16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24Kaam 1961 CUMHURİYET DÜNTA uçak düştö, 52 kişi öldü HJI B ERLE R İ \r BİR DAKİKA: ımıiiiıııujıııjjuümıııııı NewYork Valisinin oğhınun hayatmdan ümit kesildi Dünkfi gazetelerde okudufeumuıs göre, Başbakanlık ve Bakanlıklar, bütün gün tebrik Için ani bir hikâye vardır: Bcş gelip gidenlerle, dolmus, tasköre fili tarif ettirmişler. raıs. Tabiî birbirini tutmamıj. Dogrndur. Biz de Ankarada Bu fıkra bizdeki müsahitbulnnsaydık, hlç süpheslz, bir lerin tam hikâyesidir. Her ıçtınıai, eoğu dostorauz olan, üstatları iktisadî ve siyasi hâdisede işi biitebrikte knsnr etmezdik. . Bir çoklarımız için bu yeni ke hazır değildir. Bunlann imali bir 8 M Paulo (Brezilya), 23 (A.P.) Fakat, arada, bir nokta var. lime, daha doğrusu mefhum, ma çok işçiîere yeni ış sahaları aça yültüp bir felsefesini yapmak hü Bir Arjantin tepkili Comet yolTebrike gidenler söylüyorlar mı kineleşme ve böylece işçilerin, ye caktır. Bu makinelerin bakımı ve nerinden keııdinıizi bir türlü alıkocu uçağı bugün Viracopos hava ayamavız. Böyle olunca dertlerimibilmiyonız ama, Bakanlantnız rinı makinelere terkedecekleri tnâ j işler halde tutulması güçtür ve lamndan kalktıktan fcısa bir müdşimdiden çünlük birer «not def ] nasına geliyor. Bu >üzden de müt bir çok mütehsssıs işçiye ihtiyaç zc çare bulmakta zorluk çekeriz. det sonra infilâk ederek düşmüş, Halbuki hâdiselerin çoju basit seteri» tntmaya başlasalar, fena hiş bir işsizlikle karçılaşılacağı' gösterecektir. ıçındeki 52 kişinin hepsi ölmüştür. beplerden ileri gelmiştir. O seolmıyacak gibi gürünüyor. zannediliyor. Acaba hakikat ne1 Otomasyon sayesinde fabrika ve Aerolineas hava vollanna an Co Kâba ve DominikTemsilcileri birbirine girdiler, Amerikan kuvvetlerinin Dominik sınırlarını Ne olur, ne olmaz. Beklenme l dir? Insanlar avladıkları hayvan bürolardaki hayat çok daha rahat beplerin arasıııa belki başka tamet 4 tepkili yolcu uçağı New dik bir anda. çünü şeliyor, bu ların etiyle geçindikleri günlerden ve temizlik bakımından şimdikin biatta küçücük bir pay da kanjYork'a müteveccihen hareket etgeçmedığıni söyliyen Stevenson'a "New York Tımes,,te çıkan haberler hatırlatıldı «hâtıralar» pekâlâ işe yarıyor. I bugüne kadar, bir sürü icatiar sa den çok daha farkiı olacaktır. Ma mıştır; ama asıl ânıil olmaktan mişti. îçinde 40 yolcu ve 12 müHattâ işi (!) kolaylastmyor. yesinde hayatlarını kolaylaştırma mul eşyanın istihsali artacagın çok uzaktır. rettebat vardı. Yolculnnn millıyet Kimbilir? Bclki de D. X. ğa uğraşagelmişlerdır. Fakat ma dan. otomasyon dolavısiyle işçile Biz bunu neden vazdık?.. Birlejmiş Milletler (New York) er'i «Amerikan emperyalizminin fitten müdahalelerde bulunmakta leri henüz tam olarak tesbit edilŞimdi herkes her şeyi kendine | kinelerden hakkiyle ıstıfada fdile; re daha çok iş fırsat ve imkânları memiştir. Uçak Viracopos hava 23 (a.a.) Birlesmis Milletler GüJ kuklası» olarak vasıflandırmıştır bir örnek ortaya koyacağı yolungöre vorunıluyor, yani tefsir edivenlik Konseyi, Birleşik Amerika Küba ve Dominik temsilcileri daki Küba ıddiası haklıdır Birlebilmesi oncak 1750 tarihinde. o zuhur edecektir. alanının üç buçuk kilometre öteYakalanan bırsızm evinde nm Dominik Cumhuriyetine silâh birbirlerine acı sözler sarfetmeğe | Şİk Amerika hava ve deniz kuv' da elle isletilmek suretiyle başlaalarında standardizas yor. Herkesin kanaatiııe biirmet tsınde düsmüştür. , ..,, , , . , , „.., csrar bulundu devam ederlerken, dinleyicilere vetlerinin Dominik topraklarına | h A h mıştır. Yeni icatiar sür'at'e i l e r y o n bu.cünkünden çok daha ileri delira ama bunlar birbirlerine o Düşen uçak Buenos Aires New ' ™ * *}™ konusund. Kubanın ayrılan kısımdan da dfkeli sözler ve karasularına sızmadığı yolunda Havaya ateş edilmek suretiyle lemiş ve Birinci Cihan Harbini mü bir durum gösterecektir. Be'ki de kadar zıl ki biriııe hürraet, istcr York seferini yapıyordu. Iy a p t l g I ş l * a y e t l ' " « l e m « k ^ " e Stevenson taraf.ndan sövlenen söz yakalanan bir hırsızın evmde 2.o teakip, bir çok Garp "memleketle daha istikrarh bir piya>=a vücut istemcz ötekini inkâra varnor. Viracopos hava alanı, beynelmi dün gece saat 21.15 5te (Gmt) top işitîliyordu. ı Meseiâ şu 27 Mayıs ihtilâli, neGüvenlik Konsevinin bu aykı ler. «New York Times. gazetesin kilo esrar bulunmuştur. ri tamamiyle mekanize olmuş'ar bulacaktır. Böyleçe hayat standarlel bir hava alanı olup Sao Pau lanmıştır. de yavımlanan haberierle tezat Gece sabaha karj, 03 «™1™ dır. Ikinci Cihan Harbi, sırasında | dı da yükselecektir. Küba temsilcisi bu konuşmasın başkanı Zorin, Sovyetler Birliği den yapıldi? Selıebi ne idi?.. Bulo'nun takriben 112 kilometre kuhalindedir., da Şehremınınde, Hastahane Cadda, Birleşik Amerikanın Dominik temsilcisi sıfatiyle söz alarak deZPV doğusundadır. ı<:e yarı otomatik makineler saYalnız bujür.kü ı^tıh'al sistemin nu bir türlü anlıyamadık. Çünkü . Yeniden söz alan Küba temsilci desinde Süleyman Akdenıze yesinde bir nevi otomasyon başU( den Otomasyona dönüş zannedil bu hükümet darhesınc sonradan Kaza sebebi tahkik edilmekte Cumhuriyetine karşı hava ve deniz miştir ki: .Birleşik Amerik. bir Lâtin A ' », Güvenlik Konseyinin Dominik Topkapı ^ d d e s ı n d e Mustafa Ş r y öyle mânalar, övle maksatlar vcr{ kuvvetleriyle yaptığı müdahaledır. mış bulunuyordu. Buna Ikinci Sa diği kadar sür'atü olmıyacak ve nin barış ıçin meydana getirdiği merika ülkesinin kıy.Iarına savaş , Cumhuriyetindeki rejim, tartışma betç.ye a.t e^ lere ba.konpence^ diler ki nihayet âzası birhirinc ?irnayi Inkılâbı adını da vermişler esasmda pahalıya malolacağından Do sinde n içeri girerek giyim eşyası tehlikeden söz açmıştır. Dominik gemileri ve uçak gemileri filosu konu*u vapmadığını. bunun , bu uzun bir devreye taksim edile di. Bizde ihtilâllerin, inkılâpların di. ait Cumhurbaşkanı Balaguer'in mem göndermekle, gerek Birlesmiş Mil minik'e bir mesele olduğunu, çalan Bayram Karatepe ı™ındekı .. . „ . . • nolisleri Otomasyonun iki iş başardığı gö.cejçtir. Yarın yahut önümüzdeki felsefcsi sonradan vapılmak âdctleketini tehdit eden tecavüz tehli fetler, gerekse Amerika Devletle fakat Güvenlik Konsevinin, baska hırsız kaçarken a e v n j e poluler rü üimektedir: Birinci imalât, ikin j 1 0 s e n e j c j n de meselâ Amerika'nın tir. Böyle olunca herkes ona «bej karışmama tarafından görülmüştur. Havaya kesine karşı halkı birlik meydana ri teşkilâtı yasalarını çiğııemiştir ülkelerin iç işlerıne kör» ün tarifini vakıştırıyor. Bir daha iyi bir kelime akcisi ise getirmeğe dâvet eden demecini e Eirleşik Amerikanın Dominik Cum prensipine saygı gösıerilmesini sağ ateş eden polisler samğı yakala. lıma gelmediği için hesaplama tamamiyîe otomasyona döneceğini arkadaşımız der ki 1950 Demokrat iddia yanlış bir tahmin olur. Esa Parti fışkırması 1950 burjnvasına le alan Küba temsilcisi, Balaguer' huriyetine arama müdahalesinin. diğer lavak zorunda bulunduğunu be mışlar,A ve evindeW pram yaptıkla I i f I e r i } m a l â t t a ' Otomasyon sayej esrar bul vük m in bu sözleriyle hiç şüphesiz A Lâtin Amerika ülkelerine aynı çe lirtmiştır. , r. sırada 9 • ;ior 0Ogram esrar bul | s j n d e m a k i n e , e r b i r h a t a y a p a r v e ss et i s m ea s re l e b übağhd,T bir sermayek en karşı bir bareketti. Ne münase2 ,ılo > 0 . ] n a ' Yen* t e merikan tehdidini kasdettiğini söy ^ ^ ^ ı muşlardır. larsa >unu kendı kendine duzeltei n isyenlerin yetiştirilmesi, fabrik/I bet?.. lemiştir. Küba temsilcisi sözlerine Bir İ r a n l ı turistin yÜZİİğÜllÜ i biliyorlar. Otomasyonun bir baş.ların yeni otomatik makinelerle : 1950 de terbest leçimler ile meydevamla demiştir ki: dana çıkan hofnutsuzluklar bir ka fonksiyonu da mayi veya caj feçhizi çok büyük bir iştir caldılar «Dominik Cumhuriyetindeki reBerlin, 23 (a.a.) Batı Berliny koldan gelir.. Bir'si din Bir İranlı turistin 500 lira de. mit maddeierı bir makıneden di Otomasyon istihsali zamanla, da kaç den Frankfurt'a gitmekte olan bir | jimin leh veya aleyhinde buluntarikat, kisve ve emsaii sahalarğerindeki yüzüğu iki meçhul kim ğer makmeye otomatikman trans h a k ü ç ü k i ş ç j k a l a b a l l ğ l n a i n h i , a r Amerikan askeri treni. Doğu Al mak konusu bir yana bırakılarak fer edebılmektır. Ham maddeler | e t t irecektir. îsçi azalınca bu i?çi dski inkılâp bareketlerinin diiv se tarafından çalınmıştır. manya hududunda Marienborn is şu husus ele alınmalıdır: fabrikanın bir ucundan makınayaj , ,, s a h a l a r l b ulmak zaru manlan, öbflnü toprak tevziinj Gece içkili bir vaziyette Asma verıhr ve obur urundan insan elı e r e y e n ,j . ta^yonunda durdurulmuştur. den müteessir olanlar, üçüncü»ü cAmerikan müdahalesinin. Bırleş lımescittekı bir kahveye gelen değmeksizin mamu! eşya olarak r e t i h a 5 1 o ! a c a k h r Sovyet «oakamları, trende bir miş Milletler yasasının ve devlettasfiye vesair ıcbeplcrle isinden Bu mevzuda nihaî bir k arara varılahilmesi için îranlı Turist Kostantin Babayan'. çıkar. Mamul bir çok eşyanın he Bu mesele henüz esaslı bir tah çıkarılmış, stılmış Kirçın kimt>eler. Doğu Almanyalının bulunrt *v:ııu, ler hukukunun ihlâli olduğu söz T" j"" I ın yanına yaklaşan iki kişi, par nüz küçük bir kısmı otomasyon ıs *"'" tâbis ' ,tutularak çareler buluniddia etmişlerdir. 1 dörduncüsü devletçilik aleyhtsrlsİngiltere ve Fransayla istişareler yapılacak götürmez. Çok kudretli bir ülke,., . , ,.,,., , ,. T ! muş degıldır. ^ lile magındaki yüzüğe bakmak iste. at çoktanberi du rı, beşincisi tkinci Cihan Harbi yüBırleşik Amerikanın Berlindeki nin az gelismiş pek küçük bir ülsulıle ımal edılebılmektedır. Damişlerdir. yulmakta olan bir mesele vardır zünden maruz kaldıfımız sıkıntıKumandanlığı durumdan haberdar keye müdahalesinin söz konusu olbelirten Felix , İranlı, parmağında Bonn 23 (a.a.) Feüeral Al mesi gerektiğini çıkardıgı ha bu yolda katedilecek çok meki. o da i; haftasının 5 günden 4 yı Halk Partisinin ve Nmet Paşan edilmiştir. ması, durumu daha da vahim bir manya Istihbarat Bakanlığı Müs. Von Eckardt şunları ilâve etmiş. ! y i l " ^ e ü " kcndiİerme~~verm'iş,' fakat safe vardır güne indirileceğidir. Bu sayede nin knsurn olarak çöreııler vp niSovyet askerlerinin 1.5 saat müd şekle sokmaktadır.» Otomasyonun bır«hc^ap» makinpteşarı Felix Von Eckardl tertipie. * l r : iki meçhul şahıs birtien bire kah detle hareketine mani oldukları Garcia İnchausteKui. Güvenlik diği basın toplantısmda Federal si» olarak kullanılması da i.şleri bir j isçılerin j büyük ölçüde kalmalarının önüne hayet 27 lenelik iktidardaıı hıkmı; «Sovyetler bu prensibı kabul et venin kapısından kaçarak gitmişgeçilmiş olacaktır. olanlar. Amerikan askerî treninin nihayet Konsevinin Birleşik Amerikayı Almanya Başbakanı Kor.rad Ade tikleri takd'rde akılâne davran lerdir. . hayli kolaylaştırmaktadır. «Elek| Bu takdirde yeni bir sosyal prob bugün saat 13.15 te (Türkiye saa[bu teeavüzünricn dolayı takbih et nauer'i son Wa=hington ziysretı Bnnları halâıa edersek bir bnrmıs ohırlar. Bu noktadan hareket • Kapkaç suretiyle yüzuk ça!an tronik dimağ» adını alan ve bir' n lemle karsılaşacasız. Haftada 3 tiyle 14.15 te) kalkmasına müsaa mesini ve silâhlı kuvvetlerini der hakkında uahat vermiş ve bu edilirsc içinde bulunulan buhra. • hırsızlnrı polıs aramaktadır. çok karışık hpsaolan çok kısa bir j] gün bo? kalan işçiler bu bos za juva «ınıfının memleketi istismsr '!.' de ediltnistir. hal Dominik'ten çekmesi konusun arada şöyle demiştir: etme»i mânasını vermpz. Hntta \ar zaman zarfmda hesaplıyan bir sıına bir hal çaresi bulunabilir.. | Maliycdc tâyililcr ne ile geçireceklerdir? Müsaade çıktıktan 13 dakika son da Amerikaya talimat vermesmi rü makineler vardır ki, Otomasyo , manlarnı cevabı henüz kesin ola lık verjisi dshl bir burjnva \er«Amerika Birleşik Devletleri Bunun da ra tren Batı Almanvaya mütevec istPmiştir. Federal Almanya tstihbarat Ba i Eminönü Veıgı Dairesi Müdürü Başkanı John Kennedy ve Başba. nun, sanayıde tatbıkı sayesinde' verilememi, almakla beraber fisi defildi. cıhen yojuna devam etmiştir. Küha temsilcisinden sonra söz a kan Adenauer, Sovyeetler Birliği kanlığı sözcüsü bu arada, müzake Recep Turgay, Ankara Vergiler mamul maddeler çok daha ucuza 1960 ihtilâli de 1J50 de iktidara y r lan Amerikan tem*ilcisi Adlai Steha külturlü bir insan olmak üzere gelmif bir bnrjuvayı kovmak için : Doğu Berlinden ayıran duvarların ! d ü r Muavinı Sal « aıtin" Erkman I dırmek, halka daha ucuz mal venson demiştir ki: ş T yapılmadı. Ba Ihtllâl, tasasını teüzerinde anlaşmaya varmışlardır.» «Hiç bir Amerikan deniz, kara Sözcü',"ancak?bu k"onudaki' so n ka j yıkılmasmın şart ^ koşulmıyacağı. Adana Muvazzaf îtiraz Komisyo mini demektır. Aynı zamanda O bir çok fırsatlar hazırlamış ola kelcl, avantacı ve hlç bir raânevi veya hava kuvveti, Dominik Cum rarı dört batıiı devletin verecek nı" belirtmiş, ancak, ' bunun * temen nu üyeliğine tâyin edilmişlerdir. tomasyon kusursuz eşya imalini caktır. Spor ve evini daha güzel cevhere kıymet vermiyen bir " '"* '" leştirmek. bahçe=iyle daha çok uğhuriyeti topraklarır.a, karasularıni edildiâini ileri sürmüştür. de temin ettiâi için bir çok fayda' raşmak gibi şeylerle de kencüsini zürarenin her ne pahasııia olursa Münir Nurettin'in konseri 1 na veya semalarma girmemiştir. lerini de işaret etmiştir lar daha sağlamaktadır. 80 bin,bahîivar etmeğe daha cok vakti o olsnn iktldarı ellnde tutmak icin Von Eckardt bu arada gelecek Kıyrr.etli sanatkâr Münir NuretI Dominik halkı yıllarca gerici bir 1P0 bin işçİM olan fahnkalann iş' îacaktır. Otoma«yonun getireceği firistiji memlekete zararlı ve kahtın Selçuk, ilk mev<um kon"=erıni istibdadın kurbanı olmustu. Bir salı günü Fransa Devlet Bakanı redici hsrekete karsı doğrudan yevmiyelerini, i nimetlerd?n biri de budur. 1 aralık cuma günü akşamı 21,15 çi haftahklarını, leSlS eCieCeK i leşik Amerika, Dominik halkının General De Gaulle ile Ingiltere Başbakanı Harold MacMillân ara te Saray sinemasında verecektir. vergilerini vesair kf'intilcrini sür| Hülâia Otomasyonun işçilere bir doğnıya münevver sınıfın isyanı , „ , , . . . kurtuluşunu hevecanla selâmlahesap etnekte Otomasyonun ' zulmet devre^i açacağına dair ka İdi.. Bu isyan eden zümrs ne topB a ğ d a Alâka ile beklenen programda klâ. atlc , İ ' . 2 3 J a a ) ? r a k . I l e S o v ! m a k t a d . r . Buna karjılık Trujillo sında yapılacak konuşmanın bu aşikârdir. Faturaiann ra görüşiülerin tahminleri .loğru rak ağası, ne rençper idi. olduğunu sık eserler, Atatürk'e ağıt. Yahya ' f a v d a ' a r l yetler Birliği arasında yürürlük hükümeti ile Fidel Castro hükü temaslar cümle.sinden . , söylemiş ve 30 kasımda da NATO ve Ahmet Rasimden yeni. ı tanzimi ve müst^rilcrin istedikle çıkmıyacaktır. Bnnlan bükümet kırmak istedi. te bulunan iktisadi ve teknik yar meti arasında, Dominik Cumhuri ^ Polis kuvveti ax geldi. Orduya el Kemal ve eserler mevcuttur. bestelenmış Ahmet Rasımden vpm ! ri fiat listelerini hpmen yetiştirdım anlaşması çerçevesinde, Bas yetir.in siyasî bakımdan tecrit e Konseyi dolayısiyle Federal Alman mek bakımından 'la otomatik he. • attı. Ordn ya münevvcri kırmak, v rada bir deniz tezgâhının inşası 1 dilmiş durumda kaîması için. bir ya Başbakanı Konrad Adenauer ve Frenlcr patladı sap makinelermin rolü çok büyük Köyii Aydııılatma Dernegmın ys isyan etmek »ıklan arasında General De Gaulle arasında görüs. Boston, 23 (AP) Parlak cübçin bir anlasma imzalanmıştır. çeşit meş'um anlaşma vardır.» Cıhangırde Kadirler yokuşunyardınıı kaldı. Zaten o d s bir münevver sıAnlaşma, Irak Ulaştırma Bakanı Güvenlik Konseyinde müzake me cereyan edeceğini bildirmiştir. besini havalandırarak do'aşan Su , Knyîî AydınlatTia Derneği açtı nıf şabesi oldnğn için onda da Acaba Otomasyon hir cok Federal Almanya Istihbarat Ba udi Arabistan Kıralı Suud dün, pe ! dan inmekte olan Huseyin Gonul'ile «Technoexport» admdaki Sov reler devam ettiği sırada. Domiyet teşkilâtının umum müdürü ta nik Cumhuriyeti temsilcisi müza kanlığı sözcüsü, bundan sonra, Ber şinde dört karısı olduğu halde Pe j ün idaresindeki 5E918 plâkalı tak rin ekmesine mâni oiacak ve böy ğı .kaTmanya sırası^cia topladıgı hosnntınzluklar için için kayıuyor ter Bent Brigham Hastahanesine sinin frenleri patlamıştır. Süratl^e lece işsizük doğuracnk mıdır? Me orta öğretim riers kitaplpnnı şeh du. Harekete feçti ve hükümeti rafından imza edilmiştir. kerelere katılmak isteğinde bulun lin meselesinin Almanya'nm birleş | yokuştan inen taksi Ayten Şahap seleyi uzun vadeli bir görüşle müilli Eğilım Mudürlü5ünt dev devirdi. Belkl »onradan busünkü Söz konusu tezgâhta gemi tami muş ve bu istek kabul edilmiştir. tirilmesi ve Avrupa'nın güvenliği gitmiş, muayene olmuştur. lâfları konusan fubavlar çıktı; Kıral Suud muayeneye giderken ' adındaki bir kadına çarparak ağır talâa edecek olur^ak, bunlara «Haratı yapılacagı gibi yeni gemiler Dominik temsilcisi Carlos San konularının dışında ele ahnacağı, Millî E5itim Miid;ır!üğü Derne ama hareketi stesliyen fitil b u ! nı işaretle şunları ilâve etmiştir: kırmızı bir cübbe giymiş ve başına ' sürette yaralanmasına sebebiyet yır» şekünde cevap verebüiriz. de insa edilebilecektir. chez, Güvenlik Konseyi Başkanına Ancak intikal devresinde ve bil " : i bu hıreket:ni memnuniyetle Runlardan bir sosyalizm mânası «Bu, hiç bir zaman Federal Al beyaz bir turban sarraıştı. Belinde vermiştir. Sovyet uzmanları, ıki aydanberi gönderdiği bir mektubun okunma Ayrıca, dü n tesbit edı'en üç tra hassa yaşlı işçiler üzerinde bazı karşılamıştır ve devredilecek ki çıkarmak hâdiselerin mahiyeti ile tasarınm teknik kısımlarını ince sını istemiştir. Bu mektupta, Bir manya tarafından Berlin mesele. som altından yapılmış bir kılıç vardı. Kendisine refakat eden karıla fik kazasında da üç ki'« muhtelif güçlük ve sıkıntılar doguracağı da tr.rc'pn muhtac o*r<"r>cilore okul tezat teskil eder. Çünkü 1950 Delemekle meşgul idiler. leşik Amerikanın Dominik Cum sini askıda bulunan diğer konu. rınm dördü de kapalı ve peçeliydiyerlerinden yaralanarak tedavi bir hakikattir. Fakat hu otomatik müdürleri vasıtasiyle dağıtılacak mokrat zsferi bir drvlet sosyalizhurivetine karşı «sö'de tehditte bu lara bağlayan tezin terkedildiği ler. mine karsı hareket oldujuna şüpmakinelerin daha yüzde brşi bile tır. altına alınmışlardır. mânasına gelmez. Ancak. Berlin lunduğu» yolunda Küba'nın ileri be yoktur. Çünkü Halk Partisinin meselesi doğulular tarafından gi sürdüSü iddia ele alınmakta ve adı konulmus olsun olmasın rişilen son hareketlerle o derece bu meselenin Güvenlik Konseyine program ve tntnmn bir sosyalistT E Ş E K K Ü R SATILİK KİMYA FABRİKASI getirilmesinin Dominik Cumhuri tehlikeli bir hal almıştır ki, bunun tir. Bütün ulaştırma sebekesinin, yetinin egemenli&ini zedeliyeceği münferiden ele ahnması ve buna Il'l1/19«t tFrihind»" vefat PC'II telefon, g»z, elektrik, huiâsa enerOrman döküntületinden istifade etmek üzere kurulup işlebir hal çaresi bulunması gerekmek ileri sürülmekteydi. Ji kaynaklarının, ağır demir sanamiş ve şimdi idarî sebepler dolayısiyle tasfiye edilmesine karar NÜRETTİN K Ü T Ü K Ç Ü' nün Mektubun okunmasından sonra tedir.» yiinin, petrol, bakır ve kömür msvenlmiş bulunup BOLU'daki TümsuArbHS Kinıya Fabrikası Cerrahpaşa Hastahanesindcki fdavi'ii s'rasında. kendisuıe yaDört devletin Berlin konusunyeniden söz alan Küba temsilcisi, denlerinin, ormanların, üniversitetesisleri açık artırma suretij'lc toptan veya parça parça, satıladaki sorumluluklarının devam et kın ilçi ve ihiimam gösteron Dah. Mütehassısı Dr. KEMAL lerin, büyük tekstil fabrikalannın La Hey, 23 (AP) New York Dominik Cumhurbaşkanı Ba'agucaktır. ATAÇ. Drc. Dr. Operatör ADNAN S.^LEPÇİ. B 3 ş Asist. MEdevltt elinde olması bnnnn neticeValisi Nelson Rockefeller'in oğlu Satışlar: 27/11/1961 saat İC dan 28'11 1961 saat 16 ya kadar sidir. Türkiye bu bakıradan sosyaTİN TANKER. Dr. A?af Ataseven, Dr. Akdoçan Ernzbek. Dr. Michael Rockefeller'in Yeni Gine' BOLU'da fabrihanın bulunduğu mahaldedir. list bir iktldar elinde bulunan roeMp'nmet Subaşı, Dr. Beşir Kitip. Hem^ire Birsen Unlü ile hasde aranmasına son verildiği, bugün j j Aiâkslıların teşrifleri rica olunur. 1L 209 7658 sela Belçikadan da ileridedir. Holânda Savunma Bakanlığı taratahanenin diğer doktor ve hemsirelerine. TIMLO Sirketindeki fmdan açıklanmıştır. arkadaşlarma hastalığı sırasında alâkalarmı esirşemiyen, ce23 yaşmdaki genç, bir antropolonazesine bizzat golerek vrya telşraf. telefon ve mektupla tâziBizde bükümetler ve sürücüBir buçuk metre kar yollar açık yeni ve kudretli teiik heyetle Yeni Gine'de araştırmayette bulunan dostlarına teşekkürü bir borç biliri?. leri daima iki hastalıkla mâluldür larda bulunurken, sandalının devlrskilerle, tenzilâtlı tarifenin devam ettiği bugünlerde Uludağ ler. Birincisi psikolojiyi ihmal e(Basm 10964 7668( EŞİ VE KIZI rıîmesi neticesinde ortadan kaybolEüyük Otel sporsever misafirlerini bcklemektedir. derler. Mektep kürsüsünde konumuş, bütün aramalara rağmen buşur Ribi konusurlar. tkincisi demalunamamıştır. eojiye kendilerini çabuk kaptınrMüessesemiz ambarınria mevcut aşağıda cins ve miktarları vazılı Holânda Kıraliyet Donanması ge, MEVLİDİ ŞERİF lar. döküntülerle hurdalar 8'12/1961 günü saat 9.00 da Müessesemizde pamileri ve uçakları tarafından yapıBiz bunlardan çok xarar j6rAilemizin aziz büyüğü scvgili babamız Ordinaryüs Profesör. zarlık suretivle sartnamedeki esaslar dahilinde saülacaktır. lan bütün araştırmalar neticesı? dük.. kalmıstır. Vali Nelson Rockefeller Bu satısa ait sartname ve listeler tstanbul'da Sümerbank Alım VP Uludağ Büyük Otel ve Tesisleri Müdürlüğü ŞEMSETTİN GÜNALTAY'm de New York'tan Yeni Gine'ye giSatım Müessesesinde. İzmir'de Sümerbank Basma Sanavi Müessesesi Gazetelerde okuyorum: Reklâmeıhk 2838.7654 ebediyete intikalinin 40 nci eününe müsadıf 26 kasım 1961 paderek arastırmalara ıştirak etmıs 1 • ile Müessesemizde görülebılir. Lüks vergisi konacakmıs.. Be tıı Müessesemiz ihalevi vapiD vapmamakta ve diiedığine vermekte zar günü öjjle namazını mütaekıp Şisli Caınii Şerifinde ruhuna mubarek adam! Vergi koyacaksan serhesttir. ithafen mümtaz mevlidhanlar tarafından okunacak Mevlidi Şebunu simdi söylemeye hacet yok! C insi Bulundnğu vcr Miktarı Çünkü sen gelirken mnvakkat hürif ve Kur'anı Kerimin tilâvetine akraba ve dostlarla kendisini Sigortalı İşçiîere Fırsat kümetin hesapsız kitapsız ve hakseven bütün dindaşlarımızın teşrifleri rica olunur. TEŞEKKÜR 39.350, Kg. Pamuk telefi Nazilli Bahçelievlerde Basın Sitesinde •ız olarak koyduçu ve arttırdıgı AIVII ıy İL 197'7661 ' GÜNALTAY AİLESİ SevgıÜ Hiıncn^iz 23.800 » Üstüpü «bir takım verçileri kaldırscağım» dfl ! ILIİV taksim 5 o d a i k id a i r e y e k a b i U 2.018 • RABİA TEREMin îplikler diye vaadettin. Evvelâ o sözü t o t ! köşe daire, bitmiş durumda. On iki bin lirası ödenmiş, 20 sene 38.018, Metre uzuıı sür^n hnstahğı esnasmda 35 temiz ve hatalı Hambez ktCrhCT GÖKStLARSOr Vergileri kaldır. Daha basit ifade vâde ile satüıktır. 22.645, Kg. tedüvisi için yakın ve insanî Parça bezler ile şu vergi sistemin) 1950 deki 28 Kalem ajâ'ialarını gördüğümüz çok kıy Tel: Saat 17 den sonra 22 42 98 den HÜSNÜ Muhtelif hurdalar Halk Partisinin tesis ettiği asıl metli Operatör. Ortopedi MüteC'jmhuriyet 7647 şekle irca et'. Bütçede açıl; hası,l ha??ısı (Basın 10992/76661 Reklâmeıhk 2843/7651 olursa o zaman onun kapatılma Dr. CEMAL ERGUN'a seklini düşün.. ve her türlü ilıtimamı göstPrcn Toksa ilk gün otomobilden lüks Işçi Siportaları Niçantaşı Hastnnfsi ile Tesvikiye Sağlıkevi vergisi alınacağını söylersen oto1 Fen İsleri Koprüler Subesi için lüzumlu 25 kalem bova ve bodoktor VP mensuplan ile bıymobilin hâlâ busünkü vasfını ve va malzemesi 53862, liralık tahmin bedeli dahilinde satm alınacaktır. mptü do«t lüzumnnu bilmed'jine de^il. dcîlk teminatı 3943,10 liradır. (Fen İs. Malzeme îkmal Sb Müd. 135 Kr$.1 Dr. OSMAN ÜÇER'c magoji yaptığına hükmeder. sen2 Karaköv Gala+s Köprüsü altında 86 No: lu dükkân aylık son dakiknfina kidar bT^ucıınden sıtkıtnız sıyrılır. Biraz dikkat1000. liradan üç vı! müddetle kirava verilecektir. tlk teminatı 2700. da fpnsatle ealısnn hpmpire li konuşmak lâzım. Türkiycde S0 TL. (Emlâk ve îstimlî.k Müd. 90 Krs.) FATMA YILDIZ'a milvnn nüfu^i mukabil 80 bin mn3 Darülâceze Müessesesinin 1961 malî vılı ihtivacından unlu cen^zeFine iştirak etrnek. çeionk törlü vasıta var.. Bu mudur lük*? madde 31.74S.P0 liralık tahmin bedeli dahilinde 2490 savılı Kanunun çönderm«k. evimizp kadar Ç?\Dünyada kalkınma endekslcrindcn 51 inci maddesine tevfikan mütaahhit nam ve hesabına satm alınacakmpk zahmetine kntlanan, tclebirisi nüfus otomohil sa^ıları atır. İlk teminatı 2381.17 liradır. (Levazım Md. 79 Krs.) fon tvîgrrtf VP ırektupla bizi rasında nispetin yaklasmasdır. v iosrMî ^Tm^k lutfv.nda 4 Fen îs!eri Miidürlügü için 2 adet komDİe motor ile bir adet Türkiyede herUesin a v a kaiması korrroie sanzuman 30.559.74 liralık tahmin bedeli dahilinde 2490 No:lu s îii'^sı Hastanesi IU* Sürc'*>'«i dejil, herkesin ve mümküıı defü'e Kar.unun 51 inci moddesine tevfikan mütaahhit nam ve hesabına satın Pa^n Sfinatoryumu dnktorHnna çok kesin hir otomobile saehnacaktır İlk teminatı 2291.98 liradır. (Fen îşleri Müdürlü&ü 76 Krş.) pn ictcn eeien teşekkürl^rimihip olnıasıdır. Lüks ver"İ5İni bu5 Büyükada'da lüzumlu temizlik ahırları binası 29.935.25 liralık zîn ihlâ^înn gazetenizin tnvasnun icin mi kovacaksüiız? Türk sinemasını, Tiirk artistlerini Sinema âlemini suiunn rics c^deriz. kesfı dahiünde insa ettirilecektir. İlk teminatı 2245.14 liradır. (Fen IşEvliti'in adına lerı 75 Krs ) Ama bütçede aç;k varnııs.. » r adım adım takip eden S E S mecevinize kadar 6 Haseki Hastahanesi buhar kazanları ve çamasırhane tesisatı sivi samil. 5dil. insaflı. verHeb ;1 ir Dr. İSMAtL TEREM muasında sevilen yıldızların en giigetiren mevzular 29 722.85 Mralık kesfi dahilinde tamir ettirilecektir. İlk teminatı 2229.21 şekilde ko\ : B;ık pfık nasî' kanaR k! nr'ıik C2İI", 7'ıTJ • liradır. (Fen İs. Md. 75 Krs.) ııır. Alamadıeına ^öz vumun a'izel fotoğrafları ve röportajları... 7 Topkapı suru dısında tesis olunacak kamyon parkı kanal inbildiüiniıı sırtma bindikce bizim saatı 25.S00, liralık kesfi dahilinde vaptırılacaktır. İlk teminatı 1912.50 delik kananmaz. ACI BİR KAYIP liradır. 'Fen K Müd. 64 Krs.) HER G t N '5ÎK FIKRA. 8 Fen İsleri MücKirlüğü için lüzumlu 100 ton çalı kireçi beher Fvııl.ı Yilr<klı'nifi tçi. S:>h:!ıa Haııi çocuklara. Tiyatrolardan haberler ve tonu 185. hradsn 18.500. liralık tahmin bedeli dahilinde satm alıKantoğlu. B"dia Esnıi'n ve Dev Aiaa! Ayıp derlcr va!.. lînnacaktır. İlk teminatı 1387.50 liradır. (Fen İs. Malzeme Ikmal Şb.) sahne sanatkârlarımıza Renkli artist tabloları, çünlerde hepimiT bövle azarlıjorKe?if tahmin. sartname bedellerı ile aylık kira bedeli ve süresi ile lar. Aklım.ı çclıli.. ait en yeni röportajlar... oğlu. YüU'ck Müh ndi= Burhan i!k teminatları vukarda vazılı insaat, tamır. kirava verruek ve alım bol resimli filim roman CeUtasi. Vevlevi^c "iormus. "tartı vc ırttrhnnı Yükfr'k Möisleri 7'Aralık7l961 Persembe günü saat 10.30 da Belediye Saravında ları ve biyografiler... h'^di^ N^drt't K^nıPTî'în knyın F.renler bu sirin «hini»» in kol toplanan Belediye Encümeninde 2 nci is kur'a kesidesi, 1 ve 8 inci isnnfi'ri. Nuri Yiirekli'nin JC hrları neden bu karlar srcnis? ler kapalı zarf eksiltmesi, (3 ve 4 üncü isler mütaahhit nam ve hesabıyi vc J:'ndrınna Aihnvt V' thi Me\lcvi. scni^ vcnini «iövle «ana olmak üzere) 3, 4, 5 ve 7 nci isler açık eksiltme. 6 ncı is 2490 sayılı î V i'r* klt'nin «rro:iM oski ^T'.nrıi vurmus \e. Kanunun 46 ncı maddesinin «R» fıkrasına tevfikan oazarhk suretiyle f.notpprlnrından. pp'lıt Surası r sartnameieri veçhıle ayrı ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri hizala Biz söMüş ımü? avıpları h«Birinci n :rr R"i«l'2indf" rında vaz.lı müdürlüklerde görülecek veva tesbit edilen bedeller muııunî.i örtrriz. Va s\?. bu !«'suz Kmrkü Evinize çekinmeden p kabilinde satın alınacaktır. «havderî üc n vnpar^ıni7? M ŞEFİK YÜREKLİ Kspalı zarf ek.sıltmelerine i.ştirak edeceklerin ilk teminat makbuz götürebileceğiniz Riz kimseııin ayıbını sormf^iz ?" 11 14'"! pıTS<'mhp gtTPPİ c b f veya banka teminat mektubunu 1961 vılı Ticaret Odası vcsikalsrını haki!.. f\\. irtikıi »•(n:î«i:A 7 7 vı olarak hazırlıvacaklsn ilk büyük sinema ve tiyatro mecmuası kapalı zarflannı ıhale ;unu saat 9.00 dan ı.L\^bnu \ermış. n?«ı 34 11 I***i1 r u m n ^ ü n i i r*]» CIKAR&M 9 30 a ksdar Beiedıve Encümenine vermelprı. B. FKI.FK miT»£*zın mîıt:ıakıp ÎÎMCI B a y Açık eksiltme. kur'a ve pazarhk islerine cirecekienn ilk teminat makbuz veva banka mektubunu (2 nci is hariç) 1961 vılı Ticaret Odası KAYIP Eri3«biler" mıh'us ı~l ınîfif») No. lu i'vinv'ts.h »ezkeAUah J vesikalarını. (5. 6 ve 7 ncı islpr için. ihaleden 3 cün evveline kadar «taSayfa 1 lıra til çünleri hariç» Beiedıve Rivasetine müracaatla ala'aklaıı ehlivet remı kaybettim. HCkömsüzdlir. Yayınlan j belgelerini) hâmilen muayyen gün ve saatte Belediye Encumenind» . A. Tanassıo» 1 bulunmalan lâzımdır. (Basın 10655/7673) | Reklâmeılık 2345,7657 Cumhuriyet 7643 Amerikanın Dominik'e harb gemileri göndermesi Güvenlik Konseyinde fırtına kopardı Tarihi aydınlalmak Sosyal Meseleler HddfseJer Otomasyona dair Yazan: Nüzhet Baba "TFinııiiiınıınrmTTTTn m ı r Herkafadan birses H Sovyetler bir Amerikan askerî trenini 14.5 saal hudutla alıkoydular Kennedy ve Dr. Adenauer Rusya ile müzakereye taraftar Rusya Basra körfezinde gemi inşa tezgâhı Tr^z^ ^ s .ü™ru !:^:« ^JL?;^: ı * ' ^ * 2 ! ^ ! Amerikaya tedaviye giden Kıral Suud'a dört karısı refakat ediyor '^r^^. ^ :^\ ^:jirı^*::J:: ULUDAĞDA SEZON Süm^rbank Nazifli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden FİtLlttl İRCİNDORUK Istaııbul Türkireıle ilk defa tamamen Tifdruk tekniği ile hazırlanmış bir Sinema ve Tiyatro mecmuası YARIM ÇIK1YOR Hayal
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle