da uykurinlere jider, hem bu kadın lerde yankılar yaptı. N'eden s«n durumuna. alım ve »atım piyasasın» gore. arsa ve binasının ta. •elli yurdu olmuına yardım llavdarpaş»da karsılıyor onlava geçebilmek için iki Belloid hakkında bilgi alınm. hem de ra kapı açıldı: fok eutım. E mamına (750.000) yediyüz ellibin lir a değer biçilmi» olduğunu eden hemslre hanımlara ve bürı. Sonra vapura götörüp binhapı almıştı. l'ykuva seçtiği sı bir kaç saat dinlenirim.» tün personele samimi tesekkür natık rapor tanzim ve imza edildi. Ta» E Oooo... sen ha??? diriyor Kardeşlerinin dili tura saat ikiye geliyordu. Şn apve minnettarlısrımı bildtrmeyl Düşündüğü gibi, nçaktan inIşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi dairemızdeki üân Dur bak, bir dakika! E Genç kadın kahkahalar içintulmu» gibi. Bakısıvorlar. Kotal adara bir haftadır Bakanlıkkaçınılmaz b!r borç savmaktadi, eski hovardahk yıllanmn tahtasında herkesin görebilmesi için 29.11.961 tarıhinden itibaren Yttksek topuklu «arif beyaz E de Zerrinciğinin boynuna sanloanutı kocaman acilmıs (özlejım. X*za sılıhsttrr.le ügılenen larda boy getdireceğine şu isi caıı ciğer arkadası Zerrin'lere açıktar. Arttırm.ıva ittirak edeceklerin muhammen kıvmetin terlikleri flıerinde bir tüy ha E dı: rivle. Hele «Avı! desinler. «A koparsavdı da, hiç sevmediği. akraba ve dostlara teşekkürleCl gidecekti ki, kocası! o 7.5 nıspetinde pey akçesi veva milli bir bankamn temınat mekrlml araedertm. yılara hele ayılara!» Hiç beklemiyordun defil fifllŞiyle odalardan birine gir E ürktüğü Ankaraya kadar onu Kancığım hoş geldin! tubunu «îıtıı tarıhinden evvel vermeleri ve ikametgâh bvliesi di. lçerde çekmeceler çekiliu S Mnrteıa Emiray mi? • .vormasaydı! Bir tatil ?ünü KastamonuluyTepeci attı. ibraz etmeleri taruridir. tpotek sahibi alaeaklılarla diğer a'â. Halı tüeearı tlldikttn. bir yerlerde kâgıtlar Ş la Sirkeci'den geçivorlardı. Kra Nerden bekliyeyim sekeAUşam, Jujn'lardaki **n Cs Bir hafta, koca bir hafta Cumhurivet 7641 kadarHrın ve irtıfak hakkı sahiplerinin gayrimenkul uzerinçabuk çabuk karıştırıldıktan E vatlılar «Avıiara hrle ayılara!» rim? Şeytanın aklına çelir mi? retmeni batırladı. 1yi ki kadınboy gczdirdin de bir işi kopadeki haklennı faiz ve masrafe dair iddialannı Uân tarıhinden sonra, gittiji gibi geldi: 2 diyp lakılmıslardı da Kastamo la uzun uzun tartısmıya girmeAnkaranın ö*Ieye doğru güramadın öyle mi? evvel 15 gün içinde evrakı müsbitelcri ile birlikte memuri\e. Bak: E nulu dormuıı, övle laflar sövlrneşi altında tennel tenbel uyuk miştî. Girişebilirdi belki dc. Bozuk şiveli diliyle bir takım timize bildirmeleri icabeder. aksi halde hakları Upn sıciliy'.e ınısti ki, kravstlılar ausa kallıyan kırmızı <iremitli damlar, Juju olmasa hîliyle gireeeklerZarif gümüş çcrçevesi için E mazeretler, sağa sola tükrük sâbit olmadıkça satış bedelinin paylajmBsından hiric kalırlar mmlardı. Kastamolanu giht ağaç kalabalıkları, mermer nıer di. Kadının tern ters, aksi aksi saçarak bir şcyler anlatmağa den gözlerinin »kıyla bakan, ^ Nüshası 23 Kuruş tâyin edilen znmanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonvoktu. Bilgili. di dr oğlan. Kradivenler filân ladınların çığUflarma. imâlı liflartna ınsaçalışmalar... kalın dudaklı bir tenci erdi. 5 Türkiye Harld ra en çok «rttırana ihale edilir. Anc&k arttırma bedeli muharr. vathlara efendi «ihl karçılık lıklarıyla uyanmışlardı. Can cak mıydı? tlk kocaıının catna Teter yeter, dedi. Elimi yü Kabnmal müteahhidin hanı ^ Lira Kr. Lira Kr. men kıymetinin »» 75 ini bulmazsa en cok arttıranm taahhudu vermiş vıldırmısü. Kitap okusıkıntısıyla ters ters bakıyornını açacaktı çok çok. Açıın. zümü tükrükle vıkadın. Bana mı: bâki kalmak üzere arltırma 10 gün daha temdit edilir. ve onunvnrdu da ondan. Kitap okumak lardı sanki. Ama eski dostların 150.00 Ne olmuş? İhtiyar, nkalfi, »ar7S.09 Senelik bak, ben şimdi doğru Zerrincu 25.12.961 pazartesl günü aynı yer ve s?atte yapılacak ve en A a dedi. E fibi var mıvdı? Adam kitnp o80.00 umuruııda bile değildi bu. Ca« ayhk sak kocaaına boynnt boynuz lere gidivorum. öğleden sonra çok arttırana ihale edilecektir. (t.l.K. Madde 123) 44.00 2S.00 kud'ikca hilıisı artivor. büsisi 3 ayhk Onn ytsırtan, sevgilisinin zen Ş mekânlı kapı dışarının uykulu üstüııe taktırmıştı, cvet. Canı Bakanlıklarda beni bekle! Gavrimenkul kendısine ihale edilen kimse dprhal veya ve. n ve Yayan arttıkca kitao okuvş>« (elivor öfkesine kapandı. Içerisi koyu saî olsundu. elbette taktırırdı. ci olması değil, Zerrin'in bu ye E 1yi ama karıcığım. . Cumhuriyet Matbaacılık ve rilen .nüddet içinde ihgle bedellni vermezse ihale kararı feshoiu. divot'du Ka«tamonu!ıı. Su oku Koca olsaydı da zaptetseydi kagülgeli, serindi, Adı gihi altın ni sevgillsinden haberli olma E Gazeteoilik Türk Anonim Şirketl Eeeh, yorçnnlaktan imanarak kendisinden evvel en yukgek teklıfte bulunan kımse arz. mavı bir h;!!fse o da Kastamo rısını. ialnıı, so sarı dğretmen.. sarısı saçları biçudllerle topmasıydı. E Cagaloğhı Halkpvı Sokak No. 3941 ınm şevriyor.. Taksi! etmış olduğu bedelle almaya razı olurs a ona, razı olmaz veya nnlu gibi. H".ba<ıı\la kardaülalanmıs başı, bembeyaz gerdanı, Sahi. ne diye aklctmcmisti han Geçen ay tanıştık daha şe Z Sahibi Siyah, pınl pırıl bir Cadilbulunmazsa hemen yedı gun muddetle arttırma>a çıkarılıp en nna hele «Avılara hcle ayılagi oliulda öğretmenlik yapiıSıkerim. ~ lak'tı taksi. Kibar bir şoför. A usul boyu, kalın ama zarif kolNÂZİMt: NADİ çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçpn ra!» deaınler. Kastamonnltı nıları... Salonun bahceye açılan nıî Istanbnla dSniişte ingallah. Göz kırptı: E rabaya KirdiY»n işlerinı fiilen ıdare eden gıl? BelliveeeU. hem de bclliyegunler içirı % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayr;ca penceresine memnunlukla gitJnjn'dan Strcnfrdi. Pis, kok Rahçelievler! Nasıl? E MMUI MOdür cek okuma yazmayı! hükme hacet kahnaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil oluti, yesil paneuru itti. Salona mus kan. Ankara'dauberi kilo Bütün Zenciler gibi. Istanbul'an Levenflne pek VECDİ KIZlLDEMtR nur. (Madde 133.) ııemli ormanlann scrin yeşili altnısım. Derdin dibi. Sana ne? Kazmasına davanıp (îoğrııldu Pratts ne oldu? E henziyen Bahçelitvler'in taril Gosterıien gunde arttırmaya i*tirak edenler «rttırma ?art doldu bir anda sanki. Gazetemıze gdndertlen vazılaı ko*u hir sıra havaya baktı. Bir u Mesele o defil, « . betıi kıskan Ohoo. E duvarlardan ta«mıs a|»c. yapnamesini okumuş ve luzumlu mâlumatı almış ve bunlnrı tamamen dı. Adam ol da stn de nıevlii «,ak Kidivordu. Utanbnlan toa *a beyefendi? = nulsun, konulmacın i»de edllmez. rak kalabalığı jcsilindeki rabal E şekerim, anlat bakalıın tllnlardan memlivrt kabul olunmaz. kabul ermıs ad ve itibar olunur. Ttllâliye resmi ve ihale pullan tut, para sahibi ol. Hcs knruşduman eiü^lerlnın maviliklerinGüldü. ZZ sessizlik arasından geçerek vesimdl! * ve tescil masraflan alıcıya aittır. Yukarıda gosteriien gayriluk bir öğretmensiıı. Ju.ju'larie gri bir uçuMu halindcvdi. rilen adresin bahçe kapısı önün Beyefendi Vekillik pesin E Aralarındaki carif cigara isAbone ve Uân ı^leri İçin. zarfın menkulün ışbu liân ve gösterilen arttırma şartnamesi daıresin. rın salorıu sana g5re mi? Neydi Bir Vavkant. Ankara'va ucude duran Cadiüac taksi, yorde. Başbakanın yanmdan arrıl ~ dstünv «Abono» veya «llân Servisi» kcmlesinln fizerinde Amerikaıı o sırtındaki poplin Iâciveıt? de satıiacağı ve daha faıla mâlümat almak ısteyenlerın 960/31 vor. Kabzımal milteahhit Hti ?nn ama gene de iştah verici dığı yok! = lcaydının konması lazımdıt Cool paketleri, Zerrin hanıma Ben sana gösteririm. Dur, sahi dosya numarasiyle dairemue müracaat etmelerı ilan olunur. sevin KorkmaıçH'in hanımını müsteruini bırakıp, efendi bir Amerikalı dostlan bel bol getî Olacak mı? S bende de hiç ıkıl kalmadı. Bu(Baıın: 10795) . 7640 BU GAZETB BASLN götürüvordu. sinirlilikle çekti gitti. rtyerlardı ama kullanmıyordo (Arkası var) S YASAS1NA UYMAVİ ETMİŞTÎR. İEKK"' Bir kitabın düşündürdükleri r Naluk Y. Şehsuvaroglu w n tr4«« Ira 1^I««1^A ^T^t^ın lfıe^n n<iffi1 • . v^ ZAVAUf NBCĞETSSS& ROZET MÜSABAKASI J fîayrimenkul Satış Ilânı İSTANBUL SANAYI PLÂSTÎK TUTKAL Avrupanın Onder Havavolu CUMHURİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle